Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 28 Февруари 2020
 
28 Февруари 2020 14:57 2.740 0.060 (2.14%)

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (5F4 / FIB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Публично привличане на влогове и използване на привлечените средства за предоставяне на кредити и за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и за собствен риск, банката може да извършва и следните търговски сделки: покупка на менителници и записи на заповеди, сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали, приемане на ценности на депозит, сделките по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК, гаранционни сделки, извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица, покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания, финансов лизинг, издаване и управление на банкови карти, сделки със: а) финансови фючърси и опции; б) инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, предоставяне на банкови касети, придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия, консултации относно портфейлни инвестиции, извършване на други сделки, определени от Българската народна банка.
Борсов код: 5F4 / FIBПазар: Сегмент акции Premium
ISIN: BG1100106050Сектор: Финансови услуги
БУЛСТАТ: 831094393Принадлежност към индекс: BG TR30, Sofix, BGBX 40
 
Адрес за кореспонденция София 1797, бул. Драган Цанков №37
Телефони02/817 11 00; 910 01 00; 817 14 30
Факс02/980 50 33
E-mailmstani@fibank.bg
Сайт на компаниятаwww.fibank.bg
 
Общ брой акции 110 000 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 1 624
Ръководство Неделчо Неделчев, Изпълнителен директор
Светозар Попов, Изпълнителен директор
Чавдар Златев, Изпълнителен директор
Сведалина Василева, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Чавдар Златев
Севдалина Василева
Неделчо Неделчев
Надя Кошинска
Живко Тодоров
Светозар Попов
Директор за връзки с инвеститорите Василка Момчилова Стаматова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Цеко Минев 42.50%
Ивайло Мутафчиев 42.50%
 

Участия в други компании

Болкан файненшъл сървисис ЕАД 100.00%
Търнараунд Мениджмънт ЕООД 100.00%
Криейтив Инвестмънт ЕООД 100.00%
Лега Салюшънс ЕООД 100.00%
АМС Имоти ЕАД 100.00%
First Investment Bank - Albania Sh.a. 100.00%
First Investment Finance B.V. 100.00%
Дайнърс клуб България АД 94.79%
Дебита ООД 70.00%
Фи Хелт Застраховане АД 59.10%
Реалтор ООД 51.00%