Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 28 Май 2024

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2006 Г.

Информацията е предоставена от ciela.net
 

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2006 Г.

В сила от 01.01.2006 г.
Обн. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2005г.
Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите на обща сума 3 048 680,3 хил. лв., както следва:

Показатели Сума
  (хил. лв.)
РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 3048680,3
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 2992001,7
Вноски за работници и служители от ра-  
ботодатели за държавното обществено  
осигуряване 1923644,2
Вноски от работници и служители  
(лична вноска) 823919,6
Вноски от самонаети лица  
(самоосигуряващи се лица) 133352,4
Главница по ревизионни актове за начет  
в приход на държавното обществено  
осигуряване 78085,5
Главница по ревизионни актове за начет  
в приход на държавното обществено  
осигуряване от Агенцията за  
държавни вземания 20000,0
Приходи от професионалните пенсионни  
фондове по чл. 157, ал. 7 от Кодекса за  
социално осигуряване и § 4, ал. 4 от пре-  
ходните и заключителните разпоредби  
на Кодекса за социално осигуряване 13000,0
ПРИХОДИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ  
ОСИГУРИТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ  
ЗА ПЕНСИИ ПО МЕЖДУНАРОДНИ  
СПОГОДБИ 3000,0
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ  
СОБСТВЕНОСТ 935,0
Нетни приходи от продажба на услуги,  
стоки и продукция 265,0
Приходи от наеми на имущество 100,0
Приходи от лихви по текущи банкови  
сметки 30,0
Приходи от лихви по срочни депозити 140,0
Приходи от други лихви 400,0
ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ  
ЛИХВИ 52713,6
Лихви по ревизионни актове за начет в  
приход на държавното обществено  
осигуряване 29983,6
Наказателни лихви по просрочени  
осигурителни вноски 2000,0
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения  
по наказателни постановления 580,0
Глоби, санкции, неустойки, наказателни  
лихви и обезщетения по наказателни  
постановления, събрани от Агенцията  
за държавни вземания 150,0
Преводи от Агенцията за държавни  
вземания от събрани лихви по  
ревизионни актове за начет 20000,0
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 30,0
Други неданъчни приходи  
(от търгове и други) 30,0

(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите на обща сума 4 952 901,7 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ 4952901,7
V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯ-  
ВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 4890942,9
ГРУПА A - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ 4103499,2
ПЕНСИИ 4068124,5
Пенсии за сметка на държавното  
обществено осигуряване 3826104,7
в т.ч.:  

- пенсии за трудова дейност 3538851,9
- пенсии за кадрови военнослужещи  
  по Закона за отбраната и въоръже-  
  ните сили на Република България  
  и държавни служители - офицери,  
  сержанти и граждански лица по За-  
  кона за Министерството на вътреш-  
  ните работи, както и за индексациите,  
  компенсациите и добавките към тях 287252,8

Пенсии за сметка на републиканския  
бюджет 194019,8

- пенсии за военна инвалидност, пенсии  
  за гражданска инвалидност, социални  
  пенсии за старост, социални пенсии за  
  инвалидност, персонални пенсии, пенсии  
  за особени заслуги, пенсии по отменените  
  Закон за пенсиите и Закон за обществе-  
  ното осигуряване, за които не се дължат  
  осигурителни вноски, както и за индек-  
  сациите, компенсациите и добавките  
  към тях, в т.ч. и добавката по чл. 84 от  
  Кодекса за социално осигуряване 178496,1
- добавки към пенсиите на участниците  
  и пострадалите във войните, както и на  
  наследниците, получаващи наследствена  
  пенсия за загиналите в Отечествената  
  война 12462,8
- добавки към пенсиите по чл. 9 от Закона  
  за политическа и гражданска  
  реабилитация  

На репресирани лица 3060,9
Пенсии по международни спогодби 48000,0
ИЗДРЪЖКА 35374,7
Външни услуги 35374,7
Пощенска такса (в т.ч. подменени изпла-  
щателни картони) и ДДС за изплащане  
на пенсиите 35374,7
ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ  
ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 721658,1
Всичко разходи по Кодекса за социално  
осигуряване 468112,7
Парични обезщетения за временна нерабо-  
тоспособност поради общо заболяване 169630,8
Парични обезщетения за временна нерабо-  
тоспособност поради гледане на  
болен член от семейството и карантина 9111,6
Парични обезщетения за временна нерабо-  
тоспособност поради нетрудови злополуки 12422,2
Парични обезщетения за временна нерабо-  
тоспособност поради трудова злополука  
и професионална болест 4030,5
Парични обезщетения за трудоустрояване  
при временно намалена работоспособност 225,4
Парични обезщетения за бременност  
и раждане 34286,1
Парични обезщетения за трудоустрояване  
поради бременност и кърмене 66,1
Парични обезщетения за отглеждане на  
малко дете 104494,5
Еднократна помощ при смърт 960,0
Парични помощи за профилактика  
и рехабилитация 17097,0
Обезщетения и помощи за безработни 115483,5
Обезщетения по чл. 233, ал. 1 - 4 от Закона  
за отбраната и въоръжените сили на Репуб-  
лика България, съгласно чл. 26б от Кодекса  
за социално осигуряване 300,0
Парична помощ за инвалидност поради об-  
що заболяване, когато няма основание за  
отпускане на пенсия на осигуреното лице  
по чл. 11, ал. 3 от Кодекса за социално  
осигуряване 5,0
Здравноосигурителни вноски за пенсионери 227784,9
Здравноосигурителни вноски за безработни 6929,0
Здравноосигурителни вноски за лицата до  
18-годишна възраст и след навършване на  
тази възраст, ако учат редовно - до завърш-  
ване на средно образование 18000,0
ИЗДРЪЖКА 831,5
Външни услуги 831,5
Пощенска такса и ДДС за изплащане на  
обезщетенията при безработица 831,5
ГРУПА В - ДЕЙНОСТ 521: СЛУЖБИ  
ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 65785,6
Заплати и възнаграждения за персонала,  
нает по трудови правоотношения 26008,5
Други възнаграждения и плащания  
за персонала 3187,8
Осигурителни вноски 6623,8
Осигурителни вноски от работодатели за  
държавното обществено осигуряване 5104,6
Здравноосигурителни вноски от  
работодатели 1086,5
Вноски за допълнително задължително  
пенсионно осигуряване 432,7
Издръжка 21699,6
Учебни и научноизследователски разходи  
и книги за библиотеките 121,9
Материали 3018,3
Вода, горива и енергия 2532,1
Външни услуги 10465,1
Текущ ремонт 2366,6
Платени данъци, мита и такси (без осигу-  
рителни вноски за държавното обществе-  
но осигуряване и Националната здравно-  
осигурителна каса) 484,0
Командировки 1195,3
Разходи за застраховки 406,8
Други финансови услуги 33,9
Други разходи 1075,6
Разходи за членски внос и участие в  
нетърговски организации и дейности 33,6
Капиталови разходи 8232,3
Основен ремонт на дълготрайни  
материални активи 1730,4
Придобиване на дълготрайни  
материални активи 5801,9
Придобиване на нематериални  
дълготрайни активи 700,0
II. ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И  
СИГУРНОСТ" 1025,9
ГРУПА А - ДЕЙНОСТ 207:  
ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗА-  
ЦИОННА ПОДГОТОВКА 1025,9
IX. ФУНКЦИЯ "РАЗХОДИ, НЕКЛАСИ-  
ФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ" 60932,9
ДЕЙНОСТ 910: РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ 932,9
Разходи за лихви по заеми от междуна-  
родни организации и институции  
(Световната банка) 927,7
Други разходи за лихви към местни лица 5,2
ДЕЙНОСТ 998: РЕЗЕРВ 60000,0
Резерв за реформата в социалното  
осигуряване 60000,0

