Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 6 Август 2020
 
31 Юли 2020 10:17 4.500 0.000 (0.00%)

Българска фондова борса АД (BSO / BSO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2020 12/2019 9/2019 6/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   691 671 1 386 660 580  
1. Разходи за материали   4 5 11 4 5  
2. Разходи за външни услуги   273 258 327 309 242  
3. Разходи за амортизации   53 51 45 34 20  
4. Разходи за възнаграждения   306 296 298 259 256  
5. Разходи за осигуровки   47 46 100 43 41  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   8 15 605 11 16  
обезценка на активи   607  
провизии    
II. Финансови разходи   0 1 1 8 0  
1. Разходи за лихви   1 - 1 8 0  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   -1 1 0 0 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   691 672 1 387 668 580  
В. Печалба от дейността   2 002 0 0 0 1 616  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   691 672 1 387 668 580  
Д. Печалба преди облагане с данъци   2 002 0 0 0 1 616  
V. Разходи за данъци   0 0 -41 0 3  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -41 0 3  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   2 002 0 0 0 1 613  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   2 002 0 0 0 1 613  
Всичко (Г+ V + Е):   2 470 672 503 410 2 088  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   470 430 486 396 454  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   459 419 509 384 382  
4. Други   11 11 -23 12 72  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   2 223 19 17 14 1 742  
1. Приходи от лихви   21 19 17 14 16  
2. Приходи от дивиденти   0 1 726  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   2 202 0 0 -1 726 1 726  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   2 693 449 503 410 2 196  
В. Загуба от дейността   0 223 884 258 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   2 693 449 503 410 2 196  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 223 884 258 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 223 843 258 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 223 843 258 0  
Всичко (Г + E):   2 470 672 503 410 2 088