Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 6 Август 2020
 
06 Август 2020 13:56 5.500 0.200 (3.51%)

Алкомет АД (6AM / ALUM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2019 9/2019 6/2019 3/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   95 281 78 029 85 437 83 702 93 396  
1. Разходи за материали   66 549 80 434 69 179 60 580 63 646  
2. Разходи за външни услуги   4 009 4 282 3 873 4 504 3 801  
3. Разходи за амортизации   4 065 3 907 3 907 3 669 3 689  
4. Разходи за възнаграждения   6 631 6 314 6 390 6 339 5 898  
5. Разходи за осигуровки   1 448 1 416 1 375 1 371 1 275  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   530 -49 335 374 1 657  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   11 286 -19 837 -216 6 068 12 816  
8. Други, в т.ч.:   763 1 562 594 797 614  
обезценка на активи   37  
провизии    
II. Финансови разходи   699 115 693 648 547  
1. Разходи за лихви   478 -248 553 479 355  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   58 232 38 72 3  
4. Други   163 131 102 97 189  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   95 980 78 144 86 130 84 350 93 943  
В. Печалба от дейността   0 295 3 118 2 155 3 962  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   95 980 78 144 86 130 84 350 93 943  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 295 3 118 2 155 3 962  
V. Разходи за данъци   0 48 312 216 396  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   - 732 312 216 396  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -684  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 247 2 806 1 939 3 566  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 247 2 806 1 939 3 566  
Всичко (Г+ V + Е):   95 980 78 439 89 248 86 505 97 905  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   95 141 78 173 89 160 86 466 97 853  
1. Продукция   94 297 77 472 88 017 85 750 95 950  
2. Стоки   0 0 0 0 0  
3. Услуги   182 147 169 97 101  
4. Други   662 554 974 619 1 802  
II. Приходи от финансирания   33 32 33 32 33  
в т.ч. от правителството   33 130 -65 32 33  
III. Финансови приходи   34 234 55 7 19  
1. Приходи от лихви   34 8 5 3 11  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   - 224 50 4 8  
5. Други   2  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   95 208 78 439 89 248 86 505 97 905  
В. Загуба от дейността   772 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   95 208 78 439 89 248 86 505 97 905  
Д. Загуба преди облагане с данъци   772 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   772 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   772 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   95 980 78 439 89 248 86 505 97 905