Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 28 Март 2020
 
27 Март 2020 17:00 3.600 0.080 (2.17%)

Доверие Обединен Холдинг АД (5DOV / DOVUHL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2019 6/2019 3/2019 12/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   726 609 515 593 783  
1. Разходи за материали   12 9 10 8 12  
2. Разходи за външни услуги   100 120 62 58 164  
3. Разходи за амортизации   62 65 64 65 28  
4. Разходи за възнаграждения   306 297 300 297 312  
5. Разходи за осигуровки   47 47 44 45 43  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 0 0 11  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   199 71 35 109 224  
обезценка на активи   -32 32 -8 8  
провизии    
II. Финансови разходи   163 134 181 188 163  
1. Разходи за лихви   147 145 163 187 163  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   15 -11 17 - 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 0 1 1 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   889 743 696 781 946  
В. Печалба от дейността   0 728 3 048 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   889 743 696 781 946  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 728 3 048 0 0  
V. Разходи за данъци   35 3 6 114 21  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   35 3 6 114 21  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 725 3 042 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 725 3 042 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   785 1 471 2 984 895 967  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   736 161 13 80 368  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   23 42 24 23 27  
4. Други   713 119 -11 57 341  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   49 1 310 3 731 55 97  
1. Приходи от лихви   45 41 44 55 96  
2. Приходи от дивиденти   0 1 374 3 578 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   4 -105 109 - 1  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   785 1 471 3 744 135 465  
В. Загуба от дейността   104 0 0 646 481  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   785 1 471 3 744 135 465  
Д. Загуба преди облагане с данъци   104 0 0 646 481  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   139 0 0 760 502  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   139 0 0 760 502  
Всичко (Г + E):   785 1 471 2 984 895 967