Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 21 Май 2024

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

Информацията е предоставена от ciela.net
 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

Приет с ПМС № 23 от 11.02.2008 г.

Обн. ДВ. бр.17 от 19 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 28 Юни 2013г., изм. ДВ. бр.80 от 13 Септември 2013г., изм. ДВ. бр.84 от 27 Септември 2013г., доп. ДВ. бр.85 от 28 Септември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.108 от 17 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 16 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2015г., изм. ДВ. бр.27 от 5 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 12 Август 2016г., попр. ДВ. бр.66 от 23 Август 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 25 Септември 2018г., изм. ДВ. бр.3 от 8 Януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2020г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 23 Септември 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 7 Май 2024г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се урежда прилагането на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (ЗДАНС), наричана по-нататък "агенцията".


Чл. 2. (1) Агенцията е специализиран орган към Министерския съвет за изпълнение на политиката по защита на националната сигурност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2019 г.) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, като председателят ? е първостепенен разпоредител с бюджет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Общата численост на персонала в агенцията се определя съгласно приложение № 1 (поверително).


Чл. 3. (1) Други извънредни ситуации по смисъла на чл. 82, ал. 8 ЗДАНС са налице в случаите на събитие, оказващо негативно въздействие върху състоянието на защитеност на националната сигурност.
(2) При наличие на обстоятелствата по ал. 1 председателят на агенцията със заповед обявява прилагането на чл. 82, ал. 8 ЗДАНС.
(3) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) Председателят на ДАНС със своя заповед определя за съответните длъжности размера на допълнителния платен годишен отпуск по чл. 83, ал. 1, т. 3 ЗДАНС, съответно по чл. 156, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

Глава втора.
УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА

Раздел I.
Ръководство на агенцията


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.) Агенцията се ръководи и представлява от председател, който се назначава с указ на Президента на републиката по предложение на Министерския съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.) При изпълнение на своите функции председателят се подпомага от двама заместник-председатели, които се назначават с решение на Министерския съвет по предложение на председателя на агенцията.
(3) Правоотношенията с председателя и със заместник-председателите могат да бъдат прекратени предсрочно от органа, който ги назначава, в случаите по чл. 8, ал. 4 ЗДАНС.


Чл. 5. (1) Председателят и заместник-председателите имат всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с тяхното правно положение.
(2) Основното месечно възнаграждение на председателя на агенцията се определя със заповед на министър-председателя в размер не по-малко от основното месечно възнаграждение по чл. 71, ал. 2, т. 1 ЗДАНС, увеличено с коефициент 2,2.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) Основното месечно възнаграждение на заместник-председателите на агенцията се определя със заповед на министър-председателя по реда на чл. 93, ал. 3 в размер не по-малко от основното месечно възнаграждение по чл. 71, ал. 2, т. 1 ЗДАНС, увеличено с коефициент 2,0.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) Допълнителните възнаграждения, материалното, здравното и социалното осигуряване на председателя и заместник-председателите се определят при условията, по реда и в размерите, предвидени в чл. 72, 74 - 81 ЗДАНС.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) Работното време, почивките и отпуските на председателя и заместник-председателите се определят при условията, по реда и в размерите, предвидени в глава седма, раздел V ЗДАНС. Министър-председателят разрешава ползването на отпуск на председателя на ДАНС, а председателят на ДАНС разрешава ползването на отпуск на заместник-председателите.


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)


Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)

Раздел II.
Служител по сигурността на информацията, дирекция "Сигурност на ДАНС", звено за вътрешен одит и финансови контрольори


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) Служителят по сигурността на информацията изпълнява задачите, произтичащи от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и подзаконовата уредба, свързана с прилагането му, като отговаря за надлежното създаване, обработване, съхраняване, защита и предаване на класифицирана информация в агенцията. Той е пряко подчинен на председателя на агенцията.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) Служителят по сигурността на информацията е и директор на дирекция "Сигурност на ДАНС". Дирекцията е и административно звено по сигурността на информацията в ДАНС.
(3) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) Служителят по сигурността на информацията извършва обикновеното, разширеното и специалното проучване за надеждност на служители на ДАНС и на кандидатите за работа в агенцията, като води и съхранява делата на проучваните лица.
(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) При изпълнение на правомощията си служителят по сигурността на информацията може да издава заповеди, отнасящи се за ръководената от него дирекция.


Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)


Чл. 11. (1) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на председателя на агенцията и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в администрацията на агенцията в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.


Чл. 12. Звеното за вътрешен одит:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от председателя;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
4. предоставя на председателя на агенцията независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от председателя на агенцията;
6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира председателя на агенцията по негово искане чрез съвети, мнение, обучение и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола;
8. докладва и обсъжда с председателя на агенцията и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага председателя на агенцията при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на председателя на агенцията годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.


Чл. 13. Финансовите контрольори:
1. осъществяват предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност и други дейности, съгласно вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол;
2. осъществяват проверки и преди вземането на решения за поемане на задължения и извършване на разход със средства, получени от републиканския бюджет;
3. изразяват мнение относно законосъобразността на предложенията за поемане на задължения или извършване на разходи съгласно законоустановените процедури.

Раздел III.
Обща администрация (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)


Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)


Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)


Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)


Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)


Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)

Раздел IV.
Специализирана администрация (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)


Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)


Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)


Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)


Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)


Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)


Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)


Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)

Раздел V.
Структура и функции на териториалните дирекции (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)


Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)


Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)

Раздел III "а".
Специализирани дирекции (Нов - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)


Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) (1) Специализираните дирекции и дейностите, които осъществяват, се определят съгласно приложение № 2 (секретно).
(2) В дирекциите по ал. 1 със заповед на председателя на агенцията могат да се създават отдели и сектори.
(3) Дирекциите по ал. 1 се ръководят от директори, които се назначават от председателя на агенцията и са му непосредствено подчинени, като се отчитат пред него или пред оправомощен от него заместник-председател.
(4) Началниците на структурните звена в дирекциите по ал. 1 се назначават от председателя на агенцията и:
1. планират, организират, контролират и отговарят за дейността на съответното звено;
2. изпълняват разпорежданията на директорите на съответните дирекции, на председателя и заместник-председателите на агенцията;
3. изпълняват и други задачи в рамките на законовата компетентност на агенцията;
4. осигуряват взаимодействието с другите структурни звена в агенцията в съответствие с установените организационни връзки и разпределението на дейностите между тях;
5. предлагат назначаване, повишаване, преместване, стимулиране, санкциониране и освобождаване на служителите в ръководеното от тях звено.

Раздел IV "а".
Териториални дирекции и самостоятелни териториални отдели (Нов - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)


Чл. 32б. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) (1) Териториалните дирекции се състоят от отдели и самостоятелни сектори. В отделите могат да се създават сектори.
(2) Структурата на самостоятелните териториални отдели може да включва сектори.
(3) В териториалните дирекции и в самостоятелните териториални отдели може да се изграждат и структурни звена от по-нисък ранг.
(4) Структурата на всяка от териториалните дирекции и на всеки самостоятелен териториален отдел се определя в съответствие с възложените им задачи и дейности.
(5) В структурата на териториалните дирекции и на самостоятелните териториални отдели могат да се изграждат структурни звена с функции и с предмет на дейност както на специализираните дирекции.


Чл. 32в. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) (1) Териториалните дирекции и самостоятелните териториални отдели осъществяват дейностите по чл. 4 ЗДАНС в района си на действие, определен с акт на Министерския съвет.
(2) Териториалните дирекции се ръководят от директори, а самостоятелните териториални отдели - от началници, които осъществяват общото и непосредственото им ръководство и са непосредствено подчинени на председателя на агенцията, като се отчитат пред него или пред оправомощен от него заместник-председател. Директорите на териториалните дирекции и началниците на самостоятелните териториални отдели информират председателя на агенцията или оправомощен от него заместник-председател за дейността на териториалните дирекции, съответно за дейността на самостоятелните териториални отдели.
(3) Специализираните дирекции в рамките на своята компетентност осъществяват методическо ръководство и контрол на съответните структурни звена от териториалните дирекции и самостоятелните териториални отдели. Методическото ръководство се осъществява чрез даване на задължителни указания относно планирането, организирането и провеждането на оперативно-издирвателната дейност и осъществяването на контрол по изпълнението на задачите по съответното направление на дейност, както и чрез подпомагане при координацията със съответните структурни звена на агенцията.

Раздел V "а".
Специализирани административни дирекции (Нов - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)


Чл. 32г. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) (1) Специализираната административна дирекция "Инспекторат" извършва самостоятелно и във взаимодействие с други структурни звена на агенцията проверки по разпореждане на председателя на агенцията по отношение на:
1. спазването на нормативните актове и актовете на председателя на агенцията, които се отнасят до организацията на работа в агенцията;
2. управлението и разпореждането с материални средства;
3. логистичното осигуряване;
4. управлението на човешките ресурси;
5. проявите на корупция в агенцията;
6. спазването на правата на човека;
7. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2024 г., в сила от 07.05.2024 г.) сигналите и предложенията срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от агенцията, включително сигналите по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, и изготвя отговори по тях.
(2) При констатирани нарушения на служебните задължения в резултат на извършени проверки дирекция "Инспекторат" може да предлага образуване на дисциплинарни производства.
(3) Специализираната административна дирекция "Инспекторат" извършва или участва в проверките на специалната подготовка и дисциплината и оказва помощ по организацията и методите на работа на ръководния състав на структурните звена на агенцията.
(4) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2024 г., в сила от 07.05.2024 г.) Специализирана административна дирекция "Инспекторат" осъществява контрол и извършва проверки по § 2, ал. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията на служителите в агенцията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2024 г., в сила от 07.05.2024 г.) Специализирана административна дирекция "Инспекторат" чрез определени от председателя на агенцията длъжностни лица съставя актове за установяване на административни нарушения на служители на агенцията за нарушения на Закона за противодействие на корупцията и по чл. 307, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 73 от 2019 г.) Организацията на дейността, видовете проверки, както и условията и редът за извършването им се определят от председателя на агенцията.


Чл. 32д. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г.) (1) Специализираната административна дирекция "Финансово разузнаване", наричана по-нататък "дирекцията", получава, съхранява, проучва, анализира и разкрива информация, получена при условията и по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) и ЗДАНС и упражнява контрол по прилагането на ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагането им.
(2) Дирекцията е финансово-разузнавателно звено на Република България по смисъла на чл. 32 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ, L 141/73 от 5 юни 2015 г.).
(3) Дирекцията има самостоятелно деловодство и архив и кръгъл печат, на който е изписано "Държавна агенция "Национална сигурност" - дирекция "Финансово разузнаване".
(4) В изпълнение на своите задължения дирекцията получава уведомления по чл. 72 от ЗМИП и по чл. 9, ал. 3 от ЗМФТ.
(5) Дирекцията изгражда, експлоатира и контролира собствен информационен фонд.
(6) Другите структурни звена на агенцията получават достъп до информационния фонд на специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване", когато е необходимо взаимодействие за предотвратяване на посегателства срещу националната сигурност, свързани с финансирането на международния тероризъм и екстремизъм или с изпирането на пари и свързаните предикатни престъпления.
(7) Специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване":
1. води регистри на информацията за изпиране на пари и за финансиране на тероризъм, на плащанията в брой на стойност над 30 000 лв. съгласно чл. 76 от ЗМИП, на предоставената от Агенция "Митници" информация по чл. 77 от ЗМИП и на предоставената от "Централен депозитар" - АД, информация по чл. 78 от ЗМИП;
2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2024 г., в сила от 07.05.2024 г.) обменя информация със службите за сигурност и обществен ред, компетентните специализирани дирекции в ДАНС, дирекцията по чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и прокуратурата при условията и по реда на ЗМИП и ЗМФТ;
3. осъществява финансово-разузнавателния анализ по преписките по ЗМИП, събира допълнителна информация при условията и по реда на чл. 74 от ЗМИП и дава заключение дали първоначално възникналото съмнение за изпиране на пари не е отпаднало;
4. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2024 г., в сила от 07.05.2024 г.) въз основа на заключението по т. 3 изпраща преписката на прокуратурата или на съответната служба за сигурност или обществен ред, на компетентната специализирана дирекция в ДАНС или на дирекцията по чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията или я прекратява;
5. осъществява финансово-разузнавателния анализ по преписките по ЗМФТ, събира допълнителна информация при условията и по реда на чл. 74 от ЗМИП и дава заключение дали първоначално възникналото съмнение за финансиране на тероризъм не е отпаднало;
6. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2024 г., в сила от 07.05.2024 г.) въз основа на заключението по т. 5 изпраща преписката на прокуратурата или на съответната служба за сигурност или обществен ред, на компетентната специализирана дирекция в ДАНС или на дирекцията по чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията или я прекратява;
7. предоставя на лицето по чл. 4 и на държавния орган по чл. 88, ал. 1 от ЗМИП информация съответно по чл. 72, ал. 4 и чл. 88, ал. 2 от ЗМИП, свързана с извършеното от тях уведомяване;
8. получава информация за това как е била използвана предоставената по чл. 75 от ЗМИП и по чл. 9б от ЗМФТ информация, за насочването ? към друг компетентен орган или институция, както и за резултатите от извършените въз основа на тази информация разследвания или проверки, включително относно образувани досъдебни производства, и използва тази информация за целите на глава трета, раздел II, глава шеста и глава седма от ЗМИП и на чл. 9а, 11а и 14 от ЗМФТ и за изпълнението на тази алинея;
9. изисква, получава, съхранява и обобщава справките по чл. 75, ал. 3 от ЗМИП и обобщава резултатите от използването на информацията по чл. 76 и 78 от ЗМИП за целите на включването им в годишния доклад по чл. 132, ал. 3 от ЗДАНС;
10. извършва стратегически анализи по чл. 84 от ЗМИП и по чл. 11а от ЗМФТ, насочени към тенденциите и схемите за изпиране на пари и финансиране на тероризма, въз основа на получената при условията и по реда на ЗМИП, ЗМФТ и ЗДАНС информация и уведомява лицата по чл. 4 от ЗМИП за относими към дейността им резултати от анализите по реда на чл. 85, ал. 3 от ЗМИП или в рамките на доклада по т. 29;
11. в качеството си по ал. 2 участва в работата на съответните комитети и организации към Европейския съюз и към Съвета на Европа и на други международни, правителствени и неправителствени органи и организации, ангажирани в сферата на противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризъм;
12. обменя информация по случаи и съмнения за изпиране на пари, свързани предикатни престъпления и финансиране на тероризъм при условията и по реда на глава шеста, раздел ІІ от ЗМИП и чл. 14 от ЗМФТ;
13. организира, контролира и отговаря за сигурността на използването на защитената уеб страница на ЕГМОНТ ГРУП, на съответната система за обмен на финансово-разузнавателна информация в рамките на ЕС и на международния обмен на информация чрез тях, както и на защитените канали, използвани от дирекцията за електронен обмен на информация при условията и по реда на ЗМИП и ЗМФТ;
14. координира участието на служители на дирекцията в работни срещи, семинари и други форми на обучение;
15. съдейства на компетентните институции за хармонизиране на българската нормативна уредба в сферата на противодействието на изпирането на пари с правото на Европейския съюз;
16. разработва нормативната база за взаимодействие на агенцията с финансово-разузнавателни звена на други държави в сферата на противодействието срещу изпирането на пари;
17. координира взаимодействието на агенцията с други държавни органи по въпроси на свободното движение на капитали, корупцията, подкупването в международните търговски сделки и конфискацията в частта, свързана с прилагането на мерките за противодействие срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм;
18. осъществява основани на риска текущ и инцидентен контрол, включително като извършва проверки на място на лицата по чл. 4, 5 и 6 от ЗМИП, по прилагането на мерките срещу изпирането на пари и на мерките срещу финансирането на тероризъм, както и при съмнение за изпиране на пари и финансиране на тероризъм;
19. предлага на председателя на агенцията мерки за подобряване на организацията и дейността на специализираните служби на лицата по чл. 4, 5 и 6 от ЗМИП;
20. участва в съвместни проверки с органите за надзор върху дейността на лицата по чл. 4, 5 и 6 от ЗМИП;
21. организира и провежда самостоятелно или съвместно с органите за надзор върху дейността на лицата по чл. 4, 5 и 6 от ЗМИП и с техните професионални организации и сдружения семинари, работни срещи и други форми на обучение, свързани с прилагането на ЗМИП и ЗМФТ;
22. подпомага методически лицата по чл. 4, 5 и 6 от ЗМИП при разработването на вътрешните правила по реда на глава осма, раздел І от ЗМИП;
23. съставя констативни актове, актове за установяване на административни нарушения по ЗМИП и ЗМФТ и актовете по прилагането им и изготвя проекти на наказателни постановления;
24. извършва анализ на установените нарушения и предлага мерки, които следва да бъдат предприети за заличаване на последиците от нарушенията и за предотвратяване на бъдещи нарушения;
25. поддържа статистически данни по въпроси, свързани с ефективността на системите за превенция и предотвратяване на изпирането на пари и/или финансирането на тероризма, за целите на извършване на оценка на риска от изпиране на пари и финансирането на тероризма;
26. изисква, получава, съхранява и обобщава данните по чл. 71, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 6 от ЗМИП във връзка с осъществяването на мониторинг от международен орган или институция, които имат компетентност в областта на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
27. участва в постоянно действащата работна група по чл. 96, ал. 1 от ЗМИП и изпълнява задачи, произтичащи от изпълнението на дейностите на работната група;
28. представя резултатите от националната оценка на риска на председателя на ДАНС и по реда на чл. 97, ал. 4 от ЗМИП;
29. изготвя и представя на председателя на агенцията ежегоден доклад за дейността на дирекцията, който се публикува;
30. изготвя и представя на председателя на агенцията ежегоден доклад за оценка на адекватността на финансовите, човешките и техническите си ресурси.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2024 г., в сила от 07.05.2024 г.) Уведомленията по чл. 72, 88 и 89 от ЗМИП и по чл. 9, ал. 3 и 6 от ЗМФТ се разделят на уведомления за оперативно-аналитични цели и на уведомления за информационно-аналитични цели. По уведомленията за оперативно-аналитични цели се образуват оперативни преписки, а уведомленията за информационно-аналитични цели се въвеждат в базата данни на дирекцията и се използват за собствената ? дейност и за дейността на службите за сигурност и обществен ред, компетентни специализирани дирекции в ДАНС, дирекцията по чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и прокуратурата. Оперативни преписки се образуват и когато при анализа на информация, получена по реда на чл. 76 - 78 от ЗМИП, същата бъде класирана за оперативно-аналитични цели.
(9) Директорът на специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване":
1. координира взаимодействието на дирекцията с лицата по чл. 4, 5 и 6 от ЗМИП, с органите за надзор по ЗМИП, с прокуратурата и със съответните служби за сигурност и обществен ред и с органите по ЗМИП, както и с всички други държавни органи в рамките на мерките по прилагането на ЗМИП и ЗМФТ;
2. осъществява взаимодействието на дирекцията с другите структурни звена в агенцията;
3. представлява дирекцията в международната организация на финансово-разузнавателните служби, както и в съответните структури на Европейския съюз, на Съвета на Европа и на други международни организации, като участва в дейността им, насочена към превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
4. координира взаимодействието на дирекцията с финансово-разузнавателните служби и обмена на информация по раздел II на глава шеста от ЗМИП и по чл. 14 от ЗМФТ;
5. образува оперативни преписки по информация за изпиране на пари или за наличие на средства с престъпен произход, подадена при условията и по реда на ЗМИП, и възлага работата по тях;
6. образува оперативни преписки по информация за финансиране на тероризъм, подадени при условията и по реда на ЗМФТ, и възлага работата по тях;
7. определя комисия за анализ и селекция на информацията по чл. 76 - 78 от ЗМИП;
8. образува оперативни преписки въз основа на предложение на комисията по т. 7;
9. определя комисия по прекратяването и архивирането на преписките по т. 5, 6 и 8;
10. прекратява преписките по т. 5, 6 и 8 въз основа на заключение на комисията по т. 7;
11. упражнява правомощия, произтичащи от ЗМИП, ЗМФТ и от нормативните актове по прилагането им.


