Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 24 Април 2024

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2009 Г.

Информацията е предоставена от ciela.net
 

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2009 Г.

В сила от 01.01.2009 г.
Обн. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г.
Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 7 584 092,1 хил. лв., както следва:

ПОКАЗАТЕЛИ Сума
  (хил. лв.)

I. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 7 584 092,1
1. Осигурителни приходи 6 363 238,6
1.1. Осигурителни вноски 4 293 618,7
1.1.1. Вноски за работници и служители от работодатели за държавното  
  обществено осигуряване 2 548 424,0
1.1.2. Вноски от работници и служители (лична вноска) 1 540 263,9
1.1.3. Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) 157 630,8
1.1.4. Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното  
  обществено осигуряване от Националната агенция за приходите 37 300,0
1.1.5. Приходи от професионалните пенсионни фондове по чл. 157, ал. 7 от  
  Кодекса за социално осигуряване и § 4, ал. 4 от преходните и заключи-  
  телните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване 10 000,0
1.2. Трансфери от републиканския бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на  
  осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година 2 069 619,9
2. Неданъчни приходи 23 344,7
2.1. Приходи и доходи от собственост 4 253,0
2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 18 861,7
2.2.1. Лихви по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено  
  осигуряване от Националната агенция за приходите 7 000,0
2.2.2. Начети и лихви по ревизионни актове за начет, съставени от Националния  
  осигурителен институт след 31 декември 2005 г. 1 500,0
2.2.3. Други глоби, санкции и неустойки 10 361,7
2.3. Други неданъчни приходи 230,0
2.3.1. Приход в размер на 1,5 на сто от приходите от вноски във фонд "Гаранти-  
  рани вземания на работниците и служителите" 200,0
2.3.2. Други неданъчни приходи 30,0
3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -758,6
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено  
  осигуряване 352 322,9
5. Получени допълнителни субсидии от централния/републиканския  
  бюджет за покриване на недостига от средства 845 944,5

(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 7 581 503,4 хил. лв., както следва:

I. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 7 581 503,4
1. Разходи 7 571 503,4
1.1. Пенсии 6 564 371,9
1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 6 175 292,6
1.1.2. Пенсии за сметка на републиканския бюджет 289 456,2
1.1.3. Пенсии по международни спогодби 54 000,0
1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги) 45 623,1
1.2. Социални помощи и обезщетения 851 449,5
1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане  
  и заетостта 93 102,0
1.3.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения 42 798,2
1.3.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 4 226,6
1.3.3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели 8 236,2
1.3.4. Издръжка 24 940,3
1.3.5. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 74,9
1.3.6. Капиталови разходи 12 825,8
1.4. Отбрана и сигурност 1 246,2
1.5. Разходи за лихви 1 333,8
1.5.1. Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции  
  (Световната банка) 1 332,8
1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица 1,0
1.6. Резерв за реформата в социалното осигуряване 60 000,0
2. Предоставени трансфери 10 000,0
2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за  
  социално подпомагане съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "в", чл. 12, ал. 1,  
  т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 3 500,0
2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условия  
  на труд" 6 000,0
2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професио-  
  налните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 4 000,0
2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от  
  Кодекса за социално осигуряване 2 000,0
2.3. За Държавната агенция за информационни технологии и съобщения 500,0

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 2 588,7
ФИНАНСИРАНЕ -2 588,7

  Погашения по заеми от Световната банка - № 4081 от Международната  
  банка за възстановяване и развитие (-) -2 588,7
  Наличност в края на периода -

 

Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по приходите и трансферите на обща сума 5 486 847,6 хил. лв., както следва:

I. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 5 486 847,6
1. Осигурителни приходи 5 426 347,6
1.1. Осигурителни вноски 3 356 727,7
1.1.1. Вноски за работници и служители от работодатели за държавното  
  обществено осигуряване 1 927 312,1
1.1.2. Вноски от работници и служители (лична вноска) 1 235 762,8
1.1.3. Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) 146 352,8
1.1.4. Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното  
  обществено осигуряване от Националната агенция за приходите 37 300,0
1.1.5. Приходи от професионалните пенсионни фондове по чл. 157, ал. 7 от  
  Кодекса за социално осигуряване и § 4, ал. 4 от преходните и  
  заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване 10 000,0
1.2. Трансфери от републиканския бюджет в размер на 12 на сто  
  върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за  
  календарната година 2 069 619,9
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното  
  обществено осигуряване 60 500,0

(2) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по разходите и трансферите на обща сума 6 291 148,5 хил.лв., както следва:

I. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 6 291 148,5
1. Разходи 6 291 148,5
1.1. Пенсии 6 228 371,4
1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 6 131 130,3
1.1.3. Пенсии по международни спогодби 54 000,0
1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги) 43 241,1
1.2. Социални помощи и обезщетения 2 777,1
1.6. Резерв за реформата в социалното осигуряване 60 000,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии", както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) -804 300,9

 

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" по приходите и трансферите на обща сума 291 522,9 хил. лв., както следва:

I. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 291 522,9
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено  
  осигуряване 291 522,9

(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" на обща сума 291 533,3 хил. лв., както следва:

I. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 291 533,3
1. Разходи 291 533,3
1.1. Пенсии 291 522,9
1.1.2. Пенсии за сметка на републиканския бюджет 289 456,2
1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС) 2 066,7
1.2. Социални помощи и обезщетения 10,4

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност", както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) -10,4

 

Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по приходите и трансферите на обща сума 118 569,6 хил. лв., както следва:

I. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 118 569,6
1. Осигурителни приходи 118 569,6
1.1. Осигурителни вноски 118 569,6
1.1.1. Вноски за работници и служители от работодатели за държавното  
  обществено осигуряване 118 569,6

(2) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по разходите и трансферите на обща сума 57 289,1 хил. лв., както следва:

I. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 57 289,1
1. Разходи 51 189,1
1.1. Пенсии 44 477,6
1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 44 162,3
1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС) 315,3
1.2. Социални помощи и обезщетения 6 711,5
2. Предоставени трансфери 6 100,0
2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за  
  социално подпомагане съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално  
  осигуряване 100,0
2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условия на труд" 6 000,0
2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните  
  болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 4 000,0
2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от  
  Кодекса за социално осигуряване 2 000,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест", както следва:

ЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 1 280,5

 

Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по приходите и трансферите на обща сума 639 509,4 хил. лв., както следва:

I. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 639 509,4
1. Осигурителни приходи 639 509,4
1.1. Осигурителни вноски 639 509,4
1.1.1. Вноски за работници и служители от работодатели за държавното  
  обществено осигуряване 391 184,8
1.1.2. Вноски от работници и служители (лична вноска) 237 046,6
1.1.3. Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) 11 278,0

(2) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по разходите и трансферите на обща сума 744 266,6 хил. лв., както следва:

I. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 744 266,6
1. Разходи 740 866,6
1.2. Социални помощи и обезщетения 740 866,6
2. Предоставени трансфери 3 400,0
2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за  
  социално подпомагане съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално  
  осигуряване 3 400,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) - 104 757,2

 

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд "Безработица" по приходите и трансферите на обща сума 179 112,0 хил. лв., както следва:

I. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 179 112,0
1. Осигурителни приходи 178 812,0
1.1. Осигурителни вноски 178 812,0
1.1.1. Вноски за работници и служители от работодатели за държавното  
  обществено осигуряване 111 357,5
1.1.2. Вноски от работници и служители (лична вноска) 67 454,5
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено  
  осигуряване 300,0

(2) Приема бюджета на фонд "Безработица" по разходите и трансферите на обща сума 101 083,9 хил. лв., както следва:

I. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 101 083,9
1. Разходи 101 083,9
1.2. Социални помощи и обезщетения 101 083,9

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Безработица", както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 78 028,1

 

Чл. 7. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 868 530,6 хил. лв., както следва:

I. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 868 530,6
2. Неданъчни приходи 23 344,7
2.1. Приходи и доходи от собственост 4 253,0
2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 18 861,7
2.2.1. Лихви по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено  
  осигуряване от Националната агенция за приходите 7 000,0
2.2.2. Начети и лихви по ревизионни актове за начет, съставени от Националния  
  осигурителен институт след 31 декември 2005 г. 1 500,0
2.2.3. Други глоби, санкции и неустойки 10 361,7
2.3. Други неданъчни приходи 230,0
2.3.1. Приход в размер на 1,5 на сто от приходите от вноски във фонд "Гарантирани  
  вземания на работниците и служителите" 200,0
2.3.2. Други неданъчни приходи 30,0
3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -758,6
5. Получени допълнителни субсидии от централния/републиканския бюджет  
  за покриване на недостига от средства 845 944,5

(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 96 182,0 хил. лв., както следва:

I. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 96 182,0
1. Разходи 95 682,0
1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане  
  и заетостта 93 102,0
1.3.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения 42 798,2
1.3.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 4 226,6
1.3.3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели 8 236,2
1.3.4. Издръжка 24 940,3
1.3.5. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 74,9
1.3.6. Капиталови разходи 12 825,8
1.4. Отбрана и сигурност 1 246,2
1.5. Разходи за лихви 1 333,8
1.5.1. Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции  
  (Световната банка) 1 332,8
1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица 1,0
2. Предоставени трансфери 500,0
2.3. За Държавната агенция за информационни технологии и съобщения 500,0

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 772 348,6
ФИНАНСИРАНЕ -772 348,6

  Погашения по заеми от Световната банка - № 4081 от Международната банка  
  за възстановяване и развитие (-) -2 588,7
  Наличност в края на периода 769 759,9

(4) Погасяването на получените външни заеми се извършва чрез бюджета на Националния осигурителен институт.

 

Чл. 8. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2009 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 260 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 130 лв.;

4. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват само земеделска дейност - 65 лв.;

5. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2000 лв.

 

Чл. 9. Определя се за 2009 г. минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, както следва:

1. от 1 януари до 30 юни - 124,84 лв.;

2. от 1 юли до 31 декември - размерът по т. 1, увеличен с процент, равен на процента, определен по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване, намален с 10 пункта.

 

Чл. 10. Определя се за 2009 г. дневен минимален размер на обезщетението за безработица - 6 лв., и дневен максимален размер - 12 лв.

 

Чл. 11. Определя се за 2009 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване - 240 лв.

 

Чл. 12. Определя се размерът на осигурителната вноската за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности съгласно приложение № 2. Осигурителната вноска е за сметка на осигурителя.

 

Чл. 13. Определя се за приход по бюджета на Националния осигурителен институт 1,5 на сто от приходите от вноски във фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

 

Чл. 14. При временен недостиг на средства във фондовете на държавното обществено осигуряване могат да се ползват временни безлихвени заеми от централния бюджет или от други сметки и фондове със социално предназначение до размера на едномесечните осигурителни разходи. Заемите са отпускат с разрешение на министъра на финансите.

 

Чл. 15. Резервът за реформата в социалното осигуряване по чл. 1, ал. 1, т. 4 в размер 60,0 млн. лв. се използва в зависимост от хода на реформата с разрешение на министъра на финансите.

 

Чл. 16. (1) Определя се вноската за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" в размер 0,1 на сто.

(2) За 2009 г. се определя максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 660 лв.

(3) Приема се план-сметка на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" съгласно приложение № 3.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на републиканския бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.

 

§ 2. За 2009 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване. Сумите по главниците от ревизионните актове за начет за периоди преди 1 януари 2006 г. постъпват като приход на фонд "Пенсии", а по ревизионните актове за начет, съставени от НОИ след 31 декември 2005 г., постъпват като приход на бюджета на НОИ. Сумите по лихвите от ревизионните актове за начет постъпват като приход в бюджета на НОИ.

 

§ 3. За 2009 г. за всяко действително наето лице по програмата "В подкрепа на майчинството" от фонд "Общо заболяване и майчинство" се превеждат като трансфер по бюджета на Министерството на труда и социалната политика до 10-о число на месеца, следващ съответното тримесечие, необходимите средства в размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете, определено по реда на чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване.

