Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 21 Май 2024

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Информацията е предоставена от ciela.net
 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

В сила от 15.04.2016 г.
Приет с ПМС № 73 от 05.04.2016 г.

Обн. ДВ. бр.28 от 8 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 14 Ноември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., попр. ДВ. бр.20 от 8 Март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 27 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.35 от 27 Април 2021г., доп. ДВ. бр.25 от 17 Март 2023г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП) относно:
1. прилагането на някои изключения от приложното поле на ЗОП;
2. планирането и подготовката на възлагането на обществените поръчки;
3. провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и на конкурс за проект;
4. съдържанието на документите за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, реда и начините за тяхното подаване и получаване;
5. изпращането и публикуването на информация за обществените поръчки;
6. (нова - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) възлагането на обществени поръчки чрез електронната платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП;
7. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) информацията, която се публикува в Регистъра на обществените поръчки и на Портала за обществени поръчки;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) изискванията за публикуване на информация в профила на купувача;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) минималното съдържание на вътрешните правила на публични възложители за управление на цикъла на обществените поръчки;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) осъществяването на предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки (АОП) и обмена на информация във връзка с контрола;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) упражняването на други правомощия на изпълнителния директор на АОП по чл. 229, ал. 1 ЗОП.

Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.)

Глава втора.
ОБЕКТ И ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


Чл. 3. Когато в документ, свързан с възлагането на обществена поръчка, се установи различие между:
1. описанието на предмета на обществената поръчка и посочения в обявлението код съгласно Общия терминологичен речник (CPV), за верни се приемат данните от описанието на предмета на поръчката;
2. мястото на изпълнение на обществената поръчка, посочено с думи, и попълнения в обявлението код съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS), за вярно се приема посоченото с думи място на изпълнение.

Чл. 4. Когато възложител е използвал определена валута при посочване на прогнозната стойност на обществената поръчка при нейното откриване, той е длъжен да използва същата валута навсякъде, където посочва стойност за съответната поръчка.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Опциите по чл. 21, ал. 1 от ЗОП са клаузи в договора, които обхващат очакванията на възложителя за възлагане на допълнителни дейности или количества, без да задължават възложителя да ги възложи. При уреждане на предпоставките и условията за реализиране на опциите се спазва чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(2) В случай че се предвиждат опции, те се включват в прогнозната стойност на поръчката, която възложителят задължително посочва в обявлението или в обявата, а в приложимите случаи - в решението за откриване на процедурата, съответно в поканата до определени лица. В съответния документ възложителят описва опциите, а при възможност посочва и техния обем и стойността им.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) (1) Подновяванията по чл. 21, ал. 1 от ЗОП включват периодично повтарящи се дейности при обстоятелства, посочени в договора, без да се налага неговото изменение.
(2) В случай че се предвиждат подновявания, те се включват в прогнозната стойност на поръчката, която възложителят задължително посочва в обявлението или в обявата, а в приложимите случаи - в решението за откриване на процедурата, съответно в поканата до определени лица. В съответния документ възложителят описва подновяванията, а при възможност посочва обем, стойност, както и прогнозен график за тяхното възлагане.

Чл. 7. (1) Когато възлага обособени позиции съобразно индивидуалната им стойност при условията на чл. 21, ал. 6 ЗОП, възложителят посочва прогнозната стойност на обособената позиция, а като допълнителна информация - и остатъчната стойност на поръчката, във:
1. обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата;
2. обявата по чл. 187, ал. 1 ЗОП, или
3. решението за откриване на процедурата - в приложимите случаи.
(2) В случаите по ал. 1 при възлагане на основната част от поръчката като допълнителна информация възложителят задължително указва предмета, обема и стойността на всяка обособена позиция, възлагана самостоятелно, съобразно индивидуалната ? стойност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) В случаите по ал. 1 и 2 възложителят предоставя информация за възлагането на другите части от поръчката, като посочва в обявлението за обществена поръчка или в обявата по чл. 187, ал. 1 ЗОП, а в приложимите случаи - в решението, уникалния номер в Регистъра на обществените поръчки.

Глава трета.
ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ НА ЗОП


Чл. 8. (1) Когато оборотът се използва като показател за определяне на процента по чл. 14, ал. 1, т. 5 и 6 ЗОП, се съпоставя оборотът за последните три приключили финансови години, реализиран от контролираното юридическо лице при изпълнение на дейности за възложителя или негови обособени структури, или за други юридически лица, контролирани от възложителя, с общия оборот, реализиран от юридическото лице за същия период.
(2) Съотношението по ал. 1 се използва при определяне на процента по чл. 14, ал. 1, т. 7 ЗОП, като се вземе предвид оборотът, формиран от изпълнението на дейности за възложителите, които контролират юридическо лице, или за други юридически лица, контролирани от тези възложители.
(3) Когато контролираното юридическо лице е учредено или е извършвало дейност за период, по-кратък от три приключили финансови години, съотношението по ал. 1 и 2 се определя въз основа на оборотите, реализирани от контролираното юридическо лице за приключилите финансови години, и предвиденото в неговата бизнес програма за останалата част от тригодишния период. Когато контролираното юридическо лице е новоучредено или не е реализирало дейност през последните три приключили финансови години, се взема под внимание неговата бизнес програма.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) Цената на договор, който се сключва при условията на чл. 14, ал. 1, т. 5 - 7 и чл. 149, ал. 1, т. 13 ЗОП, се определя съгласно методиката по приложение № 1.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) За договори, сключени на основание чл. 14, ал. 1, т. 5 - 7 и чл. 149, ал. 1, т. 13 ЗОП, възложителят ежегодно оценява съотношението по ал. 1 и 2 в едномесечен срок от датата на изготвяне на годишния финансов отчет на контролираното юридическо лице, но не по-късно от 31 март на годината, следваща отчетната финансова година.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) За определяне на процента по чл. 15, ал. 1, т. 5 ЗОП се изчислява съотношението между оборота, който е формиран от дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката, предоставени от свързаното предприятие на възложителя или на други предприятия, с които то е свързано, през последните три приключили финансови години, с оборота на свързаното предприятие от всички идентични или сходни дейности за същия период.
(2) Когато свързаното предприятие е учредено или е извършвало дейност за период, по-кратък от три приключили финансови години, съотношението по ал. 1 се определя въз основа на оборотите, реализирани от свързаното предприятие за приключилите финансови години, и предвиденото в неговата бизнес програма за останалата част от тригодишния период. Когато предприятието е новоучредено или не е реализирало дейност, се взема под внимание неговата бизнес програма.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) За договори, сключени на основание чл. 15, ал. 1, т. 5 ЗОП, възложителят оценява съотношението по ал. 1 ежегодно, в едномесечен срок от датата на изготвяне на годишния финансов отчет на контролираното юридическо лице, но не по-късно от 31 март на годината, следваща отчетната финансова година.

Глава трета "а".
ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА (НОВА - ДВ, БР. 17 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2019 Г.)

Раздел I.
Общи положения (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.)


Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) (1) Централизираната електронна платформа, наричана по-нататък "платформата", се води и поддържа по начин, който гарантира защита на информацията, включително чрез нейното периодично и оперативно архивиране.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Платформата поддържа запис за всяка операция, извършена от потребителите, свързана с възлагането на обществени поръчки, включително данни за създаването и обмена на документи, както и за отделните участници в операциите. Записите са доказателствено средство за цялостност и пълнота на информацията в нея, както и за авторството и времето на всяко действие.

Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) За нуждите на възлагането на обществени поръчки платформата осигурява електронен обмен на информация със системи и регистри с първична информация, определени със заповед на министъра на финансите.

Чл. 9в. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) (1) Платформата отчита астрономическото време по стандарт UTC (Coordinated Universal Time), основан на Препоръка 460-4 "Standard Frequency and Time Signal Emissions - Стандартна честота и излъчване на времеви сигнал" от 1986 г. на Международния съюз по телекомуникации (ITU - International Telecommunications Union).
(2) Астрономическото време за настъпването на факти с правно или техническо значение се отчита с точност до година, дата, час, минута и секунда, изписани в съответствие със Стандарт БДС ISO 8601:2006 по часовата зона на възложителя и се удостоверява с квалифициран електронен времеви печат.

Чл. 9г. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) (1) Всички действия и бездействия в платформата на лица, оправомощени от възложителите и стопанските субекти, с които се създават права или задължения или непосредствено се засягат права или законни интереси на други лица, се приемат за извършени от възложителя, съответно от стопанския субект.
(2) Възложителите и стопанските субекти носят отговорност за достоверността, актуалността и пълнотата на въведената от тях информация в платформата, както и за спазването на сроковете, съобразно компетентността им.

Чл. 9д. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Събирането, обработването и предоставянето на лични данни във и чрез платформата се извършва само във връзка с възлагането на обществени поръчки и съобразно изискванията на европейското и националното законодателство.
(2) Събраните данни не могат да се използват за цели, различни от посочените в ал. 1, освен когато това е разрешено със закон.

Чл. 9е. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) При непланирано прекъсване на функционирането на платформата или на отделна нейна функционалност, необходима за извършване на определени действия от потребителите за повече от 30 минути през последните два часа на изтичане на преклузивен срок за извършване на определено действие, този срок изтича в първоначално определения час в деня, следващ деня на възстановяване работата на платформата.
(2) В случаите по ал. 1, както и когато сроковете са изтекли по време на непланираното прекъсване, платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП променя автоматично определените срокове за:
1. получаване на оферти или заявления за участие;
2. отваряне на оферти или заявления за участие;
3. отваряне на ценовите оферти.
(3) В случаите по ал. 2 платформата променя по реда на ал. 1 най-ранния засегнат срок, а следващите - съобразно първоначално определената разлика между тях.
(4) Когато някой от променените срокове по реда на ал. 3 изтича в неприсъствен ден, платформата определя първия присъствен ден.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) Когато в резултат на непланираното прекъсване е засегнат срок за искане на разяснения, възложителите са длъжни да променят сроковете по ал. 2, т. 1 и 2 при спазване на чл. 28, ал. 4.
(6) В случаите по ал. 1 най-късно на следващия ден след нейното възстановяване АОП публикува съобщение за периода на прекъсването, както и списък на поръчките, чиито срокове са променени от платформата, на Портала за обществени поръчки, а ако това е невъзможно - на интернет страницата на Министерството на финансите.

Раздел II.
Регистрация в платформата (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.)


Чл. 9ж. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) (1) Всички действия, свързани с възлагането на обществени поръчки в платформата, се извършват от възложители и стопански субекти, които са регистрирани в нея.
(2) Регистрацията се извършва от оправомощено лице, с квалифициран електронен подпис или с удостоверение за електронна идентичност. С регистрацията се създава профил на организацията в платформата, а лицето придобива качеството на администратор.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Администраторът по ал. 2 може да присъединява към профила на организацията други лица, на които предоставя права за извършване на определени действия, включително като администратор, съобразно вътрешната организация или актовете на възложителя или на стопанския субект. Присъединените лица се регистрират с потребителско име и парола, с което им се създават потребителски профили в рамките на профила на съответния възложител или стопански субект.
(4) С регистрацията лицата по ал. 1 и 3 се съгласяват с правилата по чл. 229, ал. 1, т. 12 от ЗОП.
(5) Прекратяване правата на администратор се извършва от друг администратор, определен от възложителя или стопанския субект. Когато това е невъзможно, прекратяването се извършва от АОП след получаване на писмено искане от възложителя и стопанския субект. Прекратяването има действие за в бъдеще.

Чл. 9з. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) (1) При преобразуване на възложител или стопански субект праводателите и правоприемниците уреждат правата си по отношение профила на преобразувания възложител или стопански субект, включително достъпа до него на администраторите на участващите в преобразуването субекти, като при необходимост уведомяват АОП за служебно предоставяне или прекратяване достъпа на определени лица.
(2) Уведомлението по ал. 1 се изпраща по електронна поща, подписано с електронен подпис, придружено с доказателства, когато информацията за правоприемството не е публично достъпна.

Чл. 9и. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) (1) За всеки възложител в платформата се открива партида, по която се вписват наименование, код по БУЛСТАТ, съответно единен идентификационен код (ЕИК) на юридическото лице, което възложителят представлява, пощенски и електронен адрес за кореспонденция, населено място, пощенски код, адрес на профила на купувача (URL). По партидата се извършват всички последващи вписвания.
(2) За всяко от лицата по чл. 175, ал. 2 от ЗОП в платформата се създава уникален номер, под който се вписват наименование, код по БУЛСТАТ, съответно единен идентификационен код (ЕИК), както и обявленията за избор на подизпълнител за поръчки в областите "Отбрана" и "Сигурност".
(3) В случаите по чл. 8, ал. 1 от ЗОП документите във връзка с възлагане на поръчката се публикуват по партидата на възложителя, определен в споразумението за съвместно възлагане.

Раздел III.
Обмен на документи и съобщения (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.)


Чл. 9к. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.)
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) Документи и съобщения, изпратени чрез платформата, се считат за връчени с постъпването им на потребителския профил на лицето, определено за контакт по поръчката, което се удостоверява от платформата чрез електронен времеви печат. Когато лицето за контакт е различно от възложителя или от представляващия кандидата, участника и изпълнителя, за уведомен се счита и възложителят, съответно кандидатът, участникът и изпълнителят.
(3) Потребителите на платформата са задължени да следят профилите си в нея за наличието на съобщения и документи.

Раздел IV.
Защита при подаване на заявления за участие, оферти и проекти (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г., загл. изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.)

Раздел IV.
Подготовка и подаване на заявления за участие, оферти и проекти (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.)


Чл. 9л. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) В зависимост от вида и етапа на процедурата за обществена поръчка документите за участие се съхраняват в платформата в криптиран вид до тяхното отваряне. Съдържащите се в офертите ценови предложения се криптират отделно, с изключение на случаите по чл. 104, ал. 2 и чл. 181, ал. 2 от ЗОП и когато поръчката се възлага в резултат на преговори.
(2) Документите по ал. 1 се криптират с уникален ключ, генериран в интернет браузър на потребителя.
(3) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) Не се криптират заявленията за участие в квалификационната система и в динамичната система за покупки.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Генерираният ключ се съхранява единствено от кандидатите и участниците, които следва да декриптират с него документите по ал. 1 в платформата, в периода от:
1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) изтичането на срока за получаване на заявления, оферти или проекти до посочените в обявлението или поканата дата и час за тяхното отваряне;
2. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) получаването на съобщението за отваряне на ценовите предложения до обявените дата и час за тяхното отваряне.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Кандидати и участници, които не са декриптирали документите по ал. 1 в срока по ал. 4, се отстраняват от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.

Глава четвърта.
ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

Раздел I.
Портал за обществени поръчки. Регистър на обществените поръчки. Профил на купувача (Загл. доп. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.)

