Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 21 Май 2024

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

Информацията е предоставена от ciela.net
 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

В сила от 15.06.2010 г.
Приет с ПМС № 113 от 08.06.2010 г.

Обн. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 22 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.100 от 5 Декември 2014г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат:
1. изпълнението на мерките за защита от домашното насилие;
2. взаимодействието на органите на държавната власт и юридическите лица, които работят за защита от домашно насилие;
3. финансирането на проекти на юридически лица с нестопанска цел за разработване и изпълнение на програмите и обучението по чл. 6, ал. 7 от Закона за защита от домашното насилие, наричан по-нататък "закона".

Чл. 2. (1) Средствата за финансиране на програмите по чл. 6, ал. 7 от закона се предвиждат ежегодно по бюджета на Министерството на правосъдието.
(2) При определяне на средствата за съответната година се гарантират разходите по сключени договори от предходни периоди.

Чл. 3. (1) Министърът на вътрешните работи съвместно с министъра на правосъдието, министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите разработва всяка година проект на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие, който внася за приемане от Министерския съвет.
(2) Юридическите лица, които работят за защита от домашно насилие, участват в разработването на Националната програма за превенция и защита от домашно насилие и предоставят информация за реализирани и планирани от тях дейности за превенция и защита от домашно насилие.
(3) С Националната програма за превенция и защита от домашно насилие се определят:
1. целите по приоритетни области на превенцията и защитата от домашно насилие;
2. дейностите за превенция и защита от домашно насилие;
3. отговорните органи и партньорите за изпълнение на целите на програмата;
4. финансовото осигуряване на дейностите, определени в програмата;
5. очакваните резултати от изпълнението на програмата.

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г.) Министърът на правосъдието съгласувано с министъра на вътрешните работи и министъра на труда и социалната политика ежегодно определя приоритетни дейности за финансиране, съобразени с приоритетите в политиките за съответната година в областта на борбата с домашното насилие, защитата и подкрепата на пострадалите лица.

Глава втора.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

Раздел I.
Взаимодействие при защита от домашно насилие


Чл. 4. (1) При защита от домашно насилие органите на изпълнителната власт, съдилищата, общините и юридическите лица, които работят за защита от домашното насилие, си взаимодействат.
(2) Взаимодействието по ал. 1 се осъществява чрез:
1. обмен на информация за случаите на молби за защита от домашно насилие, за изпълнение на мерки за защита и за създадени програми за превенция и защита от домашно насилие;
2. извършване на съвместни действия при защита от домашно насилие.
(3) За осъществяване на взаимодействието по ал. 2 се създава и поддържа информация от:
1. Министерството на правосъдието - за програмите по чл. 6, ал. 7 от закона, финансирани по реда на глава трета;
2. Министерството на вътрешните работи - за изпълнението на наложените мерки по чл. 5, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от закона;
3. дирекция "Социално подпомагане" - за изпълнението на наложените мерки по чл. 5, т. 4 и 6 от закона;
4. юридическите лица, получили финансиране по реда на глава трета - за изпълнението на наложените мерки по чл. 5, т. 5 от закона.
(4) Информацията по ал. 3 се публикува на интернет страницата на съответните администрации и на юридическите лица, получили финансиране по реда на глава трета.

Чл. 5. Редът за осъществяване на взаимодействието между органите на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на труда и социалната политика при защита от домашно насилие се определя с инструкция на министъра на вътрешните работи и на министъра на труда и социалната политика.

Раздел II.
Изпълнение на мерките за защита от домашно насилие


Чл. 6. Полицейските органи следят за изпълнението на заповедта за защита, когато с нея е наложена мярка по чл. 5, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от закона.

