Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 4 Декември 2023

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2008 Г.

Информацията е предоставена от ciela.net
 

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2008 Г.

В сила от 01.01.2008 г.
Обн. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.58 от 27 Юни 2008г.
Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите на обща сума 3 786 772,6 хил. лв., както следва:

Показатели Сума
  (хил. лв.)
РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 3 786 772,6
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 3 756 638,9
Вноски за работници и служители от  
работодатели за държавното общест-  
вено осигуряване 2 323 971,6
Вноски от работници и служители  
(лична вноска) 1 215 341,4
Вноски от самонаети лица (само-  
осигуряващи се лица) 160 325,9
Главница по ревизионни актове за на-  
чет в приход на държавното общест-  
вено осигуряване от Националната  
агенция за приходите 25 000,0
Главница по ревизионни актове за на-  
чет в приход на държавното обществе-  
но осигуряване от Агенцията за държав-  
ни вземания 22 000,0
Приходи от професионалните пенсионни  
фондове по чл. 157, ал. 7 от Кодекса за  
социално осигуряване и § 4, ал. 4 от пре-  
ходните и заключителните разпоредби  
на Кодекса за социално осигуряване 10 000,0
ПРИХОДИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ  
ОСИГУРИТЕЛНИ ИНСТИТУТИ  
ЗА ПЕНСИИ ПО МЕЖДУНАРОДНИ  
СПОГОДБИ 3 850,0
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ  
СОБСТВЕНОСТ 4 500,0
Нетни приходи от продажба на услуги,  
стоки и продукция 3 772,0
Приходи от наеми на имущество 160,0
Приходи от лихви по текущи банкови  
сметки 13,0
Приходи от лихви по срочни депозити 280,0
Приходи от други лихви 275,0
ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ  
ЛИХВИ 22 122,5
Лихви по ревизионни актове за начет в  
приход на държавното обществено оси-  
гуряване от Националната агенция за  
приходите 10 000,0
Начети и лихви по ревизионни актове  
за начет, съставени от Националния  
осигурителен институт след 31 декем-  
ври 2005 г. 1 500,0
Глоби, санкции, неустойки и обезщете-  
ния по наказателни постановления,  
събрани от Националния осигурителен  
институт 82,5
Наказателни лихви по просрочени  
осигурителни вноски от Националната  
агенция за приходите 2 000,0
Глоби, санкции, неустойки и обезщете-  
ния по наказателни постановления от  
Националната агенция за приходите 300,0
Глоби, санкции, неустойки, наказател-  
ни лихви и обезщетения по наказателни  
постановления, събрани от Агенцията  
за държавни вземания 240,0
Преводи от Агенцията за държавни  
вземания от събрани лихви по ревизи-  
онни актове за начет 8 000,0
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 420,5
Други неданъчни приходи (от търгове  
и други) 30,0
Приход в размер 0,8 на сто от приходи-  
те от вноски във фонд "Гарантирани  
вземания на работниците и  
служителите" 390,5
Внесени ДДС и други данъци върху  
продажбите -759,3
Внесен ДДС (-) -660,3
Внесен данък върху приходите от сто-  
панска дейност на бюджетните  
предприятия (-) -99,0
   

(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите на обща сума 6 059 124,4 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ 6 059 124,4
V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИ-  
ГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И  
ГРИЖИ" 5 996 488,4
ГРУПА A - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ 5 314 337,6
ПЕНСИИ 5 268 544,2
Пенсии за сметка на държавното об-  
ществено осигуряване 4 969 296,6
- пенсии за трудова дейност и добав-  
ките към тях 4 601 521,7
- пенсии по чл. 69 от Кодекса за соци-  
ално осигуряване и добавките към тях 367 774,9
Пенсии за сметка на републиканския  
бюджет 254 247,6
- пенсии за военна инвалидност, пен-  
сии за гражданска инвалидност, соци-  
ални пенсии за старост, социални пен-  
сии за инвалидност, пенсии за особени  
заслуги, персонални пенсии, пенсии по  
отменените Закон за пенсиите и Закон  
за общественото осигуряване, за които  
не се дължат осигурителни вноски, как-  
то и добавките към тях, в т.ч. и добав-  
ките по чл. 84 от Кодекса за социално  
осигуряване, определени от пенсии, за  
които не се дължат осигурителни  
вноски 225 140,5
- добавки към пенсиите на ветераните  
от войните и на ветераните - инвалиди  
от Отечествената война, както и на  
наследниците, получаващи наследст-  
вена пенсия за загиналите в Отечест-  
вената война 21 728,1
- добавки към пенсиите по чл. 9 от За-  
кона за политическа и гражданска реа-  
билитация на репресирани лица 7 379,0
Пенсии по международни спогодби 45 000,0
ИЗДРЪЖКА 45 793,4
Външни услуги 45 783,4
Пощенска такса (в т.ч. подменени  
изплащателни картони) и ДДС за из-  
плащане на пенсиите 45 783,4
Други финансови услуги 10,0
ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИ-  
АЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 596 240,6
Всичко разходи по Кодекса за социално  
осигуряване 595 560,4
Парични обезщетения за временна не-  
работоспособност поради общо  
заболяване 205 656,1
Парични обезщетения за временна не-  
работоспособност поради гледане на:  
болен член от семейството и карантина 10 073,3
Парични обезщетения за временна не-  
работоспособност поради нетрудови  
злополуки 18 474,6
Парични обезщетения за временна не-  
работоспособност поради трудова зло-  
полука и професионална болест 4 631,5
Парични обезщетения за трудоустро-  
яване при временно намалена работо-  
способност 162,8
Парични обезщетения за бременност  
и раждане 103 187,3
Парични обезщетения за трудоустро-  
яване поради бременност и кърмене 73,7
Парични обезщетения за отглеждане  
на малко дете 132 643,4
Еднократна помощ при смърт 1 531,2
Парични помощи за профилактика и  
рехабилитация 22 748,0
Обезщетения и помощи за безработни 96 076,5
Обезщетения по чл. 233, ал. 1 - 4 и ал. 6  
от Закона за отбраната и въоръжените  
сили на Република България съглас-  
но чл. 26б от Кодекса за социално  
осигуряване 300,0
Парична помощ за инвалидност поради  
общо заболяване, когато няма основа-  
ние за отпускане на пенсия на осигуре-  
ното лице по чл. 11, ал. 3 от Кодекса  
за социално осигуряване 2,0
ИЗДРЪЖКА 680,2
Външни услуги 680,2
Пощенска такса и ДДС за изплащане  
на обезщетенията при безработица 680,2
ГРУПА В - ДЕЙНОСТ 521: СЛУЖБИ  
ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 85 910,2
Заплати и възнаграждения за персо-  
нала, нает по трудови правоотношения 35 987,1
Други възнаграждения и плащания за  
персонала 3 842,4
Задължителни осигурителни вноски от  
работодатели 7 721,2
Осигурителни вноски от работодатели  
за държавното обществено осигуряване 5 603,2
Здравноосигурителни вноски от  
работодатели 1 376,1
Вноски за допълнително задължително  
пенсионно осигуряване 741,9
Издръжка 24 840,3
Постелен инвентар и облекло 150,0
Учебни и научноизследователски разхо-  
ди и книги за библиотеките 180,0
Материали 3 714,6
Вода, горива и енергия 3 156,5
Външни услуги 11 804,6
Текущ ремонт 2 058,5
Платени данъци, мита и такси (без оси-  
гурителни вноски за държавното общест-  
вено осигуряване и Националната здрав-  
ноосигурителна каса) 650,0
Командировки 1 197,6
Разходи за застраховки 497,0
Други финансови услуги 43,9
Други разходи 1 387,6
Разходи за членски внос и участие в  
нетърговски организации и дейности 58,4
Капиталови разходи 13 460,8
Основен ремонт на дълготрайни мате-  
риални активи 2 415,0
Придобиване на дълготрайни мате-  
риални активи 10 055,0
Придобиване на нематериални дълго-  
трайни активи 990,8
II. ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУР-  
НОСТ" 1 200,0
ГРУПА Д - ДЕЙНОСТ 282: ОТБРА-  
НИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА  
ПОДГОТОВКА, ПОДДЪРЖАНЕ НА  
ЗАПАСИ И МОЩНОСТИ 1 200,0
IX. ФУНКЦИЯ "РАЗХОДИ, НЕКЛА-  
СИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ  
ФУНКЦИИ" 61 436,0
ДЕЙНОСТ 910: РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ 1 436,0
Разходи за лихви по заеми от междуна-  
родни организации и институции (Све-  
товната банка) 1 435,0
Други разходи за лихви към местни лица 1,0
ДЕЙНОСТ 998: РЕЗЕРВ 60 000,0
Резерв за реформата в социалното  
осигуряване 60 000,0
   