 

§ 4. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; бр. 55 от 2000 г. - Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59, 68, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 64, 77, 97, 100 , 109 и бр. 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89 и 102 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 2:

а) досегашният текст става ал. 1;

б) създават се ал. 2 - 5:

"(2) Лицата, които подлежат на държавно обществено осигуряване, се осигуряват във:

1. фонд "Общо заболяване и майчинство" за общо заболяване и майчинство, което включва осигуряването за временна неработоспособност, временно намалена работоспособност и майчинство;

2. фонд "Пенсии" за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт;

3. фонд "Трудова злополука и професионална болест" за трудова злополука и професионална болест, което включва инвалидност, смърт, временна неработоспособност и временно намалена работоспособност, поради трудова злополука и професионална болест;

4. фонд "Безработица" за безработица.

(3) За осигурените лица по чл. 4, ал. 1 се внасят осигурителни вноски в размерите, определени за фондовете "Общо заболяване и майчинство", "Пенсии", "Трудова злополука и професионална болест" и "Безработица".

(4) За осигурените лица за трудова злополука и професионална болест се внасят осигурителни вноски в размерите, определени за фонд "Трудова злополука и професионална болест".

(5) За осигурените лица за инвалидност, поради общо заболяване, за старост и за смърт се внасят осигурителните вноски в размерите, определени за фонд "Пенсии"."

2. В чл. 4:

а) в ал. 1:

аа) в текста преди т. 1 думите "всички осигурени социални рискове" се заменят с "общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица";

бб) в т. 3 накрая се добавя "както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет";

б) в ал. 4 думите "всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица" се заменят с "общо заболяване и майчинство";

в) в ал. 7 думите "всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица" се заменят с "общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт".

3. В чл. 5:

а) в ал. 1 се създава изречение второ: "Държавата участва в осигуряването чрез трансфер във фонд "Пенсии" в размерите и по реда, определени в чл. 21, т. 5.";

б) в ал. 2 думата "изцяло" се заличава и се създава изречение второ: "Държавата участва в осигуряването на самоосигуряващите се лица чрез трансфер във фонд "Пенсии" в размерите и по реда, определени в чл. 21, т. 5."

4. В чл. 6:

а) алинея 1 се изменя така:

"(1) Размерите на осигурителните вноски се внасят във фондовете на държавното обществено осигуряване, както следва:

1. осемнадесет на сто за фонд "Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., а за работещи при условията на I или II категория труд и за тези по чл. 4, ал. 1, т. 4, както и за следователите по Закона за съдебната власт - 21 на сто;

2. тринадесет на сто за фонд "Пенсии" за лицата, родени след 31 декември 1959 г., а за работещи при условията на I или II категория труд и за тези по чл. 4, ал. 1, т. 4, както и за следователите по Закона за съдебната власт - 16 на сто;

3. 3,5 на сто за фонд "Общо заболяване и майчинство";

4. едно на сто за фонд "Безработица";

5. от 0,4 до 1,1 на сто за фонд "Трудова злополука и професионална болест", определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година по групи основни икономически дейности.";

б) в ал. 3:

аа) точка 7 се изменя така:

"7. от 1 януари 2009 г. осигурителната вноска за фондовете "Общо заболяване и майчинство" и "Безработица" се разпределя в съотношение 60:40;";

бб) точка 8 се изменя така:

"8. от 1 януари 2009 г. осигурителната вноска за фонд "Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., се разпределя така:

а) 8 на сто за сметка на осигуреното лице и 18 на сто за сметка на самоосигуряващото се лице;

б) 10 на сто за сметка на осигурителя, а когато лицето работи при условията на I и II категория труд и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4, както и за следователите по Закона за съдебната власт - 13 на сто;";

вв) създава се т. 9:

"9. от 1 януари 2009 г. осигурителната вноска за фонд "Пенсии" за лицата, родени след 31 декември 1959 г., се разпределя така:

а) 5,8 на сто за сметка на осигуреното лице и 13 на сто за сметка на самоосигуряващото се лице;

б) 7,2 на сто за сметка на осигурителя, а когато лицето работи при условията на I и II категория труд и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4, както и за следователите по Закона за съдебната власт - 10,2 на сто.";

в) алинея 4 се изменя така:

"(4) Възнаграждението за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6, върху което се дължат осигурителни вноски, се определя след намаляването му с разходите за дейността, определени по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.";

г) алинея 8 се изменя така:

"(8) Окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата по ал. 7 се определя въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Окончателният размер на месечния осигурителен доход се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателната осигурителна вноска се дължи върху годишния осигурителен доход, определен като разлика между декларирания доход и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Осигурителните вноски се внасят за сметка на осигурените лица в размерите, определени за фонд "Пенсии" и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на декларацията. Когато лицето с данъчната декларация за предходната година декларира доходи, получени за извършена дейност през минали години, подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година.";

д) в ал. 10:

аа) точка 1 се изменя така:

"1. доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2;";

бб) в т. 2 след думата "търговски" се добавя "или в неперсонифицирани";

е) в ал. 11 след думите "ал. 1" се добавя "и 2".

5. В чл. 7, ал. 2 след думите "ал. 1" се добавя "и 2".

6. В чл. 9:

а) в ал. 1 се създава т. 5:

"5. времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 - 4 и ал. 2, за които не е определен минимален осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3, са работили при пълното законоустановено за тях работно време, ако са внесени или дължими осигурителни вноски върху полученото възнаграждение, но върху не по-малко от минималната работна заплата за страната; когато лицето е работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното за него работно време, ако са внесени или дължими осигурителни вноски върху съответната пропорционална част от минималната работна заплата.";

б) в ал. 2, т. 5 думите "всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица" се заменят с "инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство";

в) в ал. 8, т. 2 след думата "търговски" се добавя "или в неперсонифицирани".

7. В чл. 11:

а) в заглавието думите "всички осигурени социални рискове" се заменят с "общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица";

б) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите "всички осигурени социални рискове" се заменят с "общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица".

8. Създава се нов чл. 13а:

"Осигурителни права на осигурените за общо заболяване и майчинство

Чл. 13а. Осигурените за общо заболяване и майчинство лица имат право на:

1. парични обезщетения за:

а) временна неработоспособност поради общо заболяване, санаторно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на член от семейството под карантина, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето;

б) трудоустрояване при временна намалена работоспособност поради общо заболяване;

в) трудоустрояване поради бременност и кърмене;

г) бременност и раждане;

д) отглеждане на малко дете;

2. парични помощи за:

а) инвалидност поради общо заболяване, когато няма основания за отпускане на пенсия;

б) профилактика и рехабилитация;

в) помощно-технически средства, свързани с увреждането."

