Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 21 Май 2024

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Информацията е предоставена от ciela.net
 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

В сила от 21.09.2007 г.
Приет с ПМС № 221 от 13.09.2007 г.

Обн. ДВ. бр.76 от 21 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.20 от 17 Март 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., доп. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 25 Април 2014г., доп. ДВ. бр.94 от 14 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 13 Ноември 2015г., изм. ДВ. бр.86 от 27 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 18 Май 2018г., изм. ДВ. бр.70 от 24 Август 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 6 Ноември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 23 Март 2021г., изм. ДВ. бр.43 от 10 Юни 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 14 Октомври 2022г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ (**) (***)(****)


(**) (***) (****)
Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) относно насърчаването на инвестициите в дълготрайни материални и нематериални активи и разкриването на нови работни места в резултат на тези инвестиции, дейността на държавните органи в областта на насърчаване на инвестициите, както и тяхната закрила.
(2) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2018 г., в сила от 18.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) Насърчаването на инвестициите с мерки по ЗНИ, които са държавни или минимални помощи, се извършва при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 651/2014", и на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352 от 24 декември 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1407/2013", и условията за уведомяване за държавни помощи по член 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.) По реда на правилника чрез помощи, предоставяни по схема за многосекторна регионална инвестиционна помощ и схема за помощ за обучение, се насърчават инвестиции, които са в съответствие с всички изисквания на Регламент (ЕС) № 651/2014 в допустимите икономически дейности по ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.) По реда на правилника се насърчават инвестиции в икономически дейности, определени съгласно Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE Rev. 2) и нейното пряко приложение в Република България чрез Класификацията на икономическите дейности, наричана по-нататък "КИД 2008", със съответните кодове:
1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) от индустриалния сектор за инвестиции от клас А или клас Б - преработваща промишленост (код C 10-33.2), с изключение на икономическите дейности по глава І, чл. 1, параграф 3, букви "а" - "г" и глава ІІІ, чл. 13, букви "а" - "в" от Регламент (ЕС) № 651/2014, описани в ал. 5 и при условията на ал. 6 и 7;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) от сектора на услугите за инвестиции от клас А или клас Б:
а) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) издаване на програмни продукти (код J 58.2); дейности в областта на информационните технологии (код J 62); информационни услуги (код J 63);
б) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации (код М 69.2);
в) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) професионални дейности в централни офиси (код 70.1); архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи (код М 71); научноизследователска и развойна дейност (код М 72);
г) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) образование (код P 85);
д) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) хуманно здравеопазване и медико-социални грижи с настаняване (кодове Q 86 и 87);
е) (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) складиране и съхраняване на товари (код Н 52.1);
ж) (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) административни и спомагателни офис дейности, дейности на телефонни центрове за услуги и спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде (кодове N 82.1, 82.2 и 82.99);
3. (нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.) всички икономически дейности за приоритетните инвестиционни проекти, с изключение на дейностите по ал. 5.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.) Класификацията на икономически дейности по ал. 2, в които се осъществява инвестицията, се определя на базата на планираните за производство продукти (стоки и услуги), съответстващи на икономическата дейност, приходите от които трябва да са най-малко 80 на сто от приходите от изпълнявания инвестиционен проект за срока на поддържане на инвестицията.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) Продуктите по ал. 3 се определят съгласно действащата класификация на продуктите по икономически дейности в Европейската общност (CPA) (с номенклатура PRODCOM/NACE или с номенклатура CPA за проекти в сектора на услугите), съответно нейното пряко приложение в Република България чрез Класификацията на продуктите по икономически дейности, наричана по-нататък "КПИД-2015".
(5) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.) Не се насърчават инвестиции по чл. 13а, т. 2 и 3 ЗНИ и в секторите, посочени в чл. 1, параграф 3, букви "а" - "г" и чл. 13, букви "а" - "в" от Регламент (ЕС) № 651/2014:
1. в сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ, L 354, 28.12.2013 г., стр. 1);
2. в първичното производство и търговията на селскостопански продукти;
3. във въгледобивния сектор;
4. в стоманодобивния сектор;
5. в корабостроителния сектор;
6. в производството на синтетични влакна;
7. в транспортния сектор и свързаната с него инфраструктура и превоза на стоки по тръбопроводи;
8. в производството и дистрибуцията на електроенергия и енергийните инфраструктури, производство и разпределение на газ, пара и климатизация;
9. в закриването на неконкурентоспособни въглищни мини в съответствие с Решение 2010/787/ЕС на Съвета (ОВ, L 336, 21.12.2010 г.);
10. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2018 г.) за изпълнение на концесионни договори за концесия за ползване по Закона за концесиите, за концесия за добив на природни богатства по отменения Закон за концесиите или за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства, включително дейности в добивната промишленост съгласно раздел Б от NACE Rev. 2;
11. за изпълнение на приватизационни договори по Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
12. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.) в изпълнение на споразумения за индустриално сътрудничество или офсетни споразумения.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) Инвестициите в дейности, свързани с преработката на селскостопански продукти, се насърчават и се предоставя помощ, ако са спазени и следните условия:
1. размерът на помощта не е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия, и
2. помощта не е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители, и
3. помощ не се предоставя, ако за същите допустими разходи инвеститорът е получател на подпомагане по програми и мерки, администрирани от Държавен фонд "Земеделие", съгласувано с фонда.
(7) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.) Когато инвеститорът в допустими сектори по ал. 2 упражнява едновременно и дейност в изключените сектори, посочени в ал. 5, т. 1, 2, 10 и 12, по реда на този правилник се насърчават само инвестициите в допустимите сектори, като инвеститорът следва да води отделна счетоводна отчетност, която да гарантира отделяне на дейностите и/или разграничаване на разходите, така че изключените сектори да не са предмет на насърчаване.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) Класификациите на икономическите дейности и продукти по ал. 2, 4 и 5 се оповестяват на интернет страницата на Българската агенция за инвестиции, наричана по-нататък "агенцията".
(9) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.) Инвестициите по ал. 1 се насърчават, когато отговарят на условията на чл. 12, ал. 2, т. 1 - 9, чл. 13 и чл. 13а от ЗНИ, а за прилагането на мерки, които са държавна или минимална помощ - и на съответните приложими изисквания за предоставяне на помощ, удостоверени с представените документи по чл. 4.
(10) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2021 г., в сила от 23.03.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) Дейностите по ал. 2, т. 2, буква "в" - професионални дейности в централни офиси (код 70.1), буква "д" - дейности по хуманно здравеопазване и медико-социални грижи с настаняване (кодове Q 86 и 87), буква "е" и буква "ж" - дейности на телефонни центрове за услуги и спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде (кодове N 82.2 и 82.99), могат да се насърчават с мерки по чл. 15, ал. 1, т. 1 - 3 от ЗНИ.

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) (1) Не се насърчават инвестициите на предприятие по чл. 13а, т. 1 ЗНИ, което е:
1. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2018 г., в сила от 18.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.) предприятие, срещу което съществува неизпълнено разпореждане за възстановяване на помощ вследствие на предходно решение на Европейската комисия, с което помощ, предоставена от български администратор на помощ, се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар;
2. предприятие в затруднено положение.
(2) По реда на правилника не се предоставят помощи за насърчаване на инвестиции, които съгласно глава I, чл. 1, параграф 2, букви "в" и "г" от Регламент (ЕС) № 651/2014 са:
1. помощ за свързани с износа дейности - помощ, която е пряко свързана с изнесените количества, с изграждането и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи във връзка с износа;
2. помощ, зависеща от използването на местни стоки за сметка на вносни стоки.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г.) (1) Минималният размер на инвестициите в един обект по чл. 12, ал. 2, т. 5 ЗНИ е:
1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) за икономическите дейности от индустриалния сектор по чл. 2, ал. 2, т. 1 - преработваща промишленост (код C 10-33.2):
а) за клас А - 10 млн. лв.;
б) за клас Б - 5 млн. лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) за икономическите дейности от сектора на услугите по чл. 2, ал. 2, т. 2, букви "е" и "ж":
а) за клас А - 3 млн. лв.;
б) за клас Б - 1,5 млн. лв.
(2) Минималният размер на инвестициите в един обект в случаите по чл. 12, ал. 2, т. 5, буква "а" и по § 1, т. 10, буква "а" от допълнителните разпоредби на ЗНИ, когато инвестицията се осъществява изцяло в административните граници на общини, които за предходната година преди текущата имат равнище на безработица, равно или по-високо от средното за страната, е:
1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) за клас А - 4 млн. лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) за клас Б - 2 млн. лв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Минималният размер на инвестициите в един обект във високотехнологичните дейности от индустриалния сектор на икономиката съгласно ал. 5, във връзка с чл. 12, ал. 2, т. 5, буква "б" от ЗНИ е:
1. за клас А - 4 млн. лв.;
2. за клас Б - 2 млн. лв.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Минималният размер на инвестициите в един обект във високотехнологичните дейности от сектора на услугите по чл. 2, ал. 2, т. 2, букви "а" - "д", в случаите по чл. 12, ал. 2, т. 5, буква "в" от ЗНИ е:
1. за клас А - 2 млн. лв.;
2. за клас Б - 1 млн. лв.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Високотехнологичните дейности от преработващата промишленост по ал. 3 са определените от Евростат съгласно § 1, т. 11, буква "а" от допълнителните разпоредби на ЗНИ, които с наименованията на позициите и кодовете по КИД 2008 са:
1. производство на химични продукти (код C 20), с изключение на производство на изкуствени и синтетични влакна (код C 20.6), във връзка с чл. 2, ал. 5;
2. производство на лекарствени вещества и продукти (код C 21);
3. производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти (код C 26) и свързаните с тях инсталиране, ремонт и поддържане (кодове С 33.13 и 33.20);
4. производство и ремонт на електрически съоръжения (код C 27) и свързаните с тях инсталиране, ремонт и поддържане (кодове C 33.14 и 33.20);
5. производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение (код C 28) и свързаните с тях инсталиране, поддържане и ремонт (кодове C 33.12 и 33.20);
6. производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета и други превозни средства (кодове C 29 и С 30) и свързаните с тях инсталиране, поддържане и ремонт (кодове C 33.11-17 и 33.20), с изключение на строителство и ремонт на плавателни съдове (кодове C 30.1 и С 33.15), включително във връзка с чл. 2, ал. 5;
7. производство, ремонт и поддържане на превозни средства, без автомобили (кодове C 30, C 33.11-17 и 33.20), с изключение на строителство и ремонт на плавателни съдове (кодове C 30.1 и С 33.15);
8. производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (код C 32.5) и свързаните с тях инсталиране, поддържане и ремонт (кодове C 33.12-14 и 33.20);
(6) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Високотехнологичните и интензивно базираните на знания услуги по ал. 4 са определените от Евростат съгласно § 1, т. 11, буква "б" от допълнителните разпоредби на ЗНИ и са посочените в чл. 2, ал. 2, т. 2, букви "а" - "д".
(7) Когато инвестицията попада едновременно в случаите по ал. 2 и 4, инвеститорът има право да избере по-благоприятния за него вариант за минимален размер на инвестицията.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Списъкът на общините по ал. 2 се предлага ежегодно от министъра на труда и социалната политика и се утвърждава със заповед на министъра на иновациите и растежа. Заповедта се обнародва в "Държавен вестник" и се оповестява на интернет страницата на Министерството на иновациите и растежа и на Българската агенция за инвестиции.
(9) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Размерът на инвестициите за издаване на сертификат клас В по чл. 22з ЗНИ не трябва да надвишава минималните размери за клас Б по ал. 2.


Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) (1) Когато с инвестиционния проект се планира създаване и поддържане на заетост по смисъла на чл. 12, ал. 2, т. 7 ЗНИ на пълно работно време при условията и по реда на Кодекса на труда, размерът на инвестициите по чл. 3, ал. 1 се намалява на основание чл. 12, ал. 2, т. 5, буква "г" от ЗНИ в зависимост от броя на планираните за създаване и поддържане нови работни места и става:
1. за икономическите дейности от индустриалния сектор по чл. 2, ал. 2, т. 1:
а) за клас А - 4 млн. лв. при създадени 150 нови работни места;
б) за клас Б - 2 млн. лв. при създадени 100 нови работни места;
2. за икономическите дейности от сектора на услугите по чл. 2, ал. 2, т. 2:
а) за клас А - 1 млн. лв. при създадени 150 нови работни места;
б) за клас Б - 0,5 млн. лв. при създадени 100 нови работни места.
(2) Когато инвестиционният проект се осъществява изцяло в административните граници на общини, които за предходната година преди текущата имат равнище на безработица, равно или по-високо от средното за страната, съгласно чл. 12, ал. 2, т. 5, буква "а" и по § 1, т. 10, буква "а" от допълнителните разпоредби на ЗНИ създадената и поддържана заетост по чл. 12, ал. 2, т. 7 ЗНИ е не по-малко от:
1. 25 нови работни места - за клас А;
2. 10 нови работни места - за клас Б.
(3) Когато инвестиционният проект се осъществява във високотехнологичните дейности от индустриалния сектор на икономиката по чл. 3, ал. 5 във връзка с чл. 12, ал. 2, т. 5, буква "б" от ЗНИ, създадената и поддържана заетост по чл. 12, ал. 2, т. 7 ЗНИ е не по-малко от:
1. 25 нови работни места - за клас А;
2. 10 нови работни места - за клас Б.
(4) Когато инвестиционният проект се осъществява във високотехнологичните дейности от сектора на услугите по чл. 3, ал. 6 във връзка с чл. 12, ал. 2, т. 5, буква "в" от ЗНИ, създадената и поддържана заетост по чл. 12, ал. 2, т. 7 ЗНИ е не по-малко от:
1. 50 нови работни места - за клас А;
2. 25 нови работни места - за клас Б.
(5) Когато инвестиционният проект попада едновременно в случаите по ал. 2 и 4, инвеститорът има право да избере по-благоприятния за него вариант.


Чл. 3б. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.)

Глава втора.
ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА КЛАС ИНВЕСТИЦИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 36 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 25.04.2014 Г.)

Раздел I.
Заявление и приложени към него документи


Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2017 г., в сила от 27.10.2017 г.) За издаване на сертификат за клас инвестиция по чл. 14, ал. 2 и 3 ЗНИ инвеститорът подава заявление по образец съгласно приложение № 1 и други изискуеми допълнителни документи съгласно посоченото в заявлението до изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции преди започване на работата по инвестиционния проект.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) Заявлението по ал. 1 съдържа инвестиционния проект по чл. 18, ал. 2 ЗНИ, отговарящ на условията на чл. 12 ЗНИ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2017 г., в сила от 27.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2018 г., в сила от 18.05.2018 г.) Документи, удостоверяващи липсата на парични задължения към държавата или към община по чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗНИ и липсата/наличието на неизплатени трудови възнаграждения към работници и служители, установени с влязло в сила наказателно постановление по чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗНИ, се предоставят по служебен път от Националната агенция за приходите, общините и Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" по искане на агенцията.
(4) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Преди подаване на заявлението по ал. 1 инвеститорът подава пред съответния компетентен орган по околна среда искане за становище относно допустимостта на инвестиционния проект спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и в плановете за управление на риска от наводнения, както и по отношение на допустимостта спрямо режима на дейностите в защитените зони и/или защитените територии, както и за приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.
(5) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Компетентният орган по околна среда представя в Българската агенция за инвестиции по служебен път с копие до инвеститора становището по ал. 4.
(6) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) При подаване на заявление по ал. 1 инвеститорът посочва кои данни могат да бъдат намерени в публични регистри. Инвеститорът не е длъжен да представя документи - оригинали и преписи, които са предоставяни на агенцията при други процедури.
(7) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.) Заявлението по ал. 1 се счита за писмено заявление за помощ по смисъла на чл. 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.)


Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.)


Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) Заявлението и документите по чл. 4, ал. 1 представляват и заявление за помощ със стимулиращ ефект за изпълнението на инвестиционния проект, представляващ съгласно условията на чл. 12, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗНИ първоначална инвестиция по смисъла на чл. 2, т. 49, буква "а" от Регламент (ЕС) № 651/2014 и § 2в от допълнителните разпоредби, когато са изпълнени условията по смисъла на чл. 6 от Регламент (ЕС) № 651/2014.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) В случай че заявителят по чл. 4, ал. 1 е физическо лице или обединение на физически и/или юридически лица, задължително се предвижда създаване на юридическо лице по смисъла на чл. 17 ЗНИ, като новосъздаденото юридическо лице е обвързано със заявлението и с инвестиционния проект, подадени от физическото лице или от обединението. Новосъздаденото юридическо лице се вписва в сертификата по чл. 16.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) Документите по чл. 4, ал. 1 могат да се проверяват по служебен път или да се изиска от инвеститора удостоверяването им със съответен документ при:
1. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) прилагането на схемите за държавна помощ за насърчаване на инвестициите, включително при мониторинга по глава ІІ, чл. 12 от Регламент (ЕС) № 651/2014;
2. сключването на договор по реда на правилника или споразумение/меморандум по чл. 67;
3. осъществяването на контрола на сключените договори по реда на правилника;
4. осъществяването на контрола на изпълняваните инвестиционни проекти по реда на чл. 69 и 70.
(5) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Проверката по ал. 4 за съответствие с условията на схемата за регионална инвестиционна помощ и схемата за помощ за обучение се извършва на база на Методология за оценка за съответствие на инвестиционни проекти и проекти за обучение, утвърдена със заповед на министъра на иновациите и растежа или оправомощено от него длъжностно лице от администрация към него.
(6) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) В случаите на ал. 2 юридическото лице, което предстои да бъде учредено, може да бъде създадено и след подаване на заявлението по чл. 4, ал. 1, но не по-късно от момента на изготвяне на становището по чл. 13, ал. 1, като следва да бъде уведомено за това от някое от лицата по чл. 11, ал. 2.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Инвеститорите предоставят документи и сведения на изпълнителния директор на агенцията, на министъра на иновациите и растежа или на друг административен орган по следните начини:
1. на хартиен и електронен носител или по електронен път без използване на електронен подпис;
2. по електронен път с използване на универсален електронен подпис по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Електронните документи се подават на посочените адреси на официалните интернет страници на агенцията, на Министерството на иновациите и растежа или на друг административен орган, като приемането и потвърждаването им се извършва по реда на Закона за електронното управление.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) Документите по чл. 4, ал. 1, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

Раздел II.
Инвестиционен проект (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.)


Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.)


Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.)


Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.)

Раздел III.
Ред за оценка на документите. Издаване на сертификат. Отказ за издаване


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) При постъпване на заявлението и документите по чл. 4, ал. 1 те се завеждат в деловодството на агенцията, като се отбелязват датата на подаване на заявлението, поредният номер, данните на заявителя (фирма/имена, седалище и адрес на управление/постоянен адрес).
(2) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Изпълнителният директор или оправомощено от него длъжностно лице определя служителите от агенцията, които да извършат оценка на заявлението и документите за съответствие с изискванията на ЗНИ и на правилника, в случай че дейността не се извършва от организационна структура съгласно Устройствения правилник на Българската агенция за инвестиции.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) Оценката по ал. 2 включва и проверка за съответствие между разходите за инвестиционния проект и финансовите възможности на инвеститора и източници на финансиране, удостоверени със заявлението и документите по чл. 4, ал. 1, както и с условията по чл. 12 и чл. 13а, т. 2 и 3 ЗНИ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) В случай че служителите по ал. 2 констатират несъответствия и/или непълноти в заявлението и документите по чл. 4, ал. 1, инвеститорът писмено се уведомява за тях и му се определя срок до два месеца от подаване на заявлението за отстраняването им.
(5) Уведомяването на инвеститора се извършва от изпълнителния директор на агенцията или от оправомощено от него длъжностно лице, като се изпраща на хартиен носител или по електронен път по един или няколко от следните начини:
1. препоръчано писмо с обратна разписка;
2. на хартиен носител по реда на т. 1 и по електронна поща без използване на електронен подпис;
3. по електронен път с използване на електронен подпис.
(6) Ако уведомлението не бъде прието от лицето на посочения от него адрес, уведомяването се счита за извършено с поставянето му на специално определено място в сградата на агенцията.


Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) (1) След постъпване на заявлението по чл. 11, ал. 1 изпълнителният директор или оправомощено от него длъжностно лице издава на заявителя удостоверение по образец съгласно приложение № 2.
(2) При представяне на удостоверението по ал. 1 органите на изпълнителната власт и техните администрации са длъжни да оказват пълно съдействие на инвеститора за получаване на документи, необходими за издаване на сертификата за клас инвестиция, и да уведомят агенцията за определените служители/звена за предоставяне на информационно обслужване съгласно посоченото в удостоверението.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) Когато при оценка на заявлението и документите по чл. 4, ал. 1 се налага да се направи преценка от компетентността на друг орган, изпълнителният директор на агенцията изпраща инвестиционния проект и изисква представяне на становище в случаите, когато:
1. се изисква преценка за специфична икономическа дейност или произвеждани продукти за осъществяване на инвестиционния проект;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) се налага предварителна преценка на възможностите за прилагане на мерките за насърчаване на инвестициите по чл. 22, 22а, 22б, 22в, 22д или чл. 22е, ал. 2 ЗНИ;
3. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2018 г., в сила от 18.05.2018 г.) следва да бъдат приложени процедурите по глава пета от Закона за държавните помощи.
(2) Компетентните органи представят своите становища в 14-дневен срок от получаване на искането с изключение на случаите, когато в специален закон е предвидено друго.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) След извършване на оценка на заявлението и документите по чл. 4, ал. 1 служителите по чл. 11, ал. 2 изготвят становище за издаване на сертификат за клас инвестиция.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Въз основа на изготвеното становище изпълнителният директор или оправомощеното от него длъжностно лице предоставя на министъра на иновациите и растежа мотивирано предложение за издаване или за отказ за издаване на сертификат в 30-дневен срок от постъпване на заявлението или от отстраняването на несъответствията и/или непълнотите по чл. 11, ал. 4.
(3) Предложението по ал. 2 съдържа:
1. пълна и точна преценка с мотиви за издаването на сертификат за клас инвестиция в съответствие с изискванията на ЗНИ и на правилника, или
2. основания за отказ за издаване на сертификат за клас инвестиция по чл. 19а ЗНИ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) Към предложението се прилагат заявлението и документите по чл. 4, ал. 1.
(5) Когато са констатирани несъответствия и/или непълноти по реда на чл. 11, ал. 4, срокът по ал. 2 започва да тече от датата на отстраняването им.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) При констатирани несъответствия и/или непълноти по реда на чл. 11, ал. 4 и когато те не са отстранени в срок до 6 месеца считано от датата на подаване на заявлението, изпълнителният директор уведомява министъра на иновациите и растежа по реда на ал. 2 за изтичането на срока.


Чл. 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Министърът на иновациите и растежа или оправомощено от него длъжностно лице разглежда предложението по чл. 13, ал. 2 и:
1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) издава или отказва издаването на сертификат за клас А или клас Б в 14 - дневен срок от получаването на предложението, или
2. (нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) внася предложението в Министерския съвет за издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект по реда на чл. 68, ал. 1 в срок 30 работни дни от получаване на предложението, или
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) връща предложението и приложените към него документи за извършване на повторна оценка в случаите на несъответствие с някое от изискванията на ЗНИ и правилника.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Министърът на иновациите и растежа или оправомощено от него длъжностно лице отказва издаването на сертификат по реда на Административнопроцесуалния кодекс в случаите по чл. 19а ЗНИ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Министърът на иновациите и растежа може да удължи до две години срока на издадените сертификати по ал. 1 в съответствие с изискванията на чл. 20а ЗНИ при условията и по реда на тяхното издаване.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 14.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Министърът на иновациите и растежа изпраща копие от издадения сертификат за клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект по ал. 1 или 3 до кмета на общината по местонахождение на инвестицията, като го уведомява за заявените насърчителни мерки.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Служителите на Министерството на иновациите и растежа, на агенцията, както и други длъжностни лица от централната и териториалната изпълнителна власт, осъществяващи административни функции във връзка с прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите, са длъжни да не разпространяват информацията, станала им известна във връзка с изпълнението на служебните им задължения, свързани с инвестиционния проект и приложените документи към заявлението.
(2) В ограничението по ал. 1 не попада информацията за:
1. общото представяне на инвеститора и на инвестиционния проект, съдържащо информация за размера и вида на инвестицията;
2. произвежданите продукти и услуги, предназначени за вътрешния пазар или за външни пазари;
3. местонахождението и сроковете за изпълнение на проекта;
4. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) броя на работните места, както и за броя на обучените лица и финансовите параметри по проекта за обучение;
5. целите, съдържанието и конкретните параметри на мерките за насърчаване на инвестициите по ЗНИ във връзка с изискванията за публичност и прозрачност на предоставената помощ за осъществяване на инвестиционния проект, произтичащи от правото на Европейската общност и на Република България в областта на държавните помощи;
6. данните по чл. 17, ал. 3.

