Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 21 Май 2024

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, И НА ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА

Информацията е предоставена от ciela.net
 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, И НА ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА

В сила от 30.06.2012 г.
Приет с ПМС № 205 от 15.06.2011 г.

Обн. ДВ. бр.57 от 26 Юли 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 5 Ноември 2013г., изм. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 2 Март 2018г., изм. ДВ. бр.53 от 8 Юли 2022г.

Глава първа.
ОБЩА РАЗПОРЕДБА


Чл. 1. С правилника се урежда прилагането на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, наричан по-нататък "закона".

Глава втора.
ИЗНОС, ВНОС, ТРАНСФЕР, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ПРЕВОЗ И ТРАНЗИТ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, И БРОКЕРСКА ДЕЙНОСТ С ТЯХ

Раздел I.
Лицензиране, регистриране и сертифициране


Чл. 2. (1) Лиценз за износ и внос на продукти, свързани с отбраната, се издава от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките, наричан по-нататък "междуведомствения съвет", на лицата по чл. 5, т. 1 от закона за срока, определен в чл. 13, ал. 3 от закона.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2018 г.) Лиценз за транспортиране на продукти, свързани с отбраната, се издава от междуведомствения съвет на лицата по чл. 5, т. 1 от закона за срока, определен в чл. 13, ал. 3 от закона.
(3) Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти, свързани с отбраната, се издава от междуведомствения съвет на лицата по чл. 5, т. 1 от закона за срока, определен в чл. 13, ал. 4 от закона.
(4) Сертификат за получател на продукти, свързани с отбраната, се издава от междуведомствения съвет на лицата по чл. 5, т. 1 от закона за срока, определен в чл. 13, ал. 3 от закона.
(5) Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната, се издава от междуведомствения съвет на лицата по чл. 10, ал. 1 от закона за срока, определен в чл. 13, ал. 4 от закона.


Чл. 3. (1) За издаване на документа по чл. 14, ал. 1, т. 4 от закона заявителите подават в Държавна агенция "Национална сигурност" следните документи:
1. молба до председателя на агенцията;
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2018 г.) копия на документите по чл. 14, ал. 1, т. 5 - 12 от закона;
3. служебна бележка от Националната следствена служба, удостоверяваща липсата на образувани досъдебни производства за извършени умишлени престъпления от общ характер срещу лицата, които ще извършват дейности с продукти, свързани с отбраната, съдружниците, управителите и членовете на управителния орган на търговското дружество.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2013 г.) За издаване на документа по ал. 1 лицата, кандидатстващи за лиценз по чл. 2, ал. 2, подават в Държавна агенция "Национална сигурност" към документите по чл. 3, ал. 1 и копие от документ по чл. 14, ал. 2, т. 3 и 4 от закона.

Раздел II.
Разрешение за износ, внос, брокерска сделка, превоз, транзит и участие в търговски изложения на продукти, свързани с отбраната

Разрешение за износ


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) Разрешението за износ на продукти, свързани с отбраната, се издава от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията, наричана по-нататък "междуведомствената комисия", на лицата по чл. 5, т. 1 от закона, притежаващи лиценз за износ и внос.
(2) Разрешението по ал. 1 може да бъде индивидуално разрешение за износ или глобално разрешение за износ.


Чл. 5. (1) Индивидуалното разрешение за износ се издава за износ за определена държава чрез една доставка или частични доставки на основание на договорни отношения между износителя и чуждестранния контрагент.
(2) За получаване на индивидуално разрешение за износ на продукти, свързани с отбраната, заявителят представя в междуведомствената комисия следните документи:
1. попълнено заявление по образец;
2. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г.) попълнен образец на разрешение в 5 екземпляра;
3. копия на документи, удостоверяващи правото на участниците в сделката да извършват съответните дейности;
4. оригинал на сертификат за краен потребител или международен сертификат за внос, издаден от компетентен орган на страната на крайния потребител; документът трябва да включва страните по сделката, описание, количество и крайна употреба на продуктите, свързани с отбраната;
5. копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения (договор или поръчка), както и на документ, удостоверяващ участието в сделката на други лица, различни от чуждестранния вносител и/или краен потребител; документът трябва да включва страните по сделката, описание и количество на стоката, условия на доставка, стойност и срок за изпълнение;
6. копия на документи, удостоверяващи произхода, придобиването, техническите характеристики и функционалното предназначение на продуктите, свързани с отбраната;
7. документ за платена държавна такса.
(3) В случай че съгласно националното законодателство на държавата на участник в сделката не се издава документ по ал. 2, т. 3, заявителят представя в междуведомствената комисия писмена декларация от съответния участник в потвърждение на това обстоятелство.
(4) В случай че съгласно националното законодателство на държавата, за която ще се изнасят продуктите, свързани с отбраната, не се издава документът по ал. 2, т. 4, заявителят представя в междуведомствената комисия писмена декларация от вносителя или крайния потребител в потвърждение на това обстоятелство, включваща реквизитите по ал. 2, т. 4.
(5) В случай на износ на продукти, свързани с отбраната, извършван с цел ремонт/обслужване или подмяна, когато в страната на вносителя не се издава документ по ал. 2, т. 4, заявителят представя в междуведомствената комисия писмена декларация от вносителя или крайния потребител в потвърждение на това обстоятелство, включваща реквизитите по ал. 2, т. 4.
(6) В случай на износ на продукти, свързани с отбраната, които не са предмет на търговска сделка, вместо документа по ал. 2, т. 5 заявителят представя писмена декларация от вносителя или крайния потребител в потвърждение на това обстоятелство.


Чл. 6. (1) Глобалното разрешение за износ се издава за износ за една или повече държави съгласно приложението на закона на определен тип или категория продукти, свързани с отбраната, посочени в списъка по чл. 2, ал. 1 от закона, с изключение на продукти, свързани с отбраната, които попадат в обхвата на международни договори и конвенции за забрана на разпространението на оръжията за масово унищожение, както и продукти, свързани с отбраната, чието разработване, характеристики, употреба и/или регистрация попадат под разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация.
(2) За получаване на глобално разрешение за износ на продукти, свързани с отбраната, заявителят представя в междуведомствената комисия следните документи:
1. попълнено заявление по образец;
2. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г.) попълнен образец на разрешение в 5 екземпляра;
3. копия на документи, удостоверяващи правото на участниците в сделката да извършват съответните дейности;
4. оригинали на сертификати за краен потребител или международни сертификати за внос, издадени от компетентните органи на страните на крайните потребители; документите трябва да включват страните по сделката, описание, количество и крайна употреба на продуктите, свързани с отбраната;
5. копия на документи, потвърждаващи външнотърговските отношения (договор или поръчка), както и на документи, удостоверяващи участието в сделките на други лица, различни от чуждестранните вносители или крайни потребители; документите трябва да включват страните по сделката, описание и количество на стоката, условия на доставка, стойност, срок за изпълнение;
6. копия на документи, удостоверяващи произхода, придобиването, техническите характеристики и функционалното предназначение на продуктите, свързани с отбраната;
7. документ за платена държавна такса.
(3) В случай че съгласно националното законодателство на държавата на участник в сделката не се издава документ по ал. 2, т. 3, заявителят представя в Междуведомствената комисия писмена декларация от съответния участник в потвърждение на това обстоятелство.
(4) В случай на износ на продукти, свързани с отбраната, за държава, в която не се издава документът по ал. 2, т. 4, заявителят представя в Междуведомствената комисия писмена декларация от вносителя или крайния потребител в потвърждение на това обстоятелство, включваща реквизитите по ал. 2, т. 4.
(5) При подаване на заявление за глобално разрешение за износ заявителят представя документи, удостоверяващи, че за предходната година е извършил и/или ще извърши през следващата година на базата на договорни отношения не по-малко от 10 износа на продукти, свързани с отбраната, които са описани в заявлението, за посочените в него получатели.


