Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 29 Май 2023

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2013 Г.

Информацията е предоставена от ciela.net
 

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2013 Г.

В сила от 01.01.2013 г.

Обн. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012г., попр. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.57 от 29 Юни 2013г., изм. ДВ. бр.84 от 27 Септември 2013г.


Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 9054718,3 хил. лв., както следва:
ПОКАЗАТЕЛИ Сума (в хил. лв.)
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 9 054 718,3
1. Осигурителни приходи 6 797 564,9
1.1. Осигурителни вноски 4 287 140,7
1.2. Трансфери от републиканския бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година 2 510 424,2
2. Неданъчни приходи 24 857,0
2.1. Приходи и доходи от собственост 5 585,1
2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 19 050,0
2.3. Други неданъчни приходи 221,9
3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -807,9
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 324 553,1
5. Получени допълнителни субсидии от централния/републиканския бюджет за покриване на недостига от средства 1 908 551,2
(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 9 051 265,8 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 9 051 265,8
1. Разходи 9 044 115,8
1.1. Пенсии 7 899 260,3
1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 7 531 058,5
1.1.2. Пенсии за сметка на републиканския бюджет 321 516,8
1.1.3. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги) 46 685,0
1.2. Социални помощи и обезщетения 1 067 552,7
1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 76 711,5
1.3.1. Разходи за персонал 53 877,6
1.3.2. Издръжка 16 647,4
1.3.3. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 99,0
1.3.4. Капиталови разходи 6 087,5
1.4. Отбрана и сигурност 165,5
1.5. Разходи за лихви 425,8
1.5.1. Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина 424,8
1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица 1,0
2. Предоставени трансфери 7 150,0
2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "в", чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 3 150,0
2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условия на труд" 4 000,0
2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 3 000,0
2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване 1 000,0
(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 3 452,5
ФИНАНСИРАНЕ -3 452,5
Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) -3 452,5
Наличност в края на периода -

Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по приходите и трансферите на обща сума 5 821 993,3 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 5 821 993,3
1. Осигурителни приходи 5 821 443,3
1.1. Осигурителни вноски 3 311 019,1
1.2. Трансфери от републиканския бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година 2 510 424,2
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 550,0
(2) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по разходите и трансферите на обща сума 7 531 079,2 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 7 531 079,2
1. Разходи 7 531 079,2
1.1. Пенсии 7 530 561,6
1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 7 486 326,8
1.1.3. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги) 44 234,8
1.2. Социални помощи и обезщетения 517,6
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии", както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) -1 709 085,9

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" по приходите и трансферите на обща сума 323 703,1 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 323 703,1
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 323 703,1
(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" на обща сума 323 716,8 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 323 716,8
1. Разходи 323 716,8
1.1. Пенсии 323 703,1
1.1.2. Пенсии за сметка на републиканския бюджет 321 516,8
1.1.3. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги) 2 186,3
1.2. Социални помощи и обезщетения 13,7
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност", както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) -13,7

Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по приходите и трансферите на обща сума 123 439,4 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 123 439,4
1. Осигурителни приходи 123 439,4
1.1. Осигурителни вноски 123 439,4
(2) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по разходите и трансферите на обща сума 56 177,2 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 56 177,2
1. Разходи 51 827,2
1.1. Пенсии 44 995,6
1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 44 731,7
1.1.3. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги) 263,9
1.2. Социални помощи и обезщетения 6 831,6
2. Предоставени трансфери 4 350,0
2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване 350,0
2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условия на труд" 4 000,0
2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 3 000,0
2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване 1 000,0
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест", както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 67 262,2

Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по приходите и трансферите на обща сума 663 327,0 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 663 327,0
1. Осигурителни приходи 663 327,0
1.1. Осигурителни вноски 663 327,0
(2) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по разходите и трансферите на обща сума 710 304,4 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ -ВСИЧКО 710 304,4
1. Разходи 707 504,4
1.2. Социални помощи и обезщетения 707 504,4
2. Предоставени трансфери 2 800,0
2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване 2 800,0
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) -46 977,4