Раздел I.
Портал за обществени поръчки. Регистър на обществените поръчки


Чл. 10. (1) Агенцията по обществени поръчки осигурява достъп до информация, свързана с обществените поръчки, чрез Портала за обществени поръчки, наричан по-нататък "портала".
(2) Порталът е публичен и достъпът до информацията в него е безплатен.
(3) Чрез портала се осигурява достъп до:
1. ((*), изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) платформата, включително до Регистъра на обществените поръчки;
2. методическите указания по чл. 229, ал. 1, т. 2, буква "а" ЗОП;
3. образците на документи, които възложителите използват при възлагане на обществени поръчки;
4. списъците на възложителите;
5. списъка на външните експерти по чл. 229, ал. 1, т. 17 ЗОП;
6. списъка на лицата по чл. 57, ал. 4 ЗОП;
7. резултати от осъществявания мониторинг на обществените поръчки;
8. месечния бюлетин за пазара на обществените поръчки;
9. друга информация, свързана с обществените поръчки.

Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.)

Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.)

Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.)

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Всяка обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 1 - 3 и 7 от ЗОП се публикува в Регистъра на обществените поръчки, наричан по-нататък "регистъра", и в съответния профил на купувача и получава уникален номер, който се състои от три части, както следва:
1. първа част - партидата на възложителя;
2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) втора част - година на откриване на обществената поръчка;
3. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) трета част - 4-цифрено число, което представлява служебен номер на поредното вписване на обществената поръчка на съответния възложител за годината и се получава автоматично от платформата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.)
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Когато договорите за обществени поръчки са сключени след вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение на централен орган за покупки, обявленията за възлагане на поръчка, за изменение и за приключване на договора се публикуват и по партидата на централния орган за покупки.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Възложителите изпращат за публикуване в регистъра информацията по чл. 36, ал. 1 и чл. 156, ал. 1 ЗОП чрез платформата.
(2) Информацията по чл. 14, ал. 3 се изпраща от възложителя, който е страна по съотвения договор.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) В случаите по чл. 203, ал. 6 от ЗОП спирането на процедурата се обявява чрез функционалност на платформата, с която в публичната преписка на поръчката се променя автоматично нейният статус.
(4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) Възложителите въвеждат информацията по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП в платформата по утвърден образец.

Чл. 16. (1) Извън случаите по чл. 100 и 179 ЗОП се допуска поправка в следните документи:
1. обявление за възлагане на поръчка;
2. обявление за резултати от конкурс за проект;
3. обявление за изменение на договор за обществена поръчка;
4. обявление за приключване на договорите за обществени поръчки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) При промяната по ал. 1 възложителят публикува ново обявление от същия вид с актуализирано съдържание.

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.)

Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.)

Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.)

Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) (1) Документите по чл. 36, ал. 1 от ЗОП се публикуват едновременно в регистъра и на профила на купувача.
(2) С изключение на документите, чиито срокове са определени в закона, останалите документи по чл. 36, ал. 1 от ЗОП се публикуват в следните срокове:
1. (доп. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 - 8 и 10 - 12 и ал. 8 от ЗОП - в деня на изпращането им на лицата, заявили интерес, на кандидатите или на участниците, а когато не подлежат на изпращане - в тридневен срок от издаването им;
2. поканите по чл. 34, ал. 1 и чл. 191, ал. 1 от ЗОП и чл. 64, ал. 3 - в деня на изпращането им на определените лица;
3. поканите по чл. 34, ал. 2 от ЗОП - в деня на изпращането им до лицата, които са заявили интерес за участие;
4. протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите, съответно на журито в конкурс за проект - в деня на изпращане на съответното решение по чл. 22, ал. 1, т. 4 - 8, 10 и 11 от ЗОП, в зависимост от вида и етапа на процедурата;
5. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях - в деня на публикуване на обявлението за възлагане на поръчка;
6. договорите за подизпълнение - в 30-дневен срок от получаването им;
7. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения - в деня на публикуване на обявлението за изменение на договор за обществена поръчка или на рамково споразумение;
8. становищата на АОП по чл. 232, ал. 8, чл. 233, ал. 4 и чл. 235, ал. 3 от ЗОП - в срок 5 работни дни от получаването им от възложителя.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) При поръчки, възлагани по рамково споразумение, поканите до изпълнителите, решенията по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, както и докладите и протоколите на комисиите се публикуват в регистъра и на профила на купувача в деня на публикуване на съответното обявление за възлагане на поръчка. При публикуване на това обявление се визуализират автоматично наименованията, съответно имената на участвалите при възлагане на поръчката по рамковото споразумение, и ценовите им предложения.
(4) Информацията по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП се публикува на профила на купувача в 5-дневен срок след приключването на пазарните консултации или на подготовката на процедурата.

Раздел II.
Изпращане на информация до "Официален вестник" на Европейския съюз


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Възложителите изпращат обявленията по чл. 35, ал. 1 и чл. 156, ал. 1 ЗОП до Службата за публикации на Европейския съюз чрез услугата "Електронен подател", предоставена от платформата при спазване на правилата по чл. 229, ал. 1, т. 12 от ЗОП.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.)

Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.)

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) Обявленията, с които се променят документи по чл. 16, ал. 1, т. 1 - 3, публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз, се изпращат по реда на чл. 20, ал. 1.

Раздел III.
Профил на купувача


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.)

Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.)

Глава пета.
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Раздел I.
Прогнозиране и планиране


Чл. 25. Прогнозирането на обществените поръчки включва установяване на броя и вида на обществените поръчки съобразно очакваните потребности и финансовия ресурс, който възложителят предвижда да осигури.

Чл. 26. (1) При планирането възложителят изготвя график за възлагане на поръчките, като взема предвид:
1. определения ред за възлагане на всяка обществена поръчка, включително вида на избраната процедура, когато е приложимо;
2. времето за подготовка, включително на документацията;
3. времето за провеждане на възлагането, включително за получаване на заявления за участие или на оферти, работа на комисията и сключване на договора.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) При планирането възложителят трябва да съобрази всички законоустановени срокове, относими към предмета на поръчката, включително тези в производствата по обжалване, извършване на контрол от АОП, когато е приложимо, както и началния момент и срока за изпълнение на договора.

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) При изготвяне на графика по чл. 26, ал. 1, както и към датата на откриване възлагането на поръчката възложителят обобщава всички поръчки с идентичен или сходен предмет, които са предназначени за осигуряване на известните му към този момент потребности, с оглед на правилното определяне на реда за тяхното възлагане.

Чл. 28. (1) При определянето на срокове, които са в дни и се броят след определено действие или събитие, не се брои денят на настъпване на действието или на събитието.
(2) Когато срокът изтича определен брой дни преди известен ден, този ден се взема предвид при определяне на датата, до която се извършва съответното действие.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) Когато последният ден от срока по ал. 1 е неприсъствен, срокът изтича:
1. в края на двадесет и четвъртия час на първия присъствен ден - при обмен на информация в платформата;
2. с приключване на работното време на възложителя на първия присъствен ден - когато обменът е извън платформата.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) Последният ден на срока за получаване на заявления за участие и оферти чрез платформата се определя винаги в присъствен ден. Правилото се отнася и за отварянето на заявления за участие и оферти, включително ценовите предложения.
(5) Когато възложителят удължава сроковете в процедурата на основание чл. 100, ал. 11 ЗОП, общата продължителност на всеки от сроковете, изтекли до момента на спирането на процедурата, заедно с новоопределените удължени срокове не може да е по-кратка от първоначалния срок, определен от възложителя.
(6) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Разликата между определения срок за получаване на заявленията за участие, офертите или проектите и датата и часа за тяхното отваряне не може да е по-малко от 12 часа.

Раздел II.
Подготовка на процедурата


Чл. 29. (1) Когато при подготовката на документация за обществена поръчка са участвали външни лица, възложителят ги посочва в информацията по чл. 44, ал. 3, т. 1 ЗОП при съобразяване с изискванията на Закона за защита на личните данни, като за юридическите лица се отбелязва наименование и код по БУЛСТАТ, съответно код по ЕИК, а за физически лица - имена и месторабота, а при необходимост - и друга информация.
(2) Лицата, които участват при подготовката на документация за обществена поръчка, са длъжни до откриване на процедурата да пазят в тайна всички данни и обстоятелства, които са им станали известни във връзка с работата им.

Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г., в сила от 01.01.2023 г.)

Чл. 31. (1) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)
(2) Начинът на изчисляване на съотношението между активи и пасиви и минимално допустимите стойности на това съотношение, над които се приема, че кандидатът или участникът отговаря на изискването по чл. 61, ал. 1, т. 3 ЗОП, са определени в методиката по приложение № 2.

Чл. 32. Когато изисква мостри, описание и/или снимки на стоките - предмет на доставката, в документацията за обществената поръчка възложителят посочва за какво ще бъдат използвани, кои показатели ще бъдат изследвани, за да се установи съответствие с техническите спецификации, както и дали в резултат на изследването на мострите ще бъде нарушена тяхната цялост или търговски вид.

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложителите могат да изискват представяне на планове, графици и други документи, за да оценяват организацията на изпълнение в съответствие с методиката за оценка. Не се допуска оценяване на пълнотата и начина на представяне на информацията в документите. В тези случаи в документацията за участие се определят ясни и конкретни условия, на които следва да отговарят плановете и графиците, и информацията, която трябва да съдържат.
(2) Когато се провежда конкурс за проект в областта на инвестиционното проектиране, проектната стойност на строежа задължително се включва като показател за оценка на конкурсните проекти.
(3) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.)

Чл. 34. При предварителния подбор в процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 2 - 7 ЗОП възложителят няма право да изисква и кандидатът няма право да представя оферта.

Чл. 35. В проекта на договор възложителите могат да поставят изискване ресурсите, които ще са ангажирани с изпълнението на поръчката, да са налични в предложения вид и обем при изпълнението на съответните дейности по договора.

Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) (1) Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Срокът по ал. 1 се определя от възложителя и започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.

Раздел III.
Изисквания към кандидати и участници


Чл. 36. (1) Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава заявления за участие или оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
(2) В случаите по ал. 1, ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

Чл. 37. (1) Възложителят може да поставя условия, които се отнасят до обединения и се различават от условията за индивидуалните участници или кандидати, само когато са обективно обосновани с оглед на обстоятелството, че кандидатът или участникът е обединение, което не е юридическо лице, и не го поставят в неравностойно положение спрямо индивидуалните кандидати или участници.
(2) Условията по ал. 1 не могат да се отнасят до:
1. начина на разпределяне на работата между членовете на обединението;
2. националност, териториална обособеност или принадлежност на част или на всички членове на обединението;
3. начина на доказване на финансови и/или икономически възможности, както и на технически и професионални способности от отделни членове на обединението с изключение на изисквания, които произтичат от нормативен или административен акт, в зависимост от разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
(3) Условията по ал. 1 могат да се отнасят до:
1. определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;
2. уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложителят може да изиска от кандидат или от участник - обединение, което не е юридическо лице, да представи копие от документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Чл. 38. При избор на критерий за възлагане по чл. 70, ал. 2, т. 2 или 3 ЗОП възложителят посочва периодите, по отношение на които се представят предложения за разходите, когато е приложимо.

Раздел IV.
Съдържание на заявленията за участие и офертите


Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.
(2) Заявлението за участие включва най-малко следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя;
2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
3. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) документът по чл. 37, ал. 4, когато е приложимо.
(3) Офертата включва:
1. техническо предложение, съдържащо:
а) (отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., попр. - ДВ, бр. 20 от 2019 г.)
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;
в) (отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., попр. - ДВ, бр. 20 от 2019 г.)
г) (отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., попр. - ДВ, бр. 20 от 2019 г.)
д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;
е) (доп. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., попр. - ДВ, бр. 20 от 2019 г.) мостри, макети, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато е приложимо;
ж) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката;
2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., попр. - ДВ, бр. 20 от 2019 г.) ценово предложение, което обхваща цена на придобиване и всички други предложения по показатели с парично изражение.
(4) Когато предметът на обществената поръчка налага изпълнението ? на етапи, в офертата се посочват конкретните етапи и сроковете за изпълнение на всеки етап.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г., попр. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., нова - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на ценовото предложение, включително на единичните цени, които го формират.

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) (1) Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са, както следва:
1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;
7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
8. при кооперациите - лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите;
9. (доп. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел или членовете на друг орган, който е предвиден в учредителните документи на сдружението, когато управителният съвет е възложил на този орган правомощия за представляване и вземане на решения, или управителят, в случаите по чл. 30, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
10. при фондациите - лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
11. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;
12. за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
(2) В случаите по ал. 1, т. 11 и 12, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 от ЗОП.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Възложителят може да изисква от кандидатите или участниците при разглеждане на документите, свързани с участие в обществена поръчка, информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП.


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) (1) Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.
(2) Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице.
(3) В ЕЕДОП по ал. 1 могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва, може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява кандидата или участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната власт на упълномощеното лице.


Чл. 42. (1) Възложителите могат да допуснат възможността информацията за съответствие с критериите за подбор да се предостави чрез попълване в ЕЕДОП единствено на част IV "Критерии за подбор", раздел "Общо указание за всички критерии за подбор".
(2) Възможността по ал. 1 се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, а при процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8 - 10 и 13 ЗОП - в поканата за участие в преговори.

Чл. 43. В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

Чл. 44. (1) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.)

Чл. 45. (1) Когато за кандидат или участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на заявлението за участие или офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.
(2) Като доказателства за надеждността на кандидата или участника се представят следните документи:
1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП - документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;
2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП - документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

Чл. 46. (1) Кандидатите и участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП или посочено от възложителя основание по чл. 55, ал. 1 ЗОП.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) В случаите по ал. 1 новонастъпилите обстоятелства се вземат предвид от комисията при изготвяне на документите по чл. 106, ал. 1 от ЗОП.