(3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между бюджета на държавното обществено осигуряване и други бюджети, както следва:

РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ 2 274 777,6
А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС-  
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБ-  
ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ  
БЮДЖЕТИ 2 723 320,1
Получени трансфери (субсидии)  
от ЦБ (+) за държавното обществено  
осигуряване: 749 625,8
- пенсии за военна инвалидност, пен-  
сии за гражданска инвалидност, социал-  
ни пенсии за старост, социални пенсии  
за инвалидност, пенсии за особени за-  
слуги, персонални пенсии, пенсии по  
отменените Закон за пенсиите и Закон  
за общественото осигуряване, за които  
не се дължат осигурителни вноски, как-  
то и добавките към тях, в т.ч. добавките  
по чл. 84 от Кодекса за социално осигу-  
ряване, определени от пенсии, за които  
не се дължат осигурителни вноски  
(включително пощенска такса и ДДС) 227 092,5
- добавки към пенсиите на ветераните  
от войните и на ветераните - инвалиди от  
Отечествената война, както и на наслед-  
ниците, получаващи наследствена пенсия  
за загиналите в Отечествената война  
(включително пощенска такса и ДДС) 21 916,4
- добавки към пенсиите по чл. 9 от  
Закона за политическа и гражданска  
реабилитация на репресирани лица  
(включително пощенска такса и ДДС) 7 443,0
- за здравноосигурителни вноски за  
пенсионери 293 933,9
- за здравноосигурителни вноски за  
лицата до 18-годишна възраст и след  
навършване на тази възраст, ако учат  
редовно - до завършване на средно  
образование 138 240,0
- вноски за фонд "Пенсии" за осигу-  
рителен стаж, зачетен при пенсиони-  
ране по чл. 9, ал. 3, т. 3 и ал. 6 и 7 от  
Кодекса за социално осигуряване 700,0
- обезщетения по чл. 233, ал. 1 - 4 и  
ал. 6 от Закона за отбраната и въоръже-  
ните сили на Република България, съг-  
ласно чл. 26а, т. 3 от Кодекса за социално  
осигуряване 300,0
- трансфер за резерва за реформата в  
социалното осигуряване 60 000,0
Получени допълнителни субсидии от  
ЦРБ за покриване на недостига от  
средства 1 973 694,3
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ-  
НИ СМЕТКИ -448 542,5
Предоставени трансфери (-): -10 700,0
- на Министерството на труда и  
социалната политика съгласно чл. 11,  
ал. 1, т. 2, буква "в", чл. 12, ал. 1, т. 4 и  
чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално  
осигуряване -3 500,0
- за фонд "Условия на труд", в т.ч.: -6 000,0
- мероприятия за предотвратяване на  
трудовите злополуки и професионалните  
болести, съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса  
за социално осигуряване -3 000,0
- за диагностика на професионалните  
болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса  
за социално осигуряване -3 000,0
- за Държавната агенция за информа-  
ционни технологии и съобщения -1 200,0
Трансфери за други здравноосигурителни  
вноски (+/-) -437 842,5
   

(4) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 2 425,8
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСИРАНЕ -2 425,8
Погашения по заеми от Световната  
банка - № 4081 от Международната  
банка за възстановяване и развитие (-) -2 425,8
Наличност в края на периода -
   

 

Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по приходите на обща сума 3 052 328,2 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 3 052 328,2
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 3 048 478,2
Вноски за работници и служители от  
работодатели за държавното общест-  
вено осигуряване 1 852 775,2
Вноски от работници и служители  
(лична вноска) 988 175,6
Вноски от самонаети лица (само-  
осигуряващи се лица) 150 527,4
Главница по ревизионни актове за  
начет в приход на държавното общест-  
вено осигуряване от Националната  
агенция за приходите 25 000,0
Главница по ревизионни актове за  
начет в приход на държавното общест-  
вено осигуряване от Агенцията за  
държавни вземания 22 000,0
Приходи от професионалните пенсионни  
фондове по чл. 157, ал. 7 от Кодекса  
за социално осигуряване и § 4, ал. 4 от  
преходните и заключителните разпоред-  
би на Кодекса за социално осигуряване 10 000,0
ПРИХОДИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ  
ОСИГУРИТЕЛНИ ИНСТИТУТИ ЗА  
ПЕНСИИ ПО МЕЖДУНАРОДНИ  
СПОГОДБИ 3 850,0
   

