Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 23 Септември 2020
 
21 Септември 2020 10:13 72.000 1.000 (1.41%)

Кораборемонтен завод Одесос АД (5ODE / ODES)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2020 12/2019 9/2019 6/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   6 564 10 874 10 985 10 624 7 843  
1. Разходи за материали   1 163 2 203 1 712 2 088 1 282  
2. Разходи за външни услуги   1 595 2 804 2 688 3 537 1 787  
3. Разходи за амортизации   570 583 572 563 558  
4. Разходи за възнаграждения   3 255 3 836 4 981 3 981 3 314  
5. Разходи за осигуровки   864 971 368 1 006 860  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 5 2 2 2  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -876 427 -462 -569 -5  
8. Други, в т.ч.:   -7 45 1 124 16 45  
обезценка на активи   1 009  
провизии   66  
II. Финансови разходи   11 16 146 17 38  
1. Разходи за лихви   0 1 2 1 1  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   27  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   6 11 110 10 32  
4. Други   5 4 7 6 5  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   6 575 10 890 11 131 10 641 7 881  
В. Печалба от дейността   313 3 820 0 3 215 1 109  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   6 575 10 890 11 131 10 641 7 881  
Д. Печалба преди облагане с данъци   313 3 820 0 3 215 1 109  
V. Разходи за данъци   0 0 390 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   392  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -2  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   313 3 820 0 3 215 1 109  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   313 3 820 0 3 215 1 109  
Всичко (Г+ V + Е):   6 888 14 710 10 500 13 856 8 990  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   6 878 14 662 10 431 13 781 8 975  
1. Продукция    
2. Стоки   44  
3. Услуги   6 700 13 950 10 466 13 574 8 697  
4. Други   178 712 -79 207 278  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   10 48 69 75 15  
1. Приходи от лихви   0 1 0 0 1  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   10 47 68 75 14  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   6 888 14 710 10 500 13 856 8 990  
В. Загуба от дейността   0 0 631 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   6 888 14 710 10 500 13 856 8 990  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 631 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 1 021 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 1 021 0 0  
Всичко (Г + E):   6 888 14 710 10 500 13 856 8 990