Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 24 Април 2024

ЗАКОН ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Информацията е предоставена от ciela.net
 

ЗАКОН ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

В сила от 29.12.2002 г.

Обн. ДВ. бр.92 от 27 Септември 2002г., доп. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 24 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 5 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015г., изм. ДВ. бр.94 от 4 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 26 Април 2016г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г., доп. ДВ. бр.91 от 14 Ноември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.20 от 6 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 13 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 19 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2021г., изм. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Предмет

Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Този закон урежда производството по несъстоятелност за банка със седалище в Република България.
(2) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За производството по несъстоятелност за банка, която има клонове в държави членки, се прилагат и разпоредбите на глава тринадесета от Закона за кредитните институции.
(3) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Този закон не се прилага за банките по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за кредитните институции.


Цел на производството

Чл. 2. (1) Производството по несъстоятелност за банка има за цел да осигури във възможно най-кратък срок справедливо удовлетворяване на вложителите и другите кредитори на банката.
(2) В производството по несъстоятелност за банка се вземат предвид интересите на вложителите и на останалите кредитори на банката, както и общественият интерес, свързан със стабилността и доверието в банковата система.


Маса на несъстоятелността

Чл. 3. (1) Масата на несъстоятелността обхваща:
1. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) имуществените права на банката към датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност с изключение на активите по чл. 152, ал. 9 от Закона за публичните финанси и активите, включени в регистъра на покритието на покрити облигации по реда на Закона за покритите облигации;
2. имуществените права на банката, придобити след датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) От датата на решението за отнемане на лицензията за извършване на банкова дейност на основание чл. 36, ал. 2 от Закона за кредитните институции не могат да се извършват разпоредителни сделки и действия с имуществото на банката с изключение на извършването на обичайни разноски, насочени към неговото запазване и управление. От същата дата не могат да се извършват действия и сделки, насочени към събиране, предоговаряне или обезпечаване на вземания срещу банката, както и към изпълнение на нейни парични задължения, независимо от начина на изпълнение.
(3) Действия и сделки, извършени в нарушение на забраните, установени в ал. 2, са нищожни по отношение на кредиторите на несъстоятелността.
(4) Когато обявената в несъстоятелност банка е действала като финансов посредник или комисионер по предоставени държавни или държавногарантирани заеми от международни финансови институции и чужди държави, държавата, представлявана от министъра на финансите, се суброгира като единствен кредитор по отношение на крайните получатели на заемите.
(5) Вземанията срещу крайните получатели по заемите съгласно ал. 4 и свързаните с тях права и дадени обезпечения не са част от масата на несъстоятелността и преминават в пълно разпореждане на министъра на финансите.


Кредитори на несъстоятелността

Чл. 4. (1) Масата на несъстоятелността служи за удовлетворяване на всички кредитори на банката по търговски и нетърговски вземания, възникнали до датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност за банката, както и на кредиторите по вземания, свързани с направени при условията и по реда на този закон разноски по несъстоятелността.
(2) Удовлетворява се само след пълно удовлетворяване на кредиторите по чл. 94, ал. 1, т. 1 - 8 вземане, произтичащо от:
1. законна или договорна лихва върху необезпечено вземане, дължима след датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност за банката;
2. безвъзмездна сделка.
(3) Кредиторите по вземания, свързани с направени при условията и по реда на този закон разноски по несъстоятелността, получават плащане на падежа, а когато не са получили плащане на падежа, те се удовлетворяват по реда на чл. 94, ал. 1, т. 3.


Запазване на обезпеченията

Чл. 5. Кредиторите на банката запазват в производството по несъстоятелност правата по дадените обезпечения.


Призоваване

Чл. 6. (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г.) Банката и кредиторите в производството по несъстоятелност се призовават по реда на чл. 619 от Търговския закон освен ако в този закон не е предвидено друго.


Особености на производството

Чл. 7. В производството по несъстоятелност за банка събрание на кредиторите не се провежда и не може да се предлага план за оздравяване.

