Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 24 Април 2019
 
23 Април 2019 11:55 2.780 0.020 (0.72%)

Трейс груп холд АД (T57 / TRACE)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2018 6/2018 3/2018 12/2017 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   71 957 46 983 46 817 23 822 65 597  
1. Разходи за материали   2 809 1 265 2 067 1 216 3 176  
2. Разходи за външни услуги   57 272 43 327 42 874 20 121 56 230  
3. Разходи за амортизации   478 457 441 412 400  
4. Разходи за възнаграждения   2 160 1 079 1 067 1 381 1 432  
5. Разходи за осигуровки   103 101 102 122 150  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   1 766 444 140 365 2 253  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   7 369 310 126 205 1 956  
обезценка на активи   6 755 176  
провизии   0 -59  
II. Финансови разходи   310 1 170 603 185 332  
1. Разходи за лихви   -43 186 152 61 102  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   93 63 22 7 79  
4. Други   260 921 429 117 151  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   72 267 48 153 47 420 24 007 65 929  
В. Печалба от дейността   0 1 272 8 183 709 3 148  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   72 267 48 153 47 420 24 007 65 929  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 1 272 8 183 709 3 148  
V. Разходи за данъци   -227 57 68 59 55  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   127  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -354 57 68 59 55  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 1 215 8 115 650 3 093  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 1 215 8 115 650 3 093  
Всичко (Г+ V + Е):   68 133 49 425 55 603 24 716 69 077  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   67 965 48 931 49 600 24 629 68 695  
1. Продукция    
2. Стоки   1 879 444 149 402 2 295  
3. Услуги   64 107 47 540 47 644 23 425 65 541  
4. Други   1 979 947 1 807 802 859  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   168 494 6 003 87 382  
1. Приходи от лихви   -51 175 139 70 124  
2. Приходи от дивиденти   0 0 5 823 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 5  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   217 317 39 15 250  
5. Други   2 2 2 2 3  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   68 133 49 425 55 603 24 716 69 077  
В. Загуба от дейността   4 134 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   68 133 49 425 55 603 24 716 69 077  
Д. Загуба преди облагане с данъци   4 134 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   3 907 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   3 907 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   68 133 49 425 55 603 24 716 69 077