Раздел IV.
Сертификат за клас инвестиция


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) За инвестициите от клас А и клас Б и за приоритетен инвестиционен проект се издава сертификат по образец, предложен от изпълнителния директор на агенцията и утвърден от министъра на иновациите и растежа или от оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Сертификатът съдържа следните реквизити:
1. пореден номер;
2. наименование и местонахождение на инвестиционния проект и икономическата дейност, в която се осъществява;
3. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.) информацията по секция I, раздел 1А от заявлението по чл. 4, ал. 1;
4. клас на инвестицията;
5. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) правата на инвеститора за ползване на мерките за насърчаване на инвестициите по чл. 15, ал. 1 и 2 ЗНИ в случаите, когато са заявили намерението да ги ползват в заявлението по чл. 4, ал. 1;
6. дата на издаване и срок на валидност;
7. основание за издаване;
8. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) подпис на министъра на иновациите и растежа или на оправомощеното от него длъжностно лице и печат за инвестиция клас А или клас Б или подпис и печат на министъра на иновациите и растежа и друго/и оправомощено/и лице/а съгласно решението на Министерския съвет по чл. 68, ал. 1 и 2 за приоритетен инвестиционен проект.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Валидността на сертификата не може да надвишава 3 години от датата на издаването му с изключение на случаите, предвидени в чл. 20а ЗНИ.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Сертификатът се издава в два екземпляра на български език - единият екземпляр се съхранява в Министерството на иновациите и растежа, а другият се предоставя на инвеститора. В случай че инвеститорът е чуждестранно лице или българският инвеститор поиска, сертификатът се издава и на английски език.


Чл. 17. (1) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Издадените сертификати се вписват в електронна база данни на агенцията.
(2) Електронната база данни по ал. 1 съдържа следната информация:
1. номер и дата на заявлението за издаване на сертификат;
2. номер, дата на издаване и срок на валидност на сертификата;
3. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) информацията по секция I, раздел 1А;
4. размер и клас на инвестицията;
5. икономически дейности, в които се осъществява инвестицията, и основни продукти;
6. местонахождение на инвестицията;
7. прилаганите мерки за насърчаване на инвестицията при спазване на изискванията за наблюдение и прозрачност на информацията в областта на държавните помощи;
8. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) друга информация от заявлението по чл. 4, ал. 1.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Публичната част на електронната база данни по ал. 1 е общодостъпна на интернет страницата на Министерството на иновациите и растежа и на агенцията и съдържа информацията по чл. 16, ал. 2, включително за приложените мерки по ЗНИ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Издаденият сертификат, заявлението, документите по чл. 4, ал. 1 и мотивираното предложение по чл. 13, ал. 2 се съхраняват в Министерството на иновациите и растежа съгласно изискванията на Закона за държавните помощи и Закона за Националния архивен фонд.
(5) В агенцията се съхраняват заверени копия от документите по ал. 4.
(6) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) На основание чл. 22и, т. 8 ЗНИ за целите на годишния доклад и във връзка с чл. 22и, т. 7 ЗНИ кметът на общината поддържа в електронна база данни следната информация:
1. актуален списък със свободните терени и други недвижими имоти, които общината е решила да предостави за осъществяване на инвестиции;
2. формуляри и образци за кандидатстване за получаване на сертификат за инвестиция клас В и ползване на насърчителните мерки съгласно наредбата по чл. 22з, ал. 1;
3. информация за издадените сертификати за инвестиция клас В от общината, съдържаща най-малко следните данни:
а) номер и дата на заявлението за издаване на сертификат;
б) номер, дата на издаване и срок на валидност на сертификата;
в) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.) информацията по секция I, раздел 1А от заявлението по чл. 4, ал. 1;
г) размер и клас на инвестицията;
д) икономически дейности, в които се осъществява инвестицията, и основни продукти;
е) местонахождение на инвестицията;
ж) прилаганите мерки за насърчаване на инвестицията при спазване на изискванията за наблюдение и прозрачност на информацията в областта на държавните помощи.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Електронната база данни по чл. 17, ал. 1 се поддържа от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на агенцията, и/или от организационна структура съгласно Устройствения правилник на Българската агенция за инвестиции, като данните се актуализират годишно с постъпилата информация по чл. 19а. Електронната база данни по чл. 17, ал. 6 се поддържа от длъжностни лица, определени от кмета на общината.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) При промяна на обстоятелствата, вписани в електронната база данни, инвеститорите са длъжни да подадат заявление в Министерството на иновациите и растежа чрез агенцията в 14-дневен срок от настъпване на промяната.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат документите, удостоверяващи промяната.
(3) При настъпило правоприемство спрямо предприятието или производството - предмет на инвестицията, новото лице представя документите по ал. 2, както и:
1. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) отчет за изпълнението на първоначално заявения инвестиционен проект, одобрен от изпълнителния директор и публикуван на интернет страницата на агенцията.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Вписването на промяната се извършва по реда на чл. 13 и 14 след преценка на представените документи в срок до 14 дни от постъпване на заявлението.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.) Вписването се извършва, при условие че са спазени изискванията на чл. 13 и 13а ЗНИ, удостоверено с декларация относно обстоятелства, които не са променени, и с документи относно променените обстоятелства.
(6) Когато промяната на обстоятелствата, вписани в електронната база данни, води до промяна във вписаните в сертификата данни, се издава сертификат, в който се отразяват променените обстоятелства. Новият сертификат се предоставя след връщане на първоначално издадения.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) В случай че първоначално издаденият сертификат е изгубен или унищожен, министърът на иновациите и растежа издава дубликат на сертификата след подадено заявление от инвеститора с приложена писмена декларация за обстоятелствата, при които той е изгубен или унищожен.
(8) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) При промяна на обстоятелствата, вписани в електронната база данни по чл. 17, ал. 6, инвеститорите са длъжни да подадат заявление до кмета на общината в 14-дневен срок от настъпване на промяната, в което се описва настъпилата промяна, и се прилагат съответните документи, удостоверяващи промяната.


Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) В края на всяка година в срока на валидност на сертификата и в периода на поддържане на инвестицията и заетостта съгласно чл. 12, ал. 2, т. 7 и 8 ЗНИ сертифицираните инвеститори подават до изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции информация относно развитието на инвестиционния им проект, включително данни за обема на вложените средства, съгласно инвестиционния им план, спазване на графика, създадени работни места, ползвани насърчителни мерки по ЗНИ и предоставена държавна помощ. Обобщената от Българската агенция за инвестиции информация се представя на министъра на иновациите и растежа до края на първото тримесечие на текущата година.

Глава трета.
РЕД ЗА ИНДИВИДУАЛНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г.)


Чл. 20. (1) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Индивидуално административно обслужване се предоставя от служители на агенцията пред централните органи на изпълнителната власт по искане на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от клас А или за приоритетен инвестиционен проект.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Искането се подава до агенцията от инвеститора или от упълномощено от него лице по реда на чл. 7, ал. 1.
(3) Искането се завежда във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването му.


Чл. 21. (1) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Индивидуалното административно обслужване се извършва от служители, определени съгласно списък, утвърден от изпълнителния директор на агенцията, в случай че дейността не се извършва от организационна/и структура/и, съгласно Устройствения правилник на Българската агенция за инвестиции.
(2) По всяко заведено искане изпълнителният директор на агенцията определя служителите по ал. 1, които ще осъществят индивидуалното административно обслужване, необходимо за изпълнението на съответния инвестиционен проект.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) При осъществяване на индивидуално административно обслужване служителите по чл. 21, ал. 1 са длъжни:
1. да предоставят ясна, точна, достоверна и пълна информация на инвеститори по въпроси от компетентността на агенцията и да съдействат при решаването на конкретни проблеми, които възникват в процеса на реализиране на инвестицията;
2. да отговарят на запитвания във връзка с необходимите процедури и да ги насочват към административните органи, компетентни по съответния въпрос;
3. да осъществяват контакт с други органи на изпълнителната и местната власт и да съдействат при организирането на срещи между инвеститорите и съответните компетентни органи.
(2) Инвеститорът може да упълномощава служителите по чл. 21, ал. 1:
1. да подават и получават от съответните компетентни органи всички изискуеми документи за осъществяване на инвестиционния проект, или
2. да участват заедно с представители на инвеститора във всички дейности, свързани с подаването и получаването от компетентните административни органи на всички изискуеми документи за осъществяване на инвестиционния проект.
(3) Инвеститорът съдейства на служителите на агенцията, като предоставя необходимите документи, в т. ч. документи за платените такси.
(4) Индивидуалното административно обслужване се предоставя от агенцията безплатно. Таксите, установени с нормативен акт, за издаване на документи и/или за извършване на административна услуга са за сметка на инвеститора.


Чл. 23. (1) (Предишен текст на чл. 23, доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Извън случаите по чл. 20, ал. 1 индивидуално административно обслужване се предоставя от длъжностни лица от териториалните органи на изпълнителната власт пред съответните компетентни органи по искане на инвеститор, получил сертификат за инвестиция клас А или сертификат за приоритетен инвестиционен проект.
(2) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Искането по ал. 1 се подава от инвеститора или от упълномощено от него лице по реда на чл. 7, ал. 1 чрез агенцията или директно до съответния териториален орган на изпълнителната власт.
(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Искането се завежда във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването му.
(4) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) При осъществяване на индивидуално административно обслужване служителите по ал. 1 са длъжни:
1. да предоставят ясна, точна, достоверна и пълна информация за необходимите за осъществяване на проекта процедури, която включва:
а) точно наименование на администрацията;
б) седалище и адрес, както и адресите на териториалните звена, ако има такива;
в) данни за кореспонденция: телефон, адрес на електронна поща и интернет страница;
г) работно време на звеното за административно обслужване в администрацията;
д) нормативната уредба по предоставянето на административната услуга;
2. да отговарят на запитвания във връзка с необходимите процедури и да насочват въпросите по компетентност до административните органи, компетентни по съответния въпрос;
3. да разясняват изискванията, на които трябва да отговарят заявлението или искането за осъществяване на административната услуга, жалбата, протестът, сигналът или предложението по съответната процедура;
4. да предоставят на инвеститора:
а) пълна и точна информация за необходимите документи, сроковете и таксите по специалните закони;
б) образците на документи, които се попълват за предоставянето на административната услуга;
в) информация за срока на действие на индивидуалния административен акт, за издаването на който се подава заявление;
5. да осъществяват контакт и да съдействат за издаването и получаването от съответните компетентни органи на всички необходими документи за осъществяване на съответната инвестиция и за извършване на свързаната с нея стопанска дейност.
(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Инвеститорът може да упълномощава служителите по ал. 1 и да оказва необходимо съдействие по реда на чл. 22, ал. 2 и 3.
(6) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Индивидуалното административно обслужване се предоставя от териториалните органи на изпълнителната власт по ал. 1 безплатно. Таксите, установени с нормативен акт за издаване на документи и/или за извършване на административна услуга, са за сметка на инвеститора.


Чл. 24. (1) Изпълнителният директор на агенцията уведомява съответния териториален орган на изпълнителната власт по местонахождение на инвестицията за намерението на инвеститора да ползва индивидуално административно обслужване, посочено в заявлението по чл. 4.
(2) Уведомлението по ал. 1 включва и искане за определяне от съответния териториален орган на изпълнителната власт на служителите, които ще осъществяват индивидуалното административно обслужване на инвеститора.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.)


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Всички органи на изпълнителната власт са длъжни да оказват съдействие на служителите, осъществяващи индивидуално административно обслужване.


Чл. 26. (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Индивидуалното административно обслужване се предоставя за срока на осъществяване на инвестицията от клас А или приоритетен инвестиционен проект и свързаната с нея стопанска дейност, но за срок не по-дълъг от срока на валидност на сертификата.


Чл. 27. Административното обслужване по този раздел се осъществява при спазване на принципите и реда на Закона за администрацията, Административнопроцесуалния кодекс и нормативните актове по прилагането им.

Глава четвърта.
ПРОДАЖБА И ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ СОБСТВЕНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г.)


Чл. 28. (1) Продажба или възмездно учредяване на ограничено вещно право върху недвижим имот по чл. 22а ЗНИ се извършва при наличие на следните условия:
1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) инвеститорът е представил искане до съответния компетентен орган по чл. 22а, ал. 1 или 10 ЗНИ, и
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на инвеститора е издаден сертификат за инвестиция от клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Искането по ал. 1, т. 1 трябва да съдържа фирмата на инвеститора, номер и дата на сертификата за клас инвестиция и определения недвижим имот с посоченото местонахождение в инвестиционния проект с издаден сертификат и одобреното с решение на Министерския съвет споразумение/меморандум за приоритетен инвестиционен проект.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.) Към писменото искане по ал. 1, т. 1 се прилагат заявлението по чл. 4, ал. 1, документите по чл. 16, т. 4, ако е приложимо и 5 ЗНИ и съответните документи за създадено юридическо лице по чл. 17 ЗНИ, в случай че е регистрирано.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) Сгради и други обекти, които са били финансирани със средства от ЕС и/или публични средства, независимо от източника на финансиране и предоставящия орган, не могат да бъдат предмет на искането по ал. 1, т. 1 и на договора по чл. 31 до изтичането на срока, в който са приложими забрани за разпореждане или други съответни ограничения по отношение на сградата/обекта, предвиден в приложимите правила за финансиране. В договора по чл. 31 се посочват обстоятелствата за наличието или липсата на такова финансиране и ако е приложимо - за основанието и датата, на която е изтекъл приложимият срок на съответната забрана или друго ограничение.
(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.)

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) След получаване на писменото съгласие на органите и лицата по чл. 22а, ал. 1 или 10 ЗНИ съответният компетентен орган оправомощава длъжностни лица, които да проведат преговори с инвеститора за сключване на договор за продажба или възмездно учредяване на ограничено вещно право върху недвижим имот с инвеститора.
(2) При провеждане на преговорите съответният компетентен орган може писмено да изиска от инвеститора допълнителна информация във връзка с прилагането на мярката по чл. 22а ЗНИ, като дава подходящ срок за представяне на допълнителната информация.
(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Органът или лицата по ал. 1 може да възлагат оценка на съответствието на размера на имота, необходим за изпълнение на инвестиционния проект, съгласно чл. 22а, ал. 2 ЗНИ.


Чл. 30. (1) (Предишен текст на чл. 30 - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Оценката на недвижимия имот или на ограниченото вещно право се извършва при спазване на следните изисквания:
1. преди започване на преговорите по чл. 29, ал. 1 се прилага процедурата по чл. 22а, ал. 2 ЗНИ с цел формиране на пазарна цена, базирана на общоприети пазарни индикатори и стандарти по оценките, която се счита за минимална покупна цена;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) процедурата по чл. 22а, ал. 2, чл. 22з, ал. 3, т. 3 и чл. 22и, т. 5 ЗНИ се прилага от независими оценители с най-малко 3 години професионален опит за оценка на недвижими имоти.
(2) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2018 г., в сила от 18.05.2018 г.) При продажба или учредяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти на цени, по-ниски от пазарните, за насърчаване на приоритетни инвестиционни проекти:
1. в оценката по ал. 1 се записва разликата между пазарната цена и продажната цена, като последната не може да е по-ниска от данъчната оценка на имота; пазарната и данъчната оценка на имота трябва да са актуални към датата на извършване на разпоредителна сделка с имота по чл. 31;
2. определената разлика по т. 1 представлява брутният грантеквивалент на държавната помощ за изпълнение на изискванията за предоставяне на регионалната инвестиционна помощ по чл. 53 и се вписва в договора по чл. 31, ал. 1;
3. помощта се счита за прозрачна по смисъла на чл. 5, параграф 2, буква "к" от Регламент (ЕС) № 651/2014.
(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Оценката от независим оценител се извършва и в случаите на прилагане на мярката за отдаване под наем по чл. 22а, ал. 11 ЗНИ за приоритетни инвестиционни проекти.


Чл. 30а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.) Придобиването на вещни права върху имоти по пазарни цени по чл. 22а, ал. 1 от ЗНИ и отдаването под наем по чл. 22а, ал. 11 от ЗНИ, включително за приоритетни инвестиционни проекти, не са държавна помощ, когато са изпълнени условията по чл. 28, чл. 29 и чл. 30, ал. 1 и 3.

Чл. 31. (1) За продажбата или възмездното учредяване на ограничено вещно право върху недвижим имот по чл. 22а ЗНИ и изпълнението на инвестиционния проект се сключва договор между:
1. инвеститора и/или лицата по чл. 17, ал. 1 ЗНИ, от една страна, и
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) съответния компетентен орган по чл. 22а, ал. 1 или 10 ЗНИ;
3. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.) Договорът по ал. 1 съдържа всички изисквания на ЗНИ по отношение на инвестиционния проект и инвеститора, както и условията и изискванията за предоставяне на държавна помощ по схемата за регионална инвестиционна помощ:
1. предмет на договора;
2. страни по договора;
3. наименование на инвестиционния проект;
4. основни права и задължения;
5. вид и размер на инвестицията;
6. срок за изпълнение на инвестиционния проект и срок за поддържане на инвестицията по чл. 12, ал. 2, т. 8 ЗНИ;
7. описание на имота - предмет на продажбата или на учредяването на ограничено вещно право, съгласно изискванията на Закона за кадастъра и имотния регистър;
8. цената на имота или на ограниченото вещно право, като в случаите на продажба на цена, по ниска от пазарната за приоритетни инвестиционни проекти, задължително се отразява разликата, определена по чл. 30, ал. 2 като държавна помощ по схемата за регионална инвестиционна помощ;
9. срок и условия за прехвърляне на имота или за учредяване на вещното право;
10. забрана за разпореждане и обременяване на имота с вещни тежести, както и за прехвърляне на ограниченото вещно право върху недвижимия имот на друго лице съгласно чл. 22а, ал. 7 ЗНИ;
11. учредяване на ипотека в случаите на прехвърляне на имота, а в останалите случаи - друго обезпечение;
12. условия за упражняване на правата върху ипотеката;
13. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) начин и срок за отчитане изпълнението на инвестиционния проект, като се имат предвид допустимите разходи за инвестициите по чл. 54;
14. вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията по договора;
15. контрол по изпълнението на задълженията на страните;
16. начини за уреждане на споровете между страните;
17. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) основания за предсрочно прекратяване или разваляне на договора, включително при условията на чл. 22а, ал. 3 и 13 ЗНИ или при установяване на забава по смисъла на чл. 16, ал. 1, т. 5 ЗНИ, освен ако дължимите плащания не бъдат изплатени в подходящ за страните срок, както и правата на изправната страна;
18. други елементи, по които е постигнато съгласие между страните;
19. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) размера на дължимите държавни такси при промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, които няма да бъдат заплатени, като този размер представлява брутен грантеквивалент на помощта, за осъществяване на приоритетните инвестиционни проекти по чл. 22а, ал. 12 ЗНИ, както и ползвателя на тази помощ с оглед на преценката за наличие или липса на елемент на държавна помощ по схемата за регионална инвестиционна помощ;
20. (нова - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) обстоятелствата по чл. 28, ал. 4;
21. (нова - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) изрично указание, че органът, който се разпорежда с недвижимия имот или ограниченото вещно право, е администратор на помощта и че датата на сключване на договора е дата на предоставяне на помощта, в случаите на държавна помощ по чл. 22а, ал. 9 и ал. 10, т. 2 от ЗНИ.
(3) Инвестиционният проект е неразделна част от договора по ал. 1.
(4) Договорът по ал. 1 се сключва в писмена форма и се вписва по разпореждане на съдията по вписванията по местонахождението на имота.
(5) Разноските по продажбата на недвижимия имот или по учредяването на ограниченото вещно право са за сметка на инвеститора.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Учредяването на ипотека е за срок, не по-малък от 5 години за големи предприятия и технологични паркове и 3 години за малки и средни предприятия считано от датата на осъществяване на инвестиционния проект, в съответствие с изискванията на чл. 22а, ал. 7 ЗНИ.
(7) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) Проектът на договор по ал. 1 се представя в Министерството на иновациите и растежа за становище относно съответствие със заявената при сертифицирането насърчителна мярка и изпълнението на изискванията на чл. 22а, ал. 3, 7 и 13 от ЗНИ.
(8) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) За даване на съгласие по чл. 22а, ал. 1, т. 1 от ЗНИ се представят оценката по чл. 30 и проектът на договор, съгласуван по реда на ал. 7. Произнасянето от едноличния собственик на капитала по чл. 22а, ал. 10 от ЗНИ е въз основа на всички изискуеми документи и доказателства за проверка на изпълнението на изискванията в случай на прилагане на схемата за регионална инвестиционна помощ за приоритетните инвестиционни проекти.
(9) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) Компетентният орган по ал. 1, предоставящ регионална инвестиционна помощ за приоритетни инвестиционни проекти, изпълнява регламентираните функции на администратор на помощта по реда на Закона за държавните помощи и правилника за прилагането му.
(10) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2014 г.) В случаите на прехвърляне на имота от еднолични дружества с държавно участие или от търговски дружества, чийто капитал е собственост на еднолични търговски дружества с държавно участие, чийто основен предмет на дейност е свързан с привличането на инвестиции, в договора по ал. 2, т. 11 дружеството може да договори предоставянето на друг вид равностойно обезпечение, полагайки грижата на добър търговец.
(11) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) Министерството на иновациите и растежа изпраща копие от проекта на договор по ал. 1 и становището по ал. 7 на агенцията за проследяване на съответствието с нормативните изисквания при сключването на договора.
(12) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) Съответният компетентен орган по ал. 1 изпраща в агенцията екземпляр от договора в 7-дневен срок от сключването му съгласно чл. 22а, ал. 5 от ЗНИ.

Чл. 31а. (1) (Нов - ДВ, бр. 62 от 2010 г., предишен текст на чл. 31а - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) За отдаване под наем на недвижим имот от еднолични дружества с държавно или общинско участие по чл. 22а, ал. 11 ЗНИ за изпълнението на приоритетен инвестиционен проект се сключва договор в съответствие с действащото законодателство между:
1. инвеститора и/или лицата по чл. 17, ал. 1 ЗНИ, изпълняващи приоритетен проект, от една страна, и
2. представляващите дружеството.
(2) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) Съответният компетентен орган по ал. 1 изпраща в агенцията екземпляр от договора в 7-дневен срок от сключването му съгласно чл. 22а, ал. 5 от ЗНИ.


Чл. 32. (1) При продажбата или учредяването на ограничено вещно право върху недвижим имот с договора по чл. 31, ал. 1 могат да бъдат уредени специални задължения в обществен интерес, които са свързани със земята и сградите, но не и с купувача или с търговската му дейност, при условие че от всеки потенциален купувач се изисква той да е в състояние да изпълни специалните задължения, независимо дали извършва дейност или какъв е характерът на дейността.
(2) Средствата, необходими за изпълнение на задълженията на собственика на недвижимия имот, произтичащи от закон, не се приспадат от продажната цена (например: грижа за земята и сградите и поддръжката им като част от обичайните социални задължения на собствениците, плащането на данъци и подобни разходи).


Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) Когато не са налице условията на тази глава, компетентните органи на местната изпълнителна власт уведомяват Европейската комисия при съобразяване с процедурния ред на Закона за държавните помощи за намерението си да извършат прехвърляне на правото на собственост или за учредяване на ограниченото вещно право.
(2) Уведомяването по ал. 1 се осъществява по реда на Закона за държавните помощи.
(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) До постановяване на положително решение от Европейската комисия прехвърлянето на правото на собственост или за учредяване на ограниченото вещно право, както и започване на работите по инвестиционния проект не е допустимо и е основание за разваляне на договора.

Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) В наредбата по чл. 22з, ал. 1 ЗНИ за насърчаване на инвестициите с общинско значение и издаване на сертификати клас В по чл. 22з ЗНИ се включват разпоредби за прилагането на насърчителната мярка по чл. 22з, ал. 3, т. 3 ЗНИ за придобиване на право на собственост или ограничени вещни права върху имоти - частна общинска собственост, по реда на чл. 22а, ал. 1, т. 2 и 4 ЗНИ, при спазване условията на чл. 22а, ал. 2 - 8 и 13 ЗНИ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) Мярката по чл. 22з, ал. 3, т. 3 ЗНИ може да се прилага само когато не е заявена от инвеститор по реда на чл. 18, ал. 1 ЗНИ при издаване на сертификат за инвестиция клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект за същия имот - частна общинска собственост.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) Правата върху имотите по чл. 22з, ал. 3, т. 3 ЗНИ могат да се прехвърлят или учредяват само ако размерът на планираната инвестиция по чл. 22з ЗНИ като разходи за придобиване на дълготрайни материални активи е над 5 пъти по-голям от пазарната оценка на имота по чл. 30, ал. 1, т. 2. Неизпълнението на това изискване се включва в съответния договор с инвеститора като основание за развалянето му.
(4) В наредбата по чл. 22з, ал. 1 ЗНИ се въвеждат условия за прилагане на мярката по чл. 22з, ал. 3, т. 3 ЗНИ в съответствие с условията по тази глава.
(5) Мярката по чл. 22з, ал. 3, т. 3 ЗНИ се прилага при спазване на нормативната уредба в областта на държавните помощи.
(6) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.) Инвестициите с общинско значение и сертификат клас В не се насърчават по реда на глава шеста и глава седма "а".