Чл. 7. (1) В случай на неизпълнение на наложена мярка по чл. 5, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от закона пострадалото лице или лицето, установило нарушението, подава сигнал до съответното районно управление на Министерството на вътрешните работи.
(2) Полицейските органи извършват проверка на подадения сигнал, като в случаите на неизпълнение на наложената мярка предприемат действия съгласно Наказателно-процесуалния кодекс.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Когато нарушението по ал. 1 не съставлява престъпление, полицейските органи съставят протокол за предупреждение по реда на чл. 65 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

Чл. 8. (1) Когато извършителят откаже доброволно да изпълни наложена мярка по чл. 5, ал. 1, т. 2 от закона, пострадалото лице подава молба до районното управление на Министерството на вътрешните работи по местонахождението на жилището за оказване на съдействие.
(2) Началникът на районното управление на Министерството на вътрешните работи определя незабавно полицейските служители, които да окажат съдействие на пострадалото лице.
(3) Определените по реда на ал. 2 полицейски служители в присъствието на един свидетел поканват извършителя да освободи доброволно съвместно обитаваното жилище, да предаде ключовете, свързани с ползването на жилището, и да вземе личните си вещи, включващи:
1. лични документи;
2. вещи за обикновена употреба;
3. машини, инструменти, пособия и книги, необходими лично на извършителя, упражняващ свободна професия, а на занаятчия - за упражняване на неговото занятие.
(4) При отказ да освободи жилището и да предаде ключовете извършителят се отстранява принудително от жилището, а пострадалото лице се поканва да смени заключващите устройства.
(5) При отказ на извършителя да предаде ключовете те се изземват само ако това е разпоредено с решението на съда.
(6) За извършените действия по ал. 3, 4 и 5 се съставя протокол в присъствието на извършителя, пострадалото лице и на един свидетел, като след запознаване със съдържанието му се подписва от полицейския орган, извършителя, пострадалото лице и свидетеля. Отказът на извършителя да го подпише се удостоверява с подписа на свидетеля.
(7) Копие от протокола се предоставя на пострадалото лице при поискване.

Чл. 9. Дирекция "Социално подпомагане" следи за изпълнението на заповедта за защита, когато с нея са наложени мерки по чл. 5, ал. 1, т. 4 и 6 от закона, в защита на непълнолетни, поставени под запрещение и на лица с увреждания, като:
1. създава и поддържа информация за лицата, на които са наложени мерките по чл. 5, ал. 1, т. 4 и 6 от закона;
2. извършва периодични проверки за изпълнението на наложените мерки и на всеки сигнал за неизпълнение на мерките;
3. уведомява настойниците и попечителите в случаите, когато в програмите са включени непълнолетни, поставени под запрещение или лица с увреждания;
4. изисква периодична информация от юридическото лице, което изпълнява програма за възстановяване на пострадалите лица.

Чл. 10. (1) За изпълнението на мярката по чл. 5, ал. 1, т. 5 от закона извършителят на насилието е длъжен да посещава специализирана програма за лица, извършили домашно насилие, в мястото, посочено в заповедта на съда.
(2) При неизпълнение на мярката по ал. 1 юридическото лице, което изпълнява програмата, незабавно уведомява прокуратурата.

Глава трета.
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ И ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧЛ. 6, АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА

Раздел I.
Условия и ред за финансиране на програмите и обучението по чл. 6, ал. 7 от закона


