Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 21 Май 2024

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦА, ЗАСТРАШЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ОТ 2005 Г.

Информацията е предоставена от ciela.net
 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦА, ЗАСТРАШЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ОТ 2005 Г.

Приет с ПМС № 196 от 08.09.2005 г.

Обн. ДВ. бр.75 от 16 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008г., отм. ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015г.


Отменен с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 361 от 15 декември 2015 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство - ДВ, бр. 100 от 18 декември 2015 г., в сила от 19.01.2016 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат:
1. организацията на дейността на Съвета по защита на застрашени лица, наричан по-нататък "Съвета по защита";
2. организацията на дейността на Бюрото по защита на застрашени лица, наричано по-нататък "Бюрото по защита", и на охраняващите екипи;
3. организацията и изпълнението на мерките по Програмата за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, наричана по-нататък "Програмата за защита".
4. (отм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г.)


Чл. 2. Мерките по Програмата за защита се прилагат само когато застрашените лица не могат да бъдат защитени при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.

Глава втора.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ЗАЩИТА


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г.) Поименният състав на Съвета по защита се определя, като по искане на определения за негов председател заместник-министър на правосъдието председателят на Върховния касационен съд, главният прокурор, директорът на Националната следствена служба, министърът на вътрешните работи и председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" определят със заповед свой представител за постоянен член на Съвета по защита.
(2) Последващият поименен състав на Съвета по защита се определя най-късно един месец след избирането на нов Министерски съвет. В този случай Съветът по защита изпълнява функциите си до съставянето на нов.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г.) (1) Дейността на Съвета по защита се осигурява технически от служител от отдел "Бюро по защита" в Главна дирекция "Охрана".
(2) В отдел "Бюро по защита" се създава и води регистър, в който се вписват всички предложения до Съвета по защита за включване в Програмата за защита, както и съответните решения на Съвета по защита.
(3) Регистърът се води от служителя по ал. 1, изрично определен със заповед на главния директор на Главна дирекция "Охрана", който работи с документите и отговаря за съхраняването им в съответствие с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
(4) За всяко лице, включено в Програмата за защита, се води отделна преписка, която представлява класифицирана информация - държавна тайна.


Чл. 5. (1) Редовните заседания на Съвета по защита се провеждат най-малко веднъж на 3 месеца или в 3-дневен срок от направено предложение за включване в Програмата за защита или за прекратяване на действието й.
(2) Заседанията на Съвета по защита се подготвят технически от служителите по чл. 4.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г.) Заседанията на Съвета по защита се свикват и ръководят от неговия председател. Функциите на председателя в негово отсъствие се изпълняват от ръководителя на Бюрото по защита.


Чл. 6. (1) Заседанията на Съвета по защита са закрити и се провеждат във време и на място, определени от председателя.
(2) Членовете на Съвета по защита се уведомяват най-малко 3 дни преди деня на провеждане на редовните заседания или в деня на постъпване на предложение за включване в Програмата за защита за времето и мястото на провеждане на заседанието.
(3) Заседанията на Съвета по защита се считат за редовно проведени, ако в тях участват най-малко 2/3 от членовете му. При липса на кворум председателят насрочва ново заседание не по-късно от 5 дни.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г.) На заседанията на Съвета по защита ръководителят на Бюрото по защита информира членовете на Съвета по защита за конкретните възможности на Програмата за защита.
(5) За всяко заседание на Съвета по защита се води протокол от съответния служител по чл. 4. Протоколът се подписва от председателя и от протоколчика.


Чл. 7. (1) Съветът по защита взема решенията си с обикновено мнозинство. Решенията са писмени.
(2) Решенията на Съвета по защита за включване в Програмата за защита съдържат:
1. личните данни на застрашеното лице освен в случаите по чл. 6, ал. 1, т. 5 ЗЗЛЗВНП;
2. конкретната мярка за защита, която следва да се вземе по отношение на застрашеното лице;
3. срок на мярката за защита освен в случаите по чл. 12, ал. 2 ЗЗЛЗВНП;
4. номера на наказателното производство, във връзка с което се взема мярката за защита;
5. дата и място на решението, както и подписите на председателя на Съвета по защита и на секретаря.
(3) В решенията на Съвета по защита за прекратяване действието на Програмата за защита се посочват и основанията за прекратяване.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г.) В решението на Съвета по защита се посочват и:
1. необходимостта от създаване на нови основни данни по чл. 6, ал. 3 и чл. 12, ал. 3 от Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ЗЗЛЗВНП);
2. видът на помощта по чл. 6, ал. 6 ЗЗЛЗВНП, както и компетентните органи, които следва да я осигурят.
(5) Срокът и видът на определената мярка може да бъдат променяни по искане на застрашеното лице или на органа, направил предложението за включване в Програмата за защита. При постъпило искане за промяна Съветът по защита се произнася в 3-дневен срок при условията на тази глава.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г.) Служителят по чл. 4, ал. 1 уведомява незабавно органа, направил предложението за включване в Програмата за защита, за решението на Съвета по защита за включване в Програмата за защита.