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд "Безработица" по приходите и трансферите на обща сума 189 655,2 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 189 655,2
1. Осигурителни приходи 189 355,2
1.1. Осигурителни вноски 189 355,2
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 300,0
(2) Приема бюджета на фонд "Безработица" по разходите и трансферите на обща сума 352 685,4 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 352 685,4
1. Разходи 352 685,4
1.2. Социални помощи и обезщетения 352 685,4
(3) (Попр. - ДВ, бр. 102 от 2012 г.) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Безработица", както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) - 163 030,2

Чл. 7. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 1 932 600,3 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 1 932 600,3
2. Неданъчни приходи 24 857,0
2.1. Приходи и доходи от собственост 5 585,1
2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 19 050,0
2.3. Други неданъчни приходи 221,9
3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -807,9
5. Получени допълнителни субсидии от централния/републиканския бюджет за покриване на недостига от средства 1 908 551,2
(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 77 302,8 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 77 302,8
1. Разходи 77 302,8
1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 76 711,5
1.3.1. Разходи за персонал 53 877,6
1.3.2. Издръжка 16 647,4
1.3.3. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 99,0
1.3.4. Капиталови разходи 6 087,5
1.4. Отбрана и сигурност 165,5
1.5. Разходи за лихви 425,8
1.5.1. Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина 424,8
1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица 1,0
(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 1 855 297, 5
РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ -1 855 297,5
Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) -3 452,5
Наличност в края на периода 1 851 845,0

Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2013 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2011 г. като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. - 420 лв.;
б) от 5400,01 до 6500 лв. - 450 лв.;
в) от 6500,01 до 7500 лв. - 500 лв.;
г) над 7500 лв. - 550 лв.;
3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 240 лв.;
4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2200 лв.
(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2011 г., както и за започналите дейност през 2012 и 2013 г. е 420 лв.
(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква "а".

Чл. 9. Определя се за периода от 1 януари до 31 март 2013 г. минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване - 145 лв., а от 1 април 2013 г. - 150 лв.

Чл. 10. Определя се за 2013 г. дневен минимален размер на обезщетението за безработица - 7,20 лв.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г.) Определя се за 2013 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване, както следва:
1. от 1 януари до 30 юни - 240 лв.;
2. от 1 юли до 31 декември - 310 лв.

Чл. 12. Определя се за 2013 г. размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице - 540 лв.

Чл. 13. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности съгласно приложение № 2.

Чл. 14. При временен недостиг на средства във фондовете на държавното обществено осигуряване могат да се ползват временни безлихвени заеми от централния бюджет или от други сметки и фондове със социално предназначение до размера на едномесечните осигурителни разходи. Заемите са отпускат с разрешение на министъра на финансите.

Чл. 15. (1) За 2013 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 01.10.2013 г.) За 2013 г. се определя максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 1200 лв.
(3) Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 1,5 на сто от приходите на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
(4) Приема се план-сметка на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" съгласно приложение № 3.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (1) Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на републиканския бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.
(2) Надзорният съвет на НОИ по предложение на управителя на НОИ може да одобрява компенсирани промени между показателите по бюджета на НОИ с изключение на такива, които водят до увеличение на разходите за персонал.

§ 2. (1) Дължимите вноски за Учителския пенсионен фонд се внасят чрез банковите сметки на Националната агенция за приходите за събиране на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване.
(2) Средствата по ал. 1 за Учителския пенсионен фонд се превеждат периодично по съответните им сметки в Българската народна банка.

§ 3. (1) Пенсиите, с изключение на пенсиите, несвързани с трудова дейност, се осъвременяват от 1 април 2013 г., както следва:
1. отпуснатите с начална дата до 31 декември 2009 г. - с 9,8 на сто;
2. отпуснатите с начална дата от 1 януари до 31 декември 2010 г. - с 8,8 на сто;
3. отпуснатите с начална дата от 1 януари до 31 декември 2011 г. - с 5,7 на сто;
4. отпуснатите с начална дата от 1 януари до 31 декември 2012 г. - с 2,2 на сто.
(2) За 2013 г. пенсиите не се осъвременяват по реда на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване.

§ 4. За 2013 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване.

§ 5. Дейността по профилактика и рехабилитация за 2013 г. се извършва във:
1. дружества, в които едноличен собственик на капитала е Националният осигурителен институт;
2. специализирани болници за рехабилитация, получили разрешение за лечебна дейност от министъра на здравеопазването за дейности по рехабилитация, както и лечебни заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, които извършват дейности по рехабилитация.