Чл. 11. (1) За финансиране на програмите и обучението по чл. 6, ал. 7 от закона могат да кандидатстват юридически лица, регистрирани по реда на чл. 18, ал. 2 и 3 от Закона за социално подпомагане и по реда на чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Кандидатите по ал. 1 могат да участват самостоятелно или в партньорска организация. Партньорствата, създадени за целите на финансирането, не е необходимо да бъдат регистрирани.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) Министърът на правосъдието или упълномощено от него длъжностно лице обявява конкурс за финансиране на проекти на програмите и обучението по чл. 6, ал. 7 от Закона за защита от домашното насилие всяка година до 31 март. В заповедта се определят началната и крайната дата за подаване на формуляра, както и мястото за подаването му.
(2) Обявлението за конкурса се публикува на интернет страницата на Министерството на правосъдието.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г.) За участие в конкурса кандидатите подават в Министерството на правосъдието формуляр за кандидатстване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г.) Формулярът по ал. 1 съдържа:
1. основна информация за кандидата, която включва:
а) описание на кандидатстващата организация;
б) идентификационни данни за кандидатстващата организация;
в) предишен опит в дейността и информация за сътрудничество на кандидата с институции, пряко ангажирани с превенция на домашното насилие и защита на пострадалите лица;
г) описание на партниращи организации (ако има такива);
2. информация за предложения проект, която включва:
а) описание на инициативата;
б) обосновка на проекта;
в) стратегия за устойчивост на резултатите от проекта;
г) институции, с които се осъществява сътрудничество при изпълнението на проекта;
д) план за мониторинг и оценка на изпълнението;
3. информация за целевите групи, която включва:
а) описание на целевата група;
б) описание на непреките бенефициенти от проекта;
4. информация за целите на проекта, която включва:
а) описание на целите - краткосрочни и дългосрочни;
б) очаквани резултати;
в) основни дейности и начин на изпълнение;
г) период на изпълнение и график на дейностите;
д) индикатори за оценка на резултатите;
5. планиран бюджет, който покрива всички разходи за изпълнението на проекта, включително собствените средства, ако такива са предвидени.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г.) Към формулярът се прилагат:
1. удостоверението за актуално състояние, издадено от съда по регистрация, с дата на издаване след датата на обявяване на конкурса;
2. копие от картата за идентификация по Закона за регистър БУЛСТАТ, заверено от кандидата;
3. декларация за липсата на неизпълнени задължения - осигурителни вноски и данъци;
4. счетоводен баланс и финансов отчет за последната година, заверени съгласно Закона за счетоводството;
5. (нова - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г.) декларация, че кандидатът не получава и не кандидатства за финансиране от други източници за пълно изпълнение на дейностите, заложени в проектното предложение.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г.) Ако формулярът не отговаря на изискванията на ал. 2 и 3, се изпраща съобщение за отстраняване на нередовностите. Срокът за отстраняването им е 7 дни от получаване на съобщението.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) При неотстраняване на нередовностите в срока по ал. 4 формулярът заедно с приложенията към него се връщат на кандидата. Проектът не се разглежда по същество и не подлежи на финансиране.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г.) Попълненият формуляр се предоставя на електронен носител.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г.) Всички приети формуляри получават идентификационен номер с отбелязване на датата и часа на подаване.
(8) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.)

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) Оценяването се извършва от комисия, чийто състав и правила за работа се определят със заповед на министъра на правосъдието.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г.) Комисията разработва и приема:
1. насоки за кандидатстване на юридическите лица с нестопанска цел, които съдържат и правила за допустимост на разходите;
2. точкова система за оценяване на проектите;
3. насоки за отчитане на проектите;
4. формуляр за кандидатстване.
(4) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) Документите по ал. 3 се утвърждават от министъра на правосъдието или от упълномощено от него длъжностно лице и се обявяват ежегодно до 31 март на интернет страницата на Министерството на правосъдието.

Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) Членовете на комисията по чл. 14, ал. 1 декларират, че:
1. нямат материален интерес от участието си в комисията;
2. не са "свързани лица" с кандидат;
3. нямат частен интерес от участието си в комисията по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(2) Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) Членовете на комисията представят пред министъра на правосъдието декларация за съответствие на обстоятелствата по ал. 1 и за спазване изискванията на ал. 2 след получаване на списъка с кандидатите за финансиране и на всеки етап от процедурата при настъпване на промяна в декларираните обстоятелства.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) Комисията провежда заседание за оценяване на проектите в 14-дневен срок от изтичането на срока за подаване на формулярите и/или срока за отстраняване на нередностите по чл. 13, ал. 4.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) С мнозинство от 2/3 от своя състав комисията взема решение на основание на изготвена по точкова система оценка на постъпилите проекти. Решението се мотивира и съдържа:
1. проектите, получили одобрение;
2. проектите, за които се отказва финансиране.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) За проведеното заседание се води протокол от секретар, определен със заповедта по чл. 14, ал. 1. Протоколът и решението се подписват от председателя, секретаря и от присъствалите членове на комисията и се съхраняват в срок 3 години от провеждането на заседанието.