Чл. 32е. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Специализираната административна дирекция "Информация и архив":
1. осъществява дейностите по регистрацията, промените, движението и архивирането на действащия оперативен отчет на агенцията;
2. създава и поддържа картотеките за действащия и архивния оперативен отчет на агенцията;
3. осъществява справочната, сигналната и статистическата дейност, свързани с действащия и архивния оперативен отчет на агенцията;
4. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) предоставя на председателя, на оправомощения/те заместник-председател/и на агенцията, на директорите на специализираните дирекции и на териториалните дирекции, на началниците на самостоятелните териториални отдели и на директорите на специализираните административни дирекции "Инспекторат" и "Координация и информационно-аналитична дейност" статистически данни за състоянието на оперативния отчет в съответните структурни звена;
5. осъществява координацията по линия на оперативния отчет с други държавни органи за защита на националната сигурност при условия и по ред, определени със съвместен акт на председателя на агенцията и съответния министър или ръководител на ведомство;
6. осъществява дейностите по съхраняването и ползването на архивния оперативен отчет на агенцията, като:
а) поддържа специализиран фонд за архивните оперативни дела при спазване изискванията на ЗЗКИ и по реда, предвиден в чл. 119 ППЗЗКИ;
б) предоставя данни от архивния оперативен отчет на други държавни органи за защита на националната сигурност, както и на органите на съдебната власт за нуждите на конкретно наказателно дело при условия и по ред, определени от председателя на агенцията;
7. оказва методическа помощ на структурните звена, извършващи оперативно-издирвателна дейност, при прилагането на актовете на председателя на агенцията за организацията на дейността по оперативния отчет, включително като изготвя необходимите образци на документи, свързани с дейността по оперативния отчет;
8. изготвя и предлага проекти на нормативни актове за организацията на дейността по оперативния отчет в агенцията и проекти на съвместни актове за координацията по линия на оперативния отчет с други държавни органи за защита на националната сигурност.


Чл. 32ж. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2019 г.) Специализираната административна дирекция "Координация и информационно-аналитична дейност":
1. обработва, систематизира и анализира информацията, придобита от структурните звена на агенцията и от други източници;
2. изготвя информационни и аналитични документи и продукти за нуждите на потребителите по чл. 131 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" и ръководството на агенцията;
3. изготвя информационни и аналитични документи и продукти и за други външни потребители по разпореждане на председателя или на заместник-председателите на агенцията, по заявка, постъпила по съответния ред, или по собствена инициатива;
4. изготвя информационни и аналитични материали за нуждите на специализираните и териториалните дирекции на агенцията и за други вътрешни потребители;
5. изготвя годишен доклад за дейността на агенцията;
6. изготвя аналитични и информационни материали по запитвания, постъпили в рамките на установения ред по линия на международното сътрудничество;
7. изготвя информационни задачи във връзка с информационно-аналитичната дейност за получаване на информация от структурните звена на агенцията, както и за уточняване и допълване на подадена информация;
8. изготвя план за управленската дейност на агенцията;
9. изготвя методически указания по организацията на информационно-аналитичната дейност и консултира в тази връзка структурните звена по разпореждане на председателя на агенцията;
10. в рамките на своята компетентност осъществява координация между структурните звена на агенцията, както и между агенцията и други държавни органи при осъществяване на законовите им функции, като при необходимост по разпореждане на председателя на агенцията изготвя становища;
11. осъществява, организира и отговаря за дейността, свързана с предоставянето на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в агенцията, по ред, определен със заповед на председателя на агенцията;
12. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2020 г., в сила от 11.02.2020 г.) изготвя справочни материали по информация от открити източници за нуждите на информационно-аналитичната дейност на агенцията.
13. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2020 г., в сила от 11.02.2020 г.)
14. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2020 г., в сила от 11.02.2020 г.)

Чл. 32з. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Специализираната административна дирекция "Човешки ресурси":
1. подпомага дейността на председателя на агенцията при управлението на човешките ресурси и организира провеждането на кадровия процес в съответствие с принципите на устройство и управление на агенцията;
2. изготвя и актуализира длъжностното разписание на длъжностите и класификатора на длъжностите в агенцията;
3. планира, организира и осъществява професионалната подготовка на служителите;
4. анализира състоянието на дисциплината и прилагането на дисциплинарната практика в структурните звена на агенцията;
5. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) осъществява психологическо осигуряване на дейността на основните структурни звена, като използва и прилага полифизиографски и специализирани психологически методи и техники, при условия и по ред, определени от председателя на агенцията;
6. организира и координира атестирането на служителите на агенцията;
7. (нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) събира, обработва и съхранява информация за служителите на ДАНС при условия и по ред, определени от председателя на агенцията;
8. (нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) разглежда молби и предложения на служители и бивши служители по въпроси, свързани със служебните или трудовите им правоотношения, и изготвя становища или предложения за решаването им;
9. (нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) издава удостоверителни документи.


Чл. 32и. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Специализираната административна дирекция "Правно-нормативна дейност":
1. подпомага председателя, заместник-председателите и структурните звена на агенцията за осъществяване на функциите им в съответствие с действащото законодателство;
2. разработва и дава становища по проекти на нормативни актове;
3. участва в преговори по сключване на международни договори и споразумения, свързани с дейността на агенцията;
4. осъществява процесуалното представителство на председателя на агенцията пред всички съдебни инстанции и други юрисдикции;
5. дава становища по законосъобразността на проекти на договори, заповеди и други актове и документи, свързани с дейността на агенцията;
6. предлага законосъобразни решения на правни проблеми, свързани с дейността на агенцията;
7. изготвя становища относно управлението на имотите - държавна собственост, предоставени на агенцията;
8. съдейства за законосъобразното възлагане на обществени поръчки от агенцията;
8а. (нова - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.) осъществява координация и съдейства за законосъобразното участие на агенцията в проекти, финансирани със средства на ЕС или на други международни донори;
9. участва в подготовката на нормативни актове за хармонизиране на българското законодателство с общите правила и практиката на Европейския съюз;
10. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.) организира дейността по разглеждането и законосъобразното решаване сигналите и предложенията до агенцията съгласно действащата нормативна уредба и установения в агенцията вътрешен ред;
11. (нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) осъществява приемането на граждани във връзка с подавани от тях сигнали и предложения;
12. (нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) организира взаимодействието с органите на прокуратурата на Република България във връзка с оперативно-издирвателната дейност на агенцията;
13. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) извършва и други дейности по компетентност при възлагане от председателя на агенцията.


Чл. 32к. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Специализираната административна дирекция "Международно сътрудничество":
1. подпомага председателя на агенцията при осъществяване на международното сътрудничество в областта на националната сигурност;
2. планира, координира и организира двустранни, многостранни и регионални дейности на сътрудничество в областта на националната сигурност;
3. организира и координира задграничните представители на агенцията в други държави и международни организации;
4. координира разработването на международни споразумения в областта на националната сигурност;
5. координира изпълнението на задълженията на председателя на агенцията, произтичащи от международни договори, конвенции и споразумения, по които Република България е страна;
6. организира превода на актове, официална кореспонденция и документи, необходими за дейността на структурните звена на агенцията;
7. организира задграничните командировки на служителите на агенцията;
8. (нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) осъществява координация с основните структурни звена на агенцията в рамките на международното сътрудничество по ред, определен от председателя на агенцията;
9. (нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) организира и ръководи протоколната дейност в агенцията;
10. (нова - ДВ, бр. 12 от 2020 г., в сила от 11.02.2020 г.) изготвя обзорни и справочни документи по информация от открити източници във връзка със законово установените дейности на агенцията;
11. (нова - ДВ, бр. 12 от 2020 г., в сила от 11.02.2020 г.) осъществява връзки с обществеността по ред, определен от председателя на агенцията;
12. (нова - ДВ, бр. 12 от 2020 г., в сила от 11.02.2020 г.) прави предложения за развитие на интернет сайта на ДАНС и организира информационното му осигуряване по ред, определен от председателя на агенцията.

Чл. 32л. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.) Специализираната административна дирекция "Финансово-стопанска и управление на собствеността" подпомага председателя на агенцията в изпълнението на правомощията му като първостепенен разпоредител с бюджет, като осъществява следните дейности:
1. организира съставянето, обосноваването и предлага проект на годишния програмен бюджет и на тригодишната бюджетна прогноза на агенцията;
2. изгражда система за финансов мениджмънт в агенцията;
3. организира и контролира изпълнението на годишния бюджет;
4. осъществява всички банкови разплащания и организира всички касови разплащания;
5. предлага на председателя на агенцията реда, по който се планират, определят, разходват и отчитат финансовите средства за оперативно-специални нужди, предназначени за осъществяване функциите на агенцията;
6. организира и създава съвместно със звеното за вътрешен одит система за финансово управление и контрол;
7. организира и управлява вътрешните финансови дейности и единната счетоводна отчетност в агенцията;
8. координира планирането, разработва, предлага за утвърждаване от председателя и изпълнява годишен финансов план за материално-техническо осигуряване на агенцията, включително с дълготрайни материални и нематериални активи и материални запаси, единен поименен списък за строителство и строителни услуги и инвестиционни проекти за капиталови разходи;
9. организира и контролира извършването на ремонтната дейност и поддръжката на сградния фонд, машините и съоръженията, изграждането на нови обекти, доставката на машини и съоръжения и цялостното техническо обслужване на транспортните средства на агенцията;
10. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на агенцията с машини и съоръжения, техника, инвентар, обзавеждане, резервни части, консумативи, материали и горива;
11. организира и отговаря за дейността по управление на недвижими имоти - държавна собственост, предоставени на агенцията;
12. организира и отговаря за дейностите по материалното и финансовото осигуряване на оперативно-издирвателната и оперативно-техническата дейност;
13. организира, изпълнява и отговаря за дейността по възлагане на обществените поръчки на агенцията.


Чл. 32м. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Специализираната административна дирекция "Административно обслужване":
1. подпомага дейността на ръководството на агенцията, като осъществява технически и организационни функции;
2. организира и осъществява куриерската дейност на агенцията;
3. организира и непосредствено ръководи дейността на регистратурите и деловодствата в агенцията;
4. осъществява справочна дейност по документооборота за нуждите на ръководството и основните структурни звена в агенцията;
5. организира и осъществява дейността на агенцията по обмен на информация в страната и в чужбина чрез електронни комуникационни средства;
6. организира и отговаря за поддържането, развитието и информационното осигуряване на вътрешния (интранет) сайт по ред, определен от председателя на агенцията;
7. организира и осъществява дейност по съхранение на учрежденския архив на агенцията;
8. изпълнява и други задачи по административното обслужване на агенцията, възложени от председателя.


