Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 16 Юли 2020
 
14 Юли 2020 14:22 100.000 0.000 (0.00%)

Астерион България АД (8AVA / 8AVA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; Придобиване, управление и продажба на облигации; Придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; Извършване и на други незабранени от закона търговски сделки и услуги (дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдат извършвани след снабдяване на съответен лиценз или разрешение).
Борсов код: 8AVA / 8AVAПазар: Сегмент за облигации
ISIN: BG2100006092Сектор: -
БУЛСТАТ: 175248523Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр София 1592, бул. Христофор Колумб - 43
Телефони02/ 9 651 651
Факс02/ 9 651 652
E-mailoffice@eurohold.bg
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 7 500
Номинал на 1 акция1 000.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Николай Христов Киневски, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Николай Христов Киневски
Тодор Петров Стефанов
Бисерка Георгиева Маркова-Денкова
Директор за връзки с инвеститорите -
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

АСТЕРИОН КЕПИТЪЛ ЛЛС 99.99%
 

Участия в други компании

AVTO UNION HOLDING LIMITED 100.00%
EUROHOLD AUTOMOTIVE SRL 99.00%