Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 8 Април 2020
 
07 Април 2020 10:40 4.580 0.320 (7.51%)

Българска фондова борса АД (BSO / BSO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2019 6/2019 3/2019 12/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 421 660 580 572 1 239  
1. Разходи за материали   10 4 5 8 4  
2. Разходи за външни услуги   333 309 242 221 249  
3. Разходи за амортизации   42 34 20 18 18  
4. Разходи за възнаграждения   353 259 256 255 291  
5. Разходи за осигуровки   45 43 41 45 36  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   638 11 16 25 641  
обезценка на активи   608 607  
провизии    
II. Финансови разходи   0 8 0 6 1  
1. Разходи за лихви   0 8 0 6 0  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   0 0 0 0 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 421 668 580 578 1 240  
В. Печалба от дейността   0 0 1 616 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 421 668 580 578 1 240  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 1 616 0 0  
V. Разходи за данъци   -41 0 3 0 -60  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -41 0 3 -60  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 1 613 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 1 613 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   536 410 2 088 578 624  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   519 396 454 455 606  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   509 384 382 444 595  
4. Други   10 12 72 11 11  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   17 14 1 742 15 18  
1. Приходи от лихви   17 14 16 15 18  
2. Приходи от дивиденти   0 1 726 1  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 -1 726 1 726 0 -1  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   536 410 2 196 470 624  
В. Загуба от дейността   885 258 0 108 616  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   536 410 2 196 470 624  
Д. Загуба преди облагане с данъци   885 258 0 108 616  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   844 258 0 108 556  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   844 258 0 108 556  
Всичко (Г + E):   536 410 2 088 578 624