Раздел V.
Подаване на заявления за участие и оферти (Загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Раздел V.
Подаване на заявление за участие и оферта на хартиен носител


Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) (1) Документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават чрез платформата съобразно правилата за нейното използване по чл. 229, ал. 1, т. 12 от ЗОП и при спазване на изискванията, поставени от възложителя.
(2) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) В случаите по ал. 1 с подписването на заявлението или офертата чрез функционалностите на платформата от лице с представителна власт по закон или по пълномощие се считат за подписани всички документи, които съдържат волеизявление на това лице. С подписването на заявлението или офертата се потвърждава верността на документи, които не са представени в оригинал.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) Когато заявлението или офертата или части от нея не се подават чрез платформата или чрез други електронни средства - в случаите по чл. 39а, ал. 8 и 9 от ЗОП, те се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) наименованието на кандидата или участника;
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
3. наименованието на поръчката, а когато е приложимо - и обособените позиции, за които се подават документите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) Когато поръчката е разделена на обособени позиции, кандидатът или участникът представя документи по чл. 39, ал. 2 и 3 за всяка обособена позиция поотделно. При еднакви критерии за подбор на две или повече обособени позиции възложителят може да допусне документите по чл. 39, ал. 2 да се представят общо, като тази възможност се посочва в документацията за участие.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) При открита процедура и публично състезание се представят документите по чл. 39, ал. 2 и 3, като в случаите по ал. 3 ценовото предложение се поставя в опаковката в отделен непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) В процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 2 - 7 от ЗОП на етапа на предварителен подбор се представят документите по чл. 39, ал. 2.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) При подаване на оферти в ограничена процедура и състезателен диалог се представят документите по чл. 39, ал. 3. В случаите по ал. 3 документите се придружават с опис, а ценовото предложение се представя в отделен непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
(8) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г., предишна ал. 7, изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) При подаване на първоначални оферти в процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 3 - 5 и 7 от ЗОП се представят документите по чл. 39, ал. 3, като в случаите по ал. 3 те се придружават с опис.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) В случаите по ал. 3, когато възложителят възлага поръчката въз основа на първоначално подадените оферти съгласно чл. 76, ал. 16 от ЗОП, ценовото предложение се представя в отделен плик. В тези случаи, когато оферта се подава за повече от една обособени позиции, документите по чл. 39, ал. 3 се представят отделно опаковани, ако е поискано от възложителя.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г., предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) Когато мостри или макети се представят след офертата, изпратена чрез платформата, върху опаковката освен информацията по ал. 3 се посочва и номерът на офертата.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) Когато мострите или макетите са представени преди офертата, която се подава чрез платформата, в офертата се посочва входящият номер, с който мострите или макетите са регистрирани в деловодството на възложителя, а когато са изпратени чрез пощенска или друга куриерска услуга - номерът на пратката.

Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) В случаите по чл. 47, ал. 3 получените оферти или заявления за участие за конкретна поръчка се завеждат в регистър, който съдържа:
1. подател на офертата или заявлението за участие;
2. номер, дата и час на получаване;
3. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) причините за връщане на заявлението за участие или офертата, когато е приложимо;
4. (нова - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) данните по т. 1 - 3 за получените мостри или макети, когато е приложимо.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) В случаите по чл. 47, ал. 3 при получаване на заявлението за участие или на офертата върху опаковката се отбелязват данните по ал. 1, т. 2, за което на приносителя се издава документ. Не се приемат заявления за участие и оферти, които са представени след изтичането на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) В случаите по чл. 47, ал. 3 получените заявления за участие или офертите се предават на председателя на комисията, за което се съставя протокол с данните по ал. 1. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

Раздел VI.
Подаване на заявления за участие, оферти и проекти по електронен път (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Раздел VI.
Подаване на заявления за участие, оферти и проекти по електронен път


Чл. 49. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Чл. 50. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Раздел VII.
Комисия за извършване на подбор на кандидатите и на участниците, разглеждане и оценка на офертите и за провеждане на преговори и диалог


Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Възложителят назначава комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП със заповед, в която определя:
1. поименния състав и лицето, определено за председател;
2. сроковете за извършване на работата;
3. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) място на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до приключване работата на комисията, когато е приложимо.
(2) Членове на комисията по ал. 1 могат да са и външни лица.
(3) В случаите по ал. 2 възложителят сключва писмен договор с всяко от лицата, привлечени като председател или членове на комисията.
(4) Председателят на комисията по ал. 1, т. 1:
1. свиква заседанията на комисията и определя график за работата ?;
2. информира възложителя за всички обстоятелства, които препятстват изпълнението на поставените задачи в посочените срокове;
3. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) отговаря за правилното съхранение на документите, които не са в платформата, до приключване на работата на комисията;
4. прави предложения за замяна на членове на комисията при установена невъзможност някой от тях да изпълнява задълженията си.
(5) Членовете на комисията:
1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) участват в работата на комисията;
2. лично разглеждат документите, участват при вземането на решения и поставят оценки на офертите;
3. подписват всички протоколи и доклади от работата на комисията.
(6) Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство.
(7) Когато член на комисия не е съгласен с решенията и предложенията на комисията, той подписва съответните документи с особено мнение. Особеното мнение се аргументира писмено, като мотивите са неразделна част от доклада по чл. 103, ал. 3 ЗОП.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) Членовете на комисията декларират липсата на конфликт на интереси с кандидатите или участниците и с лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП преди разглеждане на документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, а в случаите по чл. 104, ал. 2 и чл. 181, ал. 2 от ЗОП - преди разглеждане на техническото и ценовото предложение.
(9) Всеки член на комисията по ал. 1 е длъжен да си направи самоотвод, когато установи, че:
1. по обективни причини не може да изпълнява задълженията си;
2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) е налице или в хода на процедурата е възникнал конфликт на интереси.
(10) Възложителят е длъжен да отстрани член на комисията, за когото установи, че е налице конфликт на интереси с кандидат или с участник.
(11) В случаите по ал. 9 и 10 възложителят определя със заповед нов член.
(12) В случаите по ал. 10 действията на отстранения член, свързани с разглеждане на заявленията за участие и/или офертите и с оценяване на предложенията на участниците, след настъпване на установените обстоятелства не се вземат предвид и се извършват от новия член.
(13) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията, включително да опазват документите от неправомерен достъп.

Чл. 52. (1) Комисията и всеки от членовете ? са независими при изразяване на становища и вземане на решения, като в действията си се ръководят единствено от закона.
(2) Всеки член на комисия е длъжен незабавно да докладва на възложителя случаите, при които е поставен под натиск да вземе нерегламентирано решение в полза на кандидат или участник.

Раздел VIII.
Действия на комисията при разглеждане на заявления за участие и оферти (Загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Раздел VIII.
Действия на комисията при разглеждане на оферти и заявления за участие, подадени на хартиен носител


Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) При промяна в датата и часа на отваряне на заявленията за участие или на офертите кандидатите или участниците се уведомяват чрез публикуване на съобщение в публичната преписка на поръчката. В случаите по чл. 47, ал. 3 съобщението се публикува най-малко 48 часа преди новоопределения час.

Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Заявления за участие, оферти или части от тях, които не са получени чрез електронни средства, се отварят на публично заседание на комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Председателят на комисията отваря по реда на тяхното постъпване заявленията за участие или офертите и оповестява наименованията на кандидатите или участниците, включително участниците в обединенията, когато е приложимо, както и съдържанието на заявленията и офертите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Когато заявленията за участие или офертите са получени чрез платформата, след декриптирането им от председателя на комисията в публичната преписка на поръчката автоматично се визуализират наименованията, съответно имената, на кандидатите или участниците, включително участниците в обединението, когато е приложимо, както и информация за датата и часа на подаването.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) В случаите по ал. 1 най-малко трима от членовете на комисията подписват предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис "Предлагани ценови параметри", с което приключва публичната част от заседанието на комисията.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.)
(7) Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по ал. 7 и изпраща протокола на всички кандидати или участници.
(9) В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по ал. 7 кандидатите и участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.
(10) Възможността по ал. 9 се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от кандидата или участника. Кандидатът или участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.
(11) Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника.
(12) След изтичането на срока по ал. 9 комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
(13) При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите и участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

Чл. 55. (1) При процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 2 - 7 ЗОП комисията представя протокол с резултатите от предварителния подбор на възложителя. В срок до 5 работни дни от датата на приемане на протокола възложителят обявява с решение кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти, съответно - да участват в преговорите или в диалога. В решението се включват и кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания, и мотивите за това.
(2) Поканата за представяне на оферти или за участие в преговори или в диалог в процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 2 - 7 ЗОП се изпраща до избраните кандидати в 3-дневен срок от:
1. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) изтичането на срока за обжалване - когато решението не е обжалвано, или е обжалвано, но не е направено искане за налагане на временна мярка;
2. влизането в сила на определението, с което е отхвърлено искането за временна мярка;
3. влизането в сила на решението, когато е наложена временна мярка.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) В процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 2 - 7 ЗОП възложителят не може да покани да подадат оферти или да участват в преговори или диалог лица, които не са подали заявление за участие, или кандидати, които не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

Чл. 56. (1) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Комисията разглежда офертите на участниците, които отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, и проверява за съответствието на предложенията с предварително обявените условия.
(3) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) Когато методиката за комплексна оценка включва показатели по чл. 70, ал. 7, т. 3, буква "б" от ЗОП, присъдените от комисията оценки следва да са мотивирани.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) Когато възложителят е допуснал представяне на варианти в офертата, комисията не може да отхвърли вариант само на основание, че изборът на този вариант би довел до сключване на договор за услуги вместо на договор за доставки или обратно.

Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Комисията отваря ценовите предложения на участниците, чиито технически предложения отговарят на изискванията на възложителя.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовите предложения, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели.
(3) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) Най-малко 24 часа преди датата на отваряне на ценовите предложения участниците се уведомяват за датата и часа на отварянето чрез автоматично генерирани съобщения в платформата. В този срок комисията изпраща на участниците резултатите от оценяването на техническите показатели чрез платформата, когато е приложимо. Ценовите предложения по ал. 1 автоматично се визуализират в публичната преписка на поръчката след декриптиране от председателя на комисията с изключение на поръчки, възлагани въз основа на рамково споразумение.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Когато офертите не са получени чрез електронни средства, комисията обявява чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения не по-късно от два работни дни преди датата на тяхното отваряне. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

Чл. 58. (1) Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.
(2) Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:
1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест;
3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) Когато участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с ал. 2 или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти, класирането се извършва чрез жребий. Когато жребият се извършва извън платформата, при неговото провеждане могат да присъстват представители на участниците.

Чл. 59. В случаите по чл. 46, ал. 5 ЗОП комисията прилага обективните и недискриминационни критерии или правила за определяне на конкретните обособени позиции, които ще се възложат на един изпълнител, след извършване на класирането по реда на чл. 58.

Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който съдържа:
1. състав на комисията;
2. кандидатите и участниците в процедурата;
3. класиране на участниците и предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник, когато е приложимо;
4. в случай на прекратяване на процедурата - посочване на правното основание и съответни мотиви;
5. когато е приложимо - предложение за отстраняване на кандидати или участници заедно със съответните мотиви;
6. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) описание на представените мостри или макети - когато е приложимо.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Докладът на комисията се подписва от всички членове и се предоставя на възложителя заедно с цялата документация, включително всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици, особените мнения, както и представените мостри, макети и/или снимки и др.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Чл. 60а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) В протокола на комисията по чл. 181, ал. 4 от ЗОП се посочват номер и дата на протоколите от извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите и се описват предложенията на комисията за вземане на решение от възложителя.

Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) (1) В случаите по чл. 104, ал. 2 и чл. 181, ал. 2 от ЗОП председателят на комисията декриптира офертите, подадени през платформата и отваря ценовите предложения заедно с документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1. При оферти, подадени извън платформата:
1. председателят на комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и оповестява тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите;
2. техническото и ценовото предложение на всеки от участниците се подписват най-малко от трима членове на комисията и се предлага по един от присъстващите представители на другите участници да ги подпише, с което публичната част от заседанието приключва.
(2) Комисията определя изпълнител на поръчката, като:
1. разглежда представените оферти, оценява съгласно избрания критерий за възлагане тези от тях, които съответстват на предварително обявените условия, и ги класира;
2. разглежда документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки;
3. когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) В срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението участникът може да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
(4) Комисията разглежда по реда на класиране на офертите документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, включително допълнително представените по реда на ал. 3 до установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които класира на първо и второ място. Не се разглеждат документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на останалите участници, чиито оферти са класирани.

Раздел IX.
Действия на комисията при разглеждане на заявления за участие или оферти, подадени по електронен път (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Раздел IX.
Действия на комисията при разглеждане на заявления за участие или оферти, подадени по електронен път


Чл. 62. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Чл. 63. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Раздел X.
Провеждане на процедури, които съдържат етап на преговори (Загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Раздел X.
Условия и ред за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление и пряко договаряне


Чл. 64. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) В решението за откриване на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 8 - 10 и т. 13 ЗОП възложителите посочват и лицето, с което възнамерява да сключи договор, или лицата, които ще бъдат поканени за участие в преговорите, освен в случаите по чл. 79, ал. 1, т. 7 и 8, чл. 138, ал. 1, т. 2, чл. 164, ал. 1, т. 9 и 10 ЗОП, както и в случаите по чл. 182, ал. 1, т. 3 ЗОП.
(2) С решението по ал. 1 възложителят одобрява покана за участие в процедурата, която съдържа:
1. предмет на поръчката, включително количество и/или обем и описание на обособените позиции, когато има такива;
2. изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката;
3. критерия за възлагане на поръчката, а когато е приложимо - и показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест, а когато това е обективно невъзможно, подредени по важност в низходящ ред, както и методиката за комплексна оценка на офертите;
4. място и дата за провеждане на преговорите;
5. други изисквания по преценка на възложителя.
(3) Поканата за участие в процедурата се изпраща до лицата, посочени в решението по ал. 1.

Чл. 65. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложителят може да не прилага чл. 64, ал. 2 и 3, когато сключва договори на основание:
1. чл. 79, ал. 1, т. 3 и 4, чл. 164, ал. 1, т. 3 и 4 и чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП и има само един поканен участник;
2. чл. 79, ал. 1, т. 7 и 8 и чл. 164, ал. 1, т. 9 и 10.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) В случаите по ал. 1 възложителят посочва необходимата информация за провеждане на процедурата в решението за нейното откриване и след влизането му в сила освен в случаите по чл. 112, ал. 8 от ЗОП, сключва договор за обществена поръчка. При подписването на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.
(3) Когато провежда процедура на основание чл. 79, ал. 1, т. 8 и чл. 164, ал. 1, т. 10 ЗОП при разпродажба на имуществото на търговски дружества, обявени в ликвидация или в несъстоятелност, договорът се сключва по реда на част трета от Търговския закон или съгласно приложимото законодателство - при чуждестранни лица.

Чл. 66. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Чл. 67. (1) В процедурите, които съдържат етап на преговори и са поканени няколко участници, поредността на провеждане на преговорите се определя от комисията чрез жребий, на който могат да присъстват представители на поканените участници.
(2) Комисията провежда преговори с всеки от участниците поотделно, като се придържа точно към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката. Резултатите от преговорите се отразяват в протокол, който се подписва от комисията и от участника.
(3) Комисията не оповестява постигнатите договорености с участник пред останалите участници освен с негово изрично съгласие.
(4) Комисията провежда преговорите с всеки от участниците по един и същ начин, включително като им се предоставя еднаква информация и се задават едни и същи въпроси.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)
(6) След провеждане на преговорите комисията изготвя доклад, който съдържа информацията по чл. 60, ал. 1.

Глава шеста.
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ. РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

Раздел I.
Договор за обществена поръчка. Договор за подизпълнение


Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) След влизането в сила на решението за определяне на изпълнител страните уговарят датата и начина за сключване на договора.
(2) Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник. За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно.

Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Договорът за обществена поръчка съдържа най-малко:
1. данни за страните, датата и мястото на сключване на договора;
2. предмет;
3. цена, ред и срокове за разплащане;
4. срок или продължителност на изпълнение на поръчката, а при поетапно изпълнение - и междинни срокове;
5. права и задължения на страните, включително задължение за изпълнителя да сключи договор за подизпълнение, когато е обявил в офертата си ползването на подизпълнител;
6. когато е приложимо - предвидените опции и подновявания, включително обем и стойност, както и условията и реда за осъществяването им;
7. размер и условия за задържане и освобождаване на гаранциите, свързани с изпълнението на договора, включително поетапно освобождаване;
8. ред за приемане на работата;
9. условия и ред за прекратяване.

Чл. 70. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Чл. 71. Предаването на уговорения резултат се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на възложителя и изпълнителя по договор за обществена поръчка.

Чл. 72. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) За целите на предоставяне на информацията по чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗОП договорът за обществена поръчка се счита за изпълнен от извършването на последното действие, свързано с предоставяне на уговорения резултат, или от извършването на последното дължимо плащане - в зависимост от това кое обстоятелство настъпва последно. В случаите, когато има гаранционен срок, той не се взема предвид.

Чл. 73. Възложителят има право да прекрати без предизвестие:
1. договор за обществена поръчка или рамково споразумение при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 ЗОП;
2. договор, сключен въз основа на рамково споразумение, унищожено по съдебен ред в случаите по чл. 119, ал. 2 ЗОП.

Чл. 74. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.)

Чл. 75. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Чл. 76. (1) Възложителите връщат всички мостри, чиято цялост и търговски вид не са нарушени, в срок до 10 дни от сключването на договора или от прекратяването на процедурата. Възложителят може да задържи мострите на участника, с който е сключен договорът за обществена поръчка, до приключване на договора.
(2) Невърнати мостри подлежат на заплащане на представилите ги лица съгласно тяхната стойност, определена по един от следните начини:
1. за предмети с оферирана единична стойност - съгласно посочената стойност в офертата на съответния участник;
2. за предмети, чиято стойност не може да се определи по т. 1, но е наличен официален каталог или ценоразпис, поддържан от съответния участник, по единичната стойност, посочена в съответния каталог или ценоразпис;
3. за предмети, чиято единична стойност не може да се определи по т. 1 или 2, на базата на доказана себестойност, като се вземат под внимание необходимите разходи за труд и материали или доставната цена.

Раздел II.
Рамково споразумение


Чл. 77. (1) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Когато възложителят е посочил, че ще сключи рамково споразумение с повече изпълнители и за някой от определените за изпълнители е налице обстоятелство по чл. 112а, ал. 2 от ЗОП, възложителят може да покани следващия в класирането участник, когато е приложимо.

Чл. 78. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) Когато възложителят провежда вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение, срокът за получаване на оферти по чл. 82, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде уговорен между възложителя и избраните изпълнители. Когато не се постигне споразумение, срокът се определя от възложителя и не може да бъде по-кратък от 7 дни, а в случаите по чл. 93 от ЗОП - не по-кратък от 5 дни.

Чл. 78а. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) При поръчки, възлагани по рамково споразумение, докладите и протоколите на комисиите се изпращат на участниците заедно с решението за определяне на изпълнител.

Глава седма.
ЗАПАЗЕНИ ПОРЪЧКИ

Раздел I.
Определяне на списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП


Чл. 79. (1) Стоките и услугите в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП се обозначават чрез код и съответстващото му наименование по Общия терминологичен речник.
(2) Министърът на труда и социалната политика внася в Министерския съвет мотивирано предложение за приемане или за промяна на списъка по ал. 1, в което се посочват:
1. провежданите национални политики, стратегии или програми, включително конкретни цели, дейности и механизми, за чието изпълнение е необходимо поръчките да се запазят;
2. капацитетните възможности на лицата по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП;
3. отражението върху конкуренцията от запазването на поръчките за съответните стоки или услуги.

Раздел II.
Възлагане на запазени поръчки


Чл. 80. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) Когато обществената поръчка съдържа обективно делими части, някои от които са включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възложителят е длъжен да отдели тези части в една или в няколко поръчки, които запазва за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. В този случай всяка поръчка се възлага по реда, приложим към общата стойност на всички поръчки, с изключение на случаите по чл. 21, ал. 6 от ЗОП.
(2) Възложителят не запазва обществената поръчка, когато тя съдържа обективно неделими части и основният предмет не е включен в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП.
(3) При определянето на ресурса по чл. 12, ал. 6 ЗОП в обема на собствения ресурс се включват необходимите разходи за суровини и материали, енергия, горива, водоснабдяване, лицензи и други подобни, независимо че доставчиците им не са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
(4) Не е налице изпълнение на дейности със собствено производство или ресурс, когато специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания предоставят на възложителя без съществена допълнителна преработка стоки, доставени от други лица.

Чл. 81. (1) В процедура за възлагане на запазена поръчка могат да участват и други заинтересовани лица.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) Когато в процедура за възлагане на запазена поръчка са подадени заявления за участие и/или оферти както от лица, за които поръчката е запазена, така и от други лица, комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 на всички кандидати или участници и им предоставя възможност за отстраняване на констатирани липси, непълноти или несъответствия на информацията в тях, ако има такива.
(3) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) След извършване на подбора комисията разглежда първо офертите на допуснатите лица, за които поръчката е запазена, а ако няма такива, се разглеждат офертите и на останалите допуснати лица.
(4) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) В случаите по чл. 104, ал. 2 и чл. 181, ал. 2 от ЗОП комисията разглежда по реда на чл. 61, ал. 2 - 4 първо документите за участие на лицата, за които поръчката е запазена, а когато няма класирани от тях на първо и второ място - на останалите участници.

Глава осма.
КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ

Раздел I.
Общи положения


Чл. 82. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) (1) Минималният срок за получаване на проекти е 30 дни от датата на изпращането за публикуване на обявлението за конкурс за проект, съответно от изпращането на покани до одобрените кандидати в ограничен конкурс.
(2) Когато след провеждане на конкурс за проект възложителят възнамерява да възложи поръчка по чл. 79, ал. 1, т. 9 от ЗОП, това се посочва в обявлението за конкурс за проект.


Чл. 83. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) (1) Минималният срок за получаване на заявления за участие в ограничен конкурс е 30 дни от датата на изпращането за публикуване на обявлението за конкурс за проект.
(2) При ограничен конкурс възложителят може да ограничи в обявлението броя на участниците, които ще покани да представят проекти, но техният брой не може да е по-малък от 5.

Чл. 84. (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) Всяко лице, което участва в конкурс за проект, има право да представи само един проект, изготвен на български език.
(2) В конкурс за проект едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
(3) Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или проект.

Чл. 85. (1) Възложителят организира съхраняването на получените проекти по начин, който гарантира тяхната цялост и анонимността на автора.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Раздел II.
Жури


Чл. 86. (1) Най-малко 14 дни преди крайния срок за получаване на конкурсните проекти възложителят обявява поименно лицата, номинирани за членове на журито и за резервни членове, ако не са посочени в обявлението.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Всеки заинтересован от участие в конкурса за проект може да подава до възложителя писмено мотивирано възражение чрез платформата срещу номиниран член на журито и срещу резервен член, с когото е в отношения, които пораждат конфликт на интереси, в 3-дневен срок от обявяване на номинираните лица.
(3) Когато възраженията са подадени в срока по ал. 2 и са основателни, в 3-дневен срок възложителят заменя съответното лице, номинирано за член на журито или за резервен член. Окончателният поименен състав на журито и на резервните членове се обявява най-късно до крайния срок за получаване на конкурсните проекти.
(4) Възложителят оповестява действията по ал. 1 и 3 чрез профила на купувача.

Чл. 87. Възложителят назначава жури със заповед, в която определя:
1. поименния състав и лицето, определено за председател;
2. сроковете за извършване на работата;
3. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) място на съхранение на документите, свързани с конкурса за проект, подадени извън платформата, до приключване на работата на журито, когато е приложимо.

Чл. 88. (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) Журито се състои от нечетен брой членове. Когато от участниците в конкурса се изисква определена професионална квалификация или правоспособност, най-малко две трети от членовете на журито трябва да имат същата или еквивалентна квалификация или правоспособност. Членове на журито могат да са и външни лица.
(2) На журито не могат да се дават указания във връзка с оценяване на проектите. Неговите решения относно оценките са независими и окончателни.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) Членовете на журито са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа, за което представят писмени декларации преди разглеждането на конкурсните проекти. Липсата на обстоятелствата по чл. 80, ал. 7, изречение второ от ЗОП се декларират от членовете на журито преди разглеждане на документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Заседанията на журито се протоколират, а след приключване на работата му се изготвя доклад.
(5) Когато е необходимо, журито предлага на възложителя да възлага експертизи, изготвени от външни лица - експерти.

Раздел III.
Провеждане на открит конкурс за проект


Чл. 89. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Конкурсният проект и документите по чл. 39, ал. 2 се подават чрез платформата, съгласно правилата по чл. 229, ал. 1, т. 12 от ЗОП и при спазване на изискванията, поставени от възложителя.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Когато конкурсният проект или части от него не се подават чрез платформата, те се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва:
1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) наименованието на участника;
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
3. наименованието на конкурса.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) При получаването на документите по ал. 2 върху опаковката се отбелязват данните по чл. 48, ал. 1, т. 2, за което на приносителя се издава документ. Не се приемат конкурсни проекти, които са представени след изтичането на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

Чл. 90. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Преди разглеждането на конкурсните проекти от журито се осигурява тяхната анонимност от длъжностни лица, определени от възложителя.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, станали им известни във връзка с действията по ал. 1, за което представят писмени декларации.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) В случаите по чл. 89, ал. 1 длъжностните лица осигуряват анонимността на проектите при спазване на правилата на платформата. В случаите по чл. 89, ал. 2 длъжностните лица отварят опаковките и проверяват за спазване на изискванията по чл. 89, ал. 3, както и за състоянието на конкурсните проекти.
(4) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Когато за някои от проектите се установи, че са във вид, който позволява да се наруши анонимността им, длъжностните лица ги предават на възложителя, придружени с доклад, в който описват констатираните несъответствия, и предлагат проектите да не се допускат до участие в процедурата.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) За всеки конкурсен проект се определя уникален номер, който се присъжда на всички получени документи и/или материали.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Длъжностните лица съставят списък на уникалните номера и на съответстващите им имена на участниците. Списъкът се съхранява от длъжностните лица до обявяване класирането на проектите.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Документите и материалите по ал. 5 се предават на журито.

Чл. 91. (1) Журито разглежда и оценява представените проекти на закрити заседания въз основа на критериите, посочени в обявлението и в документацията за конкурса, и класира проектите, които отговарят на предварително обявените условия.
(2) При разглеждането и оценяването на проектите журито при необходимост отбелязва въпроси, които се нуждаят от изясняване във връзка с различни аспекти на проектите.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Резултатите от оценяването и класирането на проектите, както и въпросите по ал. 2 се отразяват в протокол, който се предава на длъжностните лица.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) След предаване на протокола на журито се осигурява достъп до документите по чл. 39, ал. 2 на участниците, чиито проекти са класирани.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Журито разглежда документите по реда на чл. 54, ал. 7 - 9 и 11 - 13, като обменът на информация с участниците се осигурява чрез длъжностните лица. При необходимост може да се изясняват и въпросите по ал. 2. За резултатите от действията журито съставя протокол.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) След приключване на работата си журито изготвя доклад, който съдържа:
1. състава на журито;
2. участниците в конкурса;
3. класираните проекти и участниците, предложени за награждаване;
4. проектите, предложени да отпаднат от участие, тъй като не отговарят на предварително обявените условия, когато е приложимо;
5. участниците, предложени за отстраняване, когато е приложимо;
6. мотивите за предложенията по т. 4 и 5.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Докладът се подписва от всички членове на журито и се предоставя на възложителя заедно с цялата документация, включително всички документи, изготвени в хода на работата му, като протоколи, оценителни таблици, особените мнения, представените макети и/или снимки и др.

Раздел IV.
Провеждане на ограничен конкурс за проект


Чл. 92. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) Заявлението за участие в ограничен конкурс за проект съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и се представя чрез платформата.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.)
(3) Журито извършва предварителен подбор по реда на чл. 54, ал. 7 - 9 и ал. 11 - 13 и представя протокол с резултатите от подбора на възложителя.
(4) В срок 5 работни дни от датата на приемане на протокола възложителят обявява с решение кандидатите, които ще бъдат поканени да представят конкурсни проекти. В решението се включват и кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания и мотивите за това.
(5) Възложителят изпраща покани на одобрените кандидати да представят проекти в срока по чл. 55, ал. 2.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Проектът се подава по реда на чл. 89.

Чл. 93. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Преди разглеждането на конкурсните проекти от журито се осигурява тяхната анонимност при спазването на изискванията по чл. 90.

Чл. 94. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) (1) Журито разглежда и оценява проектите по реда на чл. 91, ал. 1 - 3. Въпросите по чл. 91, ал. 2 се изясняват след класиране на проектите.
(2) Журито приключва работата си по реда на чл. 91, ал. 6 и 7.

Раздел V.
Приключване на процедурата конкурс за проект


Чл. 95. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) В 10-дневен срок от утвърждаването на доклада възложителят издава решение за класирането на участниците в конкурса, в което се посочват и присъдените награди и плащания, когато е приложимо.

Глава девета.
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ИЛИ ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 17 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2019 Г.)

Глава девета.
ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА НИСКА СТОЙНОСТ


Чл. 96. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.)

Чл. 96а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) (1) (В сила от 01.11.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) При възлагане на поръчка участниците подават чрез платформата документите по чл. 39, ал. 2 и 3, които се криптират заедно чрез уникален ключ, генериран в интернет браузъра на потребителя.
(2) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) Участниците декриптират документите по ал. 1 с уникалния ключ в периода от изтичането на срока за получаване на офертите до посочените в поканата дата и час за тяхното отваряне.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) Когато при подаване на части от офертата не се използва платформата, се прилага редът по чл. 47, ал. 3, 10 и 11 и чл. 48, ал. 1, 2 и 6.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) С подаването на оферта се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.