Чл. 7. (1) (Предишен текст на чл. 7 - ДВ, бр. 19 от 2018 г.) В случай на реекспорт и/или износ след трансфер на продукти, свързани с отбраната, заявителят представя в междуведомствената комисия освен документите по чл. 5, ал. 2 или чл. 6, ал. 2 и следните документи:
1. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2018 г.) копие на писмената декларация съгласно чл. 9, ал. 2, т. 6 или чл. 10, ал. 2, т. 6, или чл. 20, ал. 2, т. 4, или чл. 23, ал. 1, или чл. 24, ал. 2, т. 3, или чл. 25, ал. 1, предоставена при съответния внос или трансфер;
2. писмено съгласие за реекспорт или последващ износ от компетентния орган на държавата, от която са внесени или трансферирани изделията, или
3. декларация от първоначалния износител или изпращач, че няма наложена забрана или ограничение за реекспорт или последващ износ на продуктите, свързани с отбраната.
(2) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2018 г.) Заявителят представя документите по ал. 1, т. 1, 2 или 3 само в случай че продуктите, свързани с отбраната, са получени след внос или трансфер преди десет или по-малко години считано от датата на съответния внос или трансфер.
(3) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2018 г.) В случаите по ал. 2 с решение на междуведомствената комисия може да бъде поискана допълнителна информация.

Разрешение за внос


Чл. 8. (1) Разрешението за внос на продукти, свързани с отбраната, се издава от междуведомствената комисия на лицата по чл. 5, т. 1 от закона, притежаващи лиценз за износ и внос.
(2) Разрешението по ал. 1 може да бъде индивидуално разрешение за внос или глобално разрешение за внос.


Чл. 9. (1) Индивидуалното разрешение се издава за внос от определена държава чрез една доставка или частични доставки на основание на договорни отношения между вносителя и чуждестранния контрагент.
(2) За получаване на индивидуално разрешение за внос на продукти, свързани с отбраната, заявителят представя в междуведомствената комисия следните документи:
1. попълнено заявление по образец;
2. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г.) попълнен образец на разрешение в 5 екземпляра;
3. копия на документи, удостоверяващи правото на участниците в сделката да извършват съответните дейности;
4. копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения (договор, фактура, проформа фактура), както и на документ, удостоверяващ участието в сделката на други лица, различни от чуждестранния износител; документът трябва да включва страните по сделката, описание и количество на стоката, условия на доставка, стойност, срок за изпълнение;
5. копия на документи, удостоверяващи произхода, придобиването, техническите характеристики и функционалното предназначение на продуктите, свързани с отбраната;
6. писмена декларация по образец от крайния потребител, че:
а) внесените продукти, свързани с отбраната, няма да бъдат реекспортирани или трансферирани без разрешението на междуведомствената комисия и ще бъдат използвани при спазване на действащото българско законодателство;
б) крайният потребител се задължава писмено да информира в срок до 5 работни дни междуведомствената комисия преди всяка последваща промяна на крайния потребител на продуктите, свързани с отбраната, на територията на Република България с изключение на случаите на продажби в търговската мрежа; всеки последващ краен потребител представя декларация по т. 6;
7. документ за платена държавна такса.
(3) В случай че съгласно националното законодателство на държавата на участник в сделката не се издава документът по ал. 2, т. 3, заявителят представя в междуведомствената комисия писмена декларация от съответния участник в потвърждение на това обстоятелство.
(4) В случай на внос на продукти, свързани с отбраната, които не са предмет на търговска сделка, вместо документа по ал. 2, т. 4 заявителят представя писмена декларация от износителя в потвърждение на това обстоятелство.


Чл. 10. (1) Глобалното разрешение за внос се издава за внос от една или повече държави съгласно приложението на закона на определен тип или категория продукти, свързани с отбраната, посочени в списъка по чл. 2, ал. 1 от закона, с изключение на продукти, свързани с отбраната, които попадат в обхвата на международни договори и конвенции за забрана на разпространението на оръжията за масово унищожение.
(2) За получаване на глобално разрешение за внос на продукти, свързани с отбраната, заявителят представя в междуведомствената комисия следните документи:
1. попълнено заявление по образец;
2. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г.) попълнен образец на разрешение в 5 екземпляра;
3. копия на документи, удостоверяващи правото на участниците в сделката да извършват съответните дейности;
4. копия на документи, потвърждаващи външнотърговските отношения (договор, фактура, проформа фактура), както и на документи, удостоверяващи участието в сделката на други лица, различни от чуждестранния износител; документите трябва да включват страните по сделката, описание и количество на стоката, условия на доставка, стойност, срок за изпълнение;
5. копия на документи, удостоверяващи произхода, придобиването, техническите характеристики и функционалното предназначение на продуктите, свързани с отбраната;
6. писмена декларация по образец от крайния потребител, че:
а) внесените продукти, свързани с отбраната, няма да бъдат реекспортирани или трансферирани без разрешението на междуведомствената комисия и ще бъдат използвани при спазване на действащото българско законодателство;
б) крайният потребител се задължава писмено да информира в срок до 5 работни дни междуведомствената комисия преди всяка последваща промяна на крайния потребител на продуктите, свързани с отбраната, на територията на Република България с изключение на случаите на продажби в търговската мрежа; всеки последващ краен потребител представя декларация по т. 6;
7. документ за платена държавна такса.
(3) В случай че съгласно националното законодателство на държавата на участник в сделката не се издава документът по ал. 2, т. 3, заявителят представя в междуведомствената комисия писмена декларация от съответния участник в потвърждение на това обстоятелство.
(4) При подаване на заявление за глобално разрешение за внос заявителят представя документи, удостоверяващи, че за предходната година е извършил и/или ще извърши през следващата година на базата на договорни отношения не по-малко от 10 вноса на продукти, свързани с отбраната, които са описани в заявлението, от посочените в него износители.

Разрешение за временен износ и реимпорт или за временен внос и реекспорт за участие в търговски изложения


Чл. 11. (1) Разрешение за участие в търговски изложения, което е свързано с временен износ и реимпорт или временен внос и реекспорт на продукти, свързани с отбраната, се издава от междуведомствената комисия на лицата по чл. 5, т. 1 от закона, притежаващи лиценз за износ и внос на продукти, свързани с отбраната.
(2) За получаване на разрешение за участие в търговски изложения заявителят представя в междуведомствената комисия следните документи:
1. попълнено заявление по образец;
2. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г.) попълнен образец на разрешение в 5 екземпляра;
3. копия на документи, удостоверяващи произхода, придобиването, техническите характеристики и функционалното предназначение на продуктите, свързани с отбраната;
4. копия на документи, потвърждаващи участието в изложенията;
5. документ за платена държавна такса.
(3) Разрешението по ал. 1 се издава еднократно за календарната година и обхваща участията в търговски изложения. За всяко конкретно участие в изложение от разрешението по ал. 1 се издава разрешение от секретаря на междуведомствената комисия след представяне на документ, потвърждаващ участието в съответното изложение, не по-късно от 10 работни дни преди провеждането на изложението.