Чл. 32н. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Директорите на специализираните административни дирекции са непосредствено подчинени на председателя на агенцията.


Чл. 32о. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) Началниците на структурните звена в специализираните административни дирекции се назначават от председателя на агенцията и:
1. планират, организират, контролират и отговарят за дейността на съответното звено;
2. изпълняват заповедите на преките си ръководители и се отчитат пред непосредствения си ръководител;
3. възлагат задачи на работещите в структурното звено и отговарят за тяхното срочно и качествено изпълнение;
4. осигуряват взаимодействието с другите структурни звена на агенцията в съответствие с установените организационни връзки и разпределението на дейностите между тях;
5. правят предложения за предприемане на конкретни мерки за подобряване на дейността в ръководеното от тях звено;
6. предлагат назначаване, повишаване, преместване, стимулиране, санкциониране и освобождаване на работещите в структурното звено.

Раздел V "б".
Национално звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух (Нов - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

Раздел V "б".
oo


Чл. 32п. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2019 г.) Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух, наричано по-нататък "Националното звено", получава и обработва резервационни данни на пътниците и данни на екипажа на въздухоплавателните средства за всички полети до, във или от Република България при условията и по реда на ЗДАНС.
(2) Националното звено:
1. изгражда, експлоатира и контролира собствен информационен фонд;
2. поддържа информационен портал в интернет;
3. (доп. - ДВ, бр. 73 от 2019 г.) осигурява поне два интерфейса за предаване от въздушните превозвачи на резервационни данни на пътниците и данни на екипажа в електронен вид;
4. (доп. - ДВ, бр. 73 от 2019 г.) обработва резервационните данни на пътниците и данните на екипажа чрез автоматични и неавтоматични средства при спазване на законите, другите нормативни актове и на международните договори, по които Република България е страна;
5. (доп. - ДВ, бр. 73 от 2019 г.) съпоставя резервационните данни на пътниците и данните на екипажа с данни, съдържащи се в информационни фондове на агенцията, Министерството на вътрешните работи и Агенция "Митници";
6. предоставя резервационни данни на пътниците и резултати от тяхното обработване на компетентните органи при условията и по реда на ЗДАНС;
7. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2019 г.) води регистрите по чл. 42м3 от ЗДАНС;
8. (доп. - ДВ, бр. 73 от 2019 г.) осъществява текущ и инцидентен контрол за изпълнение на задълженията на въздушните превозвачи по глава шеста "а" от ЗДАНС освен в случаите по чл. 42о, ал. 1 ЗДАНС;
9. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2019 г.) съставя актове за установяване на административни нарушения по глава шеста "а" от ЗДАНС и изготвя проекти на наказателни постановления освен в случаите по чл. 42о, ал. 1 ЗДАНС.
(3) Националното звено осъществява дейността си по ал. 1 в непрекъснат денонощен режим.
(4) Председателят на ДАНС утвърждава вътрешни правила за работа на Националното звено.
(5) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2019 г.) Изходящата кореспонденция на Националното звено се подписва от определени със заповед на председателя на ДАНС длъжностни лица.

Чл. 32р. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) (1) Ръководителят на Националното звено:
1. планира, организира, контролира и отговаря за дейността на Националното звено;
2. отговаря за спазването на законите, другите нормативни актове и заповедите на председателя на агенцията при осъществяване на дейността на Националното звено;
3. осъществява взаимодействието на Националното звено със структурните звена на агенцията и с други ведомства;
4. осъществява взаимодействието на Националното звено със сходни структури в други държави в съответствие с националното законодателство и международните договори, по които Република България е страна;
5. (отм. - ДВ, бр. 73 от 2019 г.)
6. подготвя и предлага за утвърждаване от председателя на агенцията вътрешни правила за работа на Националното звено;
7. издава правила за свързване на въздушните превозвачи към информационните системи на Националното звено и дава писмени указания за тяхното прилагане;
8. организира управлението и поддръжката на информационната система на Националното звено;
9. утвърждава графика за дежурства на служителите в Националното звено.
10. (отм. - ДВ, бр. 76 от 2022 г.)
(2) При отсъствие на ръководителя на Националното звено функциите му се осъществяват от определен със заповед на председателя на ДАНС служител на звеното.

Чл. 32с. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) (1) Дейностите на Националното звено се осъществяват от служители на ДАНС, Министерството на вътрешните работи и Агенция "Митници".
(2) Служителите на Министерството на вътрешните работи и Агенция "Митници", осъществяващи дейности на Националното звено, се определят със заповед на техните ръководители.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 73 от 2019 г.)

Чл. 32т. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2019 г.) (1) Длъжностното лице по защита на данните по чл. 42н, ал. 3 от ЗДАНС изпълнява следните задачи:
1. участва своевременно по подходящ начин по всички въпроси, свързани със защитата на личните данни;
2. информира и съветва администратора и служителите, които извършват обработването, за техните задължения съгласно националното законодателство и правото на Европейския съюз;
3. наблюдава спазването на изискванията на националното законодателство и на правото на Европейския съюз, както и на политиките по отношение на защитата на личните данни, включително възлагането на отговорности, повишаването на осведомеността и обучението на персонала, участващ в операциите по обработване, и съответните одити;
4. при поискване предоставя съвети по отношение на оценката на въздействието върху защитата на данните и наблюдава извършването ?;
5. осъществява сътрудничество с Комисията за защита на личните данни;
6. действа като точка за контакт с Комисията за защита на личните данни по всички въпроси, свързани с обработването на резервационни данни на пътниците и данни на екипажа.
(2) Длъжностното лице по защита на данните има достъп до резервационните данни и данните на екипажа и до операциите при обработването им от Националното звено.
(3) Длъжностното лице по защита на данните извършва последваща проверка при разкриване на деперсонализирани резервационни данни на пътниците или данни на екипажа.
(4) При изпълнение на своите задачи длъжностното лице по защита на данните надлежно отчита рисковете, свързани с операциите по обработване на личните данни, и се съобразява с естеството, обхвата, контекста и целите на обработването.
(5) Информация за контакт на физическите лица с длъжностното лице за защита на данните се публикува на интернет страницата на ДАНС.

Глава трета.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ


Чл. 33. (1) При осъществяване на своите функции агенцията взаимодейства с Народното събрание, с Президента на Република България, с Министерския съвет и министерствата, с органите на съдебната власт и с другите държавни органи и организации, както и с органите на местното самоуправление и местната администрация.
(2) Агенцията взаимодейства и с правозащитни и други граждански организации в областта на зачитане и гарантиране на правата на човека и основните свободи.


Чл. 34. (1) Държавните органи и организации предоставят достъп до служебните си помещения, техническите си възли и друго тяхно имущество на органите на агенцията при изпълнение на служебните им задължения.
(2) Достъпът до стратегически обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, се осигурява независимо от формата на собственост и управлението им.
(3) Органите на агенцията получават достъпа по ал. 1 и 2 чрез удостоверяване на качеството си със служебната карта или служебния знак по смисъла на чл. 130, ал. 2 ЗДАНС.


Чл. 35. (1) Взаимодействието с Министерството на вътрешните работи, с Министерството на отбраната, със службите за сигурност и службите за обществен ред се урежда със съвместни инструкции между председателя на агенцията и ръководителите на съответните ведомства.
(2) Взаимодействието с други държавни органи и организации може да се осъществява въз основа на съвместни инструкции.


Чл. 36. (1) Служителите на агенцията ползват лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи по реда на Закона за здравното осигуряване.
(2) Условията и редът за ползване на лечебните заведения по ал. 1 се определят със съвместни инструкции между председателя на агенцията и съответния ръководител на лечебното заведение.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)

Глава четвърта.
ДЕЙНОСТИ НА АГЕНЦИЯТА ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРАРАЗУЗНАВАТЕЛНА ЗАЩИТА НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗА СТРАНАТА ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ И ПО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ


Чл. 37. (1) Органите на агенцията предоставят информация на компетентните държавни органи с цел предотвратяване на посегателства срещу националната сигурност.
(2) Предоставянето на информация на други държавни органи за осъществяване на функциите им по управление в областта на националната сигурност се извършва от председателя на агенцията или от оправомощени от него длъжностни лица.


Чл. 38. Исканията на агенцията по чл. 129, ал. 3 ЗДАНС се отправят писмено, а информацията се предоставя в писмен вид или на други подходящи информационни носители.


Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Координацията и оперативното взаимодействие на агенцията с компетентни служби на други държави и международни организации в интерес на националната сигурност се осъществяват от специализираните дирекции на агенцията, доколкото друго не е предвидено в съответния международен договор.


Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г., предишен текст на чл. 40 - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) В изпълнение на дейността по чл. 4, ал. 4 ЗДАНС органите на агенцията:
1. осигуряват в контраразузнавателно и информационно отношение защитата на стратегически обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност;
2. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2022 г.) издават разрешения (приложение № 3) за работа, за извършване на конкретно възложена задача или за практическо обучение по чл. 29, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) в стратегическите зони на стратегическите обекти и в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности.
(2) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2016 г., в сила от 05.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 08.08.2020 г.) Агенцията не осъществява дейностите по ал. 1 в Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Разузнаване", Националната служба за охрана и Служба "Военно разузнаване" към министъра на отбраната.


Чл. 41. (1) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, се определят от Министерския съвет в единен списък по предложение на съответните министри или ръководители на ведомства след предварително съгласуване с председателя на агенцията. Тези обекти и дейности са част от критичната инфраструктура на страната.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.) Защитата на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност по смисъла на чл. 4, ал. 4 ЗДАНС включва:
1. (доп. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) контрол на организацията на физическа защита (охрана) на обектите, включително с оглед противодействие на заплахи от терористичен характер, който обхваща мерките за сигурност на стратегическите зони и режима на достъп до стратегическите зони и зоните, свързани с изпълнението на стратегическите дейности;
2. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.) контрол на информационната защита, осъществявана чрез административни, организационни, технически и криптографски мерки;
3. (нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2019 г.) оказване съдействие на ръководителите на стратегически обекти и на възлагащите или извършващите стратегически дейности при идентифициране и оценка на потенциални заплахи, насочени срещу стратегически обекти и дейности от значение за националната сигурност.
(3) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2019 г.) Ръководителите на стратегически обекти и възлагащите или извършващите стратегически дейности отговарят за изпълнението на мерките за защитата им, включително за финансирането на тези мерки.
(4) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2024 г., в сила от 07.05.2024 г.) Ръководителите на стратегически обекти и възлагащите или извършващите стратегически дейности определят със заповед служител с ръководни функции като точка за контакт с органите на агенцията при осъществяване на дейностите по чл. 40, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2, т. 1, както и в случаите на настъпили бедствие, инцидент, авария или промишлена авария по смисъла на Закона за защита при бедствия.


Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.) Контролът по чл. 41, ал. 2, т. 1 и 2 се осъществява чрез планови или инцидентни проверки от определени със заповед на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" служители. Със заповедта се определят и служителите, имащи правомощия да съставят актове за установяване на административни нарушения.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2019 г.) Предмет на проверките по ал. 1 са задължителните мерки за сигурност, режимът на достъп до стратегическите зони и зоните, свързани с изпълнението на стратегическите дейности, и задължителните мерки за сигурност на комуникационните и информационните системи и активи на стратегическите обекти, и лицата, възлагащи или извършващи стратегически дейности.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2019 г.) Проверките в конкретните стратегически обекти и/или лица, възлагащи или извършващи стратегически дейности, се назначават със заповед на председателя на ДАНС или на оправомощено от него длъжностно лице, в която се посочват:
1. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2019 г.) проверяваният стратегически обект или лице, възлагащо или извършващо стратегическа дейност;
2. обхватът и продължителността на проверката;
3. председателят и членовете на комисията по проверката, както и експертите, при необходимост;
4. редът за докладване за резултатите от проверката;
5. материално-техническото и финансовото осигуряване на проверката.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.) При извършване на проверките служителите имат право:
1. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2019 г.) на достъп до обектите, помещенията, комуникационните и информационните системи и активите в проверявания стратегически обект или лице, възлагащо или извършващо стратегическа дейност;
2. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2019 г.) на достъп до документите, свързани с организацията по физическата и информационната защита на проверявания стратегически обект или лице, възлагащо или извършващо стратегическа дейност;
3. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2019 г.) при необходимост да изискват писмени и устни обяснения от ръководителите и служителите от проверявания стратегически обект или от лице, възлагащо или извършващо стратегическа дейност;
4. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2019 г.) да получават информация от други юридически и физически лица и да изискват обяснения при необходимост от техните ръководители и служители за дейности по физическата и информационната защита на проверявания стратегически обект или за лице, възлагащо или извършващо стратегическа дейност, във връзка с извършваната проверка;
5. да привличат експерти, когато са необходими специални знания за изясняване на обстоятелства във връзка с извършвана проверка;
6. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2019 г.) да дават задължителни предписания във връзка с организацията на физическата и информационната защита на проверявания стратегически обект или на лице, възлагащо или извършващо стратегическа дейност;
7. да предприемат действия за реализиране на административнонаказателна отговорност при констатирани нарушения.


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.) Агенцията осъществява контрол и на недържавни органи и организации, които имат разрешение за работа в стратегическите зони на стратегическите обекти и в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности.


Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2020 г., в сила от 11.02.2020 г.) Разрешенията по чл. 40, ал. 1, т. 2 предоставят достъп до стратегическите зони на стратегическия обект или до зоните, свързани с изпълнението на стратегическата дейност.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2019 г.) Зоните се определят от ръководителя на съответния обект или от възлагащия или извършващия съответната дейност при условия и по ред, определени със съвместна инструкция на председателя на агенцията и министъра на вътрешните работи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2020 г., в сила от 11.02.2020 г.) За еднократни посещения в стратегическите зони на стратегическите обекти и в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности, не се издават разрешения по чл. 40, ал. 1, т. 2. Посетителят се придружава от служител, получил разрешение по чл. 40, ал. 1, т. 2. Редът за еднократни посещения се определя от съответния ръководител на обекта или от лицето, възлагащо или извършващо стратегическа дейност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2019 г.) При определянето на реда по ал. 3 задължително се предвижда идентифицирането на физическите лица - посетители, като се събират данни за:
1. имената на лицето;
2. дата и място на раждане;
3. официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на посетителя;
4. гражданство;
5. държавата на постоянно пребиваване и адрес;
6. номер на документ за самоличност, датата на издаването му и от кого е издаден;
7. цел на посещението.
(5) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2019 г.) При определянето на реда по ал. 3 се предвижда, че когато в официалния документ за самоличност не се съдържат данните по ал. 4, събирането им да се извършва чрез предоставяне на друг официален документ.
(6) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2024 г., в сила от 07.05.2024 г.) Един посетител може да осъществява еднократно посещение за не повече от 3 дни в рамките на 1 календарен месец.
(7) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2020 г., в сила от 11.02.2020 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 76 от 2022 г.) Посещенията в стратегическите зони на стратегическите обекти и в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности, от представители на международни организации, свързани с изпълнението на международни договори, по които Република България е страна, се осъществяват по реда на съответния международен договор, като представителите на международните организации се придружават от служител, получил разрешение по чл. 40, ал. 1, т. 2.

Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2024 г., в сила от 07.05.2024 г.) (1) В случай на настъпили бедствие, инцидент, авария или промишлена авария ръководителят на стратегическия обект или възлагащият или извършващият стратегическа дейност създава организация за допускане в стратегическите зони на стратегическия обект или в зоните, свързани с изпълнението на стратегическа дейност, на органите на наказателното производство, органите на Министерството на вътрешните работи, медицински специалисти и друг персонал от центровете за спешна медицинска помощ. В тези случаи чл. 43 не се прилага.
(2) Служителят по чл. 41, ал. 4 незабавно информира председателя на агенцията в случай на настъпили бедствие, инцидент, авария или промишлена авария.
(3) В най-кратък срок, но не по-късно от 24 часа след настъпили бедствие, инцидент, авария или промишлена авария, ръководителят на стратегическия обект и възлагащият или извършващият стратегическа дейност изготвя доклад до председателя на агенцията, в който се отразяват предварителна оценка на нанесените щети и предприетите действия за възстановяване на функционирането на стратегическия обект или извършването на стратегическата дейност, в случай че същите са затруднени или прекратени.
(4) В доклада по ал. 3 се включва информация за това представители на кои компетентни органи са били допуснати в стратегическите зони и в зоните, свързани с изпълнението на стратегическите дейности.

Чл. 44. (1) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2022 г.) Разрешенията по чл. 40, ал. 1, т. 2 се издават от председателя на агенцията или от оправомощени от него длъжностни лица по писмено искане на ръководителя на стратегическия обект или на възлагащия или извършващия съответната дейност, или на оправомощени от тях лица. В искането се посочват пълните имена на кандидата и идентифициращи данни от документа за самоличност (единният граждански номер, личен номер на чужденец, рождена дата и адрес на лицето), длъжността, която ще заема, конкретната задача, която ще изпълнява, или практическото обучение по чл. 29, ал. 1 от ЗПОО, в което ще участва. Към искането се прилагат попълнен въпросник (приложение № 6), свидетелство за съдимост, документ за липса на водени срещу лицето досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ характер, удостоверителен документ за липса на психични заболявания и писмено съгласие (приложение № 7) на родителя или попечителя за участие на ученика в практическо обучение в стратегическите зони на стратегическите обекти и в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности, когато ученикът не е пълнолетен.
(2) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2024 г., в сила от 07.05.2024 г.) В случаите, когато кандидатът притежава разрешение за достъп до класифицирана информация, издадено при условията и по реда на ЗЗКИ и със срок на валидност не по-малко от една година, към искането по ал. 1 се прилага единствено копие на разрешението за достъп до класифицирана информация.
(3) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2024 г., в сила от 07.05.2024 г.) В случаите, когато кандидатът притежава разрешение по чл. 40, ал. 1, т. 2 за конкретно възложена задача и по силата на договор му бъде възложено извършването на задача в стратегическите зони на друг стратегически обект или в стратегическите зони, свързани с изпълнението на стратегическа дейност, за които не му е издадено разрешение, се изпраща само искането по ал. 1.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 40 от 2024 г., в сила от 07.05.2024 г.) В случаите по ал. 1 разрешенията за работа или за извършване на конкретна задача в стратегическите зони на стратегическите обекти или в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности важат за срока на заемане на съответната длъжност или за срока на изпълнение на конкретната задача, но за не повече от 3 години.
(5) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2024 г., в сила от 07.05.2024 г.) В случаите по ал. 2 разрешенията по чл. 40, ал. 1, т. 2 важат за срока на заемане на съответната длъжност, но за не повече от срока на разрешението за достъп до класифицирана информация.
(6) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2024 г., в сила от 07.05.2024 г.) В случаите по ал. 3 разрешенията важат за срока на изпълнение на конкретната задача, но за не повече от срока на първото разрешение по чл. 40, ал. 1, т. 2.
(7) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2022 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 40 от 2024 г., в сила от 07.05.2024 г.) Разрешенията за практическо обучение по чл. 29, ал. 1 от ЗПОО в стратегическите зони на стратегическите обекти или в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности, важат за срока на обучение, но за не повече от 1 година.


Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.) Разрешенията за работа или за извършване на конкретно възложена задача и дейности в стратегическите зони на стратегическите обекти и в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности, се издават на лица, които:
1. са пълнолетни;
2. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
3. не страдат от психически заболявания, установени и документирани по съответния ред;
4. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2020 г., в сила от 11.02.2020 г.) са определени за надеждни за работа или за извършване на конкретно възложена задача и дейности в стратегическите зони на стратегическите обекти и в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности.
5. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
6. (нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2020 г., в сила от 11.02.2020 г.) Надеждност на лицето за работа или за извършване на конкретно възложена задача и дейности в стратегическите зони на стратегическите обекти и в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности, е налице, когато липсват данни относно:
1. осъществяване на дейност, насочена срещу националната сигурност;
2. осъществяване на дейност, насочена срещу обществения ред;
3. извършване на действия, създаващи заплаха за нормалното функциониране на стратегическия обект или нормалното изпълнение на стратегическата дейност;
4. укриване или даване на невярна информация по повод искането за издаването на разрешение по чл. 44, ал. 1 от лицето, за което се иска издаването на разрешение;
5. факти и обстоятелства, които биха дали възможност за изнудване на лицето, за което е отправено искането за издаване на разрешение по чл. 44, ал. 1.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2019 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 12 от 2020 г., в сила от 11.02.2020 г.) Ръководителите на стратегически обекти и възлагащите или извършващите съответната дейност предоставят на органите по чл. 44, ал. 1 списък на длъжностите, които изискват достъп до стратегическите зони на стратегическия обект и до зоните, свързани с изпълнението на стратегическа дейност. При промяна в списъка те са длъжни да уведомят същите органи незабавно.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 12 от 2020 г., в сила от 11.02.2020 г.) Изискванията на ал. 1 се прилагат и при провеждане на конкурси по реда на Кодекса на труда и на други нормативни актове.
(5) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2022 г.) Изискванията на ал. 1 се прилагат и при издаване на разрешения за практическо обучение по чл. 29, ал. 1 от ЗПОО в стратегическите зони на стратегическите обекти и в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности, с изключение на ал. 1, т. 1 за лицата, които са непълнолетни към момента на започване на обучението.
(6) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 12 от 2020 г., в сила от 11.02.2020 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 76 от 2022 г.) За установяване и проверка на конкретни факти и/или обстоятелства по ал. 1 органите на агенцията могат да призовават за провеждане на беседа лицата, кандидатстващи за издаване на разрешение за работа или за извършване на конкретно възложена задача в стратегически обекти или дейности.


Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2020 г., в сила от 11.02.2020 г., доп. - ДВ, бр. 76 от 2022 г., предишен текст на чл. 46 - ДВ, бр. 40 от 2024 г., в сила от 07.05.2024 г.) Отказва се издаването на разрешенията по чл. 40, ал. 1, т. 2, а издадените се отнемат, когато органите по чл. 44, ал. 1 установят, че лицата не отговарят или са престанали да отговарят на някое от изискванията на чл. 45, ал. 1 и 5.
(2) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2024 г., в сила от 07.05.2024 г.) В случаите по чл. 44, ал. 2 издадените разрешения по чл. 40, ал. 1, т. 2 се отнемат при отнемане на разрешението за достъп до класифицирана информация.


Чл. 46а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2020 г., в сила от 11.02.2020 г.) Действието на издадено разрешение по чл. 40, ал. 1, т. 2 се прекратява:
1. при смърт на лицето, получило разрешението;
2. с изтичане на срока на издаденото разрешение;
3. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2022 г.) когато лицето, получило разрешението, е престанало да заема съответната длъжност, да изпълнява конкретната задача или да участва в практическото обучение по чл. 29, ал. 1 от ЗПОО в стратегическите зони или в зоните, свързани с изпълнението на стратегическата дейност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2022 г.) Прекратяването на действието на издаденото разрешение по ал. 1 настъпва от момента на смъртта, на изтичането на срока на разрешението, съответно от момента на прекратяване на изпълнението на длъжността, конкретната задача или практическото обучение. За прекратяването не се издава отделен документ.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2019 г.) За обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и 3 ръководителят на стратегическия обект или възлагащият или извършващият съответната дейност е длъжен да уведоми незабавно органа, издал разрешението.
(4) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2024 г., в сила от 07.05.2024 г.) Най-малко 2 месеца преди изтичането на срока на разрешението по чл. 40, ал. 1, т. 2 на лица, които продължават да заемат длъжност или да изпълняват конкретно възложена задача, за която се изисква достъп до стратегическите зони на стратегически обект или до зоните, свързани с изпълнението на стратегическа дейност, ръководителят на стратегическия обект или възлагащият или извършващият стратегическа дейност създават организация за подготовка и подаване на документите по чл. 44, ал. 1.

Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г., предишен текст на чл. 47, изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2022 г.) Писменият отказ за издаване на разрешение (приложение № 4) или отнемането на издадено разрешение (приложение № 5) за работа или за извършване на конкретно възложена задача или за участие в практическо обучение по чл. 29, ал. 1 от ЗПОО в стратегическите зони на стратегическите обекти и в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности, се изготвя в три екземпляра - по един за Държавна агенция "Национална сигурност", за ръководителя на стратегическия обект или за възложилия или извършващия съответната дейност и за лицето, на което е отказано издаване или на което е отнето разрешението. За съобщаването на издадения акт се прилагат правилата на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Фактическите основания за издаване на отказа или отнемането по ал. 1, в случай че съдържат класифицирана информация, се посочват в отделен документ, изготвен от съответните длъжностни лица по реда на Закона за защита на класифицираната информация. В акта по ал. 1 се посочва само регистрационният номер на документа, съдържащ класифицирана информация.
(3) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2015 г.) Отказът за издаване на разрешение и отнемането на издадено разрешение за работа или за извършване на конкретно възложена задача в стратегическите зони на стратегическите обекти и в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности, подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2019 г.) До влизане в сила на отказа за издаване на разрешение или на отнемането на издадено разрешение ръководителят на стратегическия обект или възлагащият или извършващият съответната дейност ограничава достъпа на лицето до стратегическите зони на стратегическите обекти и до зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности.


Чл. 48. (1) В изпълнение на дейността по чл. 11, ал. 2 и 3 ЗЗКИ агенцията извършва проучване за надеждност на лицата и издава, отказва да издаде, прекратява или отнема издадени разрешения за достъп до класифицирана информация и удостоверения за сигурност.
(2) Ръководителите на организационните единици изпращат искането за провеждане на процедура по проучване за надеждност на своите служители съгласно ЗЗКИ, както и останалите необходими документи по глава шеста, раздел II от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация, приет с Постановление № 276 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г., бр. 56 от 2006 г. и бр. 84 от 2007 г.), както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) за служители от министерствата и централните ведомства, за военните поделения и обекти на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната - до председателя на агенцията или до оправомощен от него заместник-председател;
2. (нова - ДВ, бр. 7 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 7 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) за останалите организационни единици - в териториалните дирекции или в самостоятелните териториални отдели на агенцията.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Алинея 2 се прилага и в случаите, когато е налице основание за прекратяване или отнемане на издадено разрешение или удостоверение.

Глава пета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИКРИВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ НА АГЕНЦИЯТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 108 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 17.12.2013 Г.)

Раздел I.
Служители на прикритие (Нов - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.)


Чл. 49. Прикриването на служители на агенцията, както и тяхната дейност се осъществяват при спазване принципите на законност и конспиративност.


Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2018 г.) При изпълнение на служебните си задължения служителите на агенцията могат да заемат длъжности на прикритие в държавната администрация, в юридически лица, в граждански дружества и като лица, упражняващи свободни професии, с изключение в адвокатурата.


Чл. 51. (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2018 г.) Служителите на прикритие са държавни служители на агенцията с особен статут, които имат правата и задълженията, предвидени в Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" и в съответния закон, приложим за заеманата длъжност по прикриващото правоотношение. Служители на прикритие могат да са само държавни служители, преминали първоначална професионална подготовка и притежаващи разрешение за достъп до класифицирана информация.

Чл. 52. (1) Служители на агенцията работят на прикритие при доказана оперативна необходимост.
(2) Оперативна необходимост е налице, когато възложените със закон задачи и дейности на агенцията не могат да се изпълнят по друг начин освен чрез назначаване на служители на прикритие.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Директорите на специализираните дирекции, директорите на териториалните дирекции и началниците на самостоятелни териториални отдели обосновават оперативната необходимост пред председателя на агенцията.


Чл. 53. (1) Служителите на прикритие осъществяват контраразузнавателна дейност и оперативно-издирвателна дейност за защита на националната сигурност.
(2) Служителите на прикритие и конкретните задачи и дейности, изпълнявани от тях, се определят със заповед на председателя на агенцията за всеки отделен случай.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2018 г.) Служителите на прикритие не разполагат с правомощията по чл. 125 - 128 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".


Чл. 54. Служителите на прикритие осъществяват дейността си по начин, който не застрашава прикритието от разкриване.


Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2018 г.) Служители на агенцията се назначават на прикритие в структурите по чл. 50 по начин, който не застрашава прикритието от разкриване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2018 г.) Служител на някоя от структурите по чл. 50 може да стане служител на прикритие на агенцията след назначаването му на служба в агенцията.


Чл. 56. (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2018 г.)

Чл. 57. (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2018 г.)


Чл. 58. (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2018 г.)

Чл. 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2018 г.) За работата си по служебно или по трудово правоотношение в структурите по чл. 50 служителят на прикритие получава брутна заплата или брутно трудово възнаграждение, обезщетения и други доходи, предвидени за заеманата длъжност по прикриващото правоотношение.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2018 г.)

Чл. 60. (1) Когато полученият нетен месечен доход за работата на прикритие е по-нисък от полагащия се за заеманата длъжност в агенцията, агенцията изплаща разликата на служителя и внася разликата в осигурителните вноски.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2018 г.)

Чл. 61. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2018 г.) Служителите на прикритие в структурите по чл. 50 имат право на отпуски при условията и в размерите, предвидени за длъжността по прикриващото правоотношение.
(2) Когато размерът на платения годишен отпуск, полагащ се за заеманата длъжност в агенцията, е по-голям от платения годишен отпуск по ал. 1, агенцията изплаща обезщетение за неизползваната част от отпуска при освобождаване на служителя от агенцията.


Чл. 62. (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2018 г.) При пенсиониране на служителите, работили на прикритие, документите за периода на работа на прикритие се издават от агенцията за категорията труд и за осигурителния стаж и доход за заеманата от тях длъжност в агенцията. Документите се предоставят на Националния осигурителен институт по служебен път по реда на съвместната инструкция за взаимодействие между двете ведомства, издадена на основание чл. 3, ал. 5 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

Раздел II.
Служители под прикритие (Нов - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.)

Раздел II.
Служители под прикритие (Нов - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.)


Чл. 62а. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.)

Чл. 62б. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.)


Чл. 62в. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.)


Чл. 62г. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.)


Чл. 62д. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.)

Чл. 62е. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.)

Чл. 62ж. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.)

Чл. 62з. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.)

Чл. 62и. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.)

Чл. 62к. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.)

Чл. 62л. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.)

Глава пета "а".
ДЕЙНОСТИ НА ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ", СВЪРЗАНИ С ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И РАЗКРИВАНЕТО НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ (НОВА - ДВ, БР. 108 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 17.12.2013 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 44 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 16.06.2015 Г.)

Глава пета "а".
ДЕЙНОСТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" С ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗКРИВАНЕ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ (НОВА - ДВ, БР. 108 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 17.12.2013 Г.)


Чл. 62м. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.)

Чл. 62н. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.)