Чл. 97. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложителят със заповед определя комисия от нечетен брой лица за разглеждане и оценка на получените оферти или за провеждане на преговори.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) За членовете на комисията по ал. 1 се прилагат изискванията по чл. 51, ал. 8 - 10 и 13. Когато член на комисията не може да изпълнява задълженията си по обективни причини или за него е възникнал конфликт на интереси, възложителят определя със заповед нов член. В случаите, когато е налице конфликт на интереси, действията на отстранения член не се вземат предвид и се извършват повторно от новия член.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Оферти, получени чрез платформата, се отварят по реда на чл. 54, ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г. (*), изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Когато офертите не са получени чрез електронни средства, комисията ги отваря по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. Техническото предложение на всеки от участниците се подписва най-малко от трима членове на комисията и се предлага по един от присъстващите представители на другите участници да го подпише, с което публичната част от заседанието приключва.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията в ЕЕДОП, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията уведомява участника чрез съобщение, изпратено на потребителския профил на лицето, определено за контакт по поръчката, като изисква да отстрани непълнотите или несъответствията в срок 3 работни дни.
(6) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) За отстраняване на констатираните непълноти или несъответствия участникът може да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
(7) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) В случаите по чл. 187, ал. 2 от ЗОП комисията определя изпълнителя на поръчката по реда на чл. 61, ал. 2 - 4, като срокът на участника за отстраняване на непълноти или несъответствия, ако има такива, е 3 работни дни.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г. (*), предишна ал. 6 - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) Преди утвърждаване на протокола по чл. 192, ал. 4 от ЗОП възложителят го връща на комисията, когато констатира нарушение в нейната работа, което може да бъде отстранено. Протоколът се изпраща на участниците чрез съобщение на техните потребителски профили в платформата.

Глава десета.
ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


Чл. 98. (1) Досието за всяка обществена поръчка освен документите и информацията по чл. 121, ал. 2 ЗОП включва и:
1. (нова - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) информация за определяне на прогнозната стойност;
2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) заповедта за назначаване на комисията за извършване на предварителен подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите или провеждане на преговори и диалог, включително всички заповеди, с които се изменя или допълва нейният състав;
3. (предишна т. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) справка или извлечение от регистъра за получените заявления за участие и/или оферти, когато е приложимо;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) протокола по чл. 48, ал. 6;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) обмена на информация между възложителя и други лица или органи във връзка с подготовката и провеждането на процедурата, събирането на оферти с обява или поканата до определени лица, както и с изпълнението на договора;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) информация за обжалването на поръчката, включително жалбата, становищата по нея, решенията и определенията на органите, отговорни за обжалването;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) документите, представени от определения за изпълнител участник преди сключването на договора;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) документ, който удостоверява връщането на мострите, когато е приложимо;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) уникалните номера, под които документите са заведени в АОП за осъществяване на контрол, когато е приложимо;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) информация за движението на документите в досието.
(2) Информацията в досието на обществената поръчка се организира по начин, който дава възможност за хронологична проследимост на всички действия на отговорните длъжностни лица, във връзка с подготовката, провеждането, приключването и отчитането на изпълнението на обществената поръчка.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложителят определя едно или повече длъжностни лица, които отговарят за съдържанието на досието и документират движението на документите, съдържащи се в него.
(4) Възложителят осигурява условия и отговаря за съхранението на досието на обществената поръчка в сроковете по чл. 122 ЗОП.

Глава единадесета.
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ СЕКТОРНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ


Чл. 99. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) (1) Средният оборот по чл. 124, ал. 2, т. 2 от ЗОП и средната стойност на съвкупното производство по чл. 125, ал. 2, т. 2 и чл. 126, ал. 3, т. 2 от ЗОП се определят като средноаритметична стойност поотделно за предходните три години и съответно за изтеклите месеци на текущата година.
(2) Допустимият размер на доставките по чл. 124, ал. 2, т. 2, чл. 125, ал. 2, т. 2 и чл. 126, ал. 3, т. 2 от ЗОП се определя въз основа на данни за:
1. предходните три приключили финансови години - от годишните финансови отчети;
2. текущата финансова година - от междинните счетоводни отчети, а когато няма задължение за изготвяне на междинни отчети - от счетоводни регистри.
(3) Средният оборот по чл. 124, ал. 2, т. 2 от ЗОП се определя, като се сумират данните за трите последни финансови години и полученият резултат се раздели на три, а за периода от текущата година - средноаритметична стойност за изтеклите месеци.

Чл. 100. (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.)

Чл. 101. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., предишен текст на чл. 101 - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) За включване в квалификационна система заинтересованите лица подават документите по чл. 39, ал. 2.
(2) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) В случаите на чл. 141, ал. 9 от ЗОП в платформата по партидата на възложителя, който използва квалификационна система, създадена от друго лице, се обособява отделна електронна преписка.
(3) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Споразумението по чл. 141, ал. 9 от ЗОП се публикува в преписките на квалификационните системи на възложителите.

Чл. 102. (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.)

Глава дванадесета.
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЛАСТИТЕ "ОТБРАНА" И "СИГУРНОСТ"


Чл. 103. (1) Преди откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка в областите "Отбрана" и "Сигурност" възложителят е длъжен да вземе предвид мотивираното писмено становище на съответния компетентен орган по Закона за защита на класифицираната информация относно наличието на класифицирана информация.
(2) При възлагане на обществени поръчки, които съдържат или изискват класифицирана информация, членове на комисията за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог могат да бъдат само лица, които имат разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

Чл. 104. Когато възложителят е определил допълнителен срок по чл. 158, ал. 4 ЗОП, той изчаква резултата от проучването за достъп до класифицирана информация, като при необходимост е длъжен да удължи допълнителния срок до приключване на проучването.

Чл. 105. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) Лицата по чл. 175, ал. 2 ЗОП изпращат за публикуване обявленията за избор на подизпълнител за поръчки в областите "Отбрана" и "Сигурност".

Чл. 106. (1) Заявлението за участие в процедура по чл. 18, ал. 1, т. 2, 5, 6 и 10 ЗОП съдържа:
1. (отм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.)
2. данни за ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;
3. декларации за обстоятелствата по чл. 157, ал. 1 и ал. 2, т. 5 ЗОП;
4. декларации за обстоятелствата по чл. 157, ал. 2, т. 1 - 4 и 6 ЗОП, когато е приложимо;
5. доказателства по чл. 158, ал. 7 ЗОП;
6. декларация за липса на свързаност с друг кандидат в процедурата;
7. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) при участници обединения - копие от документите по чл. 37, ал. 4 за създаване на обединението, както и документ, от който е видно лицето, което представлява участниците в обединението.
(2) Офертата в процедура по чл. 18, ал. 1, т. 2, 5, 6 и 10 ЗОП съдържа:
1. документите и информацията по чл. 39, ал. 3, и
2. когато е приложимо:
а) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) вида и дела на работите, които ще бъдат възложени на подизпълнители, или
б) предложените подизпълнители и документи, с които се доказва спазването на изискванията за подбор за всеки от тях съобразно вида и дела на тяхното участие;
3. (нова - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.
(3) Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:
1. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) документите по ал. 1, т. 2 - 4 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;
2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) документите по ал. 1, т. 5 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) Декларациите по ал. 1, т. 3 се подписват от всяко от лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП. Когато лицата са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 157, ал. 1 и ал. 2, т. 5 от ЗОП, декларациите по ал. 1, т. 3 може да се подпишат само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) Когато кандидатът е юридическо лице, декларациите по ал. 1, т. 4 могат да се подпишат от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
(6) В декларациите по ал. 4 и 5 се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.
(7) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) С подаването на оферта се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертата и с проекта на договор.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Възложителят може да изисква от кандидатите или участниците при разглеждане на документите, свързани с участие в обществена поръчка, информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 157, ал. 4 от ЗОП.

Чл. 107. (1) Кандидатите и участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 157, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП или посочено от възложителя основание по чл. 157, ал. 2 ЗОП.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) В случаите по ал. 1 новонастъпилите обстоятелства се вземат предвид от комисията при изготвяне на документите по чл. 106, ал. 1 от ЗОП.

Глава тринадесета.
ФУНКЦИИ НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Раздел I.
Условия и ред за поддържане на списък на стопанските субекти, за които са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а" и чл. 55, ал. 1, т. 4 ЗОП (Загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Раздел I.
Условия и ред за поддържане на списък на стопанските субекти, за които са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а" и чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 ЗОП


Чл. 108. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Агенцията по обществени поръчки осигурява чрез портала за обществени поръчки пълен и неограничен достъп до списъка по чл. 57, ал. 4 от ЗОП, който съдържа:
1. наименование на стопанския субект;
2. дата на публикуване на информацията;
3. информация за установените обстоятелства;
4. срок, за който се прилага основанието за отстраняване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) За включване в списъка възложителите изпращат до АОП информация по образец, който съдържа най-малко:
1. при установени обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а" от ЗОП:
а) описание на обстоятелството, номера на решението, с което е установено, и датата на влизането му в сила;
б) данни за обществената поръчка, във връзка с която е настъпило обстоятелството, включително датата и номера на публикацията в регистъра и в "Официален вестник" на Европейския съюз;
2. при установени обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП:
а) данни за договора за обществена поръчка, включително страните, предмета, общата стойност, изплатените суми и/или обезщетения, датата на сключване, а когато е приложимо - и датата и правното основание за разваляне на договора или за неговото прекратяване;
б) кратко описание на неизпълнението на договора по буква "а", неговото процентно изражение спрямо стойността или обема на договора;
в) (изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) датата на влизането в сила на съдебното или арбитражно решение.
(3) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) В случаите по чл. 230, ал. 3 от ЗОП възложителите прилагат копие на влезлия в сила акт, с който се доказва съответното обстоятелство.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложителите изпращат информацията по ал. 2 за посочените обстоятелства по електронна поща с електронен подпис.
(5) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Не се включва в списъка по чл. 57, ал. 4 от ЗОП лице, за което не са изпълнени условията за вписване и информацията не е подадена при условията на ал. 2 - 4.
(6) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Информацията за всеки стопански субект, за когото се иска вписване, се изпраща с отделен образец.
(7) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) В случаите по чл. 57, ал. 5 от ЗОП данни за лицето се съхраняват за срок от 5 години от изключването му от списъка.

Раздел II.
Одобряване на стандартизирани изисквания и документи по чл. 229, ал. 1, т. 4 ЗОП (Загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Раздел II.
Условия и ред за издаването на стандартизирани изисквания и документи по чл. 229, ал. 1, т. 4 ЗОП


Чл. 109. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) (1) Лицата по чл. 231, ал. 1 от ЗОП изпращат до изпълнителния директор на АОП проекти на стандартизирани изисквания и документи заедно с мотиви за необходимостта от тяхното одобряване. В мотивите се представя информация за вида и съдържанието на предлаганите за одобряване документи, обектите и предметите на поръчките, както и възложителите, които ще ги прилагат.
(2) Агенцията по обществени поръчки изпраща за съгласуване проектите на документи по ал. 1 на органите и организациите по чл. 231, ал. 2 от ЗОП и ги публикува на Портала за обществени поръчки, като определя срок за изразяване на становища, който не може да бъде по-малък от 30 дни.
(3) Получените становища по ал. 2 се отразяват от вносителя.
(4) Проектите се предлагат за одобряване от министъра на финансите и от министъра, отговорен за съответния ресор, след постигането на съгласие от вносителя и лицата по чл. 231, ал. 2 от ЗОП по окончателните предложения.
(5) При възникване на необходимост стандартизираните изисквания и документи по чл. 231, ал. 3 от ЗОП се актуализират или се отменят по реда на тяхното одобряване.

Раздел III.
Условия и ред за съставяне и поддържане на списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 ЗОП


Чл. 110. (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) В списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП се включват лица, които имат професионална компетентност, свързана с обектите и предметите на обществените поръчки.
(2) За всяко от лицата в списъка по ал. 1 се посочва обхватът на професионалната компетентност и наличието на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
(3) Списъкът по ал. 1 съдържа най-малко следната информация:
1. имена на експерта съгласно документ за самоличност;
2. единен граждански номер (ЕГН)/личен номер на чужденец (ЛНЧ) или друг идентификационен номер;
3. пощенски и електронен адрес за кореспонденция, телефон, факс и др.;
4. придобита образователна степен и специалност;
5. област на професионална компетентност, определена в съответствие с категориите от Общия терминологичен речник (CPV);
6. данни за професионална квалификация, допълнителна квалификация, ако има такава, и практическия опит, свързани със заявената професионална компетентност;
7. посочване на документите, чрез които се доказва заявената професионална компетентност;
8. данни за наличие на разрешение за достъп до класифицирана информация;
9. регион/региони на действие на експерта в страната;
10. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) данни за референции от професионални сдружения и организации в съответния бранш, ако има такива.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) Данните по ал. 3, т. 2 се използват само за служебни цели и не се отразяват в публичната част от списъка.
(5) Изпълнителният директор на АОП има право да изисква и да включва в списъка по ал. 1 и допълнителни данни и информация за експертите.

Чл. 111. (1) В списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 ЗОП може да се включи лице, което отговаря на следните изисквания:
1. да е навършило 18-годишна възраст и да не е поставено под запрещение;
2. да не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професия или дейност, която се отнася до вписването;
3. да разполага с доказателства, че притежава професионална компетентност в заявената област в съответствие с категориите от Общия терминологичен речник (CPV).
(2) (Отм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) Експертите декларират обстоятелствата по ал. 1 в заявлението за вписване в списъка по ал. 1.

Чл. 112. (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) Включването на експерт в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП се извършва въз основа на заявление по образец, одобрен от изпълнителния директор на АОП.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) Заявлението по ал. 1 се попълва от експерта и се подава с електронен подпис чрез платформата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) Професионални сдружения и организации в съответния бранш могат да предоставят препоръки за конкретен експерт от списъка.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.)
(5) Възложителите имат право да изискват от лицата, включени в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 ЗОП, доказателства за верността на посочените данни.

Чл. 113. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) (1) Вписването в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП е валидно за срок до 12 месеца считано от датата на подаване на заявлението. След изтичането на срока вписаните данни се заличават служебно.
(2) До изтичането на срока по ал. 1 лицата, включени в списъка, могат да се отпишат по всяко време чрез заличаване на вписаните данни.
(3) Заличените данни по ал. 1 и 2 се запазват в списъка за период от 5 години.
(4) Лицата по чл. 110, ал. 1 могат да подновят регистрацията си чрез потвърждаване на актуалността на заявените данни преди изтичането на срока по ал. 1, при което валидността на заявлението се удължава за нов период от 12 месеца.

Раздел IV.
Условия и ред за осъществяване на мониторинг по чл. 229, ал. 1, т. 14 ЗОП


Чл. 114. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) (1) С цел осигуряване на правилно и ефективно прилагане на правилата за обществени поръчки изпълнителният директор на АОП извършва мониторинг по чл. 229, ал. 1, т. 14 от ЗОП, като събира и обобщава информация за възлагане и изпълнение на договорите за обществени поръчки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.) За целите на мониторинга по ал. 1 органите по приложение № 3 изпращат на АОП ежегодно до 1 март информация за предходната календарна година съгласно приложението.
(3) Изпълнителният директор на АОП има право да изисква от възложителите и от компетентните органи и допълнителна информация, свързана с осъществяване на мониторинга.
(4) Информацията по ал. 2 и 3 се изпраща на хартиен и магнитен носител.
(5) На всеки три години АОП изготвя доклад, който включва резултатите от мониторинга. Докладът се изпраща на Европейската комисия и се публикува на портала.
(6) Във връзка с резултатите от мониторинга по чл. 229, ал. 1, т. 14 от ЗОП изпълнителният директор на АОП може:
1. да издава общи методически указания;
2. да информира министъра на финансите при установяване на необходимост от законодателни промени;
3. да сезира компетентните органи за извършване на контрол по спазване на законодателството по обществени поръчки;
4. да предприема други действия в рамките на правомощията по чл. 229, ал. 1 от ЗОП.