(2) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по разходите на обща сума 5 080 692,7 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ 5 080 692,7
V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО  
ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ  
И ГРИЖИ" 5 020 692,7
ГРУПА A - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ 5 018 258,7
ПЕНСИИ 4 975 010,2
Пенсии за сметка на държавното  
обществено осигуряване 4 930 010,2
в т.ч.: - пенсии за осигурителен стаж и  
възраст, пенсии за инвалидност поради  
общо заболяване и добавките към тях 4 562 320,6
- пенсии по чл. 69 от Кодекса за  
социално осигуряване и добавките  
към тях 367 689,6
Пенсии по международни спогодби 45 000,0
ИЗДРЪЖКА 43 248,5
Външни услуги 43 238,5
Пощенска такса (в т.ч. подменени  
изплащателни картони) и ДДС за  
изплащане на пенсиите 43 238,5
Други финансови услуги 10,0
ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛ-  
НИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 2 434,0
Всичко разходи по Кодекса за социално  
осигуряване 2 434,0
Парични помощи за профилактика и  
рехабилитация 2 434,0
IX. ФУНКЦИЯ "РАЗХОДИ,  
НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ  
ФУНКЦИИ" 60 000,0
ДЕЙНОСТ 998: РЕЗЕРВ 60 000,0
Резерв за реформата в социалното  
осигуряване 60 000,0
   

(3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между бюджета на фонд "Пенсии" и други бюджети, както следва:

РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ 60 700,0
А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС-  
КИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБ-  
ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ  
БЮДЖЕТИ 354 633,9
Получени трансфери (субсидии) от  
ЦБ (+) за фонд "Пенсии" 354 633,9
- за здравноосигурителни вноски за  
пенсионери 293 933,9
- вноски за фонд "Пенсии" за осигу-  
рителен стаж, зачетен при пенсиони-  
ране по чл. 9, ал. 3, т. 3 и ал. 6 и 7  
от Кодекса за социално осигуряване 700,0
- трансфер за резерва за реформата  
в социалното осигуряване 60 000,0
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ-  
НИ СМЕТКИ -293 933,9
Трансфери за здравноосигурителни  
вноски за пенсионери -293 933,9
   

(4) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии", както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) -1 967 664,5
   

 

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" по разходите на обща сума 256 461,9 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ 256 461,9
V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИ-  
ГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И  
ГРИЖИ" 256 461,9
ГРУПА А - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ 256 451,9
ПЕНСИИ 254 247,6
Пенсии за сметка на републиканския  
бюджет 254 247,6
- пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, пенсии за особени заслуги, персонални пенсии, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и добавките към тях, в т.ч. и добавките по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване, определени от пенсии, за които не се дължат осигурител-  
ни вноски 225 140,5
- добавки към пенсиите на ветераните от войните и на ветераните - инвалиди от Отечествената война, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечестве-  
ната война 21 728,1
- добавки към пенсиите по чл. 9 от  
Закона за политическа и гражданска  
реабилитация на репресирани лица 7 379,0
ИЗДРЪЖКА 2 204,3
Външни услуги 2 204,3
Пощенска такса (в т.ч. подменени  
изплащателни картони) и ДДС за  
изплащане на пенсиите 2 204,3
ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛ-  
НИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 10,0
Всичко разходи по Кодекса за социално  
осигуряване 10,0
Парични помощи за профилактика и  
рехабилитация 10,0
   

(2) Приема трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" на обща сума 256 451,9 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ 256 451,9
А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ-  
НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮ-  
ДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 256 451,9
Получени трансфери (субсидии) от  
ЦБ (+) за фонд "Пенсии, несвързани  
с трудова дейност": 256 451,9
- пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, пенсии за особени заслуги, персонални пенсии, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и добавките към тях, в т.ч. добавките по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване, определени от пенсии, за които не се дължат осигурителни вноски  
(включително пощенска такса и ДДС) 227 092,5
- добавки към пенсиите на ветераните от войните и на ветераните - инвалиди от Отечествената война, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война (включително пощенска  
такса и ДДС) 21 916,4
- добавки към пенсиите по чл. 9 от  
Закона за политическа и гражданска  
реабилитация на репресирани лица  
(включително пощенска такса и ДДС) 7 443,0
   

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност", както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) -10,0
   

 

Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по приходите на обща сума 89 556,3 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 89 556,3
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 89 556,3
Вноски за работници и служители от  
работодатели за държавното общест-  
вено осигуряване 89 556,3
   

(2) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по разходите на обща сума 44 363,2 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ 44 363,2
V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИ-  
ГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И  
ГРИЖИ" 44 363,2
ГРУПА A - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ 39 627,0
ПЕНСИИ 39 286,4
Пенсии за сметка на държавното общест-  
вено осигуряване 39 286,4
в т.ч.: - пенсии за инвалидност поради  
трудова злополука и професионална  
болест и добавките към тях 39 201,1
- пенсии по чл. 69 от Кодекса за  
социално осигуряване и добавките към тях 85,3
ИЗДРЪЖКА 340,6
Външни услуги 340,6
Пощенска такса (в т.ч. подменени  
изплащателни картони) и ДДС за  
изплащане на пенсиите 340,6
ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ  
ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 4 736,2
Всичко разходи по Кодекса за социално  
осигуряване 4 736,2
Парични обезщетения за временна нерабо-  
тоспособност поради трудова злополука и  
професионална болест 4 631,5
Парични обезщетения за трудоустрояване  
при временно намалена работоспособност  
поради трудова злополука или професио-  
нална болест 27,9
Еднократна помощ при смърт поради  
трудова злополука или професионална  
болест 41,3
Парични помощи за профилактика и  
рехабилитация 35,5
   

(3) Приема трансфери между бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" и други бюджети, както следва:

РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ -6 100,0
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
ДЖЕТНИ СМЕТКИ -6 100,0
Предоставени трансфери (-): -6 100,0
- на Министерството на труда и социал-  
ната политика съгласно чл. 24, т. 5 от  
Кодекса за социално осигуряване -100,0
- за фонд "Условия на труд", в т.ч.: -6 000,0
- за мероприятия за предотвратяване  
на трудовите злополуки и професионал-  
ните болести съгласно чл. 24, т. 3 от  
Кодекса за социално осигуряване -3 000,0
- за диагностика на професионал-  
ните болести съгласно чл. 24, т. 4 от  
Кодекса за социално осигуряване -3 000,0
   

(4) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест", както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 39 093,1
   

 

Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по приходите на обща сума 483 950,6 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 483 950,6
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 483 950,6
Вноски за работници и служители от  
работодатели за държавното обществено  
осигуряване 297 213,0
Вноски от работници и служители  
(лична вноска) 176 939,1
Вноски от самонаети лица (само-  
осигуряващи се лица) 9 798,5
   

