Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 21 Май 2024

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ

Информацията е предоставена от ciela.net
 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ

В сила от 01.03.2005 г.
Приет с ПМС № 25 от 18.02.2005 г.

Обн. ДВ. бр.19 от 1 Март 2005г., изм. ДВ. бр.83 от 18 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.61 от 8 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат структурата, дейността, управлението, организацията на работа и числеността на персонала на Националната агенция за оценяване и акредитация, наричана по-нататък "агенцията".

Чл. 2. Агенцията е специализиран държавен орган към Министерския съвет за оценяване, акредитация и контрол на качеството на дейностите на висшите училища по:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) обучението за придобиване на образователно-квалификационните степени "бакалавър" ("професионален бакалавър по ..." и "бакалавър") и "магистър" и на образователна и научна степен "доктор";
2. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) развитието на науката, културата, проектната и иновационната дейност;
3. развитието на научноизследователската, художественотворческата, спортната и здравната дейност в съответствие със спецификата им;
4. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) способността на институцията и на нейните основни звена и филиали да осигуряват високо качество на образованието и научните изследвания чрез вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството, определена в чл. 6, ал. 4 от Закона за висшето образование и в правилника за дейността на висшето училище;
5. изпълнението на дадените при оценяването и акредитацията препоръки;
6. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) спазването на капацитета на висшето училище, на капацитета на професионалните направления и на специалностите от регулираните професии.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2008 г., в сила от 08.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 13.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и с обща численост на персонала и структурните звена съгласно приложението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 13.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката.

Чл. 4. (1) Издръжката на дейността на агенцията се осигурява от субсидия от държавния бюджет и от собствени приходи.
(2) Агенцията е администратор на собствени приходи от:
1. процедури за оценяване на проекти;
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) процедури за акредитация и контрол и процедури за изменение на капацитета на висшето училище, на професионалните направления или на специалностите от регулираните професии;
3. издателска дейност;
4. национални и международни проекти и програми;
5. други източници, свързани с дейността й.

Глава втора.
ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ


Чл. 5. Агенцията:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) утвърждава критериите за оценяване и акредитация, както и за определяне капацитета на висшето училище, на професионалното направление и на специалностите от регулираните професии в съответствие със Закона за висшето образование и държавните изисквания;
2. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) утвърждава процедурите по оценяване и акредитация, както и процедурите за изменение на капацитета на висшето училище, на професионалното направление или на специалностите от регулираните професии в случаите по чл. 83, ал. 6 от Закона за висшето образование, и свързаната с тях документация;
3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) утвърждава критериите и процедурите за следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, основни звена, филиали, професионални направления и на специалности от регулираните професии;
4. оценява проектите за откриване и преобразуване на висше училище, основни звена, филиали, професионални направления и специалности от регулираните професии;
5. оценява дейността и качеството на обучението във висшите училища и организациите по чл. 47, ал. 1 от Закона за висшето образование, въз основа на които акредитира или отказва акредитация;
6. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) създава и поддържа информационна система с данни за акредитираните висши училища, техните основни звена, филиали, професионални направления и специалности от регулираните професии, както и за акредитираните докторски програми във висшите училища и организациите по чл. 47, ал. 1 от Закона за висшето образование;
7. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) обнародва в "Държавен вестник" списък на акредитираните висши училища, техните основни звена, филиали, професионални направления и специалности от регулираните професии, както и на акредитираните докторски програми във висшите училища и организациите по чл. 47, ал. 1 от Закона за висшето образование заедно с получените оценки не по-късно от месец май всяка календарна година;
8. издава бюлетин, в който се публикуват:
а) (доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) общите изисквания за допускане и откриване на процедури за оценяване и акредитация, както и на процедури за изменението на капацитета по чл. 5, т. 2;
б) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) критериите и процедурите за оценяване на проекти и акредитация на висши училища, основни звена, филиали, професионални направления, специалности от регулираните професии и докторски програми във висшите училища и организациите по чл. 47, ал. 1 от Закона за висшето образование, както и за определянето и изменението на капацитета на висшето училище, на професионалното направление или на специалностите от регулираните професии;
в) критериите и процедурите за следакредитационно наблюдение и контрол;
г) годишен доклад на Националната агенция за оценяване и акредитация за резултатите от дейността й;
д) информация за резултатите и материали от приключилите процедури за оценяване на проекти и акредитация;
е) материали за популяризиране на най-добрите постижения на висши училища, както и материали с методически характер.

Чл. 6. Органи за управление на агенцията са акредитационният съвет и неговият председател.

Чл. 7. Акредитационният съвет се състои от председател и 10 членове - хабилитирани лица от областите на висшето образование, от които единият е и заместник-председател по следакредитационно наблюдение и контрол, назначени съгласно изискванията и по реда на Закона за висшето образование.

Чл. 8. (1) Мандатът на председателя и на членовете на акредитационния съвет е 6 години.
(2) Лицата по ал. 1 не могат да бъдат назначавани за повече от един мандат.
(3) Съставът на акредитационния съвет с изключение на председателя след изтичане на 3 години от конституирането му се обновява по жребий по реда на чл. 86 и 87 от Закона за висшето образование.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Положението на председател, заместник-председател и на член на акредитационния съвет е несъвместимо със заемане на длъжностите ректор, заместник-ректор, декан и/или директор на филиал във висше училище, съответно председател, заместник-председател и директор на институт на Българската академия на науките и на Селскостопанската академия.
(5) При настъпване на нови обстоятелства, които водят до несъвместимост по ал. 4, членът на акредитационния съвет в 14-дневен срок уведомява писмено председателя на агенцията.
(6) Мандатът на председателя, заместник-председателя или член на акредитационния съвет се прекратява предсрочно при:
1. освобождаване на лицето от длъжност в случаите на:
а) постъпване на негово писмено заявление;
б) системно неизпълнение на задълженията;
в) фактическа невъзможност да изпълнява длъжността, продължила повече от 6 месеца;
г) несъвместимост с длъжностите и изискванията по ал. 4;
д) (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
2. смърт на лицето.
(7) Решението за освобождаване на председател, заместник-председател и на член на акредитационния съвет по ал. 6, т. 1, букви "б" и "в" се приема с тайно гласуване с мнозинство от списъчния състав на акредитационния съвет и се предлага на министър-председателя.
(8) Попълването на състава на акредитационния съвет по ал. 3 и 6 се извършва по реда на чл. 86 от Закона за висшето образование до края на съответния мандат.

Чл. 9. (1) Акредитационният съвет:
1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 13.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) разработва правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация, прави предложения за промени в него и чрез министъра на образованието и науката ги предлага за приемане от Министерския съвет;
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) разработва критерии за оценяване и акредитация, както и за определяне капацитета на висшето училище, на професионалното направление или на специалностите от регулираните професии в съответствие със Закона за висшето образование и държавните изисквания;
3. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) разработва процедури по оценяване и акредитация и свързаната с тях документация, както и процедури за изменение на капацитета на висшето училище, на професионалното направление или на специалностите от регулираните професии;
4. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) разработва критерии и процедури за следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, основни звена, филиали, професионални направления и на специалности от регулираните професии;
5. осъществява процедури за институционална акредитация;
6. осъществява процедури за програмна акредитация на:
а) специалностите от регулираните професии;
б) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) докторски програми от регулираните професии;
7. осъществява процедури за оценяване на проект за откриване на висше училище;
8. осъществява процедури за оценяване на проект за преобразуване на висше училище;
9. осъществява процедури за оценяване на проект за откриване на основно звено и/или на филиал;
10. осъществява процедури за оценяване на проект за откриване на специалност от регулираните професии;
10а. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) осъществява процедури за изменение на капацитета на висшето училище и на специалностите от регулираните професии в случаите по чл. 83, ал. 6 от Закона за висшето образование;
11. създава постоянни комисии и експертни групи към тях и утвърждава задачите и състава на експертните групи в съответствие със заявените процедури;
12. приема решения, като потвърждава или отхвърля предложенията в докладите на постоянните комисии по области на висшето образование;
13. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) разработва проект на нормативи за заплащане от заявителя на разходите по процедурите за оценяване на проект и за акредитация, както и по процедурите за изменение на определения по чл. 83, ал. 3, т. 1 от Закона за висшето образование капацитет и ги предлага на министъра на финансите за утвърждаване;
14. възлага на членове на акредитационния съвет да наблюдават дейността на постоянните комисии по области на висшето образование и на постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол;
15. осъществява процедури за следакредитационно наблюдение и контрол и приема решение, като потвърждава или отхвърля предложението на постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол за отнемане на институционална или програмна акредитация;
16. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.)
17. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 13.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) информира министъра на образованието и науката, както и висшите училища, за приетите решения за извършените оценки и акредитации;
18. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) информира министъра на образованието и науката в срок до един месец от осъществяването на контрола по чл. 12, ал. 8, т. 5а за констатираното неспазване капацитета на висшето училище, на професионалното направление или на специалност от регулираните професии.
(2) Акредитационният съвет заседава най-малко веднъж месечно по график, утвърден от неговия председател.
(3) Заседанията на акредитационния съвет се считат за редовни, ако на тях присъстват най-малко 2/3 от списъчния му състав.
(4) Решенията на акредитационния съвет се приемат с явно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите с изключение на решенията, за които в правилника е предвиден друг ред.

