Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 28 Септември 2020
 
25 Септември 2020 12:17 1.590 0.000 (0.00%)

Еврохолд България АД (4EH / EUBG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2019 6/2019 3/2019 12/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   3 891 1 125 551 579 1 636  
1. Разходи за материали   -7 4 2 1 4  
2. Разходи за външни услуги   -1 647 887 348 421 1 389  
3. Разходи за амортизации   4 467 15 7 8 8  
4. Разходи за възнаграждения   335 141 116 116 100  
5. Разходи за осигуровки   481 15 13 12 13  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   64 0 0 0  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   0 0 0  
8. Други, в т.ч.:   198 63 65 21 122  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   4 845 4 124 4 077 4 047 5 455  
1. Разходи за лихви   2 800 4 097 3 929 3 861 4 920  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1 153 0 -116 150 607  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   657 24 259 28 -56  
4. Други   235 3 5 8 -16  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   8 736 5 249 4 628 4 626 7 091  
В. Печалба от дейността   0 0 0 0 14 798  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   8 736 5 249 4 628 4 626 7 091  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 0 14 798  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 0 14 798  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 0 14 798  
Всичко (Г+ V + Е):   8 736 5 249 4 628 4 626 8 751  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   457 226 130 195 344  
1. Продукция   0  
2. Стоки   0  
3. Услуги   0  
4. Други   457 226 130 195 344  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   4 697 1 592 811 500 21 545  
1. Приходи от лихви   33 175 196 175 338  
2. Приходи от дивиденти   0 0 669 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   4 532 804 -55 321 21 082  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   47 613 1 4 104  
5. Други   85 0 0 0 21  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   5 154 1 818 941 695 21 889  
В. Загуба от дейността   3 582 3 431 3 687 3 931 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   5 154 1 818 941 695 21 889  
Д. Загуба преди облагане с данъци   3 582 3 431 3 687 3 931 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   3 582 3 431 3 687 3 931 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   3 582 3 431 3 687 3 931 0  
Всичко (Г + E):   8 736 5 249 4 628 4 626 8 751