Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 1 Април 2020
 
10 Март 2020 10:33 3.620 0.280 (7.18%)

Холдинг Света София АД (4HS / HSOF)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2019 6/2019 3/2019 12/2018  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   773 201 192 74  
1. Разходи за материали   3 2 2 1  
2. Разходи за външни услуги   38 25 46 50  
3. Разходи за амортизации   1 1 2  
4. Разходи за възнаграждения   23 30 30 17  
5. Разходи за осигуровки   6 8 7 5  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   702 135 105 1  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   437 450 524 430  
1. Разходи за лихви   425 266 358 330  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   6  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   6 184 166 100  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 210 651 716 504  
В. Печалба от дейността   779 0 0 1 965  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 210 651 716 504  
Д. Печалба преди облагане с данъци   779 0 0 1 965  
V. Разходи за данъци   131 -111 -40 196  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   29 37 -26 90  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   102 -148 -14 106  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   648 0 0 1 769  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   648 0 0 1 769  
Всичко (Г+ V + Е):   1 989 -74 314 2 469  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   1 297 104 110 113  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   107 104 110 113  
4. Други   1 190  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   692 -178 204 2 356  
1. Приходи от лихви   402 211 195 215  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -100 100 0 1 009  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   390 -489 9 1 132  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 989 -74 314 2 469  
В. Загуба от дейността   0 725 402 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 989 -74 314 2 469  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 725 402 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 614 362 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 614 362 0  
Всичко (Г + E):   1 989 -74 314 2 469