(3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между бюджета на държавното обществено осигуряване и други бюджети, както следва:

РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ 1906342,0
А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕ-  
ПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ  
И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 1912842,0
Получени трансфери (субсидии) от  
централния бюджет /+/ за държавното  
обществено осигуряване: 504012,8

- пенсии за военна инвалидност, пенсии  
  за гражданска инвалидност, социални  
  пенсии за старост, социални пенсии за  
  инвалидност, персонални пенсии, пенсии  
  за особени заслуги, пенсии по отменените  
  Закон за пенсиите и Закон за обществено-  
  то осигуряване, за които не се дължат  
  осигурителни вноски, както и за индек-  
  сациите, компенсациите и добавките към  
  тях, в т.ч. и добавката по чл. 84 от Ко-  
  декса за социално осигуряване и за по-  
  щенска такса и данък добавена стойност 180043,7
- добавки към пенсиите на участниците  
  и пострадалите във войните, както и на  
  наследниците, получаващи наследствена  
  пенсия за загиналите в Отечествената  
  война (включително пощенска такса и  
  данък добавена стойност) 12570,8
- добавки към пенсиите по чл. 9 от Закона  
  за политическа и гражданска реабили-  
  тация на репресирани лица (включително  
  пощенска такса и данък добавена  
  стойност) 3087,5
- за здравноосигурителни вноски  
  за пенсионери 227784,9
- за здравноосигурителни вноски за лицата  
  до 18-годишна възраст и след навършване  
  на тази възраст, ако учат редовно - до за-  
  вършване на средно образование 18000,0
- вноски за фонд "Пенсии" за осигурителен  
  стаж, зачетен при пенсиониране по чл. 9,  
  ал. 3, т. 3 и ал. 6 и 7 от Кодекса за социал-  
  но осигуряване 1200,0
- разходи за отбранително-мобилиза-  
  ционна подготовка 1025,9
- обезщетения по чл. 233, ал. 1 - 4 от Зако-  
  на за отбраната и въоръжените сили на  
  Република България, съгласно чл. 26а,  
  т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 300,0
- трансфер за резерва за реформата  
  в социалното осигуряване 60000,0

Получени допълнителни субсидии от  
централния/републиканския бюджет за  
покриване на недостига от средства 1408829,2
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ  
БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ ­6500,0
Предоставени трансфери /­/: ­6500,0

- на Агенция за хората с увреждания към  
  министъра на труда и социалната полити-  
  ка, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "в",  
  чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от  
  Кодекса за социално осигуряване ­3500,0
- за фонд "Условия на труд", съгласно  
  чл. 45, ал. 2, т. 2 от Закона за здраво-  
  словни и безопасни условия на труд ­3000,0

(4) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:

ДЕФИЦИТ /­/ , ИЗЛИШЪК /+/ 2120,6
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСИРАНЕ ­2120,6
Погашения по заеми от Световната бан-  
ка - № 4081 от Международната банка за  
възстановяване и развитие /­/ ­2120,6
Наличност в края на периода ­

 

Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по приходите на обща сума 2 322 169,3 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 2322169,3
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 2319169,3
Вноски за работници и служители от ра-  
ботодатели за държавното обществено  
осигуряване 1445303,9
Вноски от работници и служители  
(лична вноска) 636257,7
Вноски от самонаети лица (самоосигу-  
ряващи се лица) 126522,2
Главница по ревизионни актове за начет  
в приход на държавното обществено  
осигуряване 78085,5
Главница по ревизионни актове за начет  
в приход на държавното обществено  
осигуряване от Агенцията за държавни  
вземания 20000,0
Приходи от професионалните пенсионни  
фондове по чл. 157, ал. 7 от Кодекса за  
социално осигуряване и § 4, ал. 4 от пре-  
ходните и заключителните разпоредби  
на Кодекса за социално oсигуряване 13000,0
ПРИХОДИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ  
ОСИГУРИТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА  
ПЕНСИИ ПО МЕЖДУНАРОДНИ  
СПОГОДБИ 3000,0

(2) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по разходите на обща сума 4 164 193,1 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ 4164193,1
V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯ-  
ВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 4104193,1
ГРУПА A - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ 3874708,2
ПЕНСИИ 3841300,1
Пенсии за сметка на държавното общест-  
вено осигуряване 3793300,1
в т.ч.:  

- пенсии за осигурителен стаж и възраст,  
  пенсии за инвалидност поради общо за-  
  боляване и за индексиране и компенси-  
  ране на пенсиите и добавките към тях 3506115,0
- пенсии за кадрови военнослужещи по  
  Закона за отбраната и въоръжените си-  
  ли на Република България и държавни  
  служители - офицери, сержанти и граж-  
  дански лица по Закона за Министерст-  
  вото на вътрешните работи, както и за  
  индексациите, компенсациите и добав-  
  ките към тях 287185,1

Пенсии по международни спогодби 48000,0
ИЗДРЪЖКА 33408,1
Външни услуги 33408,1
Пощенска такса (в т.ч. подменени изпла-  
щателни картони) и данък добавена стой-  
ност за изплащане на пенсиите 33408,1
ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ  
ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 229484,9
Всичко разходи по Кодекса за социално  
осигуряване 1700,0
Парични помощи за профилактика и  
рехабилитация 1700,0
Здравноосигурителни вноски за пенсионери 227784,9
IX. ФУНКЦИЯ "РАЗХОДИ НЕКЛАСИ-  
ФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ" 60000,0
ДЕЙНОСТ 998: РЕЗЕРВ 60000,0
Резерв за реформата в социалното  
осигуряване 60000,0

(3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и бюджета на фонд "Пенсии", както следва:

РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ 288984,9
А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ)  
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАН-  
СКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 288984,9
Получени трансфери /субсидии/ от централ-  
ния бюджет /+/ за фонд "Пенсии" 288984,9

- за здравноосигурителни вноски за  
  пенсионери 227784,9
- вноски за фонд "Пенсии" за осигурите-  
  лен стаж, зачетен при пенсиониране  
  по чл. 9, ал. 3, т. 3 и ал. 6 и 7 от Кодекса  
  за социално осигуряване 1200,0
- трансфер за резерва за реформата  
  в социалното осигуряване 60000,0