Чл. 10. (1) Председателят на агенцията е председател и на акредитационния съвет.
(2) Председателят:
1. ръководи цялостната дейност на агенцията и я представлява в страната и в чужбина;
2. осъществява връзките и взаимоотношенията на агенцията с Министерския съвет и институциите от системата на висшето образование;
3. осъществява взаимодействие със съвета на ректорите;
4. сключва договори във връзка с дейността на агенцията;
5. ръководи заседанията на акредитационния съвет;
6. назначава и освобождава по трудово правоотношение председателите на постоянните комисии по области на висшето образование и за следакредитационно наблюдение и контрол;
7. сключва и прекратява договори с членовете на постоянните комисии и експертните групи по реда на Закона за задълженията и договорите;
8. предлага писмено на министър-председателя освобождаването на член на акредитационния съвет след решение на съвета и уведомява за необходимостта от попълване на състава му;
9. сключва, прекратява и изменя трудовите договори с лицата, работещи в общата администрация на агенцията;
10. издава административните актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните правоотношения с лицата, работещи като държавни служители в администрацията на агенцията;
11. утвърждава поименното разписание на длъжностите в администрацията на агенцията;
12. разпорежда се с финансовите средства на агенцията;
13. внася за утвърждаване от акредитационния съвет проекта на бюджет на агенцията и за актуализация на бюджета;
14. създава временни комисии за изпълнение на определени задачи;
15. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) внася за утвърждаване от акредитационния съвет предложението на постоянните комисии по области на висшето образование за състава и задачите на експертните групи в съответствие със заявените процедури;
16. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 13.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) информира министъра на образованието и науката, както и висшите училища за приетите решения за извършените оценки и акредитации;
17. командирова членове на акредитационния съвет, на постоянните комисии по области на висшето образование и на постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол, както и експерти от администрацията на агенцията в оценяваните институции.

Чл. 11. (1) Заместник-председателят на агенцията по следакредитационно наблюдение и контрол е и заместник-председател на акредитационния съвет.
(2) Заместник-председателят:
1. организира, ръководи и контролира дейността за следакредитационно наблюдение и контрол;
2. отговаря за работата на постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол;
3. осъществява взаимодействие със съвета на ректорите по въпроси на следакредитационното наблюдение и контрол;
4. подпомага председателя на агенцията и в негово отсъствие представлява агенцията, когато писмено е упълномощен от него.

Чл. 12. (1) Постоянните комисии по области на висшето образование и постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол се създават от акредитационния съвет, който определя състава им чрез подбор по документи.
(2) Комисиите по ал. 1 се състоят от 3 до 7 членове, единият от които е председател на комисията. Членовете на комисиите се назначават с мандат 3 години от председателя на акредитационния съвет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Положението на председател и на член на постоянна комисия е несъвместимо със заемане на длъжностите ректор, заместник-ректор, декан и/или директор на филиал във висше училище, съответно председател, заместник-председател и директор на институт на Българската академия на науките и на Селскостопанската академия.
(4) Обстоятелствата по ал. 3 се декларират от председателя или члена на постоянна комисия. При настъпване на нови обстоятелства, които водят до несъвместимост по ал. 3, съответното лице в 14-дневен срок уведомява писмено председателя на агенцията.
(5) Председателите и членовете на постоянните комисии се освобождават преди изтичане на мандата им от председателя на агенцията по решение на акредитационния съвет при настъпване на обстоятелствата по чл. 8, ал. 6 и по реда на чл. 8, ал. 7.
(6) Постоянните комисии по области на висшето образование:
1. приемат решение за даване ход на заявената процедура или за отказ за откриване на процедурата, когато не е представена информацията по чл. 81, ал. 6 и 8 от Закона за висшето образование от заявителя или от висшето училище в случаите по чл. 81, ал. 7 от Закона за висшето образование за:
а) програмна акредитация на професионални направления;
б) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) програмна акредитация на докторските програми извън тези от регулираните професии;
в) оценяване на проект за откриване на професионално направление;
г) (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) изменение на капацитета на професионално направление;
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) предлагат на председателя на акредитационния съвет състава и задачите на експертните групи;
3. контролират работата на експертните групи и възлагат на член от постоянната комисия да наблюдава процедурата;
4. разглеждат докладите на експертните групи, внесени в комисията след съгласуването им с наблюдаващите процедурата;
5. приемат решения въз основа на докладите по т. 4 за:
а) програмна акредитация на професионални направления;
б) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) програмна акредитация на докторските програми извън тези от регулираните професии;
в) оценяване на проект за откриване на професионално направление;
6. подготвят и внасят в акредитационния съвет доклади за резултатите от извършеното оценяване при процедурите за:
а) институционална акредитация;
б) програмна акредитация на специалностите от регулираните професии;
в) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) програмна акредитация на докторски програми от регулираните професии;
г) оценяване на проект за откриване на висше училище;
д) оценяване на проект за преобразуване на висше училище;
е) оценяване на проект за откриване на основно звено и/или на филиал;
ж) оценяване на проект за откриване на специалност от регулираните професии;
7. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) приемат решение за изменение на капацитета на професионално направление.
(7) В зависимост от заявената процедура докладът по ал. 6, т. 6 съдържа мотивирана оценка за съответствието на представените от висшето училище доказателства с критериите за институционална или програмна акредитация по смисъла на чл. 77, ал. 2 или чл. 78, ал. 3 от Закона за висшето образование и чл. 23.
(8) Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол:
1. предлага за утвърждаване от акредитационния съвет на график за провеждане на следакредитационно наблюдение и контрол;
2. предлага за утвърждаване от акредитационния съвет състава и задачите на експертните групи в съответствие с характера и съдържанието на процедурата за следакредитационно наблюдение и контрол;
3. контролира работата на експертните групи и въз основа на техните доклади съставя констативни протоколи за извършената проверка;
4. подготвя и след съгласуване със заместник-председателя внася в акредитационния съвет доклади и констативни протоколи за резултатите от извършено следакредитационно наблюдение и контрол;
5. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 13.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) при констатирано неизпълнение в срок на дадените препоръки или при постъпило предложение от министъра на образованието и науката за отнемане на акредитацията постоянната комисия приема решение, с което предлага на акредитационния съвет да отнеме съответната институционална или програмна акредитация;
5а. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) осъществява контрол по спазване капацитета на висшето училище, на професионалните направления и на специалностите от регулираните професии и при констатирано неспазване уведомява акредитационния съвет;
6. организира и провежда обучение на експерти в областта на следакредитационното наблюдение и контрол.
(9) Заседанията на постоянните комисии се считат за редовни, ако на тях присъстват най-малко 2/3 от списъчния състав на членовете.
(10) Решенията се вземат с явно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите.
(11) При извършване на дейността си постоянните комисии по ал. 1 се подпомагат от експерти от специализираната администрация.
(12) Председателят на агенцията командирова членове на постоянната комисия и/или експерти от администрацията на агенцията в оценяваните институции.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Експертните групи са временни и съставът и задачите им в съответствие със заявените процедури се утвърждават от акредитационния съвет по предложение на постоянните комисии по области на висшето образование.
(2) Ръководител на експертна група за следакредитационно наблюдение и контрол е член на постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол.
(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) В състава на експертните групи могат да участват:
1. български и/или чуждестранни експерти, определени от акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация, включително представители на съсловните и браншовите организации и на сдружения на работодателите;
2. студенти и докторанти.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) В експертните групи не могат да участват лица, които:
1. са представители на оценяваните висши училища или на организациите по чл. 47, ал. 1 от Закона за висшето образование, както и на техни структурни звена;
2. преподават или са извършвали преподавателска дейност в оценяваните висши училища или в организациите по чл. 47, ал. 1 от Закона за висшето образование, както и в техни структурни звена през последните 18 месеца, считано от датата на откриване на процедура за акредитация, оценяване на проект или за следакредитационно наблюдение и контрол.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Експертните групи за оценяване и акредитация посещават оценяваните институции, подготвят и внасят за утвърждаване в съответната постоянна комисия доклад за резултатите.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Експертните групи за следакредитационно наблюдение и контрол внасят в постоянната комисия доклад за извършената проверка.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) При настъпване на несъвместимост с длъжностите и изискванията по ал. 4 договорите с членовете на експертните групи се прекратяват.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Размерът на възнагражденията на членовете на експертните групи се определя по нормативи, утвърдени от министъра на финансите.

