Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 21 Юли 2019
 
10 Юли 2019 11:35 15.500 2.300 (17.42%)

Екип-98 Холдинг АД (5EK / HEKI)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2018  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   94  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   75  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   15  
5. Разходи за осигуровки   4  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:    
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   399  
1. Разходи за лихви   308  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   70  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1  
4. Други   20  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   493  
В. Печалба от дейността   629  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   493  
Д. Печалба преди облагане с данъци   629  
V. Разходи за данъци   0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   629  
в т.ч. за малцинствено участие    
Ж. Нетна печалба за периода   629  
Всичко (Г+ V + Е):   1 122  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други    
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 122  
1. Приходи от лихви   3  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1 119  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 122  
В. Загуба от дейността   0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 122  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0  
в т.ч. за малцинствено участие    
Ж. Нетна загуба за периода   0  
Всичко (Г + E):   1 122