Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 16 Юли 2020
 
14 Юли 2020 13:34 26.600 0.200 (0.75%)

Албена АД (6AB / ALB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2019 9/2019 6/2019 3/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   8 259 17 306 41 287 26 079 8 877  
1. Разходи за материали   375 690 5 360 3 173 516  
2. Разходи за външни услуги   1 407 3 386 7 605 6 632 1 259  
3. Разходи за амортизации   4 563 4 627 4 582 4 560 4 550  
4. Разходи за възнаграждения   1 489 2 924 10 027 5 989 1 715  
5. Разходи за осигуровки   224 703 2 226 1 234 268  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   51 246 11 071 4 347 275  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -25 164 -44 -17 -14  
8. Други, в т.ч.:   175 4 566 460 161 308  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   424 381 539 422 397  
1. Разходи за лихви   385 356 416 418 360  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   - -4 4  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1 5 8 8  
4. Други   38 20 115 0 33  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   8 683 17 687 41 826 26 501 9 274  
В. Печалба от дейността   0 585 31 787 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   8 683 17 687 41 826 26 501 9 274  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 585 31 787 0 0  
V. Разходи за данъци   0 601 300 600 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   735 300 600  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -134  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 31 487 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 31 487 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   8 683 18 272 58 781 27 101 9 274  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   847 4 979 73 583 16 041 1 363  
1. Продукция   0 2  
2. Стоки   128 1 643 38 869 8 210 156  
3. Услуги   82 1 272 31 629 6 451 95  
4. Други   637 2 064 3 083 1 380 1 112  
II. Приходи от финансирания   2 410 0 3 3  
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   5 12 883 30 4 127 6  
1. Приходи от лихви   3 151 4 3 5  
2. Приходи от дивиденти   0 24 4 121  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   12 723  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   2 9 2 3 1  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   854 18 272 73 613 20 171 1 372  
В. Загуба от дейността   7 829 0 0 6 330 7 902  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   854 18 272 73 613 20 171 1 372  
Д. Загуба преди облагане с данъци   7 829 0 0 6 330 7 902  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   7 829 16 0 6 930 7 902  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   7 829 16 0 6 930 7 902  
Всичко (Г + E):   8 683 18 272 58 781 27 101 9 274