Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 21 Май 2024

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Информацията е предоставена от ciela.net
 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

В сила от 01.01.2005 г.
Приет с ПМС № 343 от 17.12.2004 г.

Обн. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005г., изм. ДВ. бр.63 от 2 Август 2005г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.1 от 5 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.84 от 19 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.85 от 23 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.14 от 12 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.38 от 17 Май 2011г., изм. ДВ. бр.41 от 31 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 9 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 4 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г., изм. ДВ. бр.26 от 1 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 3 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 27 Април 2018г., изм. ДВ. бр.50 от 15 Юни 2018г., изм. ДВ. бр.52 от 22 Юни 2018г.

Глава първа.
ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ДАННИ ЗА ХОРАТА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ


Чл. 1. (1) Агенцията за хората с увреждания създава, води и поддържа информационна база данни по чл. 9 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
(2) Данните по ал. 1 се използват за проследяване на броя и за анализ на социално-икономическия статус на хората с увреждания, за планиране на дейности и мерки, свързани със задоволяване на потребности от образование, медицинска и социална рехабилитация и интеграция.
(3) За водене и поддържане на информационната база данни Агенцията за хората с увреждания събира два пъти годишно информация за:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) освидетелстваните лица с трайни увреждания от Националния център по обществено здраве и анализи, Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) и териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК);
2. лицата с трайни увреждания, получаващи обезщетения, помощи и пенсии за инвалидност от Националния осигурителен институт;
3. (доп. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) социално-икономическия статус на лицата с трайни увреждания от Националния статистически институт и от Националната агенция за приходите;
4. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) децата с вид и степен на увреждане от Държавната агенция за закрила на детето.
(4) Информацията по ал. 3 се предоставя от задължените органи и институции в 30-дневен срок от поискването ? от Агенцията за хората с увреждания.
(5) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.)
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г.) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания определя със заповед длъжностните лица, които водят и съхраняват информационната база данни.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г.) Базата данни се поддържа на електронен носител.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г.) Всяка промяна на данните подлежи на вписване и допуснатите явни фактически грешки се поправят служебно.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г.) Отбелязването и заличаването на данните се извършват по начин, който не засяга целостта на информацията за вписаните вече обстоятелства.
(10) (Предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г.) В случаите по ал. 8 и 9 длъжностното лице, поддържащо базата данни, посочва основанието и датата на извършеното действие.

Глава втора.
РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ОТМ. - ДВ, БР. 55 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 04.07.2014 Г.)


Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.)


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.)


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.)


Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.)


Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.)

Глава трета.
ОЦЕНЯВАНЕ НА УВРЕЖДАНЕТО И НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ

Раздел I.
Състав и дейност на консултативните комисии


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Консултативната комисия по чл. 13, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания е постоянно действаща и се състои от председател, секретар и най-малко шестима членове.
(2) Председателят и секретарят на комисията се определят от директора на дирекция "Социално подпомагане" със заповедта по чл. 13, ал. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) При необходимост към дирекция "Социално подпомагане" може да се създават повече от една консултативна комисия.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Заседанията на комисията по чл. 7, ал. 1 се свикват най-малко веднъж месечно от председателя на комисията и са редовни, ако на тях присъстват не по-малко от 1/2 от състава на комисията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) При системно отсъствие на член от заседанията на комисията директорът на дирекция "Социално подпомагане" може да го замени или да поиска от съответния орган по чл. 13, ал. 3, т. 2 - 6 от Закона за интеграция на хората с увреждания да определи друго лице за член на комисията.
(3) Всяко заседание се провежда съгласно утвърден от председателя дневен ред, който се изпраща заедно с необходимите материали до членовете на комисията не по-късно от 3 дни преди заседанието.
(4) По решение на всички присъстващи на заседанието лица от състава на комисията дневният ред може да бъде допълван или изменян при необходимост.
(5) По предложение на председателя или на членове от състава на комисията за участие в заседанията ? могат да бъдат поканени и други лица в качеството им на експерти и/или представители на неправителствени организации.
(6) Всяко лице с трайно увреждане и/или негов упълномощен представител има право да присъства на заседанието, на което се извършва неговата социална оценка.


Чл. 9. Секретарят на комисията:
1. подготвя проект на дневен ред за заседанията на комисията и го представя на председателя за утвърждаване;
2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) изпраща дневния ред заедно с необходимите материали до членовете на комисията не по-късно от 3 дни преди заседанието;
3. води протокол за всяко заседание на комисията;
4. осигурява при необходимост на членовете на комисията допълнителни материали за подпомагане на дейността ?;
5. (нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) уведомява лицата с трайни увреждания не по-късно от 3 дни преди датата на провеждане на заседанието, на което ще се разглеждат техните заявления.


Чл. 10. (1) За всяко заседание се води протокол, който се подписва от председателя, от присъствалите членове и от секретаря.
(2) Протоколът задължително съдържа кратки мотиви за всяка извършена социална оценка.

Раздел II.
Социална оценка


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г., доп. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Лицата по чл. 12, ал. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания подават заявление-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, за извършване на социална оценка и отпускане на месечна добавка за социална интеграция до директора на дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) В срок 20 дни от подаването на заявление-декларацията социален работник от дирекция "Социално подпомагане" изготвя социален доклад по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Социалният доклад по ал. 2 се изготвя от социален работник от отдел "Закрила на детето" в дирекция "Социално подпомагане" при подадено заявление-декларация за извършване на социална оценка на дете с увреждане.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., доп. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Социалните работници по ал. 2 и 3 извършват посещение на лицето с увреждане, за което е подадено заявление-декларация за извършване на социална оценка и отпускане на месечна добавка за социална интеграция, с цел установяване на обстоятелства от социален, семеен, битов и здравен характер, свързани с възможността за интеграция на лицето.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Председателят на комисията представя пред членовете ? включените за разглеждане в дневния ред заявления-декларации и изготвените към тях социални доклади.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Комисията установява:
1. потребностите и възможностите за рехабилитация;
2. възможностите за обучение;
3. възможностите за трудова заетост и професионална реализация;
4. потребностите от социални услуги;
5. възможностите за социално включване.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) По всяко постъпило заявление-декларация в срок до края на месеца, следващ месеца на подаването, се изготвя социална оценка по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, която се подписва от всички присъстващи членове на комисията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Въз основа на социалната оценка може да се изготвя индивидуален план за интеграция на лицето, свързан с обстоятелствата по чл. 12, ал. 2, според вида и степента на увреждане и заявените потребности в заявление-декларацията за изготвяне на социална оценка.
(3) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) При изготвянето на социалната оценка се взема предвид оценката, потвърдена от директора на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, по чл. 16, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Комисията може да прави предложение до директора на дирекция "Социално подпомагане" за:
1. отпускане на месечна добавка по чл. 42, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания според вида и степента на увреждане и индивидуалните потребности на лицето с увреждане;
2. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.)
3. отпускане на финансова подкрепа по чл. 41а от Закона за интеграция на хората с увреждания според вида и степента на увреждане и индивидуалните потребности на лицето с увреждане.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Социалната оценка се изготвя в 2 екземпляра - за лицето, подало заявление-декларацията, и за дирекция "Социално подпомагане".
(6) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Социалната оценка и заповедта за отпускане или за отказ за отпускане на месечна добавка за социална интеграция се връчват на лицето в 7-дневен срок от издаването на заповедта.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Социалната оценка се издава за срока, посочен в експертното решение за определяне процента на трайно намалената работоспособност или вида и степента на увреждане.
(2) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Лицата с определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и лицата с намалена работоспособност, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват правата си по правилника пожизнено независимо от определения в експертното решение срок.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г.) Срокът на действие на социална оценка, издадена въз основа на пожизнено експертно решение, е 5 години от датата на издаването ?.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Нова социална оценка може да бъде извършена преди изтичането на срока на предходната оценка по желание на лицата по чл. 12, ал. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания при:
1. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) издаване на ново експертно решение от ТЕЛК/НЕЛК преди изтичането на срока на действащото решение;
2. промяна в потребностите на лицето;
3. промяна във възможностите за интеграция на лицето.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 19.10.2007 г.) Протоколите и материалите от заседанията на комисията, както и социалните оценки се съхраняват за срок 10 години в дирекция "Социално подпомагане", след което документите подлежат на експертиза и след утвърждаването на резултатите от нея се пристъпва към предаването им в Националния архивен фонд.

