Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 23 Септември 2020
 
23 Септември 2020 13:20 16.200 0.000 (0.00%)

Фазерлес АД (4F6 / FZLES)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2020 12/2019 9/2019 6/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   4 276 2 479 4 351 4 334 5 382  
1. Разходи за материали   2 145 1 869 2 531 2 410 2 214  
2. Разходи за външни услуги   499 315 332 785 659  
3. Разходи за амортизации   184 197 199 198 192  
4. Разходи за възнаграждения   755 684 1 006 889 825  
5. Разходи за осигуровки   190 176 239 214 201  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   7 10 8 4 3  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   454 -834 -24 -206 1 273  
8. Други, в т.ч.:   42 62 60 40 15  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   7 45 7 4 24  
1. Разходи за лихви   4  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -43 43  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   48 - 2 2 20  
4. Други   2 2 1 2 4  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   4 283 2 524 4 358 4 338 5 406  
В. Печалба от дейността   158 0 88 0 263  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   4 283 2 524 4 358 4 338 5 406  
Д. Печалба преди облагане с данъци   158 0 88 0 263  
V. Разходи за данъци   0 0 5 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   5  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   158 0 83 0 263  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   158 0 83 0 263  
Всичко (Г+ V + Е):   4 358 2 524 4 363 4 338 5 406  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   4 427 2 423 4 404 4 131 5 643  
1. Продукция   4 281 2 270 4 219 3 885 5 467  
2. Стоки    
3. Услуги   8 8 11 10 8  
4. Други   138 145 174 236 168  
II. Приходи от финансирания   15 15 15 15 19  
в т.ч. от правителството   0 1 1 0 1  
III. Финансови приходи   -1 3 27 21 7  
1. Приходи от лихви   -  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 27 0 6  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   -1 3 0 21 1  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   4 441 2 441 4 446 4 167 5 669  
В. Загуба от дейността   0 83 0 171 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   4 441 2 441 4 446 4 167 5 669  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 83 0 171 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 83 0 171 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 83 0 171 0  
Всичко (Г + E):   4 358 2 524 4 363 4 338 5 406