Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 21 Май 2024

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ НА БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ПАЗАРДЖИК, ПЛЕВЕН, СТАРА ЗАГОРА, СМОЛЯН И ЦАРЕВО

Информацията е предоставена от ciela.net
 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ НА БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ПАЗАРДЖИК, ПЛЕВЕН, СТАРА ЗАГОРА, СМОЛЯН И ЦАРЕВО

Издаден от Министерството на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г.


§ 1. В Устройствения правилник на Българо-германския център за професионално обучение в Пазарджик (обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г.; изм., бр. 38 от 2008 г. и бр. 35 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 2 думите "ул. Пловдивска 17" се заличават.
2. В чл. 3, ал. 1 думите "два центъра в Плевен и Стара Загора" се заменят с "четири центъра в Плевен, Смолян, Стара Загора и Царево".
3. В глава трета се правят следните изменения:
а) раздел II. "Директор на дирекция "Учебна дейност" се отменя;
б) раздел III. "Директор на дирекция "Административна и финансова дейност " се отменя.
4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
а) досегашният чл. 9 става чл. 9, ал. 1;
б) създава се ал. 2:
"(2) Директорът на БГЦПО утвърждава длъжностното щатно разписание на центъра след съгласуване с министъра на труда и социалната политика."
5. Член 10 се изменя така:
"Чл. 10. Числеността на персонала в БГЦПО се определя с постановление на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика."
6. Приложението към чл. 10 се отменя.

§ 2. В Устройствения правилник на Българо-германския център за професионално обучение в Плевен (обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г.; изм., бр. 38 от 2008 г. и бр. 35 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 2 думите "ул. Александър Стамболийски 16" се заличават.
2. В чл. 3, ал. 1 думите "два центъра в Пазарджик и Стара Загора" се заменят с "четири центъра в Пазарджик, Смолян, Стара Загора и Царево".
3. В глава трета се правят следните изменения:
а) раздел II. "Директор на дирекция "Учебна дейност" се отменя;
б) раздел III. "Директор на дирекция "Административна и финансова дейност" се отменя.
4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
а) досегашният чл. 9 става чл. 9, ал. 1;
б) създава се ал. 2:
"(2) Директорът на БГЦПО утвърждава длъжностното щатно разписание на центъра след съгласуване с министъра на труда и социалната политика."
5. Член 10 се изменя така:
"Чл. 10. Числеността на персонала в БГЦПО се определя с постановление на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика."
6. Приложението към чл. 10 се отменя.

§ 3. В Устройствения правилник на Българо-германския център за професионално обучение в Смолян (обн., ДВ, бр. 16 от 2008 г.; изм., бр. 38 от 2008 г. и бр. 35 от 2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 2 думите "кв. Райково, ул. Искър 8" се заличават.
2. В чл. 3, ал. 1 думите "три центъра в Плевен, Пазарджик и Стара Загора" се заменят с "четири центъра в Пазарджик, Плевен, Стара Загора и Царево".
3. В глава трета се правят следните изменения:
а) раздел II. "Директор на дирекция "Учебна дейност" се отменя;
б) раздел III. "Директор на дирекция "Административна и финансова дейност" се отменя.
4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
а) досегашният чл. 9 става чл. 9, ал. 1;
б) създава се ал. 2:
"(2) Директорът на БГЦПО утвърждава длъжностното щатно разписание на центъра след съгласуване с министъра на труда и социалната политика."
5. Член 10 се изменя така:
"Чл. 10. Числеността на персонала в БГЦПО се определя с постановление на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика."
6. Приложението към чл. 10 се отменя.

§ 4. В Устройствения правилник на Българо-германския център за професионално обучение в Стара Загора (обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г.; изм., бр. 38 от 2008 г. и бр. 35 от 2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 2 думите "ул. Армейска 7" се заличават.
2. В чл. 3, ал. 1 думите "два центъра в Пазарджик и Плевен" се заменят с "четири центъра в Пазарджик, Плевен, Смолян и Царево".
3. В глава трета се правят следните изменения:
а) раздел II. "Директор на дирекция "Учебна дейност" се отменя;
б) раздел III. "Директор на дирекция "Административна и финансова дейност " се отменя.
4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
а) досегашният чл. 9 става чл. 9, ал. 1;
б) създава се ал. 2:
"(2) Директорът на БГЦПО утвърждава длъжностното щатно разписание на центъра след съгласуване с министъра на труда и социалната политика."
5. Член 10 се изменя така:
"Чл. 10. Числеността на персонала в БГЦПО се определя с постановление на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика."
6. Приложението към чл. 10 се отменя.

§ 5. В Устройствения правилник на Българо-германския център за професионално обучение в гр. Царево (ДВ, бр. 35 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 2 думите "ул. Хан Аспарух 36" се заличават.
2. В чл. 3, ал. 1 думите "два центъра в Пазарджик и Стара Загора" се заменят с "четири центъра в Пазарджик, Плевен, Смолян и Стара Загора".
3. В глава трета се правят следните изменения:
а) раздел II. "Директор на дирекция "Учебна дейност" се отменя;
б) раздел III. "Директор на дирекция "Административна и финансова дейност" се отменя.
4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
а) досегашният чл. 9 става чл. 9, ал. 1;
б) създава се ал. 2:
"(2) Директорът на БГЦПО утвърждава длъжностното щатно разписание на центъра, след съгласуване с министъра на труда и социалната политика."
5. Член 10 се изменя така:
"Чл. 10. Числеността на персонала в БГЦПО се определя с постановление на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика."
6. Приложението към чл. 10 се отменя.