Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 23 Септември 2019
 
18 Септември 2019 14:47 22.000 0.000 (0.00%)

Неохим АД (3NB / NEOH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2019 12/2018 9/2018 6/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   76 815 94 965 83 980 40 611 62 941  
1. Разходи за материали   55 509 65 522 68 196 11 965 38 076  
2. Разходи за външни услуги   10 810 9 860 8 463 4 090 9 773  
3. Разходи за амортизации   2 875 2 871 2 941 2 810 2 819  
4. Разходи за възнаграждения   5 447 5 585 6 510 5 123 5 346  
5. Разходи за осигуровки   1 490 1 400 1 592 1 247 1 395  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   267 488 614 182 164  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -4 278 4 899 -6 918 8 178 2 882  
8. Други, в т.ч.:   4 695 4 340 2 582 7 016 2 486  
обезценка на активи   0 0 189 0 0  
провизии   4 514 1 123 -4 081 -1 461 5 892  
II. Финансови разходи   308 234 422 112 216  
1. Разходи за лихви   165 163 132 107 134  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0 0 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   143 71 290 5 82  
4. Други   0 0 0 0 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   77 123 95 199 84 402 40 723 63 157  
В. Печалба от дейността   0 6 363 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия   0 0 0 0 0  
IV. Извънредни разходи   0 0 0 0 0  
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   77 123 95 199 84 402 40 723 63 157  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 6 363 0 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   0 0 0 0 0  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   0 0 0 0 0  
3. Други   0 0 0 0 0  
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 6 363 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 6 363 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   72 104 101 562 84 402 40 401 55 441  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   71 933 101 209 83 745 20 517 54 718  
1. Продукция   70 364 99 669 81 968 19 267 53 394  
2. Стоки   18 13 16 5 20  
3. Услуги   123 104 126 99 101  
4. Други   1 428 1 423 1 635 1 146 1 203  
II. Приходи от финансирания   0 0 0 0 0  
в т.ч. от правителството   0 0 0 0 0  
III. Финансови приходи   171 353 242 32 723  
1. Приходи от лихви   0 0 0 0 0  
2. Приходи от дивиденти   0 0 0 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0 0 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   171 353 242 32 723  
5. Други   0 0 0 0 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   72 104 101 562 83 987 20 549 55 441  
В. Загуба от дейността   5 019 0 415 20 174 7 716  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия   0 0 0 0 0  
V. Извънредни приходи   0 0 0 0 0  
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   72 104 101 562 83 987 20 549 55 441  
Д. Загуба преди облагане с данъци   5 019 0 415 20 174 7 716  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   5 019 0 415 20 174 7 716  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   5 019 0 415 20 174 7 716  
Всичко (Г + E):   72 104 101 562 84 402 40 401 55 441