Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 19 Септември 2020
 
04 Септември 2020 15:57 0.800 0.000 (0.00%)

Синергон Холдинг АД (6S7 / PETHL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2019 9/2019 6/2019 3/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   298 330 245 333 275  
1. Разходи за материали   10 1 5 4 7  
2. Разходи за външни услуги   99 100 43 159 95  
3. Разходи за амортизации   9 -17 35 9 8  
4. Разходи за възнаграждения   146 157 135 133 135  
5. Разходи за осигуровки   22 22 20 19 20  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   12 67 7 9 10  
обезценка на активи   51  
провизии    
II. Финансови разходи   376 10 495 390 384 263  
1. Разходи за лихви   375 377 390 384 262  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 10 118 0 0 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   674 10 825 635 717 538  
В. Печалба от дейността   0 0 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   674 10 825 635 717 538  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
V. Разходи за данъци   0 -1 143 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -1 143  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   674 9 682 635 717 538  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   84 83 83 84 85  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   78 78 78 78 78  
4. Други   6 5 5 6 7  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   336 352 363 374 352  
1. Приходи от лихви   336 352 363 374 352  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   420 435 446 458 437  
В. Загуба от дейността   254 10 390 189 259 101  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   420 435 446 458 437  
Д. Загуба преди облагане с данъци   254 10 390 189 259 101  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   254 9 247 189 259 101  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   254 9 247 189 259 101  
Всичко (Г + E):   674 9 682 635 717 538