Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 21 Април 2024

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОПТИЧНИ ДИСКОВЕ И МАТРИЦИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 26 ОТ 2020 Г.)

Информацията е предоставена от ciela.net
 

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОПТИЧНИ ДИСКОВЕ И МАТРИЦИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 26 ОТ 2020 Г.)

В сила от 14.10.2005 г.

Обн. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.84 от 19 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.25 от 25 Март 2011г., изм. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 4 Август 2017г., изм. ДВ. бр.92 от 17 Ноември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.26 от 22 Март 2020г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Предмет на закона

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) Този закон урежда административното регулиране и контрола върху производството на оптични дискове и на матрици, както и върху внасянето и изнасянето на суровини или оборудване за производство на оптични дискове, матрици или други носители.

Лицензиране

Чл. 2. (1) Производството на оптични дискове и на матрици за тяхното производство се извършва след получаване на лиценз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Лицензът по ал. 1 се издава от министъра на икономиката или оправомощен от него заместник-министър.


Регистрация

Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)


Издаване на удостоверение за отделна сделка, внасяне и изнасяне

Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)


Уведомление за внасяне или изнасяне на суровини и на оборудване

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Лицата, които осъществят внасяне или изнасяне на суровини за оптични дискове или на оборудване за производството на оптични дискове, матрици за производството им и други носители, подават уведомление за всяко извършено внасяне или изнасяне до министъра на икономиката.


Отговорност спрямо носителите на авторски и сродни на тях права

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) Издадените въз основа на този закон лицензи не може да служат като основание за придобиване на права по Закона за авторското право и сродните му права и не освобождават лицензираните производители от отговорност спрямо носителите на авторски и сродни на тях права или техните организации за колективно управление на тези права.


Такси

Чл. 7. (1) (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) За разглеждане на заявление, за изменение или допълнение в издаден лиценз и за издаване на дубликат на лиценз се събират такси в размери, определени с тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, одобрена от Министерския съвет.

Глава втора.
РЕГИСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ (ОТМ. - ДВ, БР. 26 ОТ 2020 Г.)

Глава втора.
РЕГИСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ

Раздел I.
Регистрация за извършване на дейност по възпроизвеждане на обекти на авторското право и сродните му права върху оптични дискове и други носители без запис (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)

Раздел I.
Регистрация за извършване на дейност по възпроизвеждане на обекти на авторското право и сродните му права върху оптични дискове и други носители без запис


Изисквания за регистрация

Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)

Условия и ред за регистрация

Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)

Удостоверение

Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)


Промяна в регистрацията

Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)


Основания за отказ за извършване на регистрация

Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)

Прекратяване на регистрацията

Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)

Заличаване на регистрацията

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)

Раздел II.
Удостоверяване на сделки за възлагане на производство на матрици, оптични дискове със запис и на други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)

Раздел II.
Удостоверяване на сделки за възлагане на производство на матрици, оптични дискове със запис и на други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права


Изисквания за издаване на удостоверение за извършване на сделка за възлагане

Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)


Условия и ред за разглеждане на заявлението

Чл. 16. (Доп. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)


Удостоверение

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)


Обезсилване на издаденото удостоверение

Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)


Контролни екземпляри

Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)

Раздел III.
Удостоверяване на сделки за придобиване на права за възпроизвеждане и/или разпространение на звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения (В сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)

Раздел III.
Удостоверяване на сделки за придобиване на права за възпроизвеждане и/или разпространение на звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения (В сила от 01.01.2006 г.)


Изисквания за издаване на удостоверение за извършване на сделка за придобиване на права (Загл. изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г.)

Чл. 20. (В сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)

Условия и ред за разглеждане на заявлението

Чл. 21. (В сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)

Удостоверение

Чл. 22. (В сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)

Обезсилване на удостоверението

Чл. 23. (В сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)

Раздел IV.
Удостоверяване на внасянето и изнасянето на оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи звукозаписи или записи на аудиовизуални произведения (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)

Раздел IV.
Удостоверяване на внасянето и изнасянето на оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи звукозаписи или записи на аудиовизуални произведения


Изисквания при внасяне

Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)

Изисквания при изнасяне

Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)

Условия и ред за разглеждане на заявленията

Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)


Удостоверение за внасяне

Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)

Удостоверение за изнасяне

Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)


Неприлагане на мълчаливо съгласие

Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)

Приложно поле

Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)

Глава трета.
ЛИЦЕНЗИОНЕН РЕЖИМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО И УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ ВНАСЯНЕ И ИЗНАСЯНЕ