Разрешение за брокерска сделка


Чл. 12. (1) Разрешение за брокерска сделка с продукти, свързани с отбраната, се издава от междуведомствената комисия на лицата по чл. 10, ал. 1 от закона, притежаващи удостоверение за регистрация за брокерска дейност на продукти, свързани с отбраната.
(2) За получаване на разрешение за брокерска сделка с продукти, свързани с отбраната, заявителят представя в междуведомствената комисия следните документи:
1. попълнено заявление по образец;
2. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г.) попълнен образец на разрешение в 5 екземпляра;
3. копия на документи, удостоверяващи правото на участниците в сделката да извършват съответните дейности;
4. оригинал или нотариално заверено копие на разрешението за износ;
5. оригинал на сертификат за краен потребител или международен сертификат за внос, издаден от компетентния орган в страната на крайния потребител или в страната на вносителя или техни нотариално заверени копия;
6. копие на документ, потвърждаващ участието на заявителя в сделката;
7. (нова - ДВ, бр. 96 от 2013 г.) копия на документи, удостоверяващи произхода, техническите характеристики и функционалното предназначение на продуктите, свързани с отбраната;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 96 от 2013 г.) документ за платена държавна такса.
(3) В случай че съгласно националното законодателство на държавата на участник в сделката не се издава документ по ал. 2, т. 3, 4 и 5, заявителят представя в междуведомствената комисия писмена декларация от съответния участник в потвърждение на това обстоятелство.


Чл. 13. (1) Разрешение за превоз или разрешение за транзит на продукти, свързани с отбраната, с автомобилен и/или железопътен транспорт се издава от междуведомствената комисия.
(2) За получаване на разрешение за превоз или разрешение за транзит заявителят (износителят или вносителят, или крайният потребител, или упълномощено от един от тях лице) представя в междуведомствената комисия следните документи:
1. попълнено заявление по образец;
2. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г.) попълнен образец на разрешение в 5 екземпляра;
3. копие на разрешението за износ;
4. копие на сертификат за краен потребител или международен сертификат за внос, издаден от компетентен орган на страната на крайния потребител;
5. копие на документ, удостоверяващ разрешаването на превоза или транзита през територията на държавата, следваща Република България по маршрута на превоз или транзит, издадено от компетентен орган;
6. копия на документи, удостоверяващи техническите характеристики и функционалното предназначение на продуктите, свързани с отбраната;
7. документ за платена държавна такса.
(3) В случай че съгласно националното законодателство на държавата, следваща Република България по маршрута на превоз или транзит, не се издава документът по ал. 2, т. 5, заявителят представя в междуведомствената комисия писмена декларация в потвърждение на това обстоятелство.
(4) Разрешението за превоз или разрешението за транзит на продукти, свързани с отбраната, се издава със срок на валидност до една година и може да бъде продължено еднократно за срок до 6 месеца.
(5) Разрешението за превоз или разрешението за транзит на продукти, свързани с отбраната, е валидно при условията и до изтичането на срока, посочени в него, но за не повече от 30 дни считано от датата на въвеждането на територията на Република България.

Раздел III.
Разрешение за трансфер на продукти, свързани с отбраната, от територията на Република България


Чл. 14. (1) Разрешение за трансфер се издава от междуведомствената комисия на лицата по чл. 5, т. 1 от закона, притежаващи удостоверение за регистрация за трансфер.
(2) Разрешението по ал. 1 може да бъде индивидуално разрешение за трансфер, глобално разрешение за трансфер или национално генерално разрешение за трансфер.


Чл. 15. (1) Индивидуалното разрешение за трансфер се издава за трансфер на определено количество продукти, свързани с отбраната, за определен получател в държава членка чрез една или няколко частични доставки на основание на договорни отношения между доставчика и получателя.
(2) За получаване на индивидуално разрешение за трансфер на продукти, свързани с отбраната, от територията на Република България заявителят представя в междуведомствената комисия следните документи:
1. попълнено заявление по образец;
2. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г.) попълнен образец на разрешение в 5 екземпляра;
3. копия на документи, удостоверяващи правото на участниците в сделката да извършват съответните дейности;
4. оригинал на сертификат за краен потребител или международен сертификат за внос, издаден от компетентен орган на страната на крайния потребител, или декларация от крайния потребител; документът трябва да включва страните по сделката, описание, количество и крайна употреба на продуктите, свързани с отбраната;
5. копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения (договор или поръчка); документът трябва да включва страните по сделката, описание и количество на стоката, условия на доставка, стойност, срок за изпълнение;
6. копия на документи, удостоверяващи произхода, придобиването, техническите характеристики и функционалното предназначение на продуктите, свързани с отбраната;
7. документ за платена държавна такса.
(3) В случай че съгласно националното законодателство на държавата на участник в сделката не се издава документ по ал. 2, т. 3, заявителят представя в междуведомствената комисия писмена декларация от съответния участник в потвърждение на това обстоятелство.


Чл. 16. (1) Глобалното разрешение за трансфер се издава за трансфер за определен тип или категория продукти, свързани с отбраната, до няколко получатели в една или повече държави членки.
(2) За получаване на глобално разрешение за трансфер на продукти, свързани с отбраната от територията на Република България, заявителят представя следните документи:
1. попълнено заявление по образец;
2. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г.) попълнен образец на разрешение в 5 екземпляра;
3. копия на документи, удостоверяващи правото на участниците в сделката да извършват съответните дейности;
4. оригинали на сертификати за краен потребител или международни сертификати за внос, издадени от компетентни органи на страните на крайните потребители, или декларации от крайните потребители; документите трябва да включват страните по сделката, описание, количество и крайна употреба на продуктите, свързани с отбраната;
5. копия на документи, потвърждаващи външнотърговските отношения (договор или поръчка); документите трябва да включват страните по сделката, описание и количество на стоката, условия на доставка, стойност, срок за изпълнение;
6. копия на документи, удостоверяващи произхода, придобиването, техническите характеристики и функционалното предназначение на продуктите, свързани с отбраната;
7. документ за платена държавна такса.
(3) В случай че съгласно националното законодателство на държавата на участник в сделката не се издава документът по ал. 2, т. 3, заявителят представя в междуведомствената комисия писмена декларация от съответния участник в потвърждение на това обстоятелство.


Чл. 17. В случай на трансфер на продукти, свързани с отбраната, които са внесени от трети страни или са доставени на територията на Република България от друга държава членка, заявителят представя в междуведомствената комисия освен документите по чл. 15, ал. 2 или по чл. 16, ал. 2 и следните документи:
1. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2018 г.) копие на писмената декларация съгласно чл. 9, ал. 2, т. 6 или чл. 10, ал. 2, т. 6, или чл. 20, ал. 2, т. 4, или чл. 23, ал. 1, или чл. 24, ал. 2, т. 3, или чл. 25, ал. 1, предоставени при съответния внос или трансфер;
2. писмено съгласие за последващ трансфер от компетентния орган на държавата, от която са внесени или трансферирани изделията, или
3. декларация от първоначалния износител или изпращач, че няма наложена забрана или ограничение за последващ трансфер на продуктите, свързани с отбраната.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) Национално генерално разрешение за трансфер на продукти, свързани с отбраната, от територията на Република България се издава от междуведомствената комисия и се публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията съгласно чл. 31, ал. 5, т. 1 - 5 от закона, за лицата по чл. 5, ал. 1 от закона, притежаващи удостоверение за регистрация за трансфер, и на лицата по чл. 5, ал. 2 от закона.
(2) В срок до 10 дни преди планираната дата на всеки трансфер по ал. 1 изпращачът е длъжен да представи в междуведомствената комисия декларация по образец.
(3) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2018 г.) Лицата по ал. 1 не подават заявление за използване на национално генерално разрешение за трансфер на продукти, свързани с отбраната, и не заплащат такса.