Чл. 14. (1) При осъществяване на своите правомощия акредитационният съвет и председателят на агенцията се подпомагат от администрация.
(2) Администрацията е обща и специализирана.

Чл. 15. (1) Административното ръководство на звената в администрацията се осъществява от главен секретар, назначен от председателя на агенцията.
(2) Главният секретар:
1. разпределя, координира и контролира текущите и дългосрочните задачи между отделните звена на общата и специализираната администрация в агенцията;
2. контролира спазването на сроковете за изпълнение на задачите, произтичащи от закони, от актове на Министерския съвет, от решения на акредитационния съвет и/или разпоредени от председателя на агенцията;
3. организира дейността по публикуването на актовете на агенцията;
4. осъществява оперативните връзки с ръководствата на институциите от системата на висшето образование и с други административни структури;
5. подготвя заседанията на акредитационния съвет и участва в тях с право на съвещателен глас;
6. съгласува актовете за възникване, изменяне и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения;
7. информира своевременно председателя и членовете на акредитационния съвет относно настъпилите промени в нормативната уредба за процедурите за акредитация и оценяване на проекти;
8. следи за спазването на нормативните актове и за изпълнението на законните разпореждания на председателя на агенцията;
9. отговаря за управлението на държавната собственост, предоставена на агенцията;
10. организира разработването, въвеждането и функционирането на вътрешната система за осигуряване качеството на дейностите на агенцията;
11. утвърждава длъжностните характеристики на служителите.

Чл. 16. (1) Общата администрация е организирана в дирекция "Административно, финансово, правно-нормативно и информационно обслужване".
(2) Дирекция "Административно, финансово, правно-нормативно и информационно обслужване":
1. изготвя проектите на длъжностното разписание в агенцията, организира и отговаря за воденето и съхраняването на служебните и трудовите досиета;
2. организира документооборота и архива на агенцията;
3. осигурява финансово-счетоводното обслужване на агенцията в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и другите нормативни актове и оформя всички документи по сметките на агенцията;
4. подпомага с юридически консултации дейността на агенцията, осигурява процесуално представителство пред съдилищата след писмено упълномощаване от председателя на агенцията, дава становища по законосъобразността на проекти на договори, заповеди и други актове и документи, свързани с дейността на агенцията;
5. организира завеждането, съхраняването и отчитането на материалните активи на агенцията, ремонта и поддръжката на материалната база и транспортното обслужване на агенцията;
6. осигурява информационното обслужване и поддържа информационна база от данни, свързана с дейностите по акредитация и оценяване на проекти и за следакредитационно наблюдение и контрол.

Чл. 17. (1) Специализираната администрация е организирана в дирекция "Оценяване, акредитация и следакредитационно наблюдение и контрол".
(2) Дирекция "Оценяване, акредитация и следакредитационно наблюдение и контрол" подпомага дейността на органите на управление на агенцията, на постоянните комисии и експертните групи, като:
1. по разпореждане на председателя на агенцията експертите от дирекцията участват в процедурите за оценяване и акредитация и за следакредитационно наблюдение и контрол;
2. подготвя и участва в заседанията на постоянните комисии по области на висшето образование и на постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол, води протоколите от заседанията и съхранява документацията им;
3. събира, въвежда и поддържа в базата данни на агенцията информация за експерти в определена област на висшето образование и за следакредитационно наблюдение и контрол;
4. консултира висшите училища и научните организации при изготвянето на материали за акредитация и оценяване на проекти за определена област на висшето образование;
5. дава становища за ефективността на прилаганите процедури за акредитация и оценяване на проекти и за необходимостта от промени и подобрения в методологията на работа;
6. прави предложения за подобряване ефективността на работата по акредитацията и оценяването на проекти.

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРИТЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ

Раздел I.
Акредитация и оценяване на проекти


Чл. 18. (1) Акредитацията и оценяването на проекти имат за цел да стимулират висшите училища да развиват своя потенциал и да повишават и поддържат качеството на предлаганото от тях образование и на академичния състав.
(2) Резултатите от акредитацията и оценяването на проекти се отчитат при формиране политиката на държавата към висшето училище.

Чл. 19. Акредитацията е институционална и програмна.

Чл. 20. (1) Институционалната акредитация е резултат от оценка на:
1. начина, по който висшето училище осъществява предмета на дейността и целите си като организация в съответствие с чл. 17 от Закона за висшето образование;
2. ефективността, с която висшето училище контролира, поддържа и повишава качеството на обучението в предлаганите области на висшето образование и професионални направления.
(2) Обект на оценяване при институционалната акредитация е ефективността на:
1. вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на образованието;
2. процедурите за одобряване, наблюдение и обновяване на учебните планове и програми;
3. процедурите за предприемане на действия във връзка и по повод на резултатите от програмната акредитация, както и от други външни независими проверки;
4. цялостното ръководство и контрол на процесите на оценяване във висшето училище;
5. управлението на системата за натрупване и трансфер на кредити;
6. управлението на сътрудничеството с други висши училища и организации;
7. поддръжката, управлението и развитието на материалната база на висшето училище;
8. научноизследователската и художествено-творческата дейност на академичния състав и участието на обучаваните в тази дейност.
(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) При провеждане на акредитацията по ал. 1 и на оценяване на съответствието с изискванията за академичен състав на основен трудов договор член на академичен състав може да участва в акредитацията на не повече от две висши училища.

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Програмната акредитация е резултат от оценка на качеството на предлаганото образование в определено професионално направление в основно звено и/или филиал на висшето училище, на специалност от регулираните професии или докторска програма.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) В рамките на професионалното направление оценяването е насочено към проверка на качеството на обучението на студентите във всички предлагани форми на обучение за придобиване на образователно-квалификационните степени "бакалавър" ("професионален бакалавър по …" и "бакалавър") и "магистър" и на образователна и научна степен "доктор".
(3) Обект на оценяване при програмната акредитация са:
1. структурата, организацията и съдържанието на учебните планове и програми;
2. профилът и квалификацията на преподавателския състав;
3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) материално-техническата и информационната база, специализирана за обучението в професионалното направление или специалността от регулираните професии;
4. методите на преподаване и оценяване постиженията на студентите;
5. управлението на качеството на образованието;
6. научноизследователската и художествено-творческата дейност на академичния състав и участието на студентите и докторантите в нея.

Чл. 22. (1) Оценяването на проекти по чл. 81, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за висшето образование установява възможността предлаганото за откриване или преобразуване висше училище да осъществява предмета на своята дейност и целите си в съответствие с чл. 17 от Закона за висшето образование и изискванията на чл. 20.
(2) Оценяването на проекти по чл. 81, ал. 1, т. 5 от Закона за висшето образование установява възможността предлаганото за откриване или преобразуване основно звено и/или филиал да осъществяват своята дейност в съответствие с изискванията на чл. 20.
(3) Оценяването на проекти по чл. 81, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование установява възможността да бъде провеждано обучение по специалност от регулираните професии или по професионално направление в съответствие с изискванията на чл. 21.