Глава втора.
ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Раздел I.
Начало на производството


Основание за откриване на производство по несъстоятелност

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Производство по несъстоятелност за банка се открива, ако Българската народна банка, наричана по-нататък "Централната банка", е отнела лицензията ? за извършване на банкова дейност на основание чл. 36, ал. 2 от Закона за кредитните институции.
(2) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Производство по несъстоятелност се открива и за банка в производство по ликвидация, за която по реда на чл. 125 или 130 от Закона за кредитните институции е установено, че е в състояние на неплатежоспособност.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Откриване на производство по несъстоятелност за банка може да се иска от съда само от Централната банка.
(4) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 10.10.2005 г., предишна ал. 3, изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Отнемането на лицензията на банка от Централната банка на основание чл. 36, ал. 2 от Закона за кредитните институции не възпрепятства използването на наличните към момента на отнемане на лицензията средства по сметка на банката, водена в система за брутен сетълмент в реално време с оглед изпълнение задълженията на тази банка, произтичащи от участието ? в платежната система в деня на отнемане на лицензията, но не по-късно от момента на нейното отнемане.
(5) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 10.10.2005 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Отнемането на лицензията на банка на основание чл. 36, ал. 2 от Закона за кредитните институции не произвежда обратно действие върху правата и задълженията на банката, произтичащи или свързани с участието ? в платежната система преди момента на отнемането на лицензията.


Искане за откриване на производство по несъстоятелност

Чл. 9. (1) Искането на Централната банка за откриване на производство по несъстоятелност за банка се подава в писмен вид до компетентния съд.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) В искането на Централната банка по ал. 1 се посочват само основанието или основанията по чл. 36, ал. 2 от Закона за кредитните институции, въз основа на които е отнет лицензът. В случаите по чл. 125 или 130 от Закона за кредитните институции в искането се посочват само основанието или основанията за неплатежоспособност на банката, въз основа на които е издадено решение на управителния съвет на Централната банка.
(3) Към искането се прилага заверен препис от акта на Централната банка.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Изискванията на чл. 77 и 78 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се прилагат при искането за откриване на производство по несъстоятелност за банка.
(5) За искането за откриване на производство по несъстоятелност за банка не се събира държавна такса.
(6) Най-късно до деня на подаване в съда на искането за откриване на производство по несъстоятелност Централната банка уведомява за това Фонда за гарантиране на влоговете в банките, наричан по-нататък "фонда", с цел извършване на подготвителни действия за назначаване на синдик. Заедно с уведомлението Централната банка изпраща на фонда копие от списъка, воден при нея, на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици на банка.


Съд по несъстоятелността

Чл. 10. Съд по несъстоятелността за банка е окръжният съд по седалището на банката.


Разглеждане на искането

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Ако искането е редовно, съдът образува дело в деня на получаването му и насрочва заседание не по-късно от 15 дни от образуването на делото.
(2) Съдът разглежда искането с участието на прокурор в заседание при закрити врата с призоваване на Централната банка, банката и фонда.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) Банката, за която се иска откриване на производство по несъстоятелност, се представлява по делото от назначените от Централната банка квестори или от назначените по реда на чл. 12, ал. 1, т. 2 временни синдици или от упълномощени от тях лица.
(4) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Акционерите, които към датата на отнемане на лиценза за извършване на банкова дейност са притежавали повече от 5 на сто от капитала на банката, могат да встъпят в производството по разглеждане на искането на Централната банка.
(5) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Ако актът на Централната банка по чл. 9, ал. 3 е влязъл в сила, съдът открива производство по несъстоятелност за банката.
(6) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случаите, когато актът на Централната банка по чл. 9, ал. 3 не е влязъл в сила поради обжалването му по съдебен ред, съдът спира производството до приключване на административноправния спор. Спирането на производството не е пречка за налагане на предварителни обезпечителни мерки.
(7) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Централната банка, банката и фондът се призовават за делото по реда на Гражданския процесуален кодекс не по-късно от три дни преди датата, на която е насрочено заседанието.
(8) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Съдът постановява решението си в 7-дневен срок след заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.