9. Създава се чл. 13б:

"Осигурителни права на осигурените за безработица

Чл. 13б. Осигурените във фонд "Безработица" имат право на парично обезщетение за безработица."

10. Досегашният чл. 13а става чл. 13в и в него ал. 1 се изменя така:

"(1) Лицата, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са внесени или дължими осигурителни вноски за тези рискове за период от 6 календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията. В периода от 6 календарни месеца се включва и времето:

1. на платените и неплатените отпуски за отглеждане на дете;

2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане;

3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;

4. през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на дете, и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на дете, през които не са имали право на обезщетение."

11. В чл. 18 ал. 2 се отменя.

12. В чл. 20:

а) в ал. 2 т. 12 се отменя;

б) в ал. 3 т. 4 се отменя;

в) в ал. 6 и 7 навсякъде думите "чл. 20" се заличават.

13. В чл. 21:

а) в т. 4 буква "в" се отменя;

б) създава се нова т. 5:

"5. трансфери от републиканския бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година."

14. В чл. 22 т. 4 се отменя.

15. В чл. 26б думите "и за трансфери за здравноосигурителни вноски за безработните" се заличават.

16. В чл. 40:

а) алинеи 1 и 2 се изменят така:

"(1) Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо трудово възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст.

(2) Осигурените лица за трудова злополука и професионална болест имат право на парично обезщетение за трудова злополука или професионална болест, както и на обезщетение при трудоустрояване в тези случаи независимо от продължителността на осигурителния стаж.";

б) в ал. 3, изречение първо думите "териториалните поделения на" се заличават;

в) алинея 5 се изменя така:

"(5) Отпускането и изчисляването на паричните обезщетения и помощи се извършва въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 и данните, декларирани в подадените документи за изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет."

17. В чл. 41, ал. 2:

а) в т. 1 думите "всички осигурени социални рискове" се заменят с "общо заболяване и майчинство";

б) точка 2 се отменя.

18. Член 48а се изменя така:

"Право на обезщетение за бременност и раждане

Чл. 48а. Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск."

19. В чл. 49 ал. 1 се изменя така:

"(1) Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 12 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната, и се определя по реда на чл. 41, ал. 2 - 5."

20. В чл. 50:

а) алинея 1 се изменя така:

"(1) Осигурената за общо заболяване и майчинство майка има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 410 календарни дни, от които 45 дни преди раждането.";

б) в ал. 5 думите "всички осигурени социални рискове" се заменят с "общо заболяване и майчинство";

в) алинея 6 се изменя така:

"(6) Осигуреният за общо заболяване и майчинство баща има право на парично обезщетение при раждане на дете в размера, определен по реда на чл. 49, за срок до 15 календарни дни, през време на отпуска по чл. 163, ал. 7 от Кодекса на труда, ако отговаря на условията по чл. 48а.";

г) създава се ал. 7:

"(7) Осигуреният за общо заболяване и майчинство баща/осиновител има право на парично обезщетение при раждане на дете в размера, определен по реда на чл. 49, след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни, през време на отпуска по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда, ако отговаря на условията по чл. 48а."

21. В чл. 51, изречение второ думите "всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица" се заменят с "общо заболяване и майчинство".

22. В чл. 52 думите "всички осигурени социални рискове" се заменят с "общо заболяване и майчинство", а думата "осигурената" се заменя с "осигуреното лице".

23. Член 52а се изменя така:

"Право на обезщетение за отглеждане на малко дете

Чл. 52а. Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск."

24. В чл. 53, ал. 5 думите "всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица" се заменят с "общо заболяване и майчинство".

25. В чл. 54:

а) в ал. 1:

аа) в текста преди т. 1 думите "всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица" се заменят с "общо заболяване и майчинство";

бб) в т. 2 думите "всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица" се заменят с "общо заболяване и майчинство";

б) в ал. 2 изречение второ се изменя така: "Обезщетението се изплаща, ако лицето, поело отглеждането на детето, е осигурено за общо заболяване и майчинство."

26. В чл. 54а:

а) в ал. 1:

аа) в текста преди т. 1 думите "за всички осигурени социални рискове" се заменят с "във фонд "Безработица";

бб) в т. 1 думите "съответното териториално поделение на" се заличават;

б) алинея 5 се изменя така:

"(5) Отпускането и изчисляването на паричните обезщетения за безработица се извършват въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 и данните, декларирани в подадените от лицата документи за отпускане на паричните обезщетения, при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет."

27. В чл. 54б:

а) алинеи 1 и 2 се изменят така:

"(1) Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 9 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер на обезщетението за безработица.

(2) Минималният и максималният дневен размер на обезщетението за безработица се определят ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.";

б) алинея 5 се изменя така:

"(5) Месечният размер на паричното обезщетение за безработица се определя, като полученият по реда на ал. 1 дневен размер се умножи по броя на работните дни в месеца, за който се отнася.";

в) в ал. 7:

аа) текстът преди т. 1 се изменя така: "Когато в периода по ал. 1, от който се определя среднодневното възнаграждение или среднодневният осигурителен доход, се включва време, което се зачита за осигурителен стаж, без да се дължат осигурителни вноски, или през което лицето не е осигурено за безработица, при определяне на осигурителния доход се вземат съответно";

бб) в т. 1 и 3 думите "минималната месечна" се заменят със "среднодневната минимална";

вв) създава се т. 4 :

"4. за времето, през което лицето не е осигурено за безработица - среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период."

28. В чл. 54в ал. 4 се отменя.

29. В чл. 54ж:

а) в заглавието след думата "отпускане" се поставя запетая и се добавя "изплащане";

б) в ал. 2 думите "полагащите се обезщетения за безработица" се заменят с "вземания на лицата от държавното обществено осигуряване по реда на чл. 114, ал. 1";

в) създава се ал. 3:

"(3) Паричните обезщетения за безработица се изплащат от Националния осигурителен институт на лицата по декларирана от тях банкова сметка."

30. (В сила от 01.04.2009 г.) В чл. 70, ал. 1, изречение първо думите "един процент" се заменят с "процент 1,1 на сто".

31. В чл. 74, ал. 3 след думата "отпуска" се поставя запетая и се добавя "възобновява или възстановява".

