Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 19 Февруари 2020
 
14 Февруари 2020 15:45 12.700 0.200 (1.60%)

Слънце Стара Загора - Табак АД (3JO / SUN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

SUN03 Септември 2019 15:18

Вътрешна информация

СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК АД

На основание чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК, съответно чл. 24 от Наредба № 2/17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, с настоящото Ви уведомяваме за успешното приключване на подписката за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Слънце Стара Загора - Табак” АД, проведена съгласно решение на СД от 18.02.2019 г. за увеличаване на капитала на дружеството от от 1 177 860 (един милион сто седемдесет и седем хиляди осемстотин и шестдесет) лева, разпределен в 1 177 860 (един милион сто седемдесет и седем хиляди осемстотин и шестдесет) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност 1 лев, на 2 827 860 лева (два милиона осемстотин двадесет и седем хиляди осемстотин и шестдесет) лева, разпределен в 2 827 860 (два милиона осемстотин двадесет и седем хиляди осемстотин и шестдесет) броя акции, чрез издаване на нови 1 649 999 (един милион шестстотин четиридесет и девен хиляди деветстотин деветдесет и девет) обикновени акции, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 10,80 (десет лева и осемдесет стотинки) всяка една и въз основа на Проспект за публично предлагане на акции, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 653 – Е от 25.04.2019г.

Резултатите от публичното предлагане, са както следва:
1. Дата на приключване на подписката: 02.09.2019 г., като срокът на подписката бе удължен на основание чл. 84, ал.1 от ЗППЦК.
2. Общ брой записани и заплатени акции: 1 649 999 (един милион шестстотин четиридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) бр. обикновени поименни безналични акции.
3. Сума, получена от записаните акции: 17 819 989.20 лева.

Дружеството ще предприеме необходимите действия по вписване на увеличаването на капитала в ТРРЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието, както и по регистрация на новата емисия в КФН, “Централен депозитар” АД и “Българска фондова борса” АД.