(2) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по разходите на обща сума 492 003,7 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ 492 003,7
V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО  
ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ  
И ГРИЖИ" 492 003,7
ГРУПА Б -ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛ-  
НИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 492 003,7
Всичко разходи по Кодекса за социално  
осигуряване 492 003,7
Парични обезщетения за временна  
неработоспособност поради общо  
заболяване 205 656,1
Парични обезщетения за временна  
неработоспособност поради гледане на  
болен член от семейството и карантина 10 073,3
Парични обезщетения за временна  
неработоспособност поради нетрудови  
злополуки 18 474,6
Парични обезщетения за трудоустроя-  
ване при временно намалена работо-  
способност поради общо заболяване 134,9
Парични обезщетения за бременност  
и раждане 103 187,3
Парични обезщетения за трудоустроя-  
ване поради бременност и кърмене 73,7
Парични обезщетения за отглеждане  
на малко дете 132 643,4
Еднократна помощ при смърт поради  
общо заболяване 1 489,9
Парични помощи за профилактика и  
рехабилитация 20 268,5
Парична помощ за инвалидност поради  
общо заболяване, когато няма основа-  
ние за отпускане на пенсия на осигуре-  
ното лице по чл. 11, ал. 3 от Кодекса  
за социално осигуряване 2,0
   

(3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" и други бюджети, както следва:

РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ -3 400,0
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
ДЖЕТНИ СМЕТКИ -3 400,0
Предоставени трансфери (-): -3 400,0
- на Министерството на труда и социал-  
ната политика съгласно чл. 26, т. 4 от  
Кодекса за социално осигуряване -3 400,0
   

(4) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) -11 453,1
   

 

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд "Безработица" по приходите на обща сума 134 653,8 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 134 653,8
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 134 653,8
Вноски за работници и служители от  
работодатели за държавното общест-  
вено осигуряване 84 427,1
Вноски от работници и служители  
(лична вноска) 50 226,7
   

(2) Приема бюджета на фонд "Безработица" по разходите на обща сума 97 056,7 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ 97 056,7
V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИ-  
ГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И  
ГРИЖИ" 97 056,7
ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛ-  
НИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 97 056,7
Всичко разходи по Кодекса за социално  
осигуряване 96 376,5
Обезщетения за безработица 96 076,5
Обезщетения по чл. 233, ал. 1 - 4 и ал. 6  
от Закона за отбраната и въоръжените  
сили на Република България съгласно  
чл. 26б от Кодекса за социално осигу-  
ряване 300,0
ИЗДРЪЖКА 680,2
Външни услуги 680,2
Пощенска такса и ДДС за изплащане на  
обезщетенията при безработица 680,2
   

(3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между бюджета на фонд "Безработица" и други бюджети, както следва:

РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ -5 368,6
А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/  
РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ  
И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 300,0
Получени трансфери (субсидии)  
от ЦБ (+) за фонд "Безработица": 300,0
- обезщетения по чл. 233, ал. 1 - 4 и  
ал. 6 от Закона за отбраната и въоръже-  
ните сили на Република България съг-  
ласно чл. 26а, т. 3 от Кодекса за социално  
осигуряване 300,0
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-  
ДЖЕТНИ СМЕТКИ -5 668,6
Трансфери за здравноосигурителни вноски  
за безработни -5 668,6
   

(4) Приема дефицит ( излишък) по бюджета на фонд "Безработица", както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 32 228,5
   

 

Чл. 7. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите на обща сума 26 283,7 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 26 283,7
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБ-  
СТВЕНОСТ 4 500,0
Нетни приходи от продажба на услуги,  
стоки и продукция 3 772,0
Приходи от наеми на имущество 160,0
Приходи от лихви по текущи банкови  
сметки 13,0
Приходи от лихви по срочни депозити 280,0
Приходи от други лихви 275,0
ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ  
ЛИХВИ 22 122,5
Лихви по ревизионни актове за начет  
в приход на държавното обществено  
осигуряване от Националната агенция  
за приходите 10 000,0
Начети и лихви по ревизионни актове  
за начет, съставени от Националния  
осигурителен институт след 31 декември  
2005 г. 1 500,0
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения  
по наказателни постановления, събрани  
от Националния осигурителен институт 82,5
Наказателни лихви по просрочени  
осигурителни вноски от Националната  
агенция за приходите 2 000,0
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения  
по наказателни постановления от  
Националната агенция за приходите 300,0
Глоби, санкции, неустойки, наказателни  
лихви и обезщетения по наказателни  
постановления, събрани от Агенцията за  
държавни вземания 240,0
Преводи от Агенцията за държавни  
вземания от събрани лихви по ревизионни  
актове за начет 8 000,0
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 420,5
Други неданъчни приходи (от търгове и  
други) 30,0
Приход в размер 0,8 на сто от приходите  
от вноски във фонд "Гарантирани взема-  
ния на работниците и служителите" 390,5
Внесени ДДС и други данъци върху  
продажбите -759,3
Внесен ДДС (-) -660,3
Внесен данък върху приходите от стопанска  
дейност на бюджетните предприятия (-) -99,0
   

(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите на обща сума 88 546,2 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ 88 546,2
V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИ-  
ГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И  
ГРИЖИ" 85 910,2
ГРУПА В - ДЕЙНОСТ 521: СЛУЖБИ  
ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 85 910,2
Заплати и възнаграждения за персо-  
нала, нает по трудови правоотношения 35 987,1
Други възнаграждения и плащания за  
персонала 3 842,4
Задължителни осигурителни вноски от  
работодатели 7 721,2
Осигурителни вноски от работодатели за  
държавното обществено осигуряване 5 603,2
Здравноосигурителни вноски от работо-  
датели 1 376,1
Вноски за допълнително задължително  
пенсионно осигуряване 741,9
Издръжка 24 840,3
Постелен инвентар и облекло 150,0
Учебни и научноизследователски разходи  
и книги за библиотеките 180,0
Материали 3 714,6
Вода, горива и енергия 3 156,5
Външни услуги 11 804,6
Текущ ремонт 2 058,5
Платени данъци, мита и такси (без  
осигурителни вноски за държавното  
обществено осигуряване и Националната  
здравноосигурителна каса) 650,0
Командировки 1 197,6
Разходи за застраховки 497,0
Други финансови услуги 43,9
Други разходи 1 387,6
Разходи за членски внос и участие в  
нетърговски организации и дейности 58,4
Капиталови разходи 13 460,8
Основен ремонт на дълготрайни мате-  
риални активи 2 415,0
Придобиване на дълготрайни мате-  
риални активи 10 055,0
Придобиване на нематериални дълго-  
трайни активи 990,8
II. ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И  
СИГУРНОСТ" 1 200,0
ГРУПА Д - ДЕЙНОСТ 282: ОТБРА-  
НИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА  
ПОДГОТОВКА, ПОДДЪРЖАНЕ НА  
ЗАПАСИ И МОЩНОСТИ 1 200,0
IX. ФУНКЦИЯ "РАЗХОДИ, НЕКЛАСИ-  
ФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ" 1 436,0
ДЕЙНОСТ 910: РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ 1 436,0
Разходи за лихви по заеми от междуна-  
родни организации и институции (Све-  
товната банка) 1 435,0
Други разходи за лихви към местни лица 1,0
   

