Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 21 Май 2024

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Информацията е предоставена от ciela.net
 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Приет с ПМС № 126 от 02.06.2006 г.

Обн. ДВ. бр.47 от 9 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.24 от 20 Март 2007г., изм. ДВ. бр.44 от 9 Май 2008г., изм. ДВ. бр.91 от 21 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.1 от 6 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.68 от 25 Август 2009г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г., попр. ДВ. бр.8 от 29 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.40 от 28 Май 2010г., изм. ДВ. бр.90 от 16 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.58 от 29 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.63 от 16 Август 2011г., изм. ДВ. бр.97 от 9 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.12 от 10 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 9 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 20 Септември 2013г., изм. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 2013г., изм. ДВ. бр.108 от 17 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2014г., изм. ДВ. бр.36 от 25 Април 2014г.

Част първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се урежда прилагането на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Транспортните, специалните и помощните средства, използвани от структурите на Министерството на вътрешните работи (МВР) при осъществяване на дейността им, са снабдени със светлинна или звукова сигнализация или имат надпис с наименованието на структурата. Министърът на вътрешните работи определя опознавателните знаци, други табели, надписи и емблеми и мястото на поставянето им.

Част втора.
УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 91 ОТ 2008 Г.)

Глава първа.
УСТРОЙСТВО


Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.)

Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.)

Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.)

Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.)

Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.)

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.)

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) (1) В Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) може да се създават отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг в зависимост от задачите и дейността й.
(2) В ГДНП се създава дирекция "Специализирани полицейски сили".
(3) В дирекция "Специализирани полицейски сили" може да се създават отдели, сектори, други звена от по-нисък ранг и териториални звена, които се ръководят от директора на дирекцията и не се включват в структурата на областните дирекции на МВР.
(4) Териториалните звена на дирекция "Специализирани полицейски сили" са специализираните полицейски управления.
(5) В ГДНП се създава отдел "Транспортна полиция".
(6) В отдел "Транспортна полиция" може да се създават сектори, други звена от по-нисък ранг и териториални звена, които се ръководят от началника на отдела и не се включват в структурата на областните дирекции на МВР.
(7) Териториалните звена на отдел "Транспортна полиция" са районните управления "Транспортна полиция", в които могат да се създават участъци "Транспортна полиция".
(8) Районите на действие на специализираните полицейски управления и районните управления "Транспортна полиция" се определят с акт на министъра на вътрешните работи по предложение на директора на Главна дирекция "Национална полиция".

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) В Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) може да се създават отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг в зависимост от задачите и дейността й.
(2) В Главна дирекция "Гранична полиция" се създават териториални звена, които се ръководят от директора на главната дирекция и не се включват в структурата на областните дирекции на МВР.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Териториалните звена на ГДГП са регионалните дирекции "Гранична полиция" (РДГП), в които могат да се създават гранични полицейски управления (ГПУ), бази гранично-полицейски кораби (БГПК), гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП), сектори и звена от по-нисък ранг.
(4) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Районите на действие на РДГП се определят с акт на министъра на вътрешните работи по предложение на директора на ГДГП.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) В Главна дирекция "Гранична полиция" се създава Специализиран отряд "Въздушно наблюдение".
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Граничните контролно-пропускателни пунктове се откриват и закриват с решение на Министерския съвет.

Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)

Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) (1) В Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) може да се създават отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг в зависимост от задачите и дейността й.
(2) В ГДПБЗН се създават териториални звена, които се ръководят от директора на главната дирекция и не се включват в структурата на областните дирекции на МВР.
(3) Териториалните звена на ГДПБЗН са областните управления "Пожарна безопасност и защита на населението" (ОУПБЗН), в които може да се създават отдели, сектори, районни служби "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) и други звена от по-нисък ранг.
(4) Областното управление "Пожарна безопасност и защита на населението" в София-град се нарича "Столично управление "Пожарна безопасност и защита на населението".
(5) В РСПБЗН може да се създават участъци "Пожарна безопасност и защита на населението" (УПБЗН).
(6) Районите на действие на териториалните звена на ГДПБЗН се определят с акт на министъра на вътрешните работи по предложение на директора на ГДПБЗН.
(7) В ГДПБЗН се създава Център за професионална квалификация.

Чл. 10в. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Областните дирекции на МВР се създават и закриват от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи. Те изпълняват възложените от закона дейности и задачи на определената им територия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Областната дирекция на МВР в София-град се нарича Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) В областните дирекции на МВР може да се създават отдели, сектори, районни управления (РУ), участъци и други звена от по-нисък ранг в зависимост от задачите и дейността им.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.)

Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2013 г., в сила от 20.09.2013 г.)

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) В дирекция "Вътрешна сигурност" може да се създават отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг в зависимост от задачите и дейността й.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) В дирекция "Вътрешна сигурност" може да се създават териториални звена, които се ръководят от директора на дирекцията и не се включват в структурата на областните дирекции на МВР.
(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Териториалните звена по ал. 2 могат да бъдат отдели, сектори или други звена от по-нисък ранг.
(5) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Районите на действие на териториалните звена се определят с акт на министъра на вътрешните работи по предложение на директора на дирекция "Вътрешна сигурност".

Чл. 19а. (1) (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г., предишен текст на чл. 19а, изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) В дирекция "Миграция", в дирекция "Български документи за самоличност", в дирекция "Международни проекти", в дирекция "Управление на собствеността и социални дейности", в дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)", в дирекция "Международно оперативно сътрудничество", в Специализирания отряд за борба с тероризма и в дирекция "Специална куриерска служба" може да се създават отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг в зависимост от задачите и дейността им.
(2) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) В дирекция "Специална куриерска служба" се създават териториални звена, които се ръководят от директора на дирекцията и не се включват в структурата на областните дирекции на МВР.
(3) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Структурата и наименованието на териториалните звена на дирекция "Специална куриерска служба" се определят с щата.
(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Районите на действие на териториалните звена по ал. 2 се определят с акт на министъра на вътрешните работи по предложение на директора на дирекция "Специална куриерска служба".
(5) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г.) В дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" се създават звено "Ведомствена служба по трудова медицина" и звено за държавен здравен контрол.

Чл. 19б. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) (1) В дирекция "Национална система 112" (НС 112) може да се създават отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг в зависимост от задачите и дейността й.
(2) В дирекция "НС 112" се създават териториални звена, които се ръководят от директора на дирекцията и не се включват в структурата на областните дирекции на МВР.
(3) Териториалните звена на дирекция "НС 112" са районни центрове 112.
(4) Създаването и закриването на районните центрове 112 се извършва от Министерския съвет.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Специализираните административни дирекции в МВР са:
1. дирекция "Инспекторат";
2. дирекция "Човешки ресурси";
3. дирекция "Правно-нормативна дейност";
4. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) дирекция "Международно сътрудничество";
5. дирекция "Планиране и управление на бюджета";
6. дирекция "Комуникационни и информационни системи";
7. дирекция "Пресцентър и връзки с обществеността";
8. дирекция "Информация и архив";
9. дирекция "Координация и информационно-аналитична дейност";
10. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)
11. (отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г.)
12. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)
13. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)
(2) (Доп. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) В дирекциите по ал. 1 може да се създават отдели, сектори, териториални и други звена от по-нисък ранг в зависимост от задачите и дейността им.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Структурата и наименованията на териториалните звена на дирекциите по ал. 1 се определят с щата.
(5) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Териториалните звена се ръководят от директорите на дирекциите по ал. 1 и не се включват в структурата на областните дирекции на МВР.

Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) За осигуряване на дейностите на АМВР за придобиване на образователно-квалификационните степени се създават основни звена, обслужващи звена и филиали, в съответствие с изискванията на нормативната уредба в областта на висшето образование и науката, ЗМВР и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
(2) Звената по ал. 1 се създават в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) За професионалното обучение на служителите на МВР към АМВР се изграждат центрове за специализация и професионална подготовка (ЦСПП).
(2) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)

Чл. 24. Научноизследователските институти (НИИ) и научно-приложните институти (НПИ) в МВР са:
1. Медицинският институт;
2. (отм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.)
3. Институтът за специална техника;
4. Институтът по психология;
5. Научноизследователският институт по криминалистика и криминология.
6. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Устройството и дейността на НИИ и НПИ в МВР, с изключение на Медицинския институт, се уреждат с правилници, издадени от министъра на вътрешните работи.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г.) За изпълнение на задачите и дейностите по чл. 134 ЗМВР в Медицинския институт се изграждат Централна експертно-лекарска комисия (ЦЕЛК), клиники, Консултативно-диагностичен блок, отделения, кабинети, медицински служби, филиали за долекуване, продължително лечение и рехабилитация.
(2) В Медицинския институт може да се създават отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг.

Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) В НИИ и НПИ може да се изграждат отдели, сектори, лаборатории, научни секции и други звена от по-нисък ранг.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.)

Глава втора.
УПРАВЛЕНИЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 91 ОТ 2008 Г.)


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.)

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.)

Чл. 31. (1) Заместник-министрите подпомагат министъра на вътрешните работи съобразно делегираните им от него правомощия и определените им функции.
(2) Заместник-министрите може да бъдат подпомагани от експертни и технически сътрудници, назначени по трудово правоотношение към политическия кабинет.

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Главният секретар на МВР ръководи дейността на главните и областните дирекции, дирекция "Международно оперативно сътрудничество", Специализирания отряд за борба с тероризма, дирекция "Специална куриерска служба", дирекция "Миграция", дирекция "Български документи за самоличност" и дирекция "Национална система 112".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) За осъществяване на дейността по ал. 1 главният секретар на МВР организира, координира и контролира превантивната и оперативната, охранителната дейност, действията по защита при бедствия, дейността на Националната система за спешни повиквания с ЕЕН 112, държавния противопожарен контрол, пожарогасителната и спасителната дейност и дейността по обезпечаване на разследването.
(3) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Използването на служители с полицейски правомощия от структурите на областните дирекции на МВР извън районите им на действие се разрешава със заповед на главния секретар на МВР по предложение на директора на Главна дирекция "Национална полиция".
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) При осъществяване на своите правомощия главният секретар на МВР се подпомага от заместник.

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) (1) Главните дирекции се ръководят от директори, които:
1. ръководят, организират и носят отговорност за дейността на главните дирекции;
2. изпълняват заповедите на министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и главния секретар на МВР и се отчитат пред тях;
3. управляват информационните фондове на главните дирекции;
4. управляват човешките ресурси в главните дирекции;
5. осъществяват оперативното взаимодействие на ръководените от тях главни дирекции с други държавни органи;
6. осъществяват сътрудничество със съответните служби на други държави, международни органи и организации;
7. управляват бюджета на главните дирекции и ръководят финансовото и материално-техническото им осигуряване;
8. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) отговарят за управлението на предоставените на главните дирекции имоти и вещи - държавна собственост;
9. издават наказателни постановления и прилагат принудителни административни мерки по ред, определен със закон;
10. представляват юридическото лице.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Директорът на ГДНП контролира, координира и методически ръководи изпълнението в областните дирекции на задачите по направление на дейност.
(3) Директорите на главните дирекции могат да се подпомагат от заместник-директори, които изпълняват функции по управление, възложени им със заповед на съответния директор.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.)

Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) (1) Дирекциите, включени в структурата на главните дирекции, се ръководят от директори, които:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като организират, ръководят и контролират дейността на подчинените им звена;
2. организират изпълнението на задачите, поставени от висшестоящите им органи;
3. отговарят пред директора на главната дирекция за дейността на ръководените от тях дирекции, а пред неговите заместници - съобразно възложените им функции;
4. осъществяват взаимодействие с други структури на МВР, с местните и други органи на държавна власт съобразно функционалната си компетентност;
5. осъществяват финансовото и материално-техническото осигуряване на дирекциите по ред, определен от министъра на вътрешните работи;
6. прилагат мерки за административна принуда и издават наказателни постановления по ред, определен със закон.
(2) В изпълнение на функциите си по ал. 1 директорите издават заповеди.
(3) Директорите по ал. 1 могат да се подпомагат от заместник-директор, който изпълнява функции по управление, възложени му със заповед на директора.

Чл. 33б. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) (1) Областните управления "Пожарна безопасност и защита на населението" при ГДПБЗН се ръководят от началници, които:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като организират, ръководят и контролират дейността на подчинените им звена;
2. организират изпълнението на задачите, поставени от висшестоящите им органи;
3. отговарят пред директора на главната дирекция за дейността на ръководените от тях областни управления, а пред неговите заместници - съобразно възложените им функции;
4. осъществяват взаимодействие с други структури на МВР, с местните и други органи на държавна власт съобразно функционалната си компетентност;
5. управляват бюджета на областните управления и ръководят финансовото и материално-техническото им осигуряване;
6. отговарят за управлението на предоставените на областните управления имоти и вещи - държавна собственост;
7. прилагат мерки за административна принуда и издават наказателни постановления по ред, определен със закон;
8. представляват юридическото лице.
(2) В изпълнение на функциите си по ал. 1 началниците издават заповеди.
(3) Началниците по ал. 1 могат да се подпомагат от заместник-началник, който изпълнява функции по управление, възложени му със заповед на началника.

Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 37. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.)

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Директорът на областната дирекция на МВР осъществява на съответната територия държавната политика за защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред, като:
1. ръководи, организира и отговаря за дейността на областната дирекция;
2. организира изпълнението на заповедите на висшестоящите органи;
3. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) отговаря пред главния секретар на МВР за цялостната дейност на ръководената от него дирекция и пред директора на Главна дирекция "Национална полиция" по направление на дейност;
4. осъществява оперативното взаимодействие с другите структури на МВР;
5. управлява информационните фондове;
6. управлява бюджета и ръководи материално-техническото осигуряване;
7. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) управлява предоставените на дирекцията имоти и вещи - държавна собственост;
8. управлява човешките ресурси;
9. осъществява оперативно взаимодействие с други държавни органи;
10. съвместно с други държавни органи създава екипи за изпълнение на основните задачи и дейности на МВР;
11. (нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) координира действията на териториалните структури на МВР при бедствия;
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) представлява юридическото лице;
13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) прилага мерки за административна принуда и издава наказателни постановления по ред, определен със закон.
(2) При изпълнение на функциите си по ал. 1 директорът издава заповеди.

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) Районното управление на областната дирекция на МВР се ръководи от началник, който е пряко подчинен на директора на областната дирекция.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Участъкът се ръководи от началник, който е пряко подчинен на началника на районното управление.
(3) Началникът по ал. 1 и 2:
1. ръководи, организира и отговаря за дейността на районното управление, съответно на участъка;
2. осъществява оперативно взаимодействие с държавните органи на съответната територия.

Чл. 40а. (Нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) (1) Районните служби "ПБЗН" се ръководят от началник, който е пряко подчинен на началника на областното управление.
(2) Участъкът се ръководи от началник, който е пряко подчинен на началника на районната служба "ПБЗН".
(3) Началникът по ал. 1 и 2:
1. ръководи, организира и отговаря за дейността на районната служба, съответно на участъка;
2. осъществява оперативно взаимодействие с държавните органи на съответната територия.

Чл. 41. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Звената на структурите по чл. 9 ЗМВР се ръководят от началници, които:
1. ръководят, организират и отговарят за дейността на съответните звена;
2. информират и се отчитат пред ръководствата на структурите по чл. 9 ЗМВР;
3. подпомагат ръководствата на структурите по чл. 9 ЗМВР при осъществяване на методическото ръководство и контрол на дейността на съответните звена в структурата на МВР.

Част трета.
ГЛАВНИ ДИРЕКЦИИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 91 ОТ 2008 Г.)

Глава първа.
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА "СИГУРНОСТ" (ОТМ. - ДВ, БР. 44 ОТ 2008 Г.)


Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.)

Чл. 43. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.)

Чл. 44. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.)

Чл. 45. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.)

Чл. 46. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.)

Чл. 47. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.)

Чл. 48. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.)

Чл. 49. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.)

Чл. 50. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.)

Чл. 51. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.)

Чл. 52. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.)

Чл. 53. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.)

Чл. 54. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.)

Глава втора.
ПРАВОМОЩИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 91 ОТ 2008 Г.)

Раздел I.
Общи полицейски правомощия


Чл. 55. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) За осъществяване на общата превенция на правонарушенията полицейските органи разработват и осъществяват комплекс от мероприятия за установяване и отстраняване на причините и условията за тяхното извършване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) За осъществяване на индивидуалната превенция на правонарушенията полицейските органи извършват действия по отношение на лица, за които има достатъчно основание да се предположи, че ще извършат престъпни или други противоправни действия, които застрашават обществения ред.
(3) За предотвратяване на замислени или подготвени престъпления полицейските органи разработват и осъществяват мероприятия за установяване на лицата, замислили или подготвящи престъпления, и тяхното разубеждаване.
(4) За пресичане на престъпления полицейските органи осъществяват мероприятия за преустановяване на изпълнителното деяние, предотвратяване на настъпването на престъпните му последици и ограничаване на техните размери.
(5) Полицейските органи осъществяват сигнална и разяснителна дейност за предотвратяване на престъпления и други правонарушения, като информират държавните органи, физическите и юридическите лица за причините и условията, способстващи за тяхното извършване, и издават задължителни предписания и разпореждания.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) За целите на международното полицейско сътрудничество полицейските органи:
1. осъществяват, координират и контролират обмена на полицейска и съдебна информация, както и информация относно наложени мерки за административна принуда;
2. ползват, въвеждат, актуализират и заличават сигнали в ШИС;
3. предават издирвани лица и вещи въз основа на международни договори, по които Република България е страна;
4. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) ползват информационните фондове на Генералния секретариат на Международната организация на криминалната полиция - Интерпол, и на Европол.

Чл. 56. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Полицейските органи могат да извършват проверка на българските лични документи в предвидените от закона случаи.

Чл. 57. Полицейските органи извършват контролна дейност във връзка с пребиваването на чужденците в Република България в рамките на своите правомощия съгласно закона.

Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) При осъществяване на дейността по чл. 52, ал. 2, т. 13 ЗМВР полицейските органи конвоират лица с изключение на:
1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) лица, на които е взета мярка за неотклонение "задържане под стража", освен в случаите, когато мярката е взета за срок до 24 часа;
2. лица, изтърпяващи наказание в местата за лишаване от свобода - до органите на съдебната власт, предварителните арести и местата за лишаване от свобода;
3. лица с влязла в сила присъда - до местата за лишаване от свобода;
4. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) лица, на които е решено или постановено принудително довеждане от орган на съдебната власт;
5. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) лица, на които е наредено предварително задържане от орган на съдебната власт;
6. непълнолетни лица - бегълци от поправителни домове или домове за временно настаняване на малолетни или непълнолетни лица, отклонили се от възпитателни училища интернати или от социално-педагогически интернати или неявили се в тях;
7. малолетни лица;
8. издирени и установени от органите на МВР лица по т. 1 - 7.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Издирените и установени лица по ал. 1, т. 1 - 5, както и лицата, на които е взета мярка за неотклонение "задържане под стража" от орган на съдебната власт, се предават в най-близкия следствен арест или териториално звено за охрана на Министерството на правосъдието.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Организацията и редът за съпровождане на непълнолетни лица в случаите по ал. 1, т. 6 се определят с акт на министъра на вътрешните работи.

Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) (1) Организацията и редът за осъществяване на конвойната дейност се определят с инструкция на министъра на вътрешните работи.
(2) Конвойните звена в областните дирекции на МВР осъществяват конвойна дейност на територията на цялата страна.

Чл. 60. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.)

Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) При осъществяване на дейността по чл. 51, ал. 1, т. 5 ЗМВР на полицейските органи, изпълняващи разпореждане или оказващи съдействие за освидетелстване или задължително лечение на болни лица, се предоставят специализиран транспорт и медицинско лице от лечебното или здравното заведение, което осигурява медицинското обслужване.

Чл. 62. (1) В случаите, определени от закон, полицейските органи имат право да задържат лица.
(2) Задържаните лица се отвеждат в структурните звена на МВР или в други определени за това места.
(3) Задържаните малолетни и непълнолетни лица се настаняват в специални помещения отделно от задържаните пълнолетни лица.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и редът в тях се определят с акт на министъра на вътрешните работи.

Чл. 63. (1) За лицата по чл. 62, ал. 1 се издава писмена заповед за задържане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) В заповедта по ал. 1 се посочва:
1. името, длъжността и местоработата на служителя, издал заповедта;
2. основанието за задържането;
3. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) данни, индивидуализиращи задържаното лице;
4. датата и часът на задържането;
5. ограничаването на правата на лицето по чл. 64 ЗМВР, както и правото му:
а) да обжалва пред съда законността на задържането;
б) на адвокатска защита от момента на задържането;
в) на медицинска помощ;
г) на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;
д) да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин;
е) да ползва преводач, в случай че не разбира български език.
(3) Задържаното лице попълва декларация, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 2, т. 5, букви "б" - "е". Заповедта се подписва от полицейския орган и от задържаното лице.
(4) Отказът или невъзможността на задържаното лице да подпише заповедта се удостоверява с подписа на един свидетел.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Заповедта за задържане се вписва в специален регистър.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Копие от заповедта се връчва на задържаното лице срещу подпис.

Чл. 64. (1) При извършване на личен обиск по смисъла на чл. 68 ЗМВР полицейските органи вземат мерки за осигуряване на личната си безопасност.
(2) Мерките по ал. 1 се изразяват в готовност на проверяващия орган във всеки момент да въздейства върху обискираните лица с предупреждение, сила, помощни средства или оръжие.

Чл. 65. При извършване на проверката на лични вещи по смисъла на чл. 69, ал. 1 ЗМВР полицейските органи следят проверяваните лица да не изхвърлят вещи и предмети.

Чл. 66. (1) Проверката на превозни средства по смисъла на чл. 69, ал. 2 ЗМВР включва:
1. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) проверка на личните документи на лицата в превозното средство;
2. проверка на свидетелството за правоуправление;
3. проверка на документите на превозното средство и на превозвания товар;
4. проверка на превозното средство.
(2) Проверката на моторни превозни средства (МПС) се извършва при неработещ двигател.

Чл. 67. (1) Проверката на помещения по смисъла на чл. 71 ЗМВР по възможност трябва да се извършва от няколко полицейски служители.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Преди извършване на проверката по ал. 1 се уведомява най-близката структура на МВР.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) При започване на проверката помещенията се претърсват за намиращи се в тях хора.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) При проверката се установява самоличността на лицата, които се намират в помещенията, и ако съществуват основанията, предвидени в закона, на тези лица се извършва личен обиск, проверяват се личните им вещи или се задържат.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) В случаите, когато лицата по ал. 4 се нуждаят от неотложна медицинска помощ, се вземат необходимите мерки.

Чл. 67а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Във всички случаи на извършена проверка на помещение се съставя протокол по реда на чл. 71, ал. 2 - 5 ЗМВР.

Чл. 68. При използване на помощни средства, предвидени в ЗМВР, полицейските органи съставят писмен доклад.

Чл. 69. При упражняване на полицейските си правомощия полицейските органи вземат необходимите мерки, гарантиращи личната им безопасност.