§ 6. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г. и бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89 и 94 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4:
а) в ал. 1:
аа) в т. 4 думите "чл. 69, ал. 5" се заменят с "чл. 69, ал. 6";
бб) точка 7 се изменя така:
"7. управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите, членовете на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества;"
вв) в т. 8 думите "и получаващи доходи" се заличават;
б) алинея 8 се отменя.
2. В чл. 5, ал. 10, изречение трето след думите "съдебно решение за заличаване" се добавя "или заличаването подлежи на вписване в търговския регистър" и след думите "постановяване на решението" се поставя запетая и се добавя "съответно за вписването в търговския регистър".
3. В чл. 6:
а) в ал. 1:
аа) точка 1 се изменя така:
"1. за фонд "Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.:
а) 17,8 на сто, а за работещите при условията на I или II категория труд и за лицата по чл. 69а - 20,8 на сто;
б) 40,8 на сто за лицата по чл. 69;"
бб) точка 2 се изменя така:
"2. за фонд "Пенсии" за лицата, родени след 31 декември 1959 г.:
а) 12,8 на сто, а за работещите при условията на I или II категория труд и за лицата по чл. 69а - 15,8 на сто;
б) 35,8 на сто за лицата по чл. 69;"
вв) създава се нова т. 3:
"3. 40,8 на сто за фонд "Пенсии" за лицата, които съгласно чл. 127, ал. 5 не се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд;"
гг) досегашните т. 3, 4 и 5 стават съответно т. 4, 5 и 6;
б) в ал. 5 след думите "осигурителния доход" се добавя "и не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната".
4. В чл. 9, ал. 3:
а) в т. 1 след думите "отстраняване от работа" се поставя запетая и се добавя "или когато са отстранени и впоследствие възстановени на работа по реда, определен в специални закони";
б) в т. 2 след думите "до възстановяването им на работа" се поставя запетая и се добавя "но не по-късно от 14 дни от влизането в сила на акта, с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган".
5. В чл. 9а:
а) алинея 1 се изменя така:
"(1) За осигурителен стаж при пенсиониране, ако не е зачетен на друго основание, се зачита:
1. времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност;
2. времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен "доктор".";
б) алинея 4 са изменя така:
"(4) В случаите по ал. 2 недостигащият осигурителен стаж се преценява към датата на заявлението. Пенсията се отпуска от датата на заявлението, след като са внесени дължимите осигурителни вноски.";
в) алинея 6 се изменя така:
"(6) За осигурителен стаж по ал. 1 и 2 се зачитат периодите, за които са внесени осигурителни вноски. Вноските са изцяло за сметка на лицата и се внасят върху минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване в размера, определен за фонд "Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., към датата на внасянето им."
6. В чл. 22а, т. 1 буква "д" се отменя.
7. В чл. 22б, ал. 1 т. 12 се отменя.
8. В чл. 40:
а) алинея 5 се изменя така:
"(5) Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.";
б) създава се ал. 7:
"(7) Паричните обезщетения за временна неработоспособност се възстановяват от лицата за периода, за който им е отпусната пенсия за инвалидност за същото заболяване, с изключение на случаите, когато болничният лист е издаден при обективни данни за обостряне на състоянието, както и с интервенции, свързани с лечение на хроничното заболяване."
9. В чл. 42, ал. 2:
а) в изречение второ думите "изплащано по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование" се заменят с "определено съгласно нормативен акт";
б) в изречение трето след думите "отпусната пенсия" се добавя "или им е изплатено обезщетение за оставане без работа".
10. В чл. 50 се създава ал. 8:
"(8) Самоосигуряващите се лица, които са осигурени за общо заболяване и майчинство, имат право на обезщетение по ал. 6 и 7, ако отговарят на условията по чл. 48а."
11. В чл. 54а:
а) в ал. 6 след думите "срока по ал. 4, т. 2" се добавя "по неуважителни причини";
б) в ал. 7 думите "Отпускането и изчисляването" се заменят с "Отпускането, изчисляването, изменянето, отказването, спирането, прекратяването, възобновяването и възстановяването".
12. В чл. 54д, ал. 5, изречение второ след думата "срок" се добавя "по неуважителни причини".
13. В чл. 54е:
а) в ал. 3 думите "и за бременност и раждане" се заменят със "за бременност и раждане или обезщетение за оставане без работа, определено съгласно нормативен акт";
б) в ал. 4 след думата "сумите" се добавя "по ал. 1 и 3".
14. В чл. 54ж:
а) създава се нова ал. 2:
"(2) Влязлото в сила разпореждане по ал. 1 може да се измени или отмени от органа, който го е издал, когато:
1. са представени нови документи или доказателства, които имат значение за определяне правото, размера и периода на паричното обезщетение за безработица;
2. паричното обезщетение за безработица е неправилно отпуснато или неправилно е отказано отпускането му.";
б) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
15. В чл. 69:
а) алинея 1 се изменя така:
"(1) Лицата, изпълнявали военна служба, придобиват право на пенсия при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и при навършване на:
1. 52-годишна възраст - за войниците (матросите), сержантите (старшините), офицерските кандидати и офицерите с младши офицерски звания;
2. 54-годишна възраст - за офицерите със старши и висши офицерски звания.";
б) в ал. 4 думите "ал. 1, 2 и 3" се заменят с "ал. 2 и 3";
в) създава се нова ал. 5:
"(5) Лицата по ал. 1, прослужили 15 години на длъжности от летателния състав, парашутистите, екипажите на подводните съдове и водолазния състав придобиват право на пенсия при навършване на 42-годишна възраст - за войниците (матросите), сержантите (старшините), офицерските кандидати и офицерите с младши офицерски звания, и 44-годишна възраст - за офицерите със старши и висши офицерски звания.";
г) досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7;
д) създава се ал. 8:
"(8) Осигурителният стаж за придобиване право на пенсия по ал. 1, 2, 3 и 6 се зачита при взаимно допълване, а осигурителният стаж по ал. 4, 5 и 7 може да допълва осигурителния стаж по ал. 1, 2, 3 и 6."
16. В чл. 70:
а) алинея 1 се изменя така:
"(1) Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по процент 1,1 на сто, а от 1 януари 2017 г. - 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж. Ако лицата са придобили право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 и продължават да работят след датата на придобиване на правото, без да им е отпусната пенсия, за всяка година осигурителен стаж след тази дата процентът е 3, а от 1 януари 2012 г. - 4, и съответната пропорционална част от тези проценти за месеците осигурителен стаж. Процентът за всяка година осигурителен стаж след датата на придобиване на правото по чл. 68, ал. 1 и 2 се определя за действителен календарен осигурителен стаж, без превръщане, придобит след 31 декември 2006 г.";
б) създава се ал. 10:
"(10) Съотношението по ал. 4, т. 2 не може да надхвърля съотношението между максималния осигурителен доход, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и средномесечния осигурителен доход за страната за същия период."
17. В чл. 70а, ал. 2, т. 9 думите "чл. 4, ал. 5, 7, 8 и 9" се заменят с "чл. 4, ал. 5, 7 и 9".
18. В чл. 80, ал. 1 думите "пенсиите по чл. 87, 89, 90 и 92" се заменят с "пенсиите за гражданска инвалидност, социалните пенсии за старост, социалните пенсии за инвалидност и персоналните пенсии".
19. В чл. 82, ал. 2 след думата "възрастта" се добавя "му".
20. В чл. 84, ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
"2. от 1 септември 2011 г. - 26,5 на сто;"
б) точки 3, 4 и 5 се отменят.
21. Създава се чл. 89а:
"Социална пенсия за старост