(4) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии", както следва:

ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/ -1553038,9

 

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" по разходите на обща сума 195 702,0 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ 195702,0
V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯ-  
ВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 195702,0
ГРУПА А - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ 195702,0
ПЕНСИИ 194019,8
Пенсии за сметка на републиканския  
бюджет 194019,8
Пенсии за военна инвалидност, пенсии за  
гражданска инвалидност, социални  
пенсии за старост, социални пенсии за  
инвалидност, персонални пенсии, пенсии  
за особени заслуги, пенсии по отменените  
Закон за пенсиите и Закон за общественото  
осигуряване, за които не се дължат осигу-  
рителни вноски, както и за индексациите,  
компенсациите и добавките към тях, в т.ч.  
и добавката по чл. 84 от Кодекса за  
социално осигуряване 178496,1
Добавки към пенсиите на участниците и  
пострадалите във войните, както и на  
наследниците, получаващи наследствена  
пенсия за загиналите в Отечествената война 12462,8
Добавки към пенсиите по чл. 9 от Закона  
за политическа и гражданска реабилитация  
на репресирани лица 3060,9
ИЗДРЪЖКА 1682,2
Външни услуги 1682,2
Пощенска такса (в т.ч. подменени изпла-  
щателни картони) и данък добавена стой-  
ност за изплащане на пенсиите 1682,2

(2) Приема трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" на обща сума 195 702,0 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ 195702,0
А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ)  
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАН-  
СКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 195702,0
Получени трансфери / субсидии / от цен-  
тралния бюджет /+/ за фонд "Пенсии,  
несвързани с трудова дейност": 195702,0

- пенсии за военна инвалидност, пенсии  
  за гражданска инвалидност, социални  
  пенсии за старост, социални пенсии за  
  инвалидност, персонални пенсии, пенсии  
  за особени заслуги, пенсии по отменени-  
  те Закон за пенсиите и Закон за обще-  
  ственото осигуряване, за които не се  
  дължат осигурителни вноски, както и за  
  индексациите, компенсациите и добав-  
  ките към тях, в т.ч. и добавката по чл. 84  
  от Кодекса за социално осигуряване и  
  за пощенска такса и данък добавена  
  стойност 180043,7
- добавки към пенсиите на участниците и  
  пострадалите във войните, както и на  
  наследниците, получаващи наследствена  
  пенсия за загиналите в Отечествената  
  война (включително пощенска такса и  
  данък добавена стойност) 12570,8
- добавки към пенсиите по чл. 9 от Закона  
  за политическа и гражданска реабили-  
  тация на репресирани лица (включител-  
  но пощенска такса и данък добавена  
  стойност) 3087,5

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност", както следва:

ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/ -

 

Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по приходите на обща сума 60 953,9 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 60953,9
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 60953,9
Вноски за работници и служители от ра-  
ботодатели за държавното обществено  
осигуряване 60953,9

(2) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по разходите на обща сума 37 203,3 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ 37203,3
V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯ-  
ВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 37203,3
ГРУПА A - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ 33089,0
ПЕНСИИ 32804,6
Пенсии за сметка на държавното общест-  
вено осигуряване 32804,6
в т.ч.:  

- пенсии за инвалидност поради трудова  
  злополука и професионална болест  
  и за индексиране и компенсиране на  
  пенсиите и добавките към тях 32736,9
- пенсии за кадрови военнослужещи по  
  Закона за отбраната и въоръжените си-  
  ли на Република България и държавни  
  служители - офицери, сержанти и граж-  
  дански лица по Закона за Министерст-  
  вото на вътрешните работи и за индек-  
  сиране и компенсиране на пенсиите и  
  добавките към тях 67,7

ИЗДРЪЖКА 284,4
Външни услуги 284,4
Пощенска такса (в т.ч. подменени изпла-  
щателни картони) и данък добавена стой-  
ност за изплащане на пенсиите 284,4
ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ  
ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 4114,3
Всичко разходи по Кодекса за социално  
осигуряване 4114,3
Парични обезщетения за временна нерабо-  
тоспособност поради трудова злополука и  
професионална болест 4030,5
Парични обезщетения за трудоустрояване  
при временно намалена работоспособност  
поради трудова злополука или професио-  
нална болест 15,9
Еднократна помощ при смърт поради тру-  
дова злополука или професионална болест 27,9
Парични помощи за профилактика  
и рехабилитация 40,0

(3) Приема трансфери между бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" и фонд "Условия на труд", както следва:

РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ -3000,0
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ  
СМЕТКИ -3000,0
Предоставени трансфери /-/: -3000,0

- за фонд "Условия на труд" съгласно  
  чл. 45, ал. 2, т. 2 от Закона за здраво-  
  словни и безопасни условия на труд -3000,0

(4) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест", както следва:

ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/ 20750,6

 

Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по приходите на обща сума 333 961,1 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 333961,1
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 333961,1
Вноски за работници и служители от рабо-  
тодатели за държавното обществено  
осигуряване 223760,0
Вноски от работници и служители  
(лична вноска) 103371,0
Вноски от самонаети лица (самоосигуря-  
ващи се лица) 6830,1

(2) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по разходите на обща сума 346 514,9 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ 346514,9
V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯ-  
ВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 346514,9
ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ  
ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 346514,9
Всичко разходи по Кодекса за социално  
осигуряване 346514,9
Парични обезщетения за временна нерабо-  
тоспособност поради общо заболяване 169630,8
Парични обезщетения за временна нерабо-  
тоспособност поради гледане на  
болен член от семейството и карантина 9111,6
Парични обезщетения за временна нерабо-  
тоспособност поради нетрудови злополуки 12422,2
Парични обезщетения за трудоустрояване  
при временно намалена работоспособност  
поради общо заболяване 209,5
Парични обезщетения за бременност  
и раждане 34286,1
Парични обезщетения за трудоустрояване  
поради бременност и кърмене 66,1
Парични обезщетения за отглеждане  
на малко дете 104494,5
Еднократна помощ при смърт поради  
общо заболяване 932,1
Парични помощи за профилактика  
и рехабилитация 15357,0
Парична помощ за инвалидност поради об-  
що заболяване, когато няма основание за  
отпускане на пенсия на осигуреното лице  
по чл. 11, ал. 3 от Кодекса за социално  
осигуряване 5,0

(3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва:

РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ -3500,0
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ  
СМЕТКИ -3500,0
Предоставени трансфери /-/: -3500,0

- на Агенцията за хората с увреждания към  
  министъра на труда и социалната поли-  
  тика, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "в",  
  чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3  
  от Кодекса за социално осигуряване -3500,0

(4) Приема дефицит ( излишък) по бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва:

ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/ -16053,8

 

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд "Безработица" по приходите на обща сума 277 917,4 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 277917,4
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 277917,4
Вноски за работници и служители от ра-  
ботодатели за държавното обществено  
осигуряване 193625,1
Вноски от работници и служители  
(лична вноска) 84292,3