Чл. 70. (1) Полицейските органи могат да използват средства за явно наблюдение за:
1. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) превенция и разкриване на престъпления и други нарушения на обществения ред;
2. регулиране на пътния трафик и подобряване безопасността на движение по пътищата;
3. охрана на държавна и общинска собственост;
4. други случаи, посочени в закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Средствата по ал. 1 не могат да бъдат използвани за наблюдение във вътрешността на жилищни сгради.
(3) Използването на средства за явно наблюдение се разгласява по подходящ начин.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Информацията по ал. 1 може да се използва само за извършване на превантивна дейност и за разкриване на престъпления и други нарушения на обществения ред.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Редът за използване на техническите средства за явно наблюдение по ал. 1 се определя с акт на министъра на вътрешните работи.

Чл. 71. (1) Заведенията за отрезвяване се създават по реда на чл. 78, ал. 4 ЗМВР.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Организацията, функциите, дейността и охраната на специалните домове за настаняване на чужденци, подлежащи на принудително отвеждане до границите на Република България или на експулсиране, се уреждат с акт на министъра на вътрешните работи.

Чл. 72. (1) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Длъжностните лица от заведенията за отрезвяване оказват първоначална медицинска помощ на приетите лица в рамките на квалификацията си и при необходимост търсят съдействие от съответните лечебни заведения за оказване на специализирана медицинска помощ.
(2) Лицата в тежка степен на опиянение или с травми и наранявания се отвеждат в лечебни заведения за оказване на специализирана медицинска помощ.
(3) Приетите в заведенията за отрезвяване лица се регистрират в специален регистър и им се съставя регистрационен картон.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Срокът за престой на настанените лица в заведенията и помещенията за отрезвяване е до 24 часа, а ако някои от тях продължават да се нуждаят от медицинска помощ, те се настаняват в лечебни заведения.

Чл. 73. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) Договорите по чл. 76, ал. 1 и 2 ЗМВР се сключват от ръководителите на структурите по чл. 9 ЗМВР след разрешение на министъра на вътрешните работи.
(2) Разрешение от министъра на вътрешните работи не се изисква при сключване на договори по чл. 76, ал. 3 ЗМВР.
(3) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) С договора по чл. 77, ал. 1 ЗМВР се определят територията на действие, обектите, задачите, които ще се изпълняват, числеността на служителите, структурата на звеното и срокът на действие на договора, както и всички права и задължения на страните.
(4) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Служителите за осигуряване на дейностите по охрана на обекти и служителите в звената "Общинска полиция" се назначават и служебните им правоотношения се прекратяват по реда на ЗМВР за срока на действие на договора, като не се включват в определената обща численост на МВР.
(5) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Ръководството, организацията на звената "Общинска полиция", правомощията на техните служители, както и редът за взаимодействие със структурите на МВР се определят с акт на министъра на вътрешните работи.
(6) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Служителите за осигуряване на дейностите по охрана на обекти със сигнално-охранителна техника се назначават и служебните им правоотношения се прекратяват по реда на ЗМВР, като не се включват в определената обща численост на МВР.

Раздел I.
"а" Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.)


Чл. 73а. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.)

Чл. 73б. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.)

Чл. 73в. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.)

Чл. 73г. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.)

Чл. 73д. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.)

Чл. 73е. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.)

Чл. 73ж. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.)

Чл. 73з. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.)

Раздел II.
Главна дирекция "Национална полиция" (Загл. изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)


Чл. 74. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Главна дирекция "Национална полиция" е национална специализирана оперативно-издирвателна, охранителна и контролна структура за превенция, предотвратяване, пресичане, разследване и разкриване на престъпления, с изключение на свързаните с организирана престъпна дейност, и за опазване на обществения ред.

Чл. 75. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) (1) За изпълнение на дейностите по чл. 74 органите на ГДНП:
1. извършват оперативно-издирвателна дейност, като могат да предлагат решения по тактическата организация на работата и събирането на информация в областните дирекции на МВР;
2. участват в предотвратяването, пресичането, разкриването и разследването на престъпления;
3. извършват анализ на тежките престъпления, на техните извършители, на пострадалите и на извършените аналогични престъпления с оглед намиране на типови или специфични характеристики, необходими за разкриването;
4. изследват и определят престъпни структури и връзките помежду им;
5. организират и извършват издирване на лица и обекти и идентификация на трупове и лица;
6. извършват полицейска регистрация;
7. извършват експертни справки и експертизи;
8. извършват проучване и оценка на методите и полицейските тактики, прилагани при противодействие срещу престъпността, като могат да правят предложения за усъвършенстване организацията на оперативно-издирвателната дейност;
9. осъществяват дейности по опазване на обществения ред и безопасността на движението;
10. извършват превантивна дейност по опазване на обществения ред и безопасността на движението, като:
а) изучават и анализират причините и условията, благоприятстващи нарушенията на обществения ред и безопасността на движението по пътищата;
б) разработват и осъществяват стратегии и мерки за недопускане, отстраняване и ограничаване на причините и условията, благоприятстващи нарушенията на обществения ред и безопасността на движението по пътищата;
в) изпълняват сигнални функции по отношение на физически и юридически лица за отстраняване на причините по букви "а" и "б";
г) планират, координират и контролират самостоятелно и съвместно с други държавни органи и организации изпълнението на превантивни мероприятия;
д) информират участниците в движението за пътнотранспортната обстановка в страната;
е) анализират състоянието на пътния контрол, организацията на движението и аварийността на пътищата в страната;
11. контролират безопасността на движението чрез използване на централизирана електронна система и автоматизирани технически средства по държавната пътна мрежа;
12. осъществяват обмен на информация с компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз, в областта на безопасността на движението;
13. организират, контролират или осъществяват пилотиране и съпровождане на официални лица, делегации и товари по ред, определен с акт на министъра на вътрешните работи;
14. обработват данни за административни нарушения, установени с автоматизирани технически средства по държавната пътна мрежа;
15. получават непрекъснато информация за състоянието на пътната мрежа, организацията на движението и настъпилите пътнотранспортни произшествия; координират въведените временни ограничения на движението;
16. обобщават, анализират и предлагат мерки за обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия;
17. съгласуват заповеди за въвеждане на временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по автомагистралите и първокласната пътна мрежа;
18. планират и въвеждат нови технически средства, системи за автоматизиран контрол и управление на пътното движение;
19. организират и контролират охраната на обекти и мероприятия;
20. осъществяват дейности, свързани с охрана на обекти с използване на сигнално-охранителна техника (СОТ);
21. изготвят и съгласуват проекти на сигнално-охранителни известителни системи и телевизионни системи за наблюдение в изпълнение на законови правомощия;
22. извършват проучване, проектиране, изграждане и профилактиране на сигнално-охранителни известителни системи;
23. осъществяват развъдна дейност, снабдяване, подбор, настаняване, обслужване, обучение и използване на животни за служебни нужди;
24. осъществяват контрол по спазване на нормативните изисквания за осъществяване на дейности с общоопасни средства;
25. осъществяват контрол по спазване на нормативните изисквания за осъществяване на частна охранителна дейност;
26. издават разрешения, лицензи, справки и други документи по направления на дейност, когато това е предвидено в нормативен акт;
27. въвеждат временни ограничения при условия и по ред, определени с нормативен акт;
28. прилагат мерки за административна принуда и осъществяват административнонаказателна дейност;
29. събират, обработват, обобщават и анализират наличната информация по направления на дейност;
30. събират, обработват, въвеждат, систематизират, използват и предоставят информация, организирана в автоматизирани информационни фондове, системи или регистри, създадени по силата на закон, за изпълнение на правомощията си по направление на дейност;
30а. (нова - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) извършват проучване за надеждност на служителите и издават, отказват, прекратяват или отнемат разрешения за достъп до класифицирана информация в изпълнение на дейността по Закона за защита на класифицираната информация;
31. разработват или участват в разработването или дават становища по проекти на нормативни и други актове, регламентиращи противодействието на престъпността, опазването на обществения ред, превенцията на правонарушенията и безопасността на движението по пътищата;
32. участват в екипи, работни групи и комисии, създадени съвместно с други държавни органи, служби и органи на други държави и международни организации, за разработване и утвърждаване на проекти на нормативни актове и тяхното изменение и допълнение;
33. осъществяват взаимодействие и информационен обмен с полицейски структури на други държави с цел обмяна на опит, синхронизиране и прилагане в полицейската практика на международните законодателство и стандарти;
34. осъществяват взаимодействие и информационен обмен с други държавни органи и организации при условия и по ред, предвидени в закон;
35. привличат и взаимодействат с граждани и неправителствени организации с цел установяване на партньорство и сътрудничество при решаване на проблеми на сигурността и обществения ред;
36. разработват обзори, методики, указания и други документи, свързани с оптимизиране на дейността;
37. събират, обобщават, систематизират и анализират информация и предлагат мерки за подобряване на работата и разработват насоки и приоритети за работа по отделните направления на дейност;
38. проучват и оценяват полицейските методи и тактики за опазване на обществения ред и безопасността на движението и правят предложения за тяхното усъвършенстване;
39. извеждат и предлагат национални приоритети, свързани с обществения ред и сигурността, на базата на изучаване, идентифициране и анализ на проблемите на местно ниво;
40. разработват, предлагат и реализират програми за превенция на престъпленията и правонарушенията;
41. самостоятелно и съвместно с други органи извършват проверки по предложения и сигнали;
42. организират и осъществяват обучителни дейности за поддържане и повишаване на професионалната квалификация;
43. участват в работата по изработване на политики и осъществяване на методическо ръководство и контрол по спазването на етичните стандарти на професионалното поведение и основните права и свободи на гражданите.
(2) Редът за осъществяване на дейностите по чл. 52, ал. 2, т. 7 и 10 ЗМВР се определя с инструкции на министъра на вътрешните работи.

Чл. 76. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Главна дирекция "Национална полиция" организира, координира и контролира дейността на областните дирекции на МВР по предотвратяване, пресичане, разкриване и разследване на престъпления и противообществени прояви, като:
1. осъществява координация в оперативно-издирвателната дейност при наличие на извършени престъпления на територията на две и повече областни дирекции на МВР;
2. наблюдава и установява престъпни групи и обекти чрез провеждане на организационни и оперативно-издирвателни мероприятия;
3. оказва помощ по случаи с фактическа и правна сложност, представляващи особен обществен интерес, като предлага и включването на допълнителни сили и средства;
4. създава организация за взаимодействие с държавните, обществените и гражданските структури за осъществяването на превантивни мерки за ограничаване на престъпленията;
5. събира, обобщава, обработва, съхранява, анализира и предоставя информация за състоянието, структурата и динамиката на:
а) престъпността на територията на страната;
б) противообществените прояви, извършени при провеждане на спортни мероприятия;
в) противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни лица;
6. участва при планирането, организацията и провеждането на обучение на служителите от областните дирекции на МВР за повишаване на професионалната им квалификация по направление на дейност;
7. (изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) разработва методически указания и програми за предотвратяване, пресичане, разкриване и разследване на тежки престъпления;
8. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) участва в комплексни, контролни, планови и тематични проверки по спазването и изпълнението на законите и подзаконовите нормативни актове и по осъществяването на дейността на областните дирекции на МВР.

Чл. 76а. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Главна дирекция "Национална полиция" за изпълнение на задачата по разследване на престъпления извършва дейности по:
1. разследване на престъпления в съответствие с Наказателно-процесуалния кодекс;
2. упражняване на контрол за законосъобразното провеждане на разследването, изпълнението на писмените указания на прокурора и спазването на сроковете за разследване в областните дирекции;
3. осъществяване на взаимодействие с органите на съдебната власт, с други държавни органи и с органи на местната власт;
4. анализиране и проучване на практиките по разследване на престъпления и изготвяне на предложения за подобряване на дейността по разследване;
5. участие в специализирани звена и екипи съвместно с други държавни органи, служби и органи на други държави и международни организации;
6. събиране, обобщаване, анализ и предоставяне на информация за дейността по разследване на престъпления;
7. методическо ръководство на дейността по разследване на престъпления в главните и областните дирекции.

Чл. 76б. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Главна дирекция "Национална полиция" организира, координира, методически ръководи и контролира дейността на областните дирекции на МВР по опазване на обществения ред, свързана със:
1. териториалното обслужване на граждани;
2. патрулно-постовата дейност;
3. осигуряването на сигурността, опазването и възстановяването на обществения ред при провеждане на масови мероприятия;
4. задържането на лица в структурите на МВР;
5. конвоирането на лица;
6. използването на служебните животни и техните водачи;
7. защитата и охраната на стратегически и особено важни обекти, включително използваната за това сигнално-охранителна техника (СОТ);
8. функционирането на домовете за временно настаняване на пълнолетни лица и заведенията за отрезвяване;
9. функционирането на звената "Общинска полиция";
10. контрола по спазването на нормативните изисквания при извършване на дейности, свързани с общоопасни средства;
11. контрола по спазването на нормативните изисквания при извършване на частна охранителна дейност;
12. приема на граждани и подкрепата на жертви на престъпления;
13. поддържането и използването на автоматизирани регистри по направления на дейност, създадени по силата на нормативен акт;
14. изготвянето на проекти на сигнално-охранителни известителни системи и телевизионни системи за наблюдение в изпълнение на законови правомощия;
15. проучването, проектирането, изграждането и профилактирането на сигнално-охранителни известителни системи;
16. прилагането на мерките за подобряване на работата по опазването на обществения ред.

Чл. 76в. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Главна дирекция "Национална полиция" организира, координира, ръководи и контролира дейността на областните дирекции на МВР по безопасността на движението чрез осъществяване на методическо ръководство, помощ и контрол по:
1. създадената организация за работа на структурите, извършващи дейности, свързани с безопасността на движението;
2. изпълнението на дейностите, свързани с контрол на пътното движение и безопасността на движението;
3. обхвата и ефективността на контролната дейност за спазване на правилата за движение;
4. обработката и администрирането на нарушения, установени с автоматизирани технически средства по държавната пътна мрежа;
5. осъществяване на контрола върху техническата изправност на пътните превозни средства при движение по пътищата;
6. дейността по идентификацията, проверката на техническото състояние, издаването на свидетелства за регистрация и отчета на пътните превозни средства;
7. регистрацията, отчета и контрола на техническото състояние на пътните превозни средства, на водачите на МПС и издаването на свидетелствата за правоуправление;
8. отчета на пътнотранспортните произшествия и анализа на последиците от тях;
9. анализа и мерките за обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия;
10. изготвянето на становища и съгласуването на проекти съгласно законовите правомощия.

Чл. 77. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) Главна дирекция "Национална полиция" предотвратява, пресича, разкрива и разследва престъпления, свързани със:
1. използване, изготвяне и търговия с общоопасни средства и вещества и с огнестрелно оръжие, отвличане на лица с цел получаване на материални облаги, вземане на заложници, изнудване и други насилствени действия;
2. незаконна търговия, държане и отглеждане на наркотични вещества, техните аналози и прекурсори;
3. културното наследство.

(Загл. "Раздел III Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" зал. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)
Чл. 78. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Главна дирекция "Национална полиция" осъществява издирвателна дейност на лица и вещи на територията на страната и зад граница, включително такива, за които има сигнал за издирване в Шенгенската информационна система и/или в базата данни на Интерпол, като:
1. организира издирвателната дейност на лица и вещи;
2. управлява обработването, съхранението и използването на информацията за всички категории издирвани лица и вещи;
3. обявява, актуализира и прекратява общодържавното издирване на отделните лица и вещи;
4. координира и контролира дейността по издирването на вещите и осъществява текущото оперативно ръководство по направление на дейност;
5. методически ръководи и подпомага дейността по издирване на лица и идентификация на трупове и лица с неустановена самоличност, извършвана от структурите на МВР.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Главна дирекция "Национална полиция" съвместно с Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" на Министерството на правосъдието организира и провежда мероприятия по издирване и задържане на бегълци от местата за лишаване от свобода.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Главна дирекция "Национална полиция" съгласува действията по издирване на лица, обявени за издирване, по инициатива на:
1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) служба "Военна полиция" към министъра на отбраната;
2. службите за сигурност.
(4) Организацията на издирвателната дейност на органите на МВР, както и обменът на информация по линия на Международната организация на криминална полиция - Интерпол и ШИС, се определят с акт на министъра на вътрешните работи.

Чл. 79. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Главна дирекция "Национална полиция" разработва и провежда мероприятия за взаимодействие с прокуратурата, съда, следствието и ръководството на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерството на правосъдието и оперативното обслужване на местата за лишаване от свобода.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Редът за взаимодействието между ГДНП и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерството на правосъдието за оперативното обслужване на местата за лишаване от свобода се определя с инструкция, издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на правосъдието съгласувано с главния прокурор на Република България.

Чл. 80. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Главна дирекция "Национална полиция" при осъществяване на оперативно-издирвателната дейност по разкриване на извършителите на противообществени прояви, извършени преди, по време или след провеждане на спортни мероприятия:
1. води на отчет извършителите на противообществени прояви, извършени при провеждане на спортни мероприятия;
2. съвместно със структурните звена на областните дирекции на МВР организира наблюдение над извършителите на противообществени прояви, извършени при провеждане на спортни мероприятия.

Чл. 80а. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Главна дирекция "Национална полиция" противодейства срещу престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица, като:
1. оказва методическо ръководство, практическа помощ и контрол на служителите от областните дирекции на МВР по противодействие на детската престъпност и осъществяване на полицейска закрила на деца;
2. анализира и оценява дейността на служителите от МВР с полицейски правомощия по предоставяне на полицейска закрила на деца, като разработва и внася предложения за подобряване организацията на работа и усъвършенстване дейността на структурните звена, работещи по направление на противодействие на детската престъпност.

Чл. 80б. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Органите на ГДНП извършват дейност по предотвратяване, пресичане, разкриване и разследване на престъпления в министерства, агенции и други структури на държавната администрация.

Чл. 80в. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) (1) Главна дирекция "Национална полиция" предотвратява, пресича, разкрива и разследва:
1. престъпления в националните структури на енергетиката, промишлеността, строителството, транспорта, селското и горското стопанство, екологията, търговията и туризма, здравеопазването и здравното осигуряване, бюджетните организации, застраховането и юридическите лица с нестопанска цел;
2. престъпления против паричната и кредитната система;
3. престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система;
4. злоупотреби с фондове на Европейския съюз.
(2) Главна дирекция "Национална полиция" предотвратява, пресича и разкрива престъпления против митническия режим.

Чл. 80г. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Главна дирекция "Национална полиция" организира информационната си дейност, като:
1. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) събира, обработва, анализира, съхранява и използва информацията в информационните фондове за установяване и отстраняване на причините и условията за извършване на престъпления и други правонарушения и за извършване на оперативно-издирвателна, аналитична и организационна дейност по предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, както и за извършване на дейността по опазване на обществения ред и безопасността на движението;
2. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) изгражда, поддържа и експлоатира информационни фондове за нуждите на оперативно-издирвателната, информационната, аналитичната и организационната дейност по предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, както и за нуждите на дейността по опазване на обществения ред и безопасността на движението.

Чл. 80д. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Главна дирекция "Национална полиция" самостоятелно или съвместно с други структури на МВР осъществява международно сътрудничество.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) При осъществяване на международното сътрудничество по ал. 1 органите на ГДНП:
1. организират и осъществяват взаимодействието със съответните полицейски служби на други държави и международни организации по направление на дейност;
2. събират, обработват, съхраняват и предоставят информация за двустранното и многостранното сътрудничество по направление на дейност.

Чл. 80е. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Дирекция "Специализирани полицейски сили" е специализирана структура на Главна дирекция "Национална полиция" за опазване на обществения ред, охрана на масови мероприятия, овладяване на масови безредици, противодействие на терористични действия, охрана на стратегически и особено важни обекти и на дипломатически представителства.

Чл. 80ж. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) (1) Органите на дирекция "Специализирани полицейски сили":
1. подпомагат органите на главните и областните дирекции по опазване на обществения ред;
2. участват в опазването на обществения ред при провеждане на масови мероприятия;
3. осъществяват дейности по възстановяване, поддържане и опазване на обществения ред при масови безредици;
4. участват в опазването на обществения ред при кризи от различен характер;
5. участват в полицейски операции на главните и областните дирекции;
6. осъществяват охрана и оперативно обезпечаване на стратегически и особено важни обекти, както и на дипломатически представителства, обекти на МВР и обекти на договорен принцип;
7. осъществяват охрана на специални товари, опасни товари и ценни пратки на територията на страната, когато им е възложено със закон или на договорен принцип;
8. съдействат на други държавни органи или длъжностни лица, когато противозаконно се пречи на тяхната дейност;
9. събират, обработват, използват и предоставят информация, придобита при или по повод изпълнение на нормативно определените им дейности.
(2) При осъществяване на дейностите по ал. 1 органите на дирекция "Специализирани полицейски сили" имат право:
1. да разполагат сили и средства, да изграждат, използват и снемат инженерно-технически съоръжения и други средства за охрана на стратегически и особено важни обекти;
2. да отцепват райони, да ограничават временно или да забраняват движението на лица и транспортни средства;
3. да ползват или да прекъсват комуникационни връзки в случаите по ал. 1, т. 7 след съгласуване с компетентните органи.
(3) Силите и средствата на дирекция "Специализирани полицейски сили" се ползват от структурите на МВР при условия и по ред, определени с акт на министъра на вътрешните работи.

Чл. 80з. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) (1) Охраната на стратегически и особено важни обекти се осъществява със системи за физическа защита, които могат да включват персонал за физическа защита, физически бариери, сигнално-охранителни и известителни системи, системи за контрол на достъпа и системи за видеонаблюдение, охранително осветление, комуникационни средства, транспортни средства, служебни животни, съответно оборудвани служебни помещения и други.
(2) Физически бариери са всички видове огради, оградни съоръжения, решетки, метални или усилени с метал врати, капандури и прозорци, укрепващи метални елементи, механични заключващи устройства, тунелни проходни съоръжения и други.
(3) Оградни съоръжения са всички видове врати, заключващи устройства към тях, спиращи, контролиращи и задържащи достъпа съоръжения, разположени преди, след и на самата ограда неподвижно или задвижвани ръчно или автоматично.
(4) Спиращи достъпа съоръжения са подвижни и неподвижни, ограничаващи или спиращи движението на моторни превозни средства или на лица съоръжения по пътя им към контролно-пропускателните пунктове с цел улесняване на проверката им, като: различни видове бариери, рогатки, парапетни ограничители, разположени зигзагообразно стоманобетонни блокове, неравности по пътната настилка и др.
(5) Контролиращи достъпа съоръжения са всички видове биологични, електронни или магнитни четящи устройства, кодирани бутонни устройства и други, които при подадена им команда деблокират спиращите съоръжения или врати. Тези устройства могат и да запазват информацията за контролирания достъп.
(6) Задържащи достъпа съоръжения са съоръженията за възпрепятстване достъпа на лица до охранявания обект, които се разполагат в близост или върху физическите бариери, включително:
1. физически (кльонови допълнения - единични и двойни, шипове, бодливи рулони от тел, ламели, мрежи и др.);
2. звукозаглушаващи;
3. светлиннозаслепяващи;
4. химически вещества, които образуват дим, пяна, представляват залепващи вещества и др.
(7) Сигнално-охранителни и известителни системи са централни или местни пултове, контролни панели, датчици, средства за сигнализация и устройства за предаване на сигнали на разстояния, които подават сигнал при евентуален опит да бъдат преодолени или разрушени физическите бариери от системи за физическа защита на даден обект.
(8) Системи за видеонаблюдение са съвкупност от видеокамери, монитори, записващи устройства, видеомултиплексори, превключватели и други, с които се наблюдават, констатират и/или заснемат извършителите на опити за проникване или проникналите в даден обект.
(9) Комуникационни средства са всички видове директни проводни, телефонни и радиовръзки, които се ползват от персонала за физическа защита, за ръководство, пренасочване и повикване на допълнителни сили за предотвратяване на противозаконно проникване или за преследване на незаконно проникналите в даден обект.

