Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 6 Август 2020
 
03 Август 2020 13:34 17.700 0.000 (0.00%)

Екип-98 Холдинг АД (5EK / HEKI)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2019 6/2019 3/2019 12/2018  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   62 29 52 94  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   43 9 31 75  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   15 16 16 15  
5. Разходи за осигуровки   4 4 5 4  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:    
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   629 504 508 399  
1. Разходи за лихви   473 373 445 308  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   135 108 8 70  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1 1 -1 1  
4. Други   20 22 56 20  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   691 533 560 493  
В. Печалба от дейността   2 226 0 0 629  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   691 533 560 493  
Д. Печалба преди облагане с данъци   2 226 0 0 629  
V. Разходи за данъци   349 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   349 -  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 877 0 0 629  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   1 877 0 0 629  
Всичко (Г+ V + Е):   2 917 137 555 1 122  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 0 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други    
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   2 917 137 555 1 122  
1. Приходи от лихви   0 1 27 3  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   2 917 136 528 1 119  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   2 917 137 555 1 122  
В. Загуба от дейността   0 396 5 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   2 917 137 555 1 122  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 396 5 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 396 5 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 396 5 0  
Всичко (Г + E):   2 917 137 555 1 122