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЮРОТО ПО ЗАЩИТА


Чл. 9. (1) Бюрото по защита е специализиран самостоятелен отдел в Главна дирекция "Охрана" на Министерството на правосъдието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г.) Отдел "Бюро по защита" се състои от сектори и се ръководи от началник.
(3) По предложение на главния директор на Главна дирекция "Охрана" министърът на правосъдието определя щата и състава на Бюрото по защита.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г.)


Чл. 10. (1) Незабавно след получаване на решението на Съвета по защита за включване в Програмата за защита Бюрото по защита осъществява среща със застрашеното лице и го информира за възможностите на програмата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г.) Главният директор на Главна дирекция "Охрана" и началникът на отдел "Бюро по защита" сключват споразумението по ЗЗЛЗВНП със застрашеното лице. За сключеното споразумение се уведомява органът, направил предложението за защита.
(3) Бюрото по защита изпълнява мерките за защита в съответствие със споразумението и осигурява присъствието на защитеното лице в наказателното производство.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г.) Главният директор на Главна дирекция "Охрана", началникът на отдел "Бюро по защита", от една страна, и органите на Министерството на вътрешните работи, окръжният прокурор или съдията докладчик (органът, направил предложението за включване в Програмата за защита), от друга страна, се информират текущо помежду си за всяка промяна в конкретната ситуация или в информацията, отразена в предложението по чл. 16 ЗЗЛЗВНП.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г.) Главният директор на Главна дирекция "Охрана" по предложение на началника на отдел "Бюро по защита" осигурява провеждането на първоначално обучение и обучение за повишаване квалификацията на служителите от Бюрото по защита.

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ЗАЩИТА


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г.) (1) След сключване на споразумението ръководителят на Бюрото по защита по предложение на началника на отдел "Бюро по защита" определя измежду служителите на бюрото служител за връзка със защитеното лице във всички случаи и охраняващ екип, когато определената мярка е лична физическа охрана.
(2) По време на изпълнението на мярката по защита служителят за връзка и съставът на охраняващия екип могат да се променят само по предложение на началника на отдел "Бюро по защита".
(3) При необходимост ръководителите на секторите в отдел "Бюро по защита" могат да искат съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи за извършване на конкретна дейност по осъществяване на защитата на основание чл. 14, ал. 5 ЗЗЛЗВНП.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г.) Ръководителите на сектори изготвят план за действие за изпълнение на определената мярка за защита, който се съгласува с началника на отдела и се утвърждава от ръководителя на Бюрото по защита.


Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2008 г.) Въз основа на подписаното споразумение със защитеното лице и плана за действие служителят за връзка:
1. поддържа непрекъснат контакт със защитеното лице;
2. осъществява контакти със съответните компетентни органи на държавната администрация по организиране изпълнението на различните мерки за защита;
3. събира, систематизира и анализира информацията, свързана със защитеното лице;
4. участва в осигуряване присъствието на защитеното лице в наказателното производство;
5. взаимодейства със секторите "Лична физическа охрана" и "Логистика" в дейността им по защита на защитеното лице;
6. докладва всяка седмица пред началника на отдел "Бюро по защита" за изпълнението на задълженията си.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г.) (1) При изпълнение на мярката лична физическа охрана ръководителите на сектори определят ръководители на охраняващите екипи, които се съгласуват с началника на отдел "Бюро по защита" и се утвърждават от ръководителя на Бюрото по защита.
(2) Ръководителят на охраняващия екип:
1. разпределя служителите от екипа в различни смени и позиции;
2. поддържа непрекъснати контакти със служителя за връзка и с останалите служители от екипа;
3. отговаря за въоръжението и оборудването на служителите от екипа;
4. докладва всяка седмица пред началника на отдел "Бюро по защита" за дейността на екипа, а при необходимост го информира незабавно.


Чл. 16. (1) При осъществяване на личната физическа охрана и охраната на имуществото служителите от охраняващите екипи могат да носят униформено облекло в зависимост от конкретната ситуация.
(2) Дейността по лична физическа охрана или по охрана на имуществото може да включва и осигуряването на пропускателен режим в обектите, свързани със защитеното лице.
(3) При изпълнение на мерките по ал. 1 се използва и наблюдателна и сигнално-охранителна техника.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г.) Пропускателният режим и видът на използваната техника се отразяват в плана по чл. 14.


Чл. 17. (1) Временното настаняване на защитено лице на безопасно място се извършва незабавно на друг адрес, различен от постоянното му място на живеене, и е за период не по-дълъг от 30 дни.
(2) За временното настаняване се използват помещения в почивни и учебни бази на Министерството на правосъдието и на Министерството на вътрешните работи или в други подходящи обекти.
(3) При временното настаняване не се променя постоянният адрес на защитеното лице.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г.) Промяната на мястото на живеене на защитеното лице се осъществява чрез фактическа промяна на настоящия му адрес.
(2) Разходите по преместването и наема на новото жилище в изпълнение на мярката по ал. 1 се осигуряват по Програмата за защита, а текущите разходи са за сметка на защитеното лице.
(3) За изпълнение на мярката промяна на мястото на работа Бюрото по защита поддържа контакти с бюрата по труда и с Агенцията за социално подпомагане.
(4) За изпълнение на мярката промяна на учебното заведение Бюрото по защита осъществява контакти със съответните компетентни органи на Министерството на образованието и науката или със съответното висше училище.