Чл. 80и. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) (1) Териториалните звена на дирекция "Специализирани полицейски сили" при приемането на стратегически или особено важен обект за охрана разработват план за охрана и отбрана, съгласуван с директора на съответната областна дирекция на МВР и с административния ръководител на съответния обект. Планът се утвърждава от директора на дирекция "Специализирани полицейски сили".
(2) С плана за охрана и отбрана се определя редът за действие на органите на дирекция "Специализирани полицейски сили" по осигуряване физическата защита на обектите, пропускателния режим, реда за временно пребиваване на територията на обекта и взаимодействието с другите структури на МВР, с други органи и лица.
(3) Отговорен за изпълнението на плана за охрана и отбрана е началникът на съответното структурно звено на дирекция "Специализирани полицейски сили".

Чл. 80к. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) (1) При необходимост след съгласуване с кмета на общината, в която е разположен охраняваният стратегически или особено важен обект, може да се установи зона с ограничен достъп. Границата на зоната се обозначава с ясно видими знаци (табели). В границите на зоната не се включват пътищата за общо ползване и жилищни сгради.
(2) На подстъпите към охраняваните стратегически или особено важни обекти може да се изградят инженерно-технически съоръжения.

Чл. 81. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Отдел "Транспортна полиция" осъществява оперативно-издирвателна, превантивна и информационно-аналитична дейност по предотвратяване, пресичане, разкриване и разследване на престъпления и опазване на обществения ред на територията на железопътната инфраструктура и железопътния транспорт в страната.
(2) Органите на отдел "Транспортна полиция":
1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) предотвратяват, пресичат, разкриват и разследват престъпления в обекти на територията на железопътната инфраструктура и в железопътния транспорт в страната;
2. осъществяват, организират и контролират дейностите по опазване на обществения ред на територията на железопътната инфраструктура и в железопътния транспорт в страната;
3. извършват превантивна дейност, като:
а) изучават и анализират причините и условията, благоприятстващи извършването на престъпления и други нарушения на обществения ред на територията на железопътната инфраструктура и в железопътния транспорт в страната, разработват и осъществяват мерки за отстраняването им;
б) изпълняват сигнални функции по отношение на физически и юридически лица за отстраняване на причините по буква "а";
в) планират, контролират или участват самостоятелно или съвместно с други държавни органи и неправителствени организации в осъществяването на превантивни дейности;
г) разработват и осъществяват стратегии и проекти за превенция на престъпността и опазване на обществения ред;
4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) осъществяват, организират и контролират охраната на обекти, мероприятия и специални товари на територията на железопътната инфраструктура и в железопътния транспорт, когато им е възложено със закон или на договорен принцип;
5. осъществяват контрол на съхраняването и охраната при превозването на общоопасни средства;
6. контролират осъществяването на частна охранителна дейност на територията на железопътната инфраструктура и в железопътния транспорт;
7. издирват лица и обекти на територията на железопътната инфраструктура и в железопътния транспорт в страната;
8. осъществяват конвойна дейност;
9. събират, обработват, въвеждат, систематизират, използват и предоставят информация, организирана в автоматизирани информационни фондове, системи или регистри, създадени по силата на закон, за изпълнение на правомощията по направления на дейност;
10. взаимодействат с държавни органи, юридически лица и граждани за противодействие на престъпността и опазване на обществения ред в обслужваните обекти;
11. дават становища по проекти на нормативни и други актове относно противодействие на престъпността и опазване на обществения ред;
12. прилагат мерки за административна принуда и осъществяват административнонаказателна дейност.

Раздел III.
Главна дирекция "Охранителна полиция" (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)


Чл. 81а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)

Чл. 81б. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)

Чл. 81в. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.)

Чл. 81г. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)

Чл. 81д. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)

Чл. 81е. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)

Чл. 81ж. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)

Чл. 81з. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)

Чл. 81и. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.)

Чл. 81к. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.)

Чл. 81л. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.)

Чл. 81м. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.)

Чл. 81н. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.)

Чл. 81о. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.)

Чл. 81п. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.)

Чл. 81р. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.)

Чл. 81с. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.)

Чл. 81т. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.)

Чл. 81у. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.)

Чл. 81ф. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.)

Чл. 81х. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.)

Раздел IV.
Главна дирекция "Гранична полиция"


Чл. 82. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) е национална специализирана охранителна и оперативно-издирвателна структура на МВР за граничен контрол, охрана на държавната граница, контрол за спазването на граничния режим и дейност по превенция, предотвратяване, пресичане, разкриване и разследване на престъпления, свързани с незаконна миграция и трафик на хора, която осъществява своите функции в граничната зона, в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове, международните летища и пристанища, вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата зона, континенталния шелф, българската част на река Дунав, другите гранични реки и водоеми.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) За предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления в зоните по ал. 1 органите на ГДГП извършват оперативно-издирвателна и информационно-аналитична дейност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) За изпълнение на задачите по ал. 1 ГДГП използва кораби, въздухоплавателни и технически средства, както и автоматизирани и интегрирани системи за наблюдение.

Чл. 83. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Граничен контрол е нормативно установена дейност, която се осъществява по отношение на лицата, предметите в тяхно владение, транспортните средства и стоките при и по повод преминаване на държавната граница или присъствието им в граничната зона, с цел гарантиране спазването на граничния режим.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Охрана на държавната граница е система от правно-административни дейности, насочени за недопускане, предотвратяване и разкриване на престъпления и нарушения, свързани с граничния режим.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Граничен режим е нормативно установеният ред за преминаването на държавната граница от лица, стоки, превозни средства, транспортни, съобщителни и други комуникации и съоръжения, редът за пребиваване и извършване на дейности в установените гранични ивици и зони, в териториалното море, вътрешните морски води и вътрешните водни пътища, запазването и поддържането в изправност на граничните знаци.

Чл. 84. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Гранична зона е територия с дълбочина 30 км, която на сухоземната граница се определя от линията на държавната граница, а на морската и речната граница - от линията на брега, и в която ГДГП осъществява правомощията си по охрана на държавната граница и граничен контрол.
(2) Гранична ивица е частта от граничната зона, разположена непосредствено по протежение на линията на сухоземната граница, с дълбочина до 300 м считано от линията на държавната граница.
(3) Островите и българската част от водите на граничните реки се включват в граничната ивица. Тази разпоредба не се прилага за река Дунав.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Точното очертаване и определяне на дълбочината на граничната ивица се извършва от министъра на вътрешните работи след като вземе мнението на съответните областни управители и кметове.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Извършването на стопанска или друга дейност в граничната ивица се съгласува с директора на съответната регионална дирекция "Гранична полиция".

Чл. 85. (1) Държавната граница на Република България, преминаваща по река, не се премества както при изменения на очертанията на нейните брегове или нивото на водата, така и при отклонение на коритото на реката в една или в друга посока, ако друго не е уредено в международни договори, по които Република България е страна.
(2) На железопътните и шосейните мостове, бентове и други съоръжения, които преминават през граничните участъци на плавателни и неплавателни реки, държавната граница се установява по средата на тези съоръжения или по тяхната технологична ос в зависимост от преминаването на държавната граница по водата, ако друго не е уредено в международни договори, по които Република България е страна.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Държавната граница на Република България на местността се обозначава с ясно видими гранични знаци, които се поставят на място, определено в документите за демаркиране на границата между Република България и съседните държави.
(4) Формите, размерите и надписите на граничните знаци по ал. 3 и редът за тяхното поставяне се определят от законодателството на страната и от международните договорености.
(5) За обозначаване на линията на държавната граница ГДГП осъществява геоинформационна дейност чрез:
1. геодезическо определяне, поставяне и поддържане в изправност на граничните знаци;
2. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) проверка на линията на държавната граница;
3. изработване на едромащабни карти и документация на държавната граница, както и създаване и поддържане на геодезическо-картографски фонд.
(6) За поддържане на видимостта и предпазване на граничните знаци по ал. 3 по взаимна договореност между Република България и съседните държави се съгласува широчината на граничния пояс и дълбочината на установената гранична ивица от двете страни на линията на държавната граница.

Чл. 86. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Българските и чуждестранните въздухоплавателни средства при изпълнение на международни полети излитат и кацат на граждански летища за обществено ползване, обслужващи международни превози, където е осигурено извършването на гранични проверки.

Чл. 87. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Лицата, преминаващи през държавната граница на Република България, подлежат на гранични проверки в съответствие с Регламент (ЕО) № 562/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ, L 105, стр. 1, 13.04.2006 г.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Транспортните средства, стоките и друго движимо имущество, преминаващи през държавната граница на Република България, подлежат на гранични проверки по ред, определен с акт на министъра на вътрешните работи.

Чл. 88. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 89. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) При установяване на издирвано транспортно средство органите на ГДГП го задържат и предават в съответния ГПУ.
(2) Органите на ГДГП задържат превозно средство в случаи, когато:
1. е обявено за издирване;
2. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)
3. има издаден акт от органите на съдебната власт.

Чл. 90. (1) Огнестрелни оръжия, боеприпаси и взривни вещества могат да се пренасят през държавната граница при условия и по ред, определени със закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Пренасяните през границата без съответното разрешение оръжия, боеприпаси или взривни вещества се изземват с протокол и се предават в съответния ГПУ, като незабавно се уведомява ГДГП.

Чл. 91. За поддържане в изправност на граничните знаци и граничната линия на държавната граница на Република България и за спазване на граничния режим, както и за уреждане на възникнали гранични нарушения на определени участъци на основание чл. 85, ал. 2 от ЗМВР и международни договори се назначават гранични представители от състава на ГДГП.

Чл. 92. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Всяко лице при преминаване през ГКПП подлежи на гранична проверка при спазване на указанията и разпорежданията на органите на ГДГП, осъществяващи гранични проверки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Лицето по ал. 1 е длъжно при поискване да предостави необходимите лични данни за нуждите на граничната проверка.

Чл. 93. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Органите на ГДГП осъществяват гранична проверка на лица чрез задължителна проверка на:
1. документите за задгранично пътуване;
2. наличието на виза и другите необходими условия, ако такива се изискват по силата на нормативен акт или международен договор, по който Република България е страна;
3. редовността на документите по т. 1 и 2.
(2) Органите по ал. 1 могат да извършват проверка на лицата за наличието на вещи, чието притежаване е забранено, на издирвани вещи или на вещи, които представляват заплаха за сигурността и обществения ред. При извършване на проверките могат да се използват и технически средства.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2009 г., в сила от 25.08.2009 г.) При проверките по ал. 1 и 2 органите на ГДГП извършват задължителна справка в автоматизираните информационни фондове за установяване на лица с наложени забрани, издирвани лица или лица, представляващи опасност за националната сигурност и обществения ред, при условията и по реда на ЗМВР, освен в случаите по ал. 4.
(4) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2009 г., в сила от 25.08.2009 г.) Справките по ал. 3 не са задължителни за следните лица:
1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) гражданите на Европейския съюз по смисъла на член 20, параграф 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ОВ, C 83, 30.03.2010, стр. 47 - 403) и гражданите на трети страни, които са членове на семейството на гражданин на Съюза, които упражняват своето право на свободно движение и по отношение на които се прилага Директива 2004/38/ЕО;
2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) гражданите на трети страни и членовете на техните семейства, независимо от тяхната националност, които по силата на споразумения със Съюза и неговите държави членки, от една страна, и същите трети страни, от друга страна, се ползват с правото на свободно движение, което е равностойно на правото на гражданите на Съюза.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 68 от 2009 г., в сила от 25.08.2009 г.) Преминаването на границата на Република България се отбелязва в документа за задгранично пътуване на граждани на трети страни или в заместващия го документ чрез полагане на щемпели, утвърдени от министъра на вътрешните работи.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 68 от 2009 г., в сила от 25.08.2009 г.) При преминаване на границата се извършва справочна дейност в информационните фондове по ред, определен с акт на министъра на вътрешните работи.

Чл. 94. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Органите на ГДГП извършват проверка на превозни средства чрез:
1. проверка на документите им;
2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) проверка на превозното средство;
3. справка в автоматизираните информационни фондове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Справката по ал. 1, т. 3 се извършва по ред, определен с акт на министъра на вътрешните работи.

Чл. 95. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Органите на ГДГП контролират и извършват проверка на лица, багажи и превозни средства за наличието на взривни вещества, огнестрелни оръжия, боеприпаси, ядрени материали и други радиоактивни източници при преминаване на държавната граница.

Чл. 96. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Граничният контрол се състои от гранични проверки и наблюдение на границата и се извършва в зоните на ГКПП и в граничната зона.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) В граничната зона органите на ГДГП самостоятелно и съвместно с други органи могат да организират временни контролни пунктове за осъществяване на гранично наблюдение.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Зоната на ГКПП обхваща територията, на която са разположени сградите, помещенията, работните места, подземните и надземните съоръжения, техническите средства и местата за преходи, изчакване и проверка на лица, превозни средства и стоки, преминаващи през зоните за гранични проверки.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Граничен контрол може да се извършва и на територията на друга държава, когато това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна, в движещ се влак или на борда на плавателно средство по повод предстоящо или осъществено преминаване на държавната граница.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Органите на ГДГП могат да извършват предварителна гранична проверка на борда на въздухоплавателно средство.

Чл. 97. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) На летища за обществено ползване за обслужване на международни превози и на пристанища, които обслужват кораби от международно плаване, ГДГП извършва гранични проверки чрез разделяне на пътуващите граждани.

Чл. 98. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 99. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 100. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Органите на ГДГП:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) предотвратяват, пресичат, разкриват и разследват престъпления;
2. събират, обработват, анализират, съхраняват, използват и предоставят информация по направленията на дейност;
3. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) проследяват и регистрират движението на кораби и плавателни средства в транзитно (мирно преминаване) или вътрешно плаване в териториалното море на Република България и в българската част на р. Дунав за недопускане, предотвратяване и разкриване на престъпления и нарушения, свързани с граничния режим;
4. обменят информация и взаимодействат оперативно с другите структури на МВР, държавни органи, юридически лица и граждани и полицейски служби на други държави.

Чл. 101. (1) Органите на ГДГП могат да настаняват принудително в специални помещения или в специални домове чужденци, подлежащи на принудително отвеждане или на експулсиране, по ред, определен със закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) На лицата, настанени при условията на ал. 1, не могат да се ограничават други права освен правото на свободно придвижване.

Чл. 102. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) В изпълнение на правомощията си органите на ГДГП съставят актове за извършени административни нарушения, издават наказателни постановления и прилагат мерки за административна принуда в предвидените от закона случаи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Длъжностните лица, които имат правата по ал. 1, се определят с акт на министъра на вътрешните работи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Командирите на граничните полицейски кораби имат и правомощията, определени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, включително в българската част на р. Дунав.

Чл. 103. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Главна дирекция "Гранична полиция" извършва оперативно-издирвателна дейност самостоятелно или съвместно с други служби на МВР.

Чл. 104. Органите на ГДГП изискват от транспортните и туроператорските дружества, които осъществяват международна търговска дейност, предоставянето на:
1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) разписания, списъци на пътници и друга информация, която се отнася до граничния контрол;
2. достъп до техни помещения, съоръжения и транспортни средства, когато това се налага за изпълнение на определените функции и задачи на ГДГП.

Чл. 105. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Главна дирекция "Гранична полиция" осъществява сътрудничество и взаимодействие с митническата администрация и с другите органи за контрол чрез обмен на информация и извършване на съвместни проверки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Главна дирекция "Гранична полиция" осъществява сътрудничество и взаимодействие с органи, които имат правомощия по въпросите на убежището, бежанците и пребиваването на чужденци за осъществяване на ефективен миграционен контрол.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Главна дирекция "Гранична полиция" осъществява сътрудничество и взаимодействие с органи, които имат правомощия в зоните на морските пространства и вътрешните водни пътища чрез обмен на информация и извършване на съвместни проверки.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Взаимодействието по ал. 1, 2 и 3 се осъществява по ред, определен с акт на министъра на вътрешните работи и ръководителя на съответното ведомство.

Чл. 106. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Органите на ГДГП оказват съдействие в зоните по чл. 52б, ал. 3 ЗМВР на специализираните държавни органи при изпълнение на нормативните актове, които уреждат защитата на живота и здравето на населението, както и опазването на околната среда, защитените територии, флората и фауната.
(2) Сътрудничеството по ал. 1 се осъществява по реда на чл. 105, ал. 4.

Чл. 106а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Специализираният отряд "Въздушно наблюдение" е звено за осъществяване на въздушно наблюдение на границите и изпълнение на други летателни задачи, подпомагащи изпълнението на дейностите на ГДГП.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Организацията и дейността на специализирания отряд "Въздушно наблюдение" се уреждат с акт на министъра на вътрешните работи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Използването на специализирания отряд "Въздушно наблюдение" за изпълнение на дейностите по ал. 1 се разрешава с писмена заповед на директора на Главна дирекция "Гранична полиция" за всеки отделен случай.

Чл. 106б. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) Специализираният отряд "Въздушно наблюдение" може да изпълнява и задачи за оказване на съдействие на други структури в МВР и на други държавни органи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Използването на специализирания отряд "Въздушно наблюдение" от структурите на МВР извън Главна дирекция "Гранична полиция", както и от други министерства и ведомства се разрешава от главния секретар на МВР въз основа на писмено искане.
(3) В неотложни случаи искането по ал. 2 може да бъде направено и устно. В тези случаи то се представя в писмена форма не по-късно от 24 часа.

Раздел V.
Главна дирекция "Жандармерия" (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)


Чл. 107. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 108. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 109. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 110. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 111. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 112. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 113. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 114. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Раздел VI.
Дирекция "Миграция" (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)


Чл. 115. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 116. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 117. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 118. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 119. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 120. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 121. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 122. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 123. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 124. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 125. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 126. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 127. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Раздел VI.
"a" Главна дирекция "Досъдебно производство" (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)


Чл. 127а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)

Раздел VI.
"б" Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., загл. изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)


Чл. 127б. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) (1) Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" е национална специализирана структура на МВР за осигуряване на пожарна безопасност, спасяване и защита при бедствия.
(2) За изпълнение на задачите по ал. 1 Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" извършва дейностите по чл. 52г, ал. 2 ЗМВР.

Чл. 127в. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) Пожарогасителната и спасителната дейност, неотложните аварийно-възстановителни работи, оперативната защита при наводнения, операциите по издирване и спасяване, химическата, биологическата и радиационната защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали, и овладяването на екологични инциденти се организират и осъществяват от областните управления "ПБЗН" самостоятелно или съвместно със специализираните сили и средства на органите на изпълнителната власт, организациите, юридическите лица, доброволните формирования и гражданите.
(2) Пожарогасителна и спасителна дейност могат да извършват и търговците, получили разрешение по чл. 91е ЗМВР, както и доброволните формирования, създадени на основание чл. 91з ЗМВР.
(3) При извършване на съвместни дейности по ал. 1 и 2 координацията и ръководството на действията се осъществяват от органите по пожарна безопасност и защита на населението.

Чл. 127г. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Договорите по чл. 91д, ал. 1 ЗМВР за осигуряване на дейностите по чл. 52г, ал. 2 ЗМВР в обекти се сключват от директора на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" или от началника на съответното ОУПБЗН след разрешение на министъра на вътрешните работи.
(2) Разрешение от министъра на вътрешните работи не се изисква при сключване на договори по чл. 91д, ал. 2 ЗМВР.
(3) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Служителите за осигуряване на дейностите по чл. 52г, ал. 2 ЗМВР в обекти се назначават и служебните им правоотношения се прекратяват по реда на ЗМВР за срока на действие на договора, като не се включват в определената обща численост на МВР.

Чл. 127д. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Влизането за извършване на пожарогасителни и спасителни дейности и при неотложни аварийно-възстановителни работи в помещения и обекти, за които има специален режим, се извършва в съответствие с установения пропускателен режим.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) По искане на чуждестранните представителства и физическите лица, които се ползват с имунитет, органите за пожарна безопасност и защита на населението извършват пожарогасителни и спасителни дейности и неотложни аварийно-възстановителни работи в техните служебни и жилищни помещения и превозните им средства.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Когато непосредствено са застрашени други сгради и съоръжения, със съгласието на ръководителя на чуждестранното представителство или на чуждестранното физическо лице, ползващо се с имунитет, органите за пожарна безопасност и защита на населението извършват пожарогасителни и спасителни дейности и неотложни аварийно-възстановителни работи и в техните служебни и жилищни помещения.

Чл. 127е. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Пожарогасителната дейност обхваща:
1. определяне на начините и средствата за извършване на дейността;
2. разработване на планове за ликвидиране на пожари;
3. незабавно изпращане на сили и средства при съобщение за пожар;
4. анализ и оценка на обстановката;
5. ограничаване и ликвидиране на последствията от пожари.
(2) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Спасителната дейност обхваща:
1. незабавно изпращане на сили и средства при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
2. анализ и оценка на обстановката;
3. спасяване на хора и имущество;
4. оказване на първа долекарска помощ на пострадалите;
5. организиране транспортирането на пострадалите до лечебните заведения.
(3) (Предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) За осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност, неотложни аварийно-възстановителни работи, химическа, биологическа и радиационна защита и поддържане на постоянна оперативна готовност органите по пожарна безопасност и защита на населението в ОУПБЗН:
1. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) работят на непрекъснат сменен режим;
2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) поддържат екипи за оказване на първа долекарска помощ на пострадали при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
3. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) поддържат спасителни екипи за провеждане на дейности за защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации по ред, определен с акт на министъра на вътрешните работи;
4. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) поддържат в готовност наличната техника и специализираното оборудване;
5. осъществяват взаимодействие с органите на държавната власт, местното самоуправление, юридическите лица и гражданите;
6. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) разработват планове за пожарогасене и за действие при бедствия и извънредни ситуации;
7. следят оперативната обстановка на обектите;
8. извършват и други дейности, възложени им с нормативен акт.
(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Екипите по ал. 3, т. 2 и 3 се поддържат в рамките на съществуващата структура и щат.

Чл. 127ж. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) За осъществяване на дейностите по пожарна безопасност и защита при бедствия в населените места органите на държавната власт и местното самоуправление:
1. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) осигуряват спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност и защита при бедствия на териториите на общините и кметствата;
2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) разработват съгласувано с органите за пожарна безопасност и защита на населението специфични правила за пожарна безопасност в съответните населени места;
3. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) информират органите за пожарна безопасност и защита на населението за издадените разрешения при и по повод предстоящи организирани масови прояви, посещения на чуждестранни делегации, честване на национални и официални празници, спортни и други мероприятия, свързани с масово събиране на хора.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) За осъществяване на дейностите по ал. 1 териториалните органи на изпълнителната власт предоставят безвъзмездно на ОУПБЗН сгради, оборудване, противопожарна техника, комуникационни, технически и гасителни средства.