Раздел IV.
Регистриране на износ, внос и трансфер на продукти, свързани с отбраната


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) Регистриране на износ на продукти, свързани с отбраната, на лицата по чл. 5, т. 2 от закона се извършва от министъра на икономиката и индустрията или от оправомощени от него длъжностни лица.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) За получаване на удостоверение за износ на продукти, свързани с отбраната, заявителят представя в Министерството на икономиката и индустрията следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г.) попълнено удостоверение по образец в 5 екземпляра;
2. оригинал на сертификат за краен потребител или международен сертификат за внос, издаден от компетентен орган на страната на крайния потребител; документът трябва да включва страните по сделката, описание, количество и крайна употреба на продуктите, свързани с отбраната;
3. копие на документ, потвърждаващ отношенията с чуждестранния контрагент (договор или поръчка), както и на документ, удостоверяващ участието в сделката на други лица, различни от чуждестранния вносител и/или краен потребител; документът трябва да включва страните по сделката, описание и количество на стоката, условия на доставка, стойност, срок за изпълнение;
4. копия на документи, удостоверяващи произхода, техническите характеристики и функционалното предназначение на продуктите, свързани с отбраната.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) В случай че съгласно националното законодателство на държавата, за която ще се изнасят продуктите, свързани с отбраната, не се издава документът по ал. 2, т. 2, заявителят представя в Министерството на икономиката и индустрията писмена декларация от вносителя или крайния потребител в потвърждение на това обстоятелство, включваща реквизитите по ал. 2, т. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) В случай на износ на продукти, свързани с отбраната, които не са предмет на търговска сделка, вместо документа по ал. 2, т. 3 заявителят представя в Министерството на икономиката и индустрията писмена декларация от вносителя или крайния потребител в потвърждение на това обстоятелство.
(5) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) За продължаване срока на издадено удостоверение за износ не по-късно от 10 дни преди изтичането на срока на валидност на удостоверението заявителят представя в Министерството на икономиката и индустрията писмено искане за продължаване на срока, съдържащо информация за неизпълнената част от сделката, и декларация, че не е настъпило изменение в условията, при които удостоверението е било издадено.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) Регистриране на внос на продукти, свързани с отбраната, на лицата по чл. 5, т. 2 от закона се извършва от министъра на икономиката и индустрията или от оправомощени от него длъжностни лица.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) За получаване на удостоверение за внос на продукти, свързани с отбраната, заявителят представя в Министерството на икономиката и индустрията следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г.) попълнено удостоверение по образец в 5 екземпляра;
2. копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения (договор, фактура, проформа фактура), както и на документ, удостоверяващ участието в сделката на други лица, различни от чуждестранния износител; документът трябва да включва страните по сделката, описание и количество на стоката, условия на доставка;
3. копия на документи, удостоверяващи произхода, придобиването, техническите характеристики и функционалното предназначение на продуктите, свързани с отбраната;
4. писмена декларация по образец от крайния потребител, че:
а) внесените продукти, свързани с отбраната, няма да бъдат реекспортирани или трансферирани без разрешението на междуведомствената комисия и ще бъдат използвани при спазване на действащото българско законодателство;
б) крайният потребител се задължава писмено да информира в срок до 30 дни междуведомствената комисия след всяка последваща промяна на крайния потребител на продуктите, свързани с отбраната, на територията на Република България; всеки последващ краен потребител представя декларация по т. 4.
(3) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) За продължаване срока на издадено удостоверение за внос не по-късно от 10 дни преди изтичането на срока на валидност на удостоверението заявителят представя в Министерството на икономиката и индустрията писмено искане за продължаване на срока, съдържащо информация за неизпълнената част от сделката, и декларация, че не е настъпило изменение в условията, при които удостоверението е било издадено.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) Регистриране на трансфер на продукти, свързани с отбраната, от територията на Република България на лицата по чл. 5, т. 1 от закона, притежаващи удостоверение за регистрация за трансфер, се извършва от министъра на икономиката и индустрията или от оправомощени от него длъжностни лица.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) За получаване на удостоверение за трансфер на продуктите, свързани с отбраната, от територията на Република България съгласно чл. 6, ал. 4 и 5 от закона заявителят представя в Министерството на икономиката и индустрията следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г.) попълнено удостоверение по образец в 5 екземпляра;
2. оригинал на документ от крайния потребител, удостоверяващ обстоятелствата по чл. 6, ал. 4 от закона; документът трябва да включва страните по сделката, описание и количество на стоката;
3. копия на документи, удостоверяващи произхода, придобиването, техническите характеристики и функционалното предназначение на продуктите, свързани с отбраната;
4. документ за платена държавна такса.
(3) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) За продължаване срока на издадено удостоверение за трансфер не по-късно от 10 дни преди изтичането на срока на валидност на удостоверението заявителят представя в Министерството на икономиката и индустрията писмено искане за продължаване на срока, съдържащо информация за неизпълнената част от сделката, и декларация, че не е настъпило изменение в условията, при които удостоверението е било издадено.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) Регистриране на трансфер на продукти, свързани с отбраната, от територията на Република България на лицата по чл. 5, т. 2 от закона се извършва от министъра на икономиката и индустрията или от оправомощени от него длъжностни лица.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) За получаване на удостоверение за трансфер на продукти, свързани с отбраната, от територията на Република България заявителят представя в Министерството на икономиката и индустрията следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г.) попълнено удостоверение по образец в 5 екземпляра;
2. оригинал на сертификат за краен потребител или международен сертификат за внос, издаден от компетентен орган на страната на крайния потребител, или декларация от крайния потребител; документът трябва да включва страните по сделката, описание, количество и крайна употреба на продуктите, свързани с отбраната;
3. копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения (договор или поръчка); документът трябва да включва страните по сделката, описание и количество на стоката, условия на доставка, стойност и срок за изпълнение;
4. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г.) копия на документи, удостоверяващи техническите характеристики и функционалното предназначение на продуктите, свързани с отбраната.
(3) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) За продължаване срока на издадено удостоверение за трансфер не по-късно от 10 дни преди изтичането на срока на валидност на удостоверението заявителят представя в Министерството на икономиката и индустрията писмено искане за продължаване на срока, съдържащо информация за неизпълнената част от сделката, и декларация, че не е настъпило изменение в условията, при които удостоверението е било издадено


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) Лицата по чл. 5, т. 1 от закона, притежаващи сертификат за получател, могат да получават продукти, свързани с отбраната, от територията на държава членка, посочени в генерално разрешение за трансфер, издадено и публикувано от държава членка по произход, след представяне на декларация по образец в Министерството на икономиката и индустрията.
(2) Декларацията по ал. 1 се представя в срок до 7 работни дни преди планираната дата за получаване на продукти, свързани с отбраната.


