Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 20 Февруари 2020
 
05 Февруари 2018 12:37 1.360 0.000 (0.00%)

Херти АД (HTV / HTV)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2019 6/2019  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   10 420 10 422  
1. Разходи за материали   6 362 6 526  
2. Разходи за външни услуги   800 768  
3. Разходи за амортизации   740 742  
4. Разходи за възнаграждения   2 182 2 005  
5. Разходи за осигуровки   346 347  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   4 13  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -141 -186  
8. Други, в т.ч.:   127 207  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   114 110  
1. Разходи за лихви   91 95  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   -3  
4. Други   23 18  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   10 534 10 532  
В. Печалба от дейността   222 229  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   10 534 10 532  
Д. Печалба преди облагане с данъци   222 229  
V. Разходи за данъци   0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   222 229  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   222 229  
Всичко (Г+ V + Е):   10 756 10 761  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   10 660 10 652  
1. Продукция   9 708 9 872  
2. Стоки   2 11  
3. Услуги    
4. Други   950 769  
II. Приходи от финансирания   61 61  
в т.ч. от правителството   61 61  
III. Финансови приходи   35 48  
1. Приходи от лихви   1 1  
2. Приходи от дивиденти   0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   34 47  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   10 756 10 761  
В. Загуба от дейността   0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   10 756 10 761  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0  
Всичко (Г + E):   10 756 10 761