Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 15 Октомври 2019
 
15 Октомври 2019 13:07 6.300 0.000 (0.00%)

Монбат АД (5MB / MONBAT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2019 12/2018 9/2018 6/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   72 950 91 039 100 471 91 669 81 001  
1. Разходи за материали   39 599 49 771 52 070 49 388 47 205  
2. Разходи за външни услуги   4 643 4 637 6 232 4 652 3 762  
3. Разходи за амортизации   1 484 1 481 1 486 1 479 1 478  
4. Разходи за възнаграждения   3 051 3 029 3 299 3 239 2 548  
5. Разходи за осигуровки   603 621 616 570 502  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   20 891 30 313 31 179 28 604 29 597  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   2 135 652 3 036 2 000 -5 129  
8. Други, в т.ч.:   544 535 2 553 1 737 1 038  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   1 775 723 3 141 1 177 1 543  
1. Разходи за лихви   1 324 403 2 557 530 1 180  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   319 175 376 359 269  
4. Други   132 145 208 288 94  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   74 725 91 762 103 612 92 846 82 544  
В. Печалба от дейността   1 682 3 697 0 2 727 8 971  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   74 725 91 762 103 612 92 846 82 544  
Д. Печалба преди облагане с данъци   1 682 3 697 0 2 727 8 971  
V. Разходи за данъци   167 368 -231 298 144  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   191 377 -119 278 132  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -24 -9 -112 20 12  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 515 3 329 0 2 429 8 827  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   1 515 3 329 0 2 429 8 827  
Всичко (Г+ V + Е):   76 407 95 459 100 919 95 573 91 515  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   75 802 94 736 99 736 94 705 82 537  
1. Продукция   46 731 54 828 88 145 55 679 42 330  
2. Стоки   12 502 15 994 17 439 14 582 12 319  
3. Услуги   384 718 536 365 482  
4. Други   16 185 23 196 -6 384 24 079 27 406  
II. Приходи от финансирания   165 169 167 167 165  
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   440 554 1 016 701 8 813  
1. Приходи от лихви   324 366 388 256 318  
2. Приходи от дивиденти   0 0 7 500  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   116 188 628 445 995  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   76 407 95 459 100 919 95 573 91 515  
В. Загуба от дейността   0 0 2 693 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   76 407 95 459 100 919 95 573 91 515  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 2 693 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 2 462 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 2 462 0 0  
Всичко (Г + E):   76 407 95 459 100 919 95 573 91 515