Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 3 Юни 2020
 
29 Май 2020 12:04 5.700 0.200 (3.64%)

Етропал АД (5EO / ETR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2019 6/2019 3/2019 12/2018  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 167 1 344 1 762 2 162  
1. Разходи за материали   1 117 719 958 1 326  
2. Разходи за външни услуги   153 87 78 192  
3. Разходи за амортизации   130 134 136 139  
4. Разходи за възнаграждения   383 403 397 443  
5. Разходи за осигуровки   70 75 75 82  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   7 7 5 7  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -747 -95 105 -53  
8. Други, в т.ч.:   54 14 8 26  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   104 67 75 69  
1. Разходи за лихви   71 62 64 59  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   3 1 2 5  
4. Други   30 4 9 5  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 271 1 411 1 837 2 231  
В. Печалба от дейността   2 0 0 19  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 271 1 411 1 837 2 231  
Д. Печалба преди облагане с данъци   2 0 0 19  
V. Разходи за данъци   -1 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -1  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   3 0 0 19  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   3 0 0 19  
Всичко (Г+ V + Е):   1 273 1 405 1 830 2 250  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   1 248 1 404 1 829 2 246  
1. Продукция   1 034 1 191 1 654 2 037  
2. Стоки   7 9 4 6  
3. Услуги   163 166 166 195  
4. Други   44 38 5 8  
II. Приходи от финансирания   8  
в т.ч. от правителството   8  
III. Финансови приходи   17 1 1 4  
1. Приходи от лихви   0 1 0 1  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   1 0 1 3  
5. Други   16  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 273 1 405 1 830 2 250  
В. Загуба от дейността   0 6 7 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 273 1 405 1 830 2 250  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 6 7 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 6 7 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 6 7 0  
Всичко (Г + E):   1 273 1 405 1 830 2 250