Предварителни обезпечителни мерки

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) Преди да постанови решение по искането на Централната банка за откриване на производство по несъстоятелност, съдът:
1. по молба от Централната банка или от фонда може да:
а) допусне мерките по чл. 13, ал. 1, т. 5;
б) постанови спиране на съдебните и арбитражните дела срещу имуществото на банката;
в) допусне други предписани от закона мерки, които обезпечават наличното имущество на банката;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) по молба от фонда назначава временен синдик, предложен от фонда.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) Съдът е длъжен да разгледа молбата по ал. 1 най-късно в деня, следващ деня на получаване на съответната молба от Централната банка или от фонда. Съдът е длъжен да назначи предложения от фонда временен синдик в срока по изречение първо, когато той е дал писмено съгласие за това и отговаря на изискванията по чл. 25.
(3) Наложените обезпечителни мерки ползват всички кредитори на несъстоятелността.
(4) Определението за постановяване на мерките подлежи на незабавно изпълнение и не може да бъде обжалвано.
(5) Определението за постановяване на мерките се съобщава на засегнатите от мерките лица и на лицето, поискало тяхното налагане.
(6) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) С назначаването на временен синдик правомощията на квесторите се прекратяват.
(7) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г.) Определението на съда за назначаване на временен синдик и имената на лицата, назначени за временен синдик, се вписват в търговския регистър. В търговския регистър се вписват и промените в обстоятелствата по изречение първо. Определението се изпраща и на Централната банка.
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) Обезпечителните мерки се смятат за отменени, когато с влязло в сила решение искането за откриване на производство по несъстоятелност бъде отхвърлено.
(9) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) Наложените обезпечителни мерки имат действие до датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност. От тази дата действието им се заменя с действието на решението за откриване на производство по несъстоятелност. Съдът може да постанови нови обезпечителни мерки, както и да продължи действието на наложените по реда на този член мерки.


Временен синдик

Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Назначеният от съда временен синдик изпълнява функциите си до назначаването на синдик по чл. 26. Фондът определя текущо възнаграждение на временния синдик съгласно чл. 30, ал. 3, което се изплаща ежемесечно за сметка на банката. Временният синдик се застрахова съгласно чл. 663а от Търговския закон. Отношенията между временния синдик и фонда се уреждат с договор.
(2) Временният синдик има следните правомощия:
1. представлява банката с отнета лицензия;
2. управлява текущите дела на банката;
3. опазва, попълва и управлява имуществото на банката;
4. получава под опис, съхранява и води търговските книги и търговската кореспонденция на банката;
5. издирва и уточнява имуществото на банката;
6. при условията, предвидени в закона, прави искания за прекратяване, разваляне или унищожаване на сделки, по които банката е страна;
7. участва в производствата по делата, по които банката е страна, и завежда от нейно име дела;
8. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2015 г., в сила от 05.06.2015 г.) събира паричните вземания на банката, включително като иска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс въз основа на извлечение от счетоводните книги;
9. с разрешение на фонда се разпорежда с паричните средства на банката, включително със сумите по банковите сметки, на които банката е титуляр, ако това се налага във връзка с управлението и запазването на имуществото на банката или с извършването на други разноски;
10. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г., в сила от 12.02.2021 г.) иска спиране на изпълнението в случаите на действия и сделки, извършени в нарушение на забраните по чл. 3, ал. 2 от този закон;
11. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г., в сила от 12.02.2021 г.) предявява искове по чл. 59, ал. 3 или 5, чл. 60, 60а и 60б от този закон и по чл. 135 от Закона за задълженията и договорите и молби за обезпечение във връзка с тях;
12. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) със съгласието или по предложение на управителния съвет на фонда възлага на лица, притежаващи необходимия международен опит в разследване на банкови фалити, да извършват действия по проследяване и да препоръчват на временния синдик действия за запазване и връщане в имуществото на банката на активи, с които банката се е разпоредила в нарушение на закона, на добрите банкови практики и/или когато даденото значително надвишава полученото, както и в случаите на отпуснати кредити при недостатъчно или липсващо обезпечение или на свързани лица, когато тези сделки или трансакции са довели до влошаване на нейното финансово състояние. Договорът по предходното изречение не може да съдържа клаузи за конфиденциалност, ограничаващи публичния достъп до него по реда на този закон. В 7-дневен срок от подписване на договора и/или анекси и приложения към него временният синдик обявява на страницата си в интернет информация за предмета, изпълнителя, данните за неговия международен опит, срока за изпълнение и неустойките, ако такива са предвидени. Временният синдик е длъжен, независимо от договорни клаузи за конфиденциалност, след приемане на доклада на наетите по тази точка лица, да го публикува на български език на електронната си страница, с изключение на препоръките по събиране на вземанията, направени в доклада.
(3) Временният синдик се освобождава от съда по предложение на фонда по всяко време при условията на чл. 29, ал. 1. Член 12, ал. 2 се прилага съответно.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2015 г., в сила от 05.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) Разпоредбите на чл. 31, ал. 2, чл. 32 - 37, чл. 41, ал. 1, т. 1 - 3, 5 и 6, ал. 2, т. 1 - 5 и ал. 3 - 6, чл. 57, чл. 59, ал. 7, чл. 60, ал. 4, чл. 60а и 60б се прилагат съответно и за временния синдик.
(5) Всички служители на банката, държавните органи и организации са длъжни да оказват съдействие на временния синдик при изпълнение на неговите правомощия.
(6) Временният синдик изпраща на фонда ежеседмични отчети за дейността си, в които описва всички свои действия в изпълнение на правомощията си по ал. 2. Фондът публикува незабавно отчетите на интернет страницата си, с изключение на информацията, защитена със закон. Отчетите се изпращат и на министъра на финансите.