Чл. 23. (1) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Акредитацията и оценяването на проекти по чл. 20, 21 и 22, както и изменението на капацитета на висшето училище, на професионалното направление или на специалностите от регулираните професии, се осъществяват по критерии и процедури и свързаната с тях документация, приети от акредитационния съвет и утвърдени от председателя на агенцията.
(2) Критериите, процедурите и документацията по ал. 1 се публикуват в бюлетина на агенцията и се включват в страницата на агенцията в интернет.

Чл. 24. (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Разходите по процедурите за оценяване на проекти и за акредитация, както и за изменение на капацитета на висшето училище, на професионалното направление или на специалностите от регулираните професии, се заплащат от заявителя по нормативи, утвърдени от министъра на финансите по предложение на агенцията.

Раздел II.
Процедури за акредитация и за изменение на капацитета (Загл. изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.)


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 13.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Процедура за институционална акредитация се открива по искане на висшето училище и/или министъра на образованието и науката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 13.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Процедура за програмна акредитация на специалностите от регулираните професии и по професионални направления се открива по искане на висшето училище и/или министъра на образованието и науката.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Процедура за програмна акредитация на докторски програми, включително от регулираните професии, се открива по искане на:
1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 13.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) висшето училище и/или министъра на образованието и науката;
2. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 13.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) организациите по чл. 47, ал. 1 от Закона за висшето образование и/или министъра на образованието и науката.
(4) Програмна акредитация по ал. 2 и 3 може да бъде поискана от висшето училище след получаване на институционална акредитация.

Чл. 26. (1) Процедурата за програмна акредитация по определено професионално направление се открива едновременно за всички висши училища, които извършват обучение в това направление, когато са подали искане, и по график, съгласуван със съвета на ректорите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 13.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Процедурата за програмна акредитация извън графика по ал. 1 се открива по искане на министъра на образованието и науката и на висшите училища.

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Висшите училища подават искане за институционална акредитация 12 месеца преди датата на изтичането на срока на предходната им институционална акредитация, посочен в решението на акредитационния съвет.
(2) До приключване на процедурата за институционална акредитация в срока по чл. 32 висшите училища ползват правата, получени от предходната акредитация.
(3) Новооткритите или преобразуваните висши училища подават искане за институционална акредитация до датата на изтичането на срока, посочен в решението на акредитационния съвет за положителна оценка на проекта, с който са създадени или преобразувани.
(4) Висшите училища по ал. 3 и новооткритите основни звена и филиали имат статут на акредитирани за срока, посочен в решението на акредитационния съвет по чл. 84, ал. 2 от Закона за висшето образование.

Чл. 28. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Исканията за програмна акредитация на специалностите от регулираните професии и по професионални направления, както и за програмна акредитация на докторски програми от регулираните професии и на останалите докторски програми се подават 12 месеца преди датата на изтичането на срока на предходната програмна акредитация, посочен в решението на акредитационния съвет, съответно на постоянната комисия, по чл. 83, ал. 3, т. 1 от Закона за висшето образование.
(2) Исканията за програмна акредитация на новооткрити специалности от регулираните професии и по професионални направления се подават преди датата на изтичането на сроковете, посочени в решението на акредитационния съвет, съответно на постоянната комисия по чл. 84, ал. 2 от Закона за висшето образование.
(3) До приключване на процедурата за програмна акредитация в срока по чл. 32 висшите училища ползват правата, получени от предходната акредитация.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Новооткритите професионални направления, специалности от регулираните професии и докторски програми имат статут на акредитирани за срока, посочен в решението на акредитационния съвет по чл. 84, ал. 2 от Закона за висшето образование.

Чл. 29. (1) Искането за откриване на процедура за акредитация от висшето училище или научните организации по чл. 47, ал. 1 от Закона за висшето образование се придружава от:
1. доклад-самооценка, съдържащ и количествена информация за изпълнение на критериите на агенцията за съответния вид процедура и документация към него;
2. доклад от висшето училище за изпълнение на задължителните препоръки на акредитационния съвет от предходната процедура и от процедури за следакредитационно наблюдение и контрол;
3. протокол от решението на академичния съвет, съответно на научния съвет, за приемане на документацията по т. 1 и 2;
4. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 13.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) информация от висшето училище за неговата структура в съответствие със Закона за висшето образование;
5. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) мотивирано предложение от висшето училище за съответния капацитет - при акредитация на професионално направление или на специалност от регулираните професии, разпределен по образователно-квалификационни степени и по форми на обучение на висшето училище.
(2) Докладът-самооценка за институционална акредитация включва информация за обстоятелствата по чл. 77, ал. 2, т. 1 - 8 от Закона за висшето образование.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Докладът-самооценка за програмна акредитация на предлаганото образование в определено професионално направление в основно звено и/или във филиал на акредитирано висше училище, на специалност от регулираните професии или на докторска програма включва информация за обстоятелствата по чл. 78, ал. 3, т. 1 - 6 от Закона за висшето образование, както и информация за сключените договори, придружена със съответните документи в случаите на съвместна дейност и на образователен франчайз по смисъла на § 4, ал. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование.

Чл. 30. Исканията по чл. 29 и документите към тях се изготвят в съответствие с критериите, процедурите и свързаната с тях документация, утвърдени по реда на чл. 23.

Чл. 31. (1) Искането за откриване на процедура за акредитация се подава до председателя на агенцията от организациите, органите и лицата по чл. 25.
(2) Председателят на агенцията насочва искането към съответната постоянна комисия по област на висшето образование.
(3) Постоянната комисия по област на висшето образование разглежда постъпилите искания за акредитация по чл. 9, ал. 1, т. 5 и 6, букви "а" и "б" и прави предложение пред акредитационния съвет за откриване на процедура за акредитация или за отказ.
(4) В едномесечен срок от постъпване на искането по ал. 1 акредитационният съвет:
1. приема решение за откриване на процедурата;
2. отказва откриване на процедурата, когато заявителят не е представил необходимата информация по чл. 29, и уведомява висшето училище.
(5) В едномесечен срок от постъпване на искането по чл. 12, ал. 6, т. 1, букви "а" и "б" постоянната комисия по област на висшето образование:
1. приема решение за откриване на процедурата;
2. отказва откриване на процедурата, когато заявителят не е представил необходимата информация по чл. 29 и документите не съответстват на изискванията на чл. 30.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 13.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) В случаите, когато искането за откриване на процедура за институционална или програмна акредитация е направено от министъра на образованието и науката, висшите училища представят в Агенцията необходимата документация по чл. 29 в съответствие с изискванията на чл. 30 в срок два месеца от решението на акредитационния съвет, съответно на постоянната комисия по област на висшето образование, за откриване на процедурата.
(7) С решението за откриване на процедурата се определят и разходите по нея, които се заплащат от заявителя по нормативи, утвърдени от министъра на финансите.

Чл. 32. Срокът за приключване на процедура по акредитация е 12 месеца и започва да тече от момента на заплащането на разходите от заявителя.

Чл. 33. (1) С решението за откриване на процедурата за акредитация акредитационният съвет определя и постоянната комисия по област на висшето образование, която:
1. да предложи на председателя експерти за състава на експертната група и нейните задачи;
2. да внесе доклад за резултата от извършеното оценяване.
(2) Председателят предлага на акредитационния съвет за утвърждаване състав на експертната група и нейната задача в съответствие с вида на процедурата.
(3) В случаите, когато процедурата за акредитация е открита с решение на постоянната комисия от съответната област на висшето образование, тя предлага на председателя на акредитационния съвет състав на експертната група и нейната задача и възлага на член от комисията да наблюдава процедурата. Председателят внася направените предложения за утвърждаване от акредитационния съвет.
(4) Акредитационният съвет разглежда предложенията по ал. 2 и 3 и създава експертни групи, като утвърждава техните задачи в съответствие със заявените процедури.