Чл. 89а.(1) Право на социална пенсия имат лицата, навършили 70-годишна възраст, когато годишният доход на член от семейството към датата на навършване на възрастта е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца. Ако искането е направено след навършване на 70-годишна възраст и след изтичане на 6-месечния срок по чл. 94, доходът на член от семейството се преценява към датата на заявлението.
(2) Размерът на социалната пенсия за старост, както и условията за нейното получаване, се определят от Министерския съвет по предложение на Министерството на труда и социалната политика и Националния осигурителен институт."
22. Създава се чл. 90а:
"Социална пенсия за инвалидност
Чл. 90а. (1) Право на социална пенсия за инвалидност имат лицата, навършили 16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто.
(2) Размерът на социалната пенсия за инвалидност за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто е 120 на сто, а за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 до 90 на сто - 110 на сто от социалната пенсия за старост."
23. В чл. 94, ал. 2, изречение първо след думите "датата на прекратяване на осигуряването" се добавя "по българското законодателство, съответно прекратяване на трудовата дейност по законодателството на държава, с която се прилага международен договор в областта на социалната сигурност".
24. В чл. 101:
а) в ал. 1:
аа) точка 4 се отменя;
бб) създава се т. 4а:
"4а. социална пенсия за старост и персонална пенсия с друг вид пенсия;"
б) алинея 3 се отменя;
в) създава се ал. 3а:
"(3а) При право на повече от една пенсия се получава по избор една от пенсиите в пълен размер и 50 на сто от останалите. Когато една от пенсиите е социална пенсия за инвалидност, тя се изплаща в размер 25 на сто."
25. В чл. 104 се създава ал. 10:
"(10) Категорията труд, както и дейността по чл. 69 и 69а не могат да се доказват със свидетелски показания."
26. В чл. 108, ал. 1, т. 3 накрая се поставя точка и запетая и се добавя "задължителните предписания се обжалват по реда на глава осма".
27. В чл. 114:
а) в ал. 2 след думите "случаите по" се добавя "чл. 40, ал. 7";
б) в ал. 3 се създава изречение второ: "Разпорежданията се връчват на лицата по реда на чл. 110, ал. 4.";
в) в ал. 4, изречение първо след думите "по реда" се добавя "на чл. 110, ал. 5, т. 1 от този кодекс".
28. В чл. 115, ал. 4, изречение второ след думата "контрола" се добавя "по разходите".
29. В чл. 116:
а) създава се нова ал. 6:
"(6) Когато искането за разсрочване е направено от физическо лице, към него се прилага декларация за доходите му през последните 12 месеца преди календарния месец, в който е направено искането.";
б) досегашните ал. 6, 7, 8, 9, 10 и 11 стават съответно ал. 7, 8, 9, 10, 11 и 12.
30. В чл. 117:
а) в ал. 1 се създава т. 3:
"3. задължителни предписания на контролните органи по чл. 108, ал. 1, т. 3.";
б) в ал. 2 след думите "букви "б" - "ж" се добавя "и задължителните предписания по чл. 108, ал. 1, т. 3".
31. В чл. 127, ал. 5 запетаята след думите "Министерството на отбраната" се заличава и се добавя съюзът "и", а думите "Специалната куриерска служба на Министерството на транспорта и съобщенията" се заличават.
32. В преходните и заключителните разпоредби:
а) в § 4б се създава ал. 9:
"(9) Сумите по ал. 2, 3 и 4 се възстановяват с разпореждане, издадено от длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. Разпорежданията се връчват по реда на чл. 110, ал. 4 и могат да се обжалват по реда на глава осма.";
б) в § 5:
аа) в ал. 1, в текста преди т. 1 след думите "3 години по-рано от възрастта" се добавя "им";
бб) в ал. 3 думите "навършване на възрастта по ал. 1" се заменят с "придобиване право на пенсия по ал. 1";
вв) в ал. 4, изречение първо думите "изпълнение на условията за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, но не по-късно от" се заличават и в изречение второ думите "изпълнение на условията по чл. 68, ал. 1 и 2 или" се заличават;
гг) алинея 5 се отменя;
в) в § 6, ал. 1 думите "1 юли" се заменят с "1 април".
33. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 100 от 2010 г.; изм., бр. 60 и 100 от 2011 г.) § 63 се отменя.