Глава четвърта.
ТРУДОВА ЗАЕТОСТ


Чл. 16. (1) Агенцията за хората с увреждания предоставя информация за възможностите за финансиране по проекти и програми по Закона за интеграция на хората с увреждания на:
1. хората с увреждания;
2. работодателите/органите по назначаване;
3. специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.
(2) Информацията по ал. 1 съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) условията, при които се финансират проекти на работодатели/органи по назначаване за осигуряване на достъп до работното място на хора с трайни увреждания;
2. условията за финансиране на проекти по програми, стимулиращи трудовата заетост и самостоятелната стопанска дейност на хората с увреждания;
3. условията за отпускане на средства по целеви проекти и програми за специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) (1) Министърът на труда и социалната политика утвърждава методика за отпускане на средства за финансиране на проекти по чл. 25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания по предложение на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.
(2) Методиката по ал. 1 съдържа:
1. специфични условия за кандидатстване;
2. критерии за оценяване и класиране на постъпилите проекти;
3. механизъм за разпределяне на средствата;
4. механизъм за финансиране.
(3) Работодателят, съответно органът по назначаване може да кандидатства за ползване на средства по ал. 1, ако отговаря на следните общи условия:
1. да е регистриран по действащото законодателство;
2. да няма изискуеми публични задължения;
3. да не е получавал държавни помощи независимо от формата и източника им на обща стойност, която не превишава левовата равностойност на 200 000 евро, определени по официалния валутен курс на лева към еврото, през последните 3 години; този праг се прилага независимо от това, дали помощта се финансира изцяло или частично с ресурси на Европейската общност;
4. да не е получавал финансови средства от други източници за същата цел.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Обстоятелствата по ал. 3, т. 2 - 4 се доказват с писмена декларация.
(5) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания със заповед открива конкурсната процедура за кандидатстване с проекти и определя състава на комисията за оценка и класиране на постъпилите проекти.
(6) Допуснатите и недопуснатите за оценка проекти се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания в срок до 14 дни след изтичане на срока за кандидатстване.
(7) За всяко заседание на комисията по ал. 5 се изготвя протокол, който се подписва от председателя и членовете ?.
(8) Комисията предлага за утвърждаване от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания класирането на допуснатите проекти.
(9) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания със заповед утвърждава окончателното класиране на допуснатите проекти.
(10) Заповедите по ал. 6 и 9 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението им.
(11) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания сключва с работодателя, съответно с органа по назначаване с класирани и одобрени за финансиране проекти договори, въз основа на които се отпускат финансовите средства.
(12) За срока по чл. 25, ал. 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания работодателят, съответно органът по назначаването, може да наема на работа последователно повече от едно лице със същия вид увреждане, за което е изградена подходяща работна среда, съгласно финансирания проект.
(13) Агенцията за хората с увреждания осъществява наблюдение и контрол по изпълнението на проектите по ал. 11.


Чл. 18. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Всеки работодател, ползващ преференцията по чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, внася ежемесечно в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по реда и в сроковете по Кодекса за социално осигуряване пълния размер на дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, задължителното здравно осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване за наетите хора с увреждания.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Петдесет на сто от внесените задължителни осигурителни вноски по чл. 40, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания се възстановяват на работодателите - специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на хората с увреждания и в национално представителните организации за хората с увреждания, разходват се и се отчитат по ред, определен от министъра на труда и социалната политика, съгласуван с министъра на финансите.
(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Тридесет на сто от внесените задължителни осигурителни вноски по чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания се възстановяват на работодателя, разходват се и се отчитат по ред, определен от министъра на труда и социалната политика, съгласуван с министъра на финансите.
(4) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) В случаите, когато средствата по ал. 2 и 3 се използват от работодателя по ал. 1 за рехабилитация и социална интеграция на наетите хора с трайни увреждания, тези средства се считат за допустима държавна помощ със социален характер.


Чл. 19. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) (1) Министърът на труда и социалната политика утвърждава методика за финансиране на проекти по програмите, стимулиращи трудовата заетост и самостоятелната стопанска дейност на хората с увреждания, по предложение на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.
(2) Методиката по ал. 1 съдържа реда, специфичните условия за кандидатстване, критериите за оценяване и класиране на постъпилите проекти и механизма за финансиране.
(3) Хората с увреждания могат да кандидатстват за ползване на средства по ал. 1, ако отговарят на следните общи условия:
1. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) да не ползват преференции по чл. 49 от Закона за насърчаване на заетостта;
2. да нямат изискуеми публични задължения;
3. (нова - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) да не са получавали финансови средства от други законоустановени източници за същата цел.
(4) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Обстоятелствата по ал. 3, т. 1 - 3 се доказват с писмена декларация.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания със заповед открива конкурсната процедура за кандидатстване с проекти и определя състава на комисията за оценка и класиране на постъпилите проекти.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Допуснатите и недопуснатите за оценка проекти се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания в срок до 14 дни след изтичане на срока за кандидатстване.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) За всяко заседание на комисията по ал. 5 се изготвя протокол, който се подписва от председателя и членовете ?.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Комисията предлага за утвърждаване от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания класирането на допуснатите проекти.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания със заповед утвърждава окончателното класиране на допуснатите проекти.
(10) (Предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Заповедите по ал. 6 и 9 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението им.
(11) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания сключва с лицата с класирани и одобрени за финансиране проекти договори, въз основа на които се отпускат финансовите средства.
(12) (Предишна ал. 11, изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Агенцията за хората с увреждания осъществява наблюдение и контрол по изпълнението на проектите по ал. 11.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) (1) Министърът на труда и социалната политика утвърждава методика за отпускане на средства за финансиране на целеви проекти и програми по чл. 28, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания по предложение на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.
(2) Методиката по ал. 1 съдържа:
1. специфични условия за кандидатстване;
2. критерии за оценяване и класиране на постъпилите проекти;
3. механизъм за разпределяне на средствата;
4. механизъм за финансиране.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания могат да кандидатстват за ползване на средства по ал. 1, ако отговарят на следните общи условия:
1. да са вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
2. да нямат изискуеми публични задължения;
3. да не са получавали държавни помощи независимо от формата и източника им на обща стойност, която не превишава левовата равностойност на 200 000 евро, определени по официалния валутен курс на лева към еврото, през последните 3 години; този праг се прилага независимо от това, дали помощта се финансира изцяло или частично с ресурси на Европейската общност;
4. (нова - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) да не са получавали финансови средства от други законоустановени източници за същата цел.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Обстоятелствата по ал. 3, т. 2 - 4 се доказват с писмена декларация.
(5) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания със заповед открива конкурсната процедура за кандидатстване с проекти и определя състава на комисията за оценка и класиране на постъпилите проекти.
(6) Допуснатите и недопуснатите за оценка проекти се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания в срок до 14 дни след изтичане на срока за кандидатстване.
(7) За всяко заседание на комисията по ал. 5 се изготвя протокол, който се подписва от членовете ?.
(8) Комисията предлага за утвърждаване от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания класирането на допуснатите проекти.
(9) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания със заповед утвърждава окончателното класиране на допуснатите проекти.
(10) Заповедите по ал. 6 и 9 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението им.
(11) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания сключва с органите на управление на специализираните предприятия или кооперации с класирани и одобрени за финансиране проекти договори, въз основа на които се отпускат финансовите средства.
(12) Агенцията за хората с увреждания осъществява наблюдение и контрол по изпълнението на проектите по ал. 11.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) (1) Работодателите са длъжни ежегодно до 14 февруари в териториалните поделения на Агенцията по заетостта писмено:
1. да обявят броя на определените работни места по чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
2. да обявят броя на заетите работни места по т. 1 от лица с трайни увреждания;
3. да заявят броя на работните места по т. 1 чрез заявка за свободни работни места.
(2) Териториалните поделения на Агенцията по заетостта представят справка по образец съгласно приложения № 11 и 12 в Агенцията за хората с увреждания, съдържаща информация относно:
1. броя на заявените от работодателя свободни работни места по чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
2. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) броя на заетите работни места от определените по т. 1;
3. броя на назначените хора с трайни увреждания по т. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Информацията по ал. 2 се предоставя в едномесечен срок от постъпването ?.
(4) Работодателите са длъжни да уведомят териториалните поделения на Агенцията по заетостта, на чиято територия извършват дейност, при промяна на обстоятелствата по ал. 1.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Ежегодно до 31 август на текущата година национално представителните организации на и за хората с увреждания и организациите на работодателите на хора с увреждания могат да подават пред министерствата потребители и другите възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки предложения за следващата година, съдържащи видовете произвеждани стоки и услуги и капацитетните възможности в специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.
(2) Министерствата потребители и другите възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки в едномесечен срок от изтичането на срока по ал. 1 представят получените при тях предложения в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.
(3) Националният съвет за интеграция на хората с увреждания представя на Министерския съвет становище за актуализация на списъка на стоки и услуги за възлагането им чрез обществени поръчки на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Дирекциите "Бюро по труда" със съдействието на дирекциите "Социално подпомагане" насочват лицата, завършили социално учебно-професионален център и регистрирани в дирекциите "Бюро по труда", към подходящи свободни работни места.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Дирекциите "Бюро по труда" насочват лицата, завършили социално учебно-професионален център, към свободни работни места, които отговарят на индивидуалния план за интеграция по чл. 12 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Глава пета.
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ЗАЩИТА

Раздел I.
Месечна добавка за социална интеграция


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст ползват правото на месечна добавка за социална интеграция според индивидуалните им потребности съобразно вида и степента на увреждането и степента на трайно намалена работоспособност и въз основа на извършената социална оценка по реда на глава трета.
(2) (Отм. с Решение № 1455 от 31.01.2018 г. на ВАС - ДВ, бр. 52 от 2018 г., в сила от 22.06.2018 г.)

Чл. 25. (Отм. с Решение № 1455 от 31.01.2018 г. на ВАС - ДВ, бр. 52 от 2018 г., в сила от 22.06.2018 г.)

Чл. 26. (Отм. с Решение № 1455 от 31.01.2018 г. на ВАС - ДВ, бр. 52 от 2018 г., в сила от 22.06.2018 г.)