Раздел I.
Лицензиране на производителите на оптични дискове и матрици за тяхното производство


Изисквания за издаване на лиценз

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Производството на оптични дискове или матрици за тяхното производство може да се извършва само от търговци, притежаващи лиценз за тази дейност, издаден от министъра на икономиката или от оправомощен от него заместник-министър.
(2) Лицензът се издава с цел осигуряване закрилата на авторското право и сродните му права.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) За издаване на лиценз за производство на оптични дискове или матрици в Министерството на икономиката се подава заявление по образец, утвърден от министъра на икономиката.
(4) Към заявлението се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, издадено до два месеца преди подаване на заявлението;
2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) свидетелство за съдимост на физическото лице, представляващо заявителя съгласно търговска регистрация, и удостоверение от следствените служби за липса на образувани досъдебни производства срещу него;
5. документи, удостоверяващи собствеността или правото за ползване на предвидените за пускане в експлоатация мощности за производство на оптични дискове;
6. справка за производствените мощности по т. 5, съдържаща технологичната схема на производството, производителя, марката, модела, фабричния номер (описват се всички машини и устройства, включително и периферните), както и техническите данни за оборудването, включително производствен капацитет, разходни норми и данни за технологичния брак по техническа документация;
7. бизнес план за дейността;
8. удостоверение за регистрация на получен код за идентификация на източника (SID-код);
9. нотариално заверено копие на договор за наем или нотариален акт за собственост, придружени със скица или друг удостоверителен документ за разположението на производствените, складовите и служебните помещения в имота, в който са инсталирани мощностите за производство на оптични дискове или матрици;
10. справка за наличните количества суровини за производство на оптични дискове или матрици и за налична готова продукция към датата на подаване на заявлението;
11. документи за митническото оформяне на внесеното оборудване;
12. нотариално заверена декларация от лицата по т. 4, че не са санкционирани през годината преди подаване на заявлението с влязло в сила наказателно постановление за нарушение по този закон и че не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лице, на което е отнет лицензът или му е отказано издаването на лиценз;
13. декларация, че производствените мощности по т. 5 са инсталирани;
14. документ за платена такса за разглеждане на заявлението.
(5) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Междуведомствената комисия по чл. 31 изисква по служебен път информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за съответния търговец.
(6) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Информацията за съдимост на физическото лице, представляващо заявителя съгласно търговската регистрация, се изисква от Междуведомствената комисия по чл. 31 служебно.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За производството на всеки отделен вид оптичен диск и за производството на матрици за тяхното производство от едно и също лице се издават отделни лицензи.


Междуведомствена комисия

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Заявленията за издаване на лиценз за производство на оптични дискове или матрици за тяхното производство с приложените към тях документи се разглеждат от междуведомствена комисия, назначена със заповед на министъра на икономиката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) В състава на междуведомствената комисия се включват по двама представители от Министерството на икономиката, Министерството на културата, Министерството на вътрешните работи и по един представител от Министерството на правосъдието и Агенция "Митници", определени със заповед на съответния министър или ръководител.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Със заповедта по ал. 1 министърът на икономиката определя председател на междуведомствената комисия измежду членовете ? и секретар.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Организацията на дейността на междуведомствената комисия се урежда с правила, утвърдени от министъра на икономиката.
(5) Във връзка с дейността си междуведомствената комисия може да изисква сведения, документи и съдействие от държавни органи и други лица.


Разглеждане на представените документи

Чл. 32. (1) Заявлението и документите по чл. 30 се разглеждат от междуведомствената комисия в едномесечен срок от подаването им.
(2) При констатирани непълноти и/или нередовности в представените документи заявителят се уведомява писмено за отстраняването им.
(3) Ако в 14-дневен срок от получаване на уведомлението заявителят не отстрани непълнотите или нередовностите, заявлението се смята за оттеглено.
(4) В случаите по ал. 2 срокът по ал. 1 започва да тече от датата на отстраняване на непълнотите и/или нередовностите.
(5) В срока по ал. 1 комисията може да информира организациите за колективно управление на авторски или сродни права за постъпилите заявления за издаване на лиценз, като им съобщи само името/наименованието на заявителя и за какъв вид производство се иска лиценз.


