Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 16 Октомври 2019
 
11 Октомври 2019 15:10 5.800 0.300 (5.45%)

Етропал АД (5EO / ETR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2019 12/2018  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 762 2 162  
1. Разходи за материали   958 1 326  
2. Разходи за външни услуги   78 192  
3. Разходи за амортизации   136 139  
4. Разходи за възнаграждения   397 443  
5. Разходи за осигуровки   75 82  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   5 7  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   105 -53  
8. Други, в т.ч.:   8 26  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   75 69  
1. Разходи за лихви   64 59  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   2 5  
4. Други   9 5  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 837 2 231  
В. Печалба от дейността   0 19  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 837 2 231  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 19  
V. Разходи за данъци   0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 19  
в т.ч. за малцинствено участие   0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 19  
Всичко (Г+ V + Е):   1 830 2 250  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   1 829 2 246  
1. Продукция   1 654 2 037  
2. Стоки   4 6  
3. Услуги   166 195  
4. Други   5 8  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 4  
1. Приходи от лихви   0 1  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   1 3  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 830 2 250  
В. Загуба от дейността   7 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 830 2 250  
Д. Загуба преди облагане с данъци   7 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   7 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0  
Ж. Нетна загуба за периода   7 0  
Всичко (Г + E):   1 830 2 250