Чл. 127з. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) За осъществяване на дейности по пожарна безопасност и защита при бедствия в обектите техните ръководители и собственици са длъжни:
1. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) да осигуряват спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност и защита при бедствия на територията на обектите;
2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) да осигуряват на органите за пожарна безопасност и защита на населението достъп до обектите за запознаване с оперативната обстановка и провеждане на пожаротактически учения и учения за защита при бедствия;
3. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) да осигуряват при поискване от органите за пожарна безопасност и защита на населението временно прекъсване на снабдяването с природен газ, топлинна и електрическа енергия, което се удостоверява писмено.

Чл. 127и. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) За осъществяване на държавния противопожарен контрол органите за пожарна безопасност и защита на населението:
1. контролират спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство и експлоатация на обекти, технологични съоръжения и инсталации, както и при тяхната реконструкция и модернизация;
2. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) дават становища за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност по искане от заинтересовани лица и при участие в работата на експертни съвети по устройство на територията;
3. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) проверяват строежи и обекти за съответствие с изискванията за пожарна безопасност на влаганите в тях строителни продукти;
4. участват в държавните приемателни комисии за разрешаване ползването на строежи и издават писмени становища за съответствие с изискванията за пожарна безопасност;
5. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) участват в разработването на строителни и технически правила, норми и наредби за осигуряване на пожарната безопасност при проектиране и изграждане на строежите, при реконструкция, модернизация и експлоатация на обекти, технологични съоръжения и инсталации;
6. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) проверяват строежи и обекти в експлоатация за изпълнение на правилата и нормите за пожарна безопасност;
7. издават документи за удостоверяване съответствието на обектите с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност;
8. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.)
9. издават писмени разпореждания за изпълнение на правилата и нормите за пожарна безопасност на ръководители на държавни органи, организации, юридически лица и граждани;
10. уведомяват държавните органи, юридически лица и граждани при нарушаване на правилата и нормите за пожарна безопасност, а при наличие на данни за извършено престъпление уведомяват прокуратурата;
11. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) прилагат административнонаказателни и принудителни административни мерки;
12. (нова - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) извършват сертификационни проверки и издават сертификати за съответствие на обектите и строежите с изискванията за пожарна безопасност;
13. (нова - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) извършват проверки на земеделската техника за допускане до участие в жътвената кампания;
14. (нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) извършват проверки за наличието на разрешение на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност и спазването на условията на издаденото разрешение;
15. (нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) извършват проверки за наличието на разрешение на търговците по чл. 91е ЗМВР за осъществяваните от тях дейности и спазването на условията на издадените разрешения и спазването на реда за осъществяване на дейността;
16. (нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) изискват от държавни органи, юридически лица и граждани планове за осигуряване на пожарната безопасност при организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност.

Чл. 127к. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) За осигуряване на пожарната безопасност и защитата при бедствия държавните органи, юридическите лица и гражданите са длъжни:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) да спазват установените правила и норми за пожарна безопасност и защита при бедствия, както и специфичните правила за съответните обекти и населени места, и да оказват съдействие на органите за пожарна безопасност и защита на населението;
2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) да изпълняват издадените по чл. 91б, ал. 1, т. 3 ЗМВР писмени разпореждания на органите за пожарна безопасност и защита на населението и да спазват заповедите по чл. 268 ЗМВР;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.)
4. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) да провеждат дейности в обекта, осигуряващи пожарната му безопасност и защита при бедствия;
5. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) да уведомят органите за пожарна безопасност и защита на населението, отправили сигнала, в едномесечен срок от получаването на писмено уведомление по чл. 91б, ал. 1, т. 5 ЗМВР за предприетите мерки за отстраняване на нарушенията;
6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) да предоставят при поискване на органите за пожарна безопасност и защита на населението информация, свързана с пожарната безопасност и защита при бедствия на обектите.

Чл. 127л. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) (1) Превантивната дейност по чл. 52г, ал. 2, т. 1 ЗМВР обхваща:
1. информационно-разяснителна дейност и обучение на населението за предотвратяване на пожари, за формиране на необходимото поведение при пожари, бедствия и извънредни ситуации и за прилагане на необходимите защитни мерки;
2. участие в разработването на планове, свързани със защита при бедствия;
3. (отм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)
4. поддържане на колективни и индивидуални средства за защита, предоставени на ГДПБЗН;
5. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) анализ на информацията, получавана в Националния оперативен център на ГДПБЗН за подпомагане на процеса по управление на риска от бедствия;
6. предлагане на насоки за развитие на обучението и образователните програми по защитата от пожари, бедствия и извънредни ситуации.
(2) За осъществяване на дейността по ал. 1 органите за пожарна безопасност и защита на населението:
1. информират, координират и взаимодействат с органите на държавната власт, местното самоуправление, юридическите лица и гражданите за подготовка на населението за действия при пожари и бедствия и осъществяване на превантивни мерки;
2. организират и провеждат обучение на органите на изпълнителната власт за ранното предупреждение и оповестяване с Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия (НСРПОБ);
3. участват в разработването на програми за обучение, учебни материали и помагала за детските градини и училищата и планове за обучение и подготовка за защита при бедствия на ръководния персонал и учителите в системата на народната просвета;
4. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) подпомагат разработването на Националния план за защита при бедствия, Националната програма за защита при бедствия и на годишните планове за изпълнението й;
5. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) координират и участват в планирането, подготовката и провеждането на учения в областта на защитата при пожари, бедствия и извънредни ситуации, гражданското аварийно планиране и механизма за гражданска защита на Европейския съюз съгласно Решение на Съвета 2007/779/ЕО, Евратом от 8 ноември 2007 г. за създаване на общностен механизъм за гражданска защита (ОВ, L 314, 01.12.2007 г.);
6. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) приемат, обработват, анализират и предоставят данни, получавани от системите за наблюдение на Националния оперативен център на ГДПБЗН, оперативните центрове на ГДПБЗН и др., с цел управлението на риска от бедствия и координацията на съставните части на единната спасителна система;
6а. (нова - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) приемат и анализират данните, получавани от системите за наблюдение на Центъра за аерокосмическо наблюдение при дирекция "Комуникационни и информационни системи", с цел управлението на риска от бедствия и координацията на съставните части на Единната спасителна система;
7. извършват специализирана редакционно-издателска и културно-информационна дейност.
(3) Превантивният контрол по чл. 52г, ал. 2, т. 3 ЗМВР е комплекс от мероприятия за контрол по спазването на нормативната уредба, свързана със защитата при бедствия.
(4) За осъществяване на превантивен контрол по чл. 52г, ал. 2, т. 3 ЗМВР органите за пожарна безопасност и защита на населението извършват:
1. контрол за спазване на нормативната уредба при одобряването на устройствени схеми и планове, съгласувателни процедури на обекти, осъществяващи дейност с рискови вещества и материали, и участие в държавни приемателни комисии;
2. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) контрол по изготвяне и съгласуване на аварийни планове;
3. контрол на дейностите по защита и на средствата за защита на работещите в обектите по чл. 35 и 36 от Закона за защита при бедствия;
4. контрол за спазване изискванията на Закона за защита при бедствия и издадените въз основа на него подзаконови актове;
5. контрол за спазване на инженерно-техническите правила за защита от бедствия и аварии на строежи и на въведени в експлоатация обекти.

Чл. 127м. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Принудителната административна мярка по чл. 268 ЗМВР се изпълнява и удостоверява с поставянето на печат.

Чл. 127н. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) (1) Научно-приложната и експертната дейност за пожарна безопасност и защита на населението включват:
1. разработване на правила и норми за осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението;
2. информационно обслужване и изготвяне на научно-приложни продукти в областта на пожарната безопасност и защита на населението;
3. изследване на причините и условията за възникване и разпространяване на пожари и бедствия и извършване на пожаротехнически и други експертизи;
4. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) разработване на методи и средства за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на пожари, аварии и бедствия;
5. изследване, изпитване и определяне на показатели от физическите, химическите и пожарните характеристики на вещества, материали и продукти;
6. проверка на строителните продукти за съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за пожарна безопасност на строежите по удостоверителни документи;
7. изследване, изпитване и определяне на техническите и експлоатационните характеристики на пожаротехническо въоръжение и гасителни вещества;
8. проверка на съответствието на продуктите, използвани в пожарогасителната и спасителната дейност, с продуктови спецификации и стандарти по удостоверителни документи.
(2) За осъществяване на дейността по ал. 1 органите на ГДПБЗН:
1. дават становища по проекти на нормативни и други актове и разработват стандартизационни документи в областта на пожарната безопасност и защитата на населението;
2. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) разработват методики, наръчници, указания, ръководства, пособия и други документи в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, както и за разследване и установяване на причините за възникване на пожари;
3. изпълняват и разработват научноизследователски, проучвателни и приложни задачи по пожарна безопасност и защита на населението;
4. събират, обработват, съхраняват и предоставят научно-техническа информация в областта на пожарната безопасност и защитата на населението;
5. разработват продукти в областта на пожарната безопасност и защитата на населението;
6. извършват изпитвания и издават изпитвателни и класификационни протоколи, доклади за оценка на продукти, пожаротехническо въоръжение и гасителни вещества;
7. извършват експертизи и експертни справки;
8. (нова - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) издават разрешения за използване на продукти за пожарогасене съобразно тяхната гасителна ефективност.

Раздел VI.
"в" Главна дирекция "Гражданска защита" (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)


Чл. 127о. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)

Чл. 127п. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)

Чл. 127р. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Неотложните аварийно-възстановителни работи, оперативната защита при наводнения и операциите по издирване и спасяване обхващат:
1. прокарване на пътища и проходи за преминаване през разрушения и непроходими участъци;
2. осветяване на зоната за извършване на спасителни дейности;
3. извличане на аварирала техника при бедствия и катастрофи;
4. извършване обеззаразяване на хора, техника и материално-техническо оборудване;
5. наблюдение на водното ниво и състоянието на хидротехническите съоръжения и извършване на аварийни дейности по елементите;
6. координация и участие в надграждането на съществуващи и в изграждането на временни диги, удълбочаването на преливници, отпушвания на подприщвания пред мостове, водостоци, пасарелки и др.;
7. евакуиране на промишленоотровни вещества, източници на йонизиращи лъчения и други, попадащи в заливните зони;
8. подпомагане устройването на лагери за временно настаняване на застрашено население;
9. извеждане на хора, животни и изнасяне на движими културни ценности от залетите зони;
10. отводняване на сгради и др.;
11. откриване местоположението на хора, попаднали в бедствено положение;
12. изваждане на загинали чрез използване на алпийски способи, водолазно оборудване и екипировка, високопроходима или плаваща техника;
13. изнасяне на потенциални източници на биологично заразяване.

Чл. 127с. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) За осъществяване на сътрудничество със съответните структури на Европейския съюз, НАТО и на други държави и международни организации в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, хуманитарната помощ и гражданско-военното аварийно планиране ГДПБЗН:
1. участва в разработването и съгласуването на международни договори, споразумения и протоколи и в изпълнението на поетите с тях задължения в областта на защитата при бедствия;
2. участва в координирането и организирането на планирането и изпълнението на ангажиментите, произтичащи от членството на Република България в НАТО и в Европейския съюз, в областта на гражданското аварийно планиране и на гражданската защита;
3. участва в работата на институциите на Европейския съюз и техните работни органи в областта на гражданската защита;
4. координира и участва в работата на Комитета за гражданско аварийно планиране (CEPC) на НАТО и координира работата на националните представители на групите към него;
5. координира и организира дейността по подготовката и провеждането на международни хуманитарни и/или спасителни операции за помощ при бедствия в други страни;
6. ръководи и осигурява дейността на Работна група 29 "Гражданска защита" към Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет;
7. осъществява обмен на информация и контакт с оперативните центрове на Европейския съюз, НАТО, ООН и на страните членки.

Чл. 127т. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) (1) Ранното предупреждение и оповестяването при бедствия и при въздушна опасност на органите на изпълнителната власт и населението обхващат:
1. предоставяне на информация за приближаваща или непосредствена заплаха от възникване на бедствие или въздушна опасност на определен кръг лица - органи на изпълнителната власт и сили за реагиране на Единната спасителна система, с цел повишаване на готовността им за реагиране и предприемане на необходимите мерки;
2. оповестяване с акустични сигнали и гласова информация на големи групи хора на определена територия за предстоящо или настъпило бедствие или въздушна опасност и излъчване на указания за необходимите предпазни мерки и действия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Органите на ГДПБЗН осъществяват ранното предупреждение и оповестяването при бедствия и при въздушна опасност на органите на изпълнителната власт и населението по реда на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с Постановление № 48 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 20 от 2012 г.).

Чл. 127у. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Дейностите по химическата, биологическата и радиационната защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали, и овладяването на екологични инциденти обхващат:
1. оценка на замърсяването с опасни вещества и материали;
2. организиране на мониторинг, предупреждение и оповестяване за възникнала опасност и поддържане на необходимия резерв от технически средства, включително индивидуални средства за защита;
3. организиране и изпълнение на мерките за химическа, биологическа и радиационна защита и оказване на първа помощ на поразените;
4. координиране на комплекс от специални санитарно-хигиенни и противоепидемични защитни дейности.

Чл. 127ф. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Информационно-аналитичната дейност по пожарна безопасност и защита на населението обхваща събиране, обработване, съхраняване, анализиране, използване и предоставяне на информация, организирана в автоматизирани информационни фондове, системи и регистри, създадени за изпълнение на правомощията по направления на дейност.

Чл. 127х. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Защитата на населението, осъществявана от ГДПБЗН при обявяване на режим "положение на война", "военно положение" или "извънредно положение" в съответствие с разпоредбите на Женевските конвенции от 12 август 1949 г. (необнародвани), ратифицирани с Указ № 181 на Президиума на Народното събрание от 1954 г. (Изв., бр. 43 от 1954 г.), и Допълнителните протоколи към Женевските конвенции от 1977 г., ратифицирани с Указ № 1586 на Държавния съвет от 1989 г. (ДВ, бр. 62 от 1989 г.), обхваща:
1. предупреждаване;
2. предоставяне на скривалища;
3. спасителни работи;
4. борба с пожари;
5. откриване и обозначаване на опасни райони;
6. обеззаразяване и подобни защитни мерки;
7. участие при осигуряване на подслон и храна;
8. допълнителни дейности в рамките на законовите правомощия.

Чл. 127ц. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) За осигуряване готовността на МВР и структурите му за работа във военно време органите на ГДПБЗН:
1. разработват и поддържат плана за привеждане на МВР в готовност за работа във военно време, плана за мобилизация, военновременния план и плана на МВР за управление при извънредни ситуации;
2. подпомагат дейността на ръководството на МВР за управление на структурите на министерството при положение на война, при военно или извънредно положение;
3. организират изграждането и експлоатацията на системата от пунктове за управление и поддържането им в оперативна и техническа готовност;
4. организират дейността на Ситуационния център на МВР;
5. разработват и предлагат за утвърждаване проекти на военновременни структури и щатове съобразно задачите на МВР във военно време;
6. организират и контролират създаването и поддържането на военновременни запаси на МВР и ведомствен картографски фонд;
7. организират и контролират дейността на оперативните дежурни центрове за поддържане готовността на МВР за оповестяване и управление при положение на война, при военно или извънредно положение;
8. планират, организират, ръководят и контролират мобилизационната подготовка и провеждането на мобилизацията в структурите на МВР;
9. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) планират и организират подготовката на ръководния състав и силите на МВР за действие при положение на война, при военно или извънредно положение;
10. планират, разпределят и отчитат финансовите средства по отбранително-мобилизационната подготовка, участват при съставянето на военновременния проектобюджет на МВР;
11. взаимодействат с други държавни органи по въпросите на готовността на МВР за работа при положение на война, при военно или извънредно положение;
12. контролират готовността на структурите на МВР за работа във военно време, за действие при извънредни ситуации, пожари и бедствия.

Раздел VII.
Дирекция "Международно оперативно полицейско сътрудничество" (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)


Чл. 128. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 129. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 130. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Раздел VIII.
Специализиран отряд за борба с тероризма (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)


Чл. 131. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 132. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 133. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 134. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 135. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 136. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 137. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Раздел IX.
Специализиран авиационен отряд (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)


Чл. 138. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 139. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Глава трета.
ДИРЕКЦИЯ "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ", ДИРЕКЦИЯ "МИГРАЦИЯ", ДИРЕКЦИЯ "БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ", ДИРЕКЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ", ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА 112", ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ" И ДИРЕКЦИЯ АФКОС (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 91 ОТ 2008 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 5 ОТ 2010 Г., ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 7 ОТ 2011 Г., ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 60 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 07.08.2012 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 20.09.2013 Г.)


Чл. 140. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2013 г., в сила от 20.09.2013 г.)

Чл. 141. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) Дирекция "Вътрешна сигурност" е специализирана структура на МВР за оперативно-издирвателна, информационно-аналитична и организационна дейност по предотвратяване, пресичане, разкриване на престъпления и дисциплинарни нарушения, извършени от служители на министерството.
(2) Органите на дирекция "Вътрешна сигурност":
1. предотвратяват, пресичат и разкриват престъпления и други нарушения, извършени от служители на министерството;
2. събират, анализират и предоставят информация за дейността по т. 1;
3. (доп. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) извършват превантивна дейност за противодействие на корупцията в МВР.

Чл. 141а. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Дирекция "Миграция" е специализирана структура на МВР за регулиране и контрол на миграционните процеси на чужденците, пребиваващи в Република България, и за административно обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.

Чл. 141б. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) (1) При осъществяване на дейността си по регулиране на миграционните процеси и административния контрол върху пребиваването на чужденци в Република България директорът на дирекция "Миграция", директорите на областните дирекции на МВР или оправомощените от тях длъжностни лица:
1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г.) издават или отказват издаването на разрешения за краткосрочно, продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване;
2. продължават срока на пребиваване на чужденците в Република България;
3. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г.) отнемат правото на издадено разрешение за краткосрочно, продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване при наличие на законовите изисквания;
4. анулират издадена виза или намаляват срока за пребиваване на чужденец в страната, определен от издадената виза, при неизпълнение на изискванията на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ);
5. издават удостоверителни документи, които по силата на нормативен акт имат отношение по процедурата за издаване и отнемане на разрешение за пребиваване в Република България;
6. осъществяват съгласувателни процедури с дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи за издаване на разрешения за пребиваване в Република България;
7. дават становища по молби за придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство, за издаване на разрешения за работа и становища до други ведомства, които по смисъла на нормативен акт имат отношение по пребиваването на чужденците в Република България;
8. осъществяват административното обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г.) Звената "Миграция" при областните дирекции на МВР уведомяват незабавно дирекция "Миграция" за отнетите от тях разрешения за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване на чужденци в Република България.
(3) В определените от ЗЧРБ случаи издадена виза се анулира чрез зачертаване с две диагонални черти и полагане на щемпел.

Чл. 141в. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) За осъществяване на дейностите по чл. 141а дирекция "Миграция":
1. събира, систематизира и анализира информацията за състоянието и динамиката на миграционните процеси и административния контрол върху пребиваването на чужденци в Република България и за административното обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства;
2. планира, разработва и предлага мерки за повишаване ефективността на регулиране на миграционните процеси;
3. дава становища и разработва проекти на нормативни и други актове за регулиране на миграционните процеси и административния контрол върху пребиваването на чужденци в Република България и за административното обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства;
4. самостоятелно или съвместно с други структури на МВР или с други компетентни органи участва в предотвратяването и противодействието на незаконната миграция и трафика на хора;
5. методически подпомага и контролира дейността на съответните звена в областните дирекции на МВР;
6. (нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) въвежда, актуализира, ползва и предоставя информация от автоматизираните информационни системи на МВР и ШИС.

Чл. 141г. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) При осъществяване на правомощията по чл. 90, т. 6 ЗМВР органите на дирекция "Миграция" или съответните звена "Миграция" в областните дирекции на МВР приемат, извършват необходимите справки и изпращат на дирекция "Български документи за самоличност" и на съответните звена в областните дирекции на МВР подаденото от чужденеца заявление заедно с приложените към него документи за персонализиране на български документи за самоличност на чужденци или разрешения за пребиваване и връчват персонализирания документ на чужденеца.

Чл. 141д. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) (1) Дирекция "Миграция" осъществява дейност по принудително настаняване в специалните домове за временно настаняване на чужденци, за които е издадена заповед за принудително отвеждане до границата на Република България или за експулсиране.
(2) Органите на дирекция "Миграция" осъществяват дейността си по чл. 80 ЗМВР при условията и по реда на ЗЧРБ и на съответните подзаконови нормативни актове за организацията, дейността и реда за временно настаняване на чужденци в специалните домове.
(3) Управлението и охраната на специалните домове за временно настаняване на чужденци се осъществява от дирекция "Миграция".

Чл. 141е. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Органите на дирекция "Миграция" противодействат на незаконната миграция чрез извършване на проверки по местопребиваване на чужденците и при необходимост провеждат интервюта.

Чл. 141ж. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) (1) Органите на дирекция "Миграция" организират и осъществяват съпровождане на чужденци на територията на Република България или в чужбина при изпълнение на приложени мерки за административна принуда по ЗЧРБ, както и при необходимост за осигуряване участието на настанени в специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) чужденци като страни в досъдебни и съдебни производства по наказателни и административни дела.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) При изпълнение на дейностите по ал. 1 органите на дирекция "Миграция" може да искат съдействие от Главна дирекция "Национална полиция".
(3) Съпровождането на чужденци извън територията на страната в предвидените от закона случаи се осъществява съгласно международен договор за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица, по който Република България е страна. При липса на такъв международен договор правилата за съпровождане извън територията на страната се уреждат с акт на министъра на вътрешните работи.

Чл. 141з. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) За регулиране и контрол на миграционните процеси по въпросите на убежището, бежанците и чужденците дирекция "Миграция" взаимодейства с други структури на МВР, други ведомства и служби.

Чл. 141и. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) (1) Дирекция "Български документи за самоличност" е национална специализирана структура на МВР за осъществяване на дейностите, свързани с българските лични документи.
(2) Органите на дирекция "Български документи за самоличност":
1. издават, отказват издаването, отнемат, изземват и обявяват за невалидни български лични документи при условия и по ред, определени със закон;
2. персонализират български лични документи, издавани от други оправомощени служби и ведомства;
3. методически ръководят и контролират дейността на съответните звена в областните дирекции по направление на дейност;
4. управляват, анализират и контролират технологичните дейности по изработка на българските лични документи, чието издаване е предвидено в закон;
5. прилагат мерки за административна принуда и осъществяват административнонаказателна дейност;
6. дават становища по проекти на нормативни и други актове, свързани с българските лични документи;
7. събират, обработват, въвеждат, систематизират, използват и предоставят информация, организирана в автоматизирани информационни фондове, системи или регистри, създадени по силата на закон, за изпълнение на правомощията по направления на дейност.

