Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 25 Май 2020
 
05 Февруари 2018 12:37 1.360 0.000 (0.00%)

Херти АД (HTV / HTV)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

HTV20 Май 2020 18:02

Общо събрание на акционерите

Херти АД

Представяне на покана за свикване на ОСА при дневен ред:
1.Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;
2.Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;
3.Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад;
4.Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад;
5.Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г;
6.Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.;
7.Избор на регистриран одитор на дружеството за календарната 2020 г.;
8.Промени в състава на Съвета на директорите: приемане на решение за продължаване мандата (избира) на г-н Александър Благоев Юлиянов (съгласно чл. 34(3) от Устава на дружеството).
9.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2019г.; приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019г. и приемане на доклада относно политика за възнагражденията на членовете на СД през 2019г.
10.Промени в състава на одитния комитет на дружеството: приемане на решение за освобождаване на досегашните членове на одитния комитет; избор на нов одитен комитет; определяне мандата, броя и размера на възнаграждението на членове на одитния комитет; (съгласно изискванията на чл. 107 от Закона за независимия финансов одит); Утвърждаване статута на одитния комитет.