Чл. 114а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Глава четиринадесета.
ВЪНШЕН ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Раздел I.
Общи правила


Чл. 115. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) Всеки етап от контрола по чл. 229, ал. 1, т. 2, букви "г" - "е" ЗОП, осъществяван от АОП, се извършва еднократно.

Чл. 116. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Издадените становища за резултатите от контрола по чл. 229, ал. 1, т. 2, букви "г" - "е" от ЗОП не подлежат на промяна освен в случаите на техническа грешка, допусната от АОП.

Чл. 117. (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) Обменът на документи между възложителите и АОП във връзка с контрола по чл. 115 се осъществява чрез платформата.
(2) Документите по ал. 1 се предоставят на български език. Когато е представен документ на чужд език, той се придружава от превод на български език.

Чл. 118. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) Условията и редът за изпращане на документи във връзка с осъществяването на контрола по чл. 115 се определят с правила, утвърдени от изпълнителния директор на АОП.

Чл. 119. Документи, изпратени до АОП във връзка с контрола по чл. 115, за които не са спазени изискванията по чл. 117 и 118, не се разглеждат.

Чл. 120. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) Образците на документи във връзка с осъществяване на контрола по чл. 229, ал. 1, т. 2, букви "г" - "е" ЗОП се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на АОП и се публикуват на портала.

Раздел II.
Условия и ред за осъществяване на контрол чрез случаен избор


Чл. 121. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Възложителят е длъжен преди откриване на процедура, която подлежи на контрол по чл. 232 ЗОП, да въведе данни за нея в системата за случаен избор (ССИ), която е достъпна чрез портала. Данните се подписват с електронен подпис.
(2) Всеки работен ден чрез системата по ал. 1 се избира най-малко една процедура за контрол, която се обявява на портала.
(3) Изборът на процедура се извършва по методика, която отчита рискови фактори с определена тежест. Методиката се утвърждава от изпълнителния директор на АОП.
(4) Когато след изтичането на 3 работни дни от въвеждането на данните по ал. 1 процедурата не е избрана за контрол, възложителят може да оповести нейното откриване.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложителят може да оповести откриването на процедура, независимо че е избрана за контрол, в случаите по чл. 232, ал. 9 ЗОП.

Чл. 122. (1) В 3-дневен срок от избирането на процедура за контрол възложителят изпраща едновременно проектите:
1. на решението за откриване на процедурата;
2. на обявлението за оповестяване откриването на процедурата;
3. на техническите спецификации с изключение на случаите, когато те се одобряват с решението за одобряване на поканата за потвърждаване на интерес;
4. на методиката за оценка, когато е приложимо.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) Документите по ал. 1 се изпращат чрез платформата по правилата на чл. 118.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) Получаването на документите от АОП се потвърждава чрез електронно съобщение, генерирано от платформата.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

Чл. 122а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Чл. 122б. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Чл. 122в. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) В 14-дневен срок от получаването на документите по чл. 122, ал. 1 АОП изготвя предварително становище, което съдържа установените в тях несъответствия с изискванията на ЗОП и препоръки за тяхното отстраняване. В случаите по чл. 232, ал. 9 от ЗОП контролът завършва след осъществяване на първи етап.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., отм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) Възложителят отбелязва номера и датата на предварителното становище по ал. 1 в решението за откриване на процедурата.

Чл. 123. (1) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Вторият етап на предварителния контрол обхваща документите по чл. 232, ал. 3, т. 2 от ЗОП, публикувани в регистъра.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) В 10-дневен срок от публикуването в регистъра на документите, с които се оповестява откриването на процедурата, АОП изготвя окончателно становище за законосъобразност. В случай че възложителят не попълни информацията по чл. 122в, ал. 3, вторият етап на предварителния контрол не се извършва.
(4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) Когато процедурата е прекратена преди издаването на становището по ал. 3, осъществяването на контрола се преустановява и това се отбелязва в становището.

Чл. 124. (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) Когато откриването на процедура, избрана за предварителен контрол, е оповестено чрез предварително обявление по чл. 23, ал. 3, 4 или 6 от ЗОП, възложителят изпраща в АОП проекта на покана за потвърждаване на интерес заедно с проектите на технически спецификации, когато те не са одобрени с решението за откриване на процедурата и на методиката за оценка на оферти, когато е приложимо. Проектите на документи се изпращат с придружително писмо, в което се посочва номерът на процедурата в регистъра.
(2) Получаването на документите се потвърждава чрез електронно съобщение до изпращача.
(3) В 14-дневен срок от получаване на проектите на документи по ал. 1 АОП изготвя предварително становище.

Чл. 125. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) В случаите по чл. 124 в деня на публикуване на поканата за потвърждаване на интерес възложителят изпраща придружително писмо по електронна поща до АОП, в което посочва номера на процедурата в РОП и номера на предварителното становище, а в случаите по чл. 232, ал. 7 от ЗОП - прилага мотиви.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) Контролът обхваща поканата по ал. 1, както и техническите спецификации и методиката от документацията, публикувани в регистъра.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) В 10-дневен срок от получаване на писмото по ал. 1 АОП изготвя окончателно становище за законосъобразност.

Чл. 126. (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) Становищата от предварителния контрол се изпращат на възложителя чрез платформата, а тези по чл. 124, ал. 3 и чл. 125, ал. 3 - по електронна поща, подписани с електронен подпис. Окончателните становища по чл. 232, ал. 8 от ЗОП се изпращат и на органите по чл. 238, ал. 1 от ЗОП.

Чл. 127. Предварителен контрол не се извършва на процедури, за които в срока по чл. 122, ал. 1 възложителят не изпрати проектите на документи.

Чл. 128. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Чл. 129. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Чл. 130. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Раздел III.
Условия и ред за осъществяване на контрол върху процедури на договаряне


Чл. 131. (1) Контролът по чл. 233 ЗОП се осъществява върху решението за откриване на процедурата, публикувано в регистъра.
(2) Контролът по ал. 1 обхваща мотивите, изложени в решението за откриване на процедурата, и доказателствата, представени от възложителя за описаните в мотивите обстоятелства. Мотиви, които не се съдържат в решението, както и доказателства, за които не са посочени мотиви, не се разглеждат.

Чл. 132. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) В деня на публикуване в регистъра на решението за откриване на процедура по чл. 233, ал. 1 от ЗОП възложителят изпраща доказателства за описаните в мотивите обстоятелства и посочва уникалния номер на поръчката, за която се отнасят.

Чл. 133. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Чл. 134. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) В случаите по чл. 132 изпращането на доказателства не е необходимо, ако те са достъпни чрез електронен, публичен, безплатен регистър и в решението за откриване на процедурата или в уведомлението до АОП е посочен точният интернет адрес, на който се намират.

Чл. 135. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) За резултатите от осъществяване на контрола АОП издава становище за законосъобразност в 30-дневен срок от публикуване в регистъра на решението за откриване на процедурата.
(2) Когато процедурата е прекратена преди издаването на становището по ал. 1, осъществяването на контрола се преустановява и това се отбелязва в становището.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) Становищата по ал. 1 се изпращат чрез платформата едновременно на възложителя и на органите по чл. 238, ал. 1 от ЗОП.

Раздел IV.
Условия и ред за осъществяване на контрол върху някои изключения от приложното поле на ЗОП (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Раздел IV.
Условия и ред за осъществяване на контрол върху някои изключения от приложното поле на ЗОП


Чл. 136. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Чл. 137. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)

Раздел V.
Условия и ред за осъществяване на контрол върху изменения на договори за обществени поръчки на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗОП


Чл. 138. (1) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) Контролът по чл. 235 от ЗОП се осъществява преди сключването на допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка на основание по чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП, когато договорът е на стойност, равна или по-висока от стойностните прагове по чл. 229, ал. 2 от ЗОП, и стойността на изменението отговаря на изискванията на чл. 229, ал. 3 от ЗОП.
(2) (Предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) За осъществяване на контрола по ал. 1 възложителят изпраща до АОП мотиви за прилагане на избраното основание и доказателства за изпълнение на изискванията на ЗОП.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., отм. - ДВ, бр. 35 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.)

Чл. 139. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) Агенцията по обществени поръчки предоставя становище относно законосъобразното прилагане на основанието в 30-дневен срок от получаването на документите по чл. 138, ал. 2, което се изпраща чрез платформата на възложителя и на органите по чл. 238, ал. 1 от ЗОП.
(2) Агенцията по обществени поръчки уведомява органите по чл. 238, ал. 1 от ЗОП, когато установи, че в регистъра е публикувано обявление за изменение, което подлежи на контрол по чл. 229, ал. 1, т. 2, буква "е" от ЗОП, но такъв не е осъществен поради неспазване на чл. 235, ал. 2 от ЗОП.

Глава петнадесета.
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА ПУБЛИЧНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 17 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2019 Г.)

Глава петнадесета.
ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ. МИНИМАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА НА ПУБЛИЧНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ


Чл. 140. (1) Вътрешните правила по чл. 244, ал. 1 ЗОП определят най-малко реда за:
1. прогнозиране на потребностите от възлагане, включително за установяване на датите, към които трябва да са налице действащи договори за обществени поръчки;
2. планиране провеждането на процедурите, като се отчете времето за подготовка, провеждане на процедурите и сключване на договорите;
3. определяне на служителите, отговорни за подготовката на процедурите, и реда за осъществяване на контрол върху тяхната работа;
4. получаването и съхраняването на заявления за участие, оферти и проекти и реда за определяне на състава и начина на работа на комисията за извършване на подбор на кандидатите и участниците, за разглеждане и оценка на офертите и за провеждане на преговори и диалог, както и на журито;
5. сключване на договорите;
6. проследяване изпълнението на сключените договори и за приемане на резултатите от тях;
7. действията при обжалване на процедурите;
8. провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на лицата, ангажирани с управлението на цикъла на обществените поръчки;
9. документиране на всеки етап от цикъла на обществените поръчки;
10. архивиране на документите, свързани с управлението на цикъла на обществените поръчки;
11. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) публикуване на документи в регистъра и на профила на купувача.
(2) Възложителите имат право да възлагат отделни дейности от управлението на цикъла на обществените поръчки на външни изпълнители.

Глава шестнадесета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 141. (1) За нарушаване разпоредбите на този правилник виновните лица и лицата, които са допуснали извършване на нарушение, се наказват по чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания.
(2) Всеки член на комисия носи отговорност за извършените от него нарушения на този правилник.

Чл. 142. (1) Актовете за установяване на нарушения по правилника се съставят от длъжностни лица на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) в срок 6 месеца от деня, в който нарушителят е открит от органи на АДФИ при извършване на финансова инспекция или проверка, но не по-късно от 3 години от извършването на нарушението.
(2) Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, които са вписани в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от отменения Закон за обществените поръчки и чиято регистрация е валидна към датата на влизане в сила на този правилник, се вписват служебно в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 ЗОП.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) (1) Подаване, вписване или отказ за вписване, поддържане и актуализиране на информацията за процедурите, публикувани в Регистъра на обществените поръчки, действащ преди въвеждане на платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП, се извършват по досегашния ред.
(2) Информацията по ал. 1 се води и поддържа по начин, който гарантира нейната защита, и се архивира след изтичане на 10 години от откриване на процедурите, но не по-рано от една година след приключване изпълнението на договорите.
(3) Информацията по ал. 1 за създадена квалификационна система се архивира след изтичане на 10 години от:
1. датата на прекратяването ?, или
2. изтичане на срока на нейното действие.
(4) Информацията по ал. 1, свързана с рамково споразумение или с динамична система за покупки, се архивира след изтичане на 10 години считано от:
1. крайния срок на действие на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки, или
2. тяхното прекратяване.
(5) За процедурите, публикувани в Регистъра на обществените поръчки по ал. 1, възложителят изпраща по образец информация при производство по обжалване в деня на получаване на уведомлението за образуване на производството или най-късно на следващия работен ден.

§ 1б. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) На Портала за обществени поръчки се осигурява публичен достъп за срок 3 години от датата на публикуване на информацията за поръчки, възлагани чрез събиране на оферти с обява преди въвеждането на платформата. След изтичането на този срок информацията за съответната поръчка се архивира.

§ 2. Правилникът се приема на основание § 26, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 8 НОЕМВРИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


(ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2017 Г.)

§ 2. Параграф 1 влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ВЪНШНИТЕ ЕКСПЕРТИ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2019 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 20 ОТ 2019 Г.)

§ 4. (Попр. - ДВ, бр. 20 от 2019 г.) Постановлението влиза в сила от 1 март 2019 г. с изключение на § 2, т. 1, буква "а", т. 2, т. 8, т. 9, т. 10, т. 11, т. 12, т. 13, буква "б", т. 14, т. 15, т. 16, т. 17, т. 19, буква "а", подбукви "бб" и "кк" и буква "б", т. 22, буква "а", т. 27, буква "г", т. 29 по отношение на чл. 44, ал. 2, т. 32, т. 33, т. 37 по отношение на чл. 54, ал. 2, 4 и 5, т. 43, буква "б", т. 60, т. 61, т. 62, буква "б", т. 63, т. 64, т. 68, т. 69 по отношение на чл. 96а, ал. 1, т. 70, буква "б" по отношение на препратката към чл. 39а, ал. 6 и 7 от ЗОП в чл. 97, ал. 4 и по отношение на изречение второ в чл. 97, ал. 6, т. 94, буква "б" и т. 99 (§ 1а и ), които влизат в сила от 1 ноември 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 ОТ 23 МАРТ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2020 Г.)

§ 71. Това постановление се прилага и при довършване на поръчки, открити на платформата в периода от 1 януари до 1 април 2020 г.

§ 72. Постановлението влиза в сила от 1 април 2020 г. с изключение на § 33, който влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 ОТ 22 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 35 ОТ 2021 Г., ДОП. - ДВ, БР. 25 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 17.03.2023 Г.)

§ 47. До 1 януари 2023 г. публичните възложители могат да допускат представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина или на медицински изделия по Закона за медицинските изделия, чрез използване на платформата по чл. 39а от ЗОП.

§ 47а. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2023 г., в сила от 17.03.2023 г.) (1) До 25 октомври 2023 г. при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и сключване на рамкови споразумения, както и за сключване на договори въз основа на рамкови споразумения за доставка на лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина или на медицински изделия по Закона за медицинските изделия публичните възложители и Централният орган за покупки в сектор "Здравеопазване" могат да предвидят възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка. Тази възможност се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.
(2) В случаите по ал. 1 в документацията за участие се посочват минималните изисквания към офертите, които са за част от номенклатурите в обособените позиции, а в методиката се определя и начинът за оценяване на офертите, подадени за част от номенклатурите по обособените позиции.