Чл. 141к. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) (1) Дирекция "Международни проекти" е специализирана структура на МВР за управление на програми и проекти, финансирани със средства на Европейския съюз.
(2) За изпълнение на задачите по ал. 1 дирекция "Международни проекти":
1. изпълнява функции на отговорен орган по Европейския фонд за връщане и по Фонда за външни граници в рамките на Обща програма "Солидарност и управление на миграционните потоци" на Европейския съюз, като:
а) осъществява взаимодействие със структурите на Европейската комисия и с отговорните органи в останалите държави членки;
б) координира програмирането и внася в Европейската комисия предложения за многогодишни и годишни програми;
в) взаимодейства с органи и организации, участващи в изпълнението на многогодишните програми, включително международни организации и неправителствени организации;
г) осигурява съгласуваност и взаимно допълване между финансирането от Европейския фонд за връщане и по Фонда за външни граници и от други национални и общностни финансови инструменти;
д) осъществява предварителен контрол за законосъобразност при възлагане на обществени поръчки и процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които са финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове;
е) организира и провежда процедури за възлагане на обществени поръчки и процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и сключва договори;
ж) получава плащания, извършени от Европейската комисия, и извършва плащания към крайните бенефициенти;
з) координира и провежда информационна дейност, свързана с усвояване на средствата по фондовете;
и) осъществява мониторинг, оценка и контрол върху дейността на крайните бенефициенти;
к) следи за прилагането на изискванията за счетоводната отчетност от крайните бенефициенти;
л) следи сертифициращият и одитният орган да получават необходимата информация за осъществяване на дейността им;
м) съставя и внася в Европейската комисия междинни и окончателни доклади за изпълнението на годишните програми;
н) съхранява цялата документация, свързана с проведените процедури за възлагане на обществени поръчки и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и за получените и извършените плащания и осигурява достъп до нея на компетентните органи за срок 5 години след приключването на програмите;
2. осъществява координация на дейностите, свързани с програмирането и изпълнението на проекти на МВР, финансирани със средства на Европейския съюз и на други извънбюджетни източници;
3. осъществява взаимодействие с компетентните структури на Европейската комисия и с националните институции в процеса на програмиране, изпълнение, мониторинг и оценка на проекти;
4. установява нередности и измами със средства на Европейския съюз и докладва установените случаи;
5. координира работата и оказва методическо ръководство на звената за изпълнение на проекти в структурите на МВР.

Чл. 141л. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) (1) Дирекция "Национална система 112" е национална специализирана структура на МВР за осигуряване на непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране за получаване на помощ при спешни случаи.
(2) За изпълнение на задачата по ал. 1 дирекция "НС 112":
1. приема, автоматично регистрира и обработва всички повиквания за спешна помощ на номер 112;
2. осигурява непрекъснат достъп до линия за връзка;
3. събира информация за вида, мястото, часа и основните данни на спешния случай;
4. осигурява приемането и изясняването на получените повиквания освен на български език и на най-малко два официални езика на Европейския съюз;
5. анализира и предава обработената информация на службите за спешно реагиране в зависимост от вида на спешните случаи;
6. получава обратно информация от съответните служби за спешно реагиране за приключване на работата им в мястото на инцидента;
7. регистрира, архивира и съхранява информация за всички спешни повиквания.
(3) Дейността по осигуряване на непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране за получаване на помощ при спешни случаи се организира и осъществява от районни центрове за приемане на спешни повиквания към ЕЕН 112 (районни центрове 112).
(4) Местоположението на районните центрове 112 се определя с решение на Министерския съвет.
(5) Службите за спешно реагиране по чл. 19, ал. 1 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (ДВ, бр. 102 от 2008 г.) обменят информация с районните центрове 112 чрез работни станции на Националната система за спешни повиквания с ЕЕН 112.
(6) Взаимодействието на дирекция "НС 112" с други служби и ведомства се осъществява на базата на сключени споразумения.
(7) Службите за спешно реагиране по ал. 5 не могат да отказват приемане на информация за инцидент, изпратена от съответния районен център 112.

Чл. 141м. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) (1) Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" е структура на МВР за извършване на материално-техническо осигуряване и социално обслужване на структурите на министерството.
(2) За изпълнение на задачите по ал. 1 дирекция "Управление на собствеността и социални дейности":
1. подпомага министъра на вътрешните работи при управлението на предоставените на МВР недвижими имоти;
2. води на отчет, актува, съхранява държавното имущество на МВР и контролира неговото управление;
3. организира проектирането, изграждането и използването на обекти, свързани с дейностите на МВР, включително жилищен, почивен и болничен фонд;
4. осъществява социално обслужване и други обслужващи дейности на служителите;
5. осъществява експлоатацията, ремонта и съхраняването на въоръжението, техниката и другото имущество на МВР;
6. организира и осъществява технически контрол и специализиран технически надзор на сгради, машини и съоръжения;
7. организира и осъществява ветеринарномедицински дейности и държавен ветеринарно-санитарен контрол;
8. организира и изпълнява дейността по възлагане на обществените поръчки с бюджетни средства;
9. отговаря за изпълнението на търговските договори и осъществява контрол по спазването на сроковете, условията и изискванията за доставка и качеството на изпълнение на договорите;
10. води регистър на търговските дружества, чийто едноличен собственик на капитала е министърът на вътрешните работи, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г.;
11. (нова - ДВ, бр. 58 от 2011 г.) осъществява дейност по упражняване на държавния здравен контрол в МВР;
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 58 от 2011 г.) осъществява методическо ръководство и контрол на съответните звена в структурите на МВР по предмета на дейността си.
(3) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2011 г.) Редът и организацията за извършване на дейността по държавния здравен контрол се определят с акт на министъра на вътрешните работи.

Чл. 141н. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) (1) Звено "Ведомствена служба по трудова медицина" е ведомствена служба по трудова медицина по смисъла на Закона за здравословните и безопасни условия на труд.
(2) Звено "Ведомствена служба по трудова медицина" консултира и подпомага ръководителите на всички структури на МВР за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.
(3) Звено "Ведомствена служба по трудова медицина" осъществява:
1. изследване, профилактика и дейности по привеждане на работното място в съответствие с трудово-медицинските изисквания чрез:
а) участие в оценката на рисковете при работа;
б) консултативно съдействие при изготвяне на предложения, профилактични програми, инструкции и правила за здравословен и безопасен труд;
в) консултиране на работодателя относно преустройството на работните места, организацията на труда и трудовото натоварване на служителите, включително на тези, нуждаещи се от специална закрила;
г) съгласуване правото на компенсации за работа при специфични условия на труд;
2. наблюдение на здравословното състояние на служителите, включващо консултативно съдействие при:
а) организирането и отчитането на медицинските профилактични прегледи и отчитането на показателите за временна загуба на работоспособност по болнични листове;
б) разследването и отчитането на професионалните болести и трудовите злополуки чрез съответните регистри в структурните звена;
в) воденето на индивидуалните здравни досиета на служителите;
3. участие в изготвянето на програми, в организирането и провеждането на обучения по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа на ръководния персонал, длъжностните лица по безопасни условия на труд, членовете на комитетите и групите по условия на труд и на служителите индивидуално.

Чл. 141о. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) (1) Дирекция АФКОС осъществява координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, като извършва дейности по оперативно сътрудничество, докладване на нередности и административно-контролна дейност.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 дирекция АФКОС:
1. подпомага Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;
2. осъществява обмена на информация с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и със съответните компетентни органи в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз в държавите членки и с други държави;
3. е национално звено за връзка съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008 на Европейската комисия от 17 декември 2008 г. относно централната база данни за отстраняванията (ОВ, L 344/12 от 12.12.2008 г.);
4. осъществява оперативно сътрудничество с ОЛАФ при провеждане на разследвания съгласно Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности и Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ);
5. създава необходимата организация по подготовката от българска страна на годишния доклад на Европейската комисия по чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
6. отговаря на национално ниво за докладване до Европейската комисия на нередности и измами със средства по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз;
7. организира и поддържа база данни с информация за нередности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;
8. извършва проверки за спазване на изискванията по администриране на нередности от структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми;
9. получава сигнали за нередности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, по които извършва оценка, анализ и проверки;
10. при необходимост изисква съдействие от други структури на МВР или от други държавни органи;
11. извършва административни проверки за идентифициране на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, по своя инициатива или по искане на ОЛАФ;
12. разработва, организира и провежда обучения в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз.

Чл. 142. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 143. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 144. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 145. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 146. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 147. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 148. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 149. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Глава четвърта.
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДИРЕКЦИИ И ДРУГИ СТРУКТУРИ (НОВА - ДВ, БР. 91 ОТ 2008 Г.)

Раздел I.
Специализирани административни дирекции (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)


Чл. 150. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., нов - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) (1) Дирекция "Координация и информационно-аналитична дейност":
1. организира планирането, отчитането и анализа на дейностите от структурите на МВР;
2. организира, координира и контролира спазването на сроковете за изпълнението на задачи, произтичащи от заповеди на министъра, заместник-министрите и главния секретар на МВР;
3. подпомага ръководството на министерството при планиране и формулиране на приоритетите в дейността на МВР;
4. обработва, систематизира и анализира информация, придобита при или по повод изпълнение на дейностите на МВР;
5. изготвя краткосрочни и дългосрочни прогнози от значение за дейностите на МВР;
6. идентифицира основните рискове за изпълнение на плановете и приоритетите на министерството;
7. организира, координира и контролира изпълнението на задачи, свързани с изготвянето на обобщени становища и отговори по документи, изготвени от името на ръководството на МВР до държавни органи, физически и юридически лица;
8. организира и осъществява деловодното обслужване на ръководството на МВР;
9. организира приемната на МВР, като приема, обработва и препраща до компетентните структури в министерството или до други държавни органи получените сигнали, заявления и предложения на граждани и организира и контролира своевременното предоставяне на обратна информация и отговори по тях;
10. изготвя отговори от името на ръководството на МВР на постъпили сигнали, заявления и предложения на граждани;
11. организира и контролира изпълнението на нормативните изисквания във връзка със защитата на класифицираната информация при работа с документи и с други информационни носители в организационната единица;
12. организира дейността на регистратурите за национална класифицирана информация и на регистратурата за класифицирана информация на Европейския съюз и НАТО в организационната единица;
13. организира функционирането на оперативния дежурен център на МВР;
14. организира и контролира взаимодействието между оперативните дежурни центрове и части на МВР;
15. организира взаимодействието с други държавни органи и неправителствени организации по направление на дейност;
16. осъществява методическо ръководство и контрол на съответните звена в структурите на МВР по предмета на дейността си.
(2) Дирекция "Координация и информационно-аналитична дейност" е пряко подчинена на министъра на вътрешните работи.

Чл. 150а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) Дирекция "Инспекторат" осъществява контролните правомощия на министъра на вътрешните работи, като извършва административен контрол върху дейността на служителите на МВР.
(2) Дирекция "Инспекторат" е пряко подчинена на министъра на вътрешните работи.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.)
(4) Организацията на дейността, условията и редът за осъществяване на правомощията на дирекция "Инспекторат" се определят с акт на министъра на вътрешните работи.
(5) За изпълнение на задачата по ал. 1 дирекция "Инспекторат":
1. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) осъществява контрол за спазването на нормативните актове и актовете на министъра, заместник-министрите, главния секретар и ръководителите на структурите на МВР;
2. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) оказва помощ по организацията, стила и методите на работа на ръководния персонал на структурите на МВР;
3. анализира причините и условията за констатираните нарушения и предлага мерки за отстраняването им и налагане на наказания;
4. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) осъществява контрол и оказва методическа помощ на структурите на МВР в дейността им по противодействие и разкриване на нарушения на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР и по изясняване на сигнали за конфликт на интереси.
5. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г.) извършва проверки на постъпили в МВР сигнали;
6. дава становища по проекти на нормативни и други актове;
7. осъществява и други дейности, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра на вътрешните работи.
(6) При осъществяване на правомощията си служителите от дирекция "Инспекторат" имат право да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките. Служителите в министерството са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при осъществяване на правомощията им.
(7) Дирекция "Инспекторат" извършва проверките си въз основа на писмена заповед на министъра на вътрешните работи.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Директорът ежегодно представя на министъра на вътрешните работи доклад за дейността на дирекцията.

Чл. 150б. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г.)

Чл. 150в. (1) (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., предишен текст на чл. 150в, изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Дирекция "Човешки ресурси":
1. подпомага министъра на вътрешните работи при формиране, провеждане и контрола по изпълнението на политиката по управление на човешките ресурси;
2. планира и организира кариерното развитие в МВР;
3. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) координира, подпомага и контролира разработването и предлага за утвърждаване функционални задължения, организационни структури и щатове на структурите на МВР;
3а. (нова - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) изготвя становища, свързани с функциите, организационните структури и числеността на МВР;
4. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) координира дейности и дава становища, свързани с придобиване на образователно-квалификационни степени на висшето образование и на образователна и научна степен "доктор" в АМВР;
5. планира и организира професионалната подготовка на служителите;
6. анализира и контролира състоянието на дисциплината и прилагането на дисциплинарната практика в структурите на МВР и осъществява методическо ръководство и контрол на дисциплинарните производства при тежки дисциплинарни нарушения;
7. събира, обработва и съхранява информацията за служителите на МВР, като изгражда и поддържа картотеки и автоматизирана информационна система;
8. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) организира и провежда физическата и специализираната приложна подготовка и спортната дейност на служителите на МВР;
9. разглежда жалби и молби на служители по кадрови въпроси и изготвя предложения за решаването им;
10. издава удостоверителни документи;
11. осъществява методическо ръководство и контрол на съответните звена в структурите на МВР по предмета на дейността си;
12. (нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) организира, координира и осъществява методическо ръководство по дейността за оценка на резултатите в служебната дейност в структурите на МВР.
(2) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) За осъществяване на дейността по ал. 1, т. 8 дирекция "Човешки ресурси" ползва спортно-материалната база на МВР.

Чл. 150г. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Дирекция "Правно-нормативна дейност":
1. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) осигурява правното обслужване на дейността на министъра, заместник-министрите и главния секретар на МВР;
2. изготвя становища по правни въпроси във връзка с дейността на МВР;
3. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) участва в изработването на проекти на нормативни актове на министъра, изготвя становища за законосъобразност на проектите на актове на министъра, заместник-министрите и главния секретар на МВР;
4. изготвя или дава становища за законосъобразност по проекти на актове на Министерския съвет;
5. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) осъществява процесуалното представителство на МВР пред съдебните и други държавни органи и процесуалното представителство на министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и главния секретар на МВР в качеството им на административни органи пред съдебните и други държавни органи, като организира и разпределя тези дейности и на съответните звена в структурите на МВР;
6. извършва сравнително-правни изследвания и правно-аналитична дейност;
7. участва в преговори за сключване на договори, по които страна е МВР, и дава становища за законосъобразността на проектите за договори;
8. осъществява правното обслужване на дейността по възлагане на обществените поръчки;
9. осигурява правното обслужване на управлението и разпореждането с недвижими имоти, предоставени на министерството;
10. методически ръководи, контролира и оказва правна помощ на съответните звена в структурите на МВР по предмета на дейността си;
11. проучва резултатите от прилагането на нормативните актове;
12. (нова - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) анализира състоянието на правната дейност в МВР и прави предложение пред министъра на вътрешните работи за подобряване организацията и ефективността на същата;
13. (нова - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) събира и обобщава съдебната практика по дела, по които страна е МВР, и запознава с нея юрисконсултите от МВР;
14. (нова - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) организира и осъществява обучителни дейности за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на юрисконсултите от МВР;
15. (нова - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) събира и обобщава информация за водени от и срещу МВР и структурите на МВР съдебни дела;
16. (нова - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) взаимодейства със съответните си звена в структурите на МВР по предмета на дейността си.

Чл. 150д. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) Дирекция "Международно сътрудничество":
1. подпомага министъра на вътрешните работи при провеждането на международната политика на Република България в областта на вътрешните работи;
2. координира, организира и участва в работата на институциите на Европейския съюз и техните работни органи от компетентността на МВР;
3. координира процеса на подготовка и одобряване проектите на рамкови позиции, позиции и указания по въпросите от компетентност на министерството, които се разглеждат от Европейския съвет, Съвета на Европейския съюз и спомагателните му органи и в процеса на комитология;
4. координира и организира дейностите за изпълнение на ангажиментите, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз в областта на вътрешните работи;
5. участва в разработването на проекти на нормативни и други актове за хармонизиране на българското законодателство с правото на Европейския съюз в областите от компетентността на МВР;
6. нотифицира актовете от българското законодателство, с които се въвеждат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на директивите на Европейските общности в областта на правосъдието и вътрешните работи;
7. съгласува информацията във връзка с процедури срещу България за неизпълнение на задълженията, произтичащи от правото на Европейския съюз в областта на правосъдието и вътрешните работи;
8. ръководи и осигурява дейността на Работна група 23 "Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи" към Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет;
9. координира дейността, свързана с изпълнението на необходимите мерки и действия, включително свързаните с хармонизирането на законодателството, с оглед пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген;
10. изготвя становища по международноправни въпроси във връзка с дейността на МВР;
11. изготвя проекти и становища и участва в преговори по международни договори в областите на компетентност на МВР;
12. осъществява и подпомага дейностите по сътрудничество на МВР със съответните органи на други държави, регионални структури и с международни организации;
13. събира, обработва, съхранява и предоставя информация за двустранното, регионалното и многостранното международно сътрудничество на МВР;
14. методически ръководи и контролира съответните звена в структурите на МВР по предмета на дейността си;
15. осъществява протоколната дейност на МВР.

Чл. 150е. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Дирекция "Планиране и управление на бюджета":
1. подпомага министъра на вътрешните работи като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити;
2. съставя и предлага за утвърждаване от министъра на вътрешните работи бюджетна прогноза и проектобюджет на министерството и разпределение на утвърдения бюджет по политики, програми и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити;
3. организира и контролира изпълнението на бюджета на МВР;
4. координира, коригира и утвърждава ограниченията за разходи и плащания по бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и одобрява плащанията на неоторизираните второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в системата "Единна сметка";
5. организира и управлява вътрешните финансови дейности и счетоводната отчетност; консолидира счетоводната информация в МВР;
6. осъществява политиката по доходите, общественото и здравното осигуряване в МВР;
7. дава становища по проекти на нормативни и други актове в областта на финансовата политика и политиката по заплащане на труда и изготвя проекти на вътрешноведомствени актове по планирането, разходването и отчитането на бюджетните, извънбюджетните и други средства, счетоводната отчетност и заплащането на труда;
8. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) осъществява методическо ръководство на финансовите звена в МВР;
9. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) обслужва финансово структурите на МВР на територията на София, които нямат финансови звена;
10. (нова - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) сертифицира разходите по програми и фондове на Европейския съюз, когато това е предвидено в акт на Европейския съюз, като:
а) удостоверява надеждността на декларацията за разходите;
б) удостоверява съответствието на разходите с общностните и националните разпоредби;
в) следи за получаването на необходимата информация от отговорния орган за процедурите и проверките, включени в декларациите;
г) отчита резултатите от всички одити за целите на сертифицирането;
д) води счетоводна документация в електронен вид за разходите, декларирани пред Европейската комисия;
е) следи за възстановяването на всички средства на Европейската общност, за които е установено, че са изплатени неоснователно;
ж) води на отчет възстановените и подлежащите на възстановяване суми в общия бюджет на Европейската общност.

Чл. 150ж. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) Дирекция "Комуникационни и информационни системи":
1. изгражда, поддържа и развива комуникационни системи за управлението на МВР;
2. проектира, разработва, поддържа и развива автоматизираните информационни системи (АИС) в МВР;
3. проектира, изгражда и развива общия информационен модел за автоматизирано съхранение на информация в МВР и обща система от класификатори за АИС на МВР;
4. формулира, реализира, развива и съгласува политиките, приоритетите, плановете, програмите и проектите на МВР, свързани с комуникационни и информационни системи; изготвя и съгласува изискванията за доставка на програмни и технически средства за комуникационни и информационни системи на МВР;
5. организира и осъществява взаимодействието и техническата съвместимост с комуникационни и автоматизирани информационни системи на други държавни органи и държави; осигурява специализирани комуникации за държавни органи;
6. изгражда, поддържа непрекъснатото функциониране и развива националните компоненти на международни информационни системи в областта на опазването на обществения ред и сигурността;
7. изгражда, поддържа и развива в техническо отношение Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на изпълнителната власт и населението при бедствия и извънредни ситуации, осигурява комуникационно и информационно Единната спасителна система;
8. организира и участва при провеждането на тренировки по използване на комуникационни и информационни системи, включително за установяване състоянието и готовността на системите за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и извънредни ситуации;
9. организира и осъществява криптографската защита на комуникационните системи на държавното ръководство, планира, организира и прилага дейности по информационна сигурност на комуникационните и информационните системи в МВР;
10. изгражда, поддържа и развива в техническо и технологично отношение електронна идентификация в МВР;
11. изгражда, поддържа, развива и съгласува в техническо отношение системи, подпомагащи опазването на обществения ред и контрола по безопасността на движението по пътищата;
12. осигурява достъп до интернет и услуги в интернет за структурите на МВР; изгражда и поддържа в техническо и програмно отношение електронните портали на МВР в корпоративната мрежа и в интернет;
13. създава и развива програмното осигуряване на АИС на МВР;
14. поддържа в техническо отношение центровете на Национална система 112;
15. планира и разпределя радиочестотния ресурс на МВР и участва в актуализирането на националния радиочестотен план; координира и съгласува използването на честоти и честотни ленти на национално ниво; създава и поддържа ведомствения номерационен план, участва в създаването и разпределението на националния номерационен план;
16. осъществява методическо ръководство и контрол в структурите на МВР по отношение на комуникационните и автоматизираните информационни системи;
17. оказва експертна помощ в рамките на своята компетентност при специализирани полицейски мероприятия;
18. организира и координира взаимодействието с предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за осигуряване на комуникационни и информационни услуги за МВР;
19. участва в изготвянето и дава становища по проекти на нормативни актове съобразно функционалната си компетентност;
20. участва в национални и международни дейности, работни групи и комисии, свързани с функционирането на международни комуникационни и информационни системи;
21. проектира, разработва и развива програмни средства за информационен обмен с международни и национални институции;
22. проучва и извършва подбор на нови програмни и технически средства за АИС на МВР;
23. планира, изгражда и поддържа комуникационно-информационната система на МВР за управление във военно време;
24. осигурява технологичната поддръжка и участва в развитието на Центъра за аерокосмическо наблюдение (ЦАН), като предоставя възможност получената и обработена информация да се обменя със структурите на МВР, с други държавни органи и организации.

Чл. 150з. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Дирекция "Пресцентър и връзки с обществеността":
1. информира и разяснява изпълнението на функциите на министерството;
2. осигурява прозрачност и публичност на дейността на министерството;
3. анализира и систематизира публикациите в средствата за масово осведомяване на общественото мнение за дейността на министерството;
4. осъществява редакционно-издателска и културно-информационна дейност.