§ 7. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт.

§ 8. Законът влиза в сила от 1 януари 2013 г.
-------------------------
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 5 декември 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 29.06.2013 Г.)
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2013 Г.)
§ 6. Законът влиза в сила от 1 октомври 2013 г.

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2013 г.
Поре- ден номер Иконо- миче- ски дей- ности (ном. А31) Икономи- чески дейности (код по НКИД) Наименование на икономическа дейност Ръково- дители Специа- листи Техници и при- ложни специа- листи Помощен адми- нистра- тивен персонал Персонал, зает с услуга за насе- лението, търго- вията и охраната Квали- фицирани работ- ници в селското, горското, ловното и рибното стопанство Квали- фици- рани работ- ници и сродни на тях занаятчии Машинни опера- тори и монтаж- ници Професии, неизиск- ващи специална квалифи- кация
        1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 А 01, 03 без 1.49 Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство 805 574 507 493 395 428 495 584 328
2 А 02 Горско стопанство 700 500 450 430 390 400 440 490 320
3 А 1,49 Отглеждане на други животни (пчеларство) 650 610 580 510 410 410 480 410 320
4 В 05 Добив на въглища 825 676 641 461 399 310 641 582 428
5 В 06 Добив на нефт и природен газ 785 630 613 410 410 310 566 520 410
6 В 07 Добив на метални руди 816 678 600 431 372 310 594 513 385
7 В 08.11 Добив на строителни материали 640 504 457 471 471 310 547 504 471
8 В 08.11 Добив на декоративни скални материали 621 489 444 385 385 310 531 489 385
9 В 08.11 Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти 646 509 462 401 401 310 553 509 401
10 В 08.12 Добив на трошен камък, чакъл и пясък 808 671 580 426 397 310 533 533 397
11 В 08.12 Добив на глина и каолин 832 690 596 439 407 310 548 548 407
12 В 08.9 и 09 Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива 646 509 462 401 401 310 553 509 401
13 C 10.1 без 10.12, 10.2 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия 950 690 550 450 350 310 430 420 350
14 C 10.12 Производство и преработка на месо от домашни птици 960 830 710 510 360 410 430 560 360
15 C 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия 800 620 510 430 320 310 355 410 310
16 C 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини 905 815 590 480 440 310 440 440 360
17 C 10.5 Производство на мляко и млечни продукти 961 631 511 351 341 310 351 401 312
18 C 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти 1050 940 805 440 350 310 510 630 360
19 C 10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82 Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти 800 550 550 430 360 342 450 505 410
20 C 10.81 и 10.82 Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия 1050 850 800 560 350 310 550 600 360
21 C 10.9 Производство на готови храни за животни 960 850 750 560 350 380 580 580 360
22 C 11 без 11.05, 11.06 и 11.07 Производство на напитки 748 582 499 310 310 310 310 394 310
23 C 11.05 и 11.06 Производство на пиво и малц 780 670 581 433 407 310 480 460 418
24 C 11.07 Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води 900 760 690 485 335 310 450 465 360
25 C 12 Производство на тютюневи изделия 890 867 608 479 391 310 412 479 321
26 C 13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 850 580 555 445 330 310 365 360 330
27 C 14 без 14.3 Производство на облекло 805 598 575 437 368 345 397 385 360
28 C 14,3 Производство на други трикотажни изделия 885 632 575 506 385 335 397 397 385
29 C 15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 780 530 515 425 315 310 330 320 310
30 C 16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 505 395 365 310 310 310 310 310 310
31 C 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 760 560 500 360 310 310 450 370 310
32 C, J 18, 58 и 59 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 434 391 369 321 321 310 348 321 321
33 C 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 1518 1128 890 651 760 310 825 833 479
34 C 20 Производство на химични продукти 749 585 428 343 315 310 421 407 315
35 C 21 Производство на лекарствени вещества и продукти 749 585 428 343 315 310 421 407 315
36 C 22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 529 371 350 328 315 310 371 328 315
37 C 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 624 491 446 387 349 310 491 450 354
38 C 24 без 24.5 Производство на основни метали 750 520 490 330 310 310 450 450 310
39 C 24.5 Леене на метали 710 480 460 315 310 310 390 420 310
40 C 25 без 25.4 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 650 440 420 315 310 310 370 370 310
41 C 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти 660 550 470 330 310 310 430 430 310
