Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 21 Май 2024

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ПАЗАРДЖИК, ПЛЕВЕН, СТАРА ЗАГОРА И СМОЛЯН

Информацията е предоставена от ciela.net
 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ПАЗАРДЖИК, ПЛЕВЕН, СТАРА ЗАГОРА И СМОЛЯН

В сила от 01.04.2008 г.
Издаден от Министерството на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.38 от 11 Април 2008г.


§ 1. В Устройствения правилник на Националния център за професионално развитие (ДВ, бр. 78 от 2006 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 8 числото "14" се заменя с "13".
2. Приложението към чл. 8 се изменя така:
"Приложение към чл. 8
Численост на персонала на Националния център за професионално развитие - 13 щ. бр.
Директор 1
Обща администрация 5
в т.ч.  
отдел "Административно-стопанска и  
финансова дейност" 5
Специализирана администрация 7
в т.ч.  
отдел "Учебно-методическа дейност" 3
отдел "Професионално обучение" 4".

§ 2. В Устройствения правилник на Българо-германския център за професионално обучение гр. Пазарджик (ДВ, бр. 46 от 2006 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 10 числото "33" се заменя с "29".
2. Приложението към чл. 10 се изменя така:
"Приложение към чл. 10
Численост на персонала на БГЦПО гр. Пазарджик - 29 щ.бр.
Директор 1
Директор на дирекция "Учебна дейност" 1
Директор на дирекция "Административна  
и финансова дейност" 1
Обща администрация 9
в т.ч.  
дирекция "Административна и финансова  
дейност" 9
Специализирана администрация 17
в т.ч.  
дирекция "Учебна дейност" 17".

§ 3. В Устройствения правилник на Българо-германския център за професионално обучение гр. Плевен (ДВ, бр. 46 от 2006 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 10 числото "33" се заменя с "29".
2. Приложението към чл. 10 се изменя така:
"Приложение към чл. 10
Численост на персонала на БГЦПО гр. Плевен - 29 щ.бр.
Директор 1
Директор на дирекция "Учебна дейност" 1
Директор на дирекция "Административна  
и финансова дейност" 1
Обща администрация 9
в т.ч.  
дирекция "Административна и финансова  
дейност" 9
Специализирана администрация 17
в т.ч.  
дирекция "Учебна дейност" 17".

§ 4. В Устройствения правилник на Българо-германския център за професионално обучение гр. Смолян (ДВ, бр. 16 от 2008 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 10 числото "30" се заменя с "25".
2. Приложението към чл. 10 се изменя така:
"Приложение към чл. 10
Численост на персонала на БГЦПО гр. Смолян - 25 щ.бр.
Директор 1
Директор на дирекция "Учебна дейност" 1
Директор на дирекция "Административна  
и финансова дейност" 1
Обща администрация 8
в т.ч.  
дирекция "Административна и финансова  
дейност" 8
Специализирана администрация 14
в т.ч.  
дирекция "Учебна дейност" 14".

§ 5. В Устройствения правилник на Българо-германския център за професионално обучение гр. Стара Загора (ДВ, бр. 46 от 2006 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 10 числото "37" се заменя с "33".
2. Приложението към чл. 10 се изменя така:
"Приложение към чл. 10
Численост на персонала на БГЦПО гр. Стара Загора - 33 щ.бр.
Директор 1
Директор на дирекция "Учебна дейност" 1
Директор на дирекция "Административна  
и финансова дейност" 1
Обща администрация 12
в т.ч.  
дирекция "Административна и финансова  
дейност" 12
Специализирана администрация 18
в т.ч.  
дирекция "Учебна дейност" 18".

Заключителни разпоредби


§ 6. Правилникът влиза в сила от 1.IV.2008 г.