Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 29 Май 2020
 
29 Май 2020 10:13 3.940 0.000 (0.00%)

Холдинг Света София АД (4HS / HSOF)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

HSOF08 Ноември 2019 14:05

Вътрешна информация

Уведомление

В съответствие с делегирани права в чл. 14б, ал. 2 от устава, на свое заседание от 7 ноември 2019 г. Съветът на директорите на „Холдинг Света София” АД взе решение за издаване на емисия облигации със следните параметри: Обща номинална стойност на облигационния заем: 20 000 000 (двадесет милиона) лева; Брой облигации: 20 000 (двадесет хиляди); Номинална и емисионна стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) лева; Срок на облигационния заем: 8 (осем) години (96 месеца); Лихва: 5.00 %; Период на лихвеното плащане: на 6 месеца – 2 пъти годишно; Обезпечение: застраховка; Цел на облигационния заем: набраните от емисията средства ще бъдат използвани от „Холдинг Света София” АД за: диверсификация на секторните рискове в холдинговата структура чрез придобиване на участия в дъщерни дружества и асоциирани предприятия; преструктуриране на задължения на дружеството и компаниите от неговата Група, както и промяна в срочната структура на пасивите; финансиране на дейността на дъщерни дружества и асоциирани предприятия; увеличаване размера на портфейла от финансови инструменти, включително неконтролиращи участия в капитала на български и чуждестранни дружества; придобиване на вземания.

Прикачени файлове
Uvedomlenie_bonds_HSS.pdf