§ 48. (1) Контролът на документите, постъпили в Агенцията по обществени поръчки до 30 юни 2021 г., се осъществява по досегашния ред.
(2) (В сила от 01.07.2021 г.) За осъществяване на контрола по чл. 235 от ЗОП при изменения на договори за обществени поръчки, сключени в резултат на процедури, обявени преди възникване на задължението за използване на платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП, възложителят изпраща до АОП мотиви за прилагане на избраното основание и доказателства за изпълнение на изискванията на ЗОП по електронна поща с писмо по образец, подписано с електронен подпис. По изключение, когато поради естеството или обема си документите не могат да бъдат изпратени по електронна поща, те се предоставят на електронен носител.

§ 49. За отразяване на промени в информацията, която се съдържа в документите по чл. 16, ал. 1 от ППЗОП при поръчки, обявени извън платформата, възложителите изпращат за публикуване обявление за изменение или допълнителна информация.

§ 50. Лицата, които са вписани в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП до 1 април 2021 г. и чиято регистрация е валидна към тази дата, се вписват служебно в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП, поддържан на електронната платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП.

§ 51. Параграф 9 влиза в сила от 1 януари 2023 г., а § 34 - 36, § 37, т. 1 и 3, § 38 - 46 и § 48, ал. 2 влизат в сила от 1 юли 2021 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 ОТ 15 МАРТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 17.03.2023 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 4

(Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)

МЕТОДИКА
за определяне цената на договор, сключван на основание чл. 14, ал. 1, т. 5 - 7 и чл. 149, ал. 1, т. 13 от ЗОП

1. Цената на договора се определя въз основа на необходимите разходи (себестойността) за изпълнение на възлаганите дейности, увеличена с предвидената печалба и с всички други разходи по т. 5.
2. Себестойността (необходимите разходи) на доставката, услугата или строителството - предмет на такъв договор, следва да бъде изчислена от предприятието изпълнител съобразно приложимите стандарти (счетоводни, технологични и/или специфични за съответната дейност) и да включва само необходими за изпълнението разходи.
2.1. Независимо от прилаганите методи ("по поръчки", "по технологични процеси" или други съобразно спецификата на дейността) калкулацията на себестойността следва да е съобразена с изискванията на приложимите национални и международни счетоводни стандарти (СС № 2 и МСС2). В случаите, когато приложимата счетоводна база са Международните счетоводни стандарти (МСС), тяхното съобразяване изцяло и без изменения се отнася за елементите от Методиката, за които са приложими.
2.2. Себестойността като база за определяне цената на договорите по чл. 14, ал. 1, т. 5 - 7 и чл. 149, ал. 1, т. 13 от ЗОП е подчинена на следните правила и ограничения:
2.2.1. Себестойността на материалните запаси извън тези по т. 2.2.2 включва: всички разходи по закупуването и преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до тяхното настоящо местоположение и състояние.
2.2.2. Себестойността на произведената продукция включва стойността на вложените материали, разходите за преработка и други разходи:
2.2.2.1. стойността на вложените материали включва:
2.2.2.1.1. разходи по закупуване, в които се включват - покупна цена; митни сборове и други данъци и акцизи (различни от тези, които впоследствие предприятието може да си възстановява от данъчните органи);
2.2.2.1.2. разходи по доставката, като разходи, свързани с транспорт, товаро-разтоварни операции, монтаж и пробна експлоатация; разходите по доставката, включени в себестойността на договорите по чл. 14, ал. 1, т. 5 - 7 и чл. 149, ал. 1, т. 13 от ЗОП, не следва да надвишават 7 на сто от стойността на вложените материали;
2.2.2.1.3. други разходи, необходими за привеждане на материалите в готов за тяхното използване вид и които могат директно да се отнесат към придобиването на завършените стоки и материали (например: комисионата за посредник по доставката, разходите за анализ на качеството и др.).
Търговските отстъпки, рабатът и други подобни компоненти се приспадат при определяне на разходите по закупуване.
Когато материалните запаси представляват продукция, добита от биологични активи, себестойността им се определя на базата на справедливата стойност, намалена с разходите за продажба към момента на добиването.
2.2.2.2. Разходите за преработка включват:
2.2.2.2.1. преките производствени разходи - пряко свързани с произвежданите единици (например прекият труд - възнаграждения и осигуровки на заетия в производството персонал);
2.2.2.2.2. непреки производствени разходи - систематично начисляваните постоянни и променливи общопроизводствени разходи, които от своя страна могат да бъдат постоянни и променливи:
2.2.2.2.2.1. постоянни разходи - непреки производствени разходи, които остават сравнително постоянни и които не се влияят пряко от обема на производството и се разпределят на базата на нормалния капацитет на производствените мощности; нормален капацитет е очакваното средно производство за няколко периода или сезона при нормални условия, като се взема предвид загубата на капацитет в резултат на планирана поддръжка;
(например разходи за амортизация; разходи за външни услуги - наем и поддръжка на сгради и оборудване с производствено предназначение, застраховка на използваните активи; лихви по кредити за производственото оборудване, като лихвите могат да бъдат част от себестойността само в случай че се прилагат международни счетоводни стандарти и др.);
2.2.2.2.2.2. променливи разходи - непреки производствени разходи, които се изменят пряко или почти пряко в зависимост от обема на производството и се разпределят на базата на реалното използване на производствените мощности;
(например в зависимост от спецификата на дейността такива разходи може да са разходи за електроенергия, непреки спомагателни материали, външни услуги, възнаграждения и осигуровки на помощния персонал и др.);
2.2.2.3. други разходи, свързани с производството на продукцията;
(например разходи с непроизводствен характер, като разходи за външни услуги - проектиране по индивидуален проект на клиента и др.).
2.2.3. Себестойността на услугите включва:
2.2.3.1. възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя;
2.2.3.2. съответната част от общопроизводствените (непреки) разходи;
2.2.3.3. други разходи, пряко свързани с услугата (например стойността на пряко вложените материали, ако са предвидени такива; разходи за външни услуги и др.).
2.2.4. Себестойността на материалните запаси по т. 2.2.1, произведената продукция по т. 2.2.2 и услугите по т. 2.2.3 не включва:
2.2.4.1. административните разходи;
2.2.4.2. финансовите разходи (с изключение на свързаните с производството на продукцията и извършване на услугата, като например курсови разлики от промяна на валутни курсове);
2.2.4.3. разходите по продажбите;
2.2.4.4. извънредните разходи;
2.2.4.5. лихви, глоби, неустойки и др. със санкциониращ характер;
2.2.4.6. наднормативните количества бракувани материали, вложения за тях труд или други производствени разходи;
2.2.4.7. материални, трудови и други производствени разходи, които са извън нормалните граници (като например възнаграждения за извънреден труд, разходите за доработки и др.);
2.2.4.8. разходите за външни услуги, включени в т. 2.2.2.3 и 2.2.3.3, които надхвърлят максимално допустимия размер; максимално допустимият размер на тези разходи трябва да е 20 на сто от общия размер на себестойността.
В ограничени случаи, определени с § 8 и 9 на МСС 32, разходите по ползвани кредити, които са определени в МСС 23 "Разходи по заеми", се включват в себестойността на материалните запаси.
3. Предвиденият процент печалба не може да надвишава 10 на сто от разходите (себестойността), определена в съответствие с т. 2. Когато дейност - предмет на договор по чл. 14, ал. 1, т. 5 - 7 и чл. 149, ал. 1, т. 13 от ЗОП, е финансирана със средства от европейски фондове и програми, процентът печалба се изчислява само ако това е допустимо за съответната форма на финансиране и правилата на конкретната операция го позволяват.
4. Преди сключването на договор по чл. 14, ал. 1, т. 5 - 7 и чл. 149, ал. 1, т. 13 от ЗОП лицето изпълнител предоставя на възложителя съответните калкулационни документи (сметки/схеми), съдържащи необходимите данни за фактическа себестойност, съобразно спецификата на конкретния договор и копие от счетоводната си политика.
4.1. Върху тази стойност следва да се определи (съгласно ограниченията по т. 3) допустимият размер печалба като елемент на крайната цена. Това следва да се направи, след като възложителят се убеди, че:
4.1.1. себестойността (необходимите разходи) е определена в съответствие с изискванията в т. 2 и в нея са включени единствено разходи, необходими за изпълнение на възлаганата дейност, съобразени с нейния обем и времетраене; възложителят може да изиска от изпълнителя да представи допълнителни разчети за начина, по който е определена себестойността по всеки неин елемент;
4.1.2. нивата на разходите по отделните елементи на калкулацията са обективно определени, като за "обективни" се приемат такива равнища на разходите, които са изчислени в съответствие с действащите правила и стандарти (съгласно т. 2) и/или обичайно се отчитат при изпълнение на същата или сходна дейност от независими стопански субекти, и/или от лицето - изпълнител по договори с трети независими лица.
5. В крайната цена, след извършените калкулации по т. 4, се включват дължимите ДДС, акцизи, мита, такси и др. съгласно нормативен акт. Тези суми следва да се посочат на отделен ред, за да се проследи спазен ли е механизмът на изчисление на печалбата.
В крайната цена е недопустимо включването на лихви за просрочени плащания, глоби, неустойки и др. със санкциониращ характер.Приложение № 2 към чл. 31, ал. 2

МЕТОДИКА

към чл. 61, ал. 1, т. 3 ЗОП за установяване на минимални допустими съотношения между определени активи и пасиви


При установяване на икономическото и финансовото състояние на кандидатите и участниците в процедури за възлагане на обществени поръчки се използват финансово-счетоводни показатели, чрез които се задават минимално допустимите съотношения* между определени активи и пасиви. Тези показатели се изчисляват на базата на данни от годишния финансов отчет (ГФО) на предприятието на кандидата или участника към 31 декември на съответната година, представени в хиляди левове (хил. лв.). Получените стойности се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.
В зависимост от предмета, сложността и стойността на поръчката и схемите на плащане към изпълнителя възложителят определя единия или и двата от следните показатели:
1. Коефициенти на ликвидност:
Показателите за ликвидност са количествени характеристики на способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с наличните текущи активи. Индикатор са за възможността на кандидата/участника да поема възникнали финансови затруднения. Те са показатели, показващи ликвидността в статика (към даден момент).
1.1. Коефициент на обща ликвидност (К ол)
Общ показател, който, без да отчита различната степен на ликвидност на отделните компоненти на текущите активи, показва възможностите на предприятието на кандидата/участника да покрива текущите си задължения с тях. Изчислява се въз основа на данни (в хил. лв.) от счетоводния баланс към 31 декември на съответната година по следната формула:

  Текущи активи (ТА)
К ол = _________________________________________,
  Текущи задължения (ТЗ)

където:
К ол е коефициентът на обща ликвидност на стойност 1,5;
ТА - сумата на текущите активи (краткотрайни/краткосрочни); всички активи, придобити с цел да бъдат използвани или реализирани в срок от една и над една година съобразно оперативния цикъл на предприятието 1.
ТЗ - сумата на текущите задължения (текущи пасиви); всички задължения, които следва да бъдат погасени в срок до една година.
1.1.1. Сума на текущите активи (ТА)
Определя се като сбор от обобщените данни (в хил. лв.), посочени в съответните статии на Актива на счетоводния баланс към 31 декември на съответната година, изброени, както следва:
1.1.1.1. Материални запаси - общи (включително тези, които съобразно оперативния цикъл ще бъдат използвани/реализирани над една година), в т.ч.:
1.1.1.1.1. суровини и материали;
1.1.1.1.2. незавършено производство;
1.1.1.1.3. продукция и стоки;
1.1.1.1.4. предоставени аванси.
1.1.1.2. Вземания - общо, в т. ч.:
1.1.1.2.1. вземания от клиенти и доставчици до една година;
1.1.1.2.2. вземания от предприятия от група до една година;
1.1.1.2.3. вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия до една година;
1.1.1.2.4. други вземания (независимо от източника) до една година;
1.1.1.3. Краткосрочни инвестиции - общо, в т.ч.:
1.1.1.3.1. акции и дялове в предприятия от група;
1.1.1.3.2. изкупени собствени акции (номинална стойност);
1.1.1.3.3. други инвестиции (акции, облигации, инвестиционни имоти и др.);
1.1.1.4. Парични средства - общо, в т.ч.:
1.1.1.4.1. парични средства (без блокираните) в каси и банкови сметки (в страната и в чужбина);
1.1.1.4.2. парични еквиваленти (краткосрочни високоликвидни вложения, лесно обратими в парични суми, като чекове, полици, държавни ценни книги и др.).
1.1.2. Сума на текущите (краткосрочните) задължения (ТЗ):
Определя се като сбор от обобщените данни (в хил. лв.), посочени в съответните статии на Пасива на счетоводния баланс към 31 декември на съответната година, изброени, както следва:
1.1.2.1. задължения към финансови предприятия със срок на погасяване до една година (независимо от това, дали срокът на задължението е над една година);
1.1.2.2. облигационни заеми със срок на погасяване до една година (включително конвертируемите);
1.1.2.3. получени аванси със срок за уреждане до една година;
1.1.2.4. задължения към доставчици със срок на погасяване до една година;
1.1.2.5. задължения по полици със срок на погасяване до една година (задължения по менителници, запис на заповед и др.);
1.1.2.6. задължения към предприятия от група със срок на погасяване до една година;
1.1.2.7. задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, със срок на погасяване до една година;
1.1.2.8. други задължения със срок на погасяване до една година - общо, в т.ч.:
1.1.2.8.1. задължения към персонала със срок на погасяване до една година;
1.1.2.8.2. осигурителни и данъчни задължения със срок на погасяване до една година;
1.1.2.8.3. задължения за лихви, глоби, неустойки и други икономически санкции със срок на погасяване до една година.
1.2. Коефициент на бърза ликвидност (К бл)
Този показател изразява непосредствената способност на предприятието на кандидата/участника да обслужва текущите си задължения с по-бързоликвидните краткосрочни активи. Изчислява се въз основа на данни (в хил. лв.) от счетоводния баланс към 31 декември на съответната година по следната формула:

  Вземания + Краткосрочни инвестиции + Парични средства
К бл = ____________________________________________________________,
  Текущи задължения (ТЗ)
където:
К бл е коефициентът на бърза ликвидност на стойност: 1.
1.2.1. Вземания със срок на получаване до една година - общо, в т.ч.:
1.2.1.1. вземания от клиенти и доставчици до една година;
1.2.1.2. вземания от предприятия от група до една година;
1.2.1.3. вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, до една година;
1.2.1.4. други вземания (независимо от източника) до една година.
1.2.2. Краткосрочни инвестиции - общо, в т.ч.:
1.2.2.1. акции и дялове в предприятия от група;
1.2.2.2. изкупени собствени акции (номинална стойност);
1.2.2.3. други инвестиции (акции, облигации, инвестиционни имоти и др.).
1.2.3. Парични средства - общо, в т.ч.:
1.2.3.1. парични средства (без блокираните) в каси и банкови сметки (в страната и в чужбина);
1.2.3.2. парични еквиваленти (краткосрочни високоликвидни вложения, лесно обратими в парични суми, като чекове, полици, държавни ценни книги и др.).
1.2.4. Текущи задължения (ТЗ) - сумата на посочените в т. 1.1.2.
___________________
* Минимално допустимо съотношение - стойността на коефициентите за ликвидност, посочени в т. 1.1 и 1.2, над която се счита, че за кандидата или за участника е налице съответствие с изискванията по чл. 61, ал. 1, т. 3 ЗОП.
1 Оперативен цикъл на предприятието - времето от придобиването на активите (суровини, материали и др.), които влизат в процес на преработка, до реализацията на създадения продукт в парични средства или в парични еквиваленти.
___________________
Забележка. Тази методика е изготвена в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.