Чл. 34. (1) Експертната група посещава оценяваната институция по предварително съгласувана с висшето училище програма, в която се включва и запознаване с мнението на студентите и докторантите за качеството на предлаганото обучение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Експертната група изготвя и представя в постоянната комисия от съответната област на висшето образование доклад за извършената проверка по съответната процедура.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.)

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) (1) В случаите, когато процедурата за акредитация се осъществява от акредитационния съвет, постоянната комисия от съответната област на висшето образование въз основа на доклада на експертна група подготвя доклад за резултатите от извършеното оценяване.
(2) Докладът по ал. 1 се предоставя на оценяваната институция, която в 14-дневен срок от получаването му може да даде становище относно фактически несъответствия в него.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 постоянната комисия от съответната област на висшето образование внася в акредитационния съвет доклада за резултатите от извършеното оценяване, който съдържа мотивирана оценка относно съответствието на представените от висшето училище доказателства с критериите за институционална или програмна акредитация по смисъла на чл. 77, ал. 2 или чл. 78, ал. 3 от Закона за висшето образование.

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Въз основа на доклада на постоянната комисия от съответната област на висшето образование за резултатите от извършеното оценяване и становището на оценяваната институция акредитационният съвет с явно гласуване и с обикновено мнозинство приема решение, в което се дава оценка. Оценяването при акредитация се извършва по десетобална система, включваща оценките от 0 до 10,00.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Когато получената при акредитацията оценка е от 4,00 до 10,00, се дава акредитация за срока, определен в чл. 79, ал. 4 от Закона за висшето образование.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) С решението на акредитационния съвет за акредитация се определя и капацитетът на висшето училище, а при програмна акредитация - капацитетът на специалност от регулираните професии.
(4) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) При определяне капацитета на висшето училище акредитационният съвет го съобразява с определения при оценяването и акредитацията капацитет на професионалните направления и на специалностите от регулираните професии.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Когато получената при акредитацията оценка е от 0 до 3,99, се отказва акредитация.(
(6) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Когато при институционалната акредитация висшето училище е получило оценка от 0 до 3,99 по един или няколко от критериите по чл. 79, ал. 6 от Закона за висшето образование, акредитационният съвет приема решение, с което прави отказ за акредитация.
(7) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Когато висшето училище не отговаря на изискванията за академичен състав на основен трудов договор или за материална база, акредитационният съвет приема решение, с което прави отказ за акредитация.

Чл. 37. В случаите, когато акредитационният съвет установи, че доказателственият материал в доклада на постоянната комисия е недостатъчен или предлаганата оценка не съответства на констатираните факти и доказателства:
1. връща доклада за доработване от постоянната комисия;
2. приема решение по процедурата.

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) (1) В случаите, когато процедурата се осъществява от постоянна комисия от съответната област на висшето образование, докладът на експертната група се представя на оценяваната институция, която в 14-дневен срок от получаването му може да даде становище относно фактически несъответствия в него.
(2) След изтичането на срока по ал. 1 постоянната комисия от съответната област на висшето образование приема решение с явно гласуване с обикновено мнозинство, в което определя оценка по чл. 79, ал. 1 от Закона за висшето образование.
(3) Когато получената при акредитацията оценка е от 4,00 до 10,00, се дава акредитация за срока, определен в чл. 79, ал. 4 от Закона за висшето образование.
(4) Когато получената при акредитацията оценка е от 0 до 3,99, се отказва акредитация.
(5) Когато при програмната акредитация професионалното направление е получило оценка от 0 до 3,99 по един или няколко от критериите по чл. 79, ал. 7 от Закона за висшето образование, постоянната комисия приема решение, с което прави отказ за акредитация.

Чл. 39. (1) В решението на акредитационния съвет, съответно на постоянната комисия от съответната област на висшето образование, при програмна акредитация се определят:
1. срок на акредитацията;
2. капацитет на професионалното направление по смисъла на § 4д, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование;
3. препоръки към институцията и срок за изпълнението им.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.)

Чл. 40. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Решението на акредитационния съвет по чл. 36, ал. 4 и 5 или на постоянната комисия от съответната област на висшето образование по чл. 38, ал. 4, с което се прави отказ от акредитация, съдържа:
1. мотиви за отказа и препоръки, чието изпълнение от страна на висшето училище или организацията по чл. 47, ал. 1 от Закона за висшето образование е задължително условие за откриване на нова процедура;
2. срок за предприемане на мерки за отстраняване на слабостите и за подобряване на качеството, след изтичането на който може да се поиска откриване на нова процедура, като този срок не може да е по-дълъг от 18 месеца.

Чл. 41. Проверката за изпълнението на препоръките по чл. 40, т. 1 се осъществява от постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол.

Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Процедура за изменение на капацитета на висше училище, на професионално направление, както и на специалност от регулираните професии, се открива по искане на висшето училище и на министъра на образованието и науката.
(2) Искането за откриване на процедура за изменение на капацитета на висшето училище, на професионалното направление или на специалност от регулираните професии се подава до председателя на агенцията заедно с доклад, в който се съдържа информация и доказателства за обстоятелствата, даващи основание за подаване на искането.
(3) Искането по ал. 1 и документите към него се изготвят в съответствие с критериите, процедурите и свързаната с тях документация, утвърдени по реда на чл. 23.
(4) Председателят на агенцията насочва искането към акредитационния съвет в случаите на изменение на капацитета на висшето училище или на специалността по регулирана професия, или към постоянните комисии по области на висшето образование - в случаите на изменение на капацитета на професионалните направления.
(5) В 10-дневен срок от постъпване на искането на висшето училище акредитационният съвет, съответно постоянната комисия по област на висшето образование:
1. приема решение за откриване на процедурата;
2. отказва откриване на процедурата, когато заявителят не е представил необходимата информация с доказателствата по ал. 2.
(6) Акредитационният съвет, съответно постоянните комисии по области на висшето образование, се произнасят по направените искания по ал. 1, като приемат мотивирано решение, с което:
1. утвърждават искането за изменение на капацитета;
2. отказват изменението на капацитета;
3. определят изменение на капацитета, различно от посоченото в искането.

Чл. 41б. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Оценяването при процедурите по чл. 81, ал. 1, т. 1 и т. 2, букви "а" и "в" от Закона за висшето образование може да се извършва и от чуждестранни агенции - членове на Европейската асоциация за осигуряване качеството във висшето образование (ЕNQA) и/или вписани в Европейския регистър на агенциите за осигуряване на европейско качество във висшето образование (EQAR), по покана на съответното висше училище.

Чл. 42. По реда на тази глава се акредитират и специалности от регулираните професии и професионални направления, обучението по които се осъществява от основни звена на висши училища, открити по реда на § 4, ал. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование.

Раздел III.
Процедури за оценяване на проекти


Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 13.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Процедурата за оценяване на проект за откриване на висше училище се открива по искане на министъра на образованието и науката или на учредителите по смисъла на чл. 14, ал. 1 от Закона за висшето образование.
(2) Процедурата за оценяване на проект за преобразуване на висше училище се открива по искане на висшето училище или на учредителите по смисъла на чл. 14, ал. 1 от Закона за висшето образование.
(3) Процедурата за оценяване на проект за откриване на основно звено и/или филиал на висше училище се открива по искане на висшето училище.
(4) Процедурата за оценяване на проект за откриване на специалност от регулираните професии се открива по искане на висшето училище.
(5) Процедурата за оценяване на проект за откриване на професионални направления се открива по искане на висшето училище.

Чл. 44. Оценка на проекти за откриване на основни звена, филиали, професионални направления и специалности от регулираните професии може да бъде поискана от висше училище, което е получило институционална акредитация.