Издаване на лиценз и отказ за издаване на лиценз

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) След разглеждане на представените документи междуведомствената комисия изготвя мотивирано предложение до министъра на икономиката за издаване на лиценз или за отказ за издаване на лиценз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) В двумесечен срок от подаване на заявлението министърът на икономиката или оправомощен от него заместник-министър извършва преценка и по целесъобразност издава лиценз или с мотивирана заповед отказва издаването на лиценз.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът за издаване на лиценз подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Лиценз

Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Лицензът за производство на оптични дискове или матрици за тяхното производство се издава по образец, утвърден от министъра на икономиката, и съдържа:
1. номер и дата на издаване;
2. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) име/наименование, седалище и адрес на управление на търговеца;
3. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) трите имена и единния граждански номер на лицата, които представляват търговеца съгласно търговската регистрация;
4. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) единен идентификационен код;
5. код за идентификация на източника (SID-код);
6. описание на разрешеното производство;
7. точно описание на производствените мощности - марка, модел, фабричен номер;
8. адрес/местонахождение на производствените, складовите и служебните помещения.
(2) Издаденият лиценз е безсрочен и правата по него не могат да се преотстъпват и/или прехвърлят, включително и при преобразуване на лицензирания търговец.


Изменение и допълване на лиценза

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) При промяна на обстоятелства, вписани в издаден лиценз, в 7-дневен срок от настъпването ? лицензираният производител е длъжен да подаде заявление в Министерството на икономиката.
(2) Към заявлението се прилагат документите, удостоверяващи промяната, и документ за платена такса за разглеждане на заявлението. При разкриване на нови производствени мощности за същия вид производство лицензираният производител представя документите по чл. 30, ал. 4, т. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 и 14 за допълване на лиценза.
(3) Представените документи се разглеждат по реда и в сроковете по чл. 32 и 33.


Основания за отказ за издаване на лиценз

Чл. 36. Основания за отказ за издаване на лиценз са:
1. заявлението и приложените към него изискуеми документи не съответстват на изискванията на чл. 30;
2. заявлението за издаване на лиценз е подадено преди изтичането на една година от влязло в сила наказателно постановление за нарушение по този закон;
3. заявлението за издаване на лиценз е подадено преди изтичането на две години от датата на заповедта за отказ за издаване на лиценз на лицето или на свързано с него лице по смисъла на Търговския закон, освен ако заповедта за отказ е била отменена от съда;
4. заявлението за издаване на лиценз е подадено преди изтичането на 5 години от заповедта за отнемане на лиценз на лицето или на свързано с него лице по смисъла на Търговския закон, освен ако заповедта за отнемане е била отменена от съда;
5. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) лицето, представляващо заявителя съгласно търговска регистрация, е осъдено с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер или срещу него е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 172а от Наказателния кодекс;
6. събраната от междуведомствената комисия информация за неспазване на авторското право и сродните му права.


Отнемане на лиценз

Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) По предложение на междуведомствената комисия министърът на икономиката или оправомощен от него заместник-министър отнема лиценза с мотивирана заповед.
(2) Основания за отнемане на издадения лиценз са:
1. представяне на неистински документи или неверни данни, които са послужили за издаване, изменение и/или допълване на лиценза;
2. производство на оптични дискове или матрици с производствена мощност, различна от описаната в лиценза;
3. производство на оптични дискове или матрици в помещения, различни от описаните в лиценза;
4. производство на оптични дискове или матрици без наличие на код за идентификация на източника (SID-код) или с код, различен от този, вписан в лиценза;
5. липса на регистър по чл. 40, ал. 3, 4 или 5;
6. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)
7. установяване от контролните органи по този закон на производство на оптични дискове или матрици, за което е отказано изменение и/или допълване на лиценза;
8. повторно неизпълнение на предписана мярка по чл. 51.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г.) Освен в случаите по ал. 2 издаденият лиценз се отнема и по:
1. предложение на междуведомствената комисия въз основа на новонастъпили или новооткрити обстоятелства, които не са били известни на комисията към момента на издаване на лиценза и които са основания за отказ за издаването му;
2. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)
(4) В заповедта за отнемане на лиценза се включва разпореждане за предварителното ? изпълнение.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Заповедта за отнемане на лиценза подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Прекратяване на действието на лиценза

Чл. 38. (1) Действието на лиценза се прекратява:
1. по писмена молба на производителя;
2. при смърт на физическото лице - едноличен търговец;
3. при заличаване на регистрацията на търговеца;
4. когато не е получен в срок до един месец от датата на уведомяването за издаването му;
5. когато дейността, за която е издаден, не е осъществявана за срок от една година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) По предложение на междуведомствената комисия министърът на икономиката или оправомощен от него заместник-министър със заповед прекратява лиценза, което се вписва служебно в регистъра по чл. 39.