(3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между бюджета на Националния осигурителен институт и други бюджети, както следва:

РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ 1 972 494,3
А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛ-  
НИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮ-  
ДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 2 111 934,3
Получени трансфери (субсидии)  
от ЦБ (+) за държавното обществено  
осигуряване: 138 240,0
- за здравноосигурителни вноски за  
лицата до 18-годишна възраст и след  
навършване на тази възраст, ако учат  
редовно - до завършване на средно  
образование 138 240,0
Получени допълнителни субсидии от  
ЦРБ за покриване на недостига от  
средства 1 973 694,3
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ-  
НИ СМЕТКИ -139 440,0
Предоставени трансфери (-): -1 200,0
- за Държавната агенция за информа-  
ционни технологии и съобщения -1 200,0
Трансфери за здравноосигурителни  
вноски за лицата до 18-годишна  
възраст и след навършване на тази  
възраст, ако учат редовно - до  
завършване на средно образование -138 240,0
   

(4) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 1 910 231,8
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСИРАНЕ -1 910 231,8
Погашения по заеми от Световната  
банка - № 4081 от Международната  
банка за възстановяване -2 425,8
Наличност в края на периода 1 907 806,0
   

(5) Погасяването на получените външни заеми се извършва чрез бюджета на Националния осигурителен институт.

 

Чл. 8. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2008 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 240 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 120 лв.;

4. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват само земеделска дейност - 60 лв.;

5. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2000 лв.

 

Чл. 9. Определя се за 2008 г. минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, както следва:

1. от 1 януари до 30 юни - 102,85 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г.) от 1 юли до 31 декември - 113,49 лв.

 

Чл. 10. Определя се за 2008 г. минимален размер на обезщетението за безработица - 100 лв., и максимален размер - 200 лв.

 

Чл. 11. Определя се за 2008 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване - 220 лв.

 

Чл. 12. (1) Разпределението на осигурителните вноски, определени в чл. 6, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, по фондове на държавното обществено осигуряване е, както следва:

1. за фонд "Пенсии":

а) за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. - 22 на сто;

б) за лицата, родени след 31 декември 1959 г. - 17 на сто;

в) за лицата, работещи при условията на I и II категория труд - осигурителната вноска по буква "а" или "б", и за сметка на осигурителя - 3 на сто;

г) за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване и за следователите по Закона за съдебната власт - осигурителната вноска по буква "а" или "б", увеличена с 3 пункта;

2. за фонд "Общо заболяване и майчинство" - 3,5 на сто;

3. за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности съгласно приложение № 2 осигурителната вноска е за сметка на осигурителя;

4. за фонд "Безработица" - 1 на сто.

(2) Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд е в размер 4,3 на сто за сметка на осигурителя.

(3) Осигурителните вноски върху социалните разходи се внасят в размерите по ал. 1, т. 1 и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

 

Чл. 13. Определя се за приход по бюджета на Националния осигурителен институт 0,8 на сто от приходите от вноски във фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

 

Чл. 14. При временен недостиг на средства във фондовете на държавното обществено осигуряване могат да се ползват временни безлихвени заеми от централния бюджет или от други сметки и фондове със социално предназначение до размера на едномесечните осигурителни разходи. Заемите се отпускат с разрешение на министъра на финансите.

 

Чл. 15. Резервът за реформата в социалното осигуряване по чл. 1, ал. 3, раздел III се използва в зависимост от хода на реформата с разрешение на министъра на финансите.

 

Чл. 16. (1) Определя се вноската за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" в размер 0,5 на сто.

(2) За 2008 г. се определя максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 660 лв.

(3) Приема план-сметка на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" съгласно приложение № 3.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на републиканския бюджет.

 

§ 2. За 2008 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване. Сумите по главниците от ревизионни актове за начет постъпват като приход във фонд "Пенсии", а сумите по лихвите от ревизионни актове за начет постъпват като приход в бюджета на Националния осигурителен институт.

 

§ 3. За 2008 г. за всяко действително наето лице по програмата "В подкрепа на майчинството" от фонд "Общо заболяване и майчинство" се превеждат като трансфер по бюджета на Министерството на труда и социалната политика до 10-о число на месеца, следващ съответното тримесечие, необходимите средства в размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете, определено по реда на чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване.

 

§ 4. Превишението на разходите по бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" над утвърдените разходи с този закон се покрива за сметка на икономии на разходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за 2008 г.

 

§ 5. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; бр. 55 от 2000 г. - Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59, 68, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 64, 77, 97 и 100 от 2007 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 4:

а) (В сила от 01.01.2007 г.) в ал. 1, т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя "както и лицата по чл. 69, ал. 5";

б) създава се нова ал. 7:

"(7) Съпругът/ата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба по време на задграничния мандат може да се осигурява по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт или за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващо се лице, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.";

в) досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея след думата "правоотношение" се добавя "на лицата по ал. 7".

2. В чл. 70, ал. 1:

а) в изречение второ думите "процентът е 1,5" се заменят с "процентът е 3";

б) създава се изречение трето: "Процентът за всяка година осигурителен стаж след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 - 3 се определя за действителен осигурителен стаж, без превръщане, придобит след 31 декември 2006 г.".

3. Параграф 22г от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:

"§ 22г. Пенсиите, отпуснати през 2007 г., се преизчисляват служебно, когато при определяне на размера им е приложен процентът от 1,5 за осигурителен стаж, придобит през 2007 г. по чл. 70, ал. 1, изречение второ."

 

§ 6. В Закона за защита при бедствия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41 от 2007 г.) в чл. 81 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

"(2) Вноските за държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване и здравното осигуряване на лицата по ал. 1 са за сметка на държавния бюджет."

 

§ 7. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт.

 

§ 8. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 г. с изключение на § 5, т. 1, буква "а", която влиза в сила от 1 януари 2007 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2008 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2008 Г.)