Глава пета.
ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА (**) (***)


(**) (***)
Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Министърът на иновациите и растежа внася в Министерския съвет предложение за насърчаване на един или повече инвестиционни проекти с мярката по чл. 22б ЗНИ при наличие на следните условия:
1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) постъпило искане в Министерството на иновациите и растежа по един от начините по чл. 7, ал. 1 от страна на:
а) инвеститор с издаден сертификат за инвестиция от клас А, или
б) (доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) двама или повече инвеститори с издадени сертификати за клас инвестиция с местонахождение на инвестицията в индустриална зона, наричани по-нататък "инвеститора", или
в) (нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) инвеститор, осъществяващ приоритетен проект по глава осма на правилника;
2. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) представен одобрен от собственика на техническата инфраструктура и възложител по Закона за обществените поръчки проект (идеен, технически или работен) с количествено-стойностна сметка за изграждане на елементите на техническата инфраструктура, който съгласно изискванията на чл. 142 от Закона за устройство на територията може да служи за издаване на разрешение за строеж и за възлагане на строеж по Закона за обществените поръчки;
3. (доп. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) представени документи по чл. 16, т. 4, ако е приложимо и 5 ЗНИ, съответните документи за създадено юридическо лице по чл. 17 ЗНИ, в случай че е регистрирано, и декларация по образец, утвърден от министъра на иновациите и растежа, за получена държавна помощ през последните 3 години, включително текущата от инвеститора или лицата по чл. 17 ЗНИ, в случаите извън чл. 36;
4. (доп. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г.) одобрен за насърчаване инвестиционен проект след проведена конкурсна процедура по чл. 35, когато е приложима;
5. извършена проверка на условията по чл. 36 - 38.


Чл. 35. (1) Конкурсната процедура се провежда за оценка и избор на инвестиционните проекти за насърчаване въз основа на документите по чл. 34, т. 1 - 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Оценката по ал. 1 се извършва в началото на всяко тримесечие на 4 сесии през календарната година до изразходване на средствата по ЗНИ, предвидени със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) За всяка сесия на оценката се има предвид остатъкът от планираните средства по ал. 2 след приспадане на средствата по сключени договори или решения на Министерския съвет за проекти, които ще бъдат финансирани през текущата година.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Конкурсната процедура се провежда въз основа на методология за извършване на оценката, утвърдена от министъра на иновациите и растежа и оповестена на интернет страницата на Министерството на иновациите и растежа.
(5) Оценката се извършва въз основа на следните критерии и приоритети:
1. размер на инвестициите по инвестиционния проект, осъществявани за 3-годишен период;
2. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г.) размер на държавните средства за изграждане на техническата инфраструктура съгласно проекта по чл. 34, т. 2;
3. осъществяване на инвестиции във високотехнологични производства и услуги по чл. 3, ал. 5 и 6;
4. осъществяване на инвестиции в общини по чл. 3, ал. 2.
(6) Въз основа на критериите и на приоритетите по ал. 5 се извършва класиране на исканията за насърчаване.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Министърът на иновациите и растежа внася в Министерския съвет предложение по реда на чл. 34 при спазване реда на класирането, като общият размер на исканията трябва да е в рамките на предвидените средства по ал. 3.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Предложенията, отпаднали от класирането по ал. 7, участват в следващата сесия за оценка, но в не повече от 6 сесии.
(9) Предложението се внася в Министерския съвет по реда на чл. 34, без да се прилага процедурата за избор и класиране, само в случаите, когато общият размер на всички постъпили искания е до размера на средствата по ал. 3.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Оценката и класирането на исканията се извършва от длъжностни лица, оправомощени от министъра на иновациите и растежа, и/или от организационна структура, съгласно Устройствения правилник на Министерството на иновациите и растежа.


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2018 г., в сила от 18.05.2018 г.) Финансовата помощ не представлява държавна помощ за предприятие по смисъла на § 1, т. 7 от допълнителната разпоредба на Закона за държавните помощи, в случай че са изпълнени кумулативно следните условия:
1. (доп. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) финансовото подпомагане е за изграждане на елементи на публична (държавна или общинска) техническа инфраструктура, която не се използва (оперира) по икономически начин и е до границите на имота, където се изпълнява инвестицията;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) средствата се предоставят на орган на изпълнителната власт, публично предприятие или търговец в качеството му на собственик на инфраструктурата по т. 1, което лице е възложител по реда на чл. 7 от Закона за обществените поръчки за проектирането и изграждането на инфраструктурата;
3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) обществените поръчки се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки;
4. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.) ползвател на инфраструктурата е не само лицето по чл. 34, т. 1, но и всички съществуващи и потенциални потребители при равни и недискриминационни условия и инфраструктурата не е специализирана инфраструктура по смисъла на чл. 2, т. 33 от Регламент (ЕС) № 651/2014.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) В случай на изпълнение на условията по ал. 1 министърът на иновациите и растежа внася предложението по чл. 34 в Министерския съвет.
(3) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2018 г., в сила от 18.05.2018 г.) Извън случаите по ал. 1, т. 1 - 4 финансовата помощ не представлява държавна помощ и когато се предоставя в съответствие с други разпоредби на Европейското законодателство.

Чл. 37. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Когато не са налице условията по чл. 36, министърът на иновациите и растежа или оправомощено от него длъжностно лице оценява съответствието на всеки класиран проект за финансово подпомагане изграждането на инфраструктурата с изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) В случаите, когато със стойността на финансовото подпомагане, предоставяно в Република България на едно и също предприятие, не се надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро, съответно на 100 000 евро за предприятие, което осъществява сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, за последните три последователни календарни години - двете предходни и текущата година, и подпомагането изпълнява всички условия на регламента по ал. 1, министърът на иновациите и растежа внася предложението по чл. 34 в Министерския съвет.


Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г. (****)) (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Когато не са налице условията по чл. 36 и 37, министърът на иновациите и растежа може да предоставя държавна помощ за изграждане на инфраструктура под формата на ad hoc помощ, съобразена с условията на Регламент (ЕС) № 651/2014.
(2) Помощта по ал. 1 се предоставя при съобразяване със Закона за държавните помощи, като условията на помощта се индивидуализират в акта за предоставянето ?.


Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2018 г., в сила от 18.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Когато не са налице условията по чл. 36 - 38, министърът на иновациите и растежа или оправомощено от него длъжностно лице подготвя необходимата информация за уведомяване на Европейската комисия за намерението за отпускане на финансово подпомагане за изграждане на елементи на техническата инфраструктура по реда на чл. 22 от Закона за държавните помощи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) До постановяване на положително решение от Европейската комисия средствата за финансово подпомагане на изграждането на елементи на техническата инфраструктура не се предоставят, а работата по инвестиционния проект не може да започне.


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Средства за финансово подпомагане за изграждане на техническа инфраструктура по чл. 22б ЗНИ се предвиждат съгласно чл. 15, ал. 5 ЗНИ въз основа на одобрените от Министерския съвет договори по чл. 41.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) В случай че са налице обстоятелствата по чл. 39, постановлението се приема и средствата по ал. 1 се отпускат след постановяване на положително решение от Европейската комисия за предоставяне на финансовото подпомагане и ако работата по инвестиционния проект не е започнала преди постановяване на решението.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) Средствата по ал. 1 се отпускат при изпълнение на не по-малко от 50 на сто от определения минимален размер на инвестицията за издаване на съответния сертификат за клас инвестиция и в срок до третата година от започването на работата/дейността по инвестиционния проект.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2018 г., в сила от 18.05.2018 г.) В случаите, когато собственикът на публичната техническа инфраструктура извърши за своя сметка изграждането на инфраструктурата по предварително одобрен проект и договор от Министерския съвет по реда на тази глава, средствата се възстановяват в срок до 60 дни след представянето на необходимите разходооправдателни документи по одобрения договор и при условие че са изпълнени изискванията на ал. 3.


Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Министерският съвет с решение одобрява проектите на договори и упълномощава министъра на иновациите и растежа да сключи договори:
1. с инвеститора и/или с лицата по чл. 17, ал. 1 ЗНИ, както и
2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) с лицето, което възлага по реда на Закона за обществените поръчки проектирането и изграждането на елементите на техническата инфраструктура, свързани с реализацията на инвестиционния проект, до границите на имота.
(2) С договора по ал. 1, т. 1 инвеститорът се задължава да изпълни инвестиционния проект, а държавата да предостави средства за изграждане на елементи на техническата инфраструктура от най-близко изградения елемент до границите на имота съгласно проекта по чл. 34, т. 2.
(3) Договорът по ал. 1, т. 1 задължително съдържа:
1. предмет на договора;
2. страни по договора;
3. наименование на инвестиционния проект;
4. основни права и задължения;
5. вид и размер на инвестицията;
6. срок за изпълнение на инвестиционния проект и срок за поддържане на инвестицията;
7. описание на елементите на инфраструктурата с характеристика и параметри;
8. срок за изграждане на инфраструктурата по етапи и предоставяне на средствата;
9. вид и размер на обезпечението за изпълнение на задълженията по договора;
10. начин на отчитане изпълнението на инвестиционния проект;
11. вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията по договора;
12. контрол по изпълнението на задълженията на страните;
13. начини за уреждане на споровете между страните;
14. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) основания за предсрочно прекратяване или разваляне на договора и правата на изправната страна;
15. други елементи, по които е постигнато съгласие между страните;
16. (нова - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) в случаите на предоставяне на държавна помощ - изрично указание, че министърът на иновациите и растежа е органът, предоставящ помощта, и че датата на влизане в сила на договора е дата на предоставяне на помощта и изискуемото по чл. 16, ал. 1 от Закона за държавните помощи.
(4) Инвестиционният проект е неразделна част от договора по ал. 1, т. 1.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) С договора по ал. 1, т. 2 съответното лице се задължава да осигури проектирането и изграждането на елементите на техническа инфраструктура, определени между страните в договора по ал. 1, т. 1, чрез провеждане на процедури по реда на Закона за обществените поръчки.
(6) Договорът по ал. 1, т. 2 задължително съдържа:
1. предмет на договора;
2. срок на изпълнение на инфраструктурния обект;
3. етапи на изграждане на обекта и паричните средства, предвидени за всеки етап;
4. основни права и задължения;
5. вид и размер на обезпечението за изпълнение на задълженията по договора;
6. вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията по договора;
7. контрол по изпълнението на задълженията на страните;
8. начини за уреждане на споровете между страните;
9. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) основания за предсрочно прекратяване или разваляне на договора и правата на изправната страна;
10. други елементи, по които е постигнато съгласие между страните.
(7) Проектът по чл. 34, т. 2 е неразделна част от договора по ал. 1, т. 2.
(8) Договорите по ал. 1 влизат в сила след положителното решение на Европейската комисия за предоставяне на финансовото подпомагане, ако са налице обстоятелствата по чл. 39.
(9) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Образци на договори по ал. 1 се оповестяват на интернет страницата на Министерството на иновациите и растежа въз основа на одобрени от Министерския съвет договори за отпускане на средства.

Глава шеста.
ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (**) (***) (****)

Раздел I.
Предложение за отпускане на средства за обучение (**) (***) (****)


(**) (***) (****)
Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Министърът на иновациите и растежа внася в Министерския съвет предложение за насърчаване на инвестиционен проект с мярката по чл. 22в ЗНИ при наличие на следните условия:
1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) постъпило искане в Министерството на иновациите и растежа от инвеститор с издаден сертификат за инвестиция от клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект;
2. инвестиционен проект, който:
а) се изпълнява във високотехнологичните дейности по чл. 3, ал. 5 или 6, или
б) се осъществява в общините по чл. 3, ал. 2, и
в) отговаря на останалите изисквания по чл. 22в, ал. 1 ЗНИ;
3. (доп. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) представен проект за обучение с информация за стимулиращия ефект на мярката по смисъла на чл. 6 от Регламент (ЕС) № 651/2014;
4. (доп. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) представени са документите по чл. 16, т. 4, ако е приложимо и 5 ЗНИ, съответните документи за създадено юридическо лице по чл. 17 ЗНИ, в случай че е регистрирано, и декларация по образец, утвърден от министъра на иновациите и растежа, за получена държавна помощ през последните 3 години, включително текущата, от инвеститора или лицата по чл. 17 ЗНИ;
5. (доп. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г.) одобрен за насърчаване инвестиционен проект след проведена конкурсна процедура по реда на чл. 43, когато е приложима;
6. (нова - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г.) извършена проверка на условията по раздел II или III от тази глава.
(2) Проектът за обучение по ал. 1, т. 3 трябва да отговаря на следните изисквания:
1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) по чл. 22в, ал. 1 ЗНИ за придобиване на професионална квалификация на не по-малко от 30 лица, включително стажанти от висшите училища, заели новите работни места, разкрити при осъществяването на инвестицията;
2. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)
3. по чл. 44.


Чл. 43. (1) Конкурсната процедура за оценка и избор на инвестиционните проекти за насърчаване с мярката по чл. 22в ЗНИ се провежда въз основа на документите по чл. 42, ал. 1, т. 1 - 4.
(2) Оценката по ал. 1 се извършва по реда на чл. 35.
(3) Оценката се извършва въз основа на следните критерии:
1. размер на инвестициите по инвестиционния проект, осъществявани за 3-годишен период;
2. размер на държавните средства за изпълнение на проекта за обучение по чл. 42, ал. 1, т. 3;
3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) качеството на проекта за обучение съгласно становище на министъра на образованието и науката в случаите, когато придобитата професионална квалификация е не само за изпълнение на инвестиционния проект, и се издава документът по чл. 44, т. 7.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Министърът на иновациите и растежа внася предложение в Министерския съвет по реда на чл. 42 при спазване реда на класирането, като общият размер на исканията трябва да е в рамките на предвидените средства по чл. 35, ал. 3.


Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) Проектът за обучение по чл. 42, ал. 1, т. 3 и ал. 2, кандидатстващ за финансово подпомагане за придобиване на професионална квалификация, се отнася за обучение по смисъла на чл. 31 от Регламент (ЕС) № 651/2014 и съдържа информация за:
1. целта и срока на обучение, включително прогнозни дати (месец, година) на започване и приключване на обучението;
2. организационната форма и мястото на обучение;
3. подробен учебен план, включително с дисциплини и брой часове;
4. брой работници/служители общо и по основни групи професии и длъжности;
5. обучаваща организация или самостоятелно обучение от инвеститора;
6. разчет на планираните разходи по проекта - общо и по години;
7. документ за професионална квалификация, издаден съгласно Закона за професионалното образование и обучение, ако обучението се извършва не само за изпълнение на инвестиционния проект.


Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) Министърът на иновациите и растежа или оправомощено от него длъжностно лице съгласува представения проект за обучение, като изисква писмено становище от министъра на образованието и науката, когато се предвижда придобиване на професионална квалификация не само за изпълнението на инвестиционния проект и се издава документът по чл. 44, т. 7.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) Становището по ал. 1 се представя в срок 14 дни след датата на получаването на проекта за обучение.
(3) Материалите се считат за съгласувани без бележки, когато в срока по ал. 2 не е получено становище.

Раздел II.
Условия, при които не се изисква предварително уведомяване на Европейската комисия (Загл. изм. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г.) (**) (***) (****)


(**) (***) (****)
Чл. 45а. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) Индивидуална помощ, предоставена по схема за помощ за обучение, която изпълнява всички условия на глава I и на глава ІІІ, раздел V от Регламент (ЕС) № 651/2014, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) Всяка мярка за индивидуална помощ, предоставена по Регламент (ЕС) № 651/2014, следва да съдържа изрично позоваване на конкретните разпоредби от глава ІІІ на Регламент (ЕС) № 651/2014 и на националното законодателство, на което се базира индивидуалната помощ, и се отразява в съответния акт за предоставяне на помощта по чл. 49 и в договора с получателя на помощта по чл. 50, ал. 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) Предоставянето на помощ не може да бъде предоговаряно, съответно размерът на предоставена помощ не може да бъде увеличаван, след като това е било уредено в съответния акт за предоставяне на помощта и/или в договора с получателя на помощта.
(4) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) Допустими са само изменения в договорите, които едновременно отговарят на следните условия: не засягат нормативно установените изисквания за сертифицирането на проекта и за предоставянето на помощта; свързани са с обстоятелства, възникнали след започване на работата по проекта; целят запазване интересите на страните за успешно изпълнение на сключения договор и могат да водят, където е приложимо, само до пропорционално намаляване на помощта.


Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) Средствата за финансово подпомагане по проект за обучение се отпускат за покриване на следните допустими разходи, без да се допуска дублиране на разходи:
1. разходи за възнаграждения на обучаващ персонал за часовете, през които обучаващият персонал участва в обучението;
2. оперативни разходи на обучаващите, които са пряко свързани с проекта за обучение, като командировъчни разходи за пътни пари и разходи за настаняване (квартирни пари), в размери до предвидените в наредбите и съответните национални правила за командироване или такса за участие, заплащана от бенефициента на външна обучаваща организация, доколкото позициите на разходите, обхванати от таксата за участие, се използват изключително за проекта за обучение и се отнасят към категориите разходи по т. 1, 2, 4, 7 и 8 от тази алинея; разходи за храни и напитки, включени в таксата за участие или осигурени при провеждането на обучението;
3. оперативни разходи на обучаваните, които са пряко свързани с проекта за обучение, като командировъчни разходи за пътни пари и разходи за настаняване (квартирни пари), в размери до предвидените в наредбите и съответните национални правила за командироване;
4. разходи за материали и консумативи, пряко свързани с проекта;
5. разходи за консултантски услуги относно допълнителни или подготвителни дейности, свързани с проекта за обучение;
6. разходи за обучаван персонал - пропорционалната част от разходите за възнаграждения и задължителни осигурителни вноски във фондовете на държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване и задължителното здравно осигуряване на обучаваните, за часовете, които обучаваното лице е прекарало в обучението, когато са направени такива;
7. разходи за амортизация на инструменти и оборудване, когато те се използват изключително за проекта за обучение;
8. разходи за наем на помещения, машини и съоръжения за времето на използването им в проекта за обучение.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г.) Разходите по ал. 1 са преди облагане с данъци и такси.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) Размерът на средствата за финансово подпомагане по този раздел не може да надхвърля 25 на сто от допустимите разходи за обучение.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Интензитетът на помощта по ал. 3, може да бъде увеличен:
1. с 10 процентни пункта, ако помощта е за обучение на работници с увреждания или на работници в неравностойно положение;
2. с 10 процентни пункта, ако помощта се предоставя на средни предприятия, и с 20 процентни пункта, ако помощта се предоставя на малки предприятия.
(5) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) За изчисляване на интензитета на помощ, платима на няколко вноски, помощта и допустимите разходи следва да бъдат сконтирани до тяхната стойност към момента на предоставянето на помощта при използване на сконтовия лихвен процент, приложим към момента на предоставяне на помощта.
(6) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) Помощ не се предоставя в случаите, в които обучението се провежда от предприятието с цел да се спазят задължителните национални стандарти за обучение.


Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., предишен текст на чл. 47, доп. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) Общият размер на средствата за финансово подпомагане, получени по реда на този раздел и по линия на финансиране с други публични ресурси или ресурси на ЕС, с характер на държавна и/или минимална помощ във връзка с конкретен проект за обучение, не може да надвишава размерите на левовата равностойност на 2 милиона евро, а интензитетът на помощта, получена от всички източници, не може да надхвърля 50 на сто от допустимите разходи по конкретния проект за обучение, или увеличени до 70 на сто при условията на чл. 46, ал. 4, т. 1 и 2, ако са приложими.
(2) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) По схема за помощ за обучение финансово подпомагане по реда на правилника не се предоставя за едни и същи допустими разходи, за които е предоставена друга държавна и/или минимална помощ.

Раздел III.
Финансово подпомагане, което подлежи на предварително уведомяване на Европейската комисия (**) (***) (****)


(**) (***) (****)
Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2018 г., в сила от 18.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) В случай че средствата за финансово подпомагане на проект за обучение по реда на тази глава и по линия на финансиране с други държавни ресурси или ресурси на ЕС за същите допустими разходи, включително под формата на помощ de minimis са в размер над левовата равностойност на два милиона евро или проектът за обучение не отговаря на условията по раздел II, министърът на иновациите и растежа подготвя уведомление за намерението за предоставяне на финансовото подпомагане по реда на чл. 22 от Закона за държавните помощи. Максималната стойност по изречение първо не може да бъде заобикаляна чрез изкуствено разделяне на проекти с подобни характеристики, цели или бенефициери.
(2) Средствата за финансово подпомагане се предоставят само след положително решение от страна на Европейската комисия.
(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) Когато финансиране от Европейския съюз, управлявано централно от институциите, агенциите, съвместни предприятия или други органи на Европейския съюз, което не е пряко или косвено под контрола на държавата членка, е съчетано с държавна помощ, само тази държавна помощ се взема предвид с цел да се установи дали са спазени праговете за уведомяване и максималните интензитети на помощта или максималните размери на помощта, при условие че общият размер на публично финансиране, предоставено във връзка със същите допустими разходи, не надхвърля най-благоприятния процент на финансиране, установен в приложимите правила на законодателството на Европейския съюз.

Раздел IV.
Ред за отпускане на средствата (**) (***)(****)


(**) (***) (****)
Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Средства за финансово подпомагане за обучение по чл. 22в ЗНИ се предвиждат съгласно чл. 15, ал. 5 ЗНИ въз основа на одобрените от Министерския съвет договори по чл. 50.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) В случай че са налице обстоятелствата по чл. 48, постановлението се приема и средствата се отпускат след положителното решение на Европейската комисия за предоставянето на финансовото подпомагане.
(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) Средствата по ал. 1 се отпускат при кумулативното изпълнение на следните условия:
1. при изпълнение на не по-малко от 50 на сто от определения минимален размер на инвестицията за издаване на съответния сертификат за клас инвестиция;
2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) за възстановяване на изразходваните средства за извършено обучение на не по-малко от 30 лица съгласно проекта за обучение по чл. 44.


Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Министерският съвет с решение одобрява проектите на договори и упълномощава министъра на иновациите и растежа да сключи договор с инвеститора и/или с лицата по чл. 17, ал. 1 от ЗНИ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.) С договора по ал. 1 инвеститорът работодател се задължава да изпълни инвестиционния проект и проекта за обучение, а държавата да предостави средства за допустимите разходи по проекта за обучение при условията на тази глава.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.) Договорът по ал. 1 задължително съдържа всички изисквания на ЗНИ по отношение на инвестиционния проект и инвеститора, както и условията и изискванията за предоставяне на финансови средства по схемата за държавна помощ за обучение:
1. предмет на договора;
2. страни по договора;
3. наименование на инвестиционния проект;
4. основни права и задължения;
5. вид и размер на инвестицията;
6. срок за изпълнение на инвестиционния проект и срок за поддържане на инвестицията;
7. брой на служителите, които ще бъдат обучени;
8. съдържание на обучението и предвидените средства, които ще се използват;
9. датата, от която съответният брой служители ще бъдат обучени или преквалифицирани;
10. размер на разходите за обучение;
11. вид на разходите и предоставените средства;
12. размера и периода, за които ще се предоставя финансова помощ;
13. начин и срок на изразходване на средствата за обучение;
14. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.) редът и условията за:
а) (изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) прекратяване на договора и връщане на помощта изцяло при неизпълнение или нарушение на разпоредби на Регламент (ЕС) № 651/2014 или условията на схемата, по която се предоставя помощта, неизпълнение на задължението за осъществяване и/или поддържане на инвестицията и разкритите по проекта работни места в съответствие с минимално предвидените прагове, приложими при сертифицирането;
б) връщане на част от помощта, извън случаите по буква "а";
15. начин на отчитане изпълнението на проекта за обучение;
16. вид и размер на обезпечението за изпълнение на задълженията по договора;
17. вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията по договора;
18. контрол по изпълнението на задълженията на страните;
19. начини за уреждане на споровете между страните;
20. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) основания за предсрочно прекратяване или разваляне на договора и правата на изправната страна;
21. други елементи, по които е постигнато съгласие между страните.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.) Инвестиционният проект и проектът за обучение са неразделна част от договора по ал. 1.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.)
(7) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.)
(8) Договорите по ал. 1 влизат в сила след положителното решение на Европейската комисия за предоставяне на финансовото подпомагане, ако са налице обстоятелствата по чл. 48.
(9) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Образец на договор по ал. 1 се оповестява на интернет страницата на Министерството на иновациите и растежа.
(10) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) Министърът на иновациите и растежа осигурява публичност на информацията за предоставената помощ по реда и в сроковете по чл. 9 от Регламент (ЕС) № 651/2014, Закона за държавните помощи и правилника за прилагането му.

