Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 21 Май 2024

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ НА БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ПАЗАРДЖИК, ПЛЕВЕН, СТАРА ЗАГОРА И СМОЛЯН

Информацията е предоставена от ciela.net
 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ НА БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ПАЗАРДЖИК, ПЛЕВЕН, СТАРА ЗАГОРА И СМОЛЯН

В сила от 12.05.2009 г.
Издаден от Министерството на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г.


§ 1. В Устройствения правилник на Българо-германския център за професионално обучение - Пазарджик (обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г.; изм., бр. 38 от 2008 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 1 текстът "... провеждане на професионално обучение и повишаване на квалификацията на безработни и заети лица, ..." се заменя с "... професионално ориентиране, провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация, обучение за усвояване на ключови компетентности, ...".
2. В чл. 4 се правят следните изменения:
а) в т. 1 текстът "... професионално обучение за лица, навършили 16 години ..." се заменя с "... професионално ориентиране, мотивационно обучение, обучение за придобиване на професионална квалификация и обучение за усвояване на ключови компетентности на възрастни;";
б) в т. 3 след "... обучение на възрастни" се добавя "... по професии и специалности, по които центърът провежда обучение";
в) създава се нова т. 7:
"7. участва в национални и международни проекти и програми;";
г) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея цифрата "6" се заменя със "7".
3. В чл. 5, ал. 2 текстът "директора на дирекция "Административна и финансова дейност", а в негово отсъствие - от" се заличава.
4. В чл. 6, т. 6 текстът "... годишен оперативен план;" се заменя с текста "... на труда годишен план за дейността на центъра;".
5. В чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения:
а) в т. 1 текстът "и определя продуктите и услугите, произведени в рамките на практическото обучение" се заличава;
б) точка 2 се отменя;
в) в т. 5 текстът "... следи за ..." се заменя с "контролира ...".
6. В чл. 8 се правят следните изменения:
а) алинея 2 се отменя;
б) в ал. 3 т. 2 и 3 се отменят.
7. В чл. 10 числото "29" се заменя с "27".
8. В чл. 15, ал. 3 се правят следните изменения:
а) в т. 1 текстът "... от обучение ..." се заменя с "... за конкретно обучение";
б) в т. 4 текстът "...професионално обучение за лица, навършили 16 години" се замества с "... дейностите по чл. 4, т. 1 ...", текстът "... утвърдените от МОН държавни образователни изисквания и лиценз от Националната агенция за професионално образование и обучение" се замества с "... действащата нормативна уредба".
9. В чл. 17, ал. 1 се правят следните изменения:
а) в т. 1 текстът "... проведено обучение на заети и безработни лица по заявки, извън тези от Агенцията по заетостта" се заменя с "... дейностите по чл. 4, т. 1, 4 - 6";
б) точки 2 - 4 се отменят.
10. В чл. 18, т. 1 текстът "професионално обучение на безработни и заети лица" се заменя с "професионално ориентиране, мотивационно обучение, обучение за придобиване на професионална квалификация и обучение за усвояване на ключови компетентности на възрастни;".
11. В чл. 19 ал. 2 се отменя.
12. Приложението към чл. 10 се изменя така:
"Приложение към чл. 10
Численост на персонала на БГЦПО - Пазарджик - 27 щ.бр.
Директор 1
Директор на дирекция "Учебна дейност" 1
Директор на дирекция "Административна  
и финансова дейност" 1
Обща администрация 8
в т.ч.  
дирекция "Административна и финансова  
дейност" 8
Специализирана администрация 16
в т.ч.  
дирекция "Учебна дейност" 16".