(2) Приема бюджета на фонд "Безработица" по разходите на обща сума 123 544,0 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ 123544,0
V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯ-  
ВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 123544,0
ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ  
ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 123544,0
Всичко разходи по Кодекса за социално  
осигуряване 115783,5
Обезщетения за безработица 115483,5
Обезщетения по чл. 233, ал. 1 - 4 от Закона  
за отбраната и въоръжените сили на Репуб-  
лика България, съгласно чл. 26б от Кодекса  
за социално осигуряване 300,0
Здравноосигурителни вноски за  
безработните 6929,0
ИЗДРЪЖКА 831,5
Външни услуги 831,5
Пощенска такса и ДДС за изплащане на  
обезщетенията при безработица 831,5

(3) Приема трансфери (субсидии, вноски) от републиканския бюджет за фонд "Безработица", както следва:

РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ 300,0
А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ)  
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАН-  
СКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 300,0
Получени трансфери /субсидии/ от централ-  
ния бюджет /+/ за фонд "Безработица": 300,0

- обезщетения по чл. 233, ал. 1 - 4 от Зако-  
  на за отбраната и въоръжените сили на  
  Република България, съгласно чл. 26а,  
  т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 300,0

(4) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Безработица", както следва:

ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/ 154673,4

 

Чл. 7. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите на обща сума 53 678,6 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 53678,6
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ  
СОБСТВЕНОСТ 935,0
Нетни приходи от продажба на услуги,  
стоки и продукция 265,0
Приходи от наеми на имущество 100,0
Приходи от лихви по текущи банкови  
сметки 30,0
Приходи от лихви по срочни депозити 140,0
Приходи от други лихви 400,0
ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ  
ЛИХВИ 52713,6
Лихви по ревизионни актове за начет в  
приход на държавното обществено  
осигуряване 29983,6
Наказателни лихви по просрочени  
осигурителни вноски 2000,0
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения  
по наказателни постановления 580,0
Глоби, санкции, неустойки, наказателни  
лихви и обезщетения по наказателни  
постановления, събрани от Агенцията  
за държавни вземания 150,0
Преводи от Агенцията за държавни взема-  
ния от събрани лихви по ревизионни акто-  
ве за начет 20000,0
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 30,0
Други неданъчни приходи  
(от търгове и други) 30,0

(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите на обща сума 85 744,4 хил. лв., както следва:

РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ 85744,4
V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯ-  
ВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 83785,6
ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ  
ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 18000,0
Здравноосигурителни вноски за лицата до  
18-годишна възраст и след навършване на  
тази възраст, ако учат редовно - до завърш-  
ване на средно образование 18000,0
ГРУПА В - ДЕЙНОСТ 521: СЛУЖБИ  
ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 65785,6
Заплати и възнаграждения за персонала,  
нает по трудови правоотношения 26008,5
Други възнаграждения и плащания  
за персонала 3187,8
Осигурителни вноски 6623,8
Осигурителни вноски от работодатели  
за държавното обществено осигуряване 5104,6
Здравноосигурителни вноски от  
работодатели 1086,5
Вноски за допълнително задължително  
пенсионно осигуряване 432,7
Издръжка 21699,6
Учебни и научноизследователски разходи  
и книги за библиотеките 121,9
Материали 3018,3
Вода, горива и енергия 2532,1
Външни услуги 10465,1
Текущ ремонт 2366,6
Платени данъци, мита и такси (без осигу-  
рителни вноски за Държавното обществено  
осигуряване и Националната здравно-  
осигурителна каса) 484,0
Командировки 1195,3
Разходи за застраховки 406,8
Други финансови услуги 33,9
Други разходи 1075,6
Разходи за членски внос и участие в  
нетърговски организации и дейности 33,6
Капиталови разходи 8232,3
Основен ремонт на дълготрайни материал-  
ни активи 1730,4
Придобиване на дълготрайни материални  
активи 5801,9
Придобиване на нематериални дълго-  
трайни активи 700,0
II. ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ" 1025,9
ГРУПА А - ДЕЙНОСТ 207: ОТБРАНИТЕЛ-  
НО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА 1025,9
IX. ФУНКЦИЯ "РАЗХОДИ НЕКЛАСИ-  
ФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ" 932,9
ДЕЙНОСТ 910: РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ 932,9
Разходи за лихви по заеми от международ-  
ни организации и институции  
(Световната банка) 927,7
Други разходи за лихви към местни лица 5,2

(3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между бюджета на Националния осигурителен институт и други бюджети, както следва:

РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ 1427855,1
А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ)  
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАН-  
СКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 1427855,1
Получени трансфери /субсидии/ от централ-  
ния бюджет /+/ за държавното обществено  
осигуряване: 19025,9

- за здравноосигурителни вноски за лица-  
  та до 18-годишна възраст и след навърш-  
  ване на тази възраст, ако учат редовно -  
  до завършване на средно образование 18000,0
- за отбранително-мобилизационна  
  подготовка 1025,9

Получени допълнителни субсидии от  
централния републикански бюджет за  
покриване недостига от средства 1408829,2

(4) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:

ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/ 1395789,3
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСИРАНЕ -1395789,3
Погашения по заеми от Световната бан-  
ка - № 4081 от Международната банка за  
възстановяване и развитие /-/ -2120,6
Наличност в края на периода 1393668,7

(5) Погасяването на получените външни заеми се извършва чрез бюджета на Националния осигурителен институт.

 

Чл. 8. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2006 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 220 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 110 лв.;

4. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват само земеделска дейност - 55 лв.;

5. максимален месечен размер на осигурителния доход - 1400 лв.

 

Чл. 9. Определя се за 2006 г. минимален размер на обезщетението за безработица - 90 лв., и максимален размер - 160 лв.

 

Чл. 10. Определя се за 2006 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване - 160 лв.

 

Чл. 11. (1) Разпределението на осигурителните вноски, определени в чл. 6, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, по фондове на държавното обществено осигуряване е, както следва:

1. за фонд "Пенсии":

а) за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. - 23 на сто;

б) за лицата, родени след 31 декември 1959 г. - 19 на сто;

в) за лицата, работещи при условията на I и II категория труд - осигурителната вноска по буква "а" или "б", и за сметка на осигурителя - 3 на сто;

г) за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване и за следователите по Закона за съдебната власт - осигурителната вноска по буква "а" или "б", увеличена с 3 пункта;

2. за фонд "Общо заболяване и майчинство" - 3,5 на сто;

3. за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности съгласно приложение № 2 осигурителната вноска е за сметка на осигурителя;

4. за фонд "Безработица" - 3 на сто.

(2) Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд е в размер 4,3 на сто за сметка на осигурителя.

(3) Осигурителните вноски върху социалните разходи се внасят в размерите по ал. 1, т. 1 и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

 

Чл. 12. Определя за приход по бюджета на Националния осигурителен институт 0,8 на сто от приходите във фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

 

Чл. 13. При временен недостиг на средства във фондовете на държавното обществено осигуряване могат да се ползват временни безлихвени заеми от централния бюджет или от други сметки и фондове със социално предназначение, до размера на едномесечните осигурителни разходи. Заемите са отпускат с разрешение на министъра на финансите.