Чл. 150и. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Дирекция "Информация и архив":
1. организира и води централизирания оперативен отчет на МВР, като:
а) осъществява дейности по регистрацията, промените, движението, архивирането, съхранението и ползването на делата на оперативен отчет;
б) осъществява справочна, уведомителна и сигнална дейност по делата на оперативен отчет;
в) изготвя аналитични и статистически документи по оперативния отчет;
г) осъществява координацията и предоставя данни от оперативния отчет на други държавни органи и на органите на съдебната власт за нуждите на конкретно наказателно дело;
д) оказва методическа помощ и контрол на звената за оперативно-статистически отчет;
2. осъществява дейности на архив по смисъла на Закона за Националния архивен фонд при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация, като:
а) приема, регистрира, обработва и опазва документи, изготвени от структурите на МВР, като създава фондове за временно и постоянно запазване;
б) реставрира и консервира архивни документи и създава застрахователни фондове;
в) предоставя информация и документи на структурите на МВР, на държавни органи, юридически лица и граждани;
3. осъществява методическо ръководство и контрол по състоянието и съхраняването на документи и по организацията на деловодствата в МВР по предмета на дейността си;
4. дава становища по проекти на нормативни и други актове, свързани с информационната и архивната дейност;
5. (нова - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) издирва, изучава, събира, съхранява, документира и представя документи, културни ценности и образци, свързани с историята на МВР, с познавателна, образователна и естетическа цел, като води на отчет и контролира музейните колекции в структурите на МВР съобразно спецификата на дейността си.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Дейността по ал. 1, т. 1 и т. 2, буква "в" се осъществява при условия и по ред, определени с акт на министъра на вътрешните работи.
(3) Архивният фонд на МВР се съхранява в дирекция "Информация и архив" при спазване на изискванията на Закона за Националния архивен фонд и Закона за защита на класифицираната информация.
(4) За дейността по ал. 1, т. 2, буква "в" гражданите и юридическите лица заплащат такса в размер, определен от Министерския съвет.

Чл. 150к. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.)

Чл. 150л. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)

Чл. 150м. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)

Чл. 150н. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)

Чл. 150о. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.)

Чл. 150п. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.)

Раздел II.
Специализиран отряд за борба с тероризма (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., загл. изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.)


Чл. 150р. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Специализираният отряд за борба с тероризма (СОБТ) е специализирано звено на МВР за осъществяване на специфична дейност на пряко подчинение на главния секретар на МВР за противодействие на терористични действия, защита на стратегически и особено важни обекти, предотвратяване и пресичане на тежки престъпления.
(2) Специализираният отряд за борба с тероризма се ръководи от командир.
(3) За изпълнение на дейностите по ал. 1 органите на СОБТ:
1. предотвратяват и пресичат терористични действия;
2. задържат и/или обезвреждат извършители на особено опасни престъпления, оказващи или склонни да окажат въоръжена съпротива;
3. освобождават заложници;
4. организират и осъществяват охрана на органи на МВР, на държавни органи и организации при изпълнение на функциите им;
5. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)
7. участват в специални операции на главните и областните дирекции на МВР;
8. (нова - ДВ, бр. 82 от 2013 г., в сила от 20.09.2013 г.) открива, идентифицира и неутрализира с технически средства и специализирани кучета взривни устройства и взривни вещества, както и разработва технически средства и способи за извършване на тези дейности;
9. (нова - ДВ, бр. 82 от 2013 г., в сила от 20.09.2013 г.) извършва физико-химично изследване и експертна оценка на взривни устройства и техните елементи.
(4) Използването на СОБТ за изпълнение на дейностите по ал. 1 се разрешава с писмена заповед на главния секретар на МВР за всеки отделен случай.
(5) В неотложни случаи използването по ал. 4 може да бъде разпоредено устно. В тези случаи писмената заповед се издава не по-късно от 24 часа.
(6) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Редът за осъществяване на дейностите по ал. 1 се определя с акт на министъра на вътрешните работи.

Чл. 150с. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)

Чл. 150т. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) (1) Органите на СОБТ, изпълняващи дейностите по чл. 91, ал. 1 ЗМВР, и членовете на техните семейства се ползват от специален режим на адресна регистрация и регистрация на лични моторни превозни средства и телефони. Специалният режим се определя с акт на министъра на вътрешните работи.
(2) Самоличността на органите по ал. 1 при изпълнение на техните задължения се запазва в тайна.
(3) Професионалната квалификация на органите на СОБТ се проверява и оценява ежегодно при условия и по ред, определени с акт на министъра на вътрешните работи.

Раздел III.
Дирекция "Специална куриерска служба" (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., загл. изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)


Чл. 150у. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Дирекция "Специална куриерска служба" е специализирано звено на МВР за осъществяване на специфична дейност на пряко подчинение на главния секретар на МВР за приемане, съхранение, пренасяне и доставяне на кореспонденция, съдържаща класифицирана информация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Дирекция "Специална куриерска служба":
1. приема, сортира, описва, съхранява, пренася и доставя кореспонденция, съдържаща класифицирана информация, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и правилника за прилагането му;
2. осигурява защитата на класифицираната информация от нерегламентиран достъп при нейното приемане, сортиране, описване, съхраняване, пренасяне и доставяне;
3. извършва приемане, пренасяне и доставка на материали на органите на държавната власт и местното самоуправление;
4. извършва анализ и оценка на рисковите фактори и предприема необходимите мерки за защита на класифицираната информация от нерегламентиран достъп;
5. провежда обучение на държавните служители от Специалната куриерска служба, както и на куриери от други организационни единици;
6. поддържа база данни за обслужваните регистратури на организационните единици, получили уникален идентификационен номер от Държавната комисия по сигурността на информацията;
7. при бедствия, както и при въвеждане на режим "военно положение" или "положение на война" изпълнява дейността си, като осигурява военна пощенска свръзка при условия и по ред, определени от министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
8. взаимодейства с други държавни органи при осъществяване на дейността си.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) При защита от нерегламентиран достъп или опит за такъв на кореспонденция, съдържаща класифицирана информация, служителите от дирекция "Специална куриерска служба" имат право да използват физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Организацията на работа на дирекция "Специална куриерска служба" по приемане, сортиране, описване, съхраняване, пренасяне и доставяне на материали, съдържащи класифицирана информация, се определя с инструкция, утвърдена от министъра на вътрешните работи съгласувано с Държавната комисия по сигурността на информацията.

Раздел III.
"а" Звено "Ведомствена служба по трудова медицина" (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)


Чл. 150ф. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)

Раздел IV.
Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., загл. изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)


Чл. 150х. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., предишен чл. 150у, изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" (ДМОС) е специализирано звено на МВР за организиране и координиране на международния обмен на оперативна информация, за координиране и методическо подпомагане на международното оперативно взаимодействие и за осъществяване на екстрадиция, предаване и трансфер на лица. Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" е на пряко подчинение на главния секретар на МВР.

Чл. 150ц. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., предишен чл. 150ф - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) В ДМОС се създават Национално централно бюро "Интерпол", Национално звено "Европол", Бюро "СИРЕНЕ" (SIRENE - Supplementary Information Request at the National Entries - Искане за допълнителна информация във връзка с националните сигнали).
(2) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)

Чл. 150ч. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., предишен чл. 150х - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.) За осъществяване на дейността си ДМОС:
1. организира, координира, контролира и обменя международна и национална оперативна информация за нуждите на правоохранителните и правоприлагащите органи;
2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) събира, обработва, анализира, съхранява и предоставя информация на национални органи и международни организации, местни и чуждестранни юридически и физически лица, които имат законен интерес да я получат, за лица, вещи, събития и дейности, свързани с международната престъпна дейност;
3. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) обявява, прекратява и актуализира информацията за международно и общодържавно издирване на лица и вещи по искане на компетентните национални органи и международни организации;
4. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) осъществява взаимодействие с компетентните полицейски и съдебни органи по международното и общодържавното издирване на лица и вещи - обект на международно издирване;
5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) може да участва в предаването и приемането на лица за екстрадиция и трансфер в страната и в чужбина въз основа на международни договори, по които Република България е страна, и в изпълнение на акт на орган на съдебната власт;
6. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) въвежда, актуализира и ползва информацията от информационните фондове на генералния секретариат на международната организация на криминална полиция - Интерпол, на Европол и на Шенгенската информационна система (ШИС), както и осъществява обмен на информация в ШИС чрез технически процедури за автоматизиран обмен на допълнителна информация между Република България и държавите членки;
7. въвежда, актуализира, ползва и предоставя информация от автоматизираните информационни системи на МВР;
8. (нова - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) организира, координира и осъществява обмен на информация и данни по глава тринадесета, раздел IIIа ЗМВР;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) взаимодейства със съдебни и правозащитни органи и организации, както и с държавни институции и неправителствени организации;
10. (нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) координира дейността на задграничните представители и служителите на МВР, участващи в мисии на международни организации, и взаимодейства с офицерите за връзка на други държави.

Раздел V.
Звено за вътрешен одит (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., нов - ДВ, бр. 48 от 2011 г.)


Чл. 150ш. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., предишен чл. 150ц, изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., нов - ДВ, бр. 48 от 2011 г.) (1) Звеното за вътрешен одит осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) на структурите по чл. 9 ЗМВР, на техните звена и на всички програми, дейности и процеси, включително на разпоредителите с бюджетни кредити от втора и по-ниска степен, на разпоредителите със средства от Европейския съюз, както и на търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон, чийто едноличен собственик на капитала е министърът на вътрешните работи.
(2) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на министъра на вътрешните работи.
(3) Звеното за вътрешен одит се ръководи от началник, който осъществява правомощията си съгласно ЗМВР, ЗВОПС и правилника.
(4) За изпълнение на дейността си по ал. 1 звеното за вътрешен одит:
1. идентифицира и оценява рисковете в МВР;
2. оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол в МВР по отношение на:
а) идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на МВР;
б) съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите;
в) надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация;
г) ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите;
д) опазването на активите и информацията;
е) изпълнението на задачите и постигането на целите;
3. дава препоръки за подобряване на дейностите в МВР.
(5) Звеното за вътрешен одит осъществява функциите на одитиращ орган на средства от Европейския съюз, когато това е предвидено в акт на Европейския съюз.

Раздел VI.
Звено за материални проверки (Нов - ДВ, бр. 48 от 2011 г.)


Чл. 150щ. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., предишен чл. 150ч, изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., нов - ДВ, бр. 48 от 2011 г.) (1) Звеното за материални проверки проверява дейността на материалноотговорните лица в МВР по отношение на събирането, съхраняването, разходването и отчитането на поверените им активи чрез извършване на материални проверки съгласно чл. 31 от Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ).
(2) Звеното за материални проверки е на пряко подчинение на министъра на вътрешните работи.
(3) Звеното за материални проверки се ръководи от началник, който осъществява правомощията си съгласно ЗМВР и правилника.
(4) Редът за извършване на проверките по ал. 1 се определя с акт на министъра на вътрешните работи.

Част четвърта.
ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В МВР

Глава първа.
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И ЩАТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 91 ОТ 2008 Г.)


Чл. 151. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2013 г., в сила от 17.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г.) Общата численост на служителите в МВР е 54 903 щатни бройки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Числеността на държавните служители с висше образование, на държавните служители със средно образование и на лицата, работещи по трудово правоотношение в рамките на числеността по ал. 1, се определя със заповед на министъра на вътрешните работи, която се обнародва в "Държавен вестник".
(3) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)

Чл. 151а. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) (1) Министърът на вътрешните работи утвърждава основните щатове на структурите по чл. 9 ЗМВР в рамките на общата численост по чл. 151, ал. 1.
(2) Към основните щатове на структурите по чл. 9 ЗМВР министърът на вътрешните работи може да утвърждава допълнителни щатове извън общата численост:
1. за осъществяване на дейности въз основа на сключени договори по чл. 76, ал. 1 ЗМВР;
2. за осъществяване на дейности въз основа на сключени договори по чл. 76, ал. 2 ЗМВР;
3. за осъществяване на дейности по чл. 77 ЗМВР;
4. за осъществяване на дейности въз основа на сключени договори по чл. 91д, ал. 1 ЗМВР;
5. за длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение; за производствени, ремонтни, социални и обслужващи дейности в рамките на средствата по бюджета на МВР.
(3) Общата численост на МВР и числеността по ал. 2 се водят на отчет в дирекция "Човешки ресурси".

Чл. 152. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)

Чл. 153. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)

Чл. 154. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.)

Чл. 155. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) (1) Министърът на вътрешните работи в рамките на общата численост на МВР може да поддържа резерв от неразпределени по структурите щатни бройки за държавни служители и за лица, работещи по трудово правоотношение.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Резервът по ал. 1 се използва за оптимизиране числеността на структурите при промени във функционалните задължения или при извънредни промени в оперативната обстановка.
(3) Резервът по ал. 1 се води на отчет в дирекция "Човешки ресурси".
(4) Министърът на вътрешните работи може да поддържа непопълнение на разпределените бройки по щатовете на структурите на МВР.

Чл. 156. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 157. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) За структурите по чл. 9 ЗМВР и звената, създадени по реда на чл. 21, т. 4 ЗМВР, се изготвят функционални задължения, организационни структури и щатове, които се утвърждават от министъра на вътрешните работи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Редът за изготвяне на функционалните задължения, организационните структури и щатове по ал. 1 се определя с акт на министъра на вътрешните работи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Военновременните структури и щатове се разработват по ред, определен с акт на министъра на вътрешните работи, и се утвърждават от него.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)

Чл. 158. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 159. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)

Чл. 159а. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)

Чл. 159б. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)

Чл. 159в. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Нови щатове се изготвят и утвърждават при промени в нормативната уредба или функционалните задължения и организационната структура на структурите на МВР по чл. 9 ЗМВР и на звената, създадени по реда на чл. 21, т. 4 ЗМВР.
(2) Промени в щатовете на структурите по ал. 1 се извършват със заповед на министъра на вътрешните работи, изготвена от дирекция "Човешки ресурси".
(3) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)
(4) Създаването, изменянето и закриването на структурни звена в структурите на МВР се извършват по реда на ал. 1 или 2.

Чл. 160. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 161. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 162. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., предишен текст на чл. 162 - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Министърът на вътрешните работи утвърждава Класификатор на длъжностите в МВР.
(2) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Проектът на класификатор по ал. 1 се разработва от дирекция "Човешки ресурси".

Чл. 163. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) В МВР се изготвят и утвърждават типови и специфични длъжностни характеристики.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Длъжностната характеристика съдържа:
1. основание за възникване на правоотношението;
2. изисквания за заемане на длъжността;
3. основни длъжностни права и задължения;
4. организационни връзки и взаимоотношения;
5. други специфични изисквания.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Министърът на вътрешните работи утвърждава длъжностните характеристики на главния секретар на МВР, на ръководителите на структурите по чл. 9 ЗМВР и звената, създадени по реда на чл. 21, т. 4 ЗМВР.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., нова - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Редът за изготвяне на длъжностните характеристики се определя с акт на министъра на вътрешните работи.

Чл. 164. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)

Чл. 165. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Служителите от звената "Човешки ресурси" са длъжни да запознаят всеки служител с длъжностната характеристика за длъжността, на която е назначен. За запознаването се съставя протокол, който се съхранява в личното кадрово дело на служителя.

Глава втора.
НАЗНАЧАВАНЕ И ПРЕМИНАВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА СЛУЖБА В МВР


Чл. 166. (1) Назначаването на държавните служители на длъжности в МВР се извършва след проведен конкурс.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Спечелилите конкурса за постъпване на служба в МВР, подлежащи на първоначално професионално обучение, се назначават за стажанти за периода на обучението за сметка на вакантни щатни длъжности от щатовете на съответните структури, за които са обявени конкурсите за първоначално постъпване на държавна служба. При назначаването им те подписват декларация за проучване по ЗЗКИ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) За спечелилите конкурс за постъпване на служба в МВР на длъжност от списъка по чл. 196, ал. 2 ЗМВР се провежда въвеждащо обучение на служителите в структурата на МВР, където са назначени.
(4) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Ръководителят на структурата по ал. 3 ръководи и контролира планирането, организирането и провеждането на въвеждащото обучение.
(5) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) При кандидатстване за публичните длъжности в МВР, изброени в чл. 3, ал. 1, т. 14 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (ЗДРДОПБГДСРСБНА), задължително се извършва предварителна проверка за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 ЗДРДОПБГДСРСБНА.

Чл. 167. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) Изпълнението на служебните задължения на държавните служители започва с встъпването им в длъжност, което се удостоверява с акт за встъпване в длъжност.
(2) Държавните служители встъпват в длъжност не по-късно от 30 дни от датата на издаване на заповедта им за назначаване, освен ако в нея е посочен друг срок.
(3) Ако държавният служител не подпише акта за встъпване в длъжност в срока по ал. 2 без уважителни причини, органът по назначаването отменя заповедта за назначаване.
(4) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) При отказ на държавния служител да встъпи в длъжност, което се удостоверява писмено, органът по назначаването отменя заповедта за назначаване.

Чл. 168. (1) При отказ да положат клетва по чл. 172, ал. 1 ЗМВР назначените държавни служители не встъпват в длъжност, а издадената заповед се отменя.
(2) Заповедта за назначаване се отменя и при отказ на държавните служители да подпишат декларациите по чл. 187, ал. 1 ЗМВР.

Чл. 169. (1) При назначаване държавните служители подават декларации за имуществото и доходите, както и за липсата на обстоятелства по чл. 177, ал. 1 и 3 ЗМВР.
(2) Декларацията за имуществото и доходите и декларацията по чл. 178, ал. 1 ЗМВР се подават ежегодно до 31 март, а при промяна на обстоятелствата по чл. 177, ал. 1 и 3 ЗМВР - в 7-дневен срок от промяната.
(3) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Държавният служител е длъжен да подаде декларация за влязло в сила срещу него съдебно решение, с което е освободен от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс.
(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Декларацията по ал. 3 се подава до органа по назначаване в 10-дневен срок от влизането в сила на съдебното решение.
(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Декларациите по ал. 1 - 3 се прилагат в личните кадрови дела на служителите.

Чл. 170. При сключване на трудов договор лицата, работещи по трудово правоотношение, подписват декларация за опазване на класифицираната информация.

Чл. 171. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 172. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) При осъществяване на правомощията си държавните служители в МВР удостоверяват качеството си със служебна карта или с личен знак. Дирекция "Човешки ресурси" издава служебните карти и осъществява контрол за тяхното ползване и съхраняване. Видът на служебната карта и на личния знак, както и редът за издаването и ползването им се определят с акт на министъра на вътрешните работи.

Чл. 173. (1) За служителите от МВР се съставя и се води лично кадрово дело.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Редът за съхраняване и ползване на личното кадрово дело се определя с акт на министъра на вътрешните работи.
(3) При преминаване на държавен служител от МВР на държавна служба в друга администрация може да се изпратят заверени копия от материалите от личните кадрови дела на служителите, в които не се съдържат данни, представляващи класифицирана информация.

Чл. 174. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) За назначаване на държавен служител по реда на чл. 191, ал. 1 и чл. 192 ЗМВР се изготвя мотивирано предложение.
(2) Предложението по ал. 1 се прави от:
1. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) главния секретар на МВР - за директорите на главните и областните дирекции, на дирекция "Български документи за самоличност", дирекция "Национална система 112", дирекция "Международно оперативно сътрудничество", дирекция "Миграция", дирекция "Специална куриерска служба", командира на Специализирания отряд за борба с тероризма и държавните служители от помощните звена по чл. 26а ЗМВР;
2. (доп. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) ръководителите на структурите по чл. 9 ЗМВР и звената, създадени по реда на чл. 21, т. 4 ЗМВР - за останалите държавни служители от категории А, Б и В;
3. прекия ръководител - за държавните служители от категории Г, Д и Е.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2013 г., в сила от 20.09.2013 г.) За директорите на дирекция "Вътрешна сигурност", дирекция "Управление на собствеността и социални дейности", дирекция АФКОС, дирекция "Международни проекти", специализираните административни дирекции, ректора на АМВР, директорите на медицинския институт, научноизследователските и научно-приложните институти на МВР, началника на звеното за вътрешен одит и началника на звеното за материални проверки не се изготвя предложение.

Чл. 174а. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) (1) Предлагането на длъжности в случаите по чл. 191, ал. 1, т. 1 ЗМВР се извършва от ръководителя на структурата на МВР, от която е съкратена длъжността.
(2) Когато в същата структура няма вакантна длъжност в рамките на притежаваната от служителя категория, ръководителят изисква информация от другите структури на МВР за наличието на такива вакантни длъжности.
(3) Предлагането на друга длъжност в рамките на притежаваната категория, съгласието или отказът на служителя да я заеме се удостоверяват писмено със съставянето на протокол с подписите, трите имена и длъжностите на двама служители.
(4) Ръководителят на приемащата структура назначава или изготвя предложение до министъра на вътрешните работи за назначаване на служителя, приел предложената му длъжност.

Чл. 175. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Назначаване на държавен служител по реда на чл. 191, ал. 1, т. 3 ЗМВР се извършва, когато оценката на изпълнение на длъжностните задължения не е основание за прекратяване на служебното правоотношение по реда на чл. 245, ал. 1, т. 7, буква "б" ЗМВР.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Оценката на изпълнението на длъжностните задължения се извършва за период не по-малък от една година от комисия, определена със заповед на органа по чл. 186, ал. 1 ЗМВР.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Изпълнението на длъжностните задължения на държавния служител се оценява въз основа на професионалния опит, професионалната квалификация, изпълнението на служебните задължения, отличията, наградите и наказанията, свързани с изпълнението на служебните задължения, по методика, утвърдена от министъра на вътрешните работи.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) При изготвяне на оценката на изпълнението на длъжностните задължения задължително се вземат предвид изискванията на длъжностната характеристика.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) При оценката на изпълнението на длъжностните задължения при необходимост може да се изготви психологическа експертна оценка от Института по психология на МВР. Психологическата експертна оценка подпомага оценяващата комисия при вземането на решение.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)
(7) Държавният служител се запознава срещу подпис с изготвената оценка и в 7-дневен срок от запознаването може да даде писмени възражения по нея. Постъпилите възражения се обсъждат в предложението по чл. 174, ал. 1.
(8) Отказът на служителя да се запознае с изготвената оценка се удостоверява писмено, като се съставя протокол с подписите, трите имена и длъжностите на двама свидетели.

Чл. 176. Назначаване на държавен служител на друга длъжност в рамките на притежаваната категория се извършва поради намалена работоспособност за изпълнение на служебните задължения по здравословни причини, установена въз основа на решение на ЦЕЛК при Медицинския институт на МВР, когато тя не е основание за прекратяване на служебното правоотношение по реда на чл. 245, ал. 1, т. 3 ЗМВР.

Чл. 176а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)

Чл. 177. Промените в трудовите договори на лицата, работещи по трудово правоотношение, се извършват съобразно разпоредбите на трудовото законодателство от органа по чл. 186, ал. 1 ЗМВР.

Чл. 178. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)

Чл. 179. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Редът за изплащането на пътни пари по време на платен годишен отпуск на основание чл. 212, ал. 6 ЗМВР се определя с акт на министъра на вътрешните работи.

Глава трета.
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА


Чл. 180. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Служителите в МВР са длъжни да поддържат и повишават професионалната си квалификация.

Чл. 181. (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.)

