Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 23 Септември 2019
 
20 Септември 2019 13:54 3.720 0.040 (1.06%)

Холдинг Света София АД (4HS / HSOF)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2019 12/2018  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   192 74  
1. Разходи за материали   2 1  
2. Разходи за външни услуги   46 50  
3. Разходи за амортизации   2  
4. Разходи за възнаграждения   30 17  
5. Разходи за осигуровки   7 5  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   105 1  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   524 430  
1. Разходи за лихви   358 330  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   166 100  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   716 504  
В. Печалба от дейността   0 1 965  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   716 504  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 1 965  
V. Разходи за данъци   -40 196  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   -26 90  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -14 106  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 1 769  
в т.ч. за малцинствено участие   0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 1 769  
Всичко (Г+ V + Е):   314 2 469  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   110 113  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   110 113  
4. Други    
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   204 2 356  
1. Приходи от лихви   195 215  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 1 009  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   9 1 132  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   314 2 469  
В. Загуба от дейността   402 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   314 2 469  
Д. Загуба преди облагане с данъци   402 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   362 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0  
Ж. Нетна загуба за периода   362 0  
Всичко (Г + E):   314 2 469