Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 13 Юли 2020
 
06 Юли 2020 10:45 4.000 0.000 (0.00%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VX / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2019 3/2019 12/2018  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   946 1 948 1 108  
1. Разходи за материали   8 8 10  
2. Разходи за външни услуги   200 376 337  
3. Разходи за амортизации   600 621 622  
4. Разходи за възнаграждения   94 99 95  
5. Разходи за осигуровки   15 16 16  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   29 828 28  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   279 319 250  
1. Разходи за лихви   275 297 241  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   4 22 9  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 225 2 267 1 358  
В. Печалба от дейността   854 0 770  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 225 2 267 1 358  
Д. Печалба преди облагане с данъци   854 0 770  
V. Разходи за данъци   0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   854 0 770  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   854 0 770  
Всичко (Г+ V + Е):   2 079 2 088 2 128  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   1 919 1 917 1 893  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   1 919 1 917 1 892  
4. Други   0 0 1  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   160 171 235  
1. Приходи от лихви   157 158 209  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   3 13 26  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   2 079 2 088 2 128  
В. Загуба от дейността   0 179 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   2 079 2 088 2 128  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 179 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 179 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 179 0  
Всичко (Г + E):   2 079 2 088 2 128