Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 10 Април 2020
 
09 Април 2020 13:23 5.350 0.150 (2.88%)

Алкомет АД (6AM / ALUM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2019 6/2019 3/2019 12/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   78 530 85 437 83 702 93 396 78 029  
1. Разходи за материали   80 666 69 179 60 580 63 646 76 997  
2. Разходи за външни услуги   3 949 3 873 4 504 3 801 4 368  
3. Разходи за амортизации   3 907 3 907 3 669 3 689 3 307  
4. Разходи за възнаграждения   6 314 6 390 6 339 5 898 5 626  
5. Разходи за осигуровки   1 416 1 375 1 371 1 275 1 203  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   25 335 374 1 657 324  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -18 923 -216 6 068 12 816 -15 120  
8. Други, в т.ч.:   1 176 594 797 614 1 324  
обезценка на активи   48 252  
провизии    
II. Финансови разходи   114 693 648 547 198  
1. Разходи за лихви   -248 553 479 355 10  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   232 38 72 3 79  
4. Други   130 102 97 189 109  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   78 644 86 130 84 350 93 943 78 227  
В. Печалба от дейността   1 209 3 118 2 155 3 962 1 740  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   78 644 86 130 84 350 93 943 78 227  
Д. Печалба преди облагане с данъци   1 209 3 118 2 155 3 962 1 740  
V. Разходи за данъци   140 312 216 396 180  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   823 312 216 396 767  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -683 -587  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 069 2 806 1 939 3 566 1 560  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   1 069 2 806 1 939 3 566 1 560  
Всичко (Г+ V + Е):   79 853 89 248 86 505 97 905 79 967  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   79 587 89 160 86 466 97 853 79 920  
1. Продукция   78 750 88 017 85 750 95 950 79 500  
2. Стоки   0 0 0 0 0  
3. Услуги   147 169 97 101 119  
4. Други   690 974 619 1 802 301  
II. Приходи от финансирания   32 33 32 33 32  
в т.ч. от правителството   130 -65 32 33 130  
III. Финансови приходи   234 55 7 19 15  
1. Приходи от лихви   10 5 3 11 7  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   224 50 4 8 8  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   79 853 89 248 86 505 97 905 79 967  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   79 853 89 248 86 505 97 905 79 967  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   79 853 89 248 86 505 97 905 79 967