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) Регистриране на трансфер на продукти, свързани с отбраната, за територията на Република България на лицата по чл. 5, т. 1 от закона се извършва от министъра на икономиката и индустрията или от оправомощени от него длъжностни лица.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) За получаване на удостоверение за трансфер на продукти, свързани с отбраната, за територията на Република България заявителят представя в Министерството на икономиката и индустрията следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г.) попълнено удостоверение по образец в 5 екземпляра;
2. копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения (договор, фактура, проформа фактура); документът трябва да включва страните по сделката, описание и количество на стоката и условия на доставка;
3. писмена декларация по образец от крайния потребител, че:
а) получените продукти, свързани с отбраната, няма да бъдат изнесени или трансферирани без разрешението на междуведомствената комисия и ще бъдат използвани при спазване на действащото българско законодателство;
б) (изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) крайният потребител се задължава писмено да информира в срок до 5 работни дни Министерството на икономиката и индустрията преди всяка последваща промяна на крайния потребител на продуктите, свързани с отбраната, на територията на Република България с изключение на случаите на продажби в търговската мрежа; всеки последващ краен потребител представя декларация по т. 3;
4. (нова - ДВ, бр. 96 от 2013 г.) копия на документи, удостоверяващи техническите характеристики и функционалното предназначение на продуктите, свързани с отбраната;
5. (нова - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2018 г.) копия на документи, удостоверяващи правото на участниците в сделката да извършват съответните дейности;
6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 96 от 2013 г.) документ за платена държавна такса.
(3) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2018 г.) В случай че съгласно националното законодателство на съответната държава на участник в сделката не се издава документът по ал. 2, т. 5, заявителят представя в междуведомствената комисия писмена декларация от съответния участник в потвърждение на това обстоятелство.
(4) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) За продължаване срока на издадено удостоверение за трансфер не по-късно от 10 дни преди изтичането на срока на валидност на удостоверението заявителят представя в Министерството на икономиката и индустрията писмено искане за продължаване на срока, съдържащо информация за неизпълнената част от сделката, и декларация, че не е настъпило изменение в условията, при които удостоверението е било издадено.


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) Лицата по чл. 5, т. 2 от закона могат да получават продукти, свързани с отбраната, от територията на държава членка след представяне на декларация по образец в Министерството на икономиката и индустрията.
(2) Декларацията по ал. 1 се представя в срок до 7 работни дни преди планираната дата за получаване на продукти, свързани с отбраната.

Раздел V.
Издаване на сертификат за краен потребител, международен сертификат за внос и удостоверение за осъществена доставка на продукти, свързани с отбраната


Чл. 26. (1) В случай че държавата на изпращача/износителя изисква от българския получател/вносител сертификат за краен потребител на продукти, свързани с отбраната, той се издава в 3 екземпляра по образец, както следва:
1. от Министерството на отбраната - когато продуктите, свързани с отбраната, са за нуждите на въоръжените сили;
2. от Министерството на вътрешните работи - когато продуктите, свързани с отбраната, са за нуждите на това министерство;
3. от други държавни органи, които използват продуктите, свързани с отбраната, в съответствие с функциите, които изпълняват.
(2) Първият екземпляр на сертификата се предоставя на заявителя, вторият се изпраща на междуведомствената комисия, а третият остава в съответния орган.
(3) Поименният състав на лицата (титуляр и заместник), имащи право да подписват сертификатите за краен потребител по ал. 1, се утвърждава от съпредседателите на междуведомствения съвет по предложение на съответните министри или ръководителя на съответния държавен орган.
(4) Спесимените с подписите на лицата по ал. 3 се изпращат до междуведомствения съвет, междуведомствената комисия и до Министерството на външните работи.
(5) Ако държавата на изпращача/износителя изисква издаването на сертификат за краен потребител на продукти, свързани с отбраната, различен от този по ал. 1, държавните органи по ал. 1 могат да издават такъв документ при спазване разпоредбите на ал. 2 - 4.


Чл. 27. (1) В случай че държавата на изпращача/износителя изисква от българския получател/вносител международен сертификат за внос на продукти, свързани с отбраната, той се издава от междуведомствената комисия в два екземпляра по образец.
(2) Международният сертификат за внос на продукти, свързани с отбраната, се издава въз основа на издадено разрешение за внос или удостоверение за внос/трансфер на продукти, свързани с отбраната. Първият екземпляр на сертификата се предоставя на заявителя, а вторият остава в междуведомствената комисия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г.) Международният сертификат за внос се подписва от председателя на междуведомствената комисия или от оправомощени от него длъжностни лица.
(4) Спесимените с подписите на лицата по ал. 3 се изпращат до междуведомствения съвет и до Министерството на външните работи.


Чл. 28. (1) За получаване на сертификат по чл. 26 или чл. 27 заявителят представя пред съответния орган следните документи:
1. заявление за получаване на сертификат по образец;
2. копие на документ, удостоверяващ необходимостта от издаване на сертификата.
(2) За получаване на документа по чл. 26 заявителят представя пред съответния орган към документите по ал. 1 и копие на документ, издаден от компетентен орган на страната на износителя/изпращача, удостоверяващ правото му да извършва съответната дейност.
(3) В случай че съгласно националното законодателство на държавата на износителя/изпращача не се издава документът по ал. 2, заявителят представя пред съответния орган писмена декларация от износителя/изпращача в потвърждение на това обстоятелство.
(4) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2013 г.) За получаване на сертификат по чл. 27 заявителят представя пред междуведомствената комисия документ за платена държавна такса.


Чл. 29. (1) Органите по чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 се произнасят по заявленията в срок до 15 работни дни от датата на получаването им и уведомяват заявителя в срок до 3 работни дни от датата на вземане на решението си.
(2) В случай че сертификатът не бъде предоставен на компетентния орган на държавата на износителя/изпращача в срок 6 месеца от датата на издаването му, вносителят/получателят е длъжен да върне оригинала на сертификата на органа, който го е издал.


Чл. 30. (1) В случай че чуждестранният износител изисква удостоверение за осъществена доставка на продукти, свързани с отбраната, при митническото оформяне на стоките вносителят представя пред митническите органи в компетентното митническо учреждение попълнено удостоверение за осъществена доставка в 3 екземпляра по образец и копие на съответното разрешение за внос.
(2) Заявителят получава образец по ал. 1 от междуведомствената комисия след подаване на заявление по образец за получаване на удостоверение за осъществена доставка на продукти, свързани с отбраната.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) Представеното удостоверение за осъществена доставка се заверява от митническите органи в компетентното митническо учреждение, разрешили съответния митнически режим. Първият екземпляр от удостоверението се предоставя на вносителя, вторият екземпляр в срок до 15 работни дни от датата на заверяването на удостоверението се изпраща от централното митническо управление на Агенция "Митници" в Министерството на икономиката и индустрията, а третият остава в централното митническо управление на Агенция "Митници".

Глава трета.
ИЗНОС, ТРАНСФЕР, ТРАНЗИТ И ВНОС НА ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА И БРОКЕРСКА ДЕЙНОСТ С ТЯХ

Раздел I.
Регистрация за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба и брокерска дейност с тях


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) Удостоверение за регистрация за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба, наричани по-нататък "изделия с двойна употреба", се издава от министъра на икономиката и индустрията след подаване на попълнено заявление по образец и документите по чл. 38, ал. 1 от закона.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с изделия с двойна употреба се издава от министъра на икономиката и индустрията след подаване на попълнено заявление по образец и документите по чл. 38, ал. 1 от закона.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) Удостоверението за регистрация по ал. 1 и 2 се издава в три екземпляра по образец, като първият екземпляр се предоставя на заявителя, а вторият и третият остават в Министерството на икономиката и индустрията.