Раздел II.
Постановяване на решение


Решение за откриване на производство по несъстоятелност

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Ако искането на Централната банка отговаря на изискванията на чл. 9, ал. 2 и 3 и ако са налице условията по чл. 11, ал. 5, съдът с решението си:
1. обявява неплатежоспособността на банката и определя началната ? дата;
2. открива производство по несъстоятелност за банката;
3. обявява банката в несъстоятелност и прекратява дейността на предприятието ?;
4. прекратява правомощията на органите на банката;
5. постановява обща възбрана и запор върху имуществото на банката;
6. лишава банката от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността;
7. постановява започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността, и разпределение на осребреното имущество.
(2) Решението за откриване на производство по несъстоятелност за банка подлежи на незабавно изпълнение от датата на постановяването му.
(3) Решението за откриване на производство по несъстоятелност за банка действа по отношение на всички.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) Съдът е длъжен в деня на постановяване на решението за откриване на производство по несъстоятелност или най-късно на следващия работен ден да изпрати препис от решението на Централната банка, на фонда и на квесторите, съответно на временните синдици на обявената в несъстоятелност банка.


Решение за отхвърляне на искането за откриване на производство по несъстоятелност

Чл. 14. (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Съдът отхвърля искането за откриване на производство по несъстоятелност, ако то не отговаря на изискванията по чл. 9, ал. 2 и 3 или ако с влязло в сила решение актът на Централната банка по чл. 9, ал. 3 бъде отменен.


Вписване на съдебните решения (Загл. изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Решението на съда по чл. 13, ал. 1 се вписва в търговския регистър.


Обжалване на решенията

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г.) Решенията по чл. 13, ал. 1 и по чл. 14 подлежат на въззивно и касационно обжалване по общия ред. Срокът за въззивно обжалване е 7-дневен. Право на жалба имат квесторите или временните синдици на банката и Централната банка, а право на протест - прокурорът.
(2) Обжалването на решението по чл. 13, ал. 1 не спира неговото изпълнение.
(3) Въззивният съд образува делото в деня на получаване на жалбата или най-късно на следващия работен ден и я разглежда, като се произнася с решение в едномесечен срок от образуване на делото.
(4) При отмяна на решението за откриване на производство по несъстоятелност се заличават всички последици, породени от действието на решението, считано от датата на влизане в сила на решението за отменяне и се преустановяват правомощията на органите на несъстоятелността.
(5