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., отменена като незаконосъобразна с Решение № 7623 от 10.07.2006 г. на ВАС в частта относно израза "71 и над 71 на сто" - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 18.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Месечна добавка за обучение в размер 20 на сто от гарантирания минимален доход се предоставя на лица с трайно намалена работоспособност или с определени вид и степен на увреждане, които имат потребност от придобиване на допълнителни знания и умения, чрез различни форми на обучение извън заложените в системата на общообразователната подготовка.
(2) Добавката по ал. 1 не може да се ползва от:
1. лицата, които се обучават в специални училища;
2. лицата, включени в обучение по реда на Закона за насърчаване на заетостта.
(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г., отм. с Решение № 7271 от 01.06.2018 г. на ВАС - ДВ, бр. 50 от 2018 г., в сила от 15.06.2018 г.)

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г., отм. с Решение № 10749 от 15.10.2015 г. на ВАС в частта, " в обекти, отговарящи на стандартите по Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина" (обн., ДВ, бр. 85 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г. и бр. 67 и 92 от 2010 г.) " - ДВ, бр. 26 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Добавката по чл. 42, ал. 2, т. 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания се изплаща при извършено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги. Разходооправдателният документ за извършеното балнеолечение и/или рехабилитационни услуги се представя в двумесечен срок от крайната дата на ползването им в дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес.
(2) Добавката е в размер до трикратния размер на гарантирания минимален доход, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Добавката се ползва, когато за същия период услугите по ал. 1 не са получавани на друго правно основание.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., отменена като незаконосъобразна с Решение № 7623 от 10.07.2006 г. на ВАС в частта относно израза "71 и над 71 на сто" - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 18.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г.) Месечната добавка за диетично хранене и лекарствени продукти е в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход.


Чл. 30. (Отменена като незаконосъобразна с Решение № 7623 от 10.07.2006 г. на ВАС в частта относно израза "71 и над 71 на сто" - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 18.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г.) Месечната добавка за достъпна информация е в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход.


Чл. 31. (1) (Отменена като незаконосъобразна с Решение № 7623 от 10.07.2006 г. на ВАС в частта относно израза "71 и над 71 на сто" - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 18.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Месечна добавка за задоволяване на основни жизнени потребности - наем за общинско жилище, се предоставя на самотни лица с трайни увреждания с трайно намалена работоспособност или с определени вид и степен на увреждане, ако настанителната заповед е на тяхно име.
(2) Добавката по ал. 1 се изплаща след представяне на разходооправдателен документ и е в размер на нормативно определения наем по реда на Закона за общинската собственост.
(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) При необходимост разходооправдателният документ може да се изисква по служебен път от общинската администрация.

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) Месечната добавка за социална интеграция се отпуска въз основа на заявление-декларация, подадено на основание чл. 11, ал. 1, социалната оценка и изготвеното предложение от комисията по чл. 13, ал. 1 и 4.
(2) Към заявление-декларацията се прилагат:
1. копие от влязло в сила експертно решение на ТЕЛК или експертно решение на НЕЛК;
2. документ, удостоверяващ продължителността на обучението в случаите по чл. 27;
3. разходооправдателен документ за проведено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги в случаите по чл. 28;
4. копие от настанителна заповед или договор за наем и разходооправдателен документ за платен наем в случаите по чл. 31.
(3) Документът по ал. 2, т. 2 се прилага:
1. към заявление-декларацията по чл. 11, ал. 1, когато обучението е започнало преди или в месеца на подаването му;
2. през месеца на започване на обучението в случаите, когато то ще се провежда след осигуряване на правото на месечна добавка по чл. 27.
(4) Документът по ал. 2, т. 3 се представя в срок до два месеца от крайната дата на реализираното балнеолечение и/или рехабилитационни услуги.
(5) В случаите по ал. 3, т. 2 и ал. 4 документите се представят в дирекция "Социално подпомагане", без да е необходимо подаване на ново заявление-декларация.
(6) При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи.

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) В срок до десет дни от изготвянето на социалната оценка и предложението от комисията по чл. 13, ал. 1 и 4 социален работник изготвя предложение до директора на дирекция "Социално подпомагане" за отпускане или за отказ за отпускане на добавка за социална интеграция.
(2) В 7-дневен срок от изготвянето на предложението по ал. 1 директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или за отказ за отпускане на добавка за социална интеграция.
(3) Отказът за отпускане на добавка за социална интеграция задължително се мотивира.
(4) Месечната добавка за социална интеграция се отпуска от 1-во число на месеца, в който са изготвени социалната оценка и предложението по чл. 13, ал. 1 и 4, и се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който се отпуска, в рамките на бюджетната година, с изключение на добавката, отпусната през месец декември, която се изплаща най-късно до 31 януари на следващата година.
(5) В случаите по чл. 32, ал. 3, т. 2 и ал. 4 директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане на месечна добавка за социална интеграция по чл. 27 и/или чл. 28.
(6) Изплащането на добавката може да се извършва по касов и безкасов път.

Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Месечната добавка за социална интеграция се изменя, спира, възобновява и прекратява със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" или на упълномощено от него длъжностно лице от 1-во число на месеца, следващ промяната в обстоятелствата.
(2) Добавката по ал. 1 се прекратява при:
1. извършване на нова социална оценка и липса на предложение за отпускане на месечна добавка за социална интеграция;
2. промяна в обстоятелствата, при които е отпусната.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.)


Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.)


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.)


Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., доп. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) В случаите на преосвидетелстване на лица с трайни увреждания месечната добавка се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е прекратена, въз основа на новата социална оценка, при условие че няма промяна в датата на инвалидизиране и промяна в степента на трайно намалена работоспособност или вида и степента на увреждане, ако заявление-декларацията по чл. 11, ал. 1 е подадено в двумесечен срок от издаването на новото експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Преосвидетелстваните лица с трайни увреждания, подали заявление-декларация по чл. 11, ал. 1 след изтичане на срока по ал. 1, придобиват право на месечна добавка по реда на чл. 33, ал. 4.


Чл. 38. Дирекциите "Социално подпомагане" водят задължителна документация за отпуснатите месечни добавки за социална интеграция, чийто срок за съхраняване е 10 години считано от месеца на прекратяването им.

Раздел II.
Целеви помощи за социална интеграция


Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Хората с увреждания имат право на целева помощ за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.


Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, за които лицата ползват целева помощ, са посочени в приложение № 7.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Министърът на труда и социалната политика съгласувано с министъра на финансите и министъра на икономиката определя и актуализира със заповед пределни размери (лимити) на помощите за изработване, покупка или ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Целева помощ по чл. 39 се отпуска за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия само от лица, вписани в регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, с изключение на помощта, отпускана по т. 4, буква "е" от приложение № 7 към чл. 40, ал. 1.

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) Целева помощ за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия и за допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, подадено до дирекция "Социално подпомагане" по настоящия му адрес от:
1. лицето с увреждане, от негов законен представител или от упълномощено от него лице;
2. законните представители или семействата на роднини или близки, или приемните семейства, при които са настанени деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето - за лицата под 18-годишна възраст;
3. директорите на специализираните институции или социалните услуги - резидентен тип, в които са настанени деца с увреждания.
(2) Към заявлението-декларация по ал. 1 се прилагат необходимите документи, посочени в приложение № 7 към чл. 40, ал. 1, както и:
1. проформа фактура - само за изделията, изработвани по поръчка, и за целевите помощи, отпускани за ремонт;
2. документ от осигурителя, удостоверяващ видовете осигурителни рискове, за които за лицето се внасят или са дължими осигурителни вноски - само за осигурените лица в трудоспособна възраст;
3. протокол от производител, вписан в регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, с който се определят специфичните проектни характеристики съгласно заданието за изработване на изделието - само за изделията, изработвани по поръчка.
(3) Директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице в срок 10 дни след подаването на заявление-декларация издава заповед, с която отпуска или отказва отпускането на помощта по ал. 1.
(4) Заповедта за отпускане на помощта по ал. 1 се издава в три екземпляра за всяко помощно средство, приспособление, съоръжение и медицинско изделие поотделно, а за отказ за отпускане - в два екземпляра.
(5) Заповедта за отпускане или за отказ за отпускане се съобщава писмено на лицето, подало заявление-декларацията, в 7-дневен срок от издаването ?.
(6) Заповедта за отказ за отпускане на помощта по ал. 1 задължително се мотивира.
(7) Два екземпляра от заповедта за отпускане на помощта по ал. 4 се предоставят на лицата по ал. 1 заедно с екземпляр на приемно-предавателния протокол по образец съгласно приложение № 14 към чл. 43а, ал. 4, т. 3.
(8) Заповедта по ал. 3 може да се обжалва пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването спира изпълнението, като не се допуска предварително изпълнение.
(9) Целевата помощ за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия се реализира в 3-месечен срок от датата на съобщаването на заповедта по ал. 3.
(10) В случаите на нереализирана целева помощ, но не по-късно от 6 месеца от издаването на медицинския документ, лицата подават ново заявление-декларация съгласно ал. 1, към което се прилагат двата екземпляра от заповедта по ал. 4.
(11) Заповедите за отпускане на целеви помощи за медицински изделия по т. 1, 2, 3а, 3б, 4, 6 и 7 от приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 след изтичането на експлоатационния срок се издават въз основа на първоначалните медицински документи, удостоверяващи нуждата от тях.
(12) Лицата, получили помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, имат право на допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната, когато тези помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия не могат да се изработят, закупят или ремонтират по настоящ адрес и тяхното присъствие е необходимо.
(13) За получаване на допълнителната парична помощ по ал. 12 към подаденото заявление-декларация по ал. 1 в срок до един месец от получаването на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия лицето представя в дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес:
1. билет за използваното превозно средство - влак втора класа или автобус, съгласно изискванията на чл. 39, ал. 2 от Закона за автомобилните превози;
2. документ от лицето, което изработва, предоставя или извършва ремонт на помощните средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия, потвърждаващ, че лицето се е явило за вземане на мярка, проба или за получаване на готовото помощно средство, приспособление, съоръжение и/или медицинско изделие.
(14) Директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице в срок до 5 дни от представянето на документите по ал. 13 издава мотивирана заповед за отпускане или за отказ за отпускане на помощта.
(15) Допълнителна парична помощ по ал. 12 получават и придружителите на децата до 18 години.
(16) Лицата, които ползват личен превоз, получават допълнителна парична помощ по ал. 12 в размерите на билет за влак втора класа или автобус срещу представен документ по ал. 13, т. 2.
(17) Допълнителната парична помощ за пътни разходи в страната се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца на съобщаване на заповедта по ал. 14, в рамките на бюджетната година с изключение на помощта за декември, която се изплаща най-късно до 31 януари на следващата година.
(18) Целева помощ за покупка на изделие по т. 4, буква "е" от приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 се изплаща на правоимащото лице след представяне на оригинална фактура и касов бон/платежен документ.
(19) Целевата помощ по ал. 18 се изплаща до края на месеца, следващ месеца на представяне на разходооправдателните документи, в рамките на бюджетната година с изключение на помощта за декември, която се изплаща до 31 януари на следващата година.