Раздел II.
Разрешение за износ, трансфер, транзит на изделия с двойна употреба и брокерски услуги с тях

Общи положения


Чл. 32. (1) Разрешение за износ, разрешение за трансфер от територията на Република България на изделия с двойна употреба и разрешение за брокерски услуги с тях се издава от междуведомствената комисия на лицата, притежаващи удостоверение за регистрация по чл. 31.
(2) Разрешение за транзит на изделия с двойна употреба се издава от междуведомствената комисия, когато са налице условията по чл. 48 от закона.

Разрешение за износ


Чл. 33. (1) Разрешение за износ на изделия с двойна употреба, посочени в Приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009 и определени с акт на Министерския съвет, се издава от междуведомствената комисия.
(2) Разрешението за износ по ал. 1 може да бъде индивидуално разрешение за износ, глобално разрешение за износ или национално генерално разрешение за износ.
(3) Индивидуално разрешение за износ се издава за:
1. износ на изделия с двойна употреба, посочени в Приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009, за определена държава чрез една доставка или чрез частични доставки на основание на договорни отношения между износителя и чуждестранния контрагент;
2. предоставяне на техническа помощ за военна крайна употреба съгласно чл. 54 от закона;
3. (нова - ДВ, бр. 96 от 2013 г.) износ на изделия с двойна употреба извън посочените в Приложение I на Регламент (ЕО) № 428/2009, когато са налице условията по чл. 4, параграфи 1 - 5 от същия регламент, за определена държава чрез една доставка или чрез частични доставки на основание на договорни отношения между износителя и чуждестранния контрагент;
(4) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г.) Глобално разрешение за износ се издава за износ на определен тип или категория изделия с двойна употреба, посочени в Приложение I, с изключение на изделията, посочени в Приложение IIж към Регламент (ЕО) № 428/2009, което е валидно за износ за една или повече държави.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) Национално генерално разрешение за износ на изделия с двойна употреба от Приложение I, с изключение на изделията, посочени в част 2 от Приложение IV към Регламент (ЕО) № 428/2009 за износителите по чл. 37 от закона, се издава от междуведомствената комисия и се публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията. Обхватът и условията, свързани с неговото използване, се определят от междуведомствената комисия.


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г.) За износ на изделия с двойна употреба от приложения IIа до IIе, част 1 за държавите, посочени в приложения IIа - IIе, част 2 на Регламент (ЕО) № 428/2009, се използват генерални разрешения на Съюза за износ съгласно чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 428/2009.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г.) В срок до 30 дни след датата, на която е извършен първоначалният износ по Приложение IIа, износителят е длъжен да представи в междуведомствената комисия декларация по образец.
(3) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2013 г.) В срок до 10 дни преди планираната дата, на която ще бъде извършен първоначалният износ по приложения IIб - IIе, износителят е длъжен да представи в междуведомствената комисия декларация по образец.


Чл. 35. (1) За получаване на разрешение за износ по чл. 33, ал. 3 и 4 заявителят представя в междуведомствената комисия следните документи:
1. попълнено заявление по образец;
2. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г.) попълнен образец на разрешение в 5 екземпляра;
3. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г.) оригинал на сертификат от крайния потребител за крайната употреба или на международен сертификат за внос, издаден от компетентните органи на страната на крайния потребител; документът трябва да включва страните по сделката, описание, количество и крайна употреба на изделия с двойна употреба;
4. копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения (договор или поръчка), както и на документ, удостоверяващ участието в сделката на други лица, различни от чуждестранния вносител и/или краен потребител; документът трябва да включва страните по сделката, описание и количество на стоката, условия на доставка, стойност и срок за изпълнение;
5. копие на документ, удостоверяващ правото на участниците в сделката да извършват съответните дейности;
6. копие на документ от производителя на изделието с двойна употреба, удостоверяващ неговите технически характеристики, функционално предназначение, качествен и количествен състав, и документ, удостоверяващ произхода и придобиването на изделието;
7. документ за платена държавна такса.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2013 г.) В случай че съгласно националното законодателство на държавата, за която ще се изнасят изделията с двойна употреба, не се издава документът по ал. 1, т. 3, заявителят представя в междуведомствената комисия писмена декларация от вносителя или от крайния потребител в потвърждение на това обстоятелство, включваща реквизитите по ал. 1, т. 3.
(3) В случай че съгласно националното законодателство на държавата на участник в сделката не се издава документ по ал. 1, т. 5, заявителят представя в междуведомствената комисия писмена декларация от съответния участник в потвърждение на това обстоятелство.
(4) При подаване на заявление за глобално разрешение за износ заявителят представя документи, удостоверяващи, че за предходната година е извършил и/или ще извърши през следващата година на базата на договорни отношения не по-малко от 10 износа на изделията с двойна употреба, които са описани в заявлението, за посочените в него получатели.


Чл. 36. В случай на реекспорт и/или износ след трансфер на изделия с двойна употреба от Приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009 заявителят представя в междуведомствената комисия освен документите по чл. 35, ал. 1:
1. писмено съгласие за реекспорт или последващ износ от компетентния орган на държавата, от която са внесени или трансферирани изделията, или
2. декларация от първоначалния износител или изпращач, че няма наложена забрана или ограничение за реекспорт или последващ износ на изделията с двойна употреба.

Разрешение за трансфер от територията на Република България


Чл. 37. (1) Разрешение за трансфер на изделия с двойна употреба от територията на Република България, посочени в Приложение IV към Регламент (ЕО) № 428/2009 и определени с акт на Министерския съвет, се издава от междуведомствената комисия.
(2) Разрешението за трансфер по ал. 1 може да бъде индивидуално разрешение за трансфер, глобално разрешение за трансфер или генерално разрешение за трансфер.


Чл. 38. (1) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2018 г.) За получаване на индивидуално или глобално разрешение за трансфер от територията на Република България заявителят представя в междуведомствената комисия следните документи:
1. попълнено заявление по образец;
2. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г.) попълнен образец на разрешение в 5 екземпляра;
3. оригинал на сертификат от крайния потребител за крайната употреба или на международен сертификат за внос, издаден от компетентните органи на страната на крайния потребител, или на декларация от крайния потребител за крайна употреба;
4. копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения (договор или поръчка); документът трябва да включва страните по сделката, описание и количество на стоката, условия на доставка, стойност и срок за изпълнение;
5. копие на документ, удостоверяващ правото на участниците в сделката да извършват съответните дейности;
6. копие на документ от производителя на изделието с двойна употреба, удостоверяващ неговите технически характеристики, функционално предназначение, качествен и количествен състав, и документ, удостоверяващ произхода и придобиването на изделието;
7. документ за платена държавна такса.
(2) В случай че съгласно националното законодателство на държавата на участник в сделката не се издава документ по ал. 1, т. 5, заявителят представя в междуведомствената комисия писмена декларация от съответния участник в потвърждение на това обстоятелство.
(3) При подаване на заявление за глобално разрешение за трансфер заявителят представя документи, удостоверяващи, че за предходната година е извършил и/или ще извърши през следващата година на базата на договорни отношения не по-малко от 10 трансфера на изделията с двойна употреба, които са описани в заявлението, за всеки от посочените в него получатели.
(4) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2018 г.) Лицата, притежаващи удостоверение за регистрация за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба, имат право да използват генерално разрешение за трансфер, като не подават заявление и не заплащат такса.

