Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 18 Септември 2020
 
18 Септември 2020 16:52 0.935 0.060 (6.03%)

ТБ Централна кооперативна банка АД (4CF / CCB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

CCB27 Юли 2020 15:48

Вътрешна информация

Петър Михайлов Ангелов, в качеството си на Представител на облигационерите по облигационна емисия с ISIN код: BG2100019137, емитирана от „Централна кооперативна банка” АД, ЕИК 831447150, на основание чл.100а, ал.8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с чл.214 от Търговския закон и във връзка постъпило искане от емитента „Централна кооперативна банка” АД за свикване на общо събрание на облигационерите за приемане на решение за промяна в условията по облигационния заем,
Свиква Общо събрание на облигационерите по емисия подчинени необезпечени конвертируеми облигации с ISIN код BG2100019137, което ще се проведе на 12.08.2020г., от 10:00 часа, по седалището и на адреса на управление на емитента „Централна кооперативна банка” АД: гр. София, район „Слатина”, бул. „Цариградско шосе” № 87.
Пълният текст на поканата и материалите за Общото събрание на облигационерите са публикувани в прикачените файлове.