Чл. 62о. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.)

Чл. 62п. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г., отм. - ДВ, бр. 76 от 2022 г.)

Глава шеста.
ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В АГЕНЦИЯТА

Раздел I.
Организационна структура


Чл. 63. (1) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.) Численият състав на агенцията включва държавните служители по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", държавните служители по Закона за държавния служител и лицата, работещи по трудово правоотношение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) Численият състав на агенцията се води на отчет в специализирана административна дирекция "Човешки ресурси". Той се разпределя по отделните структурни звена на агенцията чрез длъжностното разписание.
(3) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.) Председателят на ДАНС в рамките на общата численост на персонала в агенцията може да поддържа резерв от неразпределени по структурните звена щатни бройки за държавни служители и за лица, работещи по трудово правоотношение.
(4) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.) Резервът по ал. 3 се използва за оптимизиране числеността на структурните звена при промени във функционалните задължения или при извънредни промени в средата за сигурност.


Чл. 64. (1) (Предишен текст на чл. 64 - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) Председателят на агенцията в рамките на числения състав на агенцията утвърждава длъжности в международни организации и други държави въз основа на договори, по които Република България е страна. На тези длъжности се назначават служители за определен срок.
(2) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) За назначаване на длъжностите по ал. 1 или в задгранично представителство на Република България държавните служители от ДАНС подават молба до председателя на ДАНС за назначаване на длъжността по ал. 1 за съответния срок.
(3) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) На държавните служители по ал. 2, одобрени по установения ред за назначаване на съответните длъжности, се присъждат съответните ранг и степен съгласно класификатора на длъжностите в агенцията, съответстващи на длъжностите "задграничен представител I степен" или "задграничен представител II степен", по ред, определен със заповед на председателя на ДАНС.
(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) Задграничното назначение по смисъла на Закона за дипломатическата служба се извършва при условията и по реда на този закон.
(5) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) За времето на задграничния мандат държавните служители по ал. 3 получават половината от възнагражденията по чл. 71, ал. 1 и по чл. 72, ал. 1, т. 1 ЗДАНС. На тези служители не се изплащат сумите и доволствията по чл. 74 от същия закон.
(6) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) След приключване изпълнението на длъжностите по ал. 2 на съответните държавни служители се предлага длъжност, при наличие на такава, в рамките на притежавания ранг и степен по ал. 3, като до назначаването на длъжност те се считат в неплатен отпуск, който не се признава за трудов стаж и прослужено време.


Чл. 65. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) Функционалните задължения включват задачите и дейностите на съответните структурни звена.
(2) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Функционалните задължения се изготвят за съответните дирекции, териториални дирекции и самостоятелни териториални отдели и включват функционалните задължения на отделите, секторите и структурните звена от по-нисък ранг по чл. 32б, ал. 3. Функционалните задължения се утвърждават от председателя на ДАНС.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 7 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2019 г.) Структурата на специализираните дирекции, териториалните дирекции, самостоятелните териториални отдели и специализираните административни дирекции в агенцията се определя съобразно функционалните им задължения и състоянието на средата на сигурност.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 7 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2015 г.) С длъжностното разписание се определят численият състав на структурните звена, длъжностите за служителите по чл. 43, ал. 1 ЗДАНС съобразно функционалните задължения, наименованието и видът на длъжностите, ранговете и степените, изискванията за минимална степен на образование и професионална квалификация.


Чл. 66. (1) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) Проектите за функционални задължения, предложения за структурата и за длъжностното разписание се разработват от ръководителите на структурните звена на агенцията и се предоставят на специализирана административна дирекция "Човешки ресурси".
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Проектите и предложенията по ал. 1 по отношение на териториалните дирекции и на самостоятелните териториални отдели се съгласуват с директорите на съответните специализирани дирекции.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) Специализирана административна дирекция "Човешки ресурси" координира разработването на проектите и предложенията по ал. 1 и 2, като предлага за утвърждаване от председателя на агенцията функционалните задължения на звената и структурата.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) Специализирана административна дирекция "Човешки ресурси" обобщава предложенията и изготвя длъжностното разписание в агенцията и го предлага за утвърждаване от председателя на агенцията.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) Специализирана дирекция "Сигурност на ДАНС" разработва и предлага за утвърждаване проекти на военновременни структури и длъжностното разписание съобразно функциите на агенцията във военно време по ред, определен от председателя на агенцията.


Чл. 66а. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Промени в структурните звена и в длъжностното разписание на длъжностите на структурните звена се извършват със заповед на председателя на агенцията въз основа на мотивирани предложения на заместник-председателите на агенцията, на директорите на специализираните дирекции, териториалните дирекции, специализираните административни дирекции и началниците на самостоятелните териториални отдели.
(2) Ново длъжностно разписание на длъжностите се изготвя по разпореждане на председателя на агенцията.


Чл. 66б. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) (1) Спазването на длъжностното разписание на длъжностите включва стриктното прилагане на реда при назначаването на служителите, определянето на работните им места и изпълнението на конкретни задължения на служителите в съответствие с утвърдените функционални задължения на структурните звена, длъжностно разписание на длъжностите, длъжностни характеристики и възложените задачи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) Контролът по спазването на длъжностното разписание на длъжностите се осъществява от председателя на агенцията и от оправомощени от него длъжностни лица със съдействието на специализирана административна дирекция "Човешки ресурси".


Чл. 67. Председателят на агенцията утвърждава класификатор на длъжностите в агенцията, който се обнародва в "Държавен вестник".


Чл. 68. (1) В агенцията се изготвят и утвърждават длъжностни характеристики.
(2) Длъжностната характеристика съдържа:
1. изискванията за заемане на длъжността;
2. длъжностните задължения.
(3) В изискванията за заемане на длъжността се посочват необходимото минимално образование или образователно-квалификационна степен, специалността, необходимата квалификация, специализация, професионален опит, необходимото ниво за достъп до класифицирана информация по ЗЗКИ, както и други изисквания в зависимост от спецификата на длъжността.
(4) Длъжностните задължения определят дейностите и задачите, които се възлагат за изпълнение на съответния служител, както и субординацията при изпълнението им.
(5) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Длъжностните характеристики се изготвят и в тях се извършват промени по предложение на директорите на специализираните дирекции, териториалните дирекции, специализираните административни дирекции, началниците на самостоятелните териториални отдели и длъжностните лица по чл. 12 и 13 до председателя на агенцията.
(6) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) Държавните служители, които участват във временни или постоянно действащи работни групи, комисии, съвети и други колективни работни органи в агенцията, определени със заповед на председателя на агенцията или на определено от него длъжностно лице, изпълняват задачи и отговарят за тях съобразно длъжностните си задължения по ал. 4 и функционалните задължения на структурното звено, в което са назначени.


Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) Длъжностните характеристики се разработват от структурните звена на агенцията и след съгласуване със специализирана административна дирекция "Човешки ресурси" се утвърждават от председателя на агенцията.


Чл. 70. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) Служителите от специализирана административна дирекция "Човешки ресурси" запознават всеки служител с длъжностната характеристика за длъжността, на която е назначен. Запознаването се удостоверява с подпис на служителя в протокол, който се съхранява в служебното досие на служителя.

Раздел II.
Назначаване на държавна служба в агенцията (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.)

Раздел II.
Изисквания за постъпване на служба


Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.) (1) За държавни служители в агенцията се назначават кандидатите, спечелили конкурс за постъпване на държавна служба и получили достъп до съответното ниво на класифицирана информация, което изисква длъжността.
(2) За длъжностите, за които се изисква достъп до класифицирана информация, кандидатите за работа в агенцията попълват и подават необходимите документи за проучване за надеждност съгласно ЗЗКИ.


Чл. 72. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.)

Чл. 73. Специфичните изисквания за постъпване на служба в агенцията се определят от председателя на агенцията с наредбата по чл. 53, ал. 2 ЗДАНС.

Раздел III.
Преминаване на служба в агенцията (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.)

Раздел III.
Назначаване и преминаване на службата


Чл. 74. (1) Служебното правоотношение на държавните служители в агенцията възниква въз основа на заповед по чл. 55 ЗДАНС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.) Спечелилите конкурса кандидати се назначават на съответната длъжност, като им се присъждат съответен ранг и степен.


Чл. 75. Председателят на агенцията определя:
1. вида на униформеното облекло и отличителните знаци;
2. държавните служители, които осъществяват правомощията си по ЗДАНС в униформено облекло;
3. случаите на носене на униформено облекло от служители извън посочените по т. 2.


Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) (1) Назначаването на държавните служители се извършва през цялата година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.) Назначаването на по-висока длъжност се извършва след провеждане на конкурс, като условията и редът за провеждането му се уреждат с наредбата по чл. 63, ал. 1 ЗДАНС.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.) Назначаването на длъжност в рамките на притежавания ранг на държавния служител може да се извърши при служебна необходимост или по желание на служителя.
(4) За назначаването на държавните служители при служебна необходимост се изготвя мотивирано предложение.


Чл. 77. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) По решение на органа по назначаването държавен служител може да бъде преназначен на друга длъжност, изискваща по-нисък ранг или степен, които му се присъждат, в следните случаи:
1. по собствено желание, изразено писмено;
2. след атестиране по реда на раздел V.

Раздел IV.
Рангове и степени. Длъжности на държавните служители


Чл. 78. (1) Ранговете на държавните служители в агенцията са съответни на изпълняваните функции, притежаваната квалификация, професионалния опит и заеманите длъжности. Ранговете имат степени.
(2) Степените отразяват професионалния опит на държавните служители. Най-високата степен във всеки ранг е първа степен.
(3) Според ранга степените са:
1. за държавен агент - първа и втора;
2. за специален агент - първа и втора;
3. за главен агент - първа и втора;
4. за старши агент - първа, втора, трета, четвърта;
5. за младши агент - първа, втора, трета, четвърта;
6. за главен сътрудник - първа и втора;
7. за сътрудник - първа, втора и трета.
(4) С класификатора на длъжностите се определят съответствието на длъжностите в агенцията с ранговете и степените.


Чл. 79. (1) На държавните служители се присъждат рангове и степени от председателя на агенцията.
(2) При назначаване на по-висока длъжност се присъжда по-висок ранг или степен, когато се изискват за съответната длъжност.
(3) Присъждането на по-висока степен може да е свързано или да не е свързано с промяна на длъжността.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) При назначаването на държавна служба в агенцията органът по назначаването може да присъжда степен, по-висока от минималната, в рамките на ранга, изискващ се за длъжността, когато това е възможно съгласно класификатора на длъжностите.


Чл. 80. Минималният срок за престояване в един ранг за държавните служители е една година.


Чл. 81. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.) За преминаване от изпълнителска на ръководна длъжност и за преминаване към по-висока ръководна длъжност задължително се провежда обучение, което завършва с полагане на изпит, по ред, определен от председателя на агенцията.
(2) Държавните служители се назначават на друга длъжност в обхвата на притежавания ранг след завършване на квалификационен курс, ако длъжността изисква това.


Чл. 82. (1) Не се повишават в ранг или в степен държавните служители с наложени дисциплинарни наказания по чл. 90, ал. 1, т. 3 и 4 ЗДАНС, които не са заличени.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2022 г.) Времето, прослужено при наложено дисциплинарно наказание "понижаване в ранг, степен на ранг или длъжност", не се зачита при изчисляване на срока за повишаване в следващ ранг.

Раздел V.
Условия и ред за атестиране на държавните служители


Чл. 83. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Атестирането се извършва чрез оценка на изпълнението на длъжността по система от критерии, чрез които се оценяват степента на изпълнение на служебните задължения, професионалните компетентности и дисциплинираността на служителя при изпълнение на задълженията.
(2) Атестирането на държавните служители се извършва чрез изготвяне на тримесечни оценки за постигнати резултати в служебната дейност и годишна обща оценка за изпълнение на длъжността, която трябва да е мотивирана, като се основава на обективно установени факти и обстоятелства.
(3) Тримесечните оценки за постигнати резултати в служебната дейност се извършват през първата половина на месеца, следващ календарното тримесечие, и обхващат дейността на служителя за предходното тримесечие, а годишната обща оценка се извършва ежегодно през януари и обхваща дейността на служителя за предходната календарна година.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Тримесечните оценки за постигнати резултати в служебната дейност се извършват, ако служителят е изпълнявал съответната длъжност най-малко 40 работни дни от съответното тримесечие, а годишната обща оценка се извършва, ако служителят има най-малко две тримесечни оценки за съответната календарна година.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.)


Чл. 84. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) (1) Оценките по чл. 83 се оформят във формуляр за оценка, който съдържа отделни оценки по система от критерии, обща оценка и мотиви.
(2) Системата от критерии, по които се извършва оценяването на държавните служители, включва:
1. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.)
2. степен на изпълнение на задълженията, определени в нормативните актове, длъжностната характеристика на заеманата длъжност, заповедите на председателя на агенцията и на преките началници на служителя;
3. показани професионални компетентности в работата;
4. дисциплинираност при изпълнение на служебните задължения;
5. (нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) цели по смисъла на чл. 62, ал. 2 ЗДАНС са заложените в индивидуалните и колективните карти за оценка скали и норми.
(3) Образците на формулярите за оценка, механизмите за формиране на оценките по отделните критерии и на общата оценка и за обжалването се определят с наредбата по чл. 72, ал. 2 ЗДАНС.


Чл. 85. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) (1) Оценките по чл. 83 се изготвят от непосредствения началник на държавния служител.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.) Оценяващият началник по ал. 1 запознава държавния служител с годишната обща оценка за изпълнението на длъжността и с тримесечните оценки за постигнати резултати в служебната дейност срещу подпис.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Годишната обща оценка за изпълнението на длъжността може да се обжалва от държавния служител в 7-дневен срок от запознаването пред горестоящия пряк началник на оценяващия началник на длъжност не по-ниска от директор на дирекция, директор на териториална дирекция или началник на самостоятелен териториален отдел.
(4) Жалбата се разглежда в 7-дневен срок. Горестоящият пряк началник на оценяващия началник по смисъла на ал. 3 се произнася с писмено решение, с което оставя жалбата без последствия или коригира годишната обща оценка за изпълнение на длъжността. Решението му следва да е мотивирано и е окончателно.
(5) Извън случаите по ал. 3 горестоящият пряк началник на оценяващия началник по смисъла на ал. 3 може да коригира служебно тримесечните оценки за постигнати резултати в служебната дейност и годишната обща оценка за изпълнение на длъжността, като ги увеличи или намали в граници, определени с наредбата по чл. 72, ал. 2 ЗДАНС.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) Формулярите за годишните оценки за изпълнението на длъжността се съхраняват в служебното досие на служителя, а формулярите за тримесечните оценки за постигнати резултати в служебната дейност - в САД "Човешки ресурси".


Чл. 86. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2020 г., в сила от 11.02.2020 г.) Оценките по чл. 83 на административния секретар, директорите на специализираните дирекции, териториалните дирекции, началниците на самостоятелните териториални отдели, финансовите контрольори и на ръководителя на звеното за вътрешен одит се извършват от председателя на агенцията или от заместник-председателите съобразно определените им от председателя правомощия. Оценките на директорите на специализираните административни дирекции се извършват от административния секретар. Получените оценки са окончателни.
(2) Всички длъжностни лица носят дисциплинарна отговорност за своевременното и обективното оценяване на подчинените им служители.