Чл. 19. (1) Мярката настаняване на защитеното лице в друго място за изтърпяване на наказанието се осъществява по доклад на ръководителя на Бюрото по защита и се осигурява от главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г.) След настаняването на защитеното лице в друго място за изтърпяване на наказанието началникът на новото място за изтърпяване на наказанието е длъжен да осигури на служителя за връзка незабавен достъп до защитеното лице.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г.) Разходите по осъществяване на мерките за защита са за сметка на Програмата за защита.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г.) При пълна промяна на самоличността по искане на Бюрото по защита съответните компетентни държавни органи издават нов документ за самоличност на защитеното лице при условията и по реда на Закона за българските документи за самоличност и Закона за гражданската регистрация.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г.) Когато с решението за включване в Програмата за защита е предвидено предоставяне и на помощ по чл. 6, ал. 6 ЗЗЛЗВНП, Бюрото по защита я осъществява чрез контакт със съответния компетентен орган на основание чл. 14, ал. 5 ЗЗЛЗВНП.
(2) Медицинската и психологическата помощ на защитеното лице се осигурява от здравни заведения, определени от Бюрото по защита, с които Главна дирекция "Охрана" сключва договори за осъществяване на тази дейност.


Чл. 23. (1) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г.) При изпълнение на задълженията си служителите от Бюрото по защита могат да носят униформено облекло, да използват маски за лице, както и да използват оперативни регистрационни табели за МПС.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 94 от 2008 г.) Служителите на Бюрото по защита при изпълнение на мерките по Програмата за защита имат право да използват физическа сила спрямо лица, които:
1. представляват пряка и непосредствена заплаха за защитеното лице или за неговото имущество;
2. след надлежно предупреждение съзнателно пречат на органите на Бюрото по защита да изпълнят задълженията си по служба.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г.) Лицата по ал. 2 се предават незабавно на органите на Министерството на вътрешните работи.

Глава пета.
ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА БАЗА ДАННИ


Чл. 24. Бюрото по защита събира, систематизира и анализира информация, отнасяща се до дейността по охраната на защитеното лице.


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г.) Бюрото по защита изгражда, поддържа и съхранява регистър с данни за защитените лица, включени в Програмата за защита, в съответствие с разпоредбите на ЗЗКИ.
(2) В регистъра се описват:
1. данните от решението на Съвета по защита;
2. споразумението;
3. служителят за връзка;
4. органът, поискал включването в Програмата за защита.
(3) Регистърът се води на електронен и на хартиен носител.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г.)
(5) Регистърът се води от служител на Бюрото по защита.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г.) При обработването на данните по ал. 1 Бюрото по защита осигурява мерките за защитата им, предвидени в ЗЗКИ.


Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г.)


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г.) При настъпване на основание за прекратяване действието на Програмата за защита началникът на отдел "Бюро по защита" писмено докладва на ръководителя на Бюрото по защита.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г.) Началникът на отдел "Бюро по защита" изготвя мотивирано предложение за прекратяване действието на Програмата за защита, което чрез главния директор на Главна дирекция "Охрана" се внася в Съвета по защита.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г.) За случаите, при които защитеното лице напусне самоволно Програмата за защита или заяви изрично писмено, че не желае повече да бъде защитавано, ръководителят на Бюрото по защита уведомява Съвета по защита на първото му следващо заседание.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г.) Преписката по чл. 4, ал. 4 се описва и остава за съхраняване в отдел "Бюро по защита" при условията и по реда за защита на информацията, представляваща държавна тайна по смисъла на ЗЗКИ.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г.) В случаите по ал. 1 обработването на данните на защитеното лице може да продължи в съответствие с нуждите на наказателното производство, съобразно сроковете по ЗЗКИ.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г.) След изтичане на съответния срок за съхраняване на данните те се унищожават от специална комисия в състав, определен със заповед на главния директор на Главна дирекция "Охрана" за всеки конкретен случай, по поименно предложение на началника на отдел "Бюро по защита".

Глава шеста.
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО


Чл. 28. Въз основа на сключения по чл. 26 ЗЗЛЗВНП международен договор или при условията на взаимност:
1. Бюрото по защита по своя инициатива и при запитване обменя информация по случаите, когато е поискана защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, със съответните международни органи и органи на други държави;
2. ръководителят на Бюрото по защита осигурява изпълнението на предвидените в чл. 27 ЗЗЛЗВНП мерки за защита.

Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се приема на основание § 1 от заключителните разпоредби на ЗЗЛЗВНП.


§ 2. Изпълнението на правилника се възлага на министъра на правосъдието.