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 01.06.2011 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Допълнителната парична помощ по чл. 42, ал. 12 и целевата помощ по чл. 42, ал. 18 се изплащат на правоимащите лица по касов или безкасов път от дирекция "Социално подпомагане".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Лицата с увреждания имат право на целева помощ в размер до лимитите по чл. 40, ал. 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Лицата, които са купили помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия във връзка с прекарано заболяване или претърпяна злополука в чужбина, както и лицата, получили от Министерството на здравеопазването разрешение за лечение в чужбина, имат право на парична компенсация в размера на лимитите по чл. 40, ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Паричната компенсация по ал. 3 се предоставя срещу платежен документ за закупеното помощно средство, приспособление, съоръжение и медицинско изделие, придружен с легализиран превод на български език, след подадено заявление-декларация по чл. 42, ал. 1.


Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 01.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) Лицето с увреждане, негов законен представител или упълномощено от него лице получава помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия след представяне на екземпляр от заповедта за отпускане на целевата помощ на избрано от него лице, вписано в регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
(2) Разходите за отпуснатите целеви помощи за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия на лицата с увреждания са за сметка на Агенцията за социално подпомагане.
(3) Средствата за реализираните целеви помощи в размер до лимитите по чл. 40, ал. 2 се превеждат от дирекция "Социално подпомагане" по сметките на лицето, вписано в регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, което ги е предоставило.
(4) Средствата за предоставените на лицата помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия или за техния ремонт се превеждат въз основа на представено от лицето, вписано в регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, искане в дирекция "Социално подпомагане", към което се прилагат:
1. първичен счетоводен документ съгласно Закона за счетоводството или фактура съгласно Закона за данък върху добавената стойност;
2. заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" за отпускане на целевата помощ - оригинал;
3. приемно-предавателен протокол по образец съгласно приложение № 14, подписан от представител на лицето, вписано в регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, и от правоимащото лице или негов представител, с което последното се съгласява с предоставеното помощно средство, приспособление, съоръжение и медицинско изделие и декларира, че го е получило;
4. документ, издаден от производителя на медицинското изделие, който съдържа специфичните му характеристики съгласно заданието - само за изделията, изработвани по поръчка.
(5) Лицето, вписано в регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, представя искането по ал. 4 в дирекция "Социално подпомагане", която е издала заповедта за отпускане на целевата помощ, в срок до 5-о число на месеца, следващ месеца на предоставяне на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.
(6) В срок до 25-о число на месеца на представяне на искането по ал. 4 дирекция "Социално подпомагане" превежда на лицето, вписано в регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, дължимите суми за предоставените на лицата помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия през предходния месец.

Чл. 43б. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 01.06.2011 г.) Лицата, неизползвали целевата помощ по предназначение, възстановяват пълния размер на помощта.


Чл. 44. Дирекциите "Социално подпомагане" водят следната задължителна документация:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 01.06.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) досие на лицата, подали заявление за целева помощ, съдържащо: заявление, медицинските документи, екземпляр от издадената заповед, копие от фактурата, касовата бележка/платежен документ и екземпляр от приемо-предавателен протокол за получаване;
2. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) картотека-извлечения от регистъра на лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.


Чл. 45. (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Помощните средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия, получени по реда на правилника, не могат да бъдат заменяни, продавани или дарявани в рамките на експлоатационния срок.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) При преустановяване ползването на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия те се връщат в дирекция "Социално подпомагане" с изключение на изработените по поръчка.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Върнатите помощни средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия могат да се предоставят на нуждаещи се лица или на здравни и социални институции.


Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2007 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 01.06.2011 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 01.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) За осъществяване на дейността по чл. 43а, ал. 1 Агенцията за социално подпомагане ползва информацията от регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, воден от Агенцията за хората с увреждания, който е публичен и се поддържа в електронен вид.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 01.06.2011 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Контролът по спазване на критериите и изискванията за предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, предназначени за хората с увреждания, предвидени в наредбата по чл. 35а, ал. 9 от Закона за интеграция на хората с увреждания, се осъществява съвместно или поотделно от Агенцията за хората с увреждания и Агенцията за социално подпомагане.


Чл. 47а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., отм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.)


Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право на целева помощ за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство в размер 1200 лв., ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от трикратния размер на гарантирания минимален доход.
(2) Хората с трайни увреждания получават целевата помощ по ал. 1, ако отговарят и на следните допълнителни условия:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) да имат определена от ТЕЛК/НЕЛК над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
2. да са работещи или учащи се;
3. да не са ползвали финансови облекчения за внос на лично моторно превозно средство.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Целевата помощ се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, подадено от правоимащото лице до дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес, а за лицата под 18-годишна възраст - от техните законни представители или семействата на роднини или близки или приемни семейства, при които са настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Към заявление-декларацията по ал. 3 се прилагат следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) копие от свидетелство за регистрация на личното моторно превозно средство или фактура за извършено приспособяване;
2. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
3. документи, удостоверяващи брутните доходи на семейството;
4. лична карта (за справка).
(5) При необходимост дирекция "Социално подпомагане" може да изисква и други документи.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице в срок 10 дни след подаване на заявление-декларацията издава заповед, с която отпуска или отказва помощта по ал. 1. Помощта се изплаща през месеца, следващ месеца на издаване на заповедта.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Заповедта за отпускане или за отказ се съобщава писмено на лицето, подало заявлението, в 7-дневен срок от издаването ?.
(8) Заповедта за отказ за отпускане на помощта по ал. 1 задължително се мотивира.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Заповедта по ал. 8 се обжалва пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването спира изпълнението, като не се допуска предварително изпълнение.
(10) Помощта по ал. 1 може да се ползва повторно след изтичането на 5-годишен срок от предишното ? получаване.


Чл. 49. Хората с трайни увреждания имат право на финансови облекчения при внос на лично моторно превозно средство по ред, определен от Министерския съвет.


Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Хората с трайни увреждания с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, имат право на еднократна целева помощ в размер до 600 лв. за преустройство на жилище, ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от двукратния размер на гарантирания минимален доход.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) За получаване на целевата помощ по ал. 1 се подава в дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес заявление-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, към която се прилагат следните документи:
1. фактура за стойността на ремонта по видове разходи и фискален бон;
2. документ, съдържащ данни за доход на член от семейството през последните 12 месеца;
3. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
4. лична карта (за справка).
(3) Социален работник от дирекция "Социално подпомагане" извършва оглед и удостоверява със социална анкета, че преустройството е извършено с цел осигуряване свободно придвижване на човека с увреждане.
(4) Целевата помощ по ал. 1 се отпуска по предложение на социалния работник.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице в срок 20 дни след подаване на заявление-декларацията издава заповед, с която отпуска или отказва помощта по ал. 1. Помощта се изплаща през месеца, следващ месеца на издаване на заповедта.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Заповедта за отпускане или за отказ се съобщава писмено на лицето, подало заявлението, в 7-дневен срок от издаването ?.
(7) Заповедта за отказ за отпускане на помощта по ал. 1 задължително се мотивира.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Заповедта по ал. 7 се обжалва пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването спира изпълнението, като не се допуска предварително изпълнение.


Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Лицата с увреден слух и с над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане имат право на целева помощ за ползване на жестомимични услуги до 10 часа годишно до 8 лв. на час при ползване услугите на държавна и/или общински администрации, здравни, образователни и културни институции.
(2) Целевата помощ по ал. 1 се изплаща от Агенцията за хората с увреждания чрез бюрата за жестомимичен превод към Съюза на глухите в България.
(3) Бюрата за жестомимичен превод ежемесечно представят описи на Агенцията за хората с увреждания за ползвалите жестомимични услуги.
(4) Взаимоотношенията между Агенцията за хората с увреждания и Съюза на глухите в България, свързани със заплащането на жестомимичните услуги, се уреждат с договор между страните в изпълнение на интеграционни програми.


Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Лицата с увредено зрение и с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията им в държавни, общински, образователни, културни и други институции, здравни и лечебни заведения и в размер 5 лв. на час.
(2) Целевата помощ по ал. 1 се изплаща от Агенцията за хората с увреждания чрез териториалните структури на Съюза на слепите в България.
(3) Териториалните структури на Съюза на слепите в България представят ежемесечно описи на Агенцията за хората с увреждания за броя на лицата, ползвали придружител, и за изразходваните за това средства.
(4) Взаимоотношенията между Агенцията за хората с увреждания и Съюза на слепите в България, свързани със заплащането на целевите помощи по ал. 1, се уреждат с договор между страните в изпълнение на интеграционни програми.


Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Трудноподвижни лица с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията си в държавни, общински, образователни, културни и други институции, здравни и лечебни заведения в размер 5 лв. на час.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Целевата помощ по ал. 1 се изплаща от Агенцията за хората с увреждания чрез териториалните структури на Съюза на инвалидите в България и чрез териториалните структури на Центъра за психологически изследвания.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Териториалните структури на Съюза на инвалидите в България и териториалните структури на Центъра за психологически изследвания представят ежемесечно описи на Агенцията за хората с увреждания за броя на лицата, ползвали придружител, и за изразходваните за това средства.
(4) Взаимоотношенията между Агенцията за хората с увреждания и Съюза на инвалидите в България, свързани със заплащането на целевите помощи по ал. 1, се уреждат с договор между страните в изпълнение на интеграционни програми.
(5) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Отношенията между Агенцията за хората с увреждания и Центъра за психологически изследвания, свързани със заплащането на целевите помощи по ал. 1, се уреждат с договор между страните в изпълнение на интеграционни програми.


Чл. 53а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) (1) Лицата с интелектуални затруднения и с психични разстройства и със 71 или над 71 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията им в държавни, общински, здравни, образователни и други институции и в размер 5 лв. на час.
(2) Целевата помощ по ал. 1 се изплаща от Агенцията за хората с увреждания чрез териториалните структури на Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения.
(3) Териториалните структури на Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения представят ежемесечно описи в Агенцията за хората с увреждания за броя на лицата, ползвали придружител, и за изразходваните за това средства.
(4) Взаимоотношенията между Агенцията за хората с увреждания и Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения, свързани със заплащането на целевите помощи по ал. 1, се уреждат с договор между страните в изпълнение на интеграционни програми.


Чл. 53б. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) (1) Лицата със сляпо-глухота и с над 90 на сто трайно намалена работоспособност, които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията им в държавни, общински, здравни, образователни и други институции и в размер 5 лв. на час.
(2) Целевата помощ по ал. 1 се изплаща от Агенцията за хората с увреждания чрез териториалните структури на Националната асоциация на сляпо-глухите в България.
(3) Териториалните структури на Националната асоциация на сляпо-глухите в България представят ежемесечно описи в Агенцията за хората с увреждания за броя на лицата, ползвали придружител, и за изразходваните за това средства.
(4) Взаимоотношенията между Агенцията за хората с увреждания и Националната асоциация на сляпо-глухите в България, свързани със заплащането на целевите помощи по ал. 1, се уреждат с договор между страните в изпълнение на интеграционни програми.

Раздел III.
Условия и ред за субсидиране на национално представените организации на или за хора с увреждания


Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Национално представителните организации на и за хората с увреждания правят предложения за субсидии, съпроводени с доклад и разчет, които представят на Министерството на финансите съгласно бюджетни насоки и в сроковете, определени от министъра на финансите за представяне на проектобюджетите на държавните органи, след съгласуване с министъра на труда и социалната политика.


Чл. 55. (1) Управителният съвет на Държавната парично-предметна лотария на основание чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта ежегодно предлага на министъра на финансите организирането на целева лотария, приходите от която се внасят в Агенцията за хората с увреждания.
(2) Министърът на финансите възлага на Държавната парично-предметна лотария организирането на целевата лотария по ал. 1.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на правилника:
1. "Семейството" включва съпрузите и ненавършилите пълнолетие деца (родени, заварени, доведени, припознати, осиновени, с изключение на сключилите граждански брак).
2. "Доходи за отпускане на целеви помощи" са всички приходи, произхождащи от:
а) трудова дейност;
б) дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
в) продажба и/или замяна на движимо или недвижимо имущество;
г) продажба на акции, дялове и други участия в търговски дружества и други форми на съвместна дейност;
д) наем, рента и аренда;
е) авторски и лицензионни възнаграждения;
ж) дивиденти и доходи от дялово участие;
з) премии и награди от спортни състезания;
и) обезщетения и помощи;
к) пенсии;
л) стипендии;
м) месечни добавки за деца;
н) присъдени издръжки;
о) други.
3. Не се считат за доходи при отпускане на целевите помощи:
а) (доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) помощите и добавките, отпуснати по реда на правилника;
б) добавката към пенсиите за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;
в) еднократната помощ при раждане по чл. 1 от Указа за насърчаване на раждаемостта до 31 март 2002 г. включително и по чл. 6 от Закона за семейните помощи за деца;
г) хуманитарните помощи;
д) еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии;
е) добавките към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели участие в Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни контингенти на Организацията на обединените нации;
ж) допълнителната месечна компенсация към пенсиите на навършилите 75- или 80-годишна възраст;
з) помощите, определени с акт на Министерския съвет;
и) сумите, които настанените в специализирани институции за предоставяне на социални услуги получават като възнаграждение за участие в трудовотерапевтичен процес;
к) финансовите средства и помощи, отпускани по реда на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, приет с Постановление № 153 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2004 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Правото на месечна добавка за социална интеграция по чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания възниква от 1 януари 2005 г., при условие че молбата за социална оценка е подадена до 1 юли 2005 г., а в останалите случаи - от датата на подаване на молбата за месечна добавка за социална интеграция.

§ 3. Решенията на РЕЛКК и ЦЕЛКК, постановени до 31 декември 2004 г., запазват действието си, при условие че срокът, определен в тях, не е изтекъл.

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Правилникът се приема на основание чл. 9, ал. 7, чл. 13, ал. 5, чл. 25, ал. 6, чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 28, ал. 2, чл. 31, чл. 42, ал. 13, чл. 44, ал. 5 и чл. 52 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 ОТ 29 МАРТ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 08.04.2005 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, т. 1, който влиза в сила от 1 юни 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2005 Г.)

§ 2. Навсякъде думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката", "министър на икономиката", "Министерството на икономиката" и "заместник-министър на икономиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката", "министър на икономиката и енергетиката", "Министерството на икономиката и енергетиката" и "заместник-министър на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове на Министерския съвет:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 ОТ 26 ЮНИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2006 Г.)

§ 31. (В сила от 12.07.2006 г.) Навсякъде в правилника думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 ОТ 26 ЮНИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2006 Г.)

§ 32. Параграф 31 влиза в сила от 12 юли 2006 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 365 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 05.01.2007 Г.)

§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 ОТ 27 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 12.06.2007 Г.)

§ 12. (1) Навсякъде в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания и в приложенията към него думите "помощни средства, приспособления и съоръжения", "помощни средства, приспособления или съоръжения", "помощно средство, приспособление или съоръжение" и "помощно средство, приспособление, съоръжение" се заменят с "медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения", съответно "медицинско изделие и/или помощно средство, приспособление и съоръжение".
(2) Навсякъде в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания думите "помощните средства, приспособления и съоръжения" и "помощните средства, приспособления или съоръжения" се заменят с "медицинските изделия и/или помощните средства, приспособления и съоръжения".

§ 13. Постановлението влиза в сила от 12 юни 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ", ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ", И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ"


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.10.2007 Г.)

§ 23. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2007 Г.)

§ 4. (1) Лицата, регистрирани в Агенцията за хората с увреждания преди 12 юни 2007 г., могат да предоставят помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, предназначени за хората с увреждания, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, до 31 декември 2007 г.
(2) Паричните средства за предоставените от лицата по ал. 1 помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, предназначени за хората с увреждания, се изплащат от Агенцията за социално подпомагане срещу представяне на платежен документ и предавателно-приемателен протокол.
(3) Лицата, регистрирани в Агенцията за хората с увреждания преди 12 юни 2007 г., могат да извършват ремонт на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, до 31 декември 2007 г., както и да получават дължимите финансови средства за тази дейност от Агенцията за социално подпомагане в рамките на експлоатационния им срок.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г., в сила от 13.01.2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 ОТ 8 АПРИЛ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 16.04.2010 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 ОТ 25 МАЙ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2010 Г.)

§ 38. Навсякъде в правилника и в приложенията към него пред абревиатурата "ТЕЛК" се добавя "ДЕЛК" и се поставя наклонена черта.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 ОТ 25 МАЙ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2010 Г.)

§ 39. Правото на месечна добавка по чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания възниква от деня на влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания (ДВ, бр. 24 от 2010 г.) за правоимащите лица, при условие че молба-декларацията за социална оценка по чл. 11 е подадена преди 1 юли 2010 г., а в останалите случаи - от датата на нейното подаване.

