Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 16 Декември 2019
 
16 Декември 2019 10:43 4.060 0.080 (1.93%)

Трейс груп холд АД (T57 / TRACE)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2019 3/2019 12/2018 9/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   32 284 30 874 22 420 71 957 46 983  
1. Разходи за материали   901 1 870 2 044 2 809 1 265  
2. Разходи за външни услуги   28 589 26 717 17 567 57 272 43 327  
3. Разходи за амортизации   564 592 559 478 457  
4. Разходи за възнаграждения   1 046 1 081 1 101 2 160 1 079  
5. Разходи за осигуровки   102 101 105 103 101  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   378 164 80 1 766 444  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   704 349 964 7 369 310  
обезценка на активи   21 36 5 6 755  
провизии   0  
II. Финансови разходи   209 205 231 310 1 170  
1. Разходи за лихви   62 73 62 -43 186  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   21 11 12 93 63  
4. Други   126 121 157 260 921  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   32 493 31 079 22 651 72 267 48 153  
В. Печалба от дейността   925 3 503 9 448 0 1 272  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   32 493 31 079 22 651 72 267 48 153  
Д. Печалба преди облагане с данъци   925 3 503 9 448 0 1 272  
V. Разходи за данъци   114 535 21 -227 57  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   127 388 127  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -13 147 21 -354 57  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   811 2 968 9 427 0 1 215  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   811 2 968 9 427 0 1 215  
Всичко (Г+ V + Е):   33 418 34 582 32 099 68 133 49 425  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   33 254 32 281 27 067 67 965 48 931  
1. Продукция    
2. Стоки   470 254 2 1 879 444  
3. Услуги   31 926 31 069 25 974 64 107 47 540  
4. Други   858 958 1 091 1 979 947  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   164 2 301 5 032 168 494  
1. Приходи от лихви   110 137 81 -51 175  
2. Приходи от дивиденти   16 1 081 4 905 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 1 068 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   36 13 44 217 317  
5. Други   2 2 2 2 2  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   33 418 34 582 32 099 68 133 49 425  
В. Загуба от дейността   0 0 0 4 134 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   33 418 34 582 32 099 68 133 49 425  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 4 134 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 3 907 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 3 907 0  
Всичко (Г + E):   33 418 34 582 32 099 68 133 49 425