 

Чл. 14. Резервът за реформата в социалното осигуряване по чл. 1, ал. 3, раздел III се използва в зависимост от хода на реформата с разрешение на министъра на финансите.

 

Чл. 15. Паричните помощи за профилактика и рехабилитация се разходват по ред, определен с инструкция на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Инструкцията се обнародва в "Държавен вестник".

 

Чл. 16. (1) Определя вноската за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" в размер 0,5 на сто.

(2) За 2006 г. се определя максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 450 лв.

(3) Приема план-сметка на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" съгласно приложение № 3.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на републиканския бюджет.

 

§ 2. За 2006 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване, а сумите по ревизионните актове за начет постъпват като приход в бюджета на Националния осигурителен институт.

 

§ 3. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г., бр. 55 от 2000 г. - Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39 и 76 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. (В сила от 27.12.2005 г.) В чл. 5, ал. 10:

а) създава се ново изречение второ:

"Към разплащателните ведомости се прилагат и трудови договори (заповеди за назначаване), заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения.";

б) досегашното изречение второ става изречение трето.

2. В чл. 6 ал. 1 се изменя така:

"(1) Размерите на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване са, както следва:

1. 29,5 на сто и вноската по т. 8 - за лицата, работещи при условията на III категория труд, които са осигурени за всички осигурени социални рискове;

2. 32,5 на сто и вноската по т. 8 - за лицата, работещи при условията на I и II категория труд, които са осигурени за всички осигурени социални рискове;

3. 32,5 на сто и вноската по т. 8 - за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 и следователите по Закона за съдебната власт, които са осигурени за всички осигурени социални рискове;

4. 26,5 на сто и вноската по т. 8 - за лицата, осигурени за всички осигурени социални рискове без безработица; ако тези лица работят при условията на I и II категория труд, осигурителната вноска е 29,5 на сто и вноската по т. 8;

5. 23 на сто и вноската по т. 8 - за лицата, осигурени за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест; ако тези лица работят при условията на I и II категория труд, осигурителната вноска е 26 на сто и вноската по т. 8;

6. 26,5 на сто - за лицата, осигурени за всички осигурени социални рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица;

7. 23 на сто - за лицата, осигурени за инвалидност, старост и смърт;

8. от 0,4 до 1,1 на сто за трудова злополука и професионална болест, определени със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година по групи основни икономически дейности."

3. (В сила от 27.12.2005 г.) В чл. 7:

а) в ал. 7, изречение първо думите "с платежни нареждания" се заличават, а изречение второ се изменя така: "Дължимите осигурителни вноски за плащания при прекратяване на осигуряването или при отпуск извън редовното плащане на заплати или аванс се внасят заедно с първите следващи дължими осигурителни вноски;";

б) в ал. 8 след думите "платежно нареждане" се добавя "или друг удостоверителен документ".

4. (В сила от 27.12.2005 г.) В чл. 8, ал. 1 числото "10" се заменя с "50".

5. В чл. 20:

а) алинея 2 се изменя така:

"(2) Средствата в бюджета на Националния осигурителен институт се формират от:

1. процент от приходите от осигурителните вноски за фондовете "Пенсии", "Общо заболяване и майчинство", "Трудова злополука и професионална болест", "Безработица" и "Пенсии, несвързани с трудова дейност";

2. приходи от установените с разпореждания и ревизионни актове за начет вземания и лихвите върху тях;

3. приходи от глоби, имуществени санкции и наказателни лихви;

4. процент от приходите във фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за дейностите по чл. 13 от Закона за гаратираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя;

5. приходи от продажба на осигурителни книжки, изплащателни картони и формуляри - утвърдени образци от управителя на Националния осигурителен институт;

6. приходи от такси за заверка на преписи на документи, издавани от Националния осигурителен институт;

7. приходи от такси за издаване на удостоверения;

8. приходи и доходи от собственост и неданъчни приходи;

9. сумите, постъпващи по съставени от контролните органи на Националния осигурителен институт ревизионни актове за начет;

10. заеми;

11. субсидии (трансфери) от републиканския бюджет.";

б) алинея 3 се изменя така:

"(3) Разходите по бюджета на Националния осигурителен институт се определят за:

1. издръжка на дейността по държавното обществено осигуряване и Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя;

2. капиталови разходи за придобиване на дълготрайни материални активи и основен ремонт, свързани с цялостната дейност на Националния осигурителен институт;

3. погасяване на задължения по заеми.";

в) в ал. 4 думите "ал. 2, т. 1 - 4" се заменят с "ал. 2, т. 1 и 4";

г) създават се ал. 6 и 7:

"(6) Приходите по чл. 20, ал. 2, т. 2 - 9 постъпват като собствени приходи в бюджета на Националния осигурителен институт.

(7) Средствата по чл. 20, ал. 2, т. 2 - 8 и 15 на сто от тези по чл. 20, ал. 2, т. 9 се начисляват и разходват само за повишаване квалификацията и материалното стимулиране на служителите при условия и ред, определени от управителя на Националния осигурителен институт."

6. (В сила от 27.12.2005 г.) В чл. 33, ал. 3, т. 11 след думата "продукти" се добавя "за обработване на информация".

7. В чл. 37, ал. 5 се създава т. 9:

"9. определя цените на услугите и дейностите по чл. 20, ал. 2, т. 5 - 7."

8. В чл. 49:

а) в ал. 1 накрая се добавя "и не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението";

б) алинея 2 се изменя така:

"(2) Във всички случаи дневното парично обезщетение не може да бъде по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната."

9. (В сила от 27.12.2005 г.) В чл. 75:

а) алинея 1 се изменя така:

"(1) Размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по един процент за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж.";

б) в ал. 2 думите "признатите години" се заменят с "признатото време и съответната пропорционална част от процента за месеците."

10. (В сила от 27.12.2005 г.) В чл. 94 ал. 2 се изменя така:

"(2) Пенсия за инвалидност се отпуска от датата на заявлението до ТЕЛК (НЕЛК), ако необходимите документи за пенсиониране са подадени в териториалното поделение на Националния осигурителен институт в едномесечен срок от влизането в сила на експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК)."

11. (В сила от 01.01.2007 г.) Член 100 се изменя така:

"Осъвременяване на пенсиите

Чл. 100. Пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 януари с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година."

12. (В сила от 27.12.2005 г.) В чл. 102:

а) създава се нова ал. 2:

"(2) При преизчисляването по ал. 1 се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на първо отпускане на пенсия.";

б) досегашната ал. 2 става ал. 3;

в) създава се ал. 4:

"(4) За пенсиите, отпуснати до 1 януари 2000 г., при преизчисляване се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 1999 г."