Приложение № 3 към чл. 114, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.)

ЧАСТ А
ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯТ СМЕТНАТА ПАЛАТА И АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

1. Брой на извършените проверки по Закона за обществените поръчки и брой на проверените възложители по Закона за обществените поръчки, в т.ч. брой на:
а) проверените публични възложители;
б) проверените секторни възложители.
2. Брой и обща стойност на проверените процедури по Закона за обществените поръчки, в т.ч. брой и обща стойност на проверените процедури:
а) за възлагане на обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност), които са финансирани напълно или частично със средства от ЕСИФ и които са обявени в ОВ на ЕС;
б) за възлагане на обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност), които са финансирани напълно или частично със средства от ЕСИФ и които не са обявени в ОВ на ЕС;
в) за възлагане на обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност) без финансиране от ЕСИФ, които са обявени в ОВ на ЕС;
г) за възлагане на обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност) без финансиране от ЕСИФ, които не са обявени в ОВ на ЕС;
д) за възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност.
3. Брой и обща стойност на проверените възлагания чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, в т.ч. брой и обща стойност на проверените възлагания на обществени поръчки, финансирани от ЕСИФ.
4. Брой и обща стойност на проверените договори за обществени поръчки, в т.ч. брой и обща стойност на договорите за:
а) обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност), които са финансирани напълно или частично със средства от ЕСИФ и които са обявени в ОВ на ЕС;
б) обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност), които са финансирани напълно или частично със средства от ЕСИФ и които не са обявени в ОВ на ЕС;
в) обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност) без финансиране от ЕСИФ, които са обявени в ОВ на ЕС;
г) обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност) без финансиране от ЕСИФ, които не са обявени в ОВ на ЕС;
д) обществени поръчки в областите отбрана и сигурност.
5. Брой на установените нарушения на:
а) Закона за обществените поръчки, в т.ч. брой на нарушенията, свързани с неприлагане на предвидения в закона ред за възлагане, и брой на другите нарушения на закона;
б) Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.
6. Брой на административните нарушения, за които са съставени актове за установяване на административни нарушения (АУАН), в т.ч. брой на:
а) нарушенията, свързани с неприлагане на предвидения в Закона за обществените поръчки ред за възлагане;
б) нарушенията, свързани с условията на обществената поръчка;
в) нарушенията, свързани с избора на изпълнител;
г) процедурни нарушения, които не се отразяват на избора на изпълнител;
д) нарушения, свързани със спазване на изискванията за публичност;
е) други нарушения.
7. Брой на съставените АУАН:
а) за нарушения на Закона за обществените поръчки;
б) за нарушения на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.
8. Брой на издадените наказателни постановления и общ размер на наложените с тях административни наказания.
9. Брой на обжалваните наказателни постановления и общ размер на наложените с тях административни наказания.
10. Брой на отменените наказателни постановления.
11. Брой на влезлите в сила наказателни постановления и общ размер на наложените с тях административни наказания.
12. Най-често срещаните причини за неправилно прилагане на нормативната уредба в областта на обществените поръчки и/или правна несигурност, евентуални структурни или повтарящи се проблеми, както и конкретни нормативни разпоредби, създаващи значителни проблеми при прилагането.

ЧАСТ Б
ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯ КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА (КЗК)

1. Брой на депозираните жалби в КЗК във връзка с обществени поръчки.
2. Брой на производствата, образувани по повод депозирани в КЗК жалби във връзка с обществени поръчки, в т.ч. разпределение по вид на обжалвания акт, действия или бездействия на възложители.
3. Брой на жалбите, по които е отказано образуване на производство пред КЗК.
4. Брой на разпорежданията за прекратяване на производството пред КЗК, в т.ч. брой на прекратените производства поради оттегляне на жалбата.
5. Брой на жалбите във връзка с обществени поръчки, по повод на които са образувани преписки в КЗК, в т.ч. брой на жалбите във връзка с процедури за:
а) обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност), които са финансирани напълно или частично със средства от ЕСИФ и които са обявени в ОВ на ЕС;
б) обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност), които са финансирани напълно или частично със средства от ЕСИФ и които не са обявени в ОВ на ЕС;
в) обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност) без финансиране от ЕСИФ, които са обявени в ОВ на ЕС;
г) обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност) без финансиране от ЕСИФ, които не са обявени в ОВ на ЕС;
д) обществени поръчки в областите отбрана и сигурност.
6. Брой на решенията на КЗК по жалби, касаещи обществени поръчки.
7. Брой на решенията на КЗК, с които са оставени без уважение жалбите, в т.ч. разпределение по вид на обжалвания акт, действия или бездействия на възложители.
8. Брой на решенията на КЗК, с които са отменени незаконосъобразни актове на възложителите, в т.ч. разпределение по вид на обжалвания акт.
9. Брой на исканията за налагане на временна мярка "спиране на процедурата".
10. Брой на наложените временни мерки.
11. Брой на исканията за допускане на предварително изпълнение.
12. Брой на определенията, с които е допуснато предварително изпълнение.
13. Брой на решенията, с които са наложени имуществени санкции:
а) на основание чл. 215, ал. 5 от Закона за обществените поръчки;
б) на основание чл. 215, ал. 6 от Закона за обществените поръчки.
14. Общ размер на наложените имуществени санкции (в левове).
15. Средна продължителност на производствата пред КЗК.
16. Брой на обжалваните пред Върховния административен съд актове на КЗК, свързани с обществени поръчки, в т.ч. разпределение по вид на обжалвания акт.
17. Предприети действия и/или механизми във връзка с превенция, идентифициране и противодействие на тръжните манипулации, брой на образуваните производства за установяване на евентуално нарушение, свързано със споразумения, решения или съгласувани практики във връзка с обществени поръчки, и брой на издадените от КЗК актове във връзка с това (в т.ч. разпределението им по вид на акта).
18. Често повтарящи се проблеми при прилагането на нормативната уредба относно обществените поръчки, както и конкретни нормативни разпоредби, създаващи значителни проблеми при прилагането.

ЧАСТ В
ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯ ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД (ВАС)

1. Брой на получените във ВАС жалби срещу актове на КЗК във връзка с обществени поръчки (в т.ч. разпределение по вид на обжалвания акт, както и в зависимост от това дали обжалваният акт на КЗК е в полза на възложителя, или в полза на жалбоподателя).
2. Брой на образуваните пред ВАС производства по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки.
3. Брой на процедурите за възлагане на обществени поръчки, във връзка с които са образувани производства по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред ВАС.
4. Брой на издадените актове на ВАС, във връзка с които са образувани производства по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки, в т.ч. разпределение според вида на акта.
5. Средна продължителност на производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред ВАС.
6. Често срещани причини за неправилно прилагане на нормативната уредба в областта на обществените поръчки и/или правна несигурност, евентуални структурни или повтарящи се проблеми, както и конкретни нормативни разпоредби, създаващи значителни проблеми при прилагането.

ЧАСТ Г
ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯТ ОРГАНИТЕ ПО ЧЛ. 9, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

1. Брой на проверените обществени поръчки, в т.ч. брой на:
а) обществените поръчки, които са обявени в ОВ на ЕС;
б) обществените поръчки, които не са обявени в ОВ на ЕС.
2. Брой обществени поръчки с нередности, свързани с възлагането и/или изпълнението на обществени поръчки.
3. Брой на нередностите, свързани с възлагането и/или изпълнението на обществени поръчки, в т.ч. брой на нередностите, свързани със съмнения за измама, както и разпределение по типове нередности:
3.1. липса на публикуване на обявление за обществена поръчка или неоснователно директно възлагане;
3.2. изкуствено разделяне на обществени поръчки за строителство/услуги/доставки на части;
3.3. липса на обосновка за неразделяне на предмета на поръчката на обособени позиции;
3.4. незаконосъобразни срокове за получаване на оферти или за получаване на заявления за участие или липса на удължаване на обявените срокове за получаване на оферти при съществени изменения на условията по обществената поръчка;
3.5. недостатъчен срок за достъп до документацията за обществена поръчка за потенциалните участници/кандидати или незаконосъобразни ограничения на достъпа до документацията за обществената поръчка;
3.6. липса на публикуване на удължените срокове за получаване на оферти/заявления за участие или липса на удължаване на сроковете за получаване на оферти/заявления за участие;
3.7. незаконосъобразен избор на състезателна процедура с договаряне или на състезателен диалог;
3.8. нарушение на правилата при използване на специфични техники и инструменти за възлагане на поръчки (рамкови споразумения, динамични системи за покупки, електронни търгове, електронни каталози, централизирано възлагане);
3.9. липса на публикуване в обявлението за обществена поръчка на критериите за подбор и/или възлагане (и/или тяхната тежест) или на условията за изпълнение на поръчката, или техническите спецификации/липса на достатъчно описание на критериите за възлагане или тяхната тежест/липса на предоставяне/публикуване на разяснения/допълнителна информация;
3.10. използване на основания за отстраняване, критерии за подбор, критерии за възлагане или условия за изпълнение на поръчката, или технически спецификации, които са дискриминационни на базата на необосновани национални, регионални или местни изисквания;
3.11. използване на основания за отстраняване, критерии за подбор, критерии за възлагане или условия за изпълнение на поръчката, или технически спецификации, които не са дискриминационни по смисъла на т. 3.10, но ограничават достъпа на кандидатите или участниците;
3.12. недостатъчно или неточно определяне на предмета на поръчката;
3.13. необосновано ограничение на възможността за използване на подизпълнители;
3.14. критериите за подбор или техническите спецификации са променени след отварянето на офертите или са приложени неправилно;
3.15. оценка на офертите чрез неправомерно използване на критерии или използване на допълнителни непубликувани критерии за подбор или възлагане;
3.16. недостатъчна одитна следа за възлагане на обществената поръчка;
3.17. преговори в хода на процедурата за възлагане на обществена поръчка, включително изменение на офертата на избрания изпълнител;
3.18. незаконосъобразно участие на кандидат или участник в предварителните действия на възложителя по подготовката на процедурата (пазарни консултации и външно участие в подготовката на документацията), който е определен за изпълнител;
3.19. съществено изменение на условията в обявлението за обществена поръчка и/или в документацията при състезателна процедура с договаряне;
3.20. незаконосъобразно отстраняване на необичайно благоприятни оферти;
3.21. конфликт на интереси с въздействие върху резултата от процедурата за възлагане на обществена поръчка;
3.22. участие в процедура за обществена поръчка при условията на споразумение с други лица с цел предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията;
3.23. незаконосъобразни изменения на договора за обществена поръчка.
4. Брой и общ размер на финансовите корекции във връзка с нередности при обществени поръчки:
а) с прогнозна стойност над праговете на ЕС;
б) с прогнозна стойност под праговете на ЕС.
5. Заложени цели относно възлагане на иновативни обществени поръчки и дейности за изграждане на капацитет в тази област (обучение, насоки и т.н.) - информацията се предоставя от управляващите органи, когато е приложимо.
6. Основни предизвикателства, свързани с възлагане на иновативни обществени поръчки, мерки за тяхното преодоляване и постигнатите резултати - информацията се предоставя от управляващите органи, когато е приложимо.
7. Често повтарящи се проблеми при прилагането на нормативната уредба относно обществените поръчки, както и конкретни нормативни разпоредби, създаващи значителни проблеми при прилагането.

ЧАСТ Д
ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯ КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

1. Правна рамка, свързана с предотвратяването, откриването и адекватното докладване на нередности, включително измами, корупция и конфликт на интереси при обществените поръчки.
2. Определение за конфликт на интереси в националното законодателство и съответствието му с определението, съдържащо се в чл. 24 от Директива 2014/24/ЕС и съответно чл. 42 от Директива 2014/25/ЕС.
3. Предприети действия и/или механизми във връзка с превенцията, установяването и подходящото докладване на измами, корупция и конфликт на интереси при обществените поръчки, включително начина на прилагане на тези действия и/или механизми и техните цели, както и съществуващи институционални договорености.
4. Брой на получените сигнали за измами, корупция или конфликт на интереси при възлагането и/или изпълнението на обществени поръчки.
5. Брой на образуваните производства по твърдения за осъществен конфликт на интереси във връзка с обществени поръчки.
6. Брой на установените случаи на конфликт на интереси във връзка с обществени поръчки.

ЧАСТ Е
ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯ ДИРЕКЦИЯ "ЗАЩИТА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" (АФКОС) В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

1. Брой на получените в дирекция АФКОС сигнали за нередности, свързани с възлагането и/или изпълнението на обществени поръчки, в т.ч. брой на сигналите за измами, корупция или конфликт на интереси.
2. Брой на приключените проверки за идентифициране на нередности, свързани с възлагането и/или изпълнението на обществени поръчки, и брой на идентифицираните нередности, в т.ч. брой на идентифицираните нередности, касаещи измами, корупция или конфликт на интереси.
3. Предприети действия и/или механизми във връзка с превенция, установяване и подходящо докладване на измами, корупция и конфликт на интереси при обществените поръчки.
4. Често срещани причини за неправилно прилагане на нормативната уредба в областта на обществените поръчки и/или правна несигурност, евентуални структурни или повтарящи се проблеми, както и конкретни нормативни разпоредби, създаващи значителни проблеми при прилагането.

ЧАСТ Ж
ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ОРГАНИ ЗА ПОКУПКИ ПО ЧЛ. 96, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

1. Мерки, насочени към участие на малки и средни предприятия (МСП), новосъздадени стопански субекти и на стопански субекти, които се стремят да разширят своята дейност, в процедурите за възлагане на обществени поръчки.
2. Данни, свързани с участието на МСП в процедурите за възлагане на обществени поръчки, в т.ч. общ брой на подадените оферти и брой на офертите, подадени от МСП, брой и обща стойност на договорите за обществени поръчки, възложени на МСП.
3. Мерки, осигуряващи навременни плащания по обществени поръчки, особено по отношение на МСП, както и такива, касаещи плащанията към подизпълнители.
4. Евентуални структурни или повтарящи се проблеми, както и конкретни нормативни разпоредби, създаващи значителни проблеми при прилагането.