Чл. 87. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) (1) Получената годишна обща оценка за изпълнението на длъжността може да е основание за назначаване на друга длъжност, присъждане на друг ранг и/или степен, както и за прекратяване на служебното правоотношение по чл. 110, ал. 1, т. 7, буква "б" ЗДАНС.
(2) Тримесечните оценки за постигнати резултати в служебната дейност са основа за определяне размера на допълнителното възнаграждение по чл. 72, ал. 1, т. 6 ЗДАНС за съответното тримесечие.

Раздел VI.
Професионална подготовка


Чл. 88. (1) Професионалната подготовка на служителите от агенцията се провежда под формата на професионално обучение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) Професионалното обучение при постъпване на длъжности, за които се изисква първоначална професионална подготовка, се провежда в Центъра за професионална подготовка към специализирана административна дирекция "Човешки ресурси" на агенцията или в други учебни заведения.
(3) Организацията и дейността на центъра по ал. 2 се определя с акт на председателя на агенцията.
(4) Председателят на агенцията утвърждава списък на длъжностите, за които първоначалната професионална подготовка е задължителна.
(5) Професионалното обучение на държавните служители от агенцията може да се извършва и във висши училища и други учебни заведения на територията на страната или в други държави.


Чл. 89. (1) В съответствие със специфичните нужди на агенцията служителите от агенцията след разрешение от председателя могат да кандидатстват и да се обучават за придобиване на образователно-квалификационни, образователни и научни степени в области, професионални направления и специалности на висшето образование във висши училища у нас и в чужбина.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) Служителят на агенцията, приет за обучение при условията на ал. 1, сключва договор с председателя на агенцията за повишаване квалификацията на служителя чрез придобиване степен на висшето образование. Договорът се изготвя от специализирана административна дирекция "Човешки ресурси".
(3) С договора по ал. 2 се определят:
1. степента в област, професионално направление и специалност на висшето образование, за придобиването на която служителят ще се обучава;
2. мястото, формата и времето на обучение;
3. условията за ползване на отпуск за обучение в учебно заведение по чл. 84, ал. 1 ЗДАНС;
4. задължението след заемане на длъжност, изискваща придобитата степен на висшето образование, служителят да служи в агенцията за срок, пропорционален на времето за обучение, но не по-дълъг от 5 години;
5. отговорността при неизпълнение на задълженията по т. 4.


Чл. 90. (1) Служителите на агенцията придобиват, повишават, актуализират и специализират професионалните си знания и умения със или без откъсване от работа във:
1. (изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) Центъра за професионална подготовка към специализирана административна дирекция "Човешки ресурси" на агенцията;
2. други национални или чуждестранни обучаващи институции.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Изпращането на служителите от агенцията за придобиване, повишаване, актуализиране и специализиране на професионалните им знания и умения се извършва със заповед на председателя на агенцията по предложение на съответния директор или на съответния началник на самостоятелен териториален отдел.
(3) Със заповедта по ал. 2 се определя дали обучението е със или без откъсване от работа.
(4) За времето на обучение с откъсване от работа се счита, че служителят изпълнява служебните си задължения.


Чл. 91. (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) Професионалната подготовка на служителите в агенцията се планира, организира, контролира и ръководи от специализирана административна дирекция "Човешки ресурси".

Раздел VII.
Възнаграждения на служителите в агенцията


Чл. 92. Служителите в агенцията получават брутно възнаграждение, състоящо се от основно месечно възнаграждение и допълнителни възнаграждения.


Чл. 93. (1) Размерът на основното месечно възнаграждение на държавните служители се определя въз основа на базата по чл. 71, ал. 2 ЗДАНС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Конкретният размер на основните месечни възнаграждения на държавните служители се определя по реда на чл. 71, ал. 3 ЗДАНС, без да се намалява.


Чл. 94. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Размерът на заплатата за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение, се определя въз основа на базата по чл. 73, ал. 2 ЗДАНС.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Конкретният размер на заплатата по ал. 1 се определя съгласно вътрешните правила за работната заплата и разполагаемите средства по бюджета, без да се намалява.


Чл. 95. (1) (Предишен текст на чл. 95 - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) Председателят на агенцията утвърждава вътрешни правила за работната заплата в агенцията.
(2) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) Допълнителното възнаграждение по чл. 72, ал. 1, т. 6 ЗДАНС за съответното тримесечие е в размер до едно основно месечно възнаграждение за съответната длъжност и се изплаща на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, в зависимост от тримесечните оценки за постигнати резултати в служебната дейност.
(3) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) Служителите, работещи по трудово правоотношение в ДАНС, се атестират при условията и по реда на чл. 83 - 87. Получената годишна обща оценка за изпълнението на длъжността може да е основание за назначаване на друга длъжност, за увеличаване размера на основното месечно възнаграждение или за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда при получаване на най-ниска годишна обща оценка за изпълнението на длъжността.


Чл. 96. (1) На държавните служители се изплащат допълнителни възнаграждения при условия, по ред и в размери, определени в чл. 72, ал. 1 ЗДАНС и в актовете на председателя на агенцията по чл. 72, ал. 1, т. 2 и ал. 2 ЗДАНС.
(2) Допълнителните възнаграждения по чл. 72, ал. 1, т. 4 и 5 ЗДАНС се изплащат при условия и в размери, определени от Министерския съвет, като те са не по-малки от определените за трудовите правоотношения.
(3) Допълнителните възнаграждения по чл. 72, ал. 1, т. 4 ЗДАНС се изплащат, ако притежаваната научна степен е свързана с изпълняваните функции и задачи от държавния служител съгласно длъжностната му характеристика и останалите регламентиращи документи.


Чл. 97. (1) На лицата, работещи по трудово правоотношение, се изплащат допълнителни възнаграждения, определени в ЗДАНС и в акт на Министерския съвет.
(2) Конкретният размер на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се определя с колективен трудов договор и/или с вътрешните правила за работната заплата и с индивидуалния трудов договор, като този размер не може да бъде по-малък от 1 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит.

Раздел VIII.
Отличия и награди


Чл. 98. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) (1) Отличията са лични, а наградите могат да бъдат лични или колективни.
(2) Видът на отличието или наградата се определя съобразно личния или колективния принос за изпълнението на служебните задължения и възложените задачи и от значимостта на постигнатите резултати в работата и при осъществяването на функциите и задачите на агенцията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) Когато наградата е колективна, размерът ? не може да надвишава размера на основното месечно възнаграждение на ръководителя на съответното структурно звено, съответно работна група или друг колективен работен орган, определен със заповед.


Чл. 99. Отличията и наградите се дават от председателя на агенцията, а в случаите по чл. 86, ал. 3 ЗДАНС - и от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на агенцията.


Чл. 100. С "писмена похвала" се награждават служители, които имат съществен принос за изпълнението на конкретна професионална задача.


Чл. 101. С "обявяване на благодарност" се награждават служители на агенцията, проявили инициативност и постигнали високи професионални резултати при изпълнението на функциите си.


Чл. 102. (1) Със сребърен почетен знак на Държавна агенция "Национална сигурност" се награждават служители, български и чуждестранни граждани за принос и конкретна помощ при защитата на националната сигурност, както и за принос в развитието на отношенията между агенцията и съответните структури на други държави или международни органи и организации.
(2) Награждаването със сребърен почетен знак се извършва от председателя на агенцията по предложение на заместник-председателите.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)


Чл. 103. (1) Най-високото професионално отличие в агенцията е златен почетен знак на Държавна агенция "Национална сигурност".
(2) Със златен почетен знак председателят на агенцията награждава служители за проявен героизъм, смелост и себеотрицание, за конкретен съществен принос и висок професионализъм при изпълнението на служебни задачи с изключително значение за националната сигурност на Република България.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Отличието по ал. 1 се дава на служители и за безукорно поведение, постигнати трайни резултати в служебната работа, образцово изпълнение на служебните задължения и продължителна служба в агенцията, която е не по-малко от 15 години, като за служба в агенцията се зачита стажът по § 3, ал. 5 ЗДАНС.
(4) Отличието по ал. 1 може да се дава и на български и чуждестранни граждани за голям принос и съществена конкретна помощ при защитата на националната сигурност, както и за голям принос в развитието на отношенията между агенцията и съответните структури на други държави или международни органи и организации.


Чл. 103а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) (1) Формата и видът на сребърния почетен знак и на златния почетен знак се определят с акт на председателя на агенцията.
(2) С акта по ал. 1 се регламентират процедурата и ритуалът по награждаването с отличията сребърен почетен знак и златен почетен знак и с паричните и предметните награди.


Чл. 104. С почетните знаци по чл. 102 и 103 могат да бъдат награждавани посмъртно служители, загинали при или по повод изпълнение на служебните си задължения.


Чл. 105. Служителите, наградени със сребърен или златен почетен знак, могат да го носят върху облеклото си от дясната страна на гърдите.


Чл. 105а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Служителите, наградени със сребърен почетен знак или златен почетен знак на Държавна агенция "Национална сигурност" получават карта, а наградените с "обявяване на благодарност" и "писмена похвала" - грамота, с които се удостоверява награждаването.
(2) На наградените с огнестрелно оръжие се издава удостоверение.


Чл. 106. С парична или предметна награда се награждават служителите за професионално изпълнение на важни служебни задачи, както и за трайни професионални резултати.


Чл. 106а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) На служители на агенцията могат да бъдат връчвани утвърдени от председателя на агенцията грамоти за:
1. проявена безкористност, доблест и всеотдайност при изпълнение на служебните задължения - при навършване на 50-годишна възраст;
2. за добросъвестна, честна и безупречна дългогодишна служба в органите за сигурност на Република България - при прекратяване на служебното правоотношение поради придобито право на пенсия;
3. дългогодишна и всеотдайна служба в органите за сигурност на Република България - при навършване на 60 години.


Чл. 107. (1) Награждаването на служителите на агенцията се извършва въз основа на мотивирано предложение до органа, който има право да награждава със съответното отличие или награда.
(2) Предложения за награждаване могат да правят непосредствените и висшестоящите началници.


Чл. 108. (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) Предложенията за награждаване с парични или предметни награди предварително се съгласуват със специализирана административна дирекция "Финансово-стопанска и управление на собствеността".


Чл. 108а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Картите, грамотите и удостоверенията на наградените със "Сребърен почетен знак", "Златен почетен знак", "Обявяване на благодарност", "Писмена похвала" и с огнестрелно оръжие се издават от директора на специализираната административна дирекция "Човешки ресурси".


Чл. 109. (1) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) Специализирана административна дирекция "Човешки ресурси" води на отчет наградените служители.
(2) Предложението и екземпляр от заповедта за награждаване се прилагат към служебното досие на служителя.

Раздел IX.
Дисциплинарна отговорност на държавните служители. Ред за провеждане на дисциплинарното производство


Чл. 110. (1) Виновното нарушаване на служебните задължения и неспазването на служебните правомощия, както и неизпълнение на разпоредбите на ЗДАНС, на правилника и другите подзаконови актове, свързани с прилагането му, неспазване правилата на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в агенцията, на актовете на председателя на агенцията и на заповедите и разпорежданията на преките ръководители представлява нарушение на дисциплината.
(2) Дисциплинарната отговорност се носи независимо от гражданската, наказателната или административнонаказателната отговорност, ако такава се предвижда.
(3) За извършено дисциплинарно нарушение на държавния служител може да се наложи едно от наказанията по чл. 90, ал. 1 ЗДАНС.
(4) За едно и също дисциплинарно нарушение може да се наложи само едно дисциплинарно наказание.


Чл. 110а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) (1) Дисциплинарната отговорност е лична.
(2) Всеки държавен служител отговаря за своите действия или бездействия, извършени виновно в нарушение на служебната дисциплина и свързани със заеманата длъжност и на правилата на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в ДАНС.
(3) Държавните служители от ръководния персонал и експертният персонал с ръководни функции отговарят за спазването на дисциплината и за прилагането на единна дисциплинарна практика в ръководените от тях звена.
(4) Дисциплинарно наказващите органи преценяват дисциплинарните нарушения при съобразяване с изискванията на чл. 94, ал. 1 ЗДАНС.


Чл. 110б. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) (1) Дисциплинарно наказание "забележка" се налага за:
1. закъснение или преждевременно напускане на работа без уважителни причини или неуплътняване на работното време;
2. наличие на пропуски в прилагането на разпоредбите, регламентиращи служебната дейност;
3. (изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) други маловажни нарушения, при които отклонението от нормативните изисквания е незначително и не са настъпили вредни последици;
4. (нова - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) други нарушения на служебната дисциплина.
(2) Наказанието се налага за срок от 3 до 6 месеца по преценка на дисциплинарно наказващия орган съобразно чл. 94, ал. 1 ЗДАНС.
(3) Държавният служител се предупреждава, че при извършване на друго нарушение по ал. 1 в срока на наложеното наказание ще му бъде наложено дисциплинарно наказание "порицание".


Чл. 110в. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) (1) Дисциплинарно наказание "порицание" се налага за:
1. извършване на дисциплинарно нарушение в срока на наложено дисциплинарно наказание "забележка", за което нарушение е предвидено налагане на същото дисциплинарно наказание;
2. извършени две нарушения, открити едновременно, за които е предвидено налагане на дисциплинарно наказание "забележка";
3. възпрепятстване или ограничаване на професионалните, икономическите права или на правата за сдружаване на служителите, предвидени в ЗДАНС;
4. наличие на сериозни пропуски в прилагането на разпоредбите, регламентиращи служебната дейност;
5. превишаване на правомощия;
6. неспазване на реда в агенцията;
7. забавено или лошо изпълнение на заповед;
8. (нова - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) нарушаване на правилата за съхраняване, опазване или използване на служебни: карти (в т. ч. безконтактни карти за пропускане в сградите на агенцията), пропуски, знаци, имущество, картотеки или документи;
9. (нова - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.) неупражняване на контрол над подчинени при изпълнение на служебните им задължения, довело до извършване на дисциплинарно нарушение, за което се предвижда дисциплинарно наказание по чл. 90, ал. 1, т. 3 - 5 ЗДАНС;
10. (нова - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) наличие на пропуски в прилагането на разпоредбите, регламентиращи оперативно-издирвателната и информационната дейност;
11. (нова - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) системни маловажни нарушения на служебната дисциплина;
12. (нова - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) други нарушения на служебната дисциплина.
(2) Наказанието се налага за срок от 6 месеца до една година по преценка на дисциплинарно наказващия орган съобразно чл. 94, ал. 1 от ЗДАНС.
(3) Държавният служител се предупреждава, че при извършване на друго нарушение по ал. 1 в срока на наложеното наказание ще му бъде наложено дисциплинарно наказание "недопускане за израстване в ранг, степен или длъжност".


Чл. 110г. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) (1) Дисциплинарно наказание "недопускане за израстване в ранг, степен или длъжност" се налага за:
1. извършване на дисциплинарно нарушение в срока на наложено дисциплинарно наказание "порицание", за което нарушение е предвидено налагане на същото дисциплинарно наказание;
2. извършване на две нарушения, открити едновременно, за които е предвидено налагане на дисциплинарно наказание "порицание";
3. извършване на три или повече нарушения, ако за някое от тях не е предвидено налагане на по-тежко дисциплинарно наказание;
4. неизпълнение на заповед;
5. (отм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.)
6. (нова - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) системни нарушения на служебната дисциплина;
7. (нова - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) други нарушения на служебната дисциплина.
(2) Наказанието се налага за срок от една до 3 години и се изразява в недопускане израстването на държавния служител в ранг, степен или длъжност за определения от дисциплинарно наказващия орган срок.
(3) Държавният служител се предупреждава, че при извършване на друго нарушение по ал. 1 в срока на наложеното наказание ще му бъде наложено дисциплинарно наказание "уволнение".