42 C 27 Производство на електрически съоръжения 650 540 470 330 310 310 430 430 310
43 C 28 без 28.11; 25.4 Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси 790 500 450 330 310 310 450 440 310
44 C 28.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни 890 580 580 470 310 310 490 490 310
45 C 29, 30 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили 890 570 520 330 310 310 520 430 310
46 C 31 Производство на мебели 500 395 330 310 310 310 310 310 310
47 C 32 без 32.5, 33 Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 608 412 391 321 321 310 332 348 321
48 C 32.5 Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории) 800 600 350 350 350 310 400 450 310
49 D 35.1 Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия 930 730 690 400 350 310 580 550 350
50 D 35.2; 49.5 Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт 1258 867 825 500 434 310 603 664 434
51 D 35.3 Производство и разпределение на топлинна енергия 820 625 595 370 345 310 445 495 345
52 Е 36, 37 Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 660 600 540 390 360 310 450 390 330
53 E 38 без 38.12 и 38.22; 39 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 716 434 421 321 321 310 381 348 321
54 E 38.12 и 38.22 Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци 945 780 700 550 525 310 590 550 535
55 F 41, 42 без 42.11 и 42.22, 43 Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности 720 590 560 350 310 330 530 530 310
56 F 42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти 800 630 575 400 310 330 575 575 310
57 F 42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи 650 525 495 345 330 310 365 420 330
58 G 45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 1000 880 770 550 460 380 510 490 410
59 G 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки 794 504 421 332 321 310 321 393 332
60 I 55, 56, 79 Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 905 780 610 485 430 310 515 510 385
61 H 49.1, 49.2, 52 - само за железо- пътен транспорт Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт 780 692 568 364 364 310 400 473 364
62 H 49.3, 49.4 Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване 727 560 496 331 331 310 414 414 331
63 H 50 Воден транспорт 870 795 679 432 382 310 440 489 382
64 H 51 Въздушен транспорт 906 832 679 422 432 310 440 489 382
65 H 52, без железо- пътен транспорт Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт) 876 821 660 403 403 310 466 403 403
66 H 53 Пощенски и куриерски дейности 435 420 370 325 310 310 335 325 310
67 J 60, 61 Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения 803 703 603 462 462 310 504 504 401
68 K 64, 65, 66 Финансови и застрахователни дейности 1367 867 651 479 348 310 391 500 321
69 J, L, M, N 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82 Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; Операции с недвижими имоти; Професионални дейности и научни изследвания; Административни и спомагателни дейности 867 564 455 321 321 310 348 369 321
70 N 80 Дейности по охрана и разследване 730 510 420 310 310 310 330 330 310
71 M 72 Научноизследователска и развойна дейност 580 416 371 348 321 310 323 323 321
72 O 84 Държавно управление 428 321 321 321 321 310 321 321 321
73 P 85 Образование 590 496 416 321 321 310 321 321 321
74 Q 86 без 86.1, 75 Хуманно здравеопазване и социална работа (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност 900 575 370 330 310 400 340 340 310
75 Q 86,1 Дейност на болници (без началник-клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите) 1150 850 560 450 360 420 430 430 310
76 Q 87, 88 Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване 328 321 321 321 321 310 321 321 321
77 R 90, 91, 92, 93 без 93.12 Култура, спорт и развлечения 567 391 321 321 321 310 341 321 321
78 S, T 95, 96, 97 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; Дейности на домакинства като работодатели 446 364 321 317 310 310 364 321 310
79 S, U 94 без 94.91, 99 Дейности на организации с нестопанска цел (без длъжностите в Българската православна църква); Дейности на екстериториални организации и служби 771 542 401 321 321 310 371 332 321
80 R 93,12 Дейност на спортни клубове   789 508            
81     Централен кооперативен съюз 600 550 480 395 375 370 390 410 330
82 Q 86 без 86.1 Хуманно здравеопазване и социална работа (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант) 600 460 380            
83 Q 86,1 Дейност на болници (само за началник-клиника/отделение) 950                
84 Q 86,1 Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант) 660 610 600            
85 S 94.91 Дейност на религиозни организации (само за длъжностите в Българската православна църква)   321              
                         