Публичен регистър

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) В Министерството на икономиката се води публичен регистър на издадените лицензи, в който се вписват:
1. номер и дата на издадения лиценз;
2. име/наименование, седалище, адрес на управление на лицензирания търговец;
3. вид на произвежданите оптични дискове или матрици;
4. основание и дата на отнемане или прекратяване на издадения лиценз.


Задължения на лицензирания производител

Чл. 40. (1) В мощностите за производство на матрици или оптични дискове задължително се инсталира кодът по чл. 30, ал. 4, т. 8.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Кодът по ал. 1 се вгражда по начин, по който не може да бъде променен, и се поставя върху всеки произведен оптичен диск или матрица за производство на оптичен диск съгласно инструкция на министъра на икономиката.
(3) Всеки производител на оптични дискове без запис е длъжен да води регистър съгласно приложение № 1, съдържащ информация за количествата суровини за производство, данни за броя на произведените оптични дискове и вложения в тях материал, технологичния брак за всяка партида по действително отчетени стойности, както и имената на съответните възложители или купувачи.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) Всеки производител на оптични дискове, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, е длъжен да води регистър съгласно приложение № 2, съдържащ освен данните по ал. 3 и информация за заглавията на дисковете.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) Всеки производител на матрици за производство на оптични дискове е длъжен да води регистър съгласно приложение № 3, съдържащ информация за броя на произведените матрици, технологичния брак и имената на възложителите.
(6) Информацията по ал. 3, 4 и 5 се вписва във водените регистри ежедневно.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Регистрите, водени от лицензиран производител, трябва да бъдат прономеровани, прошнуровани и заверени в Министерството на икономиката. Производителят представя регистрите за заверка в Министерството на икономиката до 15 януари на текущата година.
(8) (Доп. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Справки от водените регистри се представят за проверка в Министерството на икономиката на всеки три месеца и при поискване от междуведомствената комисия по чл. 31. Справките от водените регистри се представят и на магнитен носител.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) В 7-дневен срок преди въвеждане в експлоатация на производствени мощности за производство на оптични дискове или матрици за тяхното производство, както и при унищожаване на технологичен брак, лицензираният производител писмено уведомява за това министъра на икономиката и министъра на вътрешните работи.
(10) Всеки производител е длъжен да съхранява регистрите по ал. 3, 4 и 5 и всички документи, удостоверяващи вписаната в тях информация, както и по един образец от всички произведени от него оптични дискове, в продължение на три години от започване на съответното производство, като при поискване ги представя на контролните органи по този закон за проверка, изследване или сравнение.

Раздел II.
Уведомяване за внасяне и изнасяне на суровини за производство на оптични дискове или за внасяне и изнасяне на оборудване за производството на оптични дискове, матрици за производството им и други носители (В сила от 01.01.2006 г.)


Уведомление за внасяне или изнасяне на суровини

Чл. 41. (В сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Лице, осъществило внасяне или изнасяне на суровини за производство на оптични дискове, подава уведомление в Министерството на икономиката, което съдържа:
1. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) данни за лицето: име, адрес, единен граждански номер - за физическо лице; наименование, седалище и адрес на управление, идентификационен код по регистър БУЛСТАТ, съответно единен идентификационен код за търговците, номер на регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, лице, което представлява вносителя или износителя съгласно съдебна, съответно търговска регистрация;
2. данни за лицето, за което са предназначени суровините: име/наименование и адрес;
3. вид и количество на внасяните или изнасяните суровини.
(2) Към уведомлението се прилагат копия от:
1. външнотърговски договор или фактура;
2. митническа декларация.
(3) Уведомлението по ал. 1 се подава в 7-дневен срок от митническото оформяне на суровините.


Уведомление за внасяне или изнасяне на оборудване

Чл. 42. (В сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Лице, осъществило внасяне или изнасяне на оборудване за производство на оптични дискове, матрици за тяхното производство или на други носители, подава уведомление в Министерството на икономиката, което съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) данни за лицето: име, адрес, единен граждански номер - за физическо лице; наименование, седалище и адрес на управление, идентификационен код по регистър БУЛСТАТ, съответно единен идентификационен код за търговците, номер на регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, лице, което представлява вносителя или износителя съгласно съдебна, съответно търговска регистрация;
2. данни за лицето, за което е предназначено оборудването: име/наименование и адрес;
3. вид и количество на внасяното или изнасяното оборудване, данни за производителя, марката, модела и фабричния номер за всяка машина, съоръжение или апарат, както и данни за производствения капацитет.
(2) Към уведомлението се прилагат копия от:
1. външнотърговски договор или фактура;
2. митническа декларация.
(3) Уведомлението по ал. 1 се подава в 7-дневен срок от митническото оформяне на оборудването.