Разрешение за брокерски услуги


Чл. 39. (1) Разрешение за брокерски услуги с изделия с двойна употреба се издава от междуведомствената комисия на лицата по чл. 37, ал. 2 от закона, когато изделията са или могат да бъдат предназначени за употребите по чл. 4, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 428/2009.
(2) За получаване на разрешение за брокерски услуги с изделия с двойна употреба заявителят представя в междуведомствената комисия следните документи:
1. попълнено заявление по образец;
2. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г.) попълнен образец на разрешение в 5 екземпляра;
3. копие на документите, удостоверяващи правото на участниците в сделката да извършват съответните дейности;
4. копие на документ, удостоверяващ участието на заявителя в сделката;
5. оригинал или нотариално заверено копие на разрешението за износ;
6. оригинал на сертификат за краен потребител или международен сертификат за внос, издаден от компетентния орган в страната на крайния потребител или в страната на вносителя, или техни нотариално заверени копия;
7. документ за платена държавна такса.
(3) В случай че съгласно националното законодателство на държавата на участник в сделката не се издава документ по ал. 2, т. 3, 5 и 6, заявителят представя в междуведомствената комисия писмена декларация от съответния участник в потвърждение на това обстоятелство.

Разрешение за транзит


Чл. 40. (1) Разрешение за транзит на изделия с двойна употреба се издава от междуведомствената комисия, когато изделията са или могат да бъдат предназначени за употребите по чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 428/2009.
(2) За издаване на разрешението за транзит заявителят (износителят или вносителят, или крайният потребител или упълномощено от един от тях лице) представя в междуведомствената комисия следните документи:
1. попълнено заявление по образец;
2. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г.) попълнен образец на разрешение в 5 екземпляра;
3. нотариално заверено копие на разрешение за износ или копие на документ, удостоверяващ правото му да извършва съответната дейност;
4. копие на сертификат за краен потребител или международен сертификат за внос, издаден от компетентен орган на страната на крайния потребител;
5. копие на документ от производителя на изделията с двойна употреба, удостоверяващ техните технически характеристики, функционално предназначение, качествен и количествен състав;
6. документ за платена държавна такса.
(3) Разрешението за транзит на изделия с двойна употреба се издава със срок на валидност до една година и може да бъде продължено еднократно за срок до 6 месеца.
(4) Разрешението е валидно при условията и до изтичането на срока, посочен в него, но за не повече от 30 дни считано от датата на въвеждането на територията на Република България.

Раздел III.
Регистриране на внос и деклариране на трансфер на изделия с двойна употреба (Загл. изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г.)


Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) Удостоверение за внос на изделия с двойна употреба се издава от министъра на икономиката и индустрията или от оправомощени от него длъжностни лица за внос от трета държава.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) За получаване на удостоверение за внос заявителят представя в Министерството на икономиката и индустрията следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г.) попълнен образец на удостоверение за внос в 5 екземпляра;
2. копие на документ, удостоверяващ правото на участниците в сделката да извършват съответните дейности;
3. копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения (договор, проформа фактура, фактура);
4. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) декларация по образец от крайния потребител, че внесените изделия с двойна употреба няма да бъдат реекспортирани или трансферирани без разрешението на междуведомствената комисия и ще бъдат използвани при спазване на действащото българско законодателство, с която крайният потребител се задължава писмено да информира в срок до 5 работни дни Министерството на икономиката и индустрията преди всяка последваща промяна на крайния потребител на територията на Република България; всеки последващ краен потребител представя декларация;
5. копие на документ от производителя на изделието с двойна употреба, удостоверяващ неговите технически характеристики, функционално предназначение, качествен и количествен състав;
6. документ за платена държавна такса.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) В случай че съгласно националното законодателство на държавата на участниците в сделката не се издава документът по ал. 2, т. 2, заявителят представя в Министерството на икономиката и индустрията писмена декларация от съответния участник в потвърждение на това обстоятелство.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) За продължаване срока на издадено удостоверение за внос не по-късно от 10 дни преди изтичането на срока на валидност на удостоверението заявителят представя в Министерството на икономиката и индустрията писмено искане за продължаване на срока, съдържащо информация за неизпълнената част от сделката, и декларация, че не е настъпило изменение в условията, при които удостоверението е било издадено.


Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) В срок до 5 дни преди датата на трансфера на изделия с двойна употреба, които са включени в категория 0 от Приложение I на Регламент (ЕО) № 428/2009, за територията на Република България лицето е длъжно да представи в Министерството на икономиката и индустрията декларация по образец.

Раздел IV.
Издаване на сертификат за краен потребител, международен сертификат за внос и удостоверение за осъществена доставка на изделия и технологии с двойна употреба


Чл. 42. (1) В случай че държавата на износителя/изпращача изисква издаване на сертификат за краен потребител на изделия с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос, той се издава в 3 екземпляра по образец, при условията и по реда на чл. 26, както следва:
1. от Министерството на отбраната - когато изделията с двойна употреба са за нуждите на въоръжените сили;
2. от Министерството на вътрешните работи - когато изделията с двойна употреба са за нуждите на това министерство;
3. от други държавни органи, които използват изделията с двойна употреба, в съответствие с функциите, които изпълняват.
(2) В случай че държавата на износителя/изпращача изисква издаването на сертификат за краен потребител на изделия с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос, различен от образеца по ал. 1, държавните органи по ал. 1 могат да издават такъв документ при спазване разпоредбите на чл. 26, ал. 2 - 4.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) В случай че държавата на износителя/изпращача изисква издаване на международен сертификат за внос на изделия с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос, той се издава в два екземпляра по образец от Министерството на икономиката и индустрията. Първият екземпляр се предоставя на заявителя, а вторият остава в Министерството на икономиката и индустрията.
(4) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) Международният сертификат за внос на изделия с двойна употреба се издава въз основа на издадено удостоверение за внос на изделия с двойна употреба и се подписва от министъра на икономиката и индустрията или от оправомощени от него длъжностни лица.
(5) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2013 г.) Спесимените с подписите на лицата по ал. 4 се изпращат до Министерството на външните работи.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 96 от 2013 г.) В случай че държавата на износителя изисква удостоверение за осъществена доставка на изделия с двойна употреба при митническото оформяне на стоките, вносителят представя пред митническите органи в компетентното митническо учреждение попълнено удостоверение за осъществена доставка в 3 екземпляра по образец и копие на съответното удостоверение за внос.
(7) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) Представеното удостоверение за осъществена доставка се заверява от митническите органи в компетентното митническо учреждение, разрешили съответния митнически режим. Първият екземпляр от удостоверението се предоставя на вносителя, вторият екземпляр в срок до 15 работни дни от датата на заверяване на удостоверението се изпраща от Централното митническо управление на Агенция "Митници" в Министерството на икономиката и индустрията, а третият остава в Централното митническо управление на Агенция "Митници".