Чл. 110д. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2022 г.) Дисциплинарно наказание "понижаване в ранг, степен на ранг или длъжност" се налага за:
1. нарушения, за които е предвидено налагане на дисциплинарно наказание "недопускане за израстване в ранг, степен или длъжност", в резултат на които е затруднена дейността или нормалното функциониране на ДАНС или са нанесени значителни имуществени вреди на агенцията или на държавата;
2. (изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) нарушаване на правилата за съхраняване, опазване или използване на служебни: оръжия, взривни вещества, боеприпаси;
3. неправомерно използване на имущество на агенцията;
4. неявяване на работа в един работен ден без уважителни причини;
5. явяване на работа в състояние, което не позволява адекватно изпълнение на служебните задължения;
6. (отм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.)
7. укриване или омаловажаване на извършени от подчинени дисциплинарни нарушения;
8. укриване на произшествия;
9. възпрепятстване на подчинени при упражняване на правата им или при изпълнение на служебните им задължения;
10. допуснати трайни слаби резултати в служебната дейност - получена оценка 1 при две поредни тримесечни оценки за постигнати резултати в служебната дейност по смисъла на чл. 83, ал. 2;
11.нарушаване на етични правила за поведение, регламентирани в Етичния кодекс за поведение на държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност";
12. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
13. нарушения, довели до накърняване на правата и свободите на гражданите или затруднили дейността на други структурни звена на ДАНС, държавни органи или организации;
14. неправомерно разкриване или използване на информация, обработвана в ДАНС;
15. посочване на неверни данни в декларация за имуществото и доходите, водещи до несъответствие между декларираното и притежаваното от държавния служител имущество или получени доходи;
16. неизпълнение на задълженията по чл. 51 и 56 от ЗДАНС;
17. (нова - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) системно нарушаване на разпоредбите, регламентиращи оперативно-издирвателната или информационната дейност;
18. (нова - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) други нарушения на служебната дисциплина.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2022 г.) Наказанието се налага за срок от 3 месеца до една година и се изразява в понижаване на държавния служител в ранг, степен на ранг или длъжност за определения от дисциплинарно наказващия орган срок.
(3) Държавният служител се предупреждава, че при извършване в срока на наложеното наказание на друго дисциплинарно нарушение ще му бъде наложено дисциплинарно наказание "уволнение".
(4) За срока на понижаването наказаният служител получава трудово възнаграждение за ранга, степента или длъжността, в които е понижен.
(5) Наказанието по ал. 1 не се налага, ако държавният служител заема най-ниските ранг, степен и длъжност. В тези случаи се налага дисциплинарно наказание "недопускане за израстване в ранг, степен или длъжност" за максималния срок 3 години.


Чл. 110е. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) (1) Дисциплинарно наказание "уволнение" се налага в случаите, посочени в чл. 91, ал. 1 от ЗДАНС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2022 г.) Други тежки нарушения на служебната дисциплина по смисъла на чл. 91, ал. 1, т. 12 от ЗДАНС, за които също се налага дисциплинарно наказание "уволнение", са:
1. извършване на нарушения при изпълнение на служебните задължения, довели до възникване на състояние на финансова зависимост на държавния служител от трети лица;
2. умишлено унищожаване или увреждане на служебно или друго държавно имущество;
3. извършване на дисциплинарно нарушение в срока на наложено дисциплинарно наказание "недопускане за израстване в ранг, степен или длъжност", за което нарушение е предвидено налагане на същото дисциплинарно наказание;
4. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2022 г.) извършване на друго дисциплинарно нарушение в срока на наложено наказание "понижаване в ранг, степен на ранг или длъжност";
5. действие или бездействие, което накърнява престижа на агенцията.


Чл. 110ж. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Заповедта за налагане на дисциплинарно наказание се обявява само пред равни и по-старши по длъжност от наказания служител.


Чл. 111. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) (1) Дисциплинарното производство представлява съвкупност от действия по събиране на доказателства във връзка с извършеното дисциплинарно нарушение, както и по налагане на дисциплинарното наказание.
(2) Дисциплинарното производство започва по инициатива на дисциплинарно наказващия орган в случаите, когато лично е установил извършеното нарушение. Когато дисциплинарното нарушение е констатирано от друг пряк началник на нарушителя, той незабавно писмено уведомява дисциплинарно наказващия орган.


Чл. 112. (1) Дисциплинарните наказания на държавните служители в агенцията се налагат от председателя на агенцията.
(2) Председателят на агенцията може да оправомощи длъжностни лица, които да налагат дисциплинарните наказания "забележка" и "порицание".
(3) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)


Чл. 113. (1) Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от два месеца от откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му.
(2) Сроковете по ал. 1 спират да текат, докато държавният служител е в законоустановен отпуск или по отношение на него е взета мярка за неотклонение задържане под стража или домашен арест.
(3) Когато дисциплинарното нарушение е и престъпление или административно нарушение, сроковете по ал. 1 започват да текат от влизането в сила на съдебния акт или на наказателното постановление.


Чл. 114. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.) Дисциплинарното нарушение се счита за открито, когато на дисциплинарно наказващия орган са известни достатъчно данни относно извършеното нарушение и самоличността на нарушителя, включително:
1. при извършена финансова ревизия (одит) - от датата на получаване на акта за извършената ревизия (одит) в проверяваната структура;
2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) при извършена проверка от специализирана административна дирекция "Инспекторат" - от датата на утвърждаване на протокола от проверката;
3. при извършена служебна проверка - от датата на утвърждаване на протокола за служебната проверка от дисциплинарно наказващия орган, назначил служебната проверка.


Чл. 115. (1) Дисциплинарното производство започва по инициатива на органа по чл. 112, ал. 1 или 2 в случаите, когато лично е установил извършеното нарушение.
(2) Органът по ал. 1 може да бъде сезиран за започване на дисциплинарно производство и от друг пряк началник на нарушителя.


Чл. 115а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) (1) По анонимни сигнали не се образува дисциплинарно производство.
(2) За анонимни се считат и сигналите, при които посочените лица и адреси са недействителни или не съществуват.
(3) По анонимни сигнали могат да се извършват проверки по ред, определен от председателя на агенцията.


Чл. 116. (1) За подпомагане на дисциплинарното производство може да бъде назначена служебна проверка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) Когато в хода на дисциплинарното производство се установи, че за извършеното дисциплинарно нарушение може да се наложи дисциплинарно наказание по чл. 90, ал. 1, т. 5 ЗДАНС, задължително се назначава служебна проверка.
(3) Със служебната проверка по ал. 1 се събират доказателствата от значение за случая, включително писмените обяснения на привлечения към дисциплинарна отговорност служител и на други длъжностни лица.
(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) В случаите по чл. 114, т. 1 и 2 служебна проверка може да не се назначава.


Чл. 117. (1) Служебната проверка започва с писмена заповед на дисциплинарно наказващия орган при получени данни за извършено дисциплинарно нарушение. В заповедта се определя комисия, която да извърши проверката, и срок за извършването ?. За извършената проверка се съставя протокол, който заедно с материалите от служебната проверка се изпраща на дисциплинарно наказващия орган.
(2) Длъжностните лица, които извършват служебната проверка, носят дисциплинарна отговорност за нейната обективност и за произтичащите от нея последици за държавния служител.
(3) Протоколът от служебната проверка съдържа:
1. данни, които конкретизират нарушителя (нарушителите) на дисциплината;
2. описание на нарушението (деяние, действие или бездействие, време, място, начин на извършване);
3. вредни последици и причинна връзка с нарушението;
4. данни за вината на нарушителя за извършване на конкретното нарушение;
5. причините и условията, довели до извършване на нарушението;
6. предложение за търсене на дисциплинарна отговорност, както и за вида на дисциплинарното наказание.


Чл. 118. (1) Когато от събраните в резултат на извършената проверка данни органът по чл. 112, ал. 1 или 2 установи, че е налице нарушение на дисциплината, за което следва да се наложи наказание по чл. 90, ал. 1, т. 1 и 2 ЗДАНС, той издава заповед за налагане на съответното наказание.
(2) Когато орган по чл. 112, ал. 2 установи, че е налице дисциплинарно нарушение, за което следва да се наложи наказание по чл. 90, ал. 1, т. 3 - 5 ЗДАНС, той изпраща материалите от проведеното дисциплинарно производство на председателя на агенцията за вземане на решение по компетентност.


Чл. 119. (1) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.) Преди да вземе решение за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 90, ал. 1, т. 5 ЗДАНС, председателят на агенцията предоставя материалите от проведената служебна проверка за разглеждане от дисциплинарен съвет, назначен с негова заповед. В състава на съвета задължително се включват представители на специализирана административна дирекция "Човешки ресурси" и на специализирана административна дирекция "Правно-нормативна дейност". От редовните членове на съвета се определят председател и заместник-председател на съвета. Дисциплинарният съвет се състои от петима редовни и трима резервни членове, които са държавни служители.
(2) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) Дисциплинарният съвет се назначава за срок 3 години. Със заповедта за назначаването се определят председател и заместник-председател на дисциплинарния съвет, както и правилата за работата на съвета.
(3) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.) Членовете на дисциплинарния съвет са несменяеми за срока по ал. 2, освен ако бъдат освободени от съвета по тяхно искане, бъдат дисциплинарно наказани, бъде им отнето разрешението за достъп до класифицирана информация или бъде прекратено служебното им правоотношение.
(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) Дисциплинарният съвет заседава в състав от всички редовни членове на съвета. При отсъствие на редовен член, както и в случаите, когато срещу него е образувано дисциплинарно производство, председателят на агенцията определя кой от резервните членове трябва да го замести.
(5) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) Дисциплинарният съвет изяснява фактите и обстоятелствата по извършеното нарушение, като може да изслушва при необходимост обясненията на държавния служител и да обсъжда представените от него доказателства.
(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) Дисциплинарният съвет приема решение с обикновено мнозинство. Решението на дисциплинарния съвет съдържа становище относно наличието или липсата на основание за дисциплинарна отговорност, както и относно вида и размера на съответното дисциплинарно наказание.
(7) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) В 7-дневен срок от приемането на решението дисциплинарният съвет го представя заедно с преписката по делото на дисциплинарно наказващия орган.


Чл. 120. (1) Преди налагане на дисциплинарното наказание дисциплинарно наказващият орган изслушва привлечения към дисциплинарна отговорност държавен служител или приема писменото му обяснение.
(2) Независимо дали е назначена или не служебна проверка, дисциплинарно наказващият орган може да събира доказателства, които са от значение за случая.


Чл. 121. При определяне вида и размера на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението и настъпилите от него последици, обстоятелствата, при които е извършено, формата на вината и цялостното поведение на държавния служител по време на службата.


Чл. 122. (1) Дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед на органите по чл. 112, ал. 1 или 2, в която се посочват извършителят, мястото, времето и обстоятелствата, при които е извършено нарушението, доказателствата, въз основа на които е установено, правното основание и наказанието, което се налага, срокът на наказанието, пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва.
(2) Мотивите представляват описание на фактическата обстановка, разпоредбите и задълженията, които са нарушени, и настъпилите вредни последици.
(3) Заповедта се връчва на държавния служител по реда на чл. 95 ЗДАНС и от този момент подлежи на незабавно изпълнение.
(4) Когато фактическите основания, мотивирали издаването на заповедта, съставляват класифицирана информация, те се отразяват в отделен документ, чийто регистрационен номер се посочва в съобразителната част на заповедта. Служителят се запознава с документа срещу подпис. Документът се прилага заедно със заповедта към служебното досие на наказаното лице.


Чл. 123. (1) Дисциплинарните наказания, наложени на държавните служители, се заличават по реда на чл. 97 ЗДАНС.
(2) В срока на изтърпяване на дисциплинарното наказание то се взема предвид при израстване в кариерата, при повишаване на професионалната квалификация и при определяне на допълнителните възнаграждения на наказания служител.
(3) По време на изтърпяване на дисциплинарно наказание държавният служител може да бъде награждаван с предвидените в ЗДАНС отличия и награди.


Чл. 124. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) В случай на временно отстраняване от длъжност по чл. 99, ал. 1 от ЗДАНС служебните оръжие, карта и знак на отстранения служител се изземват незабавно от непосредствения му началник, за което се съставя протокол. Екземпляр от протокола се предоставя на отстранения от длъжност служител.
(2) След отпадане на основанието за отстраняване от длъжност оръжието, картата и знакът се връщат на възстановения служител.


Чл. 124а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) (1) За неуредените в този раздел въпроси се прилагат разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Относно дисциплинарната отговорност на лицата, работещи по трудово правоотношение, се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда.
(3) Председателят на агенцията издава заповед с цел установяване на единна дисциплинарна практика в агенцията и законосъобразност по провеждане на дисциплинарните производства и налагане на дисциплинарни наказания.

Раздел X.
Прекратяване на служебното правоотношение


Чл. 125. (1) Председателят на агенцията прекратява служебното правоотношение на държавните служители в агенцията.
(2) За прекратяването на служебното правоотношение по ал. 1 се издава заповед, която съдържа:
1. наименованието на органа, който я издава;
2. правните и фактическите основания за освобождаването;
3. разпоредителна част, с която се определят правата и задълженията, начинът и срокът за изпълнение;
4. срок и орган, пред който може да се обжалва заповедта.
(3) Когато фактическите основания, мотивирали издаването на заповедта, съставляват класифицирана информация, те се отразяват в отделен документ, чийто регистрационен номер се посочва в съобразителната част на заповедта. Служителят се запознава с документа срещу подпис. Документът се прилага заедно със заповедта към служебното досие на служителя.


Чл. 126. (1) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) Специализирана административна дирекция "Човешки ресурси" връчва на държавния служител заповедта за прекратяване на служебното правоотношение срещу подпис.
(2) В случай че държавният служител откаже да удостовери с подпис получаването на заповедта или откаже да я получи, отказът се удостоверява с подписа на двама служители, а при неявяване - чрез изпращане на препоръчано писмо с обратна разписка. В тези случаи след спазване на процедурата документите се считат за връчени.
(3) За дата на прекратяване на служебното правоотношение се счита датата на връчване на заповедта по ал. 1 и 2, съответно удостоверяването на отказа за получаване или получаването на обратната разписка.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) Непосредствено след връчване на заповедта и подписване на акта за сдаване на длъжността държавният служител, на когото е прекратено служебното правоотношение, връща служебната карта, служебния знак и служебното си оръжие на съответните длъжностни лица.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) За връщане на числящото му се имущество и документи на служителя се издава временен пропуск със срок не по-дълъг от един месец.


Чл. 127. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2022 г.) Прекратяването на служебното правоотношение при навършване на 63-годишна възраст по чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗДАНС се извършва при спазване на следната процедура:
1. (изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2022 г.) до 31 октомври на предходната година специализирана административна дирекция "Човешки ресурси" изготвя списък на лицата, които навършват 63-годишна възраст през следващата година;
2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) за прекратяване на служебното правоотношение се изготвя и подписва заповед, с която служебното правоотношение се прекратява от датата на връчването ?.