Регистър на уведомленията

Чл. 43. (В сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) В Министерството на икономиката се води регистър, в който се вписват уведомленията по чл. 41 и 42, данни за уведомителя и за лицето, за което са предназначени внасяните или изнасяните суровини или оборудване, както и данни за вида на суровините, съответно за вида на оборудването.

Глава четвърта.
КОНТРОЛ


Лица, които подлежат на контрол

Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) Всяко лице, което извършва сделки или дейности, за които се изисква лиценз или уведомяване по този закон, подлежи на административен контрол.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осигуряват достъп на контролните органи до служебните, производствените и складовите помещения, където осъществяват дейността си, както и до водената документация.


Контролни органи

Чл. 45. (1) Контрол по този закон се осъществява от:
1. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) длъжностни лица, определени от министъра на икономиката - за дейностите по глава трета;
2. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)
(2) Длъжностните лица по ал. 1 осъществяват контрола със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.


Видове проверки

Чл. 46. Контролните органи могат да извършват внезапни или периодични проверки по документи и проверки на място.


Проверка по документи

Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) Проверката по документи обхваща проверка на документите, свързани със заявленията за лицензиране, или с подадените уведомления, както и последващи проверки на документите във връзка с извършваната дейност.


Проверка на място

Чл. 48. (1) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Проверката на място се извършва в служебните, производствените и складовите помещения на лицата, които подлежат на контрол по този закон, в присъствието на лицето, което ги представлява съгласно съдебната, съответно търговската регистрация, или на лица, които работят за тях. При отсъствие на тези лица проверката се извършва в присъствието на поне един свидетел.
(2) Длъжностните лица, осъществяващи проверката на място, имат право:
1. на свободен достъп до проверяваните помещения;
2. да проверяват превозните средства, които влизат или излизат от производствените и складовите помещения на проверяваните обекти;
3. да изискват предоставянето на документи във връзка с контролираната дейност;
4. да проверяват екземпляри от произвеждани и произведени носители в производствените и складовите помещения;
5. да изискват писмени и устни обяснения от работници, служители, контрагенти на проверяваното лице и от всички лица, които се намират в проверяваните помещения в момента на проверката;
6. да изискват от трети лица документи, сведения и съдействие, необходими за проверките;
7. да извършват насрещни проверки на място в служебните помещения на трети лица по въпроси, свързани с проверката.
(3) Когато проверката е сложна и изисква специални знания, контролните органи могат да привличат експерти в съответната област.


Опазване на търговска тайна

Чл. 49. Длъжностните лица, които извършват проверките, както и лицата по чл. 48, ал. 3, са длъжни да пазят търговската тайна и да не разгласяват данни за проверките преди тяхното приключване, както и да не използват информацията от проверките, съставляваща търговска тайна, извън предназначението ?.


Контрол при въвеждане в експлоатация и при унищожаване на брак

Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) При въвеждане в експлоатация или в пробен пуск на производствени мощности за производство на оптични дискове и/или матрици за тяхното производство, както и при унищожаване на технологичния брак, задължително присъстват длъжностни лица от Министерството на икономиката и Министерството на вътрешните работи.

Глава пета.
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Раздел I.
Принудителни административни мерки


Видове принудителни административни мерки и производство за прилагане

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) За предотвратяване и преустановяване на нарушения на този закон, както и за предотвратяване или отстраняване на вредните последици от тях, министърът на икономиката, може да прилага следните принудителни административни мерки:
1. писмено предписание за предприемане на конкретни мерки за отстраняване на нарушението в подходящ срок;
2. писмени указания за отстраняване на неточностите или непълнотите във водените регистри по чл. 40, ал. 3, 4 или 5;
3. спиране на производството и запечатване на производствените мощности до отстраняване на констатираното нарушение;
4. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) Принудителните административни мерки по ал. 1 се прилагат с мотивирана заповед на министъра на икономиката.
(3) В заповедта по ал. 2 се определят видът на принудителната административна мярка и подходящ срок за нейното изпълнение.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Заповедта по ал. 2 се връчва с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез общинската администрация по седалище и адрес на управление съгласно съдебната, съответно търговската регистрация.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Заповедта, с която е приложена принудителна административна мярка, подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Обжалването не спира изпълнението на приложената принудителна административна мярка.

