Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 16 Октомври 2019
 
09 Октомври 2019 15:55 2.100 0.000 (0.00%)

Родна Земя Холдинг АД (6R2 / HRZ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2019 12/2018  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   830 910  
1. Разходи за материали   6 46  
2. Разходи за външни услуги   412 274  
3. Разходи за амортизации   6 6  
4. Разходи за възнаграждения   45 64  
5. Разходи за осигуровки   8 11  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   334 475  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   19 34  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   474 736  
1. Разходи за лихви   470 700  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -35 35  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   39 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 304 1 646  
В. Печалба от дейността   0 1 362  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 304 1 646  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 1 362  
V. Разходи за данъци   -242 338  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -242 338  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 1 024  
в т.ч. за малцинствено участие   0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 1 024  
Всичко (Г+ V + Е):   902 3 008  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   786 784  
1. Продукция    
2. Стоки   675 672  
3. Услуги   110 110  
4. Други   1 2  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   116 2 224  
1. Приходи от лихви   78 208  
2. Приходи от дивиденти   0 2 016  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   38  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   902 3 008  
В. Загуба от дейността   402 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   902 3 008  
Д. Загуба преди облагане с данъци   402 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   160 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0  
Ж. Нетна загуба за периода   160 0  
Всичко (Г + E):   902 3 008