Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 20 Февруари 2020
 
19 Февруари 2020 17:00 1.420 0.005 (0.35%)

ТБ Централна кооперативна банка АД (4CF / CCB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

CCB05 Август 2019 11:17

Общо събрание на акционерите

Общо събрание на акционерите

Управителният съвет на "Централна кооперативна банка" АД, гр. София („ЦКБ” АД), свиква, на основание чл. 223 от от Търговския закон /ТЗ/, редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на 12.09.2019г., от 10:00 ч., в сградата на “ЦКБ” АД, гр. София, бул. “Цариградско шосе”№87, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на „ЦКБ” АД за 2018г.; проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на банката през 2018г.;
2. Приемане на доклада на одиторите за извършения от тях съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на „ЦКБ” АД за 2018г.; проект за решение: ОСА приема доклада на одиторите за извършения от тях съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на „ЦКБ” АД за 2018г.;
3. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2018г.; проект за решение: ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2018г.;
4. Одобряване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет за 2018г. и предложение за разпределение на печалбата; проект за решение: ОСА одобрява годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет за 2018г. и взема решение за отнасяне на печалбата във фонд “Резервен”;
5. Приемане на отчета за работата на службата за вътрешен одит през 2018г.; проект за решение: ОСА приема отчета за работата на службата за вътрешен одит през 2018г.;
6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2018г.; проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2018г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния съвет, управителния съвет и прокуриста за дейността им през 2018г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, управителния съвет и прокуриста за дейността им през 2018г.;
8. Определяне размера на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството и срока, за който са дължими; проект на решение: ОСА определя размера на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството и срока, за който са дължими;
9. Избор на регистрирани одитори за извършване на съвместен одит на индивидуалния и консолидирания финансови отчети на “Централна кооперативна банка” АД за годината, приключваща на 31 декември 2019; проект за решение: ОСА избира „Делойт одит” ООД, ЕИК 121145199, и „Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285, за регистрирани одитори, които да извършат съвместен одит на индивидуалния и консолидирания финансови отчети на „ЦКБ” АД за годината, приключваща на 31 декември 2019г.;
10. Разни.
Пълният текст на поканата е представен в прикачените файлове!