13. (В сила от 27.12.2005 г.) В чл. 108 се създават ал. 7 и 8:

"(7) Контролните органи на Националния осигурителен институт имат право да изискват и изземват от физическите и юридическите лица оригиналните документи на прекратени осигурители без правоприемник, въз основа на които се установява осигурителен стаж и доход.

(8) Органите на Министерството на вътрешните работи оказват съдействие на контролните органи на Националния осигурителен институт при изпълнение на правомощията по ал. 7."

14. В чл. 110 ал. 11 се отменя.

15. (В сила от 27.12.2005 г.) Създава се чл. 349а:

"Отговорност при неправомерно съхраняване на документи за осигурителен стаж и доход

Чл. 349а. (1) Юридическо лице, което не предаде в териториалното поделение на Националния осигурителен институт оригиналните документи на прекратени осигурители без правоприемник, въз основа на които се установяват осигурителен стаж и доход, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.

(2) Физическо лице, което не предаде в териториалното поделение на Националния осигурителен институт оригиналните документи на прекратени осигурители без правоприемник, въз основа на които се установяват осигурителен стаж и доход, се наказва с глоба в размер от 50 до 1000 лв."

16. В § 1 от допълнителната разпоредба в т. 5, буква "в" числото "5" се заменя с "50".

17. В § 5а от преходните и заключителните разпоредби числото "2005" се заменя с "2006".

18. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 9а:

"§ 9а. Разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 9 се прилага за 2006 г."

 

§ 4. (В сила от 27.12.2005 г.) В Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 38 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 7 от преходните и заключителните разпоредби се създава ал. 3:

"(3) Осигурителите, които прекратяват дейността си в периода от 1 юли до 31 декември 2005 г. и нямат правоприемник, предават документите по чл. 5, ал. 10 в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в срок до 31 декември 2006 г."

2. В § 8 от преходните и заключителните разпоредби числото "2005" се заменя с "2006".

 

§ 5. В Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ДВ, бр. 37 от 2004 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 13 думите "се финансира" се заличават.

2. В чл. 15, ал. 1 се създава т. 4:

"4. разходи за дейността по чл. 13, определени със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година."

 

§ 6. През 2006 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се индексират от 1 януари с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Индексирането се извършва съобразно размера на пенсиите с процент в съответствие с нарастването на осигурителния доход за страната и индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

 

§ 7. Пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, отпуснати до 1 януари 2006 г., се преизчисляват по реда на чл. 75, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

 

§ 8. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт.

 

§ 9. Законът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на:

1. параграф 3, т. 11, която влиза в сила от 1 януари 2007 г.;

2. параграф 3, т. 1, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13 и 15 и § 4, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

-------------------------

Законът е приет от 40-то Народно събрание на 14 декември 2005 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Приложение № 1 към чл. 8, т. 1

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии ­ 2006 г.