§ 40. В случаите на преосвидетелстване на дете с трайно увреждане, за което преди 29 март 2010 г. е била прекратена месечната добавка за дете с трайно увреждане по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания поради изтичане на срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК и необходимост от преосвидетелстване, месечната добавка по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, определен за явяване пред ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК за преосвидетелстване, при условие че:
1. с новото решение не е определена степен и вид на увреждане под 50 на сто или степен на намалена работоспособност под 50 на сто;
2. молба-декларацията е подадена в 3-месечен срок от датата на издаването на новото експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 ОТ 10 МАЙ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2011 Г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 юни 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159 ОТ 2 АВГУСТ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 ОТ 2004 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 09.08.2013 Г.)

§ 38. Навсякъде в правилника абревиатурата "ДЕЛК/" се заличава.

§ 39. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169 ОТ 26 ЮНИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 04.07.2014 Г.)

§ 21. Започнатите процедури по отпускане и ползване на месечна добавка за социална интеграция и на целеви помощи преди влизането в сила на това постановление се довършват по досегашния ред.

§ 22. В срок до 15 септември 2014 г. изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане да предостави на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване проектите на образци на приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15 и 16 към Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.

§ 23. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 16 и 18, които влизат в сила от 1 октомври 2014 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 11. Заявления-декларациите, подадени на основание чл. 11, ал. 1, чл. 32, ал. 1 - 4, чл. 42, ал. 1 и чл. 45, ал. 2 до влизането в сила на това постановление, се разглеждат и приключват по досегашния ред.

§ 12. В срок до 15 януари 2018 г. изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане да представи на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване проектите на образци на заявления-декларациите по чл. 11, ал. 1 и по чл. 42, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с Постановление № 343 на Министерския съвет от 2004 г.

§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60 ОТ 23 АПРИЛ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2018 Г.)

§ 21. (1) Всички отпуснати до влизането в сила на постановлението месечни добавки за социална интеграция по чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания се изплащат до изтичането на срока им от дирекция "Социално подпомагане", която ги е отпуснала.
(2) Когато настоящият и постоянният адрес на лицето, на което се изплаща месечна добавка за социална интеграция по чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания, не са идентични или има промяна в настоящия адрес, в случаите по чл. 32, ал. 5, документите се представят в дирекция "Социално подпомагане" по актуален настоящ адрес, като след извършването на служебна проверка за наличие на условия за отпускане директорът издава заповед на основание чл. 33, ал. 5.

§ 22. Заявленията-декларации, подадени на основание чл. 42, ал. 1 до влизането в сила на постановлението, се разглеждат и приключват по досегашния ред от дирекция "Социално подпомагане", като отпуснатите целеви помощи и допълнителната парична помощ се изплащат от съответната дирекция "Социално подпомагане", издала заповедта.

§ 23. В случаите по чл. 42, когато настоящият и постоянният адрес на лицето, подало заявление-декларация, не са идентични или има промяна в настоящия адрес, дирекция "Социално подпомагане" изисква по служебен път от дирекция "Социално подпомагане" по постоянен/настоящ адрес предоставяне на:
1. удостоверение за ползвана целева помощ за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия и допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за предходните 10 години;
2. заверено копие на досието на лицето по чл. 44, т. 1.

§ 24. В срок един месец от деня на обнародването на постановлението в "Държавен вестник" изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане да предостави на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване проекти на образци по чл. 11, ал. 1, чл. 13, ал. 1, чл. 42, ал. 1, чл. 48, ал. 3 и чл. 50, ал. 2.

§ 25. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2018 г.

Приложение № 1 към чл. 11, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.)


Приложение № 2 към чл. 11, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.)


Приложение № 3 към чл. 13, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.)


Приложение № 4 към чл. 32, ал. 2 и 3

(Предишно Приложение № 4 към чл. 32, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.)


Приложение № 5 към чл. 32, ал. 4

(Предишно Приложение № 5 към чл. 32, ал. 3, изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.)


Приложение № 6 към чл. 35, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 14 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.)


Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 63 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.)

Медицински условия, експлоатационни срокове и необходими медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия, за които лицата с увреждания ползват целева помощ

 

№ по ред

Видове помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия

Медицински
условия за
отпускане

Необходими
документи

Експлоата-
ционен срок

Забележка

1

2

3

4

5

6

1.

Протези за долни (горни) крайници, включително с електронно устройство, изработени по поръчка

Пълна (частична) липса на долен (горен) крайник

 

 

По преценка на ортопедо-травматологична ЛКК експлоатационните срокове могат да се намаляват в зависимост от промяната във функционалната годност на протезата и състоянието на ампутирания чукан. Необходимостта от подмяна на протезата се удостоверява с констативен протокол, подписан от оторизирания ортопед и от регистрираното физическо или юридическо лице, изработващо протезите.

 

а) първа постоянна протеза

 

Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, придружени с назначение от лекар ортопед с детайлно описание на необходимата протезна конструкция и нейния вид.

Една година с право на три ремонта (подмяна на приемната гилза)

Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния производител.

 

б) постоянна модулна протеза

 

Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, придружени с назначение от лекар ортопед с детайлно описание на необходимата протезна конструкция и нейния вид.

Една година за деца до 18-годишна възраст с право на един ремонт. Две години за работещите (учащите) с право на два ремонта. Четири години за останалите лица с право на четири ремонта.

Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния производител.

2.

Ортези и орто-
педични апарати, изработени по поръчка

По медицински индикации:

1. При тежки състояния на опорно-двигателния апарат, изиск-
ващи фиксиране или фиксиране с динамично раздвижване на кости и стави, най-често при: вродени аномалии, сколиоза, туберкулоза, остеомиелит, посттравматична нестабилност при увреда на лигаменти, при псевдоартроза, фрактура на прешлени, тежка остеопороза.

2. Полиомиелит и детска церебрална парализа.

Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, придружени

със задание за изработване на изделието.

Една година за деца до 18-годишна възраст с право на един ремонт.

Две години

за работещите (учащите) с право на два ремонта. Четири години за останалите лица с право на четири ремонта.

Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния производител.

3.

Ортопедични обувки и приспособления за

корекция, изработени по поръчка

 

 

 

 

 

а) ортопедични обувки, изработени по поръчка

Скъсяване на долен крайник с 5 и повече см и/или при тежки деформации и липса на части на ходилото (с изключение на плоскостъпие), които не позволяват използването на обикновени обувки. Деца с вродени криви крачета - тежък еквиноварус, еквинизъм, плановалгус, документирани с рентгенографии и плантографии. Диабетици на инсулиново лечение с доказана с електромиография диабетна невропатия, диабетна микроангиопатия и диабетно стъпало.

Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, придружени със задание за изработване на изделието.

Един чифт на 6 месеца с право на един ремонт (два чифта за 12 месеца с право на два ремонта) за деца до 18-годишна възраст. Един чифт с право на един ремонт за една година (два чифта с право на два ремонта за две години) за останалите правоимащи лица.

Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния производител.

Нуждаещите се лица

имат право на ортопедични обувки, изработени по поръчка, или на индивидуални коригиращи приспособления и стелки, изработени по поръчка, но не и на двете едновременно.

 

б) апаратобувки, изработени по поръчка

При липса на

части на ходилото

Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, съдържащи задание за изработване на изделието.

Един чифт на 6 месеца с право на един ремонт (два чифта за 12 месеца с право на два ремонта) за деца до 18-годишна възраст.

Един чифт с право на един ремонт за една година (два чифта с
право на два ремонта за две години) за останалите лица.

Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния производител.

Нуждаещите се лица имат право на апаратобувки, изработени по поръчка, или на индивидуални коригиращи
приспособления и стелки, изработени по поръчка, но не и на двете едновременно.

 

в) индивидуални коригиращи приспособления и стелки, изработени по поръчка

По медицински индикации при тежко плоскостъпие със спадане на двата свода, документирано с рентгенографии и плантограми, и/или диабетно стъпало.

Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, съдържащи задание за изработване на изделието.

Един чифт на три месеца (четири чифта за една година) за деца до 18-годишна възраст. Два чифта за 12 месеца за останалите правоимащи лица.

Нуждаещите се лица имат право на индивидуални коригиращи приспособления и стелки, изработени по поръчка, или на ортопедични обувки, изработени по поръчка, но не и на двете едновременно.

4.

Принадлежности за ползване на протези

Наличие на протеза

Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

 

 

 

а) два броя протезни рула

 

 

Една година

 

б) дванадесет броя протезни чорапи

 

 

Една година 

 

в) шест броя протективни чорапи

 

 

Една година 

 

г) три козметични ръкавици за протези за горен крайник

 

 

Една година

 

д) една акумулаторна батерия за протеза за горен крайник с електронно устройство

 

 

Една година

 

 

е) един чифт обувки за протези

 

 

Една година

Нуждаещите се лица имат право на обувки за протеза или на ортопедични обувки, изработени по поръчка, но не и на двата вида едновременно.

5.

Слухови апарати с индивидуална отливка към тях

 

 

 

 

 

а) цифрови слухови апарати

По медицински индикации. Намаление на слуха над 40 dB за по-добре чуващото ухо. При едностранна глухота и здраво второ ухо не се предписва слухов апарат.

 

Медицински протокол от специализирана ЛКК за ушни, носни и гърлени болести (УНГБ) от клиника (отделение) по УНГБ при МБАЛ, клиники по УНГБ при УМБАЛ,
експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК.

За децата до 18-годишна възраст протоколите на ЛКК по УНГБ се издават от клиника по УНГБ при УМБАЛ.

