Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 15 Декември 2019
 
12 Декември 2019 14:18 7.150 0.200 (2.72%)

Алкомет АД (6AM / ALUM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2019 3/2019 12/2018 9/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   85 437 83 702 93 396 78 029 85 584  
1. Разходи за материали   69 179 60 580 63 646 76 997 77 585  
2. Разходи за външни услуги   3 873 4 504 3 801 4 368 3 557  
3. Разходи за амортизации   3 907 3 669 3 689 3 307 3 275  
4. Разходи за възнаграждения   6 390 6 339 5 898 5 626 5 520  
5. Разходи за осигуровки   1 375 1 371 1 275 1 203 1 163  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   335 374 1 657 324 488  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -216 6 068 12 816 -15 120 -6 473  
8. Други, в т.ч.:   594 797 614 1 324 469  
обезценка на активи   252  
провизии    
II. Финансови разходи   693 648 547 198 815  
1. Разходи за лихви   553 479 355 10 472  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   38 72 3 79 155  
4. Други   102 97 189 109 188  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   86 130 84 350 93 943 78 227 86 399  
В. Печалба от дейността   3 118 2 155 3 962 1 740 4 446  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   86 130 84 350 93 943 78 227 86 399  
Д. Печалба преди облагане с данъци   3 118 2 155 3 962 1 740 4 446  
V. Разходи за данъци   312 216 396 180 445  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   312 216 396 767 445  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -587  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   2 806 1 939 3 566 1 560 4 001  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   2 806 1 939 3 566 1 560 4 001  
Всичко (Г+ V + Е):   89 248 86 505 97 905 79 967 90 845  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   89 160 86 466 97 853 79 920 89 570  
1. Продукция   88 017 85 750 95 950 79 500 88 679  
2. Стоки   0 0 0 0 0  
3. Услуги   169 97 101 119 63  
4. Други   974 619 1 802 301 828  
II. Приходи от финансирания   33 32 33 32 33  
в т.ч. от правителството   -65 32 33 130  
III. Финансови приходи   55 7 19 15 1 242  
1. Приходи от лихви   5 3 11 7 7  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   50 4 8 8 1 235  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   89 248 86 505 97 905 79 967 90 845  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   89 248 86 505 97 905 79 967 90 845  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   89 248 86 505 97 905 79 967 90 845