Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 31 Март 2020
 
31 Март 2020 14:16 0.380 0.004 (1.04%)

Сирма Груп Холдинг АД (SKK / SKK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

SKK21 Януари 2019 14:26

Вътрешна информация

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Съобщение за удължаване на срока на публичното предлагане на ценни книжа във връзка с увеличението на капитала на СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД На основание чл. 84 от ЗППЦК СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД уведомява инвеститорите относно удължаване на срока на публичното предлагане на ценни книжа във връзка с увеличението на капитала. След взето решение на Съвета на директорите на дружеството срокът за записване на акции и заплащане на цената се променя на 35 работни дни от крайната дата за прехвърляне на правата, тоест крайната дата за записване на акции и заплащане на цената се променя от 21.01.2019 г. на 15.02.2019 г. Промените са отразени в проспекта, потвърден от КФН с Решение № 585 - E от 12.06.2018 г., като засягат предвидения график на публично предлагане, както и очаквани дати на регистрация на увеличението на капитала в търговския регистър, регистриране на новите акции в Централен депозитар АД, начало на търговия на новите акции на фондовата борса, като и медията за публикации, изискуми по проспекта във връзка с публичното предлагане: www.x3news.com. Останалите условия на публично предлагане на ценни книжа от увеличението на капитала на СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД АД, предвидени в проспекта, потвърден от КФН с Решение № 585 - E от 12.06.2018 г., както и в съобщението по чл. 92а ЗППЦК, не се променят. Най-пълна и изчерпателна информация за предлаганите ценни книжа и за техния емитент може да бъде получена от поправения проспект за публично предлагане на акции на „Сирма Груп Холдинг” АД, който е предоставен на разположение за срока на валидност на Проспекта на интернет страниците на „Сирма Груп Холдинг” АД (www.sirma.bg) и на инвестиционния посредник (www.ffbh.bg). Проспектът и друга приложима информация също така ще бъдат на разположение на обществеността на хартиен носител за срока на валидност на проспекта на адреса на упълномощения инвестиционен посредник „Първа финансова брокерска къща” ЕООД в гр. София, ул. „Енос” № 2.

Прикачени файлове
20190121 Saobshtenre BG.pdf
Prospectus SKK Extension.pdf