Шест години (един ремонт в рамките на експлоатационния срок).

Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е удостоверена с медицински протокол от специализирана ЛКК за ушни, носни и гърлени болести (УНГБ) от клиника (отделение) по УНГБ при МБАЛ, клиники по УНГБ

при УМБАЛ, експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК. За децата до 18-годишна възраст протоколите на ЛКК по УНГБ се издават от клиника по УНГБ при УМБАЛ. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

 

б) джобни слухови апарати по костен и въздушен път

По медицински индикации. Намаление на слуха над 40 dВ за по-добре чуващото ухо. При едностранна глухота и здраво второ ухо не се предписва слухов апарат.

Медицински протокол от специализирана ЛКК за ушни, носни и гърлени болести (УНГБ) от клиника (отделение) по УНГБ при МБАЛ, клиники по УНГБ при УМБАЛ, експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК.

За децата до 18-годишна възраст протоколите на ЛКК по УНГБ се издават от клиника по УНГБ при УМБАЛ.

Шест години (един ремонт в рамките на експлоатационния срок).

Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е удостоверена с медицински протокол от специализирана ЛКК за ушни, носни и гърлени болести (УНГБ) от клиника (отделение) по УНГБ при МБАЛ, клиники по УНГБ при УМБАЛ, експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК. За децата до 18-годишна възраст протоколите на ЛКК по УНГБ се издават от клиника по УНГБ при УМБАЛ.

Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

 

в) очила по костен път

По медицински индикации. Намаление на слуха над 40 dВ за по-добре чуващото ухо. При едностранна глухота и здраво второ ухо не се предписва слухов апарат.

Медицински протокол от специализирана ЛКК за ушни, носни и гърлени болести (УНГБ) от клиника (отделение) по УНГБ при МБАЛ, клиники по УНГБ при УМБАЛ, експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК.

За децата до 18-годишна възраст протоколите на ЛКК по УНГБ се издават от клиника по УНГБ при УМБАЛ.

Шест години (един ремонт в рамките на експлоатационния срок).

Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е удостоверена с медицински протокол от специализирана ЛКК за ушни, носни и гърлени болести (УНГБ) от клиника (отделение) по УНГБ при МБАЛ, клиники по УНГБ при УМБАЛ, експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК. За децата до 18-годишна възраст протоколите на ЛКК по УНГБ се издават от клиника по УНГБ при УМБАЛ.

Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

 

г) очила по костен път за едностранно или двустранно слухопротезиране на деца, учащи и студенти

По медицински индикации. Намаление на слуха над 40 dВ за по-добре чуващото ухо. При едностранна глухота и здраво второ ухо не се предписва слухов апарат.

Медицински протокол от специализирана ЛКК за ушни, носни и гърлени болести (УНГБ) от клиника (отделение) по УНГБ при МБАЛ, клиники по УНГБ при УМБАЛ, експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК.

За децата до 18-годишна възраст протоколите на ЛКК по УНГБ се издават от клиника по УНГБ при УМБАЛ.

Три години (един ремонт в рамките на експлоатационния срок).

Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е удостоверена с медицински протокол от специализирана ЛКК за ушни, носни и гърлени болести (УНГБ) от клиника (отделение) по УНГБ при МБАЛ, клиники по УНГБ при УМБАЛ, експертно

решение на ТЕЛК и НЕЛК. За децата до 18-годишна възраст протоколите на ЛКК по УНГБ се издават от клиника по УНГБ при УМБАЛ.

Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

 

д) програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно слухопротезиране на деца, учащи и студенти

По медицински индикации. Намаление на слуха над 40 dВ двустранно.

Медицински протокол от специализирана ЛКК за ушни, носни и гърлени болести (УНГБ) от клиника (отделение) по УНГБ при МБАЛ, клиники по УНГБ при УМБАЛ, експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК.

За децата до 18-годишна възраст протоколите на ЛКК по УНГБ се издават от клиника по УНГБ при УМБАЛ.

Три години (един ремонт в рамките на експлоатационния срок).

Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е удостоверена с медицински протокол от специализирана ЛКК за ушни, носни и гърлени болести (УНГБ) от клиника (отделение) по УНГБ при МБАЛ, клиники по УНГБ при УМБАЛ, експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК. За децата до 18-годишна възраст протоколите на ЛКК по УНГБ се издават от клиника по УНГБ при УМБАЛ.

Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

 

е) програмируеми цифрови слухови апарати за осигурени лица в трудоспособна възраст

По медицински индикации. Намаление на слуха над 40 dВ двустранно.

Медицински протокол от специализирана ЛКК за ушни, носни и гърлени болести (УНГБ) от клиника (отделение) по УНГБ при МБАЛ, клиники по УНГБ при УМБАЛ, експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК.

Пет години (един ремонт в рамките на експлоатационния срок).

Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е удостоверена с медицински протокол от специализирана ЛКК за ушни, носни и гърлени болести (УНГБ) от клиника (отделение) по УНГБ при МБАЛ, клиники по УНГБ при УМБАЛ, експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

 

ж) програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно слухопротезиране на лица, ползвали програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно слухопротезиране, като деца, учащи и студенти

По медицински индикации. Намаление на слуха над 40 dВ двустранно.

Медицински протокол от специализирана ЛКК за ушни, носни и гърлени болести (УНГБ) от клиника (отделение) по УНГБ при МБАЛ, клиники по УНГБ при УМБАЛ, експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК.

 

Пет години (един ремонт в рамките на експлоатационния срок).

Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е удостоверена с медицински протокол от специализирана ЛКК за ушни, носни и гърлени болести (УНГБ) от клиника (отделение) по УНГБ при МБАЛ, клиники по УНГБ при УМБАЛ, експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

 

з) 20 броя батерии за слухов апарат

 

 

Една година

 

6.

Говорен апарат

По медицински индикации. Състояния след тотална ларингектомия.

Медицински протокол от специализирана ЛКК за УНГБ, експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК.

Пет години (един ремонт в рамките на експлоатационния срок).

Подменя се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е установена с констативен протокол със спецификация, издаден от съответния търговец. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

7.

Заместващи и козметични средства

 

 

 

 

 

а) очни протези

При енуклеирани очи, вродена липса на око или тежко увредено око без функция.

Медицински протокол от специализирана ЛКК по очни болести или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Пет години

 

 

б) гръдна епитеза - първична

По медицински индикации. При ампутация на млечна жлеза.

Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Една година

Подменя се преди изтичането на експлоатационния срок при увреда на протезата, потвърдена с протокол на хирургична или онкологична ЛКК. В случаите, когато няма специализирана ЛКК по профила на заболяването, медицинският протокол може да се издава от специализирана ЛКК към комплексен онкологичен център (КОЦ) или към специализирана болница за активно лечение по онкология (СБАЛО).

 

в) гръдна епитеза - постоянна

По медицински индикации. При ампутация на млечна жлеза.

Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

 

Три години

Подменя се преди изтичането на експлоатационния срок при увреда на протезата, потвърдена с ЕР на хирургична или онкологична ЛКК. В случаите, когато няма специализирана ЛКК по профила на заболяването, медицинският протокол може да се издава от специализирана ЛКК към комплексен онкологичен център (КОЦ) или към специализирана болница за активно лечение по онкология (СБАЛО).

 

г) протези за нос и уши

По медицински индикации. Частична или пълна, вродена или придобита липса на орган.

Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Пет години

 

8.

Перука - един брой

По медицински индикации. При временна или постоянна алопеция в резултат на заболяване или травма.

Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Една година

В случаите, когато няма специализирана ЛКК по профила на заболяването, медицинският протокол може да се издава от специализирана ЛКК към комплексен онкологичен център или към специализирана болница за активно лечение по онкология.

9.

Очила

 

 

 

 

 

а) обикновени или тъмни

Отпускат се, ако увреждането е в резултат на трудова злополука, професионално заболяване, травматично увреждане, от усложнение при общо заболяване, миопия над 10 диоптъра, хиперметропия над 10 диоптъра.

Медицински протокол от специализирана ЛКК по очни болести или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Пет години

Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок по медицински показания с медицински протокол от специализирана ЛКК по очни болести или ЕР на ТЕЛК/НЕЛК или ако нуждата за това е удостоверена с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец (но не повече от веднъж в рамките на срока на експлоатацията).

 

б) бинокулярни, бифокални, специални оптични средства (телескопични, лупи, екран и бинок-
ловидни)

Отпускат се, ако увреждането е в резултат на трудова злополука, професионално заболяване, травматично увреждане, от усложнение при общо заболяване, миопия над 10 диоптъра, хиперметропия над 10 диоптъра.

Медицински протокол от специализирана ЛКК по очни болести или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Пет години

Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок по медицински показания с медицински протокол от специализирана ЛКК по очни болести или ЕР на ТЕЛК/НЕЛК или ако нуждата за това е удостоверена с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец (но не повече от веднъж в рамките на срока на експлоатацията).

10.

Говорещ термометър за телесна температура

Отпускат се на самотни лица с намалена работоспособност над 90 на сто по повод увреждане на зрението и на семейства, на които и двамата членове са лица с намалена работоспособност над 90 на сто по повод увреждане на зрението.

Решение на ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващо намалена работоспособност над 90 на сто. Декларация за семейното положение от правоимащото лице.

Седем години

Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е удостоверена с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец (но не повече от веднъж в рамките на срока на експлоатация).