Чл. 45. (1) Искането за откриване на процедура за оценка на проект за ново висше училище или на проект за преобразуване на висше училище включва и проект, изготвен в съответствие с изискванията на процедурите и критериите на агенцията и свързаната с тях документация по чл. 23, в който:
1. са поставени обществено приемливи цели пред предлаганото висше училище;
2. се съдържа описание на основните звена и/или на филиалите на висшето училище, необходимата учебна документация и данни за научно-преподавателския състав, материалната база и начините на финансиране;
3. се осигурява начин на управление, гарантиращ спазването на основните академични свободи;
4. има съответствие с държавните изисквания.
(2) Искането за откриване или за преобразуване на частно висше училище включва проект, който отговаря на изискванията на ал. 1. Към проекта за създаване на частно висше училище се прилага учредителен акт, съдържащ обстоятелствата по чл. 15, ал. 3, т. 1 - 7 от Закона за висшето образование.
(3) Учредителят по смисъла на чл. 14, ал. 1 от Закона за висшето образование представя и:
1. документи за правото на собственост на учредителите върху недвижимите имоти, движимите вещи и сградния фонд;
2. документи за материалната осигуреност от негова страна на дейността на частното висше училище, чието откриване иска, включително по смисъла на чл. 14, ал. 3 от Закона за висшето образование;
3. информация за начина за осигуряване дейността на исканото частно висше училище и проект за финансовото осигуряване на дейността му.
(4) Искането за откриване на процедура за оценка на проекти за преобразуване на висше училище, за откриване или преобразуване на основни звена, филиали и колежи в държавните висши училища, за откриване на специалност от регулираните професии и на професионално направление включва и:
1. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) доклад-самооценка, съдържащ количествена информация за изпълнението на критериите на агенцията за съответния вид процедура и документация към него, както и предложение за съответния капацитет, разпределен по образователно-квалификационни степени и по форми на обучение;
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) доклад от висшето училище за изпълнение на задължителните препоръки на акредитационния съвет, дадени с решение от предходната процедура;
3. протокол от решението на академичния съвет, съответно на научния съвет, за приемане на документацията по т. 1 и 2;
4. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 13.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) информация от висшето училище за неговата структура в съответствие със Закона за висшето образование.
(5) Докладът-самооценка по процедури за оценка на проекти за преобразуване на висше училище, за откриване или преобразуване на основни звена, филиали и колежи във висши училища включва информация за обстоятелствата по чл. 77, ал. 2, т. 1 - 8 от Закона за висшето образование.
(6) Докладът-самооценка по процедури за оценка на проекти за откриване на специалност от регулираните професии и на професионално направление включва информация за обстоятелствата по чл. 78, ал. 3, т. 1 - 6 от Закона за висшето образование.

Чл. 46. Исканията и документацията по чл. 45 се изготвят в съответствие с критериите, процедурите и свързаната с тях документация, утвърдени от агенцията по реда на чл. 23.

Чл. 47. (1) Искането за откриване на процедура за оценка на проект се отправя до председателя на агенцията от организациите, органите и лицата по чл. 43.
(2) Председателят на агенцията насочва искането за оценяване на проект към съответната постоянна комисия по област на висшето образование.
(3) Постоянната комисия по област на висшето образование разглежда постъпилите искания за оценяване на проекти по чл. 9, ал. 1, т. 7 - 10 и прави предложение пред акредитационния съвет за откриване на процедура за оценяване на проекта или за отказ.
(4) В едномесечен срок от постъпване на искането по ал. 1 акредитационният съвет:
1. приема решение за откриване на процедурата;
2. отказва откриване на процедурата, когато заявителят не е представил необходимата информация по чл. 45 и 46.
(5) В едномесечен срок от постъпване на искането по чл. 12, ал. 6, т. 1, буква "в" постоянната комисия по област на висшето образование:
1. приема решение за откриване на процедурата;
2. отказва откриване на процедурата, когато заявителят не е представил необходимата информация по чл. 45 и 46.
(6) С решението за откриване на процедурата се определят и разходите по нея, които се заплащат от заявителя.

Чл. 48. Срокът за приключване на процедурата за оценка на проект е 5 месеца и започва да тече от момента на заплащането на разходите от заявителя.

Чл. 49. (1) С решението за откриване на процедура акредитационният съвет определя и постоянната комисия по област на висшето образование, която да внесе доклад за резултата от извършеното оценяване, като й изпраща искането.
(2) Постоянната комисия от съответната област на висшето образование предлага на акредитационния съвет състав на експертната група и нейните задачи в съответствие с вида на процедурата и възлага на член от комисията да наблюдава процедурата.
(3) В случаите, когато процедурата за оценка на проект е открита с решение на постоянната комисия от съответната област на висшето образование, тя предлага на акредитационния съвет състав на експертната група и нейната задача.
(4) Акредитационният съвет разглежда предложенията на постоянните комисии по области на висшето образование и създава експертни групи, като утвърждава техните задачи в съответствие със заявените процедури.

Чл. 50. (1) Експертната група посещава институцията, направила искане за оценяване на проекта, по предварително съгласувана с висшето училище програма, в която се включва и запознаване с мнението на потребителите на кадри.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Експертната група изготвя и представя в постоянната комисия от съответната област на висшето образование доклад за извършената проверка по процедурата.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.)

Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) (1) В случаите, когато процедурата за оценяване на проект се осъществява от акредитационния съвет, постоянната комисия от съответната област на висшето образование въз основа на доклад на експертна група подготвя доклад за резултатите от извършеното оценяване.
(2) Докладът за резултатите от извършеното оценяване се предоставя на оценяваната институция, която има право в 14-дневен срок от получаването му да даде становище относно фактически несъответствия в него.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 постоянната комисия от съответната област на висше образование внася в акредитационния съвет доклада за резултатите от извършеното оценяване, който съдържа мотивирана оценка относно съответствието на представените от висшето училище доказателства с критериите за оценяване на проект.

Чл. 52. (1) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Въз основа на доклада на постоянната комисия от съответната област на висшето образование и становището на оценяваната институция акредитационният съвет с явно гласуване с обикновено мнозинство приема решение, с което оценява проекта с положителна или отрицателна оценка.
(2) В решението, съдържащо положителна оценка на проект, се посочва и срокът, в който трябва да се поиска акредитация след откриването на висше училище, основно звено, филиал или специалност от регулираните професии, който не може да бъде по-дълъг от 3 години.

Чл. 53. В случаите, когато акредитационният съвет установи, че доказателственият материал в доклада на постоянната комисия е недостатъчен или предлаганата оценка не съответства на констатираните доказателства и факти:
1. връща доклада за доработване от постоянната комисия;
2. приема решение по процедурата.

Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) (1) В случаите, когато процедурата за оценяване на проект се осъществява от постоянна комисия от съответната област на висшето образование, експертната група изготвя доклад.
(2) Докладът се предоставя на оценяваната институция, която има право в 14-дневен срок от получаването му да даде становище относно фактически несъответствия в него.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 постоянната комисия от съответната област на висшето образование приема решение с явно гласуване с обикновено мнозинство, с което оценява проекта с положителна или отрицателна оценка.
(4) Когато оценката на проекта е положителна, в решението на постоянната комисия от съответната област на висшето образование се посочва срокът, в който трябва да се поиска акредитация след откриването на професионалното направление, който не може да бъде по-дълъг от 3 години.

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 13.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Председателят на агенцията информира министъра на образованието и науката за извършените акредитации по чл. 36 и 38 и за оценките на проекти по чл. 52 и 54 за вписване в регистъра на висшите училища по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква "а" от Закона за висшето образование, както и заявителите на процедурата.

Чл. 56. По реда на тази глава се оценяват и проекти за откриване на основни звена в структурата на български висши училища съвместно с чуждестранни висши училища, открити по реда на § 4, ал. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование.

Чл. 56а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Оценяването при процедурите по чл. 81, ал. 1, т. 3 - 5 и т. 6, буква "а" от Закона за висшето образование може да се извършва и от чуждестранни агенции - членове на Европейската асоциация за осигуряване качеството във висшето образование (ENQA) и/или вписани в Европейския регистър на агенциите за осигуряване на европейско качество във висшето образование (EQAR), по покана на съответното висше училище.

Чл. 56б. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) (1) Разпоредбите на тази глава се прилагат и при оценяване на проекти за откриване на територията на страната на поделения на чуждестранните висши училища, посочени в § 4и от допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование.
(2) Проектите по ал. 1 се оценяват при условията за откриване на висше училище и по реда за откриване на основно звено на висше училище.
(3) Искането за оценяване на проект по ал. 1 и документите към него се изготвят в съответствие с критериите и процедурите и свързаната с тях документация, утвърдени по реда на чл. 23.

