Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 17 Октомври 2019
 
04 Октомври 2019 13:40 5.050 0.110 (2.23%)

Българска фондова борса АД (BSO / BSO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2019 12/2018 9/2018 6/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   580 572 1 239 562 626  
1. Разходи за материали   5 8 4 9 10  
2. Разходи за външни услуги   242 221 249 246 222  
3. Разходи за амортизации   20 18 18 17 21  
4. Разходи за възнаграждения   256 255 291 242 291  
5. Разходи за осигуровки   41 45 36 38 38  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   16 25 641 10 44  
обезценка на активи   607  
провизии    
II. Финансови разходи   0 6 1 3 0  
1. Разходи за лихви   0 6 0 3  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   0 0 1 0 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   580 578 1 240 565 626  
В. Печалба от дейността   1 616 0 0 541 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   580 578 1 240 565 626  
Д. Печалба преди облагане с данъци   1 616 0 0 541 0  
V. Разходи за данъци   3 0 -60 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   3 -60  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 613 0 0 541 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   1 613 0 0 541 0  
Всичко (Г+ V + Е):   2 088 578 624 1 106 538  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   454 455 606 375 523  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   382 444 595 365 492  
4. Други   72 11 11 10 31  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 742 15 18 731 15  
1. Приходи от лихви   16 15 18 15 15  
2. Приходи от дивиденти   1 715  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1 726 0 -1 1 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   2 196 470 624 1 106 538  
В. Загуба от дейността   0 108 616 0 88  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   2 196 470 624 1 106 538  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 108 616 0 88  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 108 556 0 88  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 108 556 0 88  
Всичко (Г + E):   2 088 578 624 1 106 538