Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 25 Януари 2020
 
14 Януари 2020 16:01 17.000 1.000 (6.25%)

Неохим АД (3NB / NEOH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2019 3/2019 12/2018 9/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   38 171 76 815 94 965 83 980 40 611  
1. Разходи за материали   21 946 55 509 65 522 68 196 11 965  
2. Разходи за външни услуги   5 002 10 810 9 860 8 463 4 090  
3. Разходи за амортизации   2 811 2 875 2 871 2 941 2 810  
4. Разходи за възнаграждения   4 436 5 447 5 585 6 510 5 123  
5. Разходи за осигуровки   1 080 1 490 1 400 1 592 1 247  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   325 267 488 614 182  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   3 164 -4 278 4 899 -6 918 8 178  
8. Други, в т.ч.:   -593 4 695 4 340 2 582 7 016  
обезценка на активи   0 0 0 189 0  
провизии   -880 4 514 1 123 -4 081 -1 461  
II. Финансови разходи   217 308 234 422 112  
1. Разходи за лихви   156 165 163 132 107  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0 0 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   61 143 71 290 5  
4. Други   0 0 0 0 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   38 388 77 123 95 199 84 402 40 723  
В. Печалба от дейността   0 0 6 363 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия   0 0 0 0 0  
IV. Извънредни разходи   0 0 0 0 0  
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   38 388 77 123 95 199 84 402 40 723  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 6 363 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   0 0 0 0 0  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   0 0 0 0 0  
3. Други   0 0 0 0 0  
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 6 363 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 6 363 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   37 044 72 104 101 562 84 402 40 401  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   27 683 71 933 101 209 83 745 20 517  
1. Продукция   26 835 70 364 99 669 81 968 19 267  
2. Стоки   7 18 13 16 5  
3. Услуги   136 123 104 126 99  
4. Други   705 1 428 1 423 1 635 1 146  
II. Приходи от финансирания   0 0 0 0 0  
в т.ч. от правителството   0 0 0 0 0  
III. Финансови приходи   193 171 353 242 32  
1. Приходи от лихви   0 0 0 0 0  
2. Приходи от дивиденти   0 0 0 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0 0 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   193 171 353 242 32  
5. Други   0 0 0 0 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   27 876 72 104 101 562 83 987 20 549  
В. Загуба от дейността   10 512 5 019 0 415 20 174  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия   0 0 0 0 0  
V. Извънредни приходи   0 0 0 0 0  
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   27 876 72 104 101 562 83 987 20 549  
Д. Загуба преди облагане с данъци   10 512 5 019 0 415 20 174  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   10 512 5 019 0 415 20 174  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   10 512 5 019 0 415 20 174  
Всичко (Г + E):   37 044 72 104 101 562 84 402 40 401