32. В чл. 105, ал. 2 думите "три години от датата, на която е станало изискуемо" се заменят с "тригодишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнася".

33. В чл. 115:

а) в ал. 1:

аа) в изречение първо след думите "петгодишен давностен срок" се добавя "считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнася";

бб) в изречение второ след думите "десетгодишен давностен срок" се добавя "считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнасят";

б) в ал. 2 т. 2 се отменя;

в) в ал. 4, изречение първо думите "от датата, на която са станали изискуеми, с изключение на вземанията по чл. 54в, ал. 4" се заменят със "считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнасят".

34. В чл. 157 ал. 3 се изменя така:

"(3) От 1 януари 2009 г. вноските за универсални пенсионни фондове се разпределят между осигурителите и осигурените лица, както следва:

1. за сметка на осигуреното лице - 2,2 на сто;

2. за сметка на осигурителя - 2,8 на сто."

35. В § 5, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби думите "2009 г." се заменят с "2020 г.".

36. В § 9, ал. 9 от преходните и заключителните разпоредби след думите "фонд "Пенсии" се добавя "и са изцяло за сметка на лицата".

37. В § 22 от преходните и заключителните разпоредби:

а) в ал. 1 думите "след 2009 г." се заличават;

б) в ал. 7 след думите "4,3 на сто" се добавя "и е изцяло за сметка на осигурителя".

38. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 22ж:

"§ 22ж. Определянето на размера и изплащането на паричните обезщетения за безработица на лицата, чиито правоотношения са прекратени преди 1 януари 2009 г., се извършват по досегашния ред."

39. (В сила от 01.04.2009 г.) В преходните и заключителните разпоредби се създава § 22з:

"§ 22з. (1) За 2009 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се определя, считано от 1 април, в размер на 700 лв.

(2) Отпуснатите с начална дата до 31 март 2009 г. пенсии се преизчисляват по реда на чл. 70 с процент 1,1 на сто за всяка година осигурителен стаж, без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията."

40. (В сила от 01.07.2009 г.) В преходните и заключителните разпоредби се създава § 22и:

"§ 22и. (1) За 2009 г. осъвременяването на пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 март 2009 г., се извършва от 1 юли с процента, определен по чл. 100, намален с 10 пункта.

(2) С процента по ал. 1 се увеличава и минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

(3) Осъвременяването по ал. 1 и 2 се извършва с решение на надзорния съвет на Националния осигурителен институт."

41. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 22к:

"§ 22к. (1) Майките (осиновителите), за които срокът на обезщетението по чл. 50 не е изтекъл до 1 януари 2009 г., имат право на обезщетение за бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни.

(2) Майките (осиновителите), за които срокът на обезщетението по чл. 50 е изтекъл до

1 януари 2009 г., но от започването му не са изтекли 410 календарни дни, имат право на обезщетение за бременност и раждане за остатъка до края на този период."

42. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 22л:

"§ 22л. Лицата, освободени през периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. включително, имащи право на парично обезщетение за безработица, получават обезщетението в следните размери:

а) 130 на сто от определения размер на обезщетението по чл. 54б, ал. 1 и 2 - за първата половина на периода, за който се дължи обезщетението;

б) 70 на сто от определения размер на обезщетението по чл. 54б, ал. 1 и 2 - за втората половина на периода, за който се дължи обезщетението."

 

§ 5. В Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54 и 120 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2003 г.; изм., бр. 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81 от 2004 г.; доп., бр. 27 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2005 г., бр. 18 от 2006 г.; изм., бр. 30 и 33 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 26 и 89 от 2008 г.) в чл. 16, т. 13 след думите "други разходи за" се добавя "запазване и/или".

 

§ 6. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; доп., бр. 6 от 1988 г.; изм. и доп., бр. 21 от 1990 г.; изм., бр. 30 и 94 от 1990 г., бр. 27 от 1991 г.; доп., бр. 32 от 1991 г.; изм., бр. 104 от 1991 г.; доп., бр. 23 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 26 от 1992 г.; доп., бр. 88 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 100 от 1992 г.; доп., бр. 87 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 2 от 1996 г.; изм., бр. 12 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 28 от 1996 г.; изм., бр. 124 от 1997 г.; доп., бр. 22 от 1998 г.; доп., бр. 56, 83 и 108 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 133 от 1998 г., бр. 51 от 1999 г.; доп., бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 110 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2001 г.; изм., бр. 1 и 105 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 18 от 2003 г.; изм., бр. 86 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г.; изм., бр. 27 от 2005 г.; доп., бр. 46 от 2005 г.; изм., бр. 76 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2006 г.; изм., бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 48, 57 и 68 от 2006 г.; изм., бр. 75 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2006 г.; доп., бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 40, 46, 59 и 64 от 2007 г.; доп., бр. 104 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 43 и 94 от 2008 г.) в преходните разпоредби се създава § 3б:

"§ 3б. От 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. след предварително съгласуване с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 периодът, за който се въвежда намаленото работно време по чл. 138а, ал. 1, може да бъде удължен с още три месеца."

 

§ 7. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт.

 

§ 8. Законът влиза в сила от 1 януари 2009 г., с изключение на § 4, т. 30 и 39, които влизат в сила от 1 април 2009 г., и § 4, т. 40, която влиза в сила от 1 юли 2009 г.

-------------------------

Законът е приет от 40-то Народно събрание на 12 декември 2008 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Приложение № 1 към чл. 8, т. 1

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2009 г.
 

