Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 2 Юли 2020
 
01 Юли 2020 15:13 3.200 0.040 (1.27%)

Доверие Обединен Холдинг АД (5DOV / DOVUHL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2019 9/2019 6/2019 3/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   952 726 609 515 593  
1. Разходи за материали   7 12 9 10 8  
2. Разходи за външни услуги   223 100 120 62 58  
3. Разходи за амортизации   60 62 65 64 65  
4. Разходи за възнаграждения   315 306 297 300 297  
5. Разходи за осигуровки   47 47 47 44 45  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   - 0 0 0 11  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   300 199 71 35 109  
обезценка на активи   - -32 32 -8 8  
провизии    
II. Финансови разходи   170 163 134 181 188  
1. Разходи за лихви   161 147 145 163 187  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   8 15 -11 17 -  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 1 0 1 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 122 889 743 696 781  
В. Печалба от дейността   0 0 728 3 048 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 122 889 743 696 781  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 728 3 048 0  
V. Разходи за данъци   4 35 3 6 114  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   4 35 3 6 114  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 725 3 042 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 725 3 042 0  
Всичко (Г+ V + Е):   1 126 785 1 471 2 984 895  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   86 736 161 13 80  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   21 23 42 24 23  
4. Други   65 713 119 -11 57  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   59 49 1 310 3 731 55  
1. Приходи от лихви   59 45 41 44 55  
2. Приходи от дивиденти   0 1 374 3 578  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   4 -105 109 -  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   145 785 1 471 3 744 135  
В. Загуба от дейността   977 104 0 0 646  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   145 785 1 471 3 744 135  
Д. Загуба преди облагане с данъци   977 104 0 0 646  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   981 139 0 0 760  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   981 139 0 0 760  
Всичко (Г + E):   1 126 785 1 471 2 984 895