Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 13 Юли 2020
 
29 Ноември 2017 11:27 2.000 0.000 (0.00%)

Еуротерра България АД (4EJ / TERRA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2016 12/2015 9/2015 6/2015 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   245 222 611 215 158  
1. Разходи за материали   2 1 2 1 2  
2. Разходи за външни услуги   29 42 101 90 33  
3. Разходи за амортизации   147 147 252 100 100  
4. Разходи за възнаграждения   26 15 17 15 15  
5. Разходи за осигуровки   4 3 3 2 3  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   63  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   37 14 173 7 5  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   110 114 119 125 128  
1. Разходи за лихви   109 114 119 125 127  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 0 0 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   355 336 730 340 286  
В. Печалба от дейността   149 187 0 88 104  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   355 336 730 340 286  
Д. Печалба преди облагане с данъци   149 187 0 88 104  
V. Разходи за данъци   0 0 20 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   20  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   149 187 0 88 104  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   149 187 0 88 104  
Всичко (Г+ V + Е):   504 523 520 428 390  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   504 523 516 428 390  
1. Продукция    
2. Стоки   63  
3. Услуги   466 517 379 425 390  
4. Други   38 6 74 3  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 4 0 0  
1. Приходи от лихви   - 4 0  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   504 523 520 428 390  
В. Загуба от дейността   0 0 210 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   504 523 520 428 390  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 210 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 230 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 230 0 0  
Всичко (Г + E):   504 523 520 428 390