Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 4 Юли 2020
 
03 Юли 2020 14:06 2.320 0.000 (0.00%)

Родна Земя Холдинг АД (6R2 / HRZ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2019 6/2019 3/2019 12/2018  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   3 125 1 096 830 910  
1. Разходи за материали   97 14 6 46  
2. Разходи за външни услуги   595 457 412 274  
3. Разходи за амортизации   6 7 6 6  
4. Разходи за възнаграждения   101 104 45 64  
5. Разходи за осигуровки   15 16 8 11  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   579 465 334 475  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   1 732 33 19 34  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   1 199 522 474 736  
1. Разходи за лихви   1 223 456 470 700  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   41 -35 35  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   -65 66 39 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   4 324 1 618 1 304 1 646  
В. Печалба от дейността   0 0 0 1 362  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   4 324 1 618 1 304 1 646  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 1 362  
V. Разходи за данъци   -71 -77 -242 338  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -71 -77 -242 338  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 1 024  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 1 024  
Всичко (Г+ V + Е):   4 175 844 902 3 008  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   1 399 787 786 784  
1. Продукция   -2 053 2 053  
2. Стоки   2 330 -1 046 675 672  
3. Услуги   367 -217 110 110  
4. Други   755 -3 1 2  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   2 776 57 116 2 224  
1. Приходи от лихви   546 57 78 208  
2. Приходи от дивиденти   -2 016 0 2 016  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   2 486 0 38  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   -256 2 016  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   4 175 844 902 3 008  
В. Загуба от дейността   149 774 402 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   4 175 844 902 3 008  
Д. Загуба преди облагане с данъци   149 774 402 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   78 697 160 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   78 697 160 0  
Всичко (Г + E):   4 175 844 902 3 008