Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 4 Юни 2020
 
29 Май 2020 10:17 3.500 0.600 (20.69%)

Северкооп Гъмза Холдинг АД (6S4 / GAMZA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2019 6/2019 3/2019 12/2018  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   169 37 184 146  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   36 30 54 57  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   13 11 14 12  
5. Разходи за осигуровки   2 2 3 2  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   -  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   118 -6 113 75  
обезценка на активи   128 -6 114 64  
провизии    
II. Финансови разходи   366 592 332 885  
1. Разходи за лихви   364 380 330 464  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1 211 0 419  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   -  
4. Други   1 1 2 2  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   535 629 516 1 031  
В. Печалба от дейността   352 0 96 160  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   535 629 516 1 031  
Д. Печалба преди облагане с данъци   352 0 96 160  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   352 0 96 160  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   352 0 96 160  
Всичко (Г+ V + Е):   887 543 612 1 191  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   155 20 73 17  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   -  
4. Други   155 20 73 17  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   732 523 539 1 174  
1. Приходи от лихви   504 129 124 1 143  
2. Приходи от дивиденти   -92 92  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   320 302 415 31  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   887 543 612 1 191  
В. Загуба от дейността   0 86 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   887 543 612 1 191  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 86 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 86 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 86 0 0  
Всичко (Г + E):   887 543 612 1 191