Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 9 Август 2020
 
31 Юли 2020 12:55 13.500 0.000 (0.00%)

Слънце Стара Загора - Табак АД (3JO / SUN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2019 6/2019 3/2019 12/2018  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   3 028 1 721 2 922 815  
1. Разходи за материали   2 095 1 379 1 757 782  
2. Разходи за външни услуги   112 96 131 77  
3. Разходи за амортизации   9 58 65 62  
4. Разходи за възнаграждения   442 357 402 309  
5. Разходи за осигуровки   126 105 108 95  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   12 0 35 3  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   6 -286 419 -523  
8. Други, в т.ч.:   226 12 5 10  
обезценка на активи   164  
провизии    
II. Финансови разходи   197 124 188 190  
1. Разходи за лихви   153 51 149 136  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   12 27 6 16  
4. Други   32 46 33 38  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   3 225 1 845 3 110 1 005  
В. Печалба от дейността   70 0 871 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   3 225 1 845 3 110 1 005  
Д. Печалба преди облагане с данъци   70 0 871 0  
V. Разходи за данъци   206 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   206  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 871 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 871 0  
Всичко (Г+ V + Е):   3 430 1 513 3 443 1 005  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   2 843 1 497 3 753 447  
1. Продукция   2 798 1 470 2 642 433  
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   45 27 1 111 14  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   452 16 228 20  
1. Приходи от лихви   279 16 209 17  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   145  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   28 0 19 3  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   3 295 1 513 3 981 467  
В. Загуба от дейността   0 332 0 538  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   3 295 1 513 3 981 467  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 332 0 538  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   136 332 0 538  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   136 332 0 538  
Всичко (Г + E):   3 430 1 513 3 443 1 005