По- КИД Икономи- Наименование на Пре- Анали- Тех- Адми- Персо- Квали- Квали- Опера- Про-
реден 2008 чески икономическа дейност - зи- тични ници нист- нал, фици- фици- тори фесии,
номер Иконо- дейности раздели дент, спе- и дру- рати- зает рани рани на ма- не-
  миче- (код по   зако- циа- ги при- вен с ус- работ- произ- шини изиск-
  ски КИД   нода- листи лож- пер- луги ници в водст- и съо- ващи
  дей- 2008)   тели,   ни сонал за селско- вени ръже- спе-
  ности     висши   спе-   насел., то, гор- работ- ния и циал-
  секто-     служи-   циа-   охра- ското, ници работ- на
  ри     тели   листи   на и рибно- и срод- ници квали-
        и ръко-       търго- то и ни на по фика-
        води-       вия ловно- тях мон- ция
        тели         то сто- зана- таж  
                  панство ятчии на из-  
                      делия  
        1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 А 01, 02, 03 Растениевъдство, живот-                  
      новъдство и лов; спома-                  
      гателни дейности; Гор-                  
      ско стопанство; Рибно                  
      стопанство 540 386 356 345 290 320 345 345 245
2 В 05 Добив на антрацитни и                  
      черни въглища 713 583 554 396 343 240 554 502 370
3 В 06 Добив на нефт и приро-                  
      ден газ 660 528 515 343 343 240 475 436 343
4 В 07 Добив на метални руди 700 581 515 370 320 240 510 440 330
5 В 08,09 Добив на неметални ма-                  
      териали и суровини;                  
      Спомагателни дейности                  
      в добива 554 436 396 343 343 240 475 436 343
6 В 08.12 Добив на трошен камък,                  
      чакъл и пясък; добив на                  
      глина и каолин 700 581 502 370 343 240 462 462 343
7 C 10.1 без Производство и прера-                  
    10.12, ботка на месо; производ-                  
    10.2 ство на месни продукти,                  
      без готови ястия; Прера-                  
      ботка и консервиране на                  
      риба и други водни жи-                  
      вотни, без готови ястия 731 540 443 328 309 240 347 365 309
8 C 10.12 Производство и преработ-                  
      ка на месо от домашни                  
      птици 850 550 450 350 300 320 300 350 300
9 C 10.3 Преработка и консерви-                  
      ране на плодове и зелен-                  
      чуци, без готови ястия 696 519 405 354 285 285 329 380 285
10 C 10.4 Производство на расти-                  
      телни и животински                  
      масла и мазнини 800 700 520 420 390 240 390 390 300
11 C 10.5 Производство на мляко                  
      и млечни продукти 886 582 468 323 298 240 323 367 285
12 C 10.6 Производство на мелни-                  
      чарски продукти, нишес-                  
      те и нишестени продукти 890 800 680 350 300 240 430 520 300
13 C 10.7 и 10.8 Производство на хлебни                  
    без 10.81 и тестени изделия;                  
    и 10.82 Производство на други                  
      хранителни продукти 660 500 490 370 310 310 350 400 300
14 C 10.81 и Производство на захар;                  
    10.82 Производство на какао,                  
      шоколадови и захарни                  
      изделия 900 700 650 450 300 240 420 470 300
15 C 10.9 Производство на готови                  
      храни за животни 850 650 590 430 300 240 440 410 300
16 C 11 без Производство на                  
    11.05, напитки                  
    11.06                    
    и 11.07   693 540 462 285 285 240 285 365 285
17 C 11.05 и Производство на пиво                  
    11.06 и малц 625 585 495 355 355 240 425 400 355
18 C 11.07 Производство на безал-                  
      кохолни напитки, мине-                  
      рални и други бутили-                  
      рани води 820 700 630 440 300 240 405 420 300
19 C 12 Производство на тютю-                  
      неви изделия 790 769 540 424 347 240 365 424 285
20 C 13 Производство на текстил                  
      и изделия от текстил,                  
      без облекло 633 420 399 325 296 240 325 325 296
21 C 14 без 14.3 Производство на облекло 576 420 399 308 296 240 300 296 296
22 C 14,3 Производство на други                  
      трикотажни изделия 560 399 338 296 296 240 308 308 296
23 C 15 Обработка на кожи;                  
      производство на обувки                  
      и други изделия от обра-                  
      ботени кожи без косъм 560 375 360 270 300 240 300 295 270
24 C 16 Производство на дървен                  
      материал и изделия от                  
      дървен материал и корк,                  
      без мебели; производство                  
      на изделия от слама и                  
      материали за плетене 420 340 305 255 250 240 270 270 240
25 C 17 Производство на хартия,                  
      картон и изделия от                  
      хартия и картон 500 390 340 250 250 240 300 270 250
26 C, J 18, 58 и 59 Печатна дейност и въз-                  
      произвеждане на запи-                  
      сани носители; Издател-                  
      ска дейност; Производ-                  
      ство на филми и телеви-                  
      зионни предавания, зву-                  
      козаписване и издаване                  
      на музика 384 347 328 285 285 240 309 285 285
27 C 19 Производство на кокс и                  
      рафинирани нефто-                  
      продукти 1346 1000 790 578 674 240 731 739 424
28 C 20 Производство на химич-                  
      ни продукти 665 519 380 304 279 240 373 361 279
29 C 21 Производство на лекар-                  
      ствени вещества и                  
      продукти 665 519 380 304 279 240 373 361 279
30 C 22 Производство на изделия                  
      от каучук и пластмаси 468 329 310 291 279 240 329 291 279
31 C 23 Производство на изделия                  
      от други неметални                  
      минерални суровини 554 436 396 343 310 240 435 400 315
32 C 24 без 24.5 Производство на основни                  
      метали 660 450 410 300 260 240 400 400 280
33 C 24.5 Леене на метали 640 420 400 280 240 240 350 370 240
34 C 25 без 25.4 Производство на метал-                  
      ни изделия, без машини                  
      и оборудване 550 370 350 270 240 240 320 320 240
35 C 26, 27 Производство на компю-                  
      търна и комуникационна                  
      техника, електронни и                  
      оптични продукти; Про-                  
      изводство на електри-                  
      чески съоръжения 600 500 430 300 250 240 390 380 240
36 C 28 без Производство на машини                  
    28.11; 25.4 и оборудване с общо и                  
      специално предназначе-                  
      ние; Производство на                  
      въоръжение и боеприпаси 670 440 390 280 240 240 390 390 240
37 C 28.11 Производство на турбини                  
      и двигатели, без авиацион-                  
      ни, автомобилни и                  