Раздел V.
Прозрачност и наблюдение (**) (***)(****)


(**) (***) (****)
Чл. 51. (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) Инвеститорът удостоверява извършените допустими разходи по проекта за обучение с разходооправдателни документи в срок до 3 месеца от осъществяването на проекта за обучение или съгласно договора по чл. 50. Допустимите разходи се подкрепят с документни доказателства, които са ясни, конкретни и актуални. Изпълнението на изискванията по отношение на разходите за обучение и техния размер се потвърждава от регистриран одитор въз основа на ясни, конкретни и актуални документни доказателства.


Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) (1) Контролът по изпълнението на договора/ите по чл. 50 се осъществява от:
1. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) упълномощено от министъра на иновациите и растежа длъжностно лице по чл. 69 по отношение на инвестиционния проект;
2. упълномощено от министъра на труда и социалната политика длъжностно лице по отношение на изпълнението на проекта за обучение и изпълнението на параметрите на инвестиционния проект, свързани със заетостта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2018 г., в сила от 18.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Министърът на иновациите и растежа или упълномощеното от него длъжностно лице по ал. 1 поддържа и съхранява цялата информация и придружаващата я документация за извършените действия по предоставеното финансово подпомагане в сроковете и за целите, предвидени в Закона за държавните помощи. Информацията за предоставените по реда на тази глава средства за финансово подпомагане се съхранява за период 10 години от датата на предоставянето на финансирането или от датата на предоставянето на последната помощ по схемата, което от двете настъпи по-късно.
(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2018 г., в сила от 18.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) При поискване от Европейската комисия министърът на иновациите и растежа предоставя чрез министъра на финансите цялата информация и придружаваща документация, която Европейската комисия счита за необходима за целите на мониторинга на прилагането на Регламент (ЕС) № 651/2014. Информацията и документацията се предоставят на министъра на финансите в срок 15 работни дни, освен ако в искането на Европейската комисия или в указанията на Министерството на финансите не е определен друг срок.

Глава седма.
УСЛОВИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПРИ РЕГИОНАЛНА ПОМОЩ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 20 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 17.03.2009 Г.) (**) (***)(****)

Раздел I.
Условия, при които не се изисква предварително уведомяване на Европейската комисия (Загл. изм. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г.) (**) (***)(****)


(**) (***) (****)
Чл. 52а. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) Схемата за регионална инвестиционна помощ, която изпълнява всички условия на глава I и на глава ІІІ, чл. 13 и 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от ДФЕС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Годишният бюджет на схемата за регионална инвестиционна помощ не надхвърля сто и петдесет милиона евро годишно. Ако средният годишен бюджет на схемата надхвърли тази сума, Министерството на иновациите и растежа изготвя план за оценка на схемата, който изпраща на Европейската комисия в срок 20 дни от влизането в сила на изменението на бюджета. В тези случаи схемата за регионална инвестиционна помощ се прилага за срок шест месеца от влизането в сила на изменението на бюджета за схемата. След като оцени плана за оценка, Европейската комисия може да реши Регламент (ЕС) № 651/2014 да се прилага за по-дълъг период от време по отношение на схемата или на изменения на схемата, които не могат да повлияят на съвместимостта ? с Регламент (ЕС) № 651/2014 или които не могат съществено да повлияят на одобрения план за оценка.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) Всяко предоставяне на индивидуална помощ по схемата за регионална инвестиционна помощ следва да съдържа изрично позоваване на конкретните разпоредби на глава ІІІ от Регламент (ЕС) № 651/2014 и на националното законодателство, на което се базира индивидуалната помощ, и се отразява в съответния акт за предоставяне на помощта и в договора с получателя на помощта.
(4) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) Допустими са само изменения в договорите, които едновременно отговарят на следните условия: не засягат нормативно установените изисквания за сертифицирането на проекта и за предоставянето на помощта; свързани са с обстоятелства, възникнали след започване на работата по проекта; целят запазване интересите на страните за успешно изпълнение на сключения договор и могат да водят, където е приложимо, само до пропорционално намаляване на помощта.
(5) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) В подпомагани региони, които отговарят на условията на член 107, параграф 3, буква "а" от ДФЕС (региони тип "а"), помощи могат да бъдат предоставени за първоначална инвестиция независимо от размера на бенефициера. В подпомагани региони, които отговарят на условията на член 107, параграф 3, буква "в" от ДФЕС (региони тип "в"), помощи могат да бъдат предоставени в полза на МСП за първоначална инвестиция във всякаква форма. Големите предприятия могат да получат помощи единствено за първоначална инвестиция, облагодетелстваща нова стопанска дейност в засегнатия регион. Типът на региона се определя съгласно одобрената от ЕК карта на регионалните помощи за България за съответния период.


Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) Интензитетът на регионалната инвестиционна помощ, изразен в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, не трябва да надхвърля максималния интензитет на помощта, определен в картата на регионалните помощи, която е в сила към момента на предоставяне на помощта в засегнатия регион. За изчисляване интензитета на помощта всички използвани данни се вземат преди приспадането на данъци и други такси; когато помощта се предоставя под форма, различна от грант, размерът на помощта е грантеквивалентът на помощта. Допустимите разходи се подкрепят с документни доказателства, които са ясни, конкретни и актуални.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) Общият размер на брутния грантеквивалент на регионалната помощ от всички източници, получена за едни и същи допустими разходи и за един и същ проект, не може да превишава определения индивидуален праг съгласно глава I, чл. 4, параграф 1, буква "а" от Регламент (ЕС) № 651/2014, а именно коригирания размер на помощта, изчислен по механизма, определен в член 2, точка 20 от Регламент (ЕС) № 651/2014, за инвестиция с допустими разходи 100 млн. евро.
(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) Когато единен инвестиционен проект е голям инвестиционен проект, общият размер на помощта за единния инвестиционен проект не надхвърля коригирания размер на помощта за големи инвестиционни проекти.
(4) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) Максималната стойност по ал. 2 не може да бъде заобикаляна чрез изкуствено разделяне на проекти с подобни характеристики, цели или бенефициери.
(5) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.)

Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) Допустимите материални активи се ограничават до активи, състоящи се от земя, сгради, съоръжения, машини и оборудване, а нематериалните - до активи, които нямат физически или финансов израз, като патенти, лицензи, ноу-хау или друга интелектуална собственост.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) Допустими са разходите за придобиване на нематериални активи, които:
1. се използват единствено в предприятието (стопанския обект) - получател на помощта;
2. са амортизируеми;
3. са закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача;
4. са включени в активите на предприятието, получаващо помощта, и остават свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за срок най-малко 5 години или при МСП - за срок най-малко 3 години;
5. са нови.
(3) При малките и средните предприятия се вземат предвид всички разходи за инвестиции в нематериални активи.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) При големите предприятия разходите по ал. 2 са допустими до 50 на сто от общия размер на допустимите разходи по проекта.
(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) Допустими са разходите за придобиване на материални активи, които:
1. се използват изключително в предприятието - получател на помощта;
2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) са закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача;
3. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) са включени в активите на предприятието, получаващо помощта, и остават свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за срок най-малко 5 години или при МСП - за срок най-малко 3 години;
4. са нови.
(6) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2018 г., в сила от 18.05.2018 г.) За помощи, предоставени на големи предприятия за основна промяна в производствения процес, допустимите разходи трябва да надхвърлят данъчната амортизация на активите, свързани с дейността, която предстои да бъде модернизирана, през предходните три финансови години. За помощи, предоставени за диверсификацията на съществуващо предприятие, допустимите разходи трябва да надхвърлят с поне 200 на сто балансовата стойност на активите, които се използват повторно, както са осчетоводени през финансовата година преди започването на работата по проекта.


Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) Определените съгласно чл. 53, ал. 1 тавани се отнасят до интензитетите на помощ, изчислени като процент от допустимите разходи за материални и нематериални активи по чл. 54 за инвестицията или като процент от прогнозните разходи за трудови възнаграждения на заетите лица за период две години за работните места, пряко създадени от инвестиционния проект.
(2) Двата метода на изчисление по ал. 1 могат да бъдат комбинирани, при условие че помощта не превишава най-благоприятната сума, получена при отделното прилагане на всеки метод.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) За изчисляване на интензитета на помощ, платима на няколко вноски, помощта и допустимите разходи следва да бъдат сконтирани до тяхната стойност към момента на предоставянето на помощта при използване на сконтовия лихвен процент, приложим към момента на предоставяне на помощта.


Чл. 56. (1) (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) Разходите по придобиване на материални активи при лизингови условия, с изключение на земя и сгради, се вземат предвид само при условие че лизингът е под формата на финансов лизинг и включва задължение за закупуване на активите при изтичане на лизинговия срок.
(2) Лизингът за земя и сгради трябва да има продължителност най-малко 5 години или 3 години за малки и средни предприятия след очакваната дата на приключване на инвестиционния проект.


Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г., предишен текст на чл. 57 - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) В случаите, когато помощта се изчислява въз основа на разходите за трудови възнаграждения, заетостта трябва да отговаря кумулативно на условията съгласно глава ІІІ, чл. 14, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 651/2014:
1. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) да е пряко свързана с осъществяването на инвестиционния проект по смисъла на чл. 2, т. 62 от Регламент (ЕС) № 651/2014;
2. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) инвестиционният проект да води до нетно увеличение на средносписъчната численост на персонала по смисъла на § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на правилника и чл. 2, т. 32 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на броя на служителите в съответното предприятие/организация в сравнение със средния брой на служителите през предходните 12 месеца, което означава, че от броя на създадените работни места през този период се приспадат закритите работни места;
3. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) всяко работно място е заето в срок до три години от приключването на работата по проекта и всяко работно място, създадено чрез инвестицията, се запазва в съответния регион за период най-малко пет години от датата, на която на длъжността е назначено лице за първи път, или три години в случая на малки и средни предприятия.
(2) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) Разходите за трудови възнаграждения съгласно чл. 2, т. 31 от Регламент (ЕС) № 651/2014 са общата сума, действително платима от получателя на помощта по отношение на съответните работни места, включваща:
1. брутното възнаграждение преди облагане с данъци, и
2. задължителните вноски за социално и здравно осигуряване.


Чл. 58. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.) Регионална инвестиционна помощ по Регламент (ЕС) № 651/2014 не се предоставя на:
1. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2018 г., в сила от 18.05.2018 г.) бенефициери, извършили преместване към предприятието, в което предстои да се осъществи първоначалната инвестиция, за която се иска помощ, през двете години, предхождащи заявлението за помощ, като бенефициерите се ангажират да не правят това за период до две години след приключването на първоначалната инвестиция, за която се иска помощ;
2. проекти, при които се предоставя предимство на местните пред вносните стоки, както и към инвестициите в дейности, свързани с износ за трети страни или за други държави - членки на Европейския съюз, които са пряко свързани с износните количества, със създаването и функционирането на дистрибуторски мрежи или с други текущи разходи, свързани с експортната дейност.

Раздел II.
Натрупване (**) (***)(****)


(**) (***) (****)
Чл. 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) Определените по чл. 53, ал. 1 тавани на помощта се отнасят до общия размер на държавната помощ за подпомагания проект, независимо дали тази подкрепа се финансира от общински, регионални или национални източници или източници от ЕС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2018 г., в сила от 18.05.2018 г.) Регионалната инвестиционна помощ, която отговаря на условията по тази глава, не се натрупва с каквато и да е друга държавна помощ, както и с минимална помощ по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителната разпоредба на Закона за държавните помощи за едни и същи допустими разходи, ако в резултат на това натрупване интензитетът на помощта или размерът на помощта превишава стойностите, определени по чл. 53, ал. 1 и 2.
(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) Когато финансиране от Европейския съюз, управлявано централно от институциите, агенциите, съвместни предприятия или други органи на Европейския съюз, което не е пряко или косвено под контрола на държавата членка, е съчетано с държавна помощ, само тази държавна помощ се взема предвид с цел да се установи дали са спазени праговете за уведомяване и максималните интензитети на помощта или максималните размери на помощта, при условие че общият размер на публично финансиране, предоставено във връзка със същите допустими разходи, не надхвърля най-благоприятния процент на финансиране, установен в приложимите правила на законодателството на Европейския съюз.

Раздел III.
Помощи, които подлежат на предварително уведомяване на Европейската комисия (**) (***)(****)


(**) (***) (****)
Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) На предварително уведомяване подлежи помощта в полза на големи инвестиционни проекти по тази глава, ако общият размер на помощта от всички източници надхвърля коригирания размер на помощта, изчислен по механизма, определен в член 2, точка 20 от Регламент (ЕС) № 651/2014, за инвестиция с допустими разходи 100 млн. евро.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2018 г., в сила от 18.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Индивидуалното уведомяване на комисията по ал. 1 се осъществява от министъра на иновациите и растежа или от упълномощено от него длъжностно лице по чл. 69, т. 1 или от друг орган на изпълнителната власт, предоставящ помощта. Уведомяването се извършва по реда на чл. 22 от Закона за държавните помощи.

Раздел IV.
Прозрачност и наблюдение (**) (***)(****)


(**) (***) (****)
Чл. 61. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) Органът, предоставил помощта, публикува на интернет страницата си и на интернет страницата за прозрачност на държавните помощи, поддържана от Европейската комисия, информация за предоставена индивидуална помощ в съответствие с чл. 9, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) № 651/2014.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2018 г., в сила от 18.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) Органът, предоставил помощта, публикува на интернет страницата си и в сроковете и по реда на Закона за държавните помощи предоставя информацията по чл. 9, параграф 1, буква "а" от Регламент (ЕС) № 651/2014 и предоставя на министъра на финансите годишен доклад за администрирани помощи по отчетни данни за предходната година.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2018 г., в сила от 18.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Информацията по ал. 3 се съхранява в продължение на 10 години след датата, на която индивидуалната помощ е била предоставена по тази схема, или от датата на предоставяне на последната помощ по схемата, което от двете настъпи по-късно. При поискване от Европейската комисия министърът на иновациите и растежа предоставя чрез министъра на финансите цялата информация и придружаваща документация, която Европейската комисия счита за необходима за целите на мониторинга на прилагането на Регламент (ЕС) № 651/2014. Информацията и документацията се предоставят на министъра на финансите в срок 15 работни дни, освен ако в искането на Европейската комисия или в указанията на Министерството на финансите не е определен друг срок.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) Органът, предоставящ помощ по схема, информира Европейската комисия по реда на Закона за държавните помощи и правилника за прилагането му, както и публикува на интернет страницата си пълния текст на схемата за помощ и всяко изменение в нея. При информирането се посочва също електронният адрес, на който съответните документи, които са част от схемата за помощ, са публикувани.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.)

Глава седма "а".
ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ЧАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАПРАВЕНИТЕ ОТ ИНВЕСТИТОРА ЗА НЕГОВА СМЕТКА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ И ЗДРАВНИ ВНОСКИ (НОВА - ДВ, БР. 24 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 12.03.2013 Г. (**)) (***)(****)

Раздел I.
Изисквания към проекта (Нов - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г. (**)) (***)(****)


(**) (***) (****)
Чл. 61а. (1) (Нов - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., предишен текст на чл. 61а - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.) Инвестиционният проект, кандидатстващ за получаване на финансова подкрепа за създадена заетост, трябва да отговаря на изискванията на чл. 22д ЗНИ:
1. инвестицията да е с издаден сертификат за клас А, клас Б или за приоритетен проект;
2. създадената с осъществяването на инвестиционния проект заетост, определена като средносписъчна численост на персонала по смисъла на § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби, да отговаря на условията по чл. 12, ал. 2, т. 5 и т. 7, букви "а" и "б" ЗНИ;
3. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) да е представена необходимата информация по секция III, раздел 6 от заявлението по чл. 4, ал. 1;
4. създадените с инвестиционния проект нови работни места при условията и по реда на Кодекса на труда на пълно работно време трябва да бъдат разкрити преди изтичане срока на действие на издадения сертификат, но не по-късно от 3 години от датата на започване на работа по инвестиционния проект;
5. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.) за разкритите по проекта работни места, за които е помощта:
а) за всяко от работните места годишното трудово възнаграждение е по-високо от средното в страната за съответната икономическа дейност, в която се осъществява инвестиционният проект, по актуални данни на Националния статистически институт за срока на поддържане на заетостта по чл. 12, ал. 2, т. 7, буква "в" от ЗНИ, или
б) за всички разкрити работни места средноаритметичното от годишните трудови възнаграждения е по-високо от средното в страната за съответната икономическа дейност, в която се осъществява инвестиционният проект, по актуални данни на Националния статистически институт за срока на поддържане на заетостта по чл. 12, ал. 2, т. 7, буква "в" от ЗНИ;
6. инвестицията и създадената заетост да се поддържат за минимален период 5 години за големи предприятия и 3 години за малки и средни предприятия считано от датата на завършването ?, съответно от датата на разкриването на всяко работно място;
7. (нова - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) всяко работно място се поддържа за срок минимум три години считано от приключването на работата по проекта по смисъла на чл. 14, параграф 9, буква "б" от Регламент (ЕС) № 651/2014.
(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.) При подаване на искането по чл. 61б, т. 1 изпълнението на изискванията по ал. 1 се декларира от инвеститора, а удостоверяването им се извършва при отчитане изпълнението по договора за предоставяне на помощта.

Раздел II.
Предложение за отпускане на средствата (Нов - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г. (**)) (***)(****)


(**) (***) (****)
Чл. 61б. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Министърът на иновациите и растежа внася в Министерския съвет предложение за насърчаване на инвестиционен проект с мярката по чл. 22д ЗНИ, при изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 и при наличие на следните условия:
1. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) постъпило искане в Министерството на иновациите и растежа от инвеститор с издаден сертификат за инвестиция от клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект;
2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) представени документи по чл. 16, т. 4, ако е приложимо и 5 ЗНИ, съответните документи за създадено юридическо лице по чл. 17 ЗНИ, в случай че е регистрирано, и декларация по образец, утвърден от министъра на иновациите и растежа, за получена държавна помощ през последните 3 години, включително текущата, от инвеститора или лицата по чл. 17 ЗНИ;
3. одобрен за насърчаване инвестиционен проект след проведена конкурсна процедура по реда на чл. 61в, когато е приложима;
4. извършена проверка на условията по глава седма;
5. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) доказан е стимулиращият ефект на мярката по смисъла на чл. 6 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

Раздел III.
Конкурсна процедура (Нов - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г. (**)) (***)
(****)


(**) (***) (****)
Чл. 61в. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) (1) Конкурсната процедура за оценка и избор на инвестиционните проекти за насърчаване с мярката по чл. 22д ЗНИ се провежда въз основа на документите по чл. 61б, т. 1 и 2.
(2) Оценката по ал. 1 се извършва при условията и по реда на чл. 35.
(3) Оценката се извършва въз основа на следните критерии:
1. размер на инвестициите по инвестиционния проект, осъществявани за 3-годишен период, и/или размер на прогнозните разходи за трудови възнаграждения за период две години на лицата, назначени на работните места, пряко създадени с изпълнението на инвестиционния проект (взема се предвид по-високият размер);
2. размер на заявените държавни средства за прилагане на мярката;
3. осъществяване на инвестиции във високотехнологични производства и услуги по чл. 3, ал. 5 и 6;
4. осъществяване на инвестиции в общини по чл. 3, ал. 2;
5. (нова - ДВ, бр. 41 от 2018 г., в сила от 18.05.2018 г.) ползвана през предходни години мярка по чл. 22д от ЗНИ за насърчаването на друг сертифициран инвестиционен проект на предприятието-заявител или друго предприятие, с което то формира група предприятия.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Министърът на иновациите и растежа внася предложение в Министерския съвет по реда на чл. 61б при спазване реда на класирането, като общият размер на исканията трябва да е в рамките на предвидените средства по чл. 35, ал. 3.

Раздел IV.
Определяне размера на средствата за финансово подпомагане (Нов - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г. (**)) (***) (****)


(**) (***) (****)
Чл. 61г. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) Средствата за финансово подпомагане се отпускат до размера на реално платените от инвеститора за негова сметка в качеството му на работодател задължителни осигурителни вноски във фондовете на държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване и задължителното здравно осигуряване за работниците и служителите, заели новите работни места съгласно договора по чл. 61е и ал. 7. Разкриване на работно място означава датата, на която на работното място е назначен работник или служител по трудов договор за първи път.
(2) За прилагането на мярката по ал. 1 новоразкритите работни места трябва да са заети от български граждани, граждани на държавите - членки на Европейския съюз, на страните по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на Конфедерация Швейцария или лица по чл. 18, ал. 3 от Закона за насърчаване на заетостта.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2018 г., в сила от 18.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) Средства по сключените договори за прилагане на мярката по чл. 61б, ал. 1, т. 1 се отпускат след назначаването по трудови правоотношения на не по-малко от 30 на сто от съответния брой заети, необходим за издаване на съответния сертификат за клас инвестиция, и/или след изпълнение на не по-малко от 50 на сто от определения минимален размер на инвестицията за издаване на съответния сертификат за клас инвестиция или за приоритетен инвестиционен проект по чл. 63, в зависимост от основанието за сертифицирането - по чл. 3 или чл. 3а, и в срок до третата година от започването на работата/дейността по инвестиционния проект. Искането за сключване на договор съдържа информация относно датата на започване на работата по проекта, броя на разкритите работни места по проекта и на работните места, които ще бъдат разкрити, за които да бъде предоставена финансова помощ, с индикативен график за разкриването им и индикативен размер на допустимите разходи за възнаграждения за период от 24 месеца от започването на работата по проекта, размера на заявената помощ и периода на прилагане на мярката, както и друга информация относно изпълнението на проекта и на условията за предоставяне на помощта. Образец на искането се утвърждава от министъра на иновациите и растежа или оправомощено от него лице и се публикува на интернет страницата на Министерството на иновациите и растежа.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2018 г., в сила от 18.05.2018 г.) Средствата по ал. 1 се отпускат, както следва:
1. ежегодно през периода на прилагане на мярката, като датата на отпускане е след 31 март на текущата година, за възстановяване на реално направените за предходната година вноски по ал. 1 при спазване разпоредбите на чл. 22д, ал. 1, т. 3 - 5 и ал. 2 от ЗНИ, или
2. еднократно след края на периода на прилагане на мярката, като датата на отпускане е след 31 март на текущата година, за възстановяване на реално направените за предходните години на прилагане на мярката вноски по ал. 1 при спазване разпоредбите на чл. 22д, ал. 1, т. 3 - 5 и ал. 2 от ЗНИ.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) Средствата по ал. 1 не се отпускат, ако лицето, осъществяващо инвестиционния проект, има неизпълнение на сключени договори по програми, мерки и обучения по Закона за насърчаване на заетостта или за същите допустими разходи са получени средства от други публични източници на финансиране.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2018 г., в сила от 18.05.2018 г.) За отпускането на средствата по ал. 1 инвеститорът удостоверява извършените за съответната календарна година допустими разходи за възнаграждения и задължителни осигурителни вноски за създадените работни места по проекта в срок до 31 март на следващата година - в случаите по ал. 4, т. 1, или на годината на еднократно отпускане на средствата - в случаите по ал. 4, т. 2, и по ред, определен с договора по чл. 61е.
(7) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) Средства за възстановяване на разходите за съответните осигурителни вноски, направени от инвеститора, могат да се отпускат:
1. за период, не по-дълъг от 24 месеца от разкриването на съответното работно място - за проекти в преработващата промишленост и високотехнологичните дейности от сектора на услугите, които се изпълняват в административните граници на общини, които за предходната година преди текущата имат равнище на безработица, по-високо от средното за страната;
2. за период, не по-дълъг от 12 месеца - в останалите случаи.
(8) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2018 г., в сила от 18.05.2018 г.) Средствата по ал. 1 се отпускат с приоритет на бенефициери (на равнище група), които до момента не са ползвали мярката по чл. 22д от ЗНИ за изпълнението на други свои сертифицирани проекти.

Чл. 61д. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Необходимите средства за финансово подпомагане по чл. 61г за прилагане на мярката по чл. 22д ЗНИ се предвиждат съгласно чл. 15, ал. 5 ЗНИ въз основа на одобрени от Министерския съвет договори по чл. 61е.