Чл. 56в. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) (1) Разпоредбите на тази глава се прилагат и при оценяване на проекти за откриване на звена на български висши училища в чужбина съгласно § 4, ал. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование.
(2) Проектите по ал. 1 се оценяват при условията и по реда за откриване на основно звено или на филиал във висше училище и при спазване законодателството на приемащата държава.
(3) Искането за оценяване на проект по ал. 1 и документите към него се изготвят в съответствие с критериите и процедурите и свързаната с тях документация, утвърдени по реда на чл. 23.

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА СЛЕДАКРЕДИТАЦИОННО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ И ОТНЕМАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯТА


Чл. 57. (1) През целия срок на валидност на решението за акредитация акредитираните висши училища подлежат на следакредитационно наблюдение и контрол, което е неделима част от тяхната акредитация.
(2) Следакредитационното наблюдение и контрол включват дейности, предприети от агенцията с цел да се осигури непрекъснато съответствие на акредитираните висши училища с изискванията за акредитация и с критериите и процедурите за акредитация на агенцията.

Чл. 58. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) (1) Агенцията извършва следните видове следакредитационно наблюдение и контрол:
1. планирано наблюдение и контрол по график, утвърден от акредитационния съвет;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) следакредитационно наблюдение и контрол, което се осъществява по предложение на министъра на образованието и науката, за отнемане на акредитацията по чл. 10, ал. 2, т. 7 от Закона за висшето образование.
(2) Разходите за дейностите по следакредитационното наблюдение и контрол се планират в съответствие с утвърдения от акредитационния съвет план-график за следакредитационно наблюдение и контрол.

Чл. 59. (1) Следакредитационното наблюдение и контрол имат за обект:
1. прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав във висшите училища;
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) изпълнението на препоръките, дадени от акредитационния съвет при акредитацията на висшите училища;
3. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) спазването на капацитета на висшето училище, на капацитета на професионалните направления и на специалностите от регулираните професии.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) В резултат на следакредитационно наблюдение и контрол, извършени при условията и по реда на тази глава, и при наличие на основанията на чл. 64, ал. 4 или на чл. 66, ал. 3 акредитационният съвет може да отнеме акредитацията на висшето училище.
(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Когато в резултат на проведено следакредитационно наблюдение и контрол е установено съществено нарушение на Закона за висшето образование или неизпълнение в срок на препоръки, посочени в решението за акредитация на акредитационния съвет или на съответните постоянни комисии по области на висшето образование относно изискванията за академичен състав и/или за материалната база, и/или за учебна документация на образователния процес, акредитационният съвет отнема акредитацията на висшето училище.
(4) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Когато в резултат на проведено следакредитационно наблюдение и контрол е установено неизпълнение в срок на препоръки, посочени в решението на акредитационния съвет или на постоянната комисия по област на висшето образование относно профила и квалификацията на преподавателския състав и/или материално-техническата осигуреност на обучението, акредитационният съвет намалява образователния капацитет на висшето училище или на професионалното направление.
(5) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Когато в резултат на проведено следакредитационно наблюдение и контрол е установено неизпълнение в срок на препоръки, посочени в решението на акредитационния съвет относно прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав, акредитационният съвет намалява акредитационната оценка, съответно срока на акредитация, на висшето училище и на неговите професионални направления.

Чл. 60. Следакредитационното наблюдение и контрол по прилагане на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав се осъществяват по критерии и процедури и свързаната с тях документация, приети от акредитационния съвет и утвърдени от председателя на агенцията.

Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение от висшите училища на препоръките се провежда в зависимост от получената оценка при институционалната акредитация.

Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Когато е получена оценка от 9,00 до 10,00 при институционалната акредитация, в срок 4 години след приемането на решението на акредитационния съвет висшето училище представя в агенцията два доклада относно:
1. изпълнението на препоръките, посочени в решението на акредитационния съвет;
2. прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол разглежда докладите по ал. 1 и след съгласуване със заместник-председателя внася в акредитационния съвет проект на решение.
(3) Акредитационният съвет разглежда предложението по ал. 2 и приема решение.

Чл. 63. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Когато е получена оценка "от 7,00 до 8,99" при институционалната акредитация, в срок 3 години след приемането на решението на акредитационния съвет висшето училище представя в агенцията два доклада относно:
1. изпълнението на препоръките, посочени в решението на акредитационния съвет;
2. прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол разглежда докладите по ал. 1 и след съгласуване със заместник-председателя внася в акредитационния съвет проект на решение.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Акредитационният съвет разглежда проекта на решение по ал. 3 и приема решение.

Чл. 63а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) (1) Когато е получена оценка от 5,00 до 6,99 при институционалната акредитация, постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол след приемане на решението на акредитационния съвет изисква от висшето училище:
1. в срок една година - доклад за изпълнението на препоръките, посочени в решението на акредитационния съвет, в рамките на този срок;
2. в срок три години - втори доклад за изпълнението на препоръките, посочени в решението на акредитационния съвет, в рамките на този срок;
3. в срок три години - доклад относно прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав.
(2) Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол разглежда докладите по ал. 1 и в края на тригодишния следакредитационен период определя експертна група, която да извърши на място проверка и да даде доклад за изпълнението на препоръките и прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав.
(3) Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол разглежда доклада на експертната група и при одобряването му съставя констативен протокол за резултатите от проверката. След съгласуване със заместник-председателя постоянната комисия внася в акредитационния съвет проект на решение.
(4) Акредитационният съвет разглежда проекта по ал. 3 и приема решение.

Чл. 64. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) При получена оценка от 4,00 до 4,99 при институционалната акредитация постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол след приемане на решението на акредитационния съвет изисква от висшето училище:
1. в срок 4 месеца програма от мерки за отстраняване на констатираните слабости в решението за акредитация, като одобрява програмата или я връща за доработване;
2. в срок 18 месеца изисква от висшето училище доклад за изпълнение на мерките в програмата по т. 1;
3. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) в срок 18 месеца изисква от висшето училище доклад относно прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол разглежда докладите по ал. 1, т. 2 и 3 и определя експертна група, която да провери на място изпълнението на мерките от програмата и прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав. Експертната група представя на постоянната комисия доклад за резултатите от проверката.
(3) Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол разглежда доклада на експертната група и при одобряването му съставя констативен протокол за резултатите от проверката.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) При констатирано неизпълнение на мерки от програмата относно изисквания за академичен състав и/или за материалната база, и/или за учебна документация на образователния процес, и/или на критерии по прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния състав постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол след съгласуване със заместник-председателя внася в акредитационния съвет предложение за отнемане акредитацията на висшето училище.
(5) Акредитационният съвет разглежда предложението по ал. 4 и приема решение.

Чл. 65. (1) При получен отказ за институционална акредитация постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол след приемане на решението на акредитационния съвет в срок два месеца изисква от висшето училище план за действие за отстраняване на слабостите, посочени в решението за отказ, като одобрява плана или го връща за доработване с мотивирани препоръки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Планът за действие е със срок 18 месеца, като висшето училище внася в агенцията доклади за изпълнението му след 12-ия, съответно след 18-ия, месец.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол разглежда докладите по ал. 2, като ги одобрява или не одобрява, и приема решение за определяне на експертна група, която да извърши проверка на място за резултатите от изпълнението на плана след 18-ия месец. Експертната група представя доклад на постоянната комисия за резултатите от проверката.
(4) Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол разглежда доклада на експертната група и при одобряването му съставя констативен протокол за резултатите от проверката.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) При констатирано неизпълнение на плана за действие постоянната комисия по следакредитационно наблюдение и контрол след съгласуване със заместник-председателя в акредитационния съвет внася проект на решение.
(6) Акредитационният съвет разглежда предложението по ал. 5 и приема решение.

Чл. 66. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 13.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) При постъпило в агенцията предложение от министъра на образованието и науката по чл. 10, ал. 2, т. 7 от Закона за висшето образование председателят на агенцията го насочва към постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол.
(2) Комисията разглежда предложението по ал. 1 и след извършването на проверка на място съставя констативен протокол, който се подписва и от длъжностните лица по чл. 12, ал. 11.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Въз основа на направените констатации по ал. 2, отразени в констативния протокол, постоянната комисия може да предложи на акредитационния съвет да приеме решение за отнемане на акредитация по чл. 9, ал. 1, т. 15.

