Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 25 Май 2024

ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 2009 Г.

Информацията е предоставена от ciela.net
 

ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 2009 Г.

В сила от 22.04.2009 г.

Обн. ДВ. бр.26 от 7 Април 2009г.


Проект: 802-01-90/26.11.2008 г.

Чл. 1. (1) Амнистират се, като се освобождават от наказателна отговорност и от последиците на осъждането, лицата, които до 1 юли 2008 г. са извършили престъпления по непредпазливост, за които по закон се предвижда лишаване от свобода до 5 години или друго по-леко наказание.
(2) Алинея 1 не се прилага, когато деянието е извършено в пияно състояние или са причинени тежка телесна повреда или смърт.
(3) Конфискуваните или отнетите на основание чл. 53 от Наказателния кодекс имущества и събраните глоби въз основа на влезли в сила присъди до влизането в сила на този закон не се връщат. Глобите, наложени с влязъл в сила съдебен акт, се събират.
(4) Иззетите вещи и парични суми по незавършени наказателни производства се връщат на правоимащите, освен ако придобиването или притежаването им е забранено или подлежат на отнемане по друг закон.
(5) Амнистията по ал. 1 не е пречка за реализиране на административната отговорност по специалните закони.

Чл. 2. (1) Осъдените при условията на чл. 26 от Наказателния кодекс, в сила от 8 август 1997 г. до 30 септември 2002 г., изтърпяват наказание, равно по размер на лишаването от свобода с най-дълъг срок, увеличено с една втора, но не повече от сбора на отделните наказания. Изтърпява се остатъкът от наложеното наказание, ако вследствие прилагане на правилото на изречение първо следва да се изтърпи по-голямо наказание. Тези лица се освобождават от изтърпяване на останалите наказания лишаване от свобода независимо от прилагането на § 90 от Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 86 от 2005 г.).
(2) Алинея 1 не се прилага по отношение на другите видове наказания, наложени заедно с лишаването от свобода. Те се изтърпяват отделно.

Чл. 3. Лишените от свобода, осъдени за престъпления по чл. 354а, 354б и 354в от Наказателния кодекс, в сила от 20 май 2000 г. до 12 октомври 2006 г., се освобождават от изтърпяване на наказания, както следва:
1. лишените от свобода, осъдени по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс, се освобождават от изтърпяване на остатъка над 8 години лишаване от свобода;
2. лишените от свобода, осъдени по чл. 354а, ал. 2 от Наказателния кодекс, се освобождават от изтърпяване на остатъка над 12 години лишаване от свобода;
3. лишените от свобода, осъдени по чл. 354б, ал. 1 от Наказателния кодекс, се освобождават от изтърпяване на остатъка над 8 години лишаване от свобода;
4. лишените от свобода, осъдени по чл. 354б, ал. 2 от Наказателния кодекс, се освобождават от изтърпяване на остатъка над 10 години лишаване от свобода;
5. лишените от свобода, осъдени по чл. 354б, ал. 3 от Наказателния кодекс, се освобождават от изтърпяване на остатъка над 20 години лишаване от свобода;
6. лишените от свобода, осъдени по чл. 354в, ал. 2 от Наказателния кодекс, се освобождават от изтърпяване на остатъка над 20 години лишаване от свобода.

Чл. 4. Освобождаването от изтърпяване на наказания по чл. 2 и 3 не заличава последиците на осъждането.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Всички затруднения или съмнения във връзка с прилагането на този закон по конкретно дело се решават от районния съд по местоизпълнение на наказанието в закрито заседание. Решенията на съда са окончателни.

Заключителни разпоредби


§ 2. Законът влиза в сила в 14-дневен срок след обнародването му в "Държавен вестник".

§ 3. Изпълнението на закона се възлага на министъра на правосъдието и на главния прокурор.
-------------------------
Законът е приет от 40-то Народно събрание на 26 март 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.