Чл. 16. (1) Комисията оценява и класира проектите при спазване на следните критерии:
1. съответствие на проекта с предварително обявените условия;
2. работен капацитет и квалификация на кадрите;
3. финансова стабилност и ефективност на разходите;
4. въздействие на предлагания проект върху целевите групи;
5. устойчивост на резултатите;
6. предишен опит в дейността и информация за сътрудничество на кандидата с институции, пряко ангажирани с превенция на домашното насилие и защита на пострадалите лица;
7. тригодишен предишен опит при кандидатстване по проекти за предоставяне помощ на пострадали лица и на извършители на домашно насилие.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) Проектите имат продължителност до 24 месеца от датата на подписване на договора за финансиране.

Чл. 17. Не се допускат до участие в конкурса кандидати:
1. обявени в несъстоятелност или в процедура по ликвидация;
2. (отм. в частта относно израза "осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията или" с Решение № 9744 от 10.07.2014 г. на ВАС - ДВ, бр. 100 от 2014 г.) представляващите лица на които са привлечени като обвиняеми, или са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;
3. предложили проекти, които следва да бъдат финансирани на друго основание със средства от държавния бюджет или от бюджетите на общините;
4. които имат прекратени договори от предходно финансиране на основание чл. 23.

Чл. 18. (1) При несъответствие на проекта с критериите по чл. 16 се отказва финансиране.
(2) При отказ по ал. 1 кандидатът има право да кандидатства отново за същите дейности при следващ конкурс по реда на правилника.

Чл. 19. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) Министърът на правосъдието или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за одобрените проекти и за отказите за финансиране в 7-дневен срок от решението на комисията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) Кандидатите се уведомяват в 7-дневен срок за издаването на заповедта по ал. 1.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) В срок до 20 работни дни от получаване на уведомлението по ал. 1 одобрените кандидати сключват договор за финансиране с министъра на правосъдието или с упълномощено от него длъжностно лице.
(4) В срока по ал. 3 кандидатът представя удостоверение от Националната агенция по приходите, удостоверяващо липсата на неизпълнени задължения - осигурителни вноски и данъци, в оригинал или нотариално заверено копие.
(5) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел II.
Контрол върху изпълнението на финансираните проекти


Чл. 20. (1) Юридическите лица, които изпълняват програмите и обучението по чл. 6, ал. 7 от закона, са длъжни да водят регистър на лицата, включени в програмата или обучението.
(2) В регистъра по ал. 1 се включва информация за:
1. името, постоянния и настоящия адрес, телефонния номер и семейното положение на лицето;
2. името, постоянния и настоящия адрес и телефонния номер на настойника, попечителя или близък роднина на лицето;
3. вида на програмата и основанието за включване на лицето в нея;
4. името, адреса и телефонния номер на личния лекар на лицето, включено в програмата;
5. дата на приемане и на напускане на програмата и график на посещенията.

Чл. 21. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) Министърът на правосъдието или упълномощено от него длъжностно лице осъществява контрол за изпълнението на условията по договора за финансиране.
(2) Юридическото лице - страна по договор за финансиране по чл. 19, ал. 3, се задължава да предоставя всяка поискана информация за осъществяването на финансираните дейности.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) Юридическото лице - страна по договора, се задължава да изпълнява проекта съгласно параметрите, посочени във формуляра за кандидатстване. Отклонения от проектното предложение се допускат само с изричното съгласие на страните.
(2) За изпълнението на проекта се подготвя окончателен финансов отчет в едномесечен срок от прекратяването на договора, към който се прилагат заверени копия от всички оригинални първични счетоводни документи за направените разходи по проекта.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) Отчетите по ал. 2 се разглеждат от комисия, назначена от министъра на правосъдието. Комисията приема или отхвърля отчетите, за което се съставя протокол.
(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) Членовете на комисията представят пред министъра на правосъдието декларация за съответствие на обстоятелствата по чл. 14а, ал. 1 и за спазване на изискванията на чл. 14а, ал. 2 след получаване на отчетите по ал. 2 и при настъпване на промяна в декларираните обстоятелства.