§ 2. Законът влиза в сила от 1 юли 2008 г.

-------------------------

Законът е приет от 40-то Народно събрание на 18 декември 2007 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Приложение № 1 към чл. 8, т. 1

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2008 г.

По- Иконо- Икономи- Наименование на Пре- Анали- Тех- Адми- Персо- Квали- Квали- Опера- Про-
реден миче- чески икономическа дейност зи- тични ници нист- нал, фици- фици- тори фесии,
номер ски дейности   дент, спе- и дру- рати- зает рани рани на ма- не-
  дей- (код по   зако- циа- ги при- вен с ус- работ- произ- шини изиск-
  ности НКИД)   нода- листи лож- пер- луги ници в водст- и съо- ващи
  (ном.     тели,   ни сонал за селско- вени- ръже- спе-
  А31)     висши   спе-   насел., то, гор- работ- ния и циал-
        служи-   циа-   охра- ското, ници- работ- на
        тели   листи   на и рибно- и срод- ници квали-
        и ръко-       търго- то и ни на по фика-
        води-       вия ловно- тях мон- ция
        тели         то сто- зана- таж  
                  панство ятчии на из-  
                      делия  
        1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 01 Селско и ловно стопан-                  
      ство и свързани с тях                  
      услуги 385 276 264 264 230 264 264 264 220
2 AА, BВ 02,05 Горско стопанство и дър-                  
      водобив, рибно стопан-                  
      ство 310 254 239 225 225 225 225 225 225
3 CA 10, 11, 12 Добив на енергийни                  
      суровини 594 484 462 330 286 220 462 418 308
4 CB 13 Добив на метални руди 583 484 429 308 286 220 440 385 286
5 CB За всички Добив на неметални                  
    дейности материали и суровини                  
    от 14 без                    
    14.22   462 363 330 286 286 220 396 363 286
6 CB 14,22 Добив на глина и каолин 583 484 418 308 286 220 385 385 286
7 DA 15.1 и Производство, преработка                  
    15.2 и консервиране на месо и                  
      месни продукти. Прера-                  
      ботка и консервиране на                  
      риба и други водни                  
      животни 577 426 350 259 244 244 274 289 244
8 DA 15,1 Само за дейности                  
      "Производство, прера-                  
      ботка и консервиране на                  
      месо и месни продукти                  
      от птици" на 15.1 620 400 360 240 220 220 260 280 220
9 DA 15,3 Преработка и консерви-                  
      ране на плодове и зелен-                  
      чуци 550 410 320 280 225 225 260 300 225
10 DA 15,4 Производство на расти-                  
      телни и животински масла                  
      и мазнини 700 560 430 310 270 230 280 320 230
11 DA 15,5 Производство на мляко                  
      и млечни продукти 700 460 370 255 235 225 255 290 225
12 DA 15.6 Производство на мелни-                  
      чaрски продукти, нишесте                  
      и нишестени продукти 700 650 550 280 280 280 380 410 280
13 DA 15.7 Производство на готови                  
      храни за животни 700 520 500 350 230 320 360 350 230
14 DA За всички Производство на хляб,                  
    дейности хлебни изделия и други                  
    от 15.8 хранителни продукти                  
    без 15.83                    
    и 15.84   550 415 390 250 230 220 280 295 225
15 DA 15.83 и Производство на захар;                  
    15.84 производство на какао,                  
      шоколадови и захарни                  
      изделия 700 535 500 350 245 240 335 360 245
16 DA За всички Производство на напитки                  
    дейности                    
    от 15.9                    
    без 15.96,                    
    15.97 и                    
    15.98   547 426 365 225 225 225 225 289 225
17 DA 15.96 и Производство на пиво и                  
    15.97 малц 470 440 370 255 240 220 320 300 240
18 DA 15,98 Производство на мине-                  
      рални води и безалкохолни                  
      напитки 700 600 520 365 240 220 335 350 235
19 DA 16 Производство на тютю-                  
      неви изделия 624 607 426 335 274 225 289 335 225
20 DB За всички Производство на текстил                  
    дейности и изделия от текстил, без                  
    от 17 без облекло                  
    17.7   500 332 315 257 234 234 257 257 234
21 DB 17,7 Производство на трико-                  
      тажни изделия 442 315 267 234 234 220 243 243 234
22 DB 18 Производство на облекло,                  
      вкл. кожено; обработка на                  
      кожухарски кожи 455 332 315 243 234 220 237 234 234
23 DC 19 Производство на лицеви                  
      кожи и изделия от тях 413 288 275 225 225 220 228 225 225
24 DD 20 Производство на дървен                  
      материал и изделия от                  
      него, без мебели 350 290 255 220 220 220 220 220 220
25 DE 21 Производство на дървес-                  
      на маса, хартия, картон и                  
      изделия от хартия и картон 410 330 280 220 220 220 245 220 220
26 DE 22 Издателска и полиграфи-                  
      ческа дейност. Тиражиране                  
      на записани носители 304 274 259 225 225 225 244 225 225
27 DF 23 без дей- Производство на кокс,                  
    ност тре- рафинирани нефтопро-                  
    тиране на дукти и ядрено гориво                  
    радиоак-                    
    тивни от-                    
    падъци                    
    на 23.30   1064 790 624 456 532 225 577 584 335

28 DF Дейности по третиране на радио-                  
    активни отпадъци на 23.30 и 90 650 500 450 360 360 220 400 360 360

29 DG 24 Производство на химич-                  
      ни вещества, продукти и                  
      влакна 525 410 300 240 220 220 295 285 220
30 DH 25 Производство на изде-                  
      лия от каучук и пластмаси 370 260 245 230 220 220 260 230 220
31 DI 26 Производство на продук-                  
      ти от други неметални                  
      минерални суровини 462 363 330 286 286 220 396 363 286
32 DJ За всички Производство и леене на                  
    дейности метали                  
    от 27 без                    
    27.5   550 360 340 250 220 220 320 330 230
33 DJ 27,5 Леене на метали 510 340 320 220 220 220 280 300 220
34 DJ 28 Производство на метални                  
      изделия, без машини и                  
      оборудване 430 290 280 220 220 220 250 250 220
35 DK За всички Производство на машини                  
    дейности и оборудване, без класи-                  
    от 29 без фицираните в подсектор DL                  
    29.11   520 340 300 220 220 220 300 300 220
36 DK 29.11 Производство на турбини                  
      и двигатели, без авиацион-                  
      ни, автомобилни и мото-                  
      циклетни 570 380 380 300 220 220 330 340 240
37 DL 30, 31, 32, Производство на електро-                  
    33 без дей- и друго оборудване                  
    ности в                    
    зъботех-                    
    нически                    
    лабора-                    
    тории от                    
    33.10   480 380 340 250 230 220 300 290 220

38 NN Дейности в зъботехнически лабо-                  
    ратории от 33.10 600 400 250 220 220 220 250 220 220

39 DM 34, 35 Производство на превозни                  
      средства 570 390 350 220 220 220 380 290 220
40 DN За всички Преработваща промишле-                  
    дейности ност, некласифицирана                  
    от 36 и 37 другаде                  
    без 36.1   426 289 274 225 225 225 232 244 225
41 DN 36.1 Производство на мебели 370 320 265 220 220 220 230 230 220
42 EE 40,1 Производство, пренос и                  
      разпределение на електри-                  
      ческа енергия 650 515 460 260 230 220 380 355 220
43 EE 40,2 Производство и разпреде-                  
      ление на газообразни                  
      горива 881 607 577 350 304 225 422 465 304
44 EE 40.3 Производство и разпреде-                  
      ление на топлинна енергия 600 435 400 220 220 220 280 320 220
45 EE 41 Събиране, пречистване и                  
      разпределение на вода 490 445 400 290 265 225 335 290 245
46 FF За всички Строителство                  
    дейности                    
    от 45 без                    
    45.12,                    
    45.23,                    
    45.25   580 500 470 300 240 220 420 420 250
47 FF 45.12 и 45.12 - Сондиране и про-                  
    45.25 биване; 45.25 - Други спе-                  
      циализирани строителни                  
      дейности (пробиване и                  
      изготвяне на кладенци за                  
      вода) 550 440 429 286 286 220 396 363 286
48 FF 45,23 Строителство на пътища,                  
      самолетни писти и спорт-                  
      ни терени 700 550 500 350 250 220 500 500 250

49 FF Само за дейности "Цялостно изграж-                  
    дане и поддръжка на електропроводи                  
    и далекосъобщителни линии" на 45.21 430 340 330 220 220 220 240 250 220

50 GG За всички Търговия, ремонт и техни-                  
    дейности ческо обслужване на авто-                  
    от 50, 51, мобили и мотоциклети, на                  
    52 без лични вещи и на стоки за                  
    51.46, домакинството                  
    52.31 и                    
    52.32   570 510 445 295 255 235 295 305 225
51 GG 51.46, Търгивия на едро и дребно                  
    52.31 и с фармацевтични, медицин-                  
    52.32 ски и ортопедични изделия 556 352 295 232 225 225 225 275 232
52 HH 55,63.30 Хотели и ресторанти;                  
      Дейности на туроператори                  
      и туристически агенции;                  
      спомагателни туристически                  
      дейности, некласифицирани                  
      другаде 570 510 410 300 260 220 320 350 220
53 II 60.1 Железопътен транспорт 494 440 360 230 230 220 250 295 230
54 II 60.2 Друг сухопътен транспорт                  
      без тръбопроводния 460 380 330 220 220 220 260 260 220
55 II 61 Воден транспорт 525 480 410 260 230 220 265 295 230
56 II 62 Въздушен транспорт 520 480 410 255 260 220 265 295 230
57 II За всички Тръбопроводен транспорт;                  
    дейности Спомагателни дейности в                  
    от 63 без транспорта                  
    63.3 и                    
    60.30   486 456 365 225 225 225 259 225 225
58 II 64,1 Дейност на националната                  
      поща, куриерска дейност 320 315 255 240 225 220 240 255 225
59 II 64,2 Далекосъобщения 562 492 422 324 324 225 352 352 281
60 JJ 65, 66, 67 Финансово посредничество 957 607 456 335 244 225 274 350 225
61 KK 70, 71, 72, Операции с недвижими                  
    74 без имоти, наемодателна                  
    74.6 дейност и бизнес услуги 607 395 319 225 225 225 244 259 225
62 KK 74,6 Детективска и охранителна                  
      дейност 500 350 290 220 220 220 240 240 220
63 KK 73 Научноизследователска и                  
      развойна дейност 406 291 260 244 225 225 226 226 225
64 LL 75 Държавно управление и                  
      отбрана; задължително                  
      обществено осигуряване 300 225 225 225 225 225 225 225 225
65 MM 80 Образование 414 347 291 225 225 225 225 225 225
66 NN За всички Хуманно здравеопазване;                  
    дейности Ветеринарна лечебна                  
    от 85 без дейност                  
    85.11 и                    
    85.3   600 400 250 220 220 220 230 250 220
67 NN 85,11 Хуманно здравеопазване.                  
      Дейност на лечебни заве-                  
      дения за болнична помощ 780 580 340 250 220 220 250 250 220
68 NN 85,3 Социални дейности 230 225 225 225 225 225 225 225 225
69 ОО 90 без Събиране и третиране на                  
    дейност твърди и течни отпадъци,                  
    третира- вкл. канализация; сани-                  
    не на тарни и почистващи дей-                  
    радио- ности                  
    активни                    
    отпадъци   501 304 295 225 225 225 267 244 225
70 ОО 91,99 Дейности на професио-                  
      нални, синдикални, поли-                  
      тически, религиозни и                  
      обществени организации;                  
      Екстериториални органи-                  
      зации и служби 540 380 281 225 225 225 260 232 225
71 ОО 92 Дейности в областта на                  
      културата, спорта и раз-                  
      влеченията 397 274 225 225 225 225 239 225 225
72 ОО 93, 95 Други услуги за населе-                  
      нието 326 266 235 225 225 225 266 235 225
73     Централен кооперативен                  
      съюз 395 330 290 250 235 225 240 250 220
                         

Забележки:

1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.

2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.

3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по Националната класификация на професиите и длъжностите, утвърдена със Заповед № 742 на министъра на труда и социалната политика от 2005 г.

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.

4. Минималният осигурителен доход не се прилага за работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството.

 

Приложение № 2 към чл. 12, ал. 1, т. 3

Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" - 2008 г.

Икономическа дейност Kод Осигури-
  НКИД телна
  2003 вноска (%)
1 2 3
Горско стопанство, дърво-    
добив и свързани с тях услуги 02 1,1
Добив на въглища и торф 10 1,1
Добив на уранови и ториеви    
руди и техните концентрати 12 1,1
Добив на метални руди 13 1,1
Добив на неметални мате-    
риали и суровини 14 1,1
Производство на дървен мате-    
риал и изделия от него без    
мебели 20 1,1
Производство и леене на    
метали 27 1,1
Производство на превозни    
средства без автомобили 35 1,1
Строителство 45 1,1
Воден транспорт 61 1,1
Селско и ловно стопанство и    
свързани с тях услуги 01 0,9
Производство на дървесна    
маса, хартия, картон и изделия    
от хартия и картон 21 0,9
Производство на изделия от    
каучук и пластмаси 25 0,9
Производство на продукти от    
други неметални минерални    
суровини 26 0,9
Производство на метални    
изделия без машини и обо-    
рудване 28 0,9
Производствово на машини,    
оборудване и домакински уреди 29 0,9
Производство на автомобили,    
ремаркета и полуремаркета 34 0,9
Производство и разпределение    
на електрическа енергия, газо-    
образни горива и топлинна    
енергия 40 0,9
Добив на суров нефт и приро-    
ден газ; услуги, свързани с    
добива на нефт и газ без    
проучвателните работи 11 0,7
Производство на хранителни    
продукти и напитки 15 0,7
Производство на текстил и    
изделия от текстил без облекло 17 0,7
Производство на кокс, рафи-    
нирани нефтопродукти и    
ядрено гориво 23 0,7
Производство на химични    
продукти 24 0,7
Производство на електрически    
машини и апарати, некласи-    
фицирани другаде 31 0,7
Производство на медицински,    
прецизни и оптични апарати    
и инструменти; производство    
на часовници 33 0,7
Производство на мебели;    
производство, некласифици-    
рано другаде 36 0,7
Събиране, пречистване и    
разпределение на вода 41 0,7
Сухопътен транспорт, вкл.    
тръбопроводен 60 0,7
Спомагателни дейности в    
транспорта; дейности на    
туристически агенции 63 0,7
Операции с недвижими имоти 70 0,7
Държавно управление; задъл-    
жително обществено осигу-    
ряване 75 0,7
Събиране и третиране на    
отпадъци, почистване и въз-    
становяване 90 0,7
Производство на тютюневи    
изделия 16 0,5
Издател. и полиграфическа    
д-ст; възпроизвеждане на    
записани носители 22 0,5
Производство на канцеларска    
и електронноизчислителна    
техника 30 0,5
Производство на радио-,    
телевизионна и далекосъоб-    
щителна техника 32 0,5
Търговия на едро и търговско    
посредничество без търговия    
с автомобили и мотоциклети 51 0,5
Въздушен транспорт 62 0,5
Поща и далекосъобщения 64 0,5
Финансово посредничество    
без застраховане и осигуряване    
чрез самостоятелни фондове 65 0,5
Научноизследавателска и    
развойна дейност 73 0,5
Други бизнес услуги 74 0,5
Дейности в областта на култу-    
рата, спорта и развлеченията 92 0,5
Други услуги за населението 93 0,5
Рибно стопанство и свързани    
с него услуги 05 0,4
П-во на облекло, вкл. кожено;    
обработка на кожухарски кожи 18 0,4
Производство на обработени    
кожи без косъм; производство    
на изделия за пътуване,    
сарашки изделия и обувки 19 0,4
Рециклиране на отпадъци 37 0,4
Търговия, техническо обслуж-    
ване и ремонт на автомобили    
и мотоциклети, части и при-    
надлежности за тях; търговия    
на дребно с горива и смазочни    
материали 50 0,4
Търговия на дребно без търго-    
вията на дребно с автомобили и    
мотоциклети; ремонт на лични    
вещи и стоки за домакинството 52 0,4
Хотели и ресторанти 55 0,4
Застрахователна дейност и    
дейност на самостоятелни    
осигурителни фондове без    
задължително обществено    
осигуряване 66 0,4
Спомагателни дейности по    
финансово посредничество 67 0,4
Даване под наем на превозни    
средства, машини и друга    
техника без оператор, на    
домакински и лични вещи 71 0,4
Дейности в областта на ком-    
пютърните технологии 72 0,4
Образование 80 0,4
Здравеопазване и социални    
дейности 85 0,4
Дейности на професионални,    
синдикални, политически,    
религиозни и обществени    
организации 91 0,4
Дейности на домакинства    
като работодатели на дома-    
шен персонал 95 0,4
Недиференцирани дейности    
на домакинства като произ-    
водители на стоки за собст-    
вено потребление 96 0,4
Недиференцирани дейности    
на домакинства като произ-    
водители на услуги за соб-    
ствено потребление 97 0,4
Екстериториални организа-    
ции и служби 99 0,4
     

 

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 3

ПЛАН-СМЕТКА

на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за 2008 г.

Показатели Сума
  (хил. лв.)
1 2
РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 52 781,1
Вноски от работодатели за работници и служители 48 816,5
- Вноски от работодатели за работ-  
ници и служители за фонд "ГВРС" 48 816,5
Приходи и доходи от собственост 3 872,8
- приходи от лихви 3 872,8
Глоби, санкции и наказателни лихви 91,8
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви 91,8
РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ 2 022,2
Заплати и възнаграждения за персонала,  
нает по трудови и служебни правоотношения 26,4
- Заплати и възнаграждения за  
персонала, нает по трудови правоотношения 26,4
Други възнаграждения и плащания за  
персонала 43,9
- Възнаграждения и плащания за  
персонала по извънтрудови правоотношения 43,9
Осигурителни вноски от работодатели 253,0
- Осигурителни вноски от работо-  
датели за Държавното обществено  
осигуряване (ДОО) 189,0
- Здравноосигурителни вноски от  
работодатели 45,2
- Вноски за допълнително задължи-  
телно осигуряване от работодатели 18,8
Издръжка 443,3
- учебни и научноизслед. разходи и  
книги за библиотеките 4,5
- разходи за външни услуги 12,0
- командировки в страната 6,0
- други финансови услуги 17,2
- представителни разходи 4,0
- канцеларски материали 9,1
- други разходи, некласифицирани в  
другите параграфи и подпараграфи 390,5
Обезщетения и помощи за домакинствата 1 255,6
- плащания от фонд "ГВРС" на гаран-  
тирани вземания на работници и слу-  
жители от предприятия в несъстоятелност 1 255,6
РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ  
РАЗДЕЛ IV. ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (I. - II. + III.) 50 758,9
РАЗДЕЛ V. ФИНАНСИРАНЕ -50 758,9
Покупко-продажба на държавни  
(общински) ценни книжа от бюджетни  
предприятия - нето (+/-) -43 000,0
Депозити и средства по сметки -нето (+/-) 8 241,1
Наличности в началото на периода (+) 17 865,5
Наличности в края на периода (-) -9 624,4
Касови операции, депозити, покупко-  
продажба на валута и сетълмент операции -16 000,0