Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 13 Август 2020
 
12 Август 2020 16:31 3.800 0.400 (9.52%)

Трейс груп холд АД (T57 / TRACE)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2019 6/2019 3/2019 12/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   59 802 32 284 30 874 22 420 71 957  
1. Разходи за материали   472 901 1 870 2 044 2 809  
2. Разходи за външни услуги   47 123 28 589 26 717 17 567 57 272  
3. Разходи за амортизации   604 564 592 559 478  
4. Разходи за възнаграждения   1 838 1 046 1 081 1 101 2 160  
5. Разходи за осигуровки   106 102 101 105 103  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   -1 378 164 80 1 766  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   9 660 704 349 964 7 369  
обезценка на активи   3 677 21 36 5 6 755  
провизии   4 899 0  
II. Финансови разходи   264 209 205 231 310  
1. Разходи за лихви   77 62 73 62 -43  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   33 21 11 12 93  
4. Други   154 126 121 157 260  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   60 066 32 493 31 079 22 651 72 267  
В. Печалба от дейността   2 054 925 3 503 9 448 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   60 066 32 493 31 079 22 651 72 267  
Д. Печалба преди облагане с данъци   2 054 925 3 503 9 448 0  
V. Разходи за данъци   133 114 535 21 -227  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   577 127 388 127  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -444 -13 147 21 -354  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 921 811 2 968 9 427 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   1 921 811 2 968 9 427 0  
Всичко (Г+ V + Е):   62 120 33 418 34 582 32 099 68 133  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   61 902 33 254 32 281 27 067 67 965  
1. Продукция    
2. Стоки   -1 470 254 2 1 879  
3. Услуги   60 100 31 926 31 069 25 974 64 107  
4. Други   1 803 858 958 1 091 1 979  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   218 164 2 301 5 032 168  
1. Приходи от лихви   74 110 137 81 -51  
2. Приходи от дивиденти   2 16 1 081 4 905 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   2 0 1 068 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   138 36 13 44 217  
5. Други   2 2 2 2 2  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   62 120 33 418 34 582 32 099 68 133  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 4 134  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   62 120 33 418 34 582 32 099 68 133  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 4 134  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 3 907  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 3 907  
Всичко (Г + E):   62 120 33 418 34 582 32 099 68 133