§ 2. В Устройствения правилник на Българо-германския център за професионално обучение - Плевен (обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г.; изм., бр. 38 от 2008 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 1 текстът "... провеждане на професионално обучение и повишаване на квалификацията на безработни и заети лица, ..." се заменя с "... професионално ориентиране, провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация, обучение за усвояване на ключови компетентности, ...".
2. В чл. 4 се правят следните изменения:
а) в т. 1 текстът "... професионално обучение за лица, навършили 16 години ..." се заменя с "... професионално ориентиране, мотивационно обучение, обучение за придобиване на професионална квалификация и обучение за усвояване на ключови компетентности на възрастни;";
б) в т. 3 след "... обучение на възрастни" се добавя "... по професии и специалности, по които центърът провежда обучение";
в) създава се нова т. 7:
"7. участва в национални и международни проекти и програми;";
г) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея цифрата "6" се заменя със "7".
3. В чл. 5, ал. 2 текстът "директора на дирекция "Административна и финансова дейност", а в негово отсъствие - от" се заличава.
4. В чл. 6, т. 6 текстът "... годишен оперативен план;" се заменя с текста "... на труда годишен план за дейността на центъра;".
5. В чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения:
а) в т. 1 текстът "и определя продуктите и услугите, произведени в рамките на практическото обучение" се заличава;
б) точка 2 се отменя;
в) в т. 5 текстът "... следи за ..." се заменя с "контролира ...".
6. В чл. 8 се правят следните изменения:
а) алинея 2 се отменя;
б) в ал. 3 т. 2 и 3 се отменят.
7. В чл. 10 числото "29" се заменя с "27".
8. В чл.15, ал. 3 се правят следните изменения:
а) в т. 1 текстът "... от обучение ..." се заменя с "... за конкретно обучение";
б) в т. 4 текстът "...професионално обучение за лица, навършили 16 години" се замества с "... дейностите по чл. 4, т. 1 ...", текстът "... утвърдените от МОН държавни образователни изисквания и лиценз от Националната агенция за професионално образование и обучение" се замества с "... действащата нормативна уредба".
9. В чл. 17, ал. 1 се правят следните изменения:
а) в т. 1 текстът "... проведено обучение на заети и безработни лица по заявки, извън тези от Агенцията по заетостта" се заменя с "... дейностите по чл. 4, т. 1, 4 - 6";
б) точки 2 - 4 се отменят.
10. В чл. 18, т. 1 текстът "професионално обучение на безработни и заети лица" се заменя с "професионално ориентиране, мотивационно обучение, обучение за придобиване на професионална квалификация и обучение за усвояване на ключови компетентности на възрастни;".
11. В чл. 19 ал. 2 се отменя.
12. Приложението към чл. 10 се изменя така:
"Приложение към чл. 10
Численост на персонала на БГЦПО - Плевен - 27 щ.бр.
Директор 1
Директор на дирекция "Учебна дейност" 1
Директор на дирекция "Административна  
и финансова дейност" 1
Обща администрация 8
в т.ч.  
дирекция "Административна и финансова  
дейност" 8
Специализирана администрация 16
в т.ч.  
дирекция "Учебна дейност" 16".

§ 3. В Устройствения правилник на Българо-германския център за професионално обучение - Смолян (обн., ДВ, бр. 16 от 2008 г.; изм., бр. 38 от 2008 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 1 текстът "... провеждане на професионално обучение и повишаване на квалификацията на безработни и заети лица, ..." се заменя с "... професионално ориентиране, провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация, обучение за усвояване на ключови компетентности, ...".
2. В чл. 4 се правят следните изменения:
а) в т. 1 текстът "... професионално обучение за лица, навършили 16 години ..." се заменя с "... професионално ориентиране, мотивационно обучение, обучение за придобиване на професионална квалификация и обучение за усвояване на ключови компетентности на възрастни;";
б) в т. 3 след "... обучение на възрастни" се добавя "... по професии и специалности, по които центърът провежда обучение";
в) създава се нова т. 7:
"7. участва в национални и международни проекти и програми;";
г) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея цифрата "6" се заменя със "7".
3. В чл. 5, ал. 2 текстът "директора на дирекция "Административна и финансова дейност", а в негово отсъствие - от" се заличава.
4. В чл. 6, т. 6 текстът "... годишен оперативен план;" се заменя с текста "... на труда годишен план за дейността на центъра;".
5. В чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения:
а) в т. 1 текстът "и определя продуктите и услугите, произведени в рамките на практическото обучение" се заличава;
б) точка 2 се отменя;
в) в т. 5 текстът "... следи за ..." се заменя с "контролира ...".
6. В чл. 8 се правят следните изменения:
а) алинея 2 се отменя;
б) в ал. 3 т. 2 и 3 се отменят.
7. В чл. 10 числото "25" се заменя с "16".
8. В чл. 15, ал. 3 се правят следните изменения:
а) в т. 1 текстът "... от обучение ..." се заменя с "... за конкретно обучение";
б) в т. 4 текстът "...професионално обучение за лица, навършили 16 години" се замества с "... дейностите по чл. 4, т. 1 ...", текстът "... утвърдените от МОН държавни образователни изисквания и лиценз от Националната агенция за професионално образование и обучение" се замества с "... действащата нормативна уредба".
9. В чл. 17, ал. 1 се правят следните изменения:
а) в точка 1 текстът "... проведено обучение на заети и безработни лица по заявки, извън тези от Агенцията по заетостта" се заменя с "... дейностите по чл. 4, т. 1, 4 - 6";
б) точки 2 - 4 се отменят.
10. В чл. 18, т. 1 текстът "професионално обучение на безработни и заети лица" се заменя с "професионално ориентиране, мотивационно обучение, обучение за придобиване на професионална квалификация и обучение за усвояване на ключови компетентности на възрастни;".
11. В чл. 19 ал. 2 се отменя.
12. Приложението към чл. 10 се изменя така:
"Приложение към чл. 10
Численост на персонала на БГЦПО - Смолян - 16 щ.бр.
Директор 1
Директор на дирекция "Учебна дейност" 1
Директор на дирекция "Административна  
и финансова дейност" 1
Обща администрация 5
в т.ч.  
дирекция "Административна и финансова  
дейност" 5
Специализирана администрация 8
в т.ч.  
дирекция "Учебна дейност" 8".