Забележки:
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите - приложение № 2 към Заповед № РД-01-931 на министъра на труда и социалната политика от 27 декември 2010 г.
Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
4. Минималният осигурителен доход не се прилага за работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството.

Приложение № 2 към чл. 13
Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" 2013
код КИД 2008 Наименование на икономическа дейност КИД 2008 Осигурителна вноска (%)
05 Добив на въглища 1,1
07 Добив на метални руди 1,1
09 Спомагателни дейности в добива 1,1
13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 1,1
16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 1,1
24 Производство на основни метали 1,1
30 Производство на превозни средства, без автомобили 1,1
33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 1,1
38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали 1,1
39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 1,1
42 Строителство на съоръжения 1,1
50 Воден транспорт 1,1
08 Добив на неметални материали и суровини 0,9
17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 0,9
20 Производство на химични продукти 0,9
22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 0,9
23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 0,9
25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 0,9
35 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 0,9
41 Строителство на сгради 0,9
43 Специализирани строителни дейности 0,9
49 Сухопътен транспорт 0,9
01 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности 0,7
02 Горско стопанство 0,7
10 Производство на хранителни продукти 0,7
11 Производство на напитки 0,7
12 Производство на тютюневи изделия 0,7
19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 0,7
21 Производство на лекарствени вещества и продукти 0,7
27 Производство на електрически съоръжения 0,7
28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение 0,7
31 Производство на мебели 0,7
32 Производство, некласифицирано другаде 0,7
36 Събиране, пречистване и доставяне на води 0,7
52 Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 0,7
53 Пощенски и куриерски дейности 0,7
61 Далекосъобщения 0,7
79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 0,7
81 Дейности по обслужване на сгради и озеленяване 0,7
84 Държавно управление 0,7
96 Други персонални услуги 0,7
15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 0,5
18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители 0,5
29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета 0,5
37 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 0,5
46 Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети 0,5
51 Въздушен транспорт 0,5
68 Операции с недвижими имоти 0,5
72 Научноизследователска и развойна дейност 0,5
74 Други професионални дейности 0,5
77 Даване под наем и оперативен лизинг 0,5
78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила 0,5
80 Дейности по охрана и разследване 0,5
82 Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност 0,5
86 Хуманно здравеопазване 0,5
87 Медико-социални грижи с настаняване 0,5
88 Социална работа без настаняване 0,5
90 Артистична и творческа дейност 0,5
93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих 0,5
99 Дейности на екстериториални организации и служби 0,5
03 Рибно стопанство 0,4
06 Добив на нефт и природен газ 0,4
14 Производство на облекло 0,4
26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти 0,4
45 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт 0,4
47 Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 0,4
55 Хотелиерство 0,4
56 Ресторантьорство 0,4
58 Издателска дейност 0,4
59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 0,4
60 Радио- и телевизионна дейност 0,4
62 Дейности в областта на информационните технологии 0,4
63 Информационни услуги 0,4
64 Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване 0,4
65 Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване 0,4
66 Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането 0,4
69 Юридически и счетоводни дейности 0,4
70 Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението 0,4
71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи 0,4
73 Рекламна дейност и проучване на пазари 0,4
75 Ветеринарномедицинска дейност 0,4
85 Образование 0,4
91 Други дейности в областта на културата 0,4
92 Организиране на хазартни игри 0,4
94 Дейности на организации с нестопанска цел 0,4
95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 0,4
97 Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал 0,4
98 Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление 0,4

Приложение № 3 към чл. 15, ал. 4
ПЛАН-СМЕТКА на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за 2013 г.
ПОКАЗАТЕЛИ СУМА (хил. лв.)
РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 11 463,3
Вноски от работодатели за работници и служители 0,0
Приходи и доходи от собственост 11 300,0
Глоби, санкции и наказателни лихви 163,3
РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ 2 358,9
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 25,4
Други възнаграждения и плащания за персонала 29,2
Осигурителни вноски от работодатели 328,9
Издръжка 30,3
Обезщетения и помощи за домакинствата 1 945,1
- Плащания от фонд "ГВРС" на гарантирани вземания на работници и служители от предприятия в несъстоятелност 1 773,2
- Издръжка - разходи за дейността, извършени по чл. 13 ЗГВРСНР 171,9
РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ  
РАЗДЕЛ ІV. ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (І. - ІІ. + ІІІ.) 9 104,4
РАЗДЕЛ V. ФИНАНСИРАНЕ -9 104,4
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни предприятия - нето (+/-) -20 367,9
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) 11 263,5
Депозити и сметки от предходния период (+) (§§ 96-01 - 96-03) 19 266,2
Депозити и сметки в края на периода (-) (§§ 96-07 - 96-09) -8 002,7