Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 22 Септември 2020
 
21 Септември 2020 13:55 3.260 0.000 (0.00%)

Монбат АД (5MB / MONBAT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2019 6/2019 3/2019 12/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   101 733 83 929 72 950 91 039 100 471  
1. Разходи за материали   55 423 52 116 39 599 49 771 52 070  
2. Разходи за външни услуги   5 550 5 003 4 643 4 637 6 232  
3. Разходи за амортизации   1 958 1 510 1 484 1 481 1 486  
4. Разходи за възнаграждения   3 627 3 522 3 051 3 029 3 299  
5. Разходи за осигуровки   767 620 603 621 616  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   32 249 24 038 20 891 30 313 31 179  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   1 395 -3 327 2 135 652 3 036  
8. Други, в т.ч.:   764 447 544 535 2 553  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   3 531 925 1 775 723 3 141  
1. Разходи за лихви   2 781 461 1 324 403 2 557  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   574 233 319 175 376  
4. Други   176 231 132 145 208  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   105 264 84 854 74 725 91 762 103 612  
В. Печалба от дейността   781 1 913 1 682 3 697 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   105 264 84 854 74 725 91 762 103 612  
Д. Печалба преди облагане с данъци   781 1 913 1 682 3 697 0  
V. Разходи за данъци   -446 186 167 368 -231  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   -367 171 191 377 -119  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -79 15 -24 -9 -112  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 227 1 727 1 515 3 329 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   1 227 1 727 1 515 3 329 0  
Всичко (Г+ V + Е):   106 045 86 767 76 407 95 459 100 919  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   105 025 85 969 75 802 94 736 99 736  
1. Продукция   89 399 54 352 46 731 54 828 88 145  
2. Стоки   21 100 13 739 12 502 15 994 17 439  
3. Услуги   327 201 384 718 536  
4. Други   -5 801 17 677 16 185 23 196 -6 384  
II. Приходи от финансирания   167 167 165 169 167  
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   853 631 440 554 1 016  
1. Приходи от лихви   401 303 324 366 388  
2. Приходи от дивиденти   0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   452 328 116 188 628  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   106 045 86 767 76 407 95 459 100 919  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 2 693  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   106 045 86 767 76 407 95 459 100 919  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 2 693  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 2 462  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 2 462  
Всичко (Г + E):   106 045 86 767 76 407 95 459 100 919