Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 6 Юни 2020
 
05 Юни 2020 15:49 25.200 0.200 (0.80%)

Фючърс Кепитал АД (5FC / 5FC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

5FC23 Май 2019 17:55

Общо събрание на акционерите

Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите

П О К А Н А

за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите

на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД

Съветът на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД , гр. София на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД, което ще се проведе на 27.06.2019 г. от 11.00 часа по седалището на дружеството в гр. София, район Възраждане,бул.”Княгиня Мария Луиза” № 19 , при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.).

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.).

3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.)

4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2018г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема предложението, направено от Съвета на директорите, печалбата от дейността на дружеството през 2018 г. да остане неразпределена)

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г.);

6. Избор на одитор на дружеството за 2019 г. (проекторешение– Общото събрание на акционерите избира за одитор на дружеството за 2019г. Магдалена Николова Цветкова регистриран одитор, № 0659 от регистъра на ИДЕС.)

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството –Михаил Страхилов Димитров, Атанас Цветанов Кънчев и Стойно Николаев Стойнов за дейността им задейността им през 2018г.).

8. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г. в размер на минималния осигурителен доход за страната за 2019 г.).

9. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.).

10. Приемане отчета на Одитния комитет на дружеството за 2018 г. (проекторешение – На основание чл.108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2018 г.)

11. Приемане на решение за освобождаване на Атанас Цветанов Кънчев oт изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на “Фючърс Кепитал” АД„. (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава Атанас Цветанов Кънчев oт изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на“Фючърс Кепитал” АД)

12. Избор на нов член на Съвета на директорите на “Фючърс Кепитал” АД на мястото на освободения член –Атанас Цветанов Кънчев, определяне на мандата и гаранцията за управлението му (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на “Фючърс Кепитал” АД на мястото на освободения член- Атанас Цветанов Кънчев следното лице: Йордан Цветанов Цанов като новоизбрания член ще продължи мандата на освободения член, считано от вземане на настоящото решение, а именно до 08.08.2022г. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството в рамер на тримесечното му брутно възнаграждение).

13. Избор на лице, което да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите, на който няма да бъде възложено управлението на дружеството(проекторешение – Общото събрание на акционерите определя и овластява Михаил Страхилов Димитров да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите, на който няма да бъде възложено управление на дружеството.)

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 10.30 часа на 27.06.2019 г. и ще се извършва гр. София, район Възраждане, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 19.

Съветът на директорите кани всички акционери да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.

На основание член 115, ал .2 от ЗППЦК, дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 420 500 и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на 13.06.2019 г. Само лицата вписани като акционери до тази дата включително имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Съгласно чл.118, ал.2, т. 4 от ЗППЦК, във връзка с чл. 223а от Търговския закон, право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, имат акционери , които заедно или поотделно повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни, преди откриването на Общото събрание (12.06.2019 г.) лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси, акционерите представят на Комисия за финансов надзор и на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД, най-късно на следващия работен ден, след обявяването на въпросите в Търговския регистър, списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали, свързани с техните предложения. Дружеството актуализира поканата и я публикува, заедно с писмените материали, при условията и пореда на чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на Общото събрание.Всеки акционер има право по време на Общото събрание да поставя въпроси на членовете на Съвета на директорите, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата, посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно.

Акционерите юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съгласно българското законодателство, трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. В случаите, когато в пълномощнотоне е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.Акционер може да овласти член на съвета на директорите да го представлява пред общото събрание, само ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството ird@futures-capital.com ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – www.futures-capital.com .Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено във „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на Общото събрание, но не по-късно от 17:30 часа на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството:, гр. София, район Възраждане,бул.”Княгиня Мария Луиза” № 19. при директора за връзка с инвеститорите. Поканата, заедно с материалите по дневния ред на електронен носител са достъпни за изтегляне на интернет страницата на дружеството www.futures-capital.com

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 12.07.2019 г. от 10.00 часа, в гр. София,район Възраждане,бул.”Княгиня Мария Луиза” № 19.при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 09.30 часа на 12.07.2019 г. и ще се извършва в. гр. София,район Възраждане,бул.”Княгиня Мария Луиза” № 19.