Иконо- Икономи- Наименование на Ръко- Анали- При- Помо- Персо- Произ- Квали- Опера- Ниско-
по мически чески икономическа дейност водни тични ложни щен нал, води- фици- тори квали-
ред дейно- дейности   служи- специа- специа- персо- зает с тели в рани на съо- фици-
  сти (код по   тели листи листи нал услуги селско- произ- ръже- рани
  (ном. НКИД)           за на- то, гор- водст- ния, работ-
  А31)             селе- ското вени маши- ници
                нието, и риб- работ- ни и  
                охрана ното ници транс-  
                и тър- стопан-   портни  
                говия ство,   сред-  
                  ловци   ства  
                  и рибо-      
                  ловци      
        1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 01 Селско и ловно стопанство и                  
      свързани с тях услуги 255 185 175 160 160 160 175 175 160
2. AА, BВ 02,05 Горско стопанство и дърво-                  
      добив, рибно стопанство 220 180 170 160 160 160 160 160 160
3. CA 10, 11, 12 Добив на енергийни суровини 395 320 310 220 187 0 310 265 210
4. CB 13 Добив на метални руди 395 330 295 187 187 0 275 255 187
5. CB За всички Добив на неметални                  
    дейности материали и суровини                  
    от 14 без                    
    14.22   320 245 225 180 180 0 270 245 180
6. CB 14,22 Добив на глина и каолин 420 315 260 200 200 0 260 260 190
7. DA 15.1 и 15.2 Производство, преработка и                  
      консервиране на месо и месни                  
      продукти. Преработка и кон-                  
      сервиране на риба и други                  
      водни животни 410 302 248 184 173 173 194 205 173
8. DA 15,1 Само за дейности "Производ-                  
      ство, преработка и консерви-                  
      ране на месо и месни про-                  
      дукти от птици" на 15.1 450 300 250 180 170 160 190 220 160
9. DA 15,3 Преработка и консервиране                  
      на плодове и зеленчуци 385 300 240 180 160 170 180 195 160
10. DA 15,4 Производство на растителни                  
      и животински масла и                  
      мазнини 450 380 310 200 170 170 190 260 170
11. DA 15,5 Производство на мляко и                  
      млечни продукти 430 330 265 185 170 0 180 205 165
12. DA 15.6 Производство на мелничaр-                  
      ски продукти, нишесте и                  
      нишестени продукти 450 350 320 185 180 160 210 250 170
13. DA 15.7 Производство на готови                  
      храни за животни 430 370 310 200 165 180 210 230 170
14. DA За всички Производство на хляб,                  
    дейности хлебни изделия и други                  
    от 15.8 без хранителни продукти                  
    15.83 и                    
    15.84   430 340 315 190 170 0 185 230 165
15. DA 15.83 и Производство на захар;                  
    15.84 Производство на какао, шо-                  
      коладови и захарни изделия 460 360 350 230 170 170 220 250 170
16. DA За всички Производство на напитки                  
    дейности                    
    от 15.9                    
    без 15.96,                    
    15.97 и                    
    15.98   389 302 259 160 160 160 160 205 160
17. DA 15.96 и Производство на пиво                  
    15.97 и малц 360 290 255 160 165 0 170 210 160
18. DA 15,98 Производство на минерални                  
      води и безалкохолни напитки 460 380 350 240 180 0 200 250 165
19. DA 16 Производство на тютюневи                  
      изделия 443 432 302 238 194 160 205 238 160
20. DB За всички Производство на текстил и                  
    дейности изделия от текстил, без                  
    от 17 без облекло                  
    17.7   350 230 220 180 160 160 180 180 160
21. DB 17,7 Производство на трикотажни                  
      изделия 310 220 185 160 165 0 170 170 160
22. DB 18 Производство на облекло,                  
      вкл. кожено; обработка на                  
      кожухарски кожи 320 230 220 170 160 0 165 160 160
23. DC 19 Производство на лицеви                  
      кожи и изделия от тях 300 210 200 160 160 0 165 160 160
24. DD 20 Производство на дървен                  
      материал и изделия от него,                  
      без мебели 260 220 190 160 160 0 170 170 160
25. DE 21 Производство на дървесна                  
      маса, хартия, картон и из-                  
      делия от хартия и картон 260 230 200 160 160 0 175 170 160
26. DE 22 Издателска и полиграфичес-                  
      ка дейност. Тиражиране                  
      на записани носители 215 194 184 160 160 160 173 160 160
27. DF 23 Производство на кокс, рафи-                  
      нирани нефтопродукти и                  
      ядрено гориво 756 562 443 324 378 0 410 415 238
28. DG 24 Производство на химични                  
      вещества, продукти и влакна 400 313 227 173 160 160 220 210 160
29. DH 25 Производство на изделия от                  
      каучук и пластмаси 281 194 184 173 160 160 190 175 160
30. DI 26 Производство на продукти                  
      от други неметални мине-                  
      рални суровини 270 200 180 160 160 0 180 180 160
31. DJ За всички Производство и леене на                  
    дейности метали                  
    от 27 без                    
    27.5   440 280 260 190 160 170 240 250 170
32. DJ 27,5 Леене на метали 390 240 235 160 160 160 195 215 160
33. DJ 28 Производство на метални                  
      изделия, без машини и                  
      оборудване 305 185 190 160 160 160 175 180 160
34. DK За всички Производство на машини и                  
    дейности оборудване, без класифи-                  
    от 29 цираните в подсектор DL                  
    без 29.11   360 235 195 160 160 160 195 200 160
35. DK 29.11 Производство на турбини                  
      и двигатели, без авиационни,                  
      автомобилни и мотоциклетни 385 255 235 160 160 160 205 205 160
36. DL 30, 31, Производство на електро-                  
    32, 33 и друго оборудване 350 240 220 160 160 160 195 185 160
37. DM 34, 35 Производство на                  
      превозни средства 425 275 255 160 160 160 265 200 160
38. DN За всички Преработваща промишленост,                  
    дейности некласифицирана другаде                  
    от 36 и 37                    
    без 36.1   302 205 194 160 160 160 165 173 160
39. DN 36.1 Производство на мебели 250 210 200 160 160 0 160 160 160
40. EE 40.1 Производство, пренос и                  
      разпределение на                  
      електрическа енергия 530 430 380 210 180 0 300 280 160
41. EE 40,2 Производство и разпреде-                  
      ление на газообразни горива 626 432 410 248 216 160 300 330 216
42. EE 40.3 Производство и разпреде-                  
      ление на топлинна енергия 510 350 330 170 170 0 230 260 160
43. EE 41 Събиране, пречистване и                  
      разпределение на вода 410 370 325 190 180 160 260 200 190
44. FF За всички Строителство                  
    дейности                    
    от 45 без                    
    45.12,                    
    45.23, 45.25   405 320 310 190 180 160 255 255 190
45. FF 45.12 и 45.12 - Сондиране и пробиване;                  
    45.25 45.25 - Други специализирани                  
      строителни дейности (про-                  
      биване и изготвяне на                  
      кладенци за вода) 390 310 300 180 170 0 230 230 170
46. FF 45,23 Строителство на пътища,                  
      самолетни писти и спортни                  
      терени 440 365 365 220 165 165 265 265 170
47. FF Само за дейности "Цялостно изграждане                    
    и поддръжка на електропроводи и дале-                    
    косъобщителни линии" на 45.21 370 290 280 170 170 0 200 200 160  
48. GG За всички Търговия, ремонт и техни-                  
    дейности ческо обслужване на автомо-                  
    от 50, 51, били и мотоциклети, на лич-                  
    52 без ни вещи и на стоки за                  
    51.46, 52.31 домакинството                  
    и 52.32   430 385 330 220 185 170 220 230 160
49. GG 51.46, 52.31 Търговия на едро и дребно                  
    и 52.32 с фармацевтични, медицин-                  
      ски и ортопедични изделия 395 250 210 165 0 0 0 195 165
50. HH 55,63.30 Хотели и ресторанти;                  
      Дейности на туроператори и                  
      туристически агенции; спо-                  
      магателни туристически                  
      дейности, некласифицирани                  
      другаде 345 320 250 195 175 0 205 195 170
51. II 60.1 Железопътен транспорт 350 310 250 170 170 0 180 200 160
52. II 60.2 Друг сухопътен транспорт,                  
      без тръбопроводния 330 270 240 160 160 0 180 180 160
53. II 61 Воден транспорт 360 340 290 175 160 0 190 210 160
54. II 62 Въздушен транспорт 360 340 290 180 180 0 190 210 160
55. II За всички Тръбопроводен транспорт;                  
    дейности Спомагателни дейности в                  
    от 63 без транспорта                  
    63.3 и 60.30   346 324 259 160 160 0 184 160 160
56. II 64,1 Дейност на националната                  
      поща, куриерска дейност 230 215 195 160 160 0 185 170 160
57. II 64,2 Далекосъобщения 400 350 300 230 230 0 250 250 200
58. JJ 65, 66, 67 Финансово посредничество 680 432 324 238 173 160 194 248 160
59. KK 70, 71, 72, Операции с недвижими                  
    74 имоти, наемодателна                  
      дейност и бизнесуслуги 432 281 227 160 160 160 173 184 160
60. KK 73 Научноизследователска                  
      и развойна дейност 295 212 189 177 160 160 165 165 160
61. LL 75 Държавно управление и                  
      отбрана; задължително                  
      обществено осигуряване 218 160 160 160 160 160 160 160 160
62. MM 80 Образование 301 253 212 160 160 160 160 160 160
63. NN За всички Хуманно здравеопазване;                  
    дейности Ветеринарна лечебна дейност                  
    от 85, без                    
    85.11 и 85.3   406 260 165 160 160 160 160 160 160
64. NN 85,11 Хуманно здравеопазване.                  
      Дейност на лечебни заведе-                  
      ния за болнична помощ 420 315 210 160 160 0 179 179 160
65. NN 85,3 Социални дейности 167 161 161 160 160 160 160 160 160
66. ОО 90 Събиране и третиране на                  
      твърди и течни отпадъци,                  
      вкл. канализация; санитарни                  
      и почистващи дейности 356 216 210 160 160 160 190 173 160
67. ОО 91,99 Дейности на професионални,                  
      синдикални, политически,                  
      религиозни и обществени                  
      организации; Екстериториал-                  
      ни организации и служби 383 270 200 160 160 160 185 165 160
68. ОО 92 Дейности в областта на                  
      културата, спорта и                  
      развлеченията 289 200 163 160 160 160 173 163 160
69. ОО 93, 95 Други услуги за населението 232 189 167 160 160 160 189 167 160
70.     Централен кооперативен съюз 340 270 230 190 170 160 175 190 160

Забележки:

1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.

2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.

3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по Националната класификация на професиите, утвърдена със Заповед № 54 на министъра на труда и социалните грижи от 1996 г.

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя.

При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.

4. Размерът на минималния осигурителен доход за бюджетния сектор по основни икономически дейности и квалификационни групи професии с поредни номера 60 - 63, 65 и 68 се прилага от 1 юли 2006 г.

 

Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1, т. 3

Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" за 2006 г.

