Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 25 Януари 2020
 
22 Януари 2020 10:10 85.000 0.000 (0.00%)

Кораборемонтен завод Одесос АД (5ODE / ODES)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2019 3/2019 12/2018  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   10 624 7 843 7 168  
1. Разходи за материали   2 088 1 282 1 253  
2. Разходи за външни услуги   3 537 1 787 1 437  
3. Разходи за амортизации   563 558 571  
4. Разходи за възнаграждения   3 981 3 314 3 177  
5. Разходи за осигуровки   1 006 860 849  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   2 2 3  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -569 -5 -135  
8. Други, в т.ч.:   16 45 13  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   17 38 22  
1. Разходи за лихви   1 1 2  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   10 32 15  
4. Други   6 5 5  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   10 641 7 881 7 190  
В. Печалба от дейността   3 215 1 109 147  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   10 641 7 881 7 190  
Д. Печалба преди облагане с данъци   3 215 1 109 147  
V. Разходи за данъци   0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   3 215 1 109 147  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   3 215 1 109 147  
Всичко (Г+ V + Е):   13 856 8 990 7 337  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   13 781 8 975 7 304  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   13 574 8 697 6 883  
4. Други   207 278 421  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   75 15 33  
1. Приходи от лихви   0 1 1  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   75 14 32  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   13 856 8 990 7 337  
В. Загуба от дейността   0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   13 856 8 990 7 337  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0  
Всичко (Г + E):   13 856 8 990 7 337