Чл. 67. Акредитационният съвет се произнася по предложенията по чл. 64, ал. 4 и по чл. 66, ал. 3 в 3-месечен срок от постъпването им с решение, с което:
1. отнема акредитацията;
2. не приема предложението за отнемане на акредитацията.

Чл. 68. Решението на акредитационния съвет за отнемане на акредитацията съдържа:
1. мотиви за отнемането на акредитацията и препоръки, чието изпълнение от страна на висшето училище е задължително условие за откриване на нова процедура;
2. срок за предприемане на мерки за отстраняване на слабостите и за подобряване на качеството, след изтичането на който може да се поиска откриване на нова процедура, като този срок не може да бъде по-дълъг от 18 месеца.

Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 13.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Председателят на агенцията информира министъра на образованието и науката и висшето училище за решението на акредитационния съвет за отнемане на акредитацията. Приетото решение се вписва в регистъра на висшите училища по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква "а" от Закона за висшето образование.

Чл. 70. (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) Редът по тази глава се прилага и за следакредитационното наблюдение на получените акредитации по чл. 81, ал. 1, т. 2, букви "а" и "б" от Закона за висшето образование.

Глава пета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В АГЕНЦИЯТА


Чл. 71. Организацията на работата в агенцията се осъществява в съответствие с разпоредбите на правилника и с Инструкцията за организация на информационно-документационната дейност и архива в Националната агенция за оценяване и акредитация, утвърдена от председателя на агенцията по предложение на главния секретар.

Чл. 72. Структурните звена на агенцията осъществяват своите функции в съответствие с утвърдените с правилника функционални характеристики.

Чл. 73. Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в агенцията, изпълняват възложените им задачи въз основа на длъжностните характеристики, утвърдени от председателя на агенцията.

Чл. 74. (1) Документите, изпратени до агенцията от държавни органи, юридически или физически лица, се завеждат в канцеларията във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждането на документите във входящия регистър съответното длъжностно лице извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка, която се разпределя според адресата или съдържанието.
(3) Входящи и изходящи документи, издадени по електронен път, се оформят в съответствие с вътрешните правила за реда и формата за извършване и съхраняване на електронните документи.

Чл. 75. (1) Председателят на агенцията или главният секретар разпределя преписките с резолюция до съответните ръководители на структурни звена. Резолюцията съдържа указания, срок за изпълнение, дата и подпис.
(2) Ръководителите на звената възлагат с резолюция проверката и изпълнението на преписките на един или повече служители, като посочват изрично отговорния от тях.

Чл. 76. (1) Постъпващата документация по заявени процедури за оценяване и акредитация се съхранява текущо от секретарите на постоянните комисии до приключване на процедурата.
(2) След приключване на процедурата докладите на експертната група и на постоянната комисия се предават за съхраняване в архива на агенцията.

Чл. 77. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Председателят на агенцията осигурява условия за квалификация и преквалификация на служителите в агенцията в съответствие с годишния план за обучение на служителите в администрацията по чл. 35, ал. 5 от Закона за държавния служител.
(2) На задължително обучение подлежат постъпилите за първи път на държавна служба, както и назначените за първи път на ръководна длъжност държавни служители.
(3) Председателят на агенцията е длъжен да осигури обучението на лицата по ал. 2 в срок една година от встъпването им в длъжност.

Чл. 78. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите в агенцията се награждават с отличия със заповед на председателя на агенцията.
(2) Отличията на агенцията са:
1. грамота;
2. почетен знак.

Чл. 79. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) (1) Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) Работното време по ал. 1 е от 9,00 до 17,30 ч. с обедна почивка от 12,00 до 12,30 ч.
(3) За определени категории служители се допуска изпълнение на служебните задължения в работно време с променливи граници с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч. при спазване на условията по ал. 1.
(4) Критериите за определяне на служителите с работно време с променливи граници, както и условията и редът за изпълнението на техните задължения се уреждат с вътрешни правила.

Чл. 80. Пропускателният режим и другите специфични дейности, свързани с управлението на агенцията, се определят със заповед на председателя на агенцията.

Допълнителни разпоредби


§ 1. За допускане, откриване и извършване на процедури за акредитация на научни специалности, по които се провежда обучение за образователна и научна степен "доктор" в Българската академия на науките, в Националния център за аграрни науки, в националните центрове по проблемите на общественото здраве и в други научни организации, не се изисква институционална акредитация.

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) Процедурите за оценяване на проекти и за акредитация на институции и специалности, които са от системата на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, се съгласуват със съответния министър.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. (1) Постъпилите искания за акредитация по чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование до влизане в сила на правилника се разглеждат по реда на Закона за висшето образование и правилника и в съответствие с критериите, процедурите и документацията по § 76, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование.
(2) Откритите процедури за програмна акредитация по § 74, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование се приключват от органите по чл. 81, ал. 4 и 5 по реда, по който са открити.
(3) Откритите процедури по чл. 81, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 6 от Закона за висшето образование се продължават в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование и правилника и с критериите, процедурите и документацията, утвърдени по реда на § 76, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование.
(4) Акредитационният съвет определя реда и начина, по който продължава всяка конкретна процедура, съгласно ал. 1, 2 и 3 в съответствие с етапа, до който е достигнала.
(5) Разходите, които се заплащат от заявителя за продължаване на заварените процедури по ал. 4, се определят по решение на акредитационния съвет на базата на нормативи, утвърдени по реда на § 76, т. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование, като се вземе предвид неизразходваната част от средствата, внесени от висшите училища преди спирането на процедурите.

§ 4. Правилникът се приема на основание на чл. 9, ал. 3, т. 12 и във връзка с § 76, т. 1, буква "б" от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА


(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2005 Г.)
§ 10. Навсякъде думите "министърът на държавната администрация" и "министъра на държавната администрация" се заменят съответно с "министърът на държавната администрация и административната реформа" и "министъра на държавната администрация и административната реформа" в следните нормативни актове на Министерския съвет:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Правилника за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация, приет с Постановление № 25 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 19 от 2005 г.).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 25 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2005 Г.)
§ 77. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2005 г. с изключение на разпоредбата на § 52, т. 1, буква "а" относно чл. 4, ал. 5 и т. 7 относно чл. 22, т. 10, които влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 ОТ 2 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 08.07.2008 Г.)
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 13.03.2010 Г.)
§ 4. В Правилника за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация, приет с Постановление № 25 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2005 г.; изм., бр. 83 и 96 от 2005 г. и бр. 61 от 2008 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Навсякъде в правилника думите "министъра на образованието и науката" и "Министерството на образованието и науката" се заменят съответно с "министъра на образованието, младежта и науката" и "Министерството на образованието, младежта и науката".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 9. Постановлението влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 8, който влиза в сила от деня на обнародването.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 ОТ 23 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.07.2010 Г.)
§ 29. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 28.12.2012 Г.)
§ 45. Откритите и неприключени процедури за следакредитационно наблюдение и контрол на висшите училища, получили институционална и програмна акредитация преди влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 61 от 2011 г.), се провеждат по досегашния ред.

§ 46. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)
§ 70. В Правилника за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация, приет с Постановление № 25 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 83 и 96 от 2005 г.,
бр. 61 от 2008 г., бр. 12 и 58 от 2010 г. и бр. 22 и 103 от 2012 г.), навсякъде думите "образованието, младежта и науката" се заменят с "образованието и науката".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.

Приложение към чл. 3, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 61 от 2008 г., в сила от 08.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 13.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.)
Численост на персонала на Националната агенция за оценяване и акредитация - 30 щатни бройки
 
Председател и акредитационен съвет 11
Главен секретар 1
Обща администрация 4
в т.ч.:  
дирекция "Административно, финансово, правно-нормативно и информационно обслужване" 4
Специализирана администрация 14
в т.ч.:  
дирекция "Оценяване, акредитация и следакредитационно наблюдение и контрол" 14
председатели на постоянни комисии по области на висшето образование 8
Председател на Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол 1