Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 15 Октомври 2019
 
14 Октомври 2019 17:00 2.960 0.040 (1.37%)

Трейс груп холд АД (T57 / TRACE)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2019 12/2018 9/2018 6/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   30 874 22 420 71 957 46 983 46 817  
1. Разходи за материали   1 870 2 044 2 809 1 265 2 067  
2. Разходи за външни услуги   26 717 17 567 57 272 43 327 42 874  
3. Разходи за амортизации   592 559 478 457 441  
4. Разходи за възнаграждения   1 081 1 101 2 160 1 079 1 067  
5. Разходи за осигуровки   101 105 103 101 102  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   164 80 1 766 444 140  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   349 964 7 369 310 126  
обезценка на активи   36 5 6 755  
провизии   0  
II. Финансови разходи   205 231 310 1 170 603  
1. Разходи за лихви   73 62 -43 186 152  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   11 12 93 63 22  
4. Други   121 157 260 921 429  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   31 079 22 651 72 267 48 153 47 420  
В. Печалба от дейността   3 503 9 448 0 1 272 8 183  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   31 079 22 651 72 267 48 153 47 420  
Д. Печалба преди облагане с данъци   3 503 9 448 0 1 272 8 183  
V. Разходи за данъци   535 21 -227 57 68  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   388 127  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   147 21 -354 57 68  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   2 968 9 427 0 1 215 8 115  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   2 968 9 427 0 1 215 8 115  
Всичко (Г+ V + Е):   34 582 32 099 68 133 49 425 55 603  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   32 281 27 067 67 965 48 931 49 600  
1. Продукция    
2. Стоки   254 2 1 879 444 149  
3. Услуги   31 069 25 974 64 107 47 540 47 644  
4. Други   958 1 091 1 979 947 1 807  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   2 301 5 032 168 494 6 003  
1. Приходи от лихви   137 81 -51 175 139  
2. Приходи от дивиденти   1 081 4 905 0 0 5 823  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1 068 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   13 44 217 317 39  
5. Други   2 2 2 2 2  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   34 582 32 099 68 133 49 425 55 603  
В. Загуба от дейността   0 0 4 134 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   34 582 32 099 68 133 49 425 55 603  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 4 134 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 3 907 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 3 907 0 0  
Всичко (Г + E):   34 582 32 099 68 133 49 425 55 603