Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 24 Януари 2020
 
23 Януари 2020 15:59 5.800 0.050 (0.85%)

Доверие Обединен Холдинг АД (5DOV / DOVUHL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2019 3/2019 12/2018 9/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   609 515 593 783 506  
1. Разходи за материали   9 10 8 12 10  
2. Разходи за външни услуги   120 62 58 164 93  
3. Разходи за амортизации   65 64 65 28 35  
4. Разходи за възнаграждения   297 300 297 312 280  
5. Разходи за осигуровки   47 44 45 43 41  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 0 11  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   71 35 109 224 47  
обезценка на активи   32 -8 8  
провизии    
II. Финансови разходи   134 181 188 163 176  
1. Разходи за лихви   145 163 187 163 174  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -11 17 - 0 1  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   0 1 1 0 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   743 696 781 946 682  
В. Печалба от дейността   728 3 048 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   743 696 781 946 682  
Д. Печалба преди облагане с данъци   728 3 048 0 0 0  
V. Разходи за данъци   3 6 114 21 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   3 6 114 21 0  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   725 3 042 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   725 3 042 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   1 471 2 984 895 967 682  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   161 13 80 368 47  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   42 24 23 27 29  
4. Други   119 -11 57 341 18  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 310 3 731 55 97 139  
1. Приходи от лихви   41 44 55 96 128  
2. Приходи от дивиденти   1 374 3 578 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -105 109 - 1 11  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 471 3 744 135 465 186  
В. Загуба от дейността   0 0 646 481 496  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 471 3 744 135 465 186  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 646 481 496  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 760 502 496  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 760 502 496  
Всичко (Г + E):   1 471 2 984 895 967 682