Раздел II.
Административнонаказателна отговорност


Отговорност за производство без лиценз

Чл. 52. Който без лиценз произвежда оптични дискове или матрици за тяхното производство, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 30 000 до 50 000 лв.


Отговорност за производство без код или с подправен код за идентификация на източника

Чл. 53. (1) Лицензиран производител, който произвежда оптични дискове и/или матрици за тяхното производство, без да поставя на тях вписания в лиценза код за идентификация на източника (SID-код), се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 до 25 000 лв.
(2) Лицензиран производител, който поставя подправен код за идентификация на източника (SID-код) или код, различен от този, който е вписан в лиценза, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 до 25 000 лв.


Отговорност за дейност без регистрация

Чл. 54. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)


Отговорност за възпроизвеждане на съдържание, различно от заявеното

Чл. 54а. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.).


Отговорност за изпълнение на сделка за възлагане на производство или внасяне и изнасяне без удостоверение

Чл. 55. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)


Отговорност за възпроизвеждане без идентификационен номер и дата и номер на удостоверение. Отговорност за производство без номер и дата на удостоверение

Чл. 56. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)


Отговорност за неизпълнение на задължение от лицензиран производител

Чл. 57. Лицензиран производител, който не изпълни задължение по чл. 40, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.


Отговорност за неподаване на уведомление

Чл. 58. Който не подаде уведомление за внасяне или изнасяне на суровини за производство на оптични дискове или на оборудване за производство на оптични дискове, матрици за тяхното производство или на други носители в срока по чл. 41, ал. 3, съответно по чл. 42, ал. 3, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.


Отговорност за възпрепятстване на контролните органи

Чл. 59. Който възпрепятства, попречи или откаже достъп или не предостави документи, данни, сведения и справки на длъжностно лице при упражняване на контролната дейност по този закон, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.


Отговорност за непредставяне на контролни екземпляри

Чл. 60. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)


Отговорност за неподаване на заявление при промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистър

Чл. 61. (1) Лицензиран производител, който не изпълни задължение за подаване на заявление при промяна на обстоятелствата, вписани в регистъра по чл. 39, се наказва с имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)

Отговорност за неизпълнение на задължение

Чл. 61а. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)


Отговорност за неизпълнение на принудителна административна мярка

Чл. 62. (1) Който не изпълни приложена принудителна административна мярка по чл. 51, ал. 1, т. 1 и 2, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.
(2) Който произвежда оптични дискове или матрици за тяхното производство след прилагане на принудителна мярка по чл. 51, ал. 1, т. 3, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 30 000 до 50 000 лв.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)


Отговорност за повторно нарушение

Чл. 63. При повторно нарушение по чл. 52 - 62 се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.


Производство за налагане на административни наказания от министъра на културата

Чл. 64. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)


Производство за налагане на административни наказания от министъра на икономиката (Загл. изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.)

Чл. 65. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 52, 53, 57, 58, 59, чл. 61, ал. 1 и чл. 62, ал. 1 и 2 се съставят от длъжностни лица, определени от министъра на икономиката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Наказателните постановления по ал. 1 се издават от министъра на икономиката или от оправомощени от него длъжностни лица.


Прилагане на Закона за административните нарушения и наказания

Чл. 66. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Изземване

Чл. 67. (1) Длъжностните лица по чл. 45 могат да изземват и задържат оптични дискове, матрици за тяхното производство и други носители, произведени в нарушение на този закон, за което се съставя протокол.
(2) В протокола по ал. 1 се посочват датата и мястото на действията, времето на започване и завършване на действията, лицата, които са участвали, установените факти и обстоятелства, направени искания, бележки и възражения, брой, вид и заглавие на оптичните дискове и други носители, които се изземват.
(3) Протоколът се подписва от длъжностното лице, извършило действието, и от проверяваното лице, от негов представител или служител. Когато проверявано лице, негов представител или служител откаже да подпише протокола или не е открито при извършване на проверката, той се подписва от свидетел.
(4) Протоколите, съставени при условията и по реда на този закон, са доказателствено средство за извършване на съответните действия, за реда, по който са извършени, и за събраните доказателства.


