Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 29 Март 2023

ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ С ОГЛЕД НА ДЕЙСТВИЯТА НА РУСИЯ, ДЕСТАБИЛИЗИРАЩИ ПОЛОЖЕНИЕТО В УКРАЙНА

Информацията е предоставена от ciela.net
 

ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ С ОГЛЕД НА ДЕЙСТВИЯТА НА РУСИЯ, ДЕСТАБИЛИЗИРАЩИ ПОЛОЖЕНИЕТО В УКРАЙНА

В сила от 05.02.2023 г.

Обн. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2023г.


Проект: 48-254-01-68/24.11.2022 г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. Този закон урежда осъществяването на контрол при прилагане на забраните и дерогациите по член 3м, параграфи 5 и 7 от Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (OB, L 229/1 от 31 юли 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 833/2014", и неговите последващи изменения и допълнения.

Чл. 2. (1) Забранява се продажбата на суров нефт, превозван по море, и на нефтопродукти, изброени в приложение XXV от Регламент (ЕС) № 833/2014, с произход от Русия или изнасяни от Русия, внесени въз основа на дерогация, разрешена от Министерския съвет съгласно член 3м, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 833/2014 на купувачи, разположени в друга държава членка или в трета страна.
(2) Забраняват се трансферът и транспортът към други държави членки или трети държави, както и продажбата на купувачи в други държави членки или в трети държави на нефтопродукти с код по КН 27 10, получени от суров нефт, внесен въз основа на дерогация, разрешена от Министерския съвет съгласно член 3м, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 833/2014.
(3) Забраните по ал. 2 не се прилагат за нефтопродукти с код по КН 27 10:
1. при зареждането или презареждането на местни и чуждестранни моторни превозни средства, плавателни и въздухоплавателни средства;
2. продажбата, доставката, трансфера и износа за Украйна на нефтопродукти, изброени в приложение XXXI от Регламент (ЕС) № 833/2014, получени от суров нефт, внесени съгласно член 3м, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 833/2014, за които е разрешена дерогация от Министерския съвет по член 3м, параграф 7 от същия регламент, при условие че:
а) продуктите са предназначени само за употреба в Украйна;
б) с продажбата, доставката, трансфера или износа не се цели заобикаляне на забраните по ал. 2;
3. продажбата, доставката, трансфера и износа към трети държави на нефтопродукти, изброени в приложение XXXII от Регламент (ЕС) № 833/2014, получени от суров нефт, внесен съгласно член 3м, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 833/2014, в рамките на квотите за обем на износа, посочени в същото приложение, за които е разрешена дерогация от Министерския съвет по член 3м, параграф 7 от същия регламент, при условие че:
а) продуктите не могат да бъдат съхранявани на територията на страната поради рискове за околната среда и за безопасността;
б) с продажбата, доставката, трансфера или износа не се цели заобикаляне на забраните по ал. 2.

Глава втора.
РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАБРАНИТЕ И ДЕРОГАЦИИТЕ


Чл. 3. (1) За целите на прилагане на чл. 2, ал. 2 при трансфер и транспорт към други държави членки или трети държави, както и при продажбата на купувачи в други държави членки или в трети държави на нефтопродукти с код по КН 27 10 лицата удостоверяват с декларация обстоятелството дали нефтопродуктите с код по КН 27 10 са или не са получени от суров нефт, внесен въз основа на дерогацията, предоставена съгласно член 3м, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 833/2014.
(2) В случаите по чл. 2, ал. 3, т. 2 лицата удостоверяват с декларация следните обстоятелства:
1. предназначението на продуктите е само за употреба в Украйна, и
2. с продажбата, доставката, трансфера или износа не се цели заобикаляне на забраните по чл. 2, ал. 2.
(3) В случаите по чл. 2, ал. 3, т. 3 лицата удостоверяват с декларация следните обстоятелства:
1. с продажбата, доставката, трансфера или износа не се цели заобикаляне на забраните по ал. 2, и
2. продуктите не могат да бъдат съхранявани на територията на страната поради рискове за околната среда и за безопасността.
(4) Декларациите по ал. 1 - 3 съпровождат стоките, като екземпляр от тях се предоставя на контролните органи.
(5) Декларациите по ал. 1 - 3 се издават по образец, утвърден от министъра на финансите.