Чл. 182. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Придобиването на образователно-квалификационни степени на висшето образование и образователна и научна степен "доктор" в АМВР се осъществява съобразно нормативната уредба в областта на висшето образование и науката.

Чл. 183. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Служителите на МВР придобиват, повишават, актуализират и специализират професионалните си знания и умения в АМВР, научноизследователските и научно-приложните институти на МВР, обучаващи звена на МВР, и в други национални или чуждестранни обучаващи институции.
(2) Служителите на МВР поддържат професионалната си квалификация за изпълнение на определените за заеманата длъжност правомощия чрез професионално обучение по месторабота.

Чл. 184. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Професионалното обучение в обучаващи институции се реализира чрез курсове за:
1. първоначално професионално обучение;
2. повишаване на професионалната квалификация;
3. професионална специализация;
4. актуализация на професионалната квалификация.

Чл. 185. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Професионалното обучение по месторабота се осъществява чрез:
1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) специализирана подготовка;
2. физическа подготовка;
3. подготовка по полицейска лична защита;
4. стрелкова подготовка.

Чл. 186. (1) (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)
(2) На първоначално професионално обучение подлежат спечелилите конкурс за постъпване на служба в МВР на длъжност извън списъка по чл. 196, ал. 2 ЗМВР.
(3) Успешното завършване на курс за първоначално професионално обучение е основание за присъждане на категория и първоначално заемане на длъжност от държавната служба в МВР.

Чл. 187. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 188. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 189. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 190. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 191. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 192. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) След дипломирането на курсантите, завършили висшето си образование в АМВР в редовна форма на обучение, се присъжда категория "Г" и те се разпределят централизирано на вакантни длъжности в структурите на МВР при условия и по ред, определени с акт на министъра на вътрешните работи.

Чл. 193. (1) Служителите, назначени на длъжности, изискващи:
1. висше образование, придобиват статут на специализанти след записването им за професионално обучение по реда на правилника по чл. 17, ал. 3 ЗМВР;
2. средно образование, придобиват статут на обучаеми след записването им за професионално обучение по реда на правилника по чл. 132, ал. 2 ЗМВР.
(2) Правата и задълженията на специализантите и обучаемите по смисъла на ал. 1 се определят с правилниците по чл. 17, ал. 3 и чл. 132, ал. 2 ЗМВР.

Чл. 194. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) В АМВР, в научноизследователските и научно-приложните институти на МВР могат да бъдат обучавани служители на други ведомства, с които МВР е сключило договор за професионална подготовка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) В изпълнение на международни договори, по които Република България е страна в АМВР, в научноизследователските и научно-приложните институти на МВР могат да бъдат обучавани и чуждестранни граждани.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) За служителите от МВР може да се организира професионална подготовка и в други национални и чуждестранни обучаващи институции.

Чл. 195. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Глава четвърта.
ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ


Чл. 196. (1) Отличията и наградите са лични и колективни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Видът на отличието или наградата се определя съобразно конкретния личен или колективен принос за изпълнението на служебните задължения и от значимостта на постигнатите резултати.

Чл. 197. (1) С "Писмена похвала" се награждават служители, които имат съществен принос за изпълнението на конкретна професионална задача.
(2) Наградата по ал. 1 се дава с писмена заповед на ръководните служители на длъжност началник на сектор и по-висока.

Чл. 198. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) С "Обявяване на благодарност" с парична награда в размерите по чл. 215, ал. 1, т. 2 ЗМВР се награждават служители, проявили инициативност и постигнали високи професионални резултати при изпълнението на функциите си.

Чл. 199. (1) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Почетните отличия на МВР са:
1. Почетен медал на МВР;
2. Почетно отличие на МВР "За доблест и заслуга", което има три степени.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) С почетните отличия на МВР се награждават служители, български и чуждестранни граждани за оказано съдействие и конкретна помощ при защитата на националната сигурност, опазването на обществения ред и противодействието на престъпността, както и за принос в развитието на отношенията между МВР и съответните структури на други държави или международни органи и организации.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Награждаването с почетните отличия на МВР се извършва от министъра на вътрешните работи по предложение на заместник-министрите на вътрешните работи, главния секретар на МВР и органите по чл. 186, ал. 1 ЗМВР.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Формата, видът и статутът на почетните отличия на МВР се определят с акт на министъра на вътрешните работи.

Чл. 200. (1) Най-високото професионално отличие в МВР е "Почетен знак".
(2) С "Почетен знак" министърът на вътрешните работи награждава служители за проявен героизъм, смелост и себеотрицание, за конкретен съществен принос и висок професионализъм при изпълнението на служебни задачи с изключително значение в борбата срещу престъпността, опазването на обществения ред и сигурността в Република България, както и за опазването на живота и здравето на гражданите, на имущество, исторически и културни ценности от пожари и престъпни посегателства.
(3) Наградата по ал. 1 се дава на служители и за безукорно поведение, постигнати трайни резултати в служебната работа и продължителна служба в МВР.

Чл. 201. С "Почетен знак" могат да бъдат награждавани посмъртно служители, загинали при или по повод изпълнение на служебните си задължения.

Чл. 202. (1) Почетният знак има 3 степени:
1. "Почетен знак I степен" се дава на служители, които се отличават с безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения и имат не по-малко от 15 години стаж в МВР;
2. "Почетен знак II степен" се дава на служители, които са постигнали високи резултати в служебната си дейност и имат не по-малко от 10 години стаж в МВР;
3. "Почетен знак III степен" се дава на служители, които имат високи резултати, отличават се с инициативност и професионализъм при решаването на служебните задачи и имат не по-малко от 5 години стаж в МВР.
(2) Награждаване с по-високата степен на "Почетен знак" се извършва, при условие че служителите вече са получили по-ниската му степен.
(3) Служителите не могат да бъдат награждавани повече от един път с една и съща степен на "Почетен знак".
(4) Награждаването с "Почетен знак" в случаите по чл. 200, ал. 3 се извършва във връзка с празника на МВР или при пенсиониране.
(5) В случаите по чл. 201 и при пенсиониране "Почетен знак" може да се дава и при по-малък стаж от определения по ал. 1.

Чл. 203. (1) Служителите, наградени с "Почетен знак", могат да го носят върху униформено и цивилно облекло от дясната страна на гърдите.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 204. Наградените с "Почетен знак" на МВР имат право на безплатно лечение и рехабилитация в Медицинския институт на МВР.

Чл. 205 (1) С парична или предметна награда се награждават по всяко време на годината служители и колективи за професионално изпълнение на важни служебни задачи, както и за трайни професионални резултати.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) В рамките на утвърдения по бюджета фонд "Награди" на МВР и неговите структури с парична или предметна награда могат да награждават:
1. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) министърът на вътрешните работи - до 600 лв. - за индивидуална, и до 1200 лв., когато наградата е колективна;
2. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) заместник-министрите и главният секретар на МВР - до 400 лв. - за индивидуална, и до 800 лв., когато наградата е колективна;
3. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) ръководителите на структури по чл. 9 ЗМВР - до 300 лв.
(3) Ръководните служители по ал. 2 могат да награждават и с предметни награди до съответния размер по ал. 2.

Чл. 206. (1) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Награждаването с "Почетен знак", с почетните отличия на МВР, с парична или предметна награда, включително с огнестрелно оръжие, и с "Обявяване на благодарност" с парична награда се извършва въз основа на мотивирано предложение до органа, който има право да награждава със съответната награда.
(2) Предложения за награждаване могат да правят преките и висшестоящите началници.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Предложенията за награждаване на длъжностните лица по чл. 186, ал. 1 ЗМВР се правят от заместник-министрите и главния секретар на МВР.

Чл. 207. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 208. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Дирекция "Човешки ресурси" и звената "Човешки ресурси" водят на отчет наградените служители.
(2) Предложението и екземпляр от заповедта за награждаване се прилагат към личното кадрово дело на служителя.
(3) Препис от заповедта за награждаване се изпраща на дирекция "Човешки ресурси" за нуждите на автоматизираната информационна система.

Чл. 209. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Служителите, наградени с "Почетен знак", получават карта, а наградените с почетните отличия на МВР и с обявяване на благодарност с парична награда от министъра, главния секретар на МВР и заместник-министрите - грамота, с които се удостоверява награждаването.
(2) На наградените с огнестрелно оръжие се издава удостоверение.

Чл. 210. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Картите, грамотите и удостоверенията на наградените с почетен знак, почетно отличие, обявяване на благодарност с парична награда и с огнестрелно оръжие се издават от директора на дирекция "Човешки ресурси".

Чл. 211. Наградените с огнестрелно оръжие са длъжни да го регистрират по установения ред в едноседмичен срок след получаването му.

Чл. 212. При налагане на дисциплинарно наказание "уволнение" на служител, награден с почетен знак, с почетно отличие на МВР и с огнестрелно оръжие, наградата се отнема със заповед на министъра на вътрешните работи.

Глава пета.
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, МАТЕРИАЛНО И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ


Чл. 213. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Началните и максималните размери на заплатите за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение, се определят с акт на министъра на вътрешните работи.

Чл. 213а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) Когато платеният годишен отпуск се ползва в период, който включва повече от един календарен месец, среднодневното брутно възнаграждение за всеки ден от отпуската през съответния месец се определя от брутното възнаграждение по чл. 212, ал. 3 ЗМВР и броя на работните дни на съответния месец.
(2) Когато по силата на нормативен акт на Министерския съвет от определена дата се увеличават заплатите на държавните служители и това увеличение не е включено в размера на брутното възнаграждение по чл. 212, ал. 3 ЗМВР, се извършват съответните преизчисления на среднодневното брутно възнаграждение по ал. 1 и разликата се доплаща.

Чл. 214. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Общественото и здравното осигуряване на летателния състав от Главна дирекция "Гранична полиция" се извършват в съответствие с правилата за летателния състав на въоръжените сили.

Чл. 215. (1) Медицинският институт на МВР оказва безплатна медицинска помощ на:
1. служители на МВР;
2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) държавни служители, които при прекратяване на служебното си правоотношение са придобили право на пенсия;
3. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) служители с прекратено трудово правоотношение поради придобиване право на пенсия, работили през последните 10 години в МВР;
4. членовете на семействата и родителите на лицата по т. 1, 2 и 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Други здравноосигурени лица могат да се обслужват в Медицинския институт на МВР по ред, определен с акт на министъра на вътрешните работи.

Чл. 216. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2007 г.) Безплатните пътувания на служителите по чл. 209 ЗМВР се извършват с превозен документ (карта) по образец, утвърден със заповед на министъра на транспорта.

Чл. 217. (1) Право на получаване на месечни компенсационни суми съгласно чл. 210 ЗМВР имат държавните служители при следните условия:
1. да са преместени поради служебна необходимост в друго населено място;
2. да са картотекирани по установения с Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) ред като ползващи жилище при условията на свободно договаряне и да не притежават собствено жилище в населеното място, където са преместени.
(2) Държавните служители, преместени поради служебна необходимост в друго населено място, могат да ползват правото по ал. 1, ако са освободили ползваното ведомствено жилище или са предоставили собственото си жилище за настаняване на други нуждаещи се служители.
(3) Алинея 2 се прилага, ако семейството на държавния служител го е последвало при преместването му.

Чл. 218. (1) Компенсационните суми по чл. 210 ЗМВР се изплащат в размери, определени съгласно приложение № 1.
(2) Необходимите средства за изплащане на компенсационните суми се осигуряват от бюджета на МВР.
(3) За изплащане на месечни компенсационни суми се представят следните документи:
1. молба-декларация по образец съгласно приложение № 2;
2. удостоверение за степен на жилищна нужда, издадено от съответната жилищна комисия.
(4) Декларирането на неверни данни относно семейното и имотното състояние в декларацията по ал. 3, т. 1 е основание за наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Чл. 219. Компенсационните суми се изплащат месечно в службата, където служи държавният служител, по списък въз основа на заповед на органа по чл. 186, ал. 1 ЗМВР.

Чл. 220. Получаването на компенсационни суми се прекратява в случаите, когато:
1. служителят или член на семейството му придобие собствено жилище в населеното място, където работи, или бъде настанен в жилище с наем, определен съгласно ППЗДС;
2. служителят откаже да бъде настанен в жилище или общежитие, което му е предоставено и отговаря на нормите за жилищно задоволяване съгласно ППЗДС.

Глава шеста.
ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ


Чл. 221. (1) Дисциплинарната отговорност е лична.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 222. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Ръководните служители осигуряват спазването на служебната дисциплина в ръководените от тях структури.

Чл. 223. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Дисциплинарното нарушение се счита за открито, когато органът, компетентен да наложи дисциплинарното наказание, е установил извършеното нарушение и самоличността на извършителя.
(2) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Дисциплинарното нарушение е установено, когато материалите от дисциплинарното производство постъпят при компетентния дисциплинарно наказващ орган.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Дисциплинарно наказващият орган установява дисциплинарното нарушение при условията на чл. 229, ал. 1 - 4 ЗМВР.

Чл. 224. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 225. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) Дисциплинарно наказание "мъмрене" се налага за маловажни дисциплинарни нарушения.
(2) Маловажно е нарушението, при което отклонението от изискванията е незначително.
(3) Наказанието се налага за срок от един до три месеца. Държавният служител се предупреждава, че при извършване на друго маловажно нарушение в срока на наложеното наказание ще му бъде наложено по-тежко дисциплинарно наказание.

Чл. 226. (1) Дисциплинарно наказание "писмено предупреждение" се налага за:
1. извършване на маловажно нарушение в срока на наложено дисциплинарно наказание "мъмрене";
2. системни маловажни нарушения на служебната дисциплина;
3. небрежност в служебната дейност, забавено или лошо изпълнение на заповед;
4. неправомерно поведение спрямо граждани или длъжностни лица;
5. пропуски в изучаването и прилагането на разпоредбите, регламентиращи служебната дейност;
6. системно неспазване на реда в службата; закъснение; преждевременно напускане на работа или неуплътняване на работното време;
7. (нова - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) други нарушения на служебните задължения.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Наказанието се налага за срок от три до шест месеца. Държавният служител се предупреждава, че при извършване на друго дисциплинарно нарушение по ал. 1 в срока на наложеното наказание ще му бъде наложено по-тежко дисциплинарно наказание.

Чл. 227. (1) Дисциплинарно наказание "порицание" се налага за:
1. извършване на дисциплинарно нарушение в срока на наложено наказание "писмено предупреждение", за което нарушение е предвидено налагане на същото дисциплинарно наказание;
2. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) неизпълнение на разпоредбите за съхраняване, опазване и използване на служебни: оръжие; взривни вещества; боеприпаси; имущество; картотеки или служебни карти, полицейски знаци или документи;
3. неявяване на работа за един работен ден без уважителни причини;
4. явяване на работа в състояние, което не позволява да се изпълняват възложените задачи, причинено от употреба на алкохол, наркотично или друго упойващо вещество;
5. превишаване на правомощия;
6. неупражняване на контрол над подчинени;
7. укриване на произшествия;
8. укриване или омаловажаване на дисциплинарни нарушения;
9. неизпълнение на задълженията по чл. 178, ал. 2 ЗМВР;
10. възпрепятстване или ограничаване на професионалните, икономическите, социалните или синдикалните права на служителите, предвидени в ЗМВР;
11. неизпълнение на служебни задължения или на заповеди;
12. нарушаване на етичните правила за поведение на държавните служители в МВР;
13. действия, насочени към ограничаване или затрудняване на подчинените при упражняване на дадените им права или при изпълнение на задълженията им;
14. (нова - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) други нарушения на служебните задължения.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Дисциплинарното наказание "порицание" се налага за срок от 6 месеца до една година. Държавният служител се предупреждава, че при извършване на друго дисциплинарно нарушение по ал. 1 в срока на наложеното наказание ще му бъде наложено по-тежко дисциплинарно наказание.

Чл. 228. (1) Дисциплинарно наказание "недопускане до конкурс за израстване в категория или в степен за срок от една до 3 години" се налага за:
1. извършване на дисциплинарно нарушение в срока на наложено наказание "порицание", за което нарушение е предвидено налагане на същото дисциплинарно наказание;
2. системни нарушения на служебната дисциплина;
3. нарушения, довели до накърняване на правата и свободите на гражданите или затруднили дейността на други служби, държавни органи или организации;
4. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) потвърждаване на неистина или затаяване на истина в декларацията по чл. 187, ал. 3 ЗМВР, довело до несъответствие между декларираното и притежаваното от служителя имущество и доходи;
5. нарушаване на служебни задължения, довели до бягство на доведено или задържано лице;
6. (нова - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) други нарушения на служебните задължения.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Дисциплинарното наказание се налага за срок от една до три години и се изразява в недопускане на наказания служител до конкурси за израстване в категория или степен за срока на наказанието. Държавният служител се предупреждава, че при извършване на друго дисциплинарно нарушение по ал. 1 в срока на наложеното наказание ще му бъде наложено дисциплинарно наказание "уволнение".

Чл. 229. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) Дисциплинарно наказание "понижаване в длъжност или степен на длъжност за срок до една година" се налага за нарушения по чл. 227 или 228, в резултат на които са нанесени значителни имуществени вреди на МВР.
(2) Наказанието по ал. 1 се изразява в понижаване в по-ниска длъжност или степен на длъжност в рамките на притежаваната категория за срок до една година. В този срок държавният служител не може да бъде повишаван в по-висока длъжност или степен на длъжност.
(3) Държавният служител, на когото е наложено наказанието по ал. 1, се предупреждава, че при извършване на друго дисциплинарно нарушение в срока на наложеното наказание ще му бъде наложено дисциплинарно наказание "уволнение".

Чл. 230. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Дисциплинарно наказание "уволнение" се налага в случаите, посочени в чл. 227, ал. 1 ЗМВР.
(2) Други тежки нарушения на служебната дисциплина по смисъла на чл. 227, ал. 1, т. 10 ЗМВР, които са несъвместими с оставането на служба в МВР и за които също се налага дисциплинарно наказание "уволнение", са:
1. извършване на дисциплинарно нарушение в срока на изтърпяване на дисциплинарно наказание "недопускане до конкурс за израстване в категория или в степен", за което се предвижда налагането на същото или на по-тежко дисциплинарно наказание;
2. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) извършване на друго дисциплинарно нарушение в срока на изтърпяване на дисциплинарно наказание "понижаване в длъжност" или степен на длъжност за срок до една година;
3. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) издаване на неправомерна заповед, при изпълнението на която е настъпила смърт на служител от МВР или друг гражданин;
4. деяния, несъвместими с етичните правила за поведение на държавните служители в МВР, с които се уронва престижът на службата;
5. (нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) когато в срока на изтърпяване на дисциплинарно наказание по чл. 226, ал. 1, т. 4 и 5 ЗМВР се установи, че преди налагане на наказанието служителят е извършил друго дисциплинарно нарушение, за което се предвижда налагането на същото или на по-тежко дисциплинарно наказание.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)

Чл. 231. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) Дисциплинарното производство се образува при наличие на данни за извършено дисциплинарно нарушение и за неговия извършител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) За изясняване на постъпилите данни и/или установяване на извършителя на дисциплинарното нарушение дисциплинарно наказващият орган може да разпореди извършване на проверка, като определя срок за нейното приключване.

Чл. 232. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 233. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 234. (1) По анонимни сигнали не се образува дисциплинарно производство.
(2) За анонимни се считат и сигналите, при които посочените лица и адреси са недействителни или не съществуват.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) По анонимни сигнали могат да се извършват проверки, когато се съдържат достатъчно данни относно времето, мястото и деянието, от които може да се направи обоснован извод, че служител на МВР (известен или неизвестен) е извършил дисциплинарно нарушение.

Чл. 235. (1) (Предишен текст на чл. 235 - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Дисциплинарно производство не се образува, а образуваното се прекратява, когато:
1. деянието не е дисциплинарно нарушение;
2. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) са изтекли сроковете по чл. 225, ал. 1 и 2 ЗМВР;
3. за същото деяние на същия държавен служител вече е наложено дисциплинарно наказание или е образувано дисциплинарно производство;
4. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) служебното правоотношение на държавния служител е прекратено;
5. държавният служител е починал;
6. (нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) не са събрани достатъчно доказателства за извършено дисциплинарно нарушение.
(2) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) В случаите по ал. 1, т. 3, предложение второ новопостъпилите материали се прилагат към преписката, ако производството продължава.

Чл. 236. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Когато срещу държавен служител е започнало дисциплинарно производство и той бъде преназначен в друга структура на МВР, дисциплинарната преписка се изпраща на приемащата структура за вземане на решение за дисциплинарната му отговорност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) При командироване на държавен служител решението за дисциплинарната му отговорност се взема в командироващата служба.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Алинея 2 се прилага и в случаите, когато държавен служител е изпратен на курс за професионална квалификация, специализация или е преместен на основание чл. 192а ЗМВР.

Чл. 237. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) Дисциплинарното нарушение се установява от органа, компетентен да наложи дисциплинарното наказание.
(2) За установяване на нарушението дисциплинарно наказващият орган в рамките на дисциплинарното производство може да разпореди извършване на проверка.
(3) За изслушването по чл. 229, ал. 1 ЗМВР се съставя протокол, който се подписва от органа по ал. 1 и от държавния служител. Отказът на държавния служител да подпише протокола се удостоверява с имената и подписите на двама служители на МВР.
(4) Органът по ал. 1 не е длъжен да изслуша служителя, извършил нарушението, ако той е дал писмени обяснения.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Дисциплинарното производство може да започне или да продължи и в случаите, когато сроковете по чл. 225, ал. 1 и 2 ЗМВР не текат.

Чл. 238. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) Ако в хода на дисциплинарното производство органът по чл. 237, ал. 1 установи, че не е компетентен да наложи предвиденото дисциплинарно наказание, той незабавно и писмено уведомява компетентния орган и му изпраща всички събрани материали. В този случай нарушението се установява по реда на чл. 229 ЗМВР.

Чл. 238а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) При наличие на данни за извършено дисциплинарно нарушение по чл. 227, ал. 1, т. 1 ЗМВР или по чл. 225 - 229 дисциплинарното производство може да започне и без издаване на заповед. В този случай дисциплинарното производство започва с първото действие за установяване на нарушението.

Чл. 239. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) При наличие на данни за извършено дисциплинарно нарушение по чл. 227, ал. 1, т. 2 - 10 ЗМВР дисциплинарното производство се образува със заповед на органа по чл. 230, ал. 1 ЗМВР. В заповедта се посочват данните, извършителят, дисциплинарното нарушение, предвиденото наказание, дисциплинарно разследващият орган, на когото се възлага разследването, както и срокът за извършване на разследването.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Когато дисциплинарно разследващият орган е възпрепятстван да продължи възложеното му дисциплинарно производство, органът по чл. 230, ал. 1 ЗМВР с писмена заповед възлага на друг орган да довърши производството.
(3) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2009 г.) Когато се установи, че дисциплинарно разследващият орган е заинтересуван от изхода на разследването или има с някои от заинтересуваните лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност, той се отстранява от участие в производството по свой почин или по искане на участник в производството.
(4) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2009 г.) Искането по ал. 3 се отправя писмено до дисциплинарно наказващия орган незабавно след запознаване със заповедта по ал. 1.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 1 от 2009 г.) В рамките на своите правомощия дисциплинарно разследващият орган самостоятелно решава какви действия трябва да бъдат извършени и носи дисциплинарна отговорност за тяхното своевременно и законосъобразно извършване.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 1 от 2009 г.) Органите по чл. 186, ал. 1 ЗМВР са длъжни да оказват съдействие на дисциплинарно разследващия орган при изпълнение на функциите му по провеждане на дисциплинарното производство.