Чл. 61е. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Министерският съвет с решение одобрява проектите на договори и упълномощава министъра на иновациите и растежа да сключи договор с инвеститора и/или с лицата по чл. 17, ал. 1 ЗНИ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) С договора по ал. 1 инвеститорът работодател се задължава да изпълни инвестиционния проект и да поддържа инвестицията и създадената с нейното осъществяване заетост, а държавата да предостави средства за възстановяване на допустимите разходи по проекта при условията на тази глава и на глава седма.
(3) Договорът по ал. 1 задължително съдържа всички изисквания на ЗНИ по отношение на инвестиционния проект и създадената с неговото осъществяване заетост, както и условията и изискванията за предоставяне на финансови средства по схемата за регионална помощ:
1. предмет на договора;
2. страни по договора;
3. наименование на инвестиционния проект;
4. основни права и задължения;
5. вид и размер на инвестицията;
6. срок за изпълнение на инвестиционния проект и срок за поддържане на инвестицията;
7. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.) брой на новите работни места, които ще бъдат разкрити по проекта;
8. индикативен размер на разходите за период 24 месеца от разкриването на съответното работно място, включително: размера на брутното възнаграждение преди облагане с данъци и на задължителните осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване за сметка на работодателя и за задължителното здравно осигуряване за сметка на работодателя;
9. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.) периода на прилагане на мярката, размера на помощта и индикативния график за изплащането ?;
10. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.) реда и условията за:
а) (изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) прекратяване на договора и връщане на помощта изцяло при неизпълнение или нарушение на разпоредби на Регламент (ЕС) № 651/2014 или условията на схемата, по която се предоставя помощта, неизпълнение на задължението за осъществяване и/или поддържане на инвестицията и разкритите по проекта работни места в съответствие с минимално предвидените прагове, приложими при сертифицирането;
б) връщане на част от помощта, извън случаите по буква "а";
11. начин на отчитане изпълнението на проекта по отношение на заетостта;
12. вид и размер на обезпечението за изпълнение на задълженията по договора;
13. вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията по договора;
14. контрол по изпълнението на задълженията на страните;
15. начини за уреждане на споровете между страните;
16. основания за предсрочно прекратяване на договора и правата на изправната страна;
17. други елементи, по които е постигнато съгласие между страните.
(4) Инвестиционният проект е неразделна част от договора по ал. 1.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Образци на договори по ал. 1 се оповестяват на интернет страницата на Министерството на иновациите и растежа въз основа на одобрени от Министерския съвет договори за отпускане на средства.

Глава осма.
ПРИОРИТЕТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ (НОВА - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г.)


Чл. 62. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) (1) Приоритетните инвестиционни проекти по чл. 22е, ал. 1 ЗНИ се изпълняват във всички икономически дейности в съответствие с чл. 2, ал. 2, т. 3 и ал. 5 - 6.
(2) Класификацията на икономически дейности по ал. 1 и произвежданите продукти в резултат на инвестицията се определят по реда на чл. 2, ал. 3 и 4.
(3) Приоритетните инвестиционни проекти по ал. 1 и кандидатите инвеститори трябва да отговарят на следните изисквания:
1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) инвестицията, която отговаря на условията по чл. 12 ЗНИ, в един обект по смисъла на § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на ЗНИ да е с минимален размер съгласно определените в чл. 63, като се отчитат възможностите за намаляване размера на инвестицията при условията по чл. 64;
2. да създават и поддържат заетост, пряко създадена от инвестиционния проект в съответствие с чл. 12, ал. 2, т. 7 ЗНИ, с минимален брой на заетите лица, определен по чл. 64, ал. 1 - 4;
3. да отговарят на специфичните изисквания, отнасящи се към инвестиционните проекти за индустриалните зони и технологичните паркове;
4. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) кандидатите - инвеститори на приоритетните проекти, трябва да отговарят на условията на по чл. 13 - 13а ЗНИ и да представят документите при условията и по реда на глава втора, раздел първи, като удостоверяват и изискванията, определени по тази глава;
5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) за прилагането на мерките за насърчаване на инвестиционните проекти да бъдат изпълнени всички условия на схемата за държавна помощ за обучение и схемата за регионална инвестиционна помощ в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014.


Чл. 63. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) Минималният размер на инвестициите в един обект е 100 млн. лв. с изключение на случаите по ал. 2 - 6.
(2) Минималният размер на инвестициите в един обект е 50 млн. лв. в случаите, когато приоритетният инвестиционен проект се осъществява:
1. в административните граници на общини, които за предходната година преди текущата имат равнище на безработица, равно или по-високо от средното за страната, определени по списъка съгласно чл. 3, ал. 8;
2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) в икономическите дейности от индустриалния сектор по чл. 2, ал. 2, т. 1 - преработваща промишленост (код С 10-33.2).
(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) Минималният размер на инвестициите в един обект е 30 млн. лв. във високотехнологичните дейности от преработващата промишленост, определени по чл. 3, ал. 5.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) Минималният размер на инвестициите е 20 млн. лв. в един обект във високотехнологичните и базирани на знания услуги по чл. 3, ал. 6.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) Минималният размер на инвестициите в един обект за приоритетен инвестиционен проект за изграждане на индустриална зона и развитието ? в индустриален парк чрез привличане на инвестиции е 15 млн. лв., като:
1. в размера на инвестициите се включват:
а) (отм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.)
б) (доп. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) инвестиции за земя и техническа инфраструктура за изграждането на индустриалната зона и други инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи; допустими са и разходи по разчистване и подготовка на строителната площадка в случай на неизползвани стари сгради или незавършено строителство или екологични замърсявания, или за изравняване на терена;
в) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) допустими са и инвестиции във високотехнологичните и базирани на знания услуги по ал. 4;
г) други, които могат да допълват до минималния размер на инвестициите, в размер не повече от 10 на сто от определения минимален размер;
2. при определянето на инвестициите в икономическите дейности и тяхното съчетаване за изграждане на индустриална зона и развитието ? в индустриален парк се вземат предвид и изискванията за устройство на производствени територии, означена като "чисто производствена" или като "предимно производствена" по реда на чл. 24 и 25 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2005 г.; Решение № 653 на Върховния административен съд от 2005 г. - бр. 11 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г.; Решение № 7028 на Върховния административен съд от 2005 г. - бр. 63 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2008 г.), съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на ЗНИ.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) Минималният размер на инвестициите в един обект за приоритетните инвестиционни проекти за изграждане на технологичен парк е 15 млн. лв., като:
1. в размера на инвестициите се включват:
а) най-малко 30 на сто инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, в информационните технологии и услуги, в образование и хуманно здравеопазване по чл. 3, ал. 6, за трансфер на технологии и иновации;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) инвестиции в стартиращи иновативни предприятия в производствената сфера в икономическите дейности в секторите от индустриалния сектор - преработваща промишленост в секторите по чл. 3, ал. 1, т. 1, буква "а", както и за другите икономически дейности от сектора с код J - "Професионални дейности и научни изследвания"; код M - "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения", определени като високотехнологични и интензивно базирани на знания услуги;
в) инвестиции за земя, сгради и техническа инфраструктура за изграждането на технологичния парк; допустими са и разходи по разчистване и подготовка на строителната площадка в случай на неизползвани стари сгради или незавършено строителство или екологични замърсявания или изравняване на терена;
2. при определянето на инвестициите в икономическите дейности и тяхното съчетаване за изграждане на технологичен парк се вземат предвид и изискванията за устройство на територии от разновидност "високотехнологична производствена зона" (технологични паркове и др. п.) по реда на чл. 26 на Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони съгласно § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на ЗНИ.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) Когато инвестицията за даден приоритетен проект попада едновременно в случаите по ал. 2 - 6, инвеститорът има право да избере по-благоприятния за него вариант за минимален размер на инвестицията, като се изпълняват и другите условия по чл. 64.


Чл. 64. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Приоритетните инвестиционни проекти следва да създават и поддържат заетост, като минималният годишен брой заети лица, изчислен като средносписъчна численост на персонала, считано от датата на завършването на инвестицията, е:
1. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) сто и петдесет заети по чл. 63, ал. 1 и ал. 2, т. 2;
2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) сто заети за инвестиции в общините с висока безработица и високотехнологични производства по чл. 63, ал. 2, т. 1 и ал. 3;
3. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) петнадесет заети за инвестиции за изграждане на индустриални зони по чл. 63, ал. 5;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) петдесет заети във високотехнологичните и интензивно базираните на знания услуги по чл. 63, ал. 4;
5. (нова - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) петдесет заети в технологичните паркове по чл. 63, ал. 6.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) В случаите, когато инвестиционният проект предвижда по-голяма заетост от посочената по ал. 1, т. 1 и 2, за всеки 100 заети изискуемият минимален размер на инвестицията се намалява с 10 на сто.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) В случаите, когато инвестиционният проект предвижда по-голяма заетост от посочената по ал. 1, т. 4, за всеки 50 заети изискуемият минимален размер на инвестицията се намалява с 10 на сто.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) За всяко работно място по проекта се прилагат изискванията на чл. 57, ал. 1, т. 3.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)


Чл. 65. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) (1) Заявителят - инвеститор, който кандидатства за издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект, представя в Българската агенция за инвестиции всички документи съгласно условията и реда на глава втора, като удостоверява и изискванията, определени по ал. 2 - 5.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) Право да кандидатства за издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект за изграждане на индустриална зона и за развитието ? в индустриален парк има заявител, който притежава удостоверяващ документ/и за ангажимент на лице/а, което да осъществи на територията на зоната допустими инвестиции при спазване на критериите за размер и заетост, определени в правилника.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) Право да кандидатства за издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект за изграждане на технологичен парк има заявител, който притежава удостоверяващ/и документ/и за ангажимент за осъществяване дейност на територията на технологичния парк от поне едно от изброените по-долу лица, с което съвместно подават заявлението по образец съгласно приложение № 1:
1. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) български висши училища, получили последна валидна оценка при институционална акредитация не по-ниска от 6,00 по десетобалната система, съгласно глава десета от Закона за висшето образование или чуждестранни висши училища;
2. Българската академия на науките и нейни институти и звена;
3. Селскостопанската академия и институти към нея;
4. чуждестранни или български експериментални лаборатории и/или изследователски институти по чл. 60 от Закона за администрацията;
5. чуждестранни или български научни организации по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за насърчаване на научните изследвания.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) Ангажимент по ал. 2 и 3 могат да изразят и заинтересуваните органи на териториалната изпълнителна власт по местонахождение на инвестицията и/или еднолични дружества с държавно или общинско участие в капитала.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) Удостоверяващ документ за ангажимент по ал. 2 и 3 може да бъде договор за придобиване на вещно право върху терен от територията на индустриалната зона, предварителен договор за придобиване на вещно право върху терен на индустриалната зона, договор за наем, меморандум, споразумение или съвместно изявление за намерение, упоменаващо поетия ангажимент или учредяване на дружество съгласно чл. 357 от Закона за задълженията и договорите, дружествен договор, устав, друг приложим учредителен документ.
(6) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) В случаите на заявител по ал. 2 в меморандума или в споразумението по чл. 67 може да се посочи и наименованието на привлечения/те инвеститор/и и параметрите на неговия инвестиционен проект.
(7) (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) В случаите на заявител по ал. 3 в меморандума или споразумението по чл. 67 се посочват и лицата по ал. 3, т. 1 - 5.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.)


Чл. 66. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) (1) Приоритетните инвестиционни проекти могат да се насърчават с пакет от мерки по чл. 22е, ал. 2 ЗНИ, които включват:
1. съкратени срокове за административно обслужване по реда на чл. 21 ЗНИ;
2. индивидуално административно обслужване, необходимо за осъществяване на инвестиционния проект при условията и по реда на чл. 22 ЗНИ и глава трета от правилника;
3. придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти без търг или конкурс, включително на цени, по-ниски от пазарните - по данъчна оценка, както и освобождаване от държавни такси при промяна на предназначението на земята при условията и по реда на чл. 22а ЗНИ и глави четвърта и седма от правилника;
4. финансово подпомагане за изграждане елементи на техническата инфраструктура по реда на чл. 22б ЗНИ и глава пета от правилника;
5. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) финансово подпомагане за:
а) обучение за придобиване на професионална квалификация, включително на стажанти от висшите училища в страната, заели новите работни места, свързани с инвестициите по реда на чл. 22в ЗНИ и глава шеста от правилника;
б) частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка в качеството му на работодател задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното здравно осигуряване за новоназначени работници и служители по реда на чл. 22д ЗНИ и глава седма "а" от правилника;
6. институционална подкрепа по чл. 22ж, ал. 1 ЗНИ, като се създава междуведомствената работна група за административно подпомагане на приоритетен инвестиционен проект за срока на действие на сертификата в състав, определен с решението на Министерския съвет по чл. 68, ал. 3;
7. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2018 г.) сътрудничество с областите и общините, с висши училища и други организации от академичната общност, както и с еднолични дружества с държавно или общинско участие или с бюджетни предприятия, които могат да бъдат и съучредители за образуване на търговско дружество, по смисъла на чл. 22ж, ал. 2 ЗНИ при изпълнение на изискванията по тази глава и - когато са приложими - глави четвърта и седма от правилника;
8. предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за приоритетни инвестиционни проекти във връзка с чл. 22е, ал. 2, т. 1, буква "б" ЗНИ в следните случаи и при следните условия:
а) (доп. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) до 50 на сто максимален интензитет на помощта за инвестиции в образование и научни изследвания (с кодове Р 85 и М 72 по КИД 2008), но не повече от максимално допустимия интензитет на регионалната помощ, в съответствие с предвиденото в чл. 53, ал. 1 при изпълнение на не по малко от 25 на сто от определения минимален размер на инвестицията за приоритетните проекти по чл. 63, ал. 3 или 5 и в срок до третата година от започването на работата/дейността по инвестиционния проект;
б) (изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.) до тавана на максималния интензитет на помощта за инвестиции в преработващата промишленост съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 и ал. 5 и 6, за първоначална инвестиция;
в) (изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) интензитетът на помощта, предоставяна по букви "а" и "б", се изчислява като процент от допустимите разходи за материални и нематериални активи по чл. 54 за инвестицията в съответствие с изискванията на чл. 14, параграф 4, буква "а" от Регламент (ЕС) № 651/2014;
г) (изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) изпълнение на всички други условия за предоставяне на регионална помощ по реда на глави първа и седма от правилника в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014.
(2) При участие на български юридически лица по ал. 1, т. 7, които са еднолични дружества с държавно или общинско участие или бюджетните предприятия по чл. 22ж, ал. 2 ЗНИ, се иска предварителното съгласие на собственика на капитала или решение на съответния компетентен орган в съответствие с приложимото законодателство.
(3) Министерският съвет определя приоритетните инвестиционни проекти и мерките по ал. 1, с които се насърчават, с решението за одобряването на меморандума или споразумението по реда на чл. 67.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Средствата от държавния бюджет, необходими за прилагането на мерките по ал. 1, се предвиждат ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България въз основа на одобрените от Министерският съвет меморандуми/споразумения.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) По предложение на министъра на иновациите и растежа Министерският съвет може да отпуска средства за прилагане на финансовите мерки за насърчаване на приоритетните инвестиционни проекти по ал. 1, т. 4, 5 и 8 съгласно одобрения меморандум или споразумението по чл. 67.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.)
(7) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) Приоритетните инвестиционни проекти могат да се насърчават и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за насърчаване на заетостта и Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, ако отговарят на предвидените в тях условия.


Чл. 66а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Междуведомствена работна група за институционална подкрепа може да се създаде с цел подпомагане на решението за инвестиция на потенциален инвеститор с намерение за осъществяване на проект от значение за икономиката на страната. Съставът на работната група се определя с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на иновациите и растежа.

Чл. 67. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Министърът на иновациите и растежа внася в Министерския съвет предложение за одобряване на меморандум или споразумение за разбирателство между правителството на Република България и инвеститора - кандидат за изпълнение на приоритетен инвестиционен проект.
(2) Меморандумът или споразумението по ал. 1 съдържа:
1. страни и предмет на меморандума/споразумението;
2. наименование на инвестиционния проект;
3. основни права и задължения;
4. вид и размер на инвестицията;
5. срок за изпълнение на инвестиционния проект и срок за поддържане на инвестицията;
6. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) описание на мерките за насърчаване на инвестицията и изрично предвиждане, че датата на сключване на договор за предоставяне на държавна и/или минимална помощ е датата на нейното предоставяне;
7. (изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.) размер и параметри на имота по чл. 66, ал. 1, т. 3;
8. индикативни срок и параметри на проекта за изграждане на инфраструктурата и предоставяне на средствата;
9. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) индикативни срок и параметри на проекта за обучение за придобиване на професионална квалификация на не по-малко от 30 лица, включително стажанти от висшите училища, и индикативен срок за предоставяне на средствата при изпълнение на всички изисквания за държавна помощ за обучение съгласно глава шеста;
10. (доп. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) индикативни стойности за финансовото подпомагане по чл. 66, ал. 1, т. 8, реда и начина за отпускане на финансови средства при изпълнение на всички изисквания на схемата за регионална инвестиционна помощ по реда на правилника;
11. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.)
12. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.)
13. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.)
14. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.)
15. начини за уреждане на споровете между страните;
16. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) основания за предсрочно прекратяване или разваляне и правата на изправната страна;
17. (нова - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) максимални стойности на размера на държавната помощ, която може да бъде предоставена, в случай че се планира предоставяне на такава;
18. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.) други елементи, по които е постигнато съгласие между страните.
(3) Неразделна част от меморандума/споразумението по ал. 2 са:
1. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) описание на инвестиционния проект и основните му параметри по отношение на инвестицията, работните места, код на икономическата дейност по проекта, срок за изпълнение и график на дейностите;
2. проект/и на договор/и като основа за водене на преговори между страните, ако е предложен от страните по него.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) В споразумението по ал. 2 могат да се договорят условията, при изпълнение на които може да бъде подадено искане за прилагане на съответната насърчителна мярка чрез сключването на договор.
(5) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) За прилагането на всяка предвидена насърчителна мярка се сключва отделен договор със съответното съдържание, предвидено в правилника.


Чл. 68. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Въз основа на решението на Министерския съвет за одобряване на меморандум или споразумение се издава сертификат за приоритетен инвестиционен проект, който включва реквизитите по чл. 16, ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) Сертификатът за приоритетен инвестиционен проект се подписва от министъра на иновациите и растежа или от министъра на иновациите и растежа и друго оправомощено с решението на Министерския съвет лице в съответствие с чл. 14, ал. 3 от ЗНИ.
(3) При заявена мярка за институционалната подкрепа по чл. 66, ал. 1, т. 6 с решението на Министерския съвет се утвърждава и заповедта за състава на междуведомствената работна група с конкретните лица от централната и териториалната изпълнителна власт по местонахождение на инвестицията, от академичната общност, включително юридически лица с нестопанска цел, учредени и регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). В случай на изграждане на технологичен парк юридически лица по ЗЮЛНЦ са с основна дейност в областта на развитие на науката, техниката и технологиите.


Чл. 68а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) (1) Министерският съвет с решение одобрява проектите на договори за предоставяне на регионална инвестиционна помощ по чл. 66, ал. 1, т. 8 и упълномощава министъра на иновациите и растежа да сключи договор с инвеститора и/или с лицата по чл. 17, ал. 1 от ЗНИ.
(2) Договорът по ал. 1 задължително съдържа всички изисквания на ЗНИ по отношение на инвестиционния проект и инвеститора, както и условията и изискванията за предоставяне на финансови средства по схемата за регионална инвестиционна помощ:
1. предмет на договора;
2. страни по договора;
3. наименование на инвестиционния проект;
4. основни права и задължения;
5. вид и размер на инвестицията;
6. срок за изпълнение на инвестиционния проект и срок за поддържане на инвестицията;
7. брой на новите работни места, които ще бъдат разкрити по проекта;
8. размера на помощта и индикативния график за изплащането ?;
9. реда и условията за:
а) прекратяване на договора и връщане на помощта изцяло при неизпълнение или нарушение на разпоредби на Регламент (ЕС) № 651/2014 или условията на схемата, по която се предоставя помощта, неизпълнение на задължението за осъществяване и/или поддържане на инвестицията и разкритите по проекта работни места в съответствие с минимално предвидените прагове, приложими при сертифицирането;
б) връщане на част от помощта извън случаите по буква "а";
10. начин на отчитане изпълнението на проекта;
11. вид и размер на обезпечението за изпълнение на задълженията по договора;
12. вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията по договора;
13. контрол по изпълнението на задълженията на страните;
14. начини за уреждане на споровете между страните;
15. основания за предсрочно прекратяване на договора и правата на изправната страна;
16. други елементи, по които е постигнато съгласие между страните.
(3) Инвестиционният проект е неразделна част от договора по ал. 1.
(4) За допустимите разходи, натрупването на помощи и интензитета на помощта при предоставяне на регионални инвестиционни помощи за инвестиции и за заетост се прилагат изискванията на чл. 7, 8 и 14 от Регламента.

Глава девета.
КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ (НОВА - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г.)


Чл. 69. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) (1) Контролът по изпълнение на инвестиционните проекти, получили сертификат за клас А и клас Б инвестиция, се извършва от:
1. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) министъра на иновациите и растежа или от оправомощено от него длъжностно лице от администрация към него или от друг орган на изпълнителната власт, предоставящ насърчителната мярка;
2. оправомощено от министъра на труда и социалната политика длъжностно лице по отношение на изпълнението на договор с инвеститора за предоставяне на средства за обучението и изпълнението на параметрите на инвестиционния проект, свързани със заетостта.
(2) Контролът по ал. 1, т. 1 се осъществява по отношение на изпълнението на инвестицията като минимален размер и/или минимален брой разкрити нови работни места и срок в съответната икономическа дейност.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) Размерът на извършените инвестиции се удостоверява за отчетния период с годишен/междинен финансов отчет по реда на Закона за счетоводството. Към финансовия отчет се прилага справка по образец (публикуван на интернет страницата на БАИ и МИ), в която са описани активите по проекта и тяхната стойност. Справката се изготвя в съответствие с правилата за признаване на материални/нематериални дълготрайни активи (текущи/нетекущи), установени в МСС (НСФОМСП), и се заверява от регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит. Разходите по дейността на одитора са за сметка на инвеститора. За целите на преценката дали активите, описани в справката, касаят икономическата дейност по проекта или друга допълнителна дейност, контролният орган по ал. 1 може да извършва и фактическа проверка.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.) Броят на наетия персонал на пълно работно време при условията и по реда на Кодекса на труда, заел създадените нови работни места, се удостоверява за отчетния период с документ от Националната агенция за приходите. Допълнително, при поискване от страна на контролния орган, могат да бъдат представени копия на трудовите договори, копия на актове за прекратяване на трудовото правоотношение и уведомления за тях съгласно Кодекса на труда, декларация по образец за внесените осигурителни вноски във фондовете на държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса, копие на разплащателната ведомост или справка за изплатените средства за възнаграждения на наетите лица - поименно и с други относими документи.
(5) Контролът по изпълнението на инвестиционните проекти с общинско значение с издаден сертификат клас В по чл. 22з ЗНИ се осъществява от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице по реда на тази глава.
(6) Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице изготвя годишен доклад за издадените сертификати за инвестиция от клас В и предоставените насърчителни мерки, който представя на областния управител и на изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции, като агенцията го включва в годишния си доклад за инвестициите в страната по чл. 11б, т. 5 ЗНИ.


Чл. 70. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Контролът по изпълнението на приоритетните инвестиционни проекти се извършва от:
1. определения с решение на Министерския съвет орган, или
2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) министъра на иновациите и растежа или упълномощен от него второстепенен разпоредител с бюджет към него или друг орган на изпълнителната власт, предоставящ помощта;
3. упълномощено от министъра на труда и социалната политика лице по отношение на изпълнението на проекта за обучението и изпълнението на параметрите на инвестиционния проект, свързани със заетостта.