Чл. 4. Лицата по чл. 3 отразяват в отчетността си издадените декларации, съхраняват екземпляр от нея и осигуряват проследимост на декларираните обстоятелства, за което предоставят документи на контролните органи.

Чл. 5. При квотите за обем на износа, посочени в приложение XXXII от Регламент (ЕС) № 833/2014, се прилага принципът "първият дошъл е първи обслужен" до изчерпване на количествата.

Глава трета.
КОНТРОЛНИ ОРГАНИ


Чл. 6. Контролът по прилагане на забраните и дерогациите по член 3м, параграфи 5 и 7 от Регламент (ЕС) № 833/2014 се осъществява от Агенция "Митници" и Националната агенция за приходите.

Чл. 7. (1) Агенция "Митници" осъществява контрол при прилагане на забраните и дерогациите по член 3м, параграфи 5 и 7 от Регламент (ЕС) № 833/2014 към трети държави.
(2) Националната агенция за приходите осъществява контрол при прилагане на забраните и дерогациите по член 3м, параграфи 5 и 7 от Регламент (ЕС) № 833/2014 към други държави членки.

Глава четвърта.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 8. (1) Лице, което наруши забраните по чл. 2, ал. 1 и 2, се наказва с имуществена санкция в размер от 20 000 до 50 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в размер от 50 000 до 100 000 лв.

Чл. 9. (1) Лице, което наруши разпоредбите на чл. 3, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в размер от 10 000 до 20 000 лв.

Чл. 10. Лице, което декларира непълни, неточни или неверни данни, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.

Чл. 11. (1) Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от митническите органи или от органите по приходите на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от директора на Агенция "Митници" или изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, или оправомощени от тях длъжностни лица.
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (*) В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 96 от 2017 г.; изм., ДВ, бр. 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г., бр. 25, 60 и 79 от 2019 г. и бр. 17 от 2021 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 24 се създава ал. 3:
"(3) Не се възлагат концесии за осъществяване на дейности в стратегически обекти от значение за националната сигурност, засягащи нефт и продукти от нефтен произход, произведени от суров нефт, на лица, попадащи в обхвата на член 5к от Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (OB, L 229/1 от 31 юли 2014 г.) с неговите последващи изменения."
2. В чл. 146, ал. 1 се създава т. 6:
"6. при възлагане на концесия в случаите по чл. 24, ал. 3."

§ 2. (1) (*) Възложените концесии по Закона за концесиите до влизането в сила на този закон за осъществяване на дейности в стратегически обекти от значение за националната сигурност, засягащи нефт и продукти от нефтен произход, произведени от суров нефт, с произход Русия или изнесени от Русия, на лица, попадащи в обхвата на член 5к от Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (OB, L 229/1 от 31 юли 2014 г.) с неговите последващи изменения, се прекратяват в едномесечен срок от получаването на положително решение на Европейската комисия по § 3. Дейностите, възложени с концесионния договор, се запазват и се осъществяват от държавата, като за достъпа се събират такси, определени с акт на Министерския съвет, и се гарантира достъпът до стратегическите обекти с оглед обезпечаване на дейността на лицата, опериращи в тях.
(2) (В сила от 25.01.2023 г.) В едномесечен срок от обнародването на този закон Министерският съвет изготвя документите за нотификация по Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

§ 3. Законът влиза в сила от 5 февруари 2023 г. с изключение на:
1. параграф 1 и § 2, ал. 1, които влизат в сила три дни след положително решение от Европейската комисия по процедура за нотификация за съответствието им с Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна;
2. параграф 2, ал. 2, която влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

-------------------------
Законът е приет от 48-ото Народно събрание на 13 януари 2023 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.