Чл. 240. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) При отстраняване от длъжност при условията на чл. 234, ал. 1, т. 2 ЗМВР органът по чл. 230, ал. 1 ЗМВР разпорежда изземване на служебната карта, личния знак и служебното оръжие.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Отстраняването от длъжност при условията на чл. 234, ал. 1, т. 3 ЗМВР се извършва с писмена заповед на съответния ръководител, който преценява необходимостта от изземването на служебната карта, личния знак и служебното оръжие.
(3) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) В случаите по чл. 234, ал. 1, т. 4 ЗМВР органът по назначаването издава заповед за изземване на служебната карта, личния знак и служебното оръжие.
(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Когато актът, с който е отнет достъпът до класифицирана информация, бъде отменен, на временно отстранения от длъжност служител се изплаща възнаграждение за времето на отстраняване. За възстановяването на длъжност и изплащане на дължимото възнаграждение се издава писмена заповед от органа по назначаването.

Чл. 241. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 242. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) Когато в хода на дисциплинарното производство по чл. 230 ЗМВР се получат данни за друго дисциплинарно нарушение, извършителят на което е неизвестен, дисциплинарно разследващият орган установява самоличността му, ако това няма да затрудни приключването на производството.
(2) В случай че установяването на самоличността на извършителя ще затрудни приключването на производството, дисциплинарно разследващият орган незабавно уведомява органа по чл. 230, ал. 1 ЗМВР.
(3) След установяване на извършителя се прилага общият ред за реализация на дисциплинарна отговорност.

Чл. 243. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Дисциплинарното производство за извършено тежко дисциплинарно нарушение по чл. 227, ал. 1, т. 2 - 10 ЗМВР започва с издаването на заповедта за неговото образуване. Дисциплинарно разследващият орган запознава извършителя на нарушението със заповедта на органа по чл. 230, ал. 1 ЗМВР и му разяснява правото да дава обяснения, да представя доказателства и да бъде подпомаган в защитата си от друг служител на МВР.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Отказът на извършителя на нарушението да се запознае срещу подпис със заповедта по ал. 1 се удостоверява по реда на чл. 237, ал. 3. Дисциплинарно разследващият орган съставя протокол при отказ на извършителя да даде обяснения.
(3) За резултата от разследването органът по ал. 1 изготвя обобщена справка, с която запознава извършителя срещу подпис и дата. Отказът на извършителя да се запознае или да подпише справката се удостоверява по реда на чл. 237, ал. 3.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) В 24-часов срок след запознаване с обобщената справка извършилият нарушението служител има право да даде допълнителни обяснения или възражения.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) За извършване на действията по ал. 3 дисциплинарно разследващият орган официално призовава извършителя. Неявяването му, както и непредставянето от него на допълнителни обяснения или възражения в предвидения срок се отразяват в протокол.

Чл. 244. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) Дисциплинарно разследващият орган приключва дисциплинарното производство в определения му срок, като изготвя становище до органа по чл. 230, ал. 1 ЗМВР за наличието на основание за реализиране на дисциплинарна отговорност.
(2) Органът по чл. 230, ал. 1 ЗМВР може да удължи срока по ал. 1.

Чл. 245. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) Материалите от дисциплинарното производство се докладват на органа по чл. 230, ал. 1 ЗМВР. След запознаване и оценка на събраните доказателства органът:
1. налага предвиденото дисциплинарно наказание;
2. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)
3. прекратява дисциплинарното производство.
(2) Органът по чл. 230, ал. 1 ЗМВР може да разпореди събирането на допълнителни доказателства.
(3) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) В случаите по чл. 234, ал. 3 ЗМВР органът по назначаването, образувал дисциплинарното производство, издава писмена заповед за възстановяване на временно отстранения служител и изплащане на възнаграждението за времето на отстраняване.

Чл. 246. (1) Дисциплинарното наказание се налага с писмена заповед, в която задължително се посочват: извършителят; мястото, времето и обстоятелствата, при които е извършено нарушението; разпоредбите, които са нарушени, доказателствата, въз основа на които то е установено; правното основание и наказанието, което се налага; срокът на наказанието; пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва заповедта.
(2) При отказ на държавния служител да се запознае със заповедта срещу подпис тя му се обявява в присъствието на двама служители от МВР, които удостоверяват това с подписите и имената си.

Чл. 247. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Заповедта за налагане на дисциплинарно наказание се обявява само пред равни и по-старши по длъжност от наказания служител.

Чл. 247а. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Предложения за отмяна на влязла в сила заповед за налагане на дисциплинарно наказание, издадена в нарушение на установените в ЗМВР и в правилника правила, която не е оспорена по административен и съдебен ред, могат да правят директорът на дирекция "Човешки ресурси" - за всички служители, и ръководителите на звената "Човешки ресурси" - за служителите в съответните структури на МВР.

Чл. 248. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 249. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.)

Чл. 250. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 251. (1) Когато преди издаване на заповедта за налагане на дисциплинарно наказание държавният служител не е изслушан или не са приети писмените му обяснения, непосредствено по-горестоящият орган отменя заповедта, без да разглежда случая по същество.
(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага, когато държавният служител не е изслушан или не е дал писмени обяснения по негова вина.

Чл. 252. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) При обжалване на заповед за налагане на дисциплинарно наказание изменението или отмяната й не може да доведе до налагане на по-тежко наказание.

Чл. 253. (1) Органът, разгледал жалбата, писмено уведомява дисциплинарно наказващия орган за решението си. Дисциплинарно наказващият орган уведомява жалбоподателя за решението по реда на чл. 232 ЗМВР.
(2) След приключване на административното производството жалбата и актът на непосредствено по-горестоящия орган се прилагат в личното кадрово дело на държавния служител.

Чл. 254. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 255. (1) Дисциплинарно наказващият орган може с мотивирана заповед предсрочно да отмени заповедта, с която е наложил дисциплинарно наказание, ако то е постигнало целите си и е изтекъл най-малко половината от срока му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Дисциплинарно наказание, наложено на държавен служител, преназначен в друга структура на МВР, може да бъде предсрочно отменено при условията на ал. 1 от съответния ръководител на новата структура, който има компетентността да наложи същото по вид дисциплинарно наказание. За целта непосредственият ръководител на наказания изготвя мотивирано предложение.

Чл. 256. (1) В срока на изтърпяване на дисциплинарното наказание то се взема предвид при израстване в кариерата, при повишаване на професионалната квалификация и при определяне на допълнителните възнаграждения на наказания служител.
(2) По време на изтърпяване на дисциплинарно наказание държавният служител може да бъде награждаван с предвидените в ЗМВР награди и отличия.

Чл. 257. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) За неуредените в тази глава въпроси се прилагат разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава седма.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ


Чл. 258. (1) Служебното правоотношение на държавния служител, който е навършил пределна възраст съгласно чл. 245, ал. 1, т. 1 ЗМВР, се прекратява, независимо дали е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Доцентите, старши научните сътрудници II степен, професорите и старши научните сътрудници I степен след прекратяване на служебното им правоотношение на основание чл. 245, ал. 1, т. 1 и 2 ЗМВР могат да сключат срочен трудов договор в съответствие с Кодекса на труда и Закона за висшето образование след разрешение на министъра на вътрешните работи.

Чл. 259. (1) Прекратяването на служебното правоотношение на държавния служител по чл. 245, ал. 1, т. 3 ЗМВР се извършва въз основа на решение, издадено от Централната експертна лекарска комисия (ЦЕЛК) при Медицинския институт на МВР, в което се установява по безспорен начин, че характерът на заболяването или налични здравни противопоказания не позволяват на служителя:
1. да изпълнява служебните си задължения на заеманата длъжност;
2. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) да изпълнява служебни задължения в МВР.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) В случаите по ал. 1, т. 1 служебното правоотношение се прекратява, когато няма вакантна подходяща длъжност или служителят откаже да заеме предложената длъжност в рамките на притежаваната категория.
(3) Заповедта за прекратяване на служебното правоотношение се издава не по-късно от един месец от датата на издаване на решението на ЦЕЛК - МВР.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) За периода от издаването на решението на ЦЕЛК - МВР до датата на издаване на заповедта на държавния служител се разрешава отпуск.

Чл. 260. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Държавен служител, който иска да упражни правото си по чл. 245, ал. 1, т. 2, 4 и 13 ЗМВР, отправя писмено заявление до органа по назначаването чрез непосредствения си ръководител.

Чл. 261. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Прекратяването на служебното правоотношение на държавния служител на основание чл. 245, ал. 1, т. 5 ЗМВР се извършва, когато няма подходяща вакантна длъжност или служителят откаже да заеме предложената му длъжност в рамките на притежаваната категория.

Чл. 262. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Оценката за изпълнението на длъжността на държавния служител по смисъла на чл. 245, ал. 1, т. 7, буква "б" ЗМВР се извършва по реда на чл. 175.

Чл. 263. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Служебното правоотношение на държавния служител се прекратява на основание чл. 245, ал. 1, т. 7, буква "е" ЗМВР - при отказ или отнемане на разрешение за достъп до класифицирана информация, когато служителят откаже да заеме друга предложена му длъжност в рамките на притежаваната категория или ако няма подходяща вакантна длъжност за него.

Чл. 264. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 265. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Чл. 266. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Служебното правоотношение на държавния служител се прекратява на основание чл. 245, ал. 1, т. 11 ЗМВР, когато в периода на срока за изпитване е констатирано несправяне със служебните задължения при изготвена оценка на изпълнението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Оценката по ал. 1 се изготвя по методика, утвърдена от министъра на вътрешните работи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Оценяването се извършва от комисия, определена със заповед на органа по чл. 186, ал. 1 ЗМВР.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) При изготвяне на оценката на изпълнението на длъжностните задължения задължително се вземат предвид изискванията на длъжностната характеристика.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Държавният служител се запознава срещу подпис с изготвената оценка, като в 7-дневен срок от запознаването може да даде писмени възражения по нея.

Чл. 267. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) (1) Предлагането на друга длъжност в случаите по чл. 245, ал. 1, т. 3, 5, 6 и т. 7, буква "е" ЗМВР се извършва при спазване на следните условия:
1. служителят да отговаря на изискванията за заемане на новата длъжност;
2. новата длъжност да е в същото населено място и по възможност в същата структура, а при липса на такава длъжност - и в друго населено място или друга структура на МВР.
(2) Подходящи вакантни длъжности по ал. 1 от разпределените по щатовете на структурите на МВР са:
1. вакантни длъжности, на които не са назначени стажанти по реда на чл. 166, ал. 2;
2. вакантни длъжности, на които не са назначени служители по реда на чл. 192 ЗМВР;
3. вакантни длъжности, за които няма обявен конкурс.
(3) В случаите по чл. 245, ал. 1, т. 3, 5, 6 и т. 7, буква "е" ЗМВР предлагането на друга длъжност в рамките на притежаваната категория, съгласието или отказът на служителя да я заеме се удостоверяват писмено със съставянето на протокол с подписите, трите имена и длъжностите на двама служители.

Чл. 268. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Прекратяването на служебното правоотношение на основание чл. 245, ал. 1, т. 1, т. 2, предложение второ, т. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, т. 13, предложение второ, т. 14 и 15 ЗМВР се извършва по инициатива на органа по назначаването, като органите по чл. 268а могат да правят предложение.
(2) При прекратяване на служебното правоотношение по чл. 245, ал. 1, т. 7, буква "в" предложението се изготвя от ректора на АМВР.
(3) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)

Чл. 268а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Предложението за прекратяване на служебното правоотношение с директорите на главните и областните дирекции, дирекция "Миграция", дирекция "Български документи за самоличност", дирекция "Международно оперативно сътрудничество", дирекция "Специална куриерска служба" и дирекция "Национална система 112" и с командира на СОБТ се изготвя от главния секретар на МВР.
(2) Предложението за прекратяване на служебното правоотношение с държавните служители от категории А, Б, В и Г извън тези по ал. 1 се изготвя от органа по чл. 186, ал. 1 ЗМВР.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г.) Предложението за прекратяване на служебното правоотношение с държавните служители от категории Д и Е се изготвя от прекия ръководител.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2013 г., в сила от 20.09.2013 г.) За директорите на дирекция "Вътрешна сигурност", дирекция "Международни проекти", дирекция "Управление на собствеността и социални дейности", дирекция АФКОС, специализираните административни дирекции, медицинския институт, научноизследователските и научно-приложните институти на МВР, ректора на АМВР, началника на звеното за вътрешен одит и началника на звеното за материални проверки не се изготвя предложение.

Чл. 269. Заповедта за прекратяване на служебното правоотношение съдържа:
1. наименованието на органа, който я издава;
2. правните и фактическите основания за прекратяване на служебното правоотношение;
3. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) разпоредителната част, с която се определят правата и задълженията на държавния служител, начинът и срокът за тяхното изпълнение.

Чл. 270. (1) Заповедта за прекратяване на служебното правоотношение се връчва срещу подпис на държавния служител, като се отбелязва датата на връчване.
(2) Отказът на държавния служител да получи срещу подпис заповедта по ал. 1 се удостоверява писмено, като се съставя протокол с подписите, трите имена и длъжностите на двама свидетели.
(3) При невъзможност заповедта да бъде връчена по реда на ал. 1 и 2 тя се изпраща на постоянния адрес на държавния служител с препоръчано писмо с обратна разписка.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Когато в мотивите на заповедта се съдържа класифицирана информация, на държавния служител се връчва препис-извлечение, което не съдържа такава информация. В този случай на служителя се дава възможност да се запознае лично с мотивите на заповедта.

Чл. 271. (1) След връчването на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение държавните служители подписват акт за сдаване на длъжността и връщат служебната карта, личния знак и зачисленото им оръжие.
(2) До връщането на зачисленото им имущество и документи на освободените от служба лица се издава временен пропуск със срок не по-дълъг от един месец.

Чл. 272. Заповедите за прекратяване на служебното правоотношение се връчват и се изпълняват от дирекция "Човешки ресурси" или от съответните звена "Човешки ресурси".

Чл. 273. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) На държавните служители с прекратено служебно правоотношение на основание чл. 245, ал. 1, т. 2 и 13 ЗМВР и на служителите с прекратено трудово правоотношение поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, работили през последните 10 години в МВР, се издават карти за медицинско обслужване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Карти по ал. 1 може да се издават и на държавните служители с прекратено служебно правоотношение на основание чл. 245, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 10 ЗМВР с придобито право на пенсия по реда на чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване към момента на освобождаването им.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Видът на картите, условията и редът за издаването им се определят с акт на министъра на вътрешните работи.

Глава осма.
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ


Чл. 274. При прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители се изплаща обезщетение, определено по реда на чл. 252, 253 и 256 ЗМВР.

Чл. 275. (1) Възстановените на работа по силата на влязло в сила съдебно решение държавни служители в едномесечен срок от заемане на длъжността може да възстановят обезщетението, получено при прекратяването на служебното правоотношение, признато за незаконно.
(2) При повторно и при всяко следващо прекратяване на служебното правоотношение държавните служители по ал. 1 имат право на обезщетение на общо основание.
(3) Когато държавните служители по ал. 1 не възстановят полученото обезщетение, при повторно и при всяко следващо прекратяване на служебното правоотношение от полагащото се обезщетение се приспадат толкова броя месечни възнаграждения, колкото са получени при предишни прекратявания на служебните правоотношения.

Чл. 276. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) При наложено дисциплинарно наказание "уволнение" прослуженото време на длъжности по чл. 253, ал. 1 ЗМВР до дисциплинарното уволнение не се взема предвид при определяне размера на еднократното парично обезщетение при последващо прекратяване на служебното правоотношение.

Чл. 277. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) При прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители се изплаща обезщетение за неизползвания отпуск по чл. 212, ал. 1, т. 1 - 3 ЗМВР.
(2) За годината на освобождаване от служба обезщетението по ал. 1 се изплаща пропорционално на прослужените месеци.

Част пета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 278. За нарушения на разпоредбите на правилника виновните лица носят отговорност по чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Чл. 279. (1) Нарушенията се установяват с актове на съответните длъжностни лица от МВР.
(2) Наказателните постановления се издават от определените от министъра на вътрешните работи органи.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на ЗАНН.

Чл. 280. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на правилника:
1. "Държавна граница" е линията, която огражда територията на Република България. Вертикалната повърхност, минаваща по тази линия, определя границите на въздушното пространство и земните недра на страната.
2. "Преминаване на границата" е пресичането на линията на границата на Република България.
3. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)
5. (нова - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) "Системни дисциплинарни нарушения" са налице, когато държавният служител е извършил три или повече отделни нарушения.
6. (нова - ДВ, бр. 91 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)
7. (нова - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) "Стратегически обекти" са административни, промишлени, транспортни или комуникационни обекти, от чието нормално функциониране зависи дейността на органите на държавното управление и работата на основните отрасли от икономиката на страната.
8. (нова - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) "Особено важни обекти" са административни, промишлени, транспортни, комуникационни и други обекти, чието нарушено функциониране води до поставяне в опасност управлението на отделен район от страната или работата на звена от икономиката.

Заключителни разпоредби


§ 2. Отменя се Правилникът за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 113 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 37 от 1999 г., бр. 62 и 92 от 2000 г., бр. 4 от 2001 г., бр. 8 и 28 от 2002 г., бр. 39 от 2003 г., бр. 37 и 65 от 2004 г. и бр. 96 от 2005 г.).

§ 3. Правилникът се приема на основание § 25 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за Министерството на вътрешните работи.

§ 4. Изпълнението на правилника се възлага на министъра на вътрешните работи.

§ 5. Ръководителите на стратегически обекти и възлагащите стратегически дейности са длъжни да предоставят списъците по чл. 50, ал. 2 в 3-месечен срок от влизането в сила на правилника.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 19 АВГУСТ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 25.08.2009 Г.)
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 13 ЯНУАРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2010 Г.)
§ 113. Навсякъде в правилника думите "генералният комисар" и "генералния комисар" се заменят съответно с "главният секретар" и "главния секретар", а думите "специализирана административна" и "специализираната административна" се заличават.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 ОТ 20 МАЙ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 29.06.2010 Г.)
§ 2. Постановлението влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 ОТ 9 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 16.11.2010 Г.)
§ 24. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 ОТ 29 ЮНИ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 05.07.2011 Г.)
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238 ОТ 4 АВГУСТ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ВОЕННАТА ПОЛИЦИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 16.08.2011 Г.)
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 323 ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 09.12.2011 Г.)
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 ОТ 30 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 07.08.2012 Г.)
§ 53. Обезщетенията по чл. 277, ал. 1 се изплащат и за неизползван отпуск по чл. 212, ал. 1, т. 5 ЗМВР (отм., ДВ, бр. 44 от 2012 г.).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 73. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 ОТ 2 АВГУСТ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2013 Г.)
§ 29. Договорите, сключени на основание чл. 181 до влизането в сила на постановлението, запазват действието си съгласно уговорените в тях условия.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 20.09.2013 Г.)
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 15.10.2013 Г.)
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 279 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 108 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 17.12.2013 Г.)
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 110 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 21.12.2013 Г.)
§ 23. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ 30 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ИНСТИТУТА ПО КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 10 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 04.02.2014 Г.)
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 218, ал. 1
Таблица
за компенсационните суми, изплащани на държавни служители по реда на чл. 210 ЗМВР
(лева)
За териториалните единици За едно- За дву- За три- За четири- За пет-
по   членно членно членно членно членно
ред   семейство семейство семейство семейство семейство
1. София, Пловдив, Варна,          
  Бургас, Русе 47 63 127 151 177
2. Останалите областни          
  центрове и вилните зони          
  към градовете по т. 1 39 55 114 139 161
3. Останалите градове и          
  присъединените населени          
  места и вилни зони към          
  градовете по т. 2 32 47 76 95 113
4. Всички останали села и          
  вилни зони 24 39 66 86 105
             

Приложение № 2 към чл. 218, ал. 3, т. 1
ДО
ДИРЕКТОРА
(НАЧАЛНИКА) НА
 
МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
от ...........................................................................................................................................................
(име, фамилия)
служещ в ......................................................................................................................................................
Моля за Вашето нареждане съгласно чл. 217 от Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи да ми се изплаща компенсационна сума за ползване на жилище на свободен наем.
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Живея на свободен наем в жилище (част от
жилище), намиращо се в гр. (с.) ..............................................................................................................................
област (кв.) ...................................................................................................................................................
ж. к. ......................................................................................................................................................
ул. ..................................................... №. ...............................................................................................
бл. № ............ вх. ............ ет. ......... ап. .........................................................................................................
2. Жилището е собственост на ....................................,
(трите имена на хазяина)
с когото съм (не съм) в родствени връзки, и
същият ми е ................................................................................................................................................
(вид на родството)
3. Жилището се състои общо от .................................................................................................................................
(брой на стаите
и сервизните
помещения)
4. Заплащам свободен месечен наем в размер на
............................................................................................................................................................
(цифром)
............................................................................................................................................................
(словом)
5. В наетото жилище живеем ............ членно се-
мейство, което представлява:
а) аз ........................................................................;
(трите имена)
б) съпруг/а ..................................................................................................................................................
(трите имена)
.................................................................................;
(месторабота)
в) невстъпили в брак деца под 18 години:
......................................................................години
(син, дъщеря) (трите имена) (възраст)
......................................................................години
(син, дъщеря) (трите имена) (възраст)
......................................................................години
(син, дъщеря) (трите имена) (възраст)
6. Притежавам собствено жилище в гр. (с.) ....................................................................................................................
област (кв.) ...................................................................................................................................................
ж. к. ......................................................................................................................................................
ул. ..................................................... №. ...............................................................................................
бл. № ............ вх. ............ ет. ......... ап. .........................................................................................................
състоящо се от ............................................................................................................................................
(брой на стаите и
сервизните помещения)
Същото изцяло (частично) съм освободил и е предоставено за ползване чрез отдаване под наем съгласно приложеното писмо № .........../........... г.
на ............................. гр. ..........................................................................................................................
7. Ползвам под наем ведомствено жилище на .........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
в гр. (с.) ...................................................................................................................................................
област (кв.) ...................................................................................................................................................
ж. к. ......................................................................................................................................................
ул. ..................................................... №. ...............................................................................................
бл. № ............ вх. ............ ет. ......... ап. .........................................................................................................
състоящо се от ............................................................................................................................................
(брой на стаите и
сервизните помещения)
Същото изцяло (частично) съм освободил и е предоставено за ползване чрез отдаване под наем съгласно приложеното писмо № .........../........... г.
на ............................. гр. ..........................................................................................................................
8. За неверни данни нося отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
9. Прилагам:
удостоверение № ...................................../.......... г.
на ..........................................................................................................................................................
гр. .........................................................................................................................................................
че съм картотекиран в ................. група жилищна нужда.
 
...................... г. ПОДПИС: ...........................
гр. (с.) .............................