Отнемане в полза на държавата

Чл. 68. (1) Оптичните дискове, матрици за тяхното производство и други носители, произведени в нарушение на този закон, се отнемат в полза на държавата и се предават за унищожаване на органите на Министерството на вътрешните работи.
(2) При унищожаването могат да присъстват представители на организациите за колективно управление на авторски или сродни права.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на този закон:
1. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) "Код за идентификация на източника (SID-код)" е поредица от букви и цифри за идентифициране на производителя и използваните от него матрици и глави съгласно инструкция на министъра на икономиката.
2. "Оптични дискове" са носители, върху които е фиксирана и съхранена или може да бъде фиксирана и съхранена информация в цифрова форма, четима с помощта на оптичен механизъм, използващ лазер или друг високочестотен светлинен източник, като в тази категория се включват CD, CD-DA, CD-I, CD-P, CD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-WO, DVD, DVD-RAM, DVD-ROM, LD, MD, VCD, CVD, SVCD, SACD.
3. "Матрица" е първообраз на оптичен диск, съдържащ информация, от който по специална технология могат да се произвеждат ограничен брой екземпляри оптични дискове.
4. "Други носители" са трайни материални носители, върху които са фиксирани обекти на авторското право и сродните му права по начин, даващ възможност тези обекти с помощта на подходящи устройства да бъдат доведени до знанието на публиката.
5. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)
6. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)
7. "Суровини за производство на оптични дискове" са поликарбонат, притежаващ оптични свойства, или друг материал, който поради своите физически свойства може да бъде използван за производство на оптични дискове.
8. "Оборудване за производство на оптични дискове, матрици за тяхното производство или на други носители" е всяка машина, съоръжение или апарат, включително мастериращо оборудване, които заедно или поотделно могат да служат за производство на оптични дискове, матрици за тяхното производство или на други носители.
9. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)
10. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)
11. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) "Организация за колективно управление на авторски или сродни права" е организация по смисъла на чл. 94а, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права.
12. "Повторно нарушение" е нарушение, което е извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателно постановление, с което е наложено наказание за същия вид нарушение.
13. "Системно нарушение" е извършване на три или повече нарушения от един и същи вид в продължение на двугодишен период, за които на лицата са наложени административни наказания с влезли в сила наказателни постановления.
14. (нова - ДВ, бр. 84 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Удостоверенията за регистрация на права за възпроизвеждане и/или разпространение на звуко- и видеозаписи, издадени до влизането в сила на закона, запазват своето действие за срока, за който са били издадени.


§ 3. Производителите на звуко- и видеоносители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, регистрирани до влизането в сила на закона, са длъжни да подадат заявление за регистрация по реда на този закон в срок до 6 месеца от влизането му в сила.


§ 4. (1) Лицензите за производство на компактдискове и на матрици за тяхното производство, издадени до влизането в сила на закона, запазват своето действие до изтичане на посочения в тях срок.
(2) В срок три месеца преди изтичането на срока по ал. 1 производителите на оптични дискове или матрици за тяхното производство подават заявление за издаване на лиценз по този закон.


§ 5. В срок два месеца от влизането в сила на закона министърът на икономиката и енергетиката издава инструкция за условията и реда за предоставяне на кода за идентификация на източника (SID-код), начините на определянето и поставянето му съгласно международно възприетия ред, която се обнародва в "Държавен вестник".


§ 6. В Закона за авторското право и сродните му права (обн., ДВ, бр. 56 от 1993 г.; изм., бр. 63 от 1994 г., бр. 10 от 1998 г., бр. 28 от 2000 г., бр. 77 от 2002 г., бр. 28 и 43 от 2005 г.) § 5а от допълнителните разпоредби се отменя.


§ 7. В Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.; попр., бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 75 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28 от 2005 г.) в чл. 31, ал. 1 се създава т. 5а:
"5а. петдесет на сто от глобите и имуществените санкции по чл. 54, 55, 56, 59, 60, чл. 61, ал. 2 и чл. 62, ал. 1 и 3 от Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права."


§ 8. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на раздел III от глава втора и раздел II от глава трета, които влизат в сила от 1 януари 2006 г.
-------------------------
Законът е приет от ХL Народно събрание на 1 септември 2005 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)

§ 18. В Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.) навсякъде думите "Закона за Върховния административен съд" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР


(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 53 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 56. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2007 г.) Този закон влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на § 2 и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.)

§ 18. В Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г. и бр. 53 и 84 от 2007 г.) навсякъде думите "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката" и "Министерството на икономиката и енергетиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката, енергетиката и туризма", "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" и "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 59. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА


(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.03.2011 Г.)

§ 48. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯТА С ОПТИЧНИ ДИСКОВЕ, МАТРИЦИ И ДРУГИ НОСИТЕЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ОБЕКТИ НА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2011 Г.)