11.

Патерици, бастуни, ходилки и проходилки. Бели и сензорни бастуни за слепи лица

По медицински индикации, удостоверяващи постоянната нужда от тях. При зрителна острота за двете очи под 0,04 след корекция. При увреда на долни крайници, при която самостоятелното придвижване е затруднено.

Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Три години

В медицинския протокол на специализираната ЛКК по профила на заболяването, в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК се посочва препоръчителен срок за необходимостта от помощното средство, ако се прецени, че този срок е по-къс от предвидения експлоатационен срок.

12.

Инвалидни колички

 

 

 

 

 

а) рингови, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и други

Частична (пълна) парализа на долни крайници или други увреждания, при които самостоятелното придвижване е невъзможно.

Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, издадено от ДКЦ (МЦ) на МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ, или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Шест години с право на един основен ремонт, по спецификация, комплект гуми и лагери на всеки две години.

Не се отпуска едновременно с инвалидните колички по букви "б", "в" и "г". В случаите, когато няма ДКЦ (МЦ) на МБАЛ или УМБАЛ, медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК към МБАЛ или УМБАЛ.

Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

 

б) акумулаторни колички

Увреждане на горни и долни крайници (две бедрени ампутации с противопоказания за протезиране и съдова патология, тежка парапареза и параплегия), които увреждания не позволяват самостоятелно използване на количките по буква "а", и ако лицето е физически и психически годно да управлява такава количка.

Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, издадено от ДКЦ (МЦ) на МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ, или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Десет години с право на два основни ремонта, по спецификация, комплект гуми и лагери на всеки две години и комплект акумулаторни батерии на всеки три години.

Не се отпуска едновременно с инвалидните колички по букви "а", "в" и "г". В случаите, когато няма ДКЦ (МЦ) на МБАЛ или УМБАЛ, медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК към МБАЛ или УМБАЛ. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

 

в) детска рингова инвалидна количка

Частична (пълна) парализа на долни крайници или други увреждания, при които самостоятелното придвижване е невъзможно.

Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, издадено от ДКЦ (МЦ) на МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ, или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Три години с право на един основен ремонт, по спецификация, комплект гуми и лагери на всеки две години.

 

 

Не се отпуска едновременно с изброените в колона 2 инвалидни колички по букви "а", "б" и "г".

В случаите, когато няма ДКЦ (МЦ) на МБАЛ или УМБАЛ, медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК към МБАЛ или УМБАЛ.

Инвалидната количка, посочена в колона 2, се отпуска и на лица над 18-годишна възраст с нисък ръст, което не позволява използването на инвалидната количка по буква "а".

Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

 

г) детски инвалидни колички

Увреждане на горни и долни крайници (две бедрени ампутации с противопоказания за протезиране и съдова патология, тежка парапареза и параплегия), които увреждания не позволяват самостоятелно използване на количките по буква "в".

Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, издадено от ДКЦ (МЦ) на МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ, или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Три години с право на един основен ремонт, по спецификация, комплект гуми и лагери на всеки две години.

Не се отпуска едновременно с изброените в колона 2 инвалидни колички по букви "а", "б" и "в".

В случаите, когато няма ДКЦ (МЦ) на МБАЛ или УМБАЛ, медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК към МБАЛ или УМБАЛ.

Инвалидната количка, посочена в колона 2, се

отпуска и на лица над 18-годишна възраст с нисък ръст, което не позволява използването на инвалидната количка по буква "а".

Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

13.

Комбиниран стол за тоалет и баня

Частична (пълна) парализа на долни крайници или други увреждания, при които самостоятелното придвижване е невъзможно.

Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, издаден от ДКЦ (МЦ) на МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ, или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Шест години с право на един основен ремонт, по спецификация, комплект гуми и лагери на всеки две години. За децата до 18 години експлоатационният срок е 3 години.

В случаите, когато няма ДКЦ (МЦ) на МБАЛ или УМБАЛ, медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК към МБАЛ или УМБАЛ. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

14.

Специализирани помощни средства и принадлежности

 

 

 

 

 

 

а) антидекубитална възглавница и/или дюшек

При болни с тежки неврологични или други заболявания, придружени с квадрипарези или хемипарези, будна кома, усложнени невромускулни заболявания, довели до принудително залежаване в една и съща поза, и терминално болни.

Медицински протокол от специализирана ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Три години

 

 

б) масички за инвалидни колички, щипки за захващане на предмети от разстояние, стеснители за инвалидни колички

Наличие на инвалидна количка. Частична (пълна) парализа на долни крайници или др. увреждания, при които самостоятелното придвижване е силно затруднено или невъзможно.

Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК по друг повод.

Пет години

Щипки за захващане на предмети от разстояние, посочени в колона 2, се отпускат и на хора с нисък ръст, които не използват инвалидна количка.

 

в) приспособления за управление на лек автомобил от лица с дисфункция на горни и/или долни крайници

Увреждания на горни и/или долни крайници, които налагат приспособяване на органите за управление на автомобил.

Медицинско удостоверение за водач на МПС.

Експлоатационният срок на автомобила, но не по-рано от 5 години (един ремонт в рамките на експлоатационния срок).

Приспособленията за управление на лек автомобил, посочени в колона 2, се отпускат и на хора с нисък ръст, което не позволява използването на стандартен автомобил. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

15.

Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания

Увреждания на долни и горни крайници до степен на квадрипареза, при което самостоятелното придвижване е силно затруднено или невъзможно. Противопоказания са наличието на тежки контрактури на горни и долни крайници, луксация и сублуксация на тазобедрените стави.

Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, издадено от ДКЦ (МЦ) на МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ, или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Три години с право на един ремонт по спецификация.

Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.


Приложение № 8 към чл. 42, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., предишно Приложение № 8 към чл. 42, ал. 1 и 7, изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 01.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.)


Приложение № 9 към чл. 47, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., отм. - ДВ, бр. 85 от 2007 г.)


Приложение № 10 към чл. 48, ал. 3 и чл. 50, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.)


Приложение № 11 към чл. 21, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.)


ОБОБЩЕНА СПРАВКА*
за получената информация относно определените и обявените места по чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания за настоящата .......... година
№ по Работодател ЕИК/ Брой работни Заети работни места, в т.ч.: Брой незаети
ред   БУЛСТАТ места,   работни
      определени   места от хора
      по:   с трайни
      чл. 315, чл. 27, трудоустроени хора с увреждания,
      ал. 1 КТ ал. 1   трайни обявени като
        ЗИХУ   увреждания свободни
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
Общ              
брой              
 
Приложение: Списък на незаетите длъжности (работни места), представен от работодателите, вписани в колона 2
* Изпраща се в Агенцията за хората с увреждания не по-късно от 24 февруари.


Приложение № 12 към чл. 21, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.)


ОБОБЩЕНА СПРАВКА*
за получената информация относно определените и обявените места по чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания за месец..................................г.
№ по Работодател ЕИК/ Брой работни Заети работни места, в т.ч.: Брой незаети Брой Брой Основание
ред   БУЛСТАТ места,   работни насочени от назначени за
      определени   места от хора дирекциите лица с трайни незаемане
      по:   с трайни "Бюро по увреждания на
      чл. 315, чл. 27, трудоустроени хора с увреждания, труда" лица   работните
      ал. 1 КТ ал. 1   трайни обявени като с трайни   места
        ЗИХУ   увреждания свободни увреждания    
                за заемане    
                на работните    
                места по    
                колона 8    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
                     
Общ                    
брой                    
* Попълва се само при промяна в някой от показателите.
Приложение: Списък на незаетите длъжности (работни места).


Приложение № 13 към чл. 3, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.)


Приложение № 14 към чл. 43а, ал. 4, т. 3

(Ново - ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 01.06.2011 г., предишно Приложение № 14 към чл. 43а, ал. 3 - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.)


ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
към фактура № ........./.............. г.
(посочва се номерът на фактурата, издадена за съответното медицинско изделие, помощно средство, приспособление или съоръжение)
 
Днес, ........................ г., се състави следният приемо-предавателен протокол между .......................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена на правоимащото лице)
ЕГН ..........................................., л.к. № ............................../дата ....................................................., изд. от .............................................................................................................................
................................................, с адрес: гр. ........................................................................, кв./ж.к. ..................................................................................................................................
бул./ул. .............................................................................., № ........, бл. ........., вх. ....., ап. ........, тел.: .......................................................................................................................................
или чрез упълномощено лице ............................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена на упълномощеното лице)

ЕГН ..........................................., л.к. № ............................../дата ....................................................., изд. от ...............................................................................................................................
.............................................................., с адрес: гр. ..................................., кв./ж.к. ............................................................................................................................................................
бул./ул. .............................................................................., № ........, бл. ........., вх. ....., ап. ......., тел.: ........................................................................................................................................
и
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, предало/ремонтирало стоката)
представител на ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(изписва се наименованието на търговеца)
за следните получени/ремонтирани медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения:
 
Наименование на медицинско изделие, помощно средство, приспособление и съоръжение Марка/модел Сериен № Артикулен № Брой
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
           
Приел: ................................. Предал: .............................................

(подпис)

(подпис и печат)Приложение № 15 към чл. 45, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.)


Приложение № 16 към чл. 45, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.)


Приложение № 17 към чл. 3, ал. 3, т. 1

(Ново - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.)


Приложение № 18 към чл. 3, ал. 3, т. 2

(Ново - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.)