Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 21 Октомври 2019
 
16 Октомври 2019 16:35 3.180 0.060 (1.92%)

Доверие Обединен Холдинг АД (5DOV / DOVUHL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2019 12/2018 9/2018 6/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   515 593 783 506 543  
1. Разходи за материали   10 8 12 10 7  
2. Разходи за външни услуги   62 58 164 93 104  
3. Разходи за амортизации   64 65 28 35 51  
4. Разходи за възнаграждения   300 297 312 280 288  
5. Разходи за осигуровки   44 45 43 41 42  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 11  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   35 109 224 47 51  
обезценка на активи   -8 8  
провизии    
II. Финансови разходи   181 188 163 176 357  
1. Разходи за лихви   163 187 163 174 171  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   17 - 0 1 184  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 1 0 1 2  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   696 781 946 682 900  
В. Печалба от дейността   3 048 0 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   696 781 946 682 900  
Д. Печалба преди облагане с данъци   3 048 0 0 0 0  
V. Разходи за данъци   6 114 21 0 111  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   6 114 21 0 111  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   3 042 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   3 042 0 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   2 984 895 967 682 1 011  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   13 80 368 47 31  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   24 23 27 29 20  
4. Други   -11 57 341 18 11  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   3 731 55 97 139 609  
1. Приходи от лихви   44 55 96 128 117  
2. Приходи от дивиденти   3 578 0 0 489  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   109 - 1 11 3  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   3 744 135 465 186 640  
В. Загуба от дейността   0 646 481 496 260  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   3 744 135 465 186 640  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 646 481 496 260  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 760 502 496 371  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 760 502 496 371  
Всичко (Г + E):   2 984 895 967 682 1 011