§ 5. Откритите и неприключили до влизането в сила на този закон производства по чл. 8, 15, 24 и 25 се разглеждат и довършват по досегашния ред.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАБРАНА НА ХИМИЧЕСКОТО ОРЪЖИЕ И ЗА КОНТРОЛ НА ТОКСИЧНИТЕ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕКУРСОРИ


(ОБН - ДВ, БР. 14 ОТ 2015 Г.)

§ 11. В Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 84 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 25 и 77 от 2011 г.) навсякъде думите "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма", "министърът на икономиката, енергетиката и туризма" и "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят съответно с "Министерството на икономиката", "министърът на икономиката" и "министъра на икономиката".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 04.08.2017 Г.)

§ 83. (1) Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. параграф 64, който влиза в сила от 1 януари 2022 г.;
2. параграф 68, т. 1, която влиза в сила от 1 януари 2018 г.;
3. параграф 68, т. 2, която влиза в сила от 30 юни 2017 г.;
4. параграф 69, който влиза в сила от 1 януари 2018 г.;
5. параграф 71, ал. 1, която влиза в сила от 26 април 2017 г.;
6. параграфи 6 и 72 - 82, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.
(2) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон подзаконовите нормативни актове, които съдържат задължение за представяне на удостоверение за наличие или липса на задължения от лицата, се привеждат в съответствие с него.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 31. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на:
1. параграфи 1, 4 - 9, § 10, т. 2 и 3, § 26 и 29, които влизат в сила три дни след обнародването на закона в "Държавен вестник";
2. параграф 14, т. 5 и 6, които влизат в сила от 1 януари 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 68. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯТА С ОПТИЧНИ ДИСКОВЕ, МАТРИЦИ И ДРУГИ НОСИТЕЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ОБЕКТИ НА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯТА С ОПТИЧНИ ДИСКОВЕ, МАТРИЦИ И ДРУГИ НОСИТЕЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ОБЕКТИ НА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА


(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2020 Г.)

§ 22. Неприключилите до влизането в сила на този закон производства по регистрация и издаване на удостоверения по отменената глава втора се прекратяват.

§ 23. От влизането в сила на този закон в заверените за 2020 г. регистри по чл. 40, ал. 4 и 5 колона 3 не се попълва.

§ 24. (1) Министерството на културата съхранява за срок 5 години от влизането в сила на този закон заявленията с приложените към тях документи, контролните екземпляри и регистрите по отменената глава втора.
(2) След изтичането на срока по ал. 1 контролните екземпляри по отменения чл. 19 се унищожават в присъствието на междуведомствената комисия по чл. 31.

Приложение № 1 към чл. 40, ал. 3


 

 

Регистър за производство на оптични дискове без запис

 

Данъчен номер ................................. Номер и дата на лиценза ................/................. г.

 

Лицензирано лице: ............................................................................................................................................................................................................................................................................

(фирма, седалище)

№ на поръчката (договора)

Партньор по договора

Произведени количества (бр.)

Данни за производството и експедицията по партиди

     

№ на партидата и дата на производство

технологичен брак за всяка партида (бр.)

ползвани суровини в конкретната поръчка

дата на експедиция

номер и дата на придружаващия партидата документ

наименование

количество

(кг)

номер на митн. декларация (фактура)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                   
                   
                   
                   
                   
                   


Приложение № 2 към чл. 40, ал. 4

(Изм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)

 

Регистър за производство на оптични дискове със запис

 

Данъчен номер ...................................................................................................... Номер и дата на лиценза ............................../........................ г.

Лицензирано лице: .....................................................................................................................................................................................................

(фирма, седалище)

№ на поръчката (договор)

Партньор по договора

Заглавия в поръчката

№ и дата на производство на ползвана партида дискове без запис (бр. носители)

Произведени количества (бр.)

Данни за производството и експедицията по партиди

№ на партидата и дата на произ-

водство

техноло-

гичен брак за всяка партида (бр.)

ползвани суровини в конкретната поръчка

дата на експедиция

№ и дата на придру-

жаващия партидата документ

наиме-

нование

коли-

чество (кг)

номер на митн. декларация (фактура)

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

 

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

 


Приложение № 3 към чл. 40, ал. 5

(Изм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)

Регистър за производство на матрици за производство на оптични дискове

 

Данъчен номер ............................................................... Номер и дата на лиценза ............/..................... г.

Лицензирано лице: .........................................................................................................................................

                                                                      (фирма, седалище)

Номер на договора

Партньор
по договора

Заглавия,
съдържащи се
в матрицата

Произведени количества (бр.)

№ на партидата и дата на
производство

Технологичен брак
за всяка партида
(бр.)

1

2

3

4

5

6

 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................