Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 14 Октомври 2019
 
11 Октомври 2019 12:04 8.550 0.000 (0.00%)

Алкомет АД (6AM / ALUM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2019 12/2018 9/2018 6/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   83 702 93 396 78 029 85 584 95 504  
1. Разходи за материали   60 580 63 646 76 997 77 585 77 827  
2. Разходи за външни услуги   4 504 3 801 4 368 3 557 3 815  
3. Разходи за амортизации   3 669 3 689 3 307 3 275 3 228  
4. Разходи за възнаграждения   6 339 5 898 5 626 5 520 5 646  
5. Разходи за осигуровки   1 371 1 275 1 203 1 163 1 194  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   374 1 657 324 488 1 546  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   6 068 12 816 -15 120 -6 473 1 561  
8. Други, в т.ч.:   797 614 1 324 469 687  
обезценка на активи   252  
провизии    
II. Финансови разходи   648 547 198 815 805  
1. Разходи за лихви   479 355 10 472 538  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   72 3 79 155 150  
4. Други   97 189 109 188 117  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   84 350 93 943 78 227 86 399 96 309  
В. Печалба от дейността   2 155 3 962 1 740 4 446 4 030  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   84 350 93 943 78 227 86 399 96 309  
Д. Печалба преди облагане с данъци   2 155 3 962 1 740 4 446 4 030  
V. Разходи за данъци   216 396 180 445 403  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   216 396 767 445 403  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -587  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 939 3 566 1 560 4 001 3 627  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   1 939 3 566 1 560 4 001 3 627  
Всичко (Г+ V + Е):   86 505 97 905 79 967 90 845 100 339  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   86 466 97 853 79 920 89 570 100 229  
1. Продукция   85 750 95 950 79 500 88 679 98 409  
2. Стоки   0 0 0 0 0  
3. Услуги   97 101 119 63 77  
4. Други   619 1 802 301 828 1 743  
II. Приходи от финансирания   32 33 32 33 32  
в т.ч. от правителството   32 33 130  
III. Финансови приходи   7 19 15 1 242 78  
1. Приходи от лихви   3 11 7 7 11  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   4 8 8 1 235 67  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   86 505 97 905 79 967 90 845 100 339  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   86 505 97 905 79 967 90 845 100 339  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   86 505 97 905 79 967 90 845 100 339