Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 16 Юли 2020
 
06 Юли 2020 10:37 17.000 0.000 (0.00%)

Фазерлес АД (4F6 / FZLES)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2019 9/2019 6/2019 3/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   2 479 4 351 4 334 5 382 2 723  
1. Разходи за материали   1 869 2 531 2 410 2 214 1 386  
2. Разходи за външни услуги   315 332 785 659 417  
3. Разходи за амортизации   197 199 198 192 193  
4. Разходи за възнаграждения   684 1 006 889 825 624  
5. Разходи за осигуровки   176 239 214 201 162  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   10 8 4 3 3  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -834 -24 -206 1 273 -82  
8. Други, в т.ч.:   62 60 40 15 20  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   45 7 4 24 3  
1. Разходи за лихви   4  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   43  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   - 2 2 20 2  
4. Други   2 1 2 4 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   2 524 4 358 4 338 5 406 2 726  
В. Печалба от дейността   0 88 0 263 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   2 524 4 358 4 338 5 406 2 726  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 88 0 263 0  
V. Разходи за данъци   0 5 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   5  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 83 0 263 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 83 0 263 0  
Всичко (Г+ V + Е):   2 524 4 363 4 338 5 406 2 726  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   2 423 4 404 4 131 5 643 2 369  
1. Продукция   2 270 4 219 3 885 5 467 2 258  
2. Стоки    
3. Услуги   8 11 10 8 9  
4. Други   145 174 236 168 102  
II. Приходи от финансирания   15 15 15 19 30  
в т.ч. от правителството   1 1 0 1  
III. Финансови приходи   3 27 21 7 1  
1. Приходи от лихви   -  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 27 0 6  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   3 0 21 1 1  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   2 441 4 446 4 167 5 669 2 400  
В. Загуба от дейността   83 0 171 0 326  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   2 441 4 446 4 167 5 669 2 400  
Д. Загуба преди облагане с данъци   83 0 171 0 326  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   83 0 171 0 326  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   83 0 171 0 326  
Всичко (Г + E):   2 524 4 363 4 338 5 406 2 726