Чл. 71. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.) (1) Контролът по изпълнението на сключените договори за прилагане на мерките по чл. 22а, 22б, 22в, 22д и 22е от ЗНИ се урежда в съответния договор.
(2) Размерът на разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи по проекта се потвърждава от регистриран одитор.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) При договорите по чл. 22в и 22д от ЗНИ размерът на допустимите разходи и изпълнението на изискванията по отношение на създаването и поддържането на заетост и разходите за възнаграждения, осигуровки и/или обучение се потвърждават от регистриран одитор въз основа на ясни, конкретни и актуални документни доказателства.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на правилника:
1. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.)
1а. (нова - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) "Регламент (ЕС) № 651/2014" по смисъла на правилника е Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.), изменен с Регламент (ЕС) 2017/1084 на Комисията от 14 юни 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение на помощите за пристанищните и летищните инфраструктури, праговете за уведомяване за помощи за култура и опазване на културното наследство и помощи за спортни и мултифункционални инфраструктури за отдих, както и относно схемите за регионална оперативна помощ за най-отдалечените региони и за изменение на Регламент (ЕС) № 702/2014 по отношение на изчисляването на допустимите разходи (ОВ, L 156/1 от 20 юни 2017 г.), Регламент (ЕС) 2020/972 на Комисията от 2 юли 2020 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1407/2013 по отношение на удължаването на срока на неговото действие и за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение на удължаването на срока на неговото действие и съответни промени (ОВ, L 215 от 7 юли 2020 г.) и Регламент (ЕС) 2021/1237 на Комисията от 23 юли 2021 г. (ОВ, L 270 от 29 юли 2021 г.).
1б. (нова - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) "Регламент (ЕС) № 1407/2013" по смисъла на правилника е Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352 от 24 декември 2013 г.), изменен с Регламент (ЕС) 2020/972 на Комисията от 2 юли 2020 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1407/2013 по отношение на удължаването на срока на неговото действие и за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение на удължаването на срока на неговото действие и съответни промени (ОВ, L 215 от 7 юли 2020 г.).
2. "Обезпечение" е всяко поръчителство, гаранция, залог, ипотека или изявление, което обезпечава изпълнението на задължение по договорите, уредени в този правилник.
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) "Голям инвестиционен проект" е инвестиция по чл. 12 ЗНИ с допустими разходи с левова равностойност над 50 млн. евро, изчислени по цени и обменни курсове към датата на предоставяне на помощта, включително единен инвестиционен проект; всяка инвестиция по чл. 12 ЗНИ, започната от един и същ бенефициер (на равнище група) в срок три години считано от датата на започване на работите по друга подпомогната инвестиция в същия регион от ниво 3 по Общата класификация на териториалните единици за статистически цели, се счита за част от единен инвестиционен проект.
4. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) "Интензитет на помощта, изразен в настоящ брутен грантеквивалент на помощта" е сконтираната стойност на помощта, изразена като процент от сконтираната стойност на допустимите разходи към момента на предоставяне на помощта по приложимия сконтов лихвен процент, определен от Европейската комисия.
5. "Пазарна цена" е цената, на която би трябвало да се извърши продажбата на недвижимия имот или учредяването на ограничено вещно право по силата на частен договор между продавача и кандидат-купувача в деня на оценката, при условие че собствеността е предложена публично, че пазарните условия позволяват нормално прехвърляне и че е налице нормален период от време за водене на преговорите за продажба, съобразен с характера на собствеността.
6. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.)
8. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) "Малки и средни предприятия" са предприятията, които изпълняват критериите, определени в Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.
9. (нова - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) "Големи предприятия" са предприятията, които не изпълняват критериите, определени в Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.
10. (нова - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) "Предприятие в затруднено положение" е предприятие, по отношение на което е изпълнено поне едно от следните обстоятелства:
а) в случай на "дружество с ограничена отговорност" (което не е МСП, което съществува по-малко от три години, или, за целите на допустимостта за помощите за рисково финансиране, МСП, което е извършило своята първа търговска продажба преди най-много 7 години и което отговаря на условията за инвестиции за рисково финансиране въз основа на извършен от избрания финансов посредник финансов и правен анализ), когато неговият записан акционерен/дялов капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби; такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) води до отрицателен кумулативен резултат, който надхвърля половината от записания акционерен/дялов капитал; за целите на настоящата разпоредба под понятието "дружество с ограничена отговорност" се разбира по-специално видовете дружества, посочени в приложение I към Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета, а понятието "акционерен капитал" включва, когато е уместно, премии от акции;
б) в случай на дружество, при което поне някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на дружеството (което не е МСП, което съществува по-малко от три години, или, за целите на допустимостта за помощите за рисково финансиране, МСП, което е извършило своята първа търговска продажба преди най-много 7 години и което отговаря на условията за инвестиции за рисково финансиране въз основа на извършен от избрания финансов посредник финансов и правен анализ), когато капиталът, вписан в баланса на дружеството, е намалял с повече от половината поради натрупани загуби; за целите на настоящата разпоредба под понятието "дружество, при което поне някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на дружеството" се разбира по-специално типовете дружества, посочени в приложение II към Директива 2013/34/ЕС;
в) когато предприятието е в процедура по колективна несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на процедура по колективна несъстоятелност по искане на неговите кредитори;
г) когато предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране;
д) когато предприятието не е МСП и през последните две години:
аа) съотношението задължения/собствен капитал на предприятието е било по-голямо от 7,5, и
бб) съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено на основата на EBITDA, е било под 1,0.
11. (нова - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) "Интензитет на помощта" е брутният размер на безвъзмездна помощ, изразен като процент от допустимите разходи, преди приспадането на данъци или други такси.
12. (нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) "Органи на изпълнителната власт", "централни и териториални органи на изпълнителната власт" са определените в чл. 19 от Закона за администрацията.
13. (нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) "Административен орган" е органът, който принадлежи към системата на изпълнителната власт, както и всеки носител на административни правомощия, овластен въз основа на закон по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Административнопроцесуалния кодекс.
14. (нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) "Инвеститор" е всяко физическо лице или организация, която кандидатства за получаване на сертификат за клас инвестиция или осъществява проект, получил сертификат за клас инвестиция по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.
15. (нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) "Организация" е юридическо лице или сдружение на юридически или физически лица, което е организационно обособено, по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на Административнопроцесуалния кодекс.
16. (нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) "Средносписъчна численост на персонала" е създадената и поддържана заетост за съответната финансова година, определена съгласно методиката за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на персонала на Националния статистически институт и отразена в годишния отчет за дейността по реда на Закона за статистиката, Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
17. (нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) За изчисляване на интензитета на държавна помощ, платима на няколко вноски, помощта и допустимите разходи следва да бъдат сконтирани до тяхната стойност към момента на предоставянето на помощта при използване на сконтовия лихвен процент, използван за нуждите на държавните помощи. Действащият сконтов лихвен процент за нуждите на държавните помощи е посочен на електронен адрес: http://stateaid.minfin.bg/bg/page/424. Съгласно методологията за определяне на сконтовия лихвен процент в "Съобщение на Комисията относно преразглеждане на метода за определяне на референтните и сконтови лихвени проценти" (ОВ, С 14/02, 19.01.2008), за да се отчетат значителните и резките промени, се прави периодична актуализация.
18. (нова - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) "Същата или подобна дейност" е дейност, попадаща в същия клас (четирицифрен код) от статистическата класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2, установена с Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (ОВ, L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).
19. (нова - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) "Брутен грантеквивалент на безвъзмездна помощ" е размерът на помощта, ако тя е била предоставена на бенефициера под формата на безвъзмездни средства, преди приспадането на данъци или други такси.
20. (нова - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) "Работещ с увреждания" е всяко лице, което:
а) е признато за работещо лице с увреждания съгласно националното законодателство, или
б) е с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с различни пречки би могла да възпрепятства неговото пълноценно и ефективно участие в работната среда при равни условия с останалите работещи.
21. (нова - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) "Работещ в неравностойно положение" е лице, което:
а) не е било на редовна платена работа през последните 6 месеца, или
б) е на възраст между 15 и 24 години, или
в) не е завършило горната степен на общообразователния курс или професионална квалификация (Международна стандартна класификация на образованието 3) или са изминали най-много две години от завършването му на пълния курс на обучение и което все още не е намерило редовна платена работа, или
г) е на възраст над 50 години, или
д) живее само и има на издръжка едно или повече лица, или
е) работи в сектор или професия в държава членка, където неравновесието между половете е поне с 25 на сто по-високо от средното неравновесие между половете за всички икономически сектори в съответната държава членка, и принадлежи към пола, който е по-слабо представен, или
ж) е представител на етническо малцинство в държава членка и се нуждае от повишаване на своята езикова или професионална квалификация или от обогатяване на трудовия си опит, за да се подобрят перспективите му за получаване на достъп до трайна заетост.
22. (нова - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) "Коригиран размер на помощта" е максимален допустим размер на помощта за голям инвестиционен проект, изчислен по формулата "максимален размер на помощта" = R (A + 0,50 x B + 0 x С), където "R" е максималният интензитет на помощта, приложим в съответния регион, който е включен в одобрена карта на регионалните помощи, който е в сила към датата на предоставяне на помощта, с изключение на увеличения интензитет на помощта за МСП; "А" са първоначалните допустими разходи - 50 млн. евро; "B" е частта от допустимите разходи между 50 и 100 млн. евро; "C" е частта от допустимите разходи над 100 млн. евро, по смисъла на чл. 2, т. 20 от Регламент (ЕС) № 651/2014; при предоставяне на регионална помощ по реда на Насоките за регионалната държавна помощ (ОВ, C 153 от 29 април 2021 г., стр. 1) "коригиран размер на помощта" е предвиденият в точка 19, подточка 3 от насоките.
23. (нова - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) "План за оценка" е документ, който съдържа поне следните минимални елементи: целите на схемата за помощ, която е предмет на оценяване, въпросите за оценяване, показателите за резултати, предвидената методология на оценяване; изискванията, свързани със събирането на данните; предложената времева рамка за оценяване, включително датата на предаване на окончателния доклад за оценка, описанието на независимия орган, който извършва оценката, или критериите, които ще бъдат използвани за неговото избиране, и вариантите за осигуряване на публичността на оценката.
24. (нова - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) "Помощ" е всяка мярка, която изпълнява всички критерии, определени в член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
25. (нова - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г.) "Единен инвестиционен проект" е всяка първоначална инвестиция по смисъла на чл. 2, т. 49 от Регламент (ЕС) № 651/2014, започната от един и същ бенефициер (на равнище група) в срок три години считано от датата на започване на работите по друга подпомогната инвестиция в същия регион от ниво 3 по Общата класификация на териториалните единици за статистически цели.
26. (нова - ДВ, бр. 41 от 2018 г., в сила от 18.05.2018 г.) "Преместване" означава прехвърлянето на същата или на подобна дейност или на част от нея от предприятие в една от договарящите страни по Споразумението за ЕИП (първоначално предприятие) към предприятието, в което се извършват подпомаганите инвестиции, на територията на друга договаряща страна по Споразумението за ЕИП (подпомагано предприятие). Прехвърляне е налице, когато продукт или услуга в първоначалното и в подпомаганото предприятие поне отчасти преследва същите цели и отговаря на търсенето или на нуждите на едни и същи клиенти и води до загуба на работни места в същата или подобна дейност в едно от първоначалните предприятия на бенефициера в ЕИП.
27. (нова - ДВ, бр. 41 от 2018 г., в сила от 18.05.2018 г.) "Група предприятия" са свързани предприятия по смисъла и при условията на Приложение 1 към Регламента (ЕС) № 651/2014.
28. (нова - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) "Първоначална инвестиция в полза на нова стопанска дейност" означава инвестиция в материални и нематериални активи, свързана със създаването на нов стопански обект или с диверсификацията на дейността на стопанския обект, при условие че новата дейност не е същата или подобна на дейността, упражнявана от стопанския обект в миналото.
29. (нова - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) "Индустриална зона" е един или съвкупност от два или повече съседни поземлени имота, разположени на територии, за които съгласно устройствен план е определено предназначение за производствени дейности.
30. (нова - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) "Технологичен парк" е този, който отговаря на изискванията за индустриална зона, но с преобладаващи научноизследователска и развойна дейност и/или образование, и/или информационни технологии и за иновационни дейности за технологично обновяване на производствени продукти и технологии. Допустима е допълваща инвестиционна дейност в преработващата промишленост или в друг производствен сектор.

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г.) Икономическите дейности, определени с кодове съгласно Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE Rev. 1.1), на която съответства Националната класификация на икономическите дейности ("НКИД - 2003") до 1 януари 2008 г. по § 7, са:
1. преработваща промишленост:
а) (доп. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г.) преработваща промишленост сектор "D" (подсектори "DA" до "DN" включително, високотехнологичните производства по чл. 3, ал. 5);
б) производство на химични продукти "D 24";
в) (отм. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г.)
г) производство на машини, оборудване и домакински уреди "D 29";
д) производство на канцеларска и електронноизчислителна техника "D 30";
е) производство на електрически машини и апарати, некласифицирани другаде, "D 31";
ж) производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника "D 32";
з) производство на медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти; производство на часовници "D 33";
и) производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета "D 34";
к) производство на превозни средства, без автомобили "D 35", с изключение на строителство и ремонт на плавателни съдове "35.1";
л) (отм. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г.)
м) (отм. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г.)
2. производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници с код "E 40";
3. (доп. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г.) от сектора на услугите - високотехнологичните производства по чл. 3, ал. 6:
а) дейности в областта на компютърните технологии "К 72";
б) научноизследователска и развойна дейност "К 73";
в) образование "М 80";
г) хуманно здравеопазване "N 85.1".


§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г.) Икономическите дейности и продуктите по чл. 2, ал. 5 и 6 съгласно Регламент № 800/2008 са:
1. "преработка на селскостопански продукти" - всяко обработване на селскостопански продукт, в резултат на което се получава продукт, който също е селскостопански, с изключение на дейностите, извършвани в стопанството, нужни за приготвяне на животински или растителен продукт за първа продажба;
2. "търговия на селскостопански продукти" - съхранение или излагане с цел продажба, предлагане за продажба, доставка или всеки друг начин на пласиране на пазара, с изключение на първата продажба от първичния производител на търговците или преработвателите, и всяка дейност за подготовка на продукта за първа продажба; продажба от първичен производител на крайните потребители се счита за търгуване, ако се осъществява в отделно помещение, предназначено за тази цел, като "селскостопански продукт" означава:
а) (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) продуктите, изброени в приложение I на Договора за създаване на ЕО, с изключение на продукти от рибарство и аквакултура, обхванати от Регламент (ЕО) № 104/2000;
б) продуктите, попадащи под кодове по комбинирана номенклатура 4502, 4503 и 4504 (коркови продукти);
в) продуктите, предназначени за имитация или заместване на млякото и млечните продукти, посочени в Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета;
3. "дейности в стоманодобивен сектор", които са свързани с производството на един или повече от следните продукти:
а) чугун на блокове и феросплави: чугун за производство на стомана, леярски чугун и друг чугун за производство на стомана, шпигелайзен (железно-манганови сплави) и високовъглеродни железно-манганови сплави, без да се включват други феросплави;
б) суровини и полуготови продукти от желязо, обикновена стомана или специална стомана: лята стомана, на блокове или не, включително блокове за коване на полуготови изделия: блуми, пръти и сляби; листове и листове покалаена ламарина; горещо валцувани коилси, с изключение на производство на лята стомана за леене от малки и средни леярни;
в) готови продукти след гореща обработка на желязо, обикновена стомана или специална стомана: релси, траверси, сглобяеми плоскости, единични плоскости, профили, тежки секции с дебелина 80 mm и по-голяма, валцувани плоскости, профили и секции с дебелина, по-малка от 80 mm, и плоскости, по-тънки от 150 mm, тел, тръби с кръгло сечение и други профили, горещо валцувани вериги и ленти (включително ленти за тръби), плоско валцувани продукти и листове с дебелина 3 mm или повече, плоско валцувани продукти с универсално предназначение с дебелина 150 mm или повече, с изключение на тел и продукти от тел, полирани пръти и железни отливки;
г) готови продукти след студена обработка на желязо: покалаена ламарина, матова ламарина, черна ламарина, галванизирани или с други видове покритие листове ламарина, студено валцувани листове, електролитни листове, ленти за покалаена ламарина, студено валцувани плоскости, във формата на коилси или ленти;
д) тръби: всички безшевни стоманени тръби, запоени стоманени тръби с диаметър, превишаващ 406,4 mm;
4. "производство на синтетични влакна" означава:
а) екструдиране/текстуриране на всички основни видове влакна и прежди на база полиестер, полиамид, акрил или пропилен независимо от предназначението им, или
б) полимеризация (включително поликондензация), когато е интегрирана в процеса на екструдиране предвид използваното оборудване, или
в) всички спомагателни процеси, които са свързани с едновременното инсталиране на мощности за екструдиране/текстуриране от потенциалния получател или от друго дружество, принадлежащо към същата група, и които при конкретния вид стопанска дейност обикновено са интегрирани в тези мощности предвид използваното оборудване.
5. (нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) дейностите във въгледобивния сектор са определените съгласно Регламент на Съвета № (ЕО) 1407/2002 съгласно съображение 13 от Преамбюла на Регламент № 800/2008;
6. (нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) дейностите и продуктите на "корабостроителния сектор" са определените в Рамката на държавните помощи за корабостроенето (ОВ, C 317/2003) съгласно съображение 14 от Преамбюла на Регламент № 800/2008.


§ 2б. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) Икономическите дейности и продуктите по чл. 2, ал. 5 и 6 съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 са:
1. "стоманодобивен сектор" означава всички дейности, свързани с производството на един или повече от следните продукти:
а) чугун на блокове и феросплави - чугун за производство на стомана, леярски чугун и друг чугун за производство на стомана, шпигелайзен (желязно-манганови сплави) и високовъглеродни желязно-манганови сплави, без да се включват други феросплави;
б) суровини и полуготови продукти от желязо, обикновена стомана или специална стомана - лята стомана, на блокове или не, включително блокове за коване на полуготови изделия: блуми, пръти и сляби, листове и листове покалаена ламарина, горещо валцувани коилси, с изключение на производство на лята стомана за леене от малки и средни леярни;
в) готови продукти след гореща обработка на желязо, обикновена стомана или специална стомана - релси, траверси, сглобяеми плоскости, единични плоскости, профили, тежки секции с дебелина 80 mm и по-голяма, валцувани плоскости, профили и секции с дебелина, по-малка от 80 mm, и плоскости, по-тънки от 150 mm, тел, тръби с кръгло сечение и други профили, горещо валцувани вериги и ленти (включително ленти за тръби), плосковалцовани продукти и листове с дебелина 3 mm или повече, плосковалцовани продукти с универсално предназначение с дебелина 150 mm или повече, с изключение на тел и продукти от тел, полирани пръти и железни отливки;
г) готови продукти след студена обработка на желязо - покалаена ламарина, матова ламарина, черна ламарина, галванизирани или с други видове покритие листове ламарина, студено валцувани листове, електролитни листове, ленти за покалаена ламарина, студено валцувани плоскости, във формата на коилси или ленти;
д) тръби - всички безшевни стоманени тръби, запоени стоманени тръби с диаметър, надхвърлящ 406,4 mm;
2. "сектор за производство на синтетични влакна" означава:
а) екструдиране/текстуриране на всички основни видове влакна и прежди на база полиестер, полиамид, акрил или пропилен независимо от предназначението им, или
б) полимеризация (включително поликондензация), когато е интегрирана в процеса на екструдиране предвид използваното оборудване, или
в) всички спомагателни процеси, които са свързани с едновременното инсталиране на мощности за екструдиране/текстуриране от потенциалния бенефициер или от друго дружество, принадлежащо към същата група, и които при конкретния вид стопанска дейност обикновено са интегрирани в тези мощности предвид използваното оборудване;
3. "транспортен сектор" означава превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или срещу възнаграждение; по-конкретно "транспортен сектор" означава следните дейности по NACE Rev. 2:
а) NACE 49: Сухопътен транспорт и тръбопроводен транспорт с изключение на NACE 49.32 Таксиметрови превози, 49.42 Услуги по преместване, 49.5 Тръбопроводен транспорт;
б) NACE 50: Воден транспорт;
в) NACE 51: Въздушен транспорт с изключение на NACE 51.22 Космически транспорт;
4. "търговия със селскостопански продукт" означава държане или излагане с цел продажба, предлагане за продажба, доставяне или пускане на пазара по друг начин с изключение на първата продажба от първичния производител на прекупвачи или преработватели, както и всяка една дейност по подготвяне на продукта за тази първа продажба; продажбата от първичен производител на крайни потребители се счита за търговия, ако се осъществява в отделни помещения, предвидени за тази цел;
5. "първично селскостопанско производство" означава производство на продукти на почвата и на животновъдството, изброени в приложение I към Договора, без да се извършват никакви по-нататъшни операции, с които се променя естеството на тези продукти;
6. "преработка на селскостопански продукти" означава всяка една операция върху селскостопански продукт, от която се получава също селскостопански продукт, с изключение на дейностите, осъществявани на място в земеделското стопанство, които са необходими за подготовката на животински или растителен продукт за първата му продажба; подготовка на продукцията за първа продажба включва една или комбинация от дейности, свързани с почистването, подготовката за съхранение, съхранението, сортирането, маркирането, опаковането и транспортирането на земеделски продукти, доене, жътвата, прибирането и вършитбата на реколта и зърнени храни или опаковането на яйца и други сходни дейности;
7. "селскостопански продукт" означава продукти, изброени в приложение I към Договора, с изключение на продукти на рибарството и аквакултурите, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г.;
8. "въглища" означава висококалорични, среднокалорични и слабокалорични въглища от категория А и В по смисъла на Международната система за кодификация на въглищата, съставена от Икономическата комисия за Европа на ООН и пояснена в Решението на Съвета от 10 декември 2010 г. относно държавната помощ за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини.

§ 2в. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) (1) Инвестициите в дълготрайни материални и нематериални активи за създаването на ново предприятие, разширяването на съществуващо предприятие/дейност, диверсификация (разнообразяване) на производството на предприятието/дейността с нови продукти или съществена промяна в цялостния производствен процес на съществуващо предприятие/дейност по чл. 12, ал. 2, т. 1 ЗНИ се насърчават по реда на закона и този правилник, като се взема предвид понятието "establishment" по смисъла на чл. 2, т. 49, буква "а" от Регламент (ЕС) № 651/2014, съответно понятието "стопански обект" в официалния превод на български език на чл. 2, т. 49, буква "а" от Регламент (ЕС) № 651/2014, при условие че то се отнася до инвестицията (инвестиционния проект) - обект на подпомагане.
(2) Понятията "enterprise" и "undertaking" по смисъла на чл. 2, т. 2, 18 и 24 от Регламент (ЕС) № 651/2014 със съответния им превод на български език като "предприятие" и понятието "undertaking" по смисъла на чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.) със съответния му превод на български език като "предприятие" се отнасят за субекта, получаващ помощта, и се разграничават от понятието "предприятие" по чл. 12, ал. 2, т. 1 ЗНИ, представляващо обекта на подпомагане.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. (1) Инвестиционните проекти, получили сертификат за клас инвестиция по реда на отменения Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, се насърчават до осъществяването на инвестицията, но за срок не по-дълъг от 3 години, считано от датата на издаване на сертификат.
(2) Инвестиционните проекти по ал. 1 със сертификат за първи клас инвестиция могат да бъдат насърчавани с финансово подпомагане за изграждане на елементи на техническата инфраструктура по досегашния ред, ако отговарят кумулативно на следните условия:
1. искането по чл. 34, т. 1 да е подадено в срок до 3 месеца от влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите (ДВ, бр. 42 от 2007 г.);
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) да са изпълнени изискванията на Регламент № 800/2008 по отношение на схема за регионална помощ за предоставяне на помощ и условията по глава седма, или
3. да е получено одобрение от Европейската комисия за съвместимостта на планираната държавна помощ по реда на Закона за държавните помощи в случаите по глава седма.
(3) Инвестиционните проекти по ал. 1 със сертификат за първи клас инвестиция се насърчават с прехвърляне право на собственост или с учредяване на ограничено вещно право по досегашния ред при спазване на действащото законодателство в областта на държавните помощи.


§ 4. Постъпилите до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите (ДВ, бр. 42 от 2007 г.) заявления за издаване на сертификат за клас инвестиция се разглеждат по досегашния ред.


§ 5. Всички помощи, предоставени в нарушение на Закона за държавните помощи и неотговарящи на условията на регламентите, посочени в правилника, подлежат на възстановяване по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в съответствие с Регламент на Съвета (ЕС) 659/1999 от 22 март 1999 г., формулиращ подробни правила за прилагането на чл. 88 от Договора за създаване на Европейската общност.


§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г.) Схемата за регионална помощ съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1628/2006 на Комисията за прилагане на чл. 87 и 88 от Договора по отношение на националната регионална помощ (ОВ, L 302 от 1.11.2006) се прилага до влизането в сила на постановлението, а Регламент на Комисията (ЕС) № 68/2001 относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на помощта за обучение е в сила до 31 декември 2008 г.


§ 7. До влизането в сила от 1 януари 2008 г. на Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г., установяващ статистическа класификация на икономическите дейности NACE Ревизия 2 и изменящ Регламент на Съвета № 3037/90, както и някои регламенти на Общността относно специфични статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006), кодовете на сектор/подсектор и раздели, посочени в чл. 2 и 3, са тези от Статистическата класификация на икономическите дейности в ЕО (NACE Rev. 1.1), на която съответства Националната класификация на икономическите дейности ("НКИД - 2003") съгласно § 2.


§ 8. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) В срок до 3 работни дни от влизането в сила на правилника министърът на икономиката, енергетиката и туризма изготвя информация относно схемата за обучение по глава шеста във формата съгласно приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи.


§ 9. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) В срок до 3 работни дни от влизането в сила на правилника министърът на икономиката, енергетиката и туризма или упълномощено от него длъжностно лице изготвя резюмирана информация относно схемата за насърчаване на инвестиции във формата съгласно приложение № 4 към чл. 6, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи.


§ 10. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) В срок до 3 месеца от влизането в сила на правилника министърът на икономиката, енергетиката и туризма утвърждава методологията по чл. 35, ал. 4.


§ 10а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 14.11.2014 г.) След 30 юни 2014 г. при недопускане предоставянето на неправомерна държавна помощ се прилагат разпоредбите на:
1. Член 2, ал. 2 - 8, чл. 3 и - при провеждане на процедурата по издаване на сертификат за инвестиция клас А или Б по реда на глава втора.
2. Глава пета, с изключение на чл. 38.