Чл. 23. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) Министърът на правосъдието или упълномощено от него длъжностно лице прекратява едностранно договора за финансиране на одобрен проект, когато в хода на изпълнението на проекта се установи, че отпуснатите средства се разходват по начин, различен от посочения в договора.
(2) В случаите по ал. 1 средствата се възстановяват заедно със законоустановената лихва.

Чл. 24. За период 3 години от датата на сключване на договора по чл. 19, ал. 3 юридическите лица, получили финансиране, са длъжни да съхраняват всички оригинални документи, свързани с финансираните дейности.

Заключителни разпоредби


§ 1. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на правилника министърът на правосъдието обявява конкурс за финансиране на програмите и обучението по чл. 6, ал. 7 от закона за 2010 г.
(2) Средствата, предоставени за финансиране на програми по чл. 6, ал. 7 от закона за 2010 г., се разходват до 31 май 2011 г.

§ 2. В тримесечен срок от влизането в сила на правилника министърът на вътрешните работи и министърът на труда и социалната политика издават инструкцията по чл. 5.

§ 3. Правилникът се приема на основание § 24 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита срещу домашното насилие (ДВ, бр. 102 от 2009 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 ОТ 14 ЮНИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 22.06.2012 Г.)
§ 8. Конкурсът по чл. 12, ал. 1 за 2012 г. се обявява в срок до един месец от влизане в сила на постановлението.

§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 ОТ 11 ЮНИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 17.06.2014 Г.)
§ 11. Конкурсът по чл. 12, ал. 1 за 2014 г. се обявява в срок до един месец от влизането в сила на постановлението.

§ 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2014 Г.)
§ 44. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 13, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
№ ............/............... г.
 
1. Информация за кандидата.
А. Кандидат: ...................................................................................................................................................................................................................................
Адрес; телефон/факс; електронна поща; интернет страница ................................................................................................................................................................................
Съдебна регистрация (номер и дата на съдебното решение), БУЛСТАТ .......................................................................................................................................................................
Лице за контакт .............................................................................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция; телефон/факс и електронна поща ................................................................................................................................................................................
Б. Представяне на проекти, в които организацията е осъществила дейности през последните две години.
...............................................................................................................................................................................................................................................
2. Информация за проекта.
Наименование на проекта: ....................................................................................................................................................................................................................
Място на изпълнение и продължителност на проекта
...............................................................................................................................................................................................................................................
Размер на финансиране: ....................................................................................................................................................................................................................
Резюме на проекта с конкретните дейности, период за изпълнение и участници: ...........................................................................................................................................................
(описание на проекта до 5 страници)
...............................................................................................................................................................................................................................................
3. Бюджет на проекта.
Обосновка на бюджета: ....................................................................................................................................................................................................................
(в свободен текст аргументирайте предлаганите разходи и приноса им за постигане целите на проекта - до една страница)
4. Очаквани резултати.
(описание на дейностите до две страници)
...............................................................................................................................................................................................................................................
Приложения:
1. Удостоверение за актуално състояние, издадено от съда по регистрация.
2. Копие от регистрация по БУЛСТАТ, заверено от кандидата.
3. Декларация за липсата на неизпълнени задължения (осигурителни вноски и данъци).
4. Счетоводен баланс и отчет за последната финансова година, заверени съгласно Закона за счетоводството.
 
Подпис: .........................