Чл. 128. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Прекратяване на служебното правоотношение поради придобиване право на пенсия по чл. 69, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване или при придобито и упражнено право на пенсия по преценка на органа по назначаване се извършва след писмено предложение на:
1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) заместник-председател на агенцията - за административния секретар, директорите на специализираните дирекции, териториалните дирекции, специализираните административни дирекции, началниците на самостоятелните териториални отдели и служителите по чл. 12 и 13;
2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) директора на специализирана дирекция, териториална дирекция, специализирана административна дирекция и началника на съответния самостоятелен териториален отдел - за подчинените им служители.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) Председателят на агенцията се произнася по предложението, придружено със справка за осигурителен стаж в 30-дневен срок от получаването му и при положително решение се издава заповед за прекратяване на служебното правоотношение по реда на този раздел.
(3) Прекратяването на служебното правоотношение по чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗДАНС по писмено искане на служителя се извършва чрез писмена молба до органа по назначаването.
(4) Прекратяването на служебното правоотношение се извършва в едномесечен срок от получаването на молбата по ал. 3. Председателят може да прекрати служебното правоотношение и преди изтичане на едномесечния срок, като заплати обезщетение на държавния служител за остатъка от времето.


Чл. 129. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Прекратяването на служебното правоотношение по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗДАНС - по здравословни причини, се извършва въз основа на експертно решение, издадено от съответните експертни лекарски комисии в лечебните заведения по чл. 77, ал. 2 от ЗДАНС, в което се установява, че заболяването на държавния служител е довело до трайна неработоспособност или са налице здравни противопоказания, водещи до невъзможност за изпълнението на заеманата длъжност.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Служебното правоотношение по ал. 1 се прекратява само ако служителят откаже да заеме друга предложена му подходяща длъжност в рамките на притежавания ранг и степен или ако няма подходяща незаета длъжност. При предлагането на подходяща длъжност се вземат предвид професионалната квалификация и опит на служителя.
(3) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Заповедта за прекратяване на служебното правоотношение се издава не по-късно от един месец от датата на издаване решението на съответните експертни лекарски комисии в лечебните заведения по чл. 77, ал. 2 от ЗДАНС.
(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) За времето от издаване решението на съответните експертни лекарски комисии в лечебните заведения по чл. 77, ал. 2 от ЗДАНС до датата на връчване на заповедта, ако държавният служител не е в отпуск за временна неработоспособност, той се счита в неплатен отпуск.


Чл. 130. (1) Прекратяването на служебното правоотношение на държавния служител по чл. 110, ал. 1, т. 4 ЗДАНС по собствено желание се извършва с подаване на писмена молба до органа по назначаването.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Служебното правоотношение се прекратява в едномесечен срок от получаването на молбата по ал. 1. Председателят може да прекрати служебното правоотношение и преди изтичане на едномесечния срок, като заплати обезщетение на държавния служител за остатъка от времето.


Чл. 131. (1) Прекратяването на служебното правоотношение поради съкращаване на длъжността се извършва при наличие на промени в длъжностното разписание на длъжностите, в резултат на което конкретната длъжност се съкращава.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Служебното правоотношение по ал. 1 се прекратява само ако служителят откаже да заеме друга предложена му подходяща длъжност в рамките на притежавания ранг и степен или ако няма подходяща незаета длъжност. При предлагането на подходяща длъжност се вземат предвид професионалната квалификация и опит на служителя.
(3) Органът по назначаването прекратява служебното правоотношение по ал. 1 с едномесечно предизвестие. По време на предизвестието се издава заповедта за прекратяване на служебното правоотношение считано от датата на изтичане на предизвестието.


Чл. 132. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) При неявяване на държавния служител да заеме длъжността, на която е възстановен, в 14-дневен срок от влизането в сила на съдебното решение специализирана административна дирекция "Човешки ресурси" изготвя предложение до председателя на агенцията за прекратяване на служебното правоотношение на служителя на основание чл. 110, т. 6 от ЗДАНС.
(2) Заповед за прекратяване на служебното правоотношение не се издава, ако в срока по ал. 1 се получи молба от служителя, в която се излагат уважителните причини за неспазването му, както и писмени доказателства за тяхното потвърждаване.


Чл. 133. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Прекратяването на служебното правоотношение при наличие на обективна невъзможност на държавния служител да изпълнява задълженията си се извършва, след като директорът на дирекция, съответно началникът на самостоятелен териториален отдел изпрати писмено предложение до председателя на агенцията.
(2) Към предложението по ал. 1 се прилагат писмени документи, съответно изготвени протоколи или копия от тях, удостоверяващи съответните обстоятелства.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Служебното правоотношение по чл. 110, ал. 1, т. 7, букви "г" и "д" във връзка с чл. 50, ал. 3, т. 1 ЗДАНС се прекратява само ако служителят откаже да заеме друга предложена му подходяща длъжност в рамките на притежавания ранг и степен или ако няма подходяща незаета длъжност. При предлагането на подходяща длъжност се вземат предвид професионалната квалификация и опит на служителя.
(4) Органът по назначаването прекратява служебното правоотношение по ал. 1 с едномесечно предизвестие. По време на предизвестието се издава заповедта за прекратяване на служебното правоотношение считано от датата на изтичане на предизвестието.


Чл. 134. (1) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г.) В случаите по чл. 129, ал. 2, чл. 131, ал. 2 и чл. 133, ал. 3 специализирана административна дирекция "Човешки ресурси" запознава служителя с подходящите незаети длъжности, определени след преценката на органа по назначаването, за което се съставя протокол.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Отказът на служителя да подпише протокола се удостоверява с подписите на двама други служители.


Чл. 135. Служебното правоотношение се прекратява по чл. 110, ал. 1, т. 8 ЗДАНС със заповедта за налагане на дисциплинарното наказание "уволнение".


Чл. 136. (1) Председателят на агенцията може да прекрати служебното правоотношение в периода на срока за изпитване по чл. 110, ал. 1, т. 9 ЗДАНС без предизвестие.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) В срока за изпитване директорът на съответната дирекция или началникът на съответния самостоятелен териториален отдел след оценка на изпълнението на длъжността може да предложи на председателя на агенцията прекратяване на служебното предложение по ал. 1. Оценката не подлежи на обжалване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Прекратяване на служебното правоотношение по ал. 1 се извършва по преценка на органа по назначаването.


Чл. 137. (1) Заповедта за прекратяване на служебното правоотношение на държавния служител подлежи на незабавно изпълнение независимо от обжалването ?.
(2) Служебното правоотношение се прекратява от момента на връчване на екземпляр от заповедта.


Чл. 138. (1) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) На държавните служители, прослужили най-малко пет години на длъжност в агенцията, чиито служебни правоотношения са прекратени на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 - 5 ЗДАНС, се издават карти на бивш служител от агенцията.
(2) Видът на картите, условията и редът за издаването им се определят от председателя на агенцията.

Глава седма.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ (НОВА - ДВ, БР. 108 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 17.12.2013 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 73 ОТ 2019 Г.)

Глава седма.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ (НОВА - ДВ, БР. 108 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 17.12.2013 Г.)


Чл. 139. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г., отм. - ДВ, бр. 73 от 2019 г.)

Чл. 140. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г., отм. - ДВ, бр. 73 от 2019 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) По смисъла на правилника:
1. "Пряк началник" е началник, на когото държавният служител е подчинен по йерархическата структура на агенцията.
2. "Непосредствен началник" на държавния служител е най-близкият по йерархическата структура на агенцията пряк началник.
3. Системни нарушения на дисциплината са налице, когато са извършени повече от две нарушения в срок една година.
4. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.)
5. (нова - ДВ, бр. 7 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) "Структурни звена" са специализираните дирекции, териториалните дирекции, специализираните административни дирекции, самостоятелните териториални отдели, отделите, секторите и структурните звена от по-нисък ранг по чл. 32б, ал. 3, звеното за вътрешен одит и финансовите контрольори.
6. (нова - ДВ, бр. 7 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)
7. (нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) "Оперативен отчет" е система за документиране на събраните при оперативната проверка по чл. 20, ал. 1, т. 15 ЗДАНС данни и за тяхното съхраняване и ползване.
8. (нова - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) "Стратегически обекти" са административни, промишлени, транспортни или комуникационни обекти, от чието нормално функциониране зависи дейността на органите на държавното управление и работата на основните отрасли от икономиката на страната.
9. (нова - ДВ, бр. 73 от 2019 г.) "Еднократно посещение в стратегическите зони на стратегическите обекти и в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности" е посещение, осъществено в рамките на един работен ден.
(2) Специалните мерки за сигурност се прилагат по отношение на физически и/или юридически лица, включително на лицата, които са изпълнявали, изпълняват или ще изпълняват дейности, свързани с агенцията, за нейните нужди при:
1. посещения в структурните звена на агенцията;
2. достъп до класифицирана информация, представляваща служебна тайна;
3. водене на преговори, сключване и/или изпълнение на договори, които са свързани или е налице обоснована възможност да са свързани с посещения по т. 1 или достъп до информация по т. 2.
(3) Специалните мерки за сигурност могат да включват:
1. предоставяне, събиране, обработване и съхраняване на данни от и за конкретните физически и юридически лица, както и от и за лицата, които ги контролират пряко или косвено;
2. изисквания, ограничения и проверки на багаж, имущество, товари и превозни средства при влизане и/или излизане от структурните звена на агенцията;
3. разрешителен и/или ограничителен режим при допускане на лица в структурните звена на агенцията и/или предоставяне, ползване или съхраняване на класифицирана информация, представляваща служебна тайна.
(4) Необходимостта от прилагането на специални мерки за сигурност, както и конкретният им обем и вид се определят след извършване на предварително проучване, анализ и преценка за наличието и нивото на риск, водещ до застрашаване и/или увреждане на реда и сигурността на агенцията.

Заключителни разпоредби


§ 2. Правилникът се приема на основание § 43 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 18.12.2009 Г.)

§ 52. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 108 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 17.12.2013 Г.)

§ 27. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 ОТ 11 ЮНИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 16.06.2015 Г.)

§ 33. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 ОТ 28 МАРТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "РАЗУЗНАВАНЕ"


(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 05.04.2016 Г.)

§ 17. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 11.02.2020 Г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 ОТ 20 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБА "ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ"


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 08.08.2020 Г.)

§ 17. Постановлението влиза в сила от 8 август 2020 г., с изключение на член единствен, § 1, § 2, т. 2 и § 3, т. 1, които влизат в сила от 1 декември 2020 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 ОТ 2 МАЙ 2024 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2024 Г., В СИЛА ОТ 07.05.2024 Г.)

§ 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г., предишно Приложение към чл. 2, ал. 3, изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.)

(Поверително)


Приложение № 2 към чл. 32а, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 56 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 85 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2018 г.)

(Секретно)


Приложение № 3 към чл. 40, ал. 1, т. 2

(Ново - ДВ, бр. 68 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2022 г.)

 

  
Рег. №

Екз. № ...

РАЗРЕШЕНИЕ

ЗА РАБОТА/ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНКРЕТНО ВЪЗЛОЖЕНА ЗАДАЧА/ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗОНИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТ ИЛИ В ЗОНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 

На основание чл. 4, ал. 4 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" Държавна агенция "Национална сигурност" издава на

........................................................................................................................., ЕГН ................... ,

(име, презиме, фамилия)

служител на/ученик в ................................................................................................................. ,

разрешение за работа/извършване на конкретно възложена задача/практическо обучение в стратегическите зони на стратегически обект ........................................./в стратегическите зони на ................................, свързани с изпълнението на стратегическа дейност ........................................................................................................................................ ,

валидно до ....................................................................................................................................

За лицето е извършена проверка на основание на получено искане/писмо с рег. № .....

 

Дата ..........................

гр. ...............................

.............................................................................................

 

(длъжност, име и подпис на органа, издаващ акта)Приложение № 4 към чл. 47, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 68 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г., попр. - ДВ, бр. 66 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2022 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2024 г., в сила от 07.05.2024 г.)

 

 

Рег. №

Екз. № ...

ОТКАЗ

ЗА РАБОТА/ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНКРЕТНО ВЪЗЛОЖЕНА ЗАДАЧА/ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗОНИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТ ИЛИ В ЗОНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 

На основание чл. 4, ал. 4 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" и чл. 46, ал. 1 във връзка с чл. 45, ал. 1, т. ...../чл. 45, ал. 5 във връзка с ал. 1, т. ..... от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" Държавна агенция "Национална сигурност" отказва на

........................................................................................................................., ЕГН ...................... ,

(име, презиме, фамилия)

служител на/ученик в .................................................................................................................... ,

да издаде разрешение за работа/извършване на конкретно възложена задача/практическо обучение в стратегическите зони на стратегически обект ........................../в стратегическите зони на .................................., свързани с изпълнението на стратегическа дейност ............................................................................................................................................

Мотиви за издаване на акта:

...........................................................................................................................................................

(В случаите по чл. 47, ал. 2 се посочва само регистрационният номер на документа, съдържащ класифицирана информация.)

...........................................................................................................................................................

Отказът подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването пред ...................... съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Дата ...........................

гр. ...............................

.............................................................................................

 

(длъжност, име и подпис на органа, издаващ акта)
Приложение № 5 към чл. 47, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 68 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г., попр. - ДВ, бр. 66 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2024 г., в сила от 07.05.2024 г.)

 Рег. №

Екз. № ...

ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ

ЗА РАБОТА/ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНКРЕТНО ВЪЗЛОЖЕНА ЗАДАЧА/ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗОНИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТ ИЛИ В ЗОНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 

На основание чл. 4, ал. 4 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" и чл. 46, ал. ... във връзка с чл. 45, ал. 1, т. ....../чл. 45, ал. 5 във връзка с ал. 1, т. ....../чл. 44, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" Държавна агенция "Национална сигурност" отнема на

......................................................................................................................., ЕГН ........................ ,

(име, презиме, фамилия)

служител на/ученик в .................................................................................................................... ,

разрешение за работа/извършване на конкретно възложена задача/практическо обучение в стратегическите зони на стратегически обект ........................................./в стратегическите зони на ..........................................., свързани с изпълнението на стратегическа дейност .......

Мотиви за издаване на акта:

...........................................................................................................................................................

(В случаите по чл. 47, ал. 2 се посочва само регистрационният номер на документа, съдържащ класифицирана информация.)

Отнемането подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването пред ....................... съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Дата ...........................

гр. ...............................

.............................................................................................

 

(длъжност, име и подпис на органа, издаващ акта)Приложение № 6 към чл. 44, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 68 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2024 г., в сила от 07.05.2024 г.)
Приложение № 7 към чл. 44, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 76 от 2022 г.)

СЪГЛАСИЕ

Долуподписаният/долуподписаната ............................................................., ЕГН .............,

(име, презиме, фамилия)

родител/попечител на ............................................................................................, ЕГН ...........

(име, презиме, фамилия)

който/която е ученик/ученичка от  клас в .................................................................................

(наименование на училището, град)

Информация за родителя/попечителя:

Адрес: ................................................................., телефон (мобилен телефон): ......................,

e-mail адрес: ...............................................

Давам своето информирано съгласие за следното: Синът ми/дъщеря ми/подопечният ми/подопечната ми .....................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

да участва в практическо обучение по чл. 29, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) в стратегически обект от значение за националната сигурност .................. в периода от ...... до ..... и спрямо него/нея да бъде проведено производство по издаване на разрешение за практическо обучение по чл. 40, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

 

Дата ..........................................

 

гр. .....................................................

........................................................................

 

(име, фамилия и подпис)