§ 10б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 14.11.2014 г.) В случаите по § 10а органите, провеждащи процедурата по глава втора или по глава пета, извършват оценка за съответствие със законодателството в областта на държавните помощи.


§ 10в. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г.) С привеждането в съответствие на правилника с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 651/2014 разпоредбите на глава първа, чл. 38 от глава пета, глава шеста, глава седма и глава седма "а" са в сила и се прилагат до края на действието на Регламент (ЕС) № 651/2014.

§ 11. Правилникът се приема на основание § 28 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите (ДВ, бр. 37 от 2004 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 ОТ 6 МАРТ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 17.03.2009 Г.)

§ 38. Разпоредбите на глави първа, пета, шеста и седма са в сила до 31 декември 2013 г., освен ако Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 г. относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на чл. 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) (ОВ, L 214 от 09.08.2008 г.) бъде изменен преди тази дата с нов регламент.

§ 39. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 39. В Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 20 от 2009 г.), навсякъде думите "министъра на икономиката и енергетиката" се заменят с "министъра на икономиката, енергетиката и туризма", думите "министърът на икономиката и енергетиката" се заменят с "министърът на икономиката, енергетиката и туризма" и думите "Министерството на икономиката и енергетиката" се заменят с "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159 ОТ 29 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г.)

§ 56. Инвеститори, получили сертификат за инвестиция клас А или клас Б по досегашния ред, могат за срока на действие на издадения им сертификат да прилагат минималните размери на инвестицията за проекти в икономическите дейности, регламентирани с постановлението.

§ 57. След влизането в сила на постановлението министърът на икономиката, енергетиката и туризма изготвя информация за измененията относно регионалната помощ по схема № Х426/2009 и помощ за обучение по схема № Х427/2009, съобщени на Европейската комисия по реда и в срока по чл. 9 от Закона за държавните помощи, във връзка с чл. 9 от Регламент № 800/2008.

§ 58. В срок до 3 месеца от влизането в сила на постановлението министърът на икономиката, енергетиката и туризма утвърждава актуализирана методология по чл. 35, ал. 4 с оценъчната процедура за приоритетните инвестиционни проекти съгласно чл. 66, ал. 6.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 ОТ 6 МАРТ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 12.03.2013 Г.)

§ 41. Разпоредбите на глава седма "а" са в сила до 31 декември 2013 г., освен ако Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 г. относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) (ОВ, L 214 от 9.08.2008 г.) бъде изменен преди тази дата с нов регламент.

§ 42. Инвеститори, получили сертификат за инвестиция клас А или клас Б или за приоритетен проект по досегашния ред, могат за срока на действие на издадения им сертификат да прилагат минималните размери на инвестицията по чл. 3, регламентирани с правилника, в съответните икономически дейности.

§ 43. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма изготвя информация за измененията относно регионалната помощ по схема № Х 351/10, съобщена на Европейската комисия по реда и в срока по чл. 9 от Закона за държавните помощи, във връзка с чл. 9 от Регламент № 800/2008.

§ 44. В срок до 3 месеца от влизането в сила на постановлението министърът на икономиката, енергетиката и туризма актуализира методологията по чл. 35, ал. 4 с оценъчната процедура за сертифицираните инвестиционни проекти, заявили ползването на мярката за финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка задължителни осигурителни и здравни вноски съгласно глава седма "а".

§ 45. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)

§ 83. В Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 20 и 93 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г. и бр. 24 от 2013 г.), навсякъде думите "образованието, младежта и науката" се заменят с "образованието и науката".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2014 Г.)

§ 2. Разпоредбите на глави първа и шеста са в сила до 30 юни 2014 г.

§ 3. Разпоредбите на глави пета, седма и седма "а" са в сила до 31 декември 2013 г., а при условие че Европейската комисия одобри удължаване или не възрази срещу удължаване на Картата на регионалните помощи 2007 - 2013 за Република България, приета с Решение № 1 на Европейската комисия от 2007 г., тези разпоредби са в сила и се прилагат до 30 юни 2014 г. съобразно условията на акта на Европейската комисия относно удължаването на Картата на регионалните помощи 2007 - 2013 за Република България.

§ 4. В случая по § 3 министърът на икономиката и енергетиката оповестява публично условията на акта на Европейската комисия относно удължаването на Картата на регионалните помощи 2007 - 2013 за Република България на интернет страницата на Министерството на икономиката и енергетиката.

§ 5. Удължаването на срока на действие на разпоредбите относно регионалната инвестиционна помощ и регионална помощ за заетост по схема № Х 351/10 (изменен на SA.36402 (13/Х) и финансовото подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация по схема № Х 350/2010 (изменен на SA.31505 (13/Х) се смята за съобщено на Европейската комисия на основание чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1224/2013 на Комисията от 29 ноември 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 800/2008 по отношение на периода на неговото прилагане (ОВ, L 320/22 от 30 ноември 2013 г.).

§ 6. Предложенията за издаване или за отказ за издаване на сертификат по чл. 13, ал. 2 и исканията за прилагане на насърчителни мерки за проекти, работата по които е започнала или ще започне преди 1 юли 2014 г., се предоставят на министъра на икономиката и енергетиката, съответно се подават в Министерството на икономиката и енергетиката най-късно на 30 април 2014 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 ОТ 17 АПРИЛ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 25.04.2014 Г.)

§ 30. Постъпилите до влизането в сила на това постановление заявления за издаване на сертификат за клас инвестиция или за приоритетен инвестиционен проект се разглеждат по досегашния ред. Становището по чл. 4, ал. 4 ППЗНИ се представя и в тези случаи.

§ 31. При прилагане на мярката по чл. 22д ЗНИ във връзка с чл. 61г ППЗНИ средства за възстановяване на реално направени вноски по чл. 61г, ал. 1 ППЗНИ за месеците януари - юни 2014 г., при наличие на възможност, могат да бъдат изплатени и в периода юли - декември 2014 г. при спазване на останалите изисквания на чл. 61г и на глава седма "а" ППЗНИ и в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет за 2014 г. средства по чл. 15, ал. 5 ЗНИ по договори/меморандуми, сключени с инвеститор до 30 юни 2014 г. (в рамките на срока по § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 305 на Министерския съвет от 2013 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 2 от 2014 г.).

§ 32. Навсякъде в правилника думите "министърът на икономиката, енергетиката и туризма", "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" и "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката" и "Министерството на икономиката и енергетиката".

§ 33. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 358 ОТ 5 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 14.11.2014 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 ОТ 26 МАЙ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 ОТ 6 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 13.11.2015 Г.)

§ 51. Навсякъде в правилника думите "приемливи" и "приемливите" се заменят съответно с "допустими" и "допустимите".

§ 52. В срок до 3 работни дни от влизането в сила на постановлението министърът на икономиката изготвя информация във формата съгласно Приложение ІІ към Регламент (ЕС) № 651/2014 относно схемата за регионална инвестиционна помощ и схемата за обучение, която се предоставя на Европейската комисия по реда на чл. 9 от Закона за държавните помощи.

§ 53. За инвестиционните проекти, за които до влизането в сила на постановлението е подадено заявление или е издаден сертификат за инвестиция от клас А, клас Б или приоритетен инвестиционен проект, насърчителните мерки, представляващи държавна помощ, се прилагат, ако са изпълнени условията на Регламент (ЕС) № 651/2014 и работата по инвестиционния проект или по проекта за обучение не е започнала преди влизането в сила на постановлението, за което инвеститорите подават нарочна декларация.

§ 54. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 86 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 27.10.2017 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 ОТ 11 МАЙ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ


(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 18.05.2018 Г.)

§ 21. Схемата за регионална инвестиционна помощ и схемата за помощ за обучение, освободени от задължението за уведомяване по Регламент (ЕС) № 651/2014, не се прилагат от 10 януари 2018 г. до привеждането на правилника в съответствие с Регламент (ЕС) № 651/2014.

§ 22. (1) Изменените схема за регионална инвестиционна помощ и схема за помощ за обучение влизат в сила едновременно с влизането в сила на постановлението.
(2) В срок до 3 работни дни от влизането в сила на постановлението министърът на икономиката изготвя информация във формата съгласно Приложение II към Регламент (ЕС) № 651/2014 относно измененията на схемата за регионална инвестиционна помощ и схемата за обучение, която се предоставя на Европейската комисия по реда на чл. 29 от Закона за държавните помощи.

§ 23. За инвестиционните проекти, за които до изтичането на 9 януари 2018 г. на шестмесечния период на приспособяване по § 21 е подадено заявление или е издаден сертификат за инвестиция от клас А, клас Б или приоритетен инвестиционен проект, насърчителните мерки, представляващи държавна помощ, се прилагат, ако са изпълнени условията на Регламент (ЕС) № 651/2014.

§ 24. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 22.10.2019 Г.)

§ 3. Започналите производства се довършват по досегашния ред.

§ 4. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297 ОТ 4 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 06.11.2020 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 43 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 10.06.2022 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 14.10.2022 Г.)

§ 30. (1) Предприятие на равнище група - получател на регионална помощ, в което между 1 януари 2020 г. и 30 юни 2021 г. поради пандемията от COVID-19 са прекратени трудови правоотношения на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 - 4 от Кодекса на труда, не се счита за нарушило задълженията за преместване, поети преди 31 декември 2019 г.
(2) За предприятие от групата, което е на територията на друга договаряща страна по Споразумението за ЕИП, изключението по ал. 1 се прилага в съответствие с правните основания за временно или окончателно съкращаване на персонал по смисъла на съображение 9, изречение трето от преамбюла на Регламент (ЕС) 2020/972 на Комисията от 2 юли 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1407/2013 по отношение на удължаването на срока на неговото действие и за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение на удължаването на срока на неговото действие и съответни промени.

§ 31. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.) Предприятия в затруднено положение в резултат на последиците от пандемията от COVID-19 са допустими за получаване на помощ съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014, когато не са били в затруднено положение към 31 декември 2019 г., но са станали предприятия в затруднено положение през периода от 1 януари 2020 г. до 31 декември 2021 г.

§ 32. (1) За прилагане на § 30 и/или 31 предприятията представят обосновка и доказателства за съответните обстоятелства, например загуба на контрагенти, с които е свързана съществена част от доставките за или приходите на предприятието, спад във финансовите показатели в сравнение с предходен аналогичен период, прилагане на мерки, разпоредени или следващи от актове на компетентни органи, и др., което в случаите по § 30 е довело до временно или окончателно съкращаване на персонал.
(2) Доказателства по ал. 1 са справка-декларация за данък върху добавената стойност, подавана към Националната агенция за приходите, ако е приложимо, за избрания месец/месеци от 2020 г. и/или 2021 г. и съответстващия му за месец/и от 2019 г. или оборотна ведомост, актове на компетентни органи, заповеди на работодателя по Кодекса на труда и др.

§ 33. (1) Схемата за помощ за обучение, освободена от задължението за уведомяване по Регламент (ЕС) № 651/2014, се прилага в удължения срок на прилагане на същия регламент - до 31 декември 2023 г.
(2) Схемата за регионалната инвестиционна помощ, освободена от задължението за уведомяване по Регламент (ЕС) № 651/2014, се прилага до 31 декември 2021 г. съобразно одобреното от Европейската комисия удължаване на Картата на регионалните помощи на Република България за периода 2014 - 2020 г.

§ 34. (1) Изменените схема за регионална инвестиционна помощ и схема за помощ за обучение влизат в сила едновременно с влизането в сила на постановлението.
(2) Информацията за измененията по ал. 1, изготвена от министъра на икономиката, във формата съгласно Приложение II към Регламент (ЕС) № 651/2014 се предоставя на Европейската комисия по реда на чл. 29 от Закона за държавните помощи.
(3) Удължаването на схемата за регионална инвестиционна помощ за срока на прилагане на актуалната карта на регионалните помощи в България, одобрена от Европейската комисия, се съобщава от министъра на икономиката по реда на ал. 2.

§ 35. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) При поискване от Министерството на иновациите и растежа Националният осигурителен институт предоставя данни за изплатените за всеки работник и служител средства на работодател по реда на Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., или обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на Република България (обн., ДВ, бр. 31 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 37 и 50 от 2020 г.) и на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, бр. 60 от 2020 г.), както и в други случаи на предоставяне на помощ съгласно изискванията на раздел 3.10 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, с който работодател е сключен договор по чл. 22д от Закона за насърчаване на инвестициите.

§ 36. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 ОТ 17 МАРТ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 23.03.2021 Г.)

§ 2. Инвестиционните проекти, които са сертифицирани преди изменението на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, направено с Постановление № 297 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, бр. 95 от 2020 г.), могат да се ползват от насърчителната мярка по чл. 22д от Закона за насърчаване на инвестициите, когато такава е предвидена при сертифицирането.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 ОТ 8 ЮНИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 ОТ 8 ЮНИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 10.06.2022 Г.)

§ 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 319 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 14.10.2022 Г.)

§ 37. Типът на региона, максимално приложимият интензитет в съответния регион и други приложими условия за регионални инвестиционни помощи са определените в Картата на регионалните помощи за България, действаща към датата на предоставяне на помощта.

§ 38. (1) Схемата за регионална инвестиционна помощ и изменената схема за помощ за обучение по § 33, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 297 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 95 от 2020 г.), освободени от задължението за уведомяване по Регламент (ЕС) № 651/2014, влизат в сила едновременно с влизането в сила на постановлението.
(2) Министерството на иновациите и растежа в срок до 10 дни от влизането в сила на постановлението подготвя информацията по ал. 1 за всяка от схемите във формата съгласно Приложение II към Регламент (ЕС) № 651/2014 за предоставяне на Европейската комисия по реда на чл. 29 от Закона за държавните помощи.
(3) Последващи изменения в схемите по ал. 1, свързани с императивни норми на Регламент (ЕС) № 651/2014 и/или промени в Картата на регионалните помощи на България, се съобщават от министъра на иновациите и растежа по реда на ал. 2.

§ 39. Инвестиционните проекти, които са сертифицирани до влизането в сила на това постановление, могат да се ползват от насърчителна мярка, представляваща регионална помощ, предвидена при сертифицирането, когато са изпълнени изискванията по чл. 52а, ал. 5 от правилника и на Картата на регионалните помощи на България, която е в сила към датата на предоставяне на помощта.

§ 40. За започналите производства по сертифициране и за производства по прилагане на насърчителни мерки, които са предвидени в издадените преди влизането в сила на това постановление сертификати, приложимите насърчителни мерки са предвидените до влизането в сила на постановлението, доколкото са изпълнени изискванията на чл. 52а, ал. 5 от правилника и на Картата на регионалните помощи на България, която е в сила към датата на предоставяне на помощта.

§ 41. Министърът на иновациите и растежа упражнява правата на държавата по сключените до 13 декември 2021 г. договори за предоставяне на държавни помощи по чл. 41 и 61е от ППЗНИ и по представените по тях обезпечения, както и по меморандуми за сертифицирани приоритетни инвестиционни проекти.

§ 42. В срок до 30 юни 2023 г. инвеститорите със сертифицирани инвестиционни проекти, в които са предвидени финансови мерки, които са държавни помощи, подават искане за сключване на договор за прилагане на съответната мярка.

§ 43. Министърът на иновациите и растежа актуализира образеца на искането по чл. 61г, ал. 3 в срок два месеца от влизането в сила на постановлението.

§ 44. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2017 г., в сила от 27.10.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2018 г., в сила от 18.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.)

 

ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА

БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

Вх. № .............. /дата ..............................................  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 1

по чл. 18, ал. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и чл. 4 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ)

от .................................................................................................................

(име/фирма на заявителя)

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

 

Моля да бъде издаден:

- сертификат за инвестиция клас А

- сертификат за инвестиция клас Б

- сертификат за приоритетен инвестиционен проект

 

 

 

 

съгласно изискванията на ЗНИ и Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ) за инвестиционния проект:

".................................................................................................................................."

(наименование на инвестиционния проект)

с планиран размер на инвестицията -

........................................................................................................................,

с очакван брой на нови работни места по проекта -

....................................................................................................................,

която ще се изпълнява в гр./с./община

.......................................................................................................................

 

Секция I. ДАННИ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ

Раздел 1A. Данни на заявителя, ако заявителят е юридическо лице, едноличен търговец или клон на чуждестранно лице

1. Наименование:

2. ЕИК:

3. Идентификационни данни по националното законодателство на чуждестранно юридическо лице - заявител:

3.1. Правна форма:

3.2. Регистрационен номер:

3.3. Седалище и адрес на управление:

3.4. Предмет на дейност:

3.5. Имената на лицата, представляващи заявителя съгласно правната регистрация:

4. Икономическа дейност, осъществявана от инвеститора преди започване на работа по настоящия проект:

Основен код (КИД 2008): .................

Допълнителни кодове (КИД 2008): ..................; .....................

Съществуващ ли е стопанският обект, в който ще се осъществява проектът: ДА/НЕ.

За съществуващ стопански обект посочете кода/кодовете на икономическата дейност (КИД 2008):..................; ........

5. Адрес за кореспонденция (ако е различен от адреса за управление):

Раздел 1Б. Данни за заявителя, ако е физическо лице

1. Имена:

2. ЕГН/ЛНЧ/идентификационен номер по националното законодателство:

3. Постоянен адрес:

Раздел 2. Други данни за заявителя (ако е попълнено 1А)

 

%

Държава

Данни на лицата, притежаващи повече от 10 на сто в регистрирания капитал на дружеството-заявител (наименование, ЕИК/ЕГН/ЛНЧ/регистърен номер на чуждестранно юридическо лице)

 

 

Раздел 3. Лице за контакт

1. Имена:

2. Длъжност:

 

3. Телефон:

 

4. Факс:

 

 

5. Електронна поща:

 

 

Раздел 4. Икономически данни на заявителя за последните три години в евро/лева (в случай че заявителят е регистриран преди по-малко от 3 години, той предоставя данни от датата на регистрацията си)

 

20…

20…

20…

1. Общо активи в евро или в лева

 

 

 

2. Общо продажби в евро или в лева

 

 

 

3. Финансов резултат в евро или в лева

 

 

 

4. Брой заети

 

 

 

Раздел 5. Консолидирани данни за икономическо или друго обединение - в случай на членство в такова

1. Наименование на групата:

2. Държава, където се намира централният офис:

 

20...

20…

20…

3. Общо активи в евро/лева

 

 

 

4. Общо продажби в евро/лева

 

 

 

5. Финансов резултат в евро/лева

 

 

 

6. Брой заети

 

 

 

Раздел 6. Категория на предприятието

1. МСП

 

 

 

Предприятието отговаря на изискванията за малко и средно предприятие съгласно Приложение І на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, съответно неговото пряко приложение по Закона за малките и средните предприятия.

Моля попълнете данни за категорията на предприятието в Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 4 от Закона за малките и средните предприятия (определено като "малко и средно предприятие" на базата на данните за предходната финансова година на подаване на заявлението; в случаите на новообразувани предприятия данните се определят според стойността на показателите за текущата финансова година).

Указание за попълване: Декларацията е обнародвана в "Държавен вестник", бр. 54 от 21 юни 2013 г. Образец на декларацията и указания за попълване са публикувани на интернет страницата на Министерството на икономиката. При изменение на утвърдените образец и указания се прилагат последно утвърдените.

2. Голямо предприятие

 

 

 

Предприятието е голямо и не отговаря на изискванията за малко и средно предприятие съгласно Приложение І на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, съответно неговото пряко приложение по Закона за малките и средните предприятия.

Раздел 7. Други данни:

1. Информация за осъществени инвестиционни проекти, съизмерими с представения проект, ако има такива:

2. Друга информация с приложени копия на документи: сертификати за качество, иновативност на продуктите и технологиите, конкурентни предимства и др.:

Изисквания към заявителя във връзка с информацията в Секция І и документи за установяване на спазването им:

За заявител юридическо лице, клон и едноличен търговец:

За заявител физическо лице:

1. Свидетелство за съдимост  или клетвена декларация - оригинал или нотариално заверено копие, за чуждестранни граждани:

- еднолични собственици на капитала;

- управители;

- членове на управителните органи на инвеститора, а в случай че членове са юридически лица - за техните представители в управителния орган.

Свидетелствата за съдимост за български граждани, както и за чуждестранни граждани, постоянно пребиваващи в Република България, попадащи в посочените категории, се събират по служебен път.

2. Документи, удостоверяващи липсата на парични задължения към държавата или към община по чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗНИ и липсата/наличието на неизплатени трудови възнаграждения към работници и служители, установени с влязло в сила наказателно постановление по чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗНИ.

(Изискват се по служебен път от Националната агенция за приходите, общините и Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" по искане на Българската агенция за инвестиции (БАИ/агенцията).

1. Копие от документ за самоличност.

 

2. Свидетелство за съдимост.

В случаите, когато заявителят е български гражданин, както и за чуждестранен гражданин, постоянно пребиваващ в Република България свидетелство за съдимост се събира по служебен път.

 

3. Документи, удостоверяващи липсата на парични задължения към държавата или към община по чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗНИ. (Изискват се по служебен път от Националната агенция за приходите и общината по постоянното местопребиваване на лицето, постоянно пребиваващо в Република България.)

Секция II. ДАННИ ЗА ПРАВНИЯ СУБЕКТ, ИЗПЪЛНЯВАЩ ИНВЕСТИЦИЯТА

Когато правният субект за осъществяване на инвестиционния проект и за ползване на мерките за насърчаване на инвестициите, включително от лицата по чл. 17 от ЗНИ, е различен от заявителя, моля впишете данните по Секция I за този правен субект/тези правни субекти.

1. В случай че заявителят е физическо лице или обединение на физически и/или юридически лица, инвестиционният проект задължително предвижда създаване на юридическо лице по смисъла на чл. 17 от ЗНИ, като новосъздаденото юридическо лице е обвързано със заявлението и инвестиционния проект, подадени от физическото лице или от обединението.

2. Лица по чл. 17 от ЗНИ са юридически лица, в които инвеститорът, чийто инвестиционен проект е сертифициран, притежава не по-малко от 75 на сто от регистрирания капитал.

3. Когато се кандидатства за издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект за изграждане на индустриална зона, се представя удостоверяващ/удостоверяващи документ/документи за ангажимент на лице/лица, което/които да осъществи/осъществят на територията на зоната допустими инвестиции при спазване на критериите за размер и заетост, определени в правилника: договор за придобиване на вещно право върху терен от територията на индустриалната зона, предварителен договор за придобиване на вещно право върху терен на индустриалната зона, договор за наем, меморандум, споразумение или съвместно изявление за намерение, упоменаващо поетия ангажимент или учредяване на дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите, дружествен договор, устав, друг приложим учредителен документ.

4. Когато се кандидатства за издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект за изграждане на технологичен парк, се представя удостоверяващ/удостоверяващи документ/документи за ангажимент по т. 3 за осъществяване на дейност на територията на технологичния парк поне от едно от следните лица: български висши училища, получили последна валидна оценка при институционална акредитация, не по-ниска от 6,00 по десетобалната система съгласно глава десета от Закона за висшето образование, или чуждестранни висши училища, Българската академия на науките и нейни институти и звена, Селскостопанската академия и институти към нея, чуждестранни или български експериментални лаборатории и/или изследователски институти по чл. 60 от Закона за администрацията, чуждестранни или български научни организации по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за насърчаване на научните изследвания.

5. В случаите по т. 3 и 4 може да се представи и документ за ангажимент от заинтересуваните органи на териториалната изпълнителна власт по местонахождение на инвестицията и/или от еднолични дружества с държавно или общинско участие в капитала.

Секция III. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ съгласно чл. 12 и чл. 18, ал. 2 от ЗНИ

Раздел 1. Вид и предназначение на инвестицията в нови дълготрайни материални и/или нематериални активи за:

1. Създаване на ново предприятие

 

 

 

2. Разширяване на съществуващо предприятие/дейност

 

 

 

3. Диверсификация (разнообразяване) на производството в съществуващо предприятие/дейност с добавяне на нови продукти

 

 

 

4. Съществена промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие/дейност

 

 

 

Може да отбележите повече от едно, като имате предвид указанията на § 2в от Допълнителните разпоредби на ППЗНИ:

Инвестициите в дълготрайни материални и нематериални активи за създаването на ново предприятие, разширяването на съществуващо предприятие/дейност, диверсификация (разнообразяване) на производството на предприятието/дейността с нови продукти или съществена промяна в цялостния производствен процес на съществуващо предприятие/дейност по чл. 12, ал. 2, т. 1 от ЗНИ се насърчават по реда на ЗНИ и ППЗНИ, като се взема предвид понятието "establishment" по смисъла на чл. 2, т. 49, буква "а" от Регламент (ЕС) № 651/2014, съответно понятието "стопански обект" в официалния превод на български език на чл. 2, т. 49, буква "а" от Регламент (ЕС) № 651/2014, при условие че то се отнася до инвестицията (инвестиционния проект) - обект на подпомагане. (Понятията "enterprise" и "undertaking" по смисъла на чл. 2, т. 2, 18 и 24 от Регламент (ЕС) № 651/2014 със съответния им превод на български език като "предприятие" и понятието "undertaking" по смисъла на чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.) със съответния му превод на български език като "предприятие" се отнасят за субекта, получаващ помощта, и се разграничават от понятието "предприятие" по чл. 12, ал. 2, т. 1 от ЗНИ, представляващо обекта на подпомагане.)