      мотоциклетни 740 490 490 390 240 240 430 430 240
38 C 29, 30 Производство на автомо-                  
      били, ремаркета и полу-                  
      ремаркета; Производство                  
      на превозни средства,                  
      без автомобили 740 500 450 290 240 240 490 380 240
39 C 31 Производство на мебели 410 340 290 250 240 240 260 270 240
40 C 32 без Производство, некласифи-                  
    32.5, 33 цирано другаде; Ремонт и                  
      инсталиране на машини                  
      и оборудване 540 365 347 285 285 240 294 309 285
41 C 32.5 Производство на медицин-                  
      ски и зъболекарски ин-                  
      струменти и средства                  
      (Дейности в зъботехни-                  
      чески лаборатории) 700 490 290 240 240 240 240 290 240
42 D 35.1 Производство, пренос и                  
      разпределение на елек-                  
      трическа енергия 800 650 575 320 275 240 475 440 275
43 D 35.2 Производство и разпреде-                  
      ление на газообразни го-                  
      рива по газоразпредели-                  
      телните мрежи 1115 769 731 443 384 240 535 589 384
44 D 35.3 Производство и разпреде-                  
      ление на топлинна                  
      енергия 750 550 500 280 275 240 355 400 275
45 Е 36, 37 Събиране, пречистване и                  
      доставяне на води; Съби-                  
      ране, отвеждане и пречист-                  
      ване на отпадъчни води 580 528 475 343 316 264 396 343 290
46 E 38 без Събиране и обезвреждане                  
    38.12 и на отпадъци; рециклира-                  
    38.22; 39 не на материали; Възста-                  
      новяване и други услуги                  
      по управление на                  
      отпадъци 634 384 373 285 285 240 339 309 285
47 E 38.12 и Събиране на опасни отпа-                  
    38.22 дъци; Обработване и обез-                  
      вреждане на опасни                  
      отпадъци 800 650 575 450 456 240 500 450 456
48 F 41, 42 без Строителство на сгради;                  
    42.11 и Строителство на съоръ-                  
    42.22, 43 жения; Специализирани                  
      строителни дейности 700 580 550 350 280 330 530 530 310
49 F 42.11 Строителство на автома-                  
      гистрали, пътища и                  
      самолетни писти 800 630 575 400 290 330 575 575 310
50 F 42.22 Строителство на пренос-                  
      ни и разпределителни                  
      електрически и далеко-                  
      съобщителни мрежи 550 450 420 280 275 240 310 350 275
51 G 45, 46, 47 Търговия на едро и дреб-                  
    без 46.46, но с автомобили и мото-                  
    47.73, циклети, техническо об-                  
    47.74 служване и ремонт; Тър-                  
      говия на едро, без търго-                  
      вията с автомобили и мо-                  
      тоциклети; Търговия на                  
      дребно, без търговията с                  
      автомобили и                  
      мотоциклети 750 660 580 380 335 310 380 400 310
52 G 46.46, Търговия на едро с фарма-                  
    47.73, цевтични стоки, медицин-                  
    47.74 ска техника и апаратура;                  
      Търговия на дребно с ле-                  
      карства и други фармацев-                  
      тични стоки; Търговия на                  
      дребно с медицински и                  
      ортопедични стоки 704 446 373 294 285 240 285 348 294
53 I 55, 56, 79 Хотелиерство; Ресторан-                  
      тьорство; Туристическа                  
      агентска и операторска                  
      дейност; други дейности,                  
      свързани с пътувания и                  
      резервации 690 620 500 360 320 240 390 420 270
54 H 49.1, 49.2 Пътнически железопътен                  
      транспорт, междуселищен;                  
      Товарен железопътен                  
      транспорт 642 570 468 300 300 240 330 390 300
55 H 49.3, 49.4 Друг пътнически сухопъ-                  
      тен транспорт; Товарен                  
      автомобилен транспорт и                  
      услуги по преместване 570 475 420 280 280 240 350 350 280
56 H 50 Воден транспорт 683 624 533 338 300 240 345 384 300
57 H 51 Въздушен транспорт 680 624 533 332 338 240 345 384 300
58 H 49.5, 52 Тръбопроводен транспорт;                  
      Складиране на товари и                  
      спомагателни дейности в                  
      транспорта 630 590 475 290 290 240 335 290 290
59 H 53 Пощенски и куриерски                  
      дейности 400 350 310 300 280 240 280 300 280
60 J 60, 61 Радио- и телевизионна                  
      дейност; Далеко-                  
      съобщения 712 623 535 410 410 240 446 446 356
61 K 64, 65, 66 Финансови и застрахо-                  
      вателни дейности 1212 769 578 424 309 240 347 443 285
62 J, L, 62, 63, 68, Дейности в областта на                  
  M, N 69, 70, 71, информационните техно-                  
    73, 74, 77, логии; Информационни                  
    78, 81, 82 услуги; операции с недви-                  
      жими имоти; професио-                  
      нални дейности и научни                  
      изследвания; администра-                  
      тивни и спомагателни                  
      дейности 769 500 403 285 285 240 309 328 285
63 N 80 Дейности по охрана и                  
      разследване 633 443 367 279 279 240 304 304 279
64 M 72 Научноизследователска                  
      и развойна дейност 514 369 329 309 285 240 286 286 285
65 O 84 Държавно управление 380 285 285 285 285 240 285 285 285
66 P 85 Образование 524 440 369 285 285 240 285 285 285
67 Q 86 без Хуманно здравеопазва-                  
    86.1, 75 не и социална работа;                  
      Ветеринарномедицинска                  
      дейност 730 490 290 260 240 240 260 290 240
68 Q 86,1 Дейност на болници 940 650 440 320 280 290 320 320 250
69 Q 87, 88 Медико-социални грижи                  
      с настаняване; Социална                  
      работа без настаняване 291 285 285 285 285 240 285 285 285
70 R 90, 91, Култура, спорт и развле-                  
    92, 93 чения 503 347 285 285 285 240 302 285 285
71 S, T 95, 96, 97 Ремонт на компютърна                  
      техника, на лични и дома-                  
      кински вещи; Други пер-                  
      сонални услуги; Дейности                  
      на домакинства като                  
      работодатели; 413 337 297 285 285 240 337 297 285
72 S, U 94,99 Дейности на организации                  
      с нестопанска цел; Дейно-                  
      сти на екстериториални                  
      организации и служби 684 481 356 285 285 240 329 294 285
73 S, U 9312 Дейности на професионал-                  
      ни организации     700/450            
74     Централен кооперативен                  
      съюз 510 420 360 315 290 280 300 320 260