§ 4. В Устройствения правилник на Българо-германския център за професионално обучение - Стара Загора (обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г.; изм., бр. 38 от 2008 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 2 ал. 1 текстът "... провеждане на професионално обучение и повишаване на квалификацията на безработни и заети лица, ..." се заменя с "... професионално ориентиране, провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация, обучение за усвояване на ключови компетентности, ...".
2. В чл. 4 се правят следните изменения:
а) в т. 1 текстът "... професионално обучение за лица, навършили 16 години ..." се заменя с "... професионално ориентиране, мотивационно обучение, обучение за придобиване на професионална квалификация и обучение за усвояване на ключови компетентности на възрастни;";
б) в т. 3 след "... обучение на възрастни" се добавя "... по професии и специалности, по които центърът провежда обучение";
в) създава се нова т. 7:
"7. участва в национални и международни проекти и програми;";
г) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея цифрата "6" се заменя със "7".
3. В чл. 5, ал. 2 текстът "директора на дирекция "Административна и финансова дейност", а в негово отсъствие - от" се заличава.
4. В чл. 6, т. 6 текстът "... годишен оперативен план;" се заменя с текста "... на труда годишен план за дейността на центъра;".
5. В чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения:
а) в т. 1 текстът "и определя продуктите и услугите, произведени в рамките на практическото обучение" се заличава;
б) точка 2 се отменя;
в) в т. 5 текстът "... следи за ..." се заменя с "контролира ...".
6. В чл. 8 се правят следните изменения:
а) алинея 2 се отменя;
б) в ал. 3 т. 2 и 3 се отменят.
7. В чл. 10 числото "32" се заменя с "31".
8. В чл.15, ал. 3 се правят следните изменения:
а) в т. 1 текстът "... от обучение ..." се заменя с "... за конкретно обучение";
б) в т. 4 текстът "...професионално обучение за лица, навършили 16 години" се замества с "... дейностите по чл. 4, т. 1 ...", текстът "... утвърдените от МОН държавни образователни изисквания и лиценз от Националната агенция за професионално образование и обучение" се замества с "... действащата нормативна уредба".
9. В чл. 17, ал. 1 се правят следните изменения:
а) в т. 1 текстът "... проведено обучение на заети и безработни лица по заявки, извън тези от Агенцията по заетостта" се заменя с "... дейностите по чл. 4, т. 1, 4 - 6";
б) точки 2 - 4 се отменят.
10. В чл. 18, т. 1 текстът "професионално обучение на безработни и заети лица" се заменя с "професионално ориентиране, мотивационно обучение, обучение за придобиване на професионална квалификация и обучение за усвояване на ключови компетентности на възрастни;".
11. В чл. 19 ал. 2 се отменя.
12. Приложението към чл. 10 се изменя така:
"Приложение към чл. 10
Численост на персонала на БГЦПО - Стара Загора - 31 щ.бр.
Директор 1
Директор на дирекция "Учебна дейност" 1
Директор на дирекция "Административна  
и финансова дейност" 1
Обща администрация 10
в т.ч.  
дирекция "Административна и финансова  
дейност" 10
Специализирана администрация 18
в т.ч.  
дирекция "Учебна дейност" 18".

Заключителни разпоредби


§ 5. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".