Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 18 Август 2019
 
16 Август 2019 13:24 3.620 0.040 (1.09%)

Северкооп Гъмза Холдинг АД (6S4 / GAMZA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2019 12/2018  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   184 146  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   54 57  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   14 12  
5. Разходи за осигуровки   3 2  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   -  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   113 75  
обезценка на активи   114 64  
провизии    
II. Финансови разходи   332 885  
1. Разходи за лихви   330 464  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 419  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   -  
4. Други   2 2  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   516 1 031  
В. Печалба от дейността   96 160  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   516 1 031  
Д. Печалба преди облагане с данъци   96 160  
V. Разходи за данъци   0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   96 160  
в т.ч. за малцинствено участие   0  
Ж. Нетна печалба за периода   96 160  
Всичко (Г+ V + Е):   612 1 191  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   73 17  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   -  
4. Други   73 17  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   539 1 174  
1. Приходи от лихви   124 1 143  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   415 31  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   612 1 191  
В. Загуба от дейността   0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   612 1 191  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0  
Всичко (Г + E):   612 1 191