Чл. 43. (1) За получаване на сертификат или удостоверение по чл. 42 заявителят представя следните документи:
1. заявление за получаване на сертификат или удостоверение по образец;
2. копие на документ, удостоверяващ необходимостта от издаване на сертификат или удостоверение.
(2) За получаване на сертификат за краен потребител заявителят представя освен документите по ал. 1 и копие на документ, издаден от компетентен орган на страната на износителя/изпращача, удостоверяващ правото му да извършва съответната дейност.
(3) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) За получаване на сертификат по чл. 42, ал. 3 заявителят представя пред Министерството на икономиката и индустрията документ за платена държавна такса.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 96 от 2013 г.) В случай че съгласно националното законодателство на държавата на износителя/изпращача не се издава документът по ал. 2, заявителят представя пред съответния орган писмена декларация от износителя/изпращача в потвърждение на това обстоятелство.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 96 от 2013 г.) Органите по чл. 42, ал. 1, т. 1 - 3 се произнасят по заявленията в срок до 15 работни дни от датата на получаването им и уведомяват заявителя в срок до 3 работни дни от датата на вземане на решението си.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 96 от 2013 г.) Сертификат по чл. 42, ал. 1 и 3 се предоставя от заявителя на износителя/изпращача, а в случай че не бъде предоставен на компетентните органи на страната на износителя/изпращача в срок до 6 месеца от датата на издаването му, вносителят е длъжен да върне оригинала на сертификата на органа, който му го е издал.

Глава четвърта.
СЪСТАВ И РЕД НА ДЕЙНОСТ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ


Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г.) Междуведомствената комисия се състои от председател и седем членове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) Председател на междуведомствената комисия е министърът на икономиката и индустрията.
(3) Членове на междуведомствената комисия са:
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) двама представители на Министерството на икономиката и индустрията;
2. двама представители на Министерството на отбраната;
3. представител на Министерството на външните работи;
4. (нова - ДВ, бр. 68 от 2012 г.) представител на Министерството на вътрешните работи;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 68 от 2012 г.) представител на Държавна агенция "Национална сигурност".
(4) Членовете на междуведомствената комисия и техните заместници се утвърждават поименно със заповед на председателя на междуведомствената комисия по предложение на съответните министри и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".
(5) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) Дейността на междуведомствената комисия се подпомага от секретар и заместник-секретар, които са служители на Министерството на икономиката и индустрията и се утвърждават поименно със заповед на председателя на междуведомствената комисия. Заместник-секретарят изпълнява функциите на секретар на междуведомствената комисия, в случай че секретарят отсъства.


Чл. 45. (1) Дейността на междуведомствената комисия се ръководи от председателя.
(2) Председателят може да упълномощи член на междуведомствената комисия да ръководи заседание.
(3) Секретарят на междуведомствената комисия писмено информира членовете на междуведомствената комисия за всяко предстоящо заседание не по-късно от 5 работни дни преди датата на насроченото заседание.
(4) Материалите по дневния ред за заседанията, както и съхраняваните в междуведомствената комисия протоколи и други материали се предоставят на членовете на междуведомствената комисия и/или на техни представители, определени поименно от съответния член на междуведомствената комисия.
(5) Заявления и материали, постъпили след датата на уведомлението за предстоящо заседание на междуведомствената комисия, се разглеждат на следващото ? заседание с изключение на случаите, когато заявленията и материалите са с доказано неотложен характер.


Чл. 46. (1) Заседанията на междуведомствената комисия са закрити.
(2) Заседанията на междуведомствената комисия са редовни, ако на тях присъстват не по-малко от две трети от членовете ?.
(3) В дневния ред за заседанията могат да се включват за обсъждане освен заявления за извършване на регистрация и за издаване на разрешения и други въпроси от компетентността на междуведомствената комисия.
(4) За всяка точка от дневния ред на заседанието междуведомствената комисия приема отделно протоколно решение, което се подписва от присъстващите на заседанието.


Чл. 47. Вземането на решения неприсъствено се осъществява по инициатива на председателя на междуведомствената комисия или на някой от членовете ?.


Чл. 48. Документите по правилника се подават във и се получават от деловодството на съответната администрация по реда на Административнопроцесуалния кодекс, а в случай че съдържат класифицирана информация - по реда на Закона за защита на класифицираната информация.


Чл. 49. Всички изискуеми по правилника документи, които са на чужд език, се представят пред съответните органи със заверен превод на български език.

Глава пета.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ С ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, И ИЗДЕЛИЯ С ДВОЙНА УПОТРЕБА


Чл. 50. Лицата, извършващи дейности с продукти, свързани с отбраната, и изделия с двойна употреба, са длъжни да въведат вътрешни правила за организация и контрол на извършваните дейности, които да съдържат:
1. насоки на фирмената политика в съответствие със законодателството в областта на експортния контрол;
2. списък на физическите лица, които пряко участват в тази дейност, придружен от автобиографии и кадрови справки на лицата;
3. процедури за поддържане на регистър за сделките по образец, съхраняван за срок не по-малък от 10 години;
4. програма за обучение на персонала, пряко свързан с тази дейност;
5. правила и процедури за извършване на дейности, подлежащи на експортен контрол по реда на закона;
6. програма за извършване на вътрешни проверки;
7. правила и процедури за констатиране на нарушения по смисъла на закона и последващи мерки.


Чл. 51. (1) Лицата, извършващи дейности с продукти, свързани с отбраната, и изделия с двойна употреба, са длъжни да съхраняват за срок не по-малък от 10 години търговските и транспортните документи и информацията, свързана с осъществяването на съответната дейност, съдържащи данни за:
1. вида на продуктите, свързани с отбраната, или изделията с двойна употреба и съответната им идентификация, като сериен номер, сертификат и спецификация;
2. количеството на изделията;
3. името и адреса на износителя и на получателя;
4. крайния потребител и крайната употреба на продуктите, свързани с отбраната, или изделията с двойна употреба;
5. името, служебното положение и адреса на представителите на страната по сделката и на крайния потребител, отговорни за изпълнението на задълженията по сделката.
(2) Лицата, извършващи дейности с продукти, свързани с отбраната, и изделия с двойна употреба, са длъжни:
1. при поискване от контролните органи по чл. 67 от закона да предоставят информацията по ал. 1 и да оказват съдействие при извършване на проверки от тях;
2. в определените срокове да представят в междуведомствената комисия информацията и документите, изисквани по закона и правилника, свързани с изпълнението на разрешените от нея дейности;
3. да спазват условията, при които е разрешена тази дейност;
4. да информират за всяка промяна на обстоятелствата по ал. 1;
5. да информират междуведомствената комисия, ако са налице условията, посочени в чл. 4 от закона.

Допълнителни разпоредби


§ 1. В случаите, при които транспортът се осъществява по въздух, междуведомствената комисия уведомява Министерството на външните работи в отговор на постъпилите запитвания от него относно актуалността на разрешенията, издадени по смисъла на чл. 5, 6, 19 и 33, както следва:
1. не по-късно от 3 работни дни от датата на получаване на запитването, ако за осъществяване на разрешенията се изисква осигуряването на дипломатически разрешения от чужди държави;
2. не по-късно от 5 работни дни от датата на получаване на запитването, ако за осъществяване на разрешенията не се изисква осигуряването на дипломатически разрешения от чужди държави.


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) Образците на документите по този правилник се утвърждават със заповед на министъра на икономиката и индустрията.

Заключителни разпоредби


§ 3. Правилникът се приема на основание § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (ДВ, бр. 26 от 2011 г.).


§ 4. Правилникът влиза в сила от 30 юни 2012 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 30 АВГУСТ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, И НА ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2012 Г.)

§ 2. Навсякъде в правилника думите "4 екземпляра" се заменят с "5 екземпляра".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 ОТ 26 МАЙ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 5 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 5 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 08.07.2022 Г.)

§ 73. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".