Забележки:

1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.

2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.

3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по Националната класификация на професиите и длъжностите, утвърдена със Заповед № 742 на министъра на труда и социалната политика от 2005 г.

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.

4. Минималният осигурителен доход не се прилага за работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството.

5. Минималният осигурителен доход за професията футболист за 2009 г. е, както следва: а) за футболистите от "А" футболна група - 700 лв.; за футболистите от "Б" футболна група - 450 лв.

 

Приложение № 2 към чл. 12

Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" 2009

Код Наименование на икономическа дейност КИД 2008 Осигурителна
КИД   вноска (%)
2008    
1 2 3
02 Горско стопанство 1,1
05 Добив на антрацитни и черни въглища 1,1
07 Добив на метални руди 1,1
09 Спомагателни дейности в добива 1,1
08 Добив на неметални материали и суровини 1,1
16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк,  
  без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 1,1
22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 1,1
24 Производство на основни метали 1,1
30 Производство на превозни средства, без автомобили 1,1
41 Строителство на сгради 1,1
42 Строителство на съоръжения 1,1
43 Специализирани строителни дейности 1,1
50 Воден транспорт 1,1
17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 0,9
23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 0,9
25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 0,9
28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение 0,9
29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета 0,9
35 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на  
  газообразни горива 0,9
36 Събиране, пречистване и доставяне на води 0,9
49 Сухопътен транспорт 0,9
52 Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 0,9
79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с  
  пътувания и резервации 0,9
01 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности 0,7
10 Производство на хранителни продукти 0,7
11 Производство на напитки 0,7
12 Производство на тютюневи изделия 0,7
13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 0,7
20 Производство на химични продукти 0,7
21 Производство на лекарствени вещества и продукти 0,7
27 Производство на електрически съоръжения 0,7
31 Производство на мебели 0,7
32 Производство, некласифицирано другаде 0,7
33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 0,7
46 Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети 0,7
53 Пощенски и куриерски дейности 0,7
61 Далекосъобщения 0,7
68 Операции с недвижими имоти 0,7
84 Държавно управление 0,7
37 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 0,7
38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали 0,7
39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 0,7
96 Други персонални услуги 0,7
06 Добив на нефт и природен газ 0,5
18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители 0,5
58 Издателска дейност 0,5
19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 0,5
26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и  
  оптични продукти 0,5
45 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване  
  и ремонт 0,5
51 Въздушен транспорт 0,5
64 Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно  
  осигуряване 0,5
66 Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането 0,5
72 Научноизследователска и развойна дейност 0,5
69 Юридически и счетоводни дейности 0,5
70 Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението 0,5
71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи 0,5
73 Рекламна дейност и проучване на пазари 0,5
74 Други професионални дейности 0,5
78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила 0,5
80 Дейности по охрана и разследване 0,5
81 Дейности по обслужване на сгради и озеленяване 0,5
82 Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанска-  
  та дейност 0,5
59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване  
  на музика 0,5
60 Радио- и телевизионна дейност 0,5
90 Артистична и творческа дейност 0,5
91 Други дейности в областта на културата 0,5
92 Организиране на хазартни игри 0,5
93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих 0,5
03 Рибно стопанство 0,4
14 Производство на облекло 0,4
15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени  
  кожи без косъм 0,4
47 Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 0,4
95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 0,4
55 Хотелиерство 0,4
56 Ресторантьорство 0,4
65 Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване 0,4
77 Даване под наем и оперативен лизинг 0,4
62 Дейности в областта на информационните технологии 0,4
63 Информационни услуги 0,4
85 Образование 0,4
75 Ветеринарномедицинска дейност 0,4
86 Хуманно здравеопазване 0,4
87 Медико-социални грижи с настаняване 0,4
88 Социална работа без настаняване 0,4
94 Дейности на организации с нестопанска цел 0,4
97 Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал 0,4
98 Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги  
  за собствено потребление 0,4
99 Дейности на екстериториални организации и служби 0,4

Забележки:

1. Добив на уранови и ториеви руди и техните концентрати (код НКИД2003 = 12) - премества се в ИД с код 07, 09 по КИД2008.

2. Рециклиране на отпадъци (код НКИД2003 = 37) - премества се в ИД с код 38 по КИД2008.

3. П-во на електрически машини и апарати, некласифицирани другаде (код НКИД2003 = 31) - премества се в ИД с код 28 по КИД2008.

4. П-во на медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти; п-во на часовници (код НКИД2003 = 33) - премества се в ИД с код 26 по КИД2008.

5. П-во на канцеларска и електронно-изчислителна техника (код НКИД2003 = 30) - премества се в ИД с код 26, 28, 33 по КИД2008.

6. Недиференцирани дейности на домакинства като производители на услуги за собствено потребление (код НКИД2003 = 97) - премества се в ИД с код 98 по КИД2008.

 

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 3

ПЛАН СМЕТКА
на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за 2009 г.
 

ПОКАЗАТЕЛИ Сума
  (хил. лв.)
РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 19 290,4
Вноски от работодатели за работници и служители 13 332,8
- Вноски от работодатели за работници и служители за фонд "ГВРС" 13 332,8
Приходи и доходи от собственост 5 815,8
- приходи от лихви 5 815,8
Глоби, санкции и наказателни лихви 141,8
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви 141,8
РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ 1 795,1
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 27,5
- Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения 27,5
Други възнаграждения и плащания за персонала 30,2
- Възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения 30,2
Осигурителни вноски от работодатели 237,3
- Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 149,4
- Здравноосигурителни вноски от работодатели 63,0
- Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 24,8
Издръжка 245,0
- учебни и научноизслед. разходи и книги за библиотеките 6,0
- разходи за външни услуги 6,0
- командировки в страната 10,5
- други финансови услуги 8,8
- представителни разходи 11,5
- канцеларски материали 2,2
- други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 200,0
Обезщетения и помощи за домакинствата 1 255,2
- плащания от фонд "ГВРС" на гарантирани вземания на работници и служители от  
предприятия в несъстоятелност 1 255,2
РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ  
РАЗДЕЛ IV. ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (I - II + III) 17 495,2
РАЗДЕЛ V. ФИНАНСИРАНЕ -17 495,2
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни  
предприятия - нето (+/-) -20 000,0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) 2 504,8
Депозити и сметки от предходния период (+) (§§ 96-01 - 96-03) 52 254,2
Депозити и сметки в края на периода (-) (§§ 96-07 - 96-09) -49 749,4