Икономическа дейност Kод Осигури-
  НКИД телна
  2003 вноска (%)
1 2 3
Горско стопанство, дърводобив    
и свързани с тях услуги 02 1,1
Добив на въглища и торф 10 1,1
Добив на уранови и ториеви    
руди и техните концентрати 12 1,1
Добив на метални руди 13 1,1
Добив на неметални материали    
и суровини 14 1,1
Производство на дървен мате-    
риал и изделия от него,    
без мебели 20 1,1
Производство и леене на метали 27 1,1
Производство на автомобили,    
ремаркета и полуремаркета 34 1,1
Производство на превозни    
средства, без автомобили 35 1,1
Рециклиране на отпадъци 37 1,1
Строителство 45 1,1
Воден транспорт 61 1,1
Селско и ловно стопанство и    
свързани с тях услуги 01 0,9
Производство на дървена маса,    
хартия, картон и изделия от    
хартия и картон 21 0,9
Производство на изделия от    
каучук и пластмаси 25 0,9
Производство на продукти от    
други неметални минерални    
суровини 26 0,9
Производство на метални изде-    
лия, без машини и оборудване 28 0,9
Производство на машини,    
оборудване и домакински уреди 29 0,9
Производство на мебели;    
производство, некласифицирано    
другаде 36 0,9
Производство и разпределение    
на ел. енергия, газообразни    
горива и топлинна енергия 40 0,9
Сухопътен транспорт, включи-    
телно тръбопроводен 60 0,9
Въздушен транспорт 62 0,9
Добив на суров нефт и природен    
газ; услуги..., без проучвателни    
работи 11 0,7
Производство на хранителни    
продукти и напитки 15 0,7
Производство на текстил и    
изделия от текстил, без облекло 17 0,7
Производство на кокс, рафи-    
нирани нефтопродукти и ядрено    
гориво 23 0,7
Производство на химични    
продукти 24 0,7
Производство на електрически    
машини и апарати, некласифи-    
цирани другаде 31 0,7
Събиране, пречистване и раз-    
пределение на вода 41 0,7
Спомагателни дейности в    
транспорта; дейности на    
туристически агенции 63 0,7
Държавно управление; задължи-    
телно обществено осигуряване 75 0,7
Събиране и третиране на отпа-    
дъци, почистване и    
възстановяване 90 0,7
Производство на тютюневи    
изделия 16 0,5
Производсгво на обработени    
кожи без косъм; производство    
на изделия за пътуване,    
сарашки изделия и обувки 19 0,5
Издателска и полиграфическа    
дейност; възпроизвеждане на    
записани носители 22 0,5
Производство на канцеларска    
и електронноизчислителна    
техника 30 0,5
Производство на радио-, теле-    
визионна и далекосъобщителна    
техника 32 0,5
Производство на медицински,    
прецизни и оптични апарати и    
инструменти; производство на    
часовници 33 0,5
Търговско, техническо обслуж-    
ване и ремонт на автомобили и    
мотоциклети; части и принад-    
лежности за тях; търговия на    
дребно с ГСМ 50 0,5
Търговия на едро и търговско    
посредничество, без търговия    
с автомобили и мотоциклети 51 0,5
Поща и далекосъобщения 64 0,5
Дейности в областта на ком-    
пютърните технологии 72 0,5
Научноизследователска и    
развойна дейност 73 0,5
Здравеопазване и социални    
дейности 85 0,5
Дейности в областта на кул-    
турата, спорта и развлеченията 92 0,5
Други услуги за населението 93 0,5
Рибно стопанство и свързани    
с него услуги 05 0,4
Производството на облекло,    
включително кожено; обработ-    
ка на кожухарски кожи 18 0,4
Търговия на дребно, без търго-    
вия на дребно с АиМ; ремонт    
на лични вещи и стоки за дома 52 0,4
Хотели и ресторанти 55 0,4
Финансово посредничество, без    
застраховане и осигуряване чрез    
самостоятелни фондове 65 0,4
Застрахователна дейност и    
дейност на самостоятелни оси-    
гурителни фондове, без задължи-    
телно обществено осигуряване 66 0,4
Спомагателни дейности по фи-    
нансово посредничество 67 0,4
Операции с недвижими имоти 70 0,4
Даване под наем на превозни    
средства, машини и др. техника,    
без опер., на домакински и    
лични вещи 71 0,4
Други бизнес услуги 74 0,4
Образование 80 0,4
Дейности на професионални,    
синдикални, политически,    
религиозни и обществени    
организации 91 0,4
Дейности на домакинства като    
работодатели на домашен    
персонал 95 0,4
Недиференцирани дейности на    
домакинства като производи-    
тели на стоки за собствено    
потребление 96 0,4
Недиференцирани дейности на    
домакинства като производи-    
тели на услуги за собствено    
потребление 97 0,4
Екстериториални организации    
и служби 99 0,4

 

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 3

ПЛАН - СМЕТКА
на фонд "Гарантирани вземания на работни-
ците и служителите" за 2006 г.
 

Показатели Сума
  (хил. лв.)
1 2
РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 29919,7
Осигурителни вноски за държавното  
обществено осигуряване от работодатели  
за работници и служители 28676,8

- вноски за работници и служители от  
  работодатели 28676,8

Приходи и доходи от собственост 1212,9

- приходи от лихви по срочни депозити 1212,9

Глоби, санкции и наказателни лихви 30,0

- глоби, санкции, неустойки, наказателни  
  лихви, обезщетения и начети 30,0

РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ 2997,8
Заплати и възнаграждения за персонала,  
нает по трудови и служебни  
правоотношения 19,6

- заплати и възнаграждения на персонала,  
  нает по трудови правоотношения 19,6

Други възнаграждения и плащания  
за персонала 27,8

- за персонала по извънтрудови  
  правоотношения 27,8

Осигурителни вноски от работодатели 545,9
Осигурителни вноски от работодатели за  
държавното обществено осигуряване (ДОО) 422,9
Здравноосигурителни вноски от  
работодатели 92,3
Вноски за допълнително задължително  
осигуряване 30,7
Издръжка 38,7

- учебни и научноизследователски раз-  
  ходи и книги за библиотеките 19,1
- разходи за външни услуги 10,0
- командировки в страната 5,0
- други финансови услуги 1,0
- други разходи, некласифицирани в  
  другите параграфи и подпараграфи 3,6

Обезщетения и помощи за домакинствата 2365,8

- плащания от фонд "ГВРС" на вземания  
  на работници и служители от пред-  
  приятия в несъстоятелност 2365,8

РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ  
ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+) (I - II + III) 26921,9
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСИРАНЕ -26921,9
Вътрешно финансиране -34000,0
Покупко-продажба на държавни  
(общински) ценни книжа от  
бюджетни предприятия - нето (+/-) -34000,0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) 7078,1
Наличности в началото на периода (+)  
(§§ 95-01 - 95-06) 24784,6
Наличности в края на периода (-)  
(§§ 95-07 - 95-13) -17706,5