Инвестиционен проект

Моля опишете инвестиционния проект, като включите информация за неговата същност, график на дейностите по проекта, описание на планираните за придобиване дълготрайни материални и нематериални активи и друга информация: .....................................................

.......................................................................................................................................................

Раздел 2. Планиран размер на инвестицията за 3-годишен период (в хил. лв.)

 

20...

20...

20...

20...

Общо

1. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи

 

 

 

 

 

1.1. Земя

 

 

 

 

 

1.2. Сгради

 

 

 

 

 

1.3. Машини и оборудване

 

 

 

 

 

2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи

 

 

 

 

 

2.1. Лицензи

 

 

 

 

 

2.2. Патенти

 

 

 

 

 

2.3. Ноу-хау

 

 

 

 

 

2.4. Непатентовани технически знания

 

 

 

 

 

ОБЩО

 

 

 

 

 

Раздел 3. Планиран обем на средствата по източници за финансиране на инвестицията за 3годишен период (в хил. лв.)

Собствени средства

Банкови заеми

Частни заеми

Държавна

помощ (национална и от ЕС)*

Финансов лизинг

Други източни-

ци (моля

посочете вид и размер)

Общо

 

 

 

 

 

 

* Ако кандидатствате за мярка по ЗНИ, имаща характер на държавна или минимална помощ, моля:

- опишете държавната помощ/минималната помощ за същия инвестиционен проект, за която сте кандидатствали (администратор на помощта, очакван размер, допустими разходи, приложим акт на национално и европейско ниво, по който помощта е допустима): ...................................................................................................................................

В случай на вече отпусната помощ за същия инвестиционен проект (включително ако той е единен инвестиционен проект по смисъла на § 1, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ППЗНИ) и за същите допустими разходи, информацията за това се попълва в декларацията за държавни помощи по чл. 34, т. 3 от ППЗНИ, която се прилага към заявлението.

В съответствие с чл. 12, ал. 2, т. 6 от ЗНИ най-малко 40 на сто от допустимите разходи за материални и нематериални активи следва да се финансират чрез собствени ресурси или чрез външно финансиране под форма, която изключва публична подкрепа.

По отношение на информацията в раздел 3 моля приложете:

За юридически лица, клонове и еднолични търговци

За физически лица

1. Документи, удостоверяващи финансовото състояние на лицето:

а) годишен финансов отчет за последната приключила календарна година

Моля отбележете тук, ако тези документи са налични в търговския регистър към Агенцията по вписванията. Те ще бъдат събрани по служебен път.

  

б) междинен финансов отчет, когато лицето е осъществявало дейност по-малко от една година.

2. Документи, удостоверяващи възможностите и източниците за финансиране на проекта:

а) собствени средства;

б) договори за заем;

в) банкови и други гаранции;

г) договор за финансов лизинг;

д) декларация за поемане на ангажимент за финансиране на проекта;

е) други документи за финансиране или обезпечения.

Моля приложете съответни доказателствени документи по т. 2.

 

Документи, удостоверяващи възможностите и източниците за финансиране на инвестиционния проект:

 

а) собствени средства;

б) договори за заем;

в) банкови и други гаранции;

г) договори за финансов лизинг;

д) декларация за поемане на ангажимент за финансиране на проекта;

е) други документи за финансиране или обезпечения.

Моля приложете съответни доказателствени документи.

Раздел 4. Финансово-икономически план на инвестицията за 5-годишен период (в хил. лв.)

 

20...

20...

20...

20...

20...

Общо

1. Разчет за очакваните приходи:

 

 

 

 

 

 

1.1. Общо

 

 

 

 

 

 

1.2. По основни продукти/услуги

 

 

 

 

 

 

1.3. От други продукти/услуги

 

 

 

 

 

 

2. Разчет за очакваните разходи:

 

 

 

 

 

 

2.1. Общо за дейността

 

 

 

 

 

 

2.2. По видове:

 

 

 

 

 

 

- персонал

 

 

 

 

 

 

- финансови

 

 

 

 

 

 

- други разходи във връзка с продуктите/ услугите по т. 1

 

 

 

 

 

 

3. Разчет на очакваните нетни парични потоци по т. 1 и 2

 

 

 

 

 

 

Основни изводи за икономическата стабилност и рентабилност на инвестиционния проект:

Раздел 5. Програма на дейността в рамките на 3-годишен период

1. Описание на планираното строителство на нови производствени сгради, складове, административни сгради и други с представяне на проектната готовност и/или намерение за закупуване или наемане на съществуващи сгради: ….

2. Машини, оборудване и съоръжения, свързани с инвестицията

Вид и брой

Описание

Държава на производство

Година на производство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Описание на производствения/технологичния процес/процеса на предоставяне на услугата в предприятието, което ще бъде създадено/модернизирано с изпълнението на проекта:

За проекти в секторите преработка на селскостопански продукти:

а) описание на селскостопанските продукти, които ще се използват като суровини в предприятието - получател на помощ: ...

б) описание на операциите, които ще се извършват върху селскостопанските продукти в предприятието - получател на помощ: ...

в) описание на селскостопанските продукти, които ще бъдат получавани в резултат на извършваните операции в предприятието - получател на помощ: ...

г) ако инвеститорът осъществява дейности по първично производство на селскостопански продукти и/или подготовка на животински или растителен продукт за първа продажба в земеделско стопанство, включително първа продажба на прекупвачи и преработватели, описание на начина на разделяне на дейностите или разграничаване на разходите, за да се гарантира, че помощта не се ползва за първичното производство и/или подготовката за първа продажба на селскостопанския продукт:…

4. Икономическа дейност и произвеждани продукти:

Наименование и код на продукта/услугата, които ще се произвеждат/предоставят от предприятие, създадено/модернизирано с придобиването на активите по раздел 5, т. 1 и 2

Планирани приходи от продажбата на продукта/услугата след изпълнението на проекта

Процент от общите планирани приходи от продукти/ услуги по раздел 4, т. 1, които ще се произвеждат/ предоставят от предприятие, създадено/ модернизирано с придобиването на активите по раздел 5, т. 1 и 2

Код и наименование на икономическата дейност, на която съответства продуктът/услугата

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

Указания за попълване:

Колона 1: Наименованието и кодът на продукта/услугата се посочват съгласно действащата класификация на продуктите по икономически дейности в Европейската общност (CPA) (с номенклатура PRODCOM/NACE или с номенклатура CPA за проекти в сектора на услугите), съответно нейното пряко приложение в Република България чрез Класификацията на продуктите по икономически дейности, които можете да намерите на страницата на БАИ.

Колона 4: Кодът и наименованието се посочват съгласно Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE Rev. 2) и нейното пряко приложение в Република България чрез Класификацията на икономическите дейности, които можете да намерите на страницата на БАИ.

За сертификат клас А или Б най-малко 80 на сто от бъдещите приходи по проекта следва да са от продукти/услуги, които съответстват на следните икономически дейности:

1. преработваща промишленост (код C 10 - 33.2) с изключение на икономическите дейности по глава І, чл. 1, параграф 3, букви "а" - "г" и чл. 13, букви "а" - "в" от Регламент (ЕС) № 651/2014, описано в чл. 2, ал. 5, и при условията на ал. 6 и 7 от правилника;

2. сектор на услугите:

а) издаване на програмни продукти (код J 58.2); дейности в областта на информационните технологии (код J 62); информационни услуги (код J 63);

б) счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации (код М 69.2);

в) архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи (код М 71); научноизследователска и развойна дейност (код М 72);

г) образование (код P 85);

д) хуманно здравеопазване и медико-социални грижи с настаняване (кодове Q 86 и 87);

е) складиране и съхраняване на товари (код Н 52.1);

ж) административни и спомагателни офис дейности (код N 82.1) 

 

За приоритетни инвестиционни проекти най-малко 80 на сто от бъдещите приходи от проекта следва да са от продукти/услуги в съответната икономическа дейност по проекта - за приоритетните инвестиционни проекти са допустими всички икономически дейности с изключение на тези по глава I, чл. 1, параграф 3, букви "а" - "г" и чл. 13, букви "а" - "в" от Регламент (ЕС) № 651/2014, описани в чл. 2, ал. 5 и при условията на ал. 6 и 7 от ППЗНИ.

5. Етапи в строителството на сградите и доставка на оборудването по години с планирана начална и крайна дата (месец): ...

6. Лицензи/разрешителни/други административни актове, необходими за започване на производствения процес/предоставянето на услугата: ...

7. Планирана дата на започване на производството/предоставянето на услугата: ...

8. Година, през която ще се достигне планираният производствен капацитет: ...

9. Период за поддържане на инвестицията в съответния регион по местонахождение, считано от датата на осъществяването ? (3 години за малки и средни предприятия, 5 години за големи предприятия): ...

10. Продукти/услуги, които ще се произвеждат/предоставят след завършване на проекта

Продукт/услуга

Обем

(единица/година)

Стойност  (хил. лв.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Заетост

 

20...

20...

20...

20...

Общо

1. Нови работни места, създадени с проекта

 

 

 

 

 

2. Прехвърляне на работни места от съществуващо производство (услуги)

 

 

 

 

 

3. Средна работна заплата за работно място преди данък, включително задължителни осигуровки

 

 

 

 

 

4. Образователен профил на новите работници/служители

- с висше образование

- със средно образование

- с основно образование

Когато е заявена мярка за частично възстановяване на разходи за осигурителни и здравни вноски за заявено за разкриване и поддържане работно място при условията и по реда на Кодекса на труда, се представят:

а) информация за длъжността, идентична на посочените в Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България (НКПД);

б) проект на длъжностна характеристика, в който се съдържа информация за изпълняваните дейности за длъжността;

в) прогнозен размер на основното месечно трудово възнаграждение на наетото лице;

г) прогнозен размер на разходите на инвеститора за задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното здравно осигуряване.

5. Посочете средносписъчния брой на наетите лица за 12-месечния период преди подаване на заявлението/започване на работата по проекта (както е предвидено в чл. 12, ал. 2, т. 7, буква "б" от ЗНИ).

……………………………………….

Раздел 7. Обучение на персонала

1. Очакван размер на разходите за обучение на персонала по раздел 6, т. 1 и 2  (в евро/лева).

2. Място на обучението: ...

3. Очакван брой на обучени новоназначени по професии/длъжности служители/работници.

4. Прогнозни дати на започване и приключване на обучението: ...

5. Описание на предвиденото обучение: ...

Раздел 8. Местоположение на производствената дейност/предоставянето на услугата; технически параметри

1. Адрес на управление: ...

2. Адрес (област, община, населено място, улица) и кадастрални данни за разположението на предприятието, както и на мястото на извършване на строителството, разположение на оборудването (идентификатор и граници за поземлените имоти, съответно идентификатор и очертание на сградата), включително информация за предназначението и начина на трайно ползване на имота и предвижданията на влезлите в сила устройствени планове за територията.

3. Обща площ на планираното строителство (в кв. м):

3.1. за производство/услуги;

3.2. за складиране;

3.3 за транспортни нужди;

3.4. за административни сгради;

3.5. други.

4. Планирана инфраструктура (с посочване на съответните мерни единици):

4.1. вода;

4.2. канал;

4.3. електричество;

4.4. газ;

4.5. телекомуникации;

4.6. друга.

5. Информация за собствеността на застроения или незастроения терен/терени, на който/които ще бъде осъществена инвестицията:

5.1. Ако теренът/терените е/са собствен/собствени, моля представете документ/документи, удостоверяващ/удостоверяващи правата Ви.

5.2. В случай че предвиждате придобиване на права или наемане, моля да предоставите документ/документи, въз основа на който/които инвеститорът е придобил или има възможност да придобие право да ползва имота, и данни за местоположението, размер на терените, вида собственост, има ли предварителни договори и др.

Раздел 9. Въздействие на инвестицията върху околната среда

Становище на компетентния орган по околна среда относно допустимостта на инвестиционния проект спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и в плановете за управление на риска от наводнения, както и по отношение на допустимостта спрямо режима на дейностите в защитените зони и/или защитените територии, както и за приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие - получено по служебен път в БАИ от компетентния орган по околна среда/представено от инвеститора/посочен публичен регистър, в който информацията е налична.

Секция ІV. НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ

Раздел 1. Намерение за ползване на насърчителните мерки

1. Съкратени срокове за административно обслужване по чл. 21 от ЗНИ.

 

 

 

2. Индивидуално административно обслужване, необходимо за осъществяване на инвестиционния проект по чл. 22 от ЗНИ (за клас А или приоритетен инвестиционен проект).

 

 

3. Придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти по реда на чл. 22а от ЗНИ.

Ако се заявява мярката по чл. 22а от ЗНИ, моля опишете и приложете:

3.1. За продажба/учредяване на ограничени вещни права/замяна/наем:

3.1.1. документи, съдържащи данните от Секция ІІІ, раздел 8;

3.1.2. документ, удостоверяващ предварителното съгласие на компетентния орган за имотите - частна държавна собственост, и/или решение на общинския съвет или документ от кмета на общината за предварително съгласие за имотите - частна общинска собственост, и

3.1.3. становището на компетентния орган относно възможностите за прилагане на мерките във връзка с нормативните изисквания на специализираното законодателство относно собствеността и ползването на съответния имот.

3.2. За продажба/учредяване на ограничени вещни права/замяна/наем на цени, по-ниски от пазарните (приложимо само за приоритетни инвестиционни проекти):

Съгласието по т. 3.1.2 трябва да включва индикативна стойност на разликата между пазарната цена и очакваната цена по сделката (не по-ниска от данъчната оценка).

3.3. За освобождаване от държавна такса за промяна на предназначението на земята (само за приоритетни инвестиционни проекти):

Индикативна стойност на таксите, които няма да бъдат заплатени: ...

 

 

4. Финансово подпомагане за изграждане елементи на техническата инфраструктура, необходими за осъществяване на един или повече инвестиционни проекти по реда на чл. 22б от ЗНИ (мярката е приложима за инвестиция клас А/приоритетен инвестиционен проект/ два или повече сертифицирани инвестиционни проекта, осъществявани на територията на индустриална зона).

Когато се заявява тази мярка, моля посочете:

4.1. Описание на елементите на инфраструктурата, които да се изградят от най-близкия изграден елемент на инфраструктурата до границите на имота. Посочете параметри и приложете ситуация.

4.2. Собственика на инфраструктурата след нейното изграждане (следва да е държавна или общинска публична собственост). 

4.3. Ползвателите на инфраструктурата след нейното въвеждане в експлоатация.

4.4. Приблизителна стойност на необходимите средства и етап на проектната готовност за изграждането на инфраструктурата, съгласувани със собственика на инфраструктурата.

 

 

5. Финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация на лица, включително на стажанти от висшите училища в страната, заели новите работни места, свързани с инвестициите по реда на чл. 22в.

Броят на заетите, които ще вземат участие в обучението, следва да е по-голям от 30 лица.

Моля посочете размера на исканата помощ:...

 

 

6. Финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка в качеството му на работодател задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното здравно осигуряване за новоназначени работници и служители по реда на  чл. 22д.

При заявяване на тази мярка моля опишете:

6.1. Предвиден брой на персонала, който ще бъде нает по трудово правоотношение на пълно работно време при условията и по реда на Кодекса на труда (общо и по длъжности).

6.2. Прогнозни разходи на инвеститора за трудови възнаграждения:

6.2.1. планиран размер на средната годишна работна заплата на наето лице в съответната икономическа дейност, в която се осъществява инвестицията, и по основни групи професии;

6.2.2. прогнозни разходи на инвеститора за задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното здравно осигуряване за новоназначени работници и служители за период две години;

6.2.3. прогнозен размер на исканата финансова помощ.

 

 

 

7. Създаване на междуведомствена работна група (МРГ) за институционална подкрепа на приоритетен инвестиционен проект.

При заявяване на тази мярка моля посочете основните очаквани процедури (ако не са посочени в секция ІІІ, раздел 5, т. 5), за които се очаква съдействие.

 

 

8. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за приоритетни инвестиционни проекти по реда на чл. 66, ал. 1, т. 8 от ППЗНИ:

8.1. До 50 на сто максимален интензитет на помощта за инвестиции в образование и научни изследвания (с кодове Р 85 и М 72 по КИД 2008), при съобразяване на максимално допустимия интензитет на регионалната помощ, в съответствие с предвиденото в чл. 53, ал. 1 от ППЗНИ.

8.2. До тавана на максималния интензитет на помощта за инвестиции в преработващата промишленост съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 и ал. 5 и 6 от ППЗНИ за създаване на ново предприятие.

Моля представете вътрешен анализ/бизнес план на изпълнението на подпомагания проект при получаване на помощта, както и без такава, със съответните количествено измерими показатели, с който се обосновава, че проектът не би бил осъществен на територията на Република България или в съответния регион или не би бил достатъчно рентабилен за бенефициера в съответния регион (за регионални инвестиционни помощи), че проектът не се осъществява с цел да се спазят задължителните национални стандарти за обучение (за проекти за обучение), че в резултат на помощта съществено ще се увеличи обхватът на проекта, или общата сума, изразходвана за проекта, или скоростта на изпълнение на проекта, че проектът не е изкуствено разделен от друг подобен проект/дейност, която изпълнявате до този момент.

При заявени мерки, имащи характер на регионална инвестиционна помощ, за целите на проверката относно изпълнявани други подпомагани проекти, попадащи под определението за единен инвестиционен проект, моля представете данни дали представляваното от Вас дружество принадлежи в "група", съответно идентификационните данни на дружествата от групата. Група предприятия съгласно чл. 2 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета означава предприятие майка и всички негови дъщерни предприятия, като "предприятие майка" означава предприятие, което контролира едно или повече дъщерни предприятия, и съответно "дъщерно предприятие" означава предприятие, което се контролира от предприятие майка, включително дъщерно предприятие на крайно предприятие майка.

"Единен инвестиционен проект" съгласно § 1, т. 25 от ДР на ППЗНИ е всяка първоначална инвестиция по смисъла на чл. 2, т. 49 от Регламент (ЕС) № 651/2014, започната от един и същ бенефициер (на равнище група) в срок три години считано от датата на започване на работите по друга подпомогната инвестиция в същия регион от ниво 3 по Общата класификация на териториалните единици за статистически цели (същата административно-териториална единица "област").

Ред за оценка на документите

Българската агенция за инвестиции извършва оценка на заявлението и на приложените документи за съответствие с изискванията на ЗНИ и на правилника за прилагането му.

Оценката включва и проверка за съответствие между разходите за инвестиционния проект и финансовите възможности на инвеститора и източници на финансиране, удостоверени с документите по Секция III, раздел 3.

В случай че се констатират несъответствия и/или непълноти, ще бъдете уведомени.

Уведомяването се извършва писмено или по електронен път.

Ако уведомлението не бъде прието на посочения от Вас адрес за кореспонденция и/или електронен адрес, уведомяването се счита за извършено с поставянето му на специално определено място в сградата на агенцията.

 

 

 

Секция V. ДЕКЛАРИРАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА

1. За мен/представляваното от мен дружество не са налице обстоятелствата, посочени в чл. 13 и 13а от ЗНИ:

Подписаният/подписаните

......................................................................................................................................................,

(имена)

притежаващ/а лична карта № ............................, издадена от МВР, гр. (с.) ……………………....................................................,

в качеството ми (ни) на

..........................................................................................................................................

(управител/и, изпълнителен директор/и, друг вид представителство)

на ...............................................................................................................................................,

(наименование на заявителя по секция I)

ЕИК/БУЛСТАТ .................................

 

Декларирам/е, че:

1. Представляваният от мен/нас заявител не е обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване на помощ вследствие на предходно решение на Европейската комисия, с което помощ, предоставена от български администратор на помощ, се обявява за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар, както и че не е предприятие в затруднено положение по смисъла на чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

2. Задължавам/е се незабавно да уведомя/уведомим министъра на икономиката чрез изпълнителния директор на агенцията за настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 13 или 13а от ЗНИ, както и за промяна в обстоятелствата по чл. 12 от ЗНИ.

3. Настоящото заявление се подава преди започването на работата по представения инвестиционен проект по смисъла на § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на ЗНИ и във връзка с глава I, чл. 6 от Регламент (ЕС) № 651/2014 и проектът ще бъде изпълнен в срок до три години от датата на започването на работата по него.

4. Задължавам/е се да представям/е ежегодно информация на агенцията във връзка с чл. 19а от ППЗНИ.

5. Разходите за заявените финансови насърчителни мерки няма да бъдат обект на друго (двойно) финансиране по същия или друг проект, програма или каквато и да е финансова схема, финансирана със средства от националния бюджет, бюджета на Европейския съюз или друго публично финансиране.

6. Заявените насърчителни мерки (по чл. …./чл. …./чл. …. от ЗНИ) представляват държавна или минимална помощ и за прилагането им са изпълнени изискванията за натрупване и интензитет на помощта, за което е приложена декларация за държавни помощи по чл. 34, т. 3 от ППЗНИ/ чл. 42, ал. 1, т. 4 от ППЗНИ/ чл. 61б, т. 2 от ППЗНИ.

 

Неприложимо (насърчителната мярка не е помощ):

 

 

7. Инвестиционният проект ще доведе до нетно увеличение на броя на служителите в съответното предприятие/организация в сравнение със средния брой на служителите през предходните 12 месеца преди започването на работата по проекта и заетостта ще се поддържа в срок 3 години (в случаите на МСП)/ 5 години (в случаите на голямо предприятие) съгласно чл. 12, ал. 2, т. 6 и 7 от ЗНИ.

8. Във връзка с чл. 3, т. 13 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици:

8.1. представляваният от мен/нас заявител не е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим и не е контролиран от лице, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

 

 

,

или

8.2. представляваният от мен/нас заявител попада в изключението на чл. 4, т. ______ и са извършени вписванията по чл. 6, ал. 1 - 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици по партидата на дружеството/дружествата .........................................., с ЕИК .................................

9. Представляваният от мен/нас заявител потвърждава, че не е извършвал преместване по смисъла на § 1, т. 26 от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите към предприятието, в което предстои да се осъществи първоначалната инвестиция, за която се иска помощ, през двете години, предхождащи заявлението за помощ, и се ангажира да не прави това за период до две години след приключването на първоначалната инвестиция, за която се иска помощ.

 

 

Изискването е неприложимо (не са заявени мерки, представляващи регионална инвестиционна помощ и/или помощ за обучение). 

 

10. Между представляваното от мен/нас предприятие, кандидатстващо за помощ, и изпълнителите на проекта към датата на подаване на заявлението няма неотменимо споразумение относно осъществяването на проекта.

 

Опис на приложените документи:

 

 

Гр./с.

Подпис:

Дата:

Имена и длъжност:

                                                                             
   

1 Заявлението е и писмено заявление за помощ по смисъла на чл. 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 651/2014 и в съответствие с чл. 4, ал. 7 от ППЗНИ.


Приложение № 2 към чл. 11а, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.)


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Българска агенция за инвестиции
 
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ …./...........… г.
за вписване в регистъра на Българската агенция за инвестиции
 
На основание чл. 11а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите с настоящото Българската агенция за инвестиции удостоверява, че
................................................................................................................................................................................................................................
(данни за заявителя)
е подал заявление за издаване на сертификат за инвестиция клас А/клас Б/приоритетен инвестиционен проект (правилното се подчертава) по реда на Закона за насърчаване на инвестициите с вх. № ….../.............… г.
за инвестиционния проект:
"......................................................................................................................................"
(наименование на инвестиционния проект по заявление)
с планиран размер на инвестицията .........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
с очакван брой на новите работни места ........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
която ще се изпълнява в гр.(с.) ............................................................................................................................................................................................
община ........................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
Настоящото удостоверение се издава, за да послужи на заявителя пред съответните органи на изпълнителната власт.
При представяне на настоящото удостоверение моля да бъде оказано пълно съдействие на инвеститора за получаване на документи, необходими за издаване на сертификат за клас инвестиция.
При представяне на настоящото удостоверение моля да определите съответните служители/звена във Вашата администрация и да уведомите за това Българската агенция за инвестиции с цел съвместно оказване на необходимото информационно обслужване на заявителя.
Настоящото удостоверение не представлява предварително становище по заявлението за издаване на сертификат за клас инвестиция.
Удостоверението е валидно 6 месеца от датата на издаването му.
 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ......................................

(име, подпис, печат)

 


Приложение № 3 към чл. 50, ал. 10 и чл. 61, ал. 1

(Предишно Приложение към чл. 61, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г.)