Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 13 Декември 2019
 
12 Декември 2019 16:28 6.250 0.000 (0.00%)

Монбат АД (5MB / MONBAT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2019 3/2019 12/2018 9/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   83 929 72 950 91 039 100 471 91 669  
1. Разходи за материали   52 116 39 599 49 771 52 070 49 388  
2. Разходи за външни услуги   5 003 4 643 4 637 6 232 4 652  
3. Разходи за амортизации   1 510 1 484 1 481 1 486 1 479  
4. Разходи за възнаграждения   3 522 3 051 3 029 3 299 3 239  
5. Разходи за осигуровки   620 603 621 616 570  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   24 038 20 891 30 313 31 179 28 604  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -3 327 2 135 652 3 036 2 000  
8. Други, в т.ч.:   447 544 535 2 553 1 737  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   925 1 775 723 3 141 1 177  
1. Разходи за лихви   461 1 324 403 2 557 530  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   233 319 175 376 359  
4. Други   231 132 145 208 288  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   84 854 74 725 91 762 103 612 92 846  
В. Печалба от дейността   1 913 1 682 3 697 0 2 727  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   84 854 74 725 91 762 103 612 92 846  
Д. Печалба преди облагане с данъци   1 913 1 682 3 697 0 2 727  
V. Разходи за данъци   186 167 368 -231 298  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   171 191 377 -119 278  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   15 -24 -9 -112 20  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 727 1 515 3 329 0 2 429  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   1 727 1 515 3 329 0 2 429  
Всичко (Г+ V + Е):   86 767 76 407 95 459 100 919 95 573  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   85 969 75 802 94 736 99 736 94 705  
1. Продукция   54 352 46 731 54 828 88 145 55 679  
2. Стоки   13 739 12 502 15 994 17 439 14 582  
3. Услуги   201 384 718 536 365  
4. Други   17 677 16 185 23 196 -6 384 24 079  
II. Приходи от финансирания   167 165 169 167 167  
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   631 440 554 1 016 701  
1. Приходи от лихви   303 324 366 388 256  
2. Приходи от дивиденти   0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   328 116 188 628 445  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   86 767 76 407 95 459 100 919 95 573  
В. Загуба от дейността   0 0 0 2 693 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   86 767 76 407 95 459 100 919 95 573  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 2 693 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 2 462 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 2 462 0  
Всичко (Г + E):   86 767 76 407 95 459 100 919 95 573