Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 26 Януари 2020
 
24 Януари 2020 13:28 1.510 0.050 (3.21%)

Еврохолд България АД (4EH / EUBG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2019 3/2019 12/2018 9/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 125 551 579 1 636 441  
1. Разходи за материали   4 2 1 4 2  
2. Разходи за външни услуги   887 348 421 1 389 290  
3. Разходи за амортизации   15 7 8 8 8  
4. Разходи за възнаграждения   141 116 116 100 104  
5. Разходи за осигуровки   15 13 12 13 11  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 0 0 0  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   0 0 0 0  
8. Други, в т.ч.:   63 65 21 122 26  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   4 124 4 077 4 047 5 455 4 873  
1. Разходи за лихви   4 097 3 929 3 861 4 920 4 843  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 -116 150 607 3  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   24 259 28 -56 22  
4. Други   3 5 8 -16 5  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   5 249 4 628 4 626 7 091 5 314  
В. Печалба от дейността   0 0 0 14 798 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   5 249 4 628 4 626 7 091 5 314  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 14 798 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 14 798 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 14 798 0  
Всичко (Г+ V + Е):   5 249 4 628 4 626 8 751 5 314  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   226 130 195 344 123  
1. Продукция   0  
2. Стоки   0  
3. Услуги   0  
4. Други   226 130 195 344 123  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 592 811 500 21 545 -160  
1. Приходи от лихви   175 196 175 338 286  
2. Приходи от дивиденти   0 669 0 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   804 -55 321 21 082 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   613 1 4 104 -446  
5. Други   0 0 0 21 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 818 941 695 21 889 -37  
В. Загуба от дейността   3 431 3 687 3 931 0 5 351  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 818 941 695 21 889 -37  
Д. Загуба преди облагане с данъци   3 431 3 687 3 931 0 5 351  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   3 431 3 687 3 931 0 5 351  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   3 431 3 687 3 931 0 5 351  
Всичко (Г + E):   5 249 4 628 4 626 8 751 5 314