Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 12 Август 2020
 
06 Август 2020 16:29 29.200 0.200 (0.68%)

Неохим АД (3NB / NEOH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2020 12/2019 9/2019 6/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   41 719 79 514 63 314 38 171 76 815  
1. Разходи за материали   23 932 57 510 49 083 21 946 55 509  
2. Разходи за външни услуги   7 254 6 233 6 244 5 002 10 810  
3. Разходи за амортизации   2 716 2 756 2 795 2 811 2 875  
4. Разходи за възнаграждения   5 082 4 783 4 557 4 436 5 447  
5. Разходи за осигуровки   1 388 1 207 1 110 1 080 1 490  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   218 313 239 325 267  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -1 508 3 738 -1 871 3 164 -4 278  
8. Други, в т.ч.:   2 637 2 974 1 157 -593 4 695  
обезценка на активи   0 0 1 520 0 0  
провизии   4 081 2 840 -1 244 -880 4 514  
II. Финансови разходи   178 257 407 217 308  
1. Разходи за лихви   105 146 199 156 165  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0 0 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   73 111 208 61 143  
4. Други   0 0 0 0 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   41 897 79 771 63 721 38 388 77 123  
В. Печалба от дейността   21 211 2 138 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия   0 0 0 0 0  
IV. Извънредни разходи   0 0 0 0 0  
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   41 897 79 771 63 721 38 388 77 123  
Д. Печалба преди облагане с данъци   21 211 2 138 0 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 -1 234 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   0 0 0 0 0  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   0 0 -1 234 0 0  
3. Други   0 0 0 0 0  
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   21 211 2 138 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   21 211 2 138 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   63 108 81 909 62 487 37 044 72 104  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   63 049 81 564 59 121 27 683 71 933  
1. Продукция   56 991 80 646 57 870 26 835 70 364  
2. Стоки   14 11 8 7 18  
3. Услуги   107 111 150 136 123  
4. Други   5 937 796 1 093 705 1 428  
II. Приходи от финансирания   0 0 0 0 0  
в т.ч. от правителството   0 0 0 0 0  
III. Финансови приходи   59 345 83 193 171  
1. Приходи от лихви   0 0 0 0 0  
2. Приходи от дивиденти   0 0 0 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0 0 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   59 345 83 193 171  
5. Други   0 0 0 0 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   63 108 81 909 59 204 27 876 72 104  
В. Загуба от дейността   0 0 4 517 10 512 5 019  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия   0 0 0 0 0  
V. Извънредни приходи   0 0 0 0 0  
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   63 108 81 909 59 204 27 876 72 104  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 4 517 10 512 5 019  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 3 283 10 512 5 019  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 3 283 10 512 5 019  
Всичко (Г + E):   63 108 81 909 62 487 37 044 72 104