Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 24 Юли 2019
 
19 Юли 2019 16:29 2.780 0.080 (2.96%)

Трейс груп холд АД (T57 / TRACE)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2018 9/2018 6/2018 3/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   22 420 71 957 46 983 46 817 23 822  
1. Разходи за материали   2 044 2 809 1 265 2 067 1 216  
2. Разходи за външни услуги   17 567 57 272 43 327 42 874 20 121  
3. Разходи за амортизации   559 478 457 441 412  
4. Разходи за възнаграждения   1 101 2 160 1 079 1 067 1 381  
5. Разходи за осигуровки   105 103 101 102 122  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   80 1 766 444 140 365  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   964 7 369 310 126 205  
обезценка на активи   5 6 755  
провизии   0  
II. Финансови разходи   231 310 1 170 603 185  
1. Разходи за лихви   62 -43 186 152 61  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   12 93 63 22 7  
4. Други   157 260 921 429 117  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   22 651 72 267 48 153 47 420 24 007  
В. Печалба от дейността   9 448 0 1 272 8 183 709  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   22 651 72 267 48 153 47 420 24 007  
Д. Печалба преди облагане с данъци   9 448 0 1 272 8 183 709  
V. Разходи за данъци   21 -227 57 68 59  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   127  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   21 -354 57 68 59  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   9 427 0 1 215 8 115 650  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   9 427 0 1 215 8 115 650  
Всичко (Г+ V + Е):   32 099 68 133 49 425 55 603 24 716  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   27 067 67 965 48 931 49 600 24 629  
1. Продукция    
2. Стоки   2 1 879 444 149 402  
3. Услуги   25 974 64 107 47 540 47 644 23 425  
4. Други   1 091 1 979 947 1 807 802  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   5 032 168 494 6 003 87  
1. Приходи от лихви   81 -51 175 139 70  
2. Приходи от дивиденти   4 905 0 0 5 823  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   44 217 317 39 15  
5. Други   2 2 2 2 2  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   32 099 68 133 49 425 55 603 24 716  
В. Загуба от дейността   0 4 134 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   32 099 68 133 49 425 55 603 24 716  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 4 134 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 3 907 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 3 907 0 0 0  
Всичко (Г + E):   32 099 68 133 49 425 55 603 24 716