Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 20 Октомври 2019
 
18 Октомври 2019 12:12 1.710 0.000 (0.00%)

Градус АД (GR6 / GR6)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2019 12/2018  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   184 110  
1. Разходи за материали   2  
2. Разходи за външни услуги   38 5  
3. Разходи за амортизации   0 1  
4. Разходи за възнаграждения   100 98  
5. Разходи за осигуровки   5 5  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   39 1  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   0 0  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други    
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   184 110  
В. Печалба от дейността   5 934 111  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   184 110  
Д. Печалба преди облагане с данъци   5 934 111  
V. Разходи за данъци   5 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   5  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   5 929 111  
в т.ч. за малцинствено участие   0  
Ж. Нетна печалба за периода   5 929 111  
Всичко (Г+ V + Е):   6 118 221  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 60  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   0 60  
4. Други    
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   6 118 161  
1. Приходи от лихви   120 161  
2. Приходи от дивиденти   5 998  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   6 118 221  
В. Загуба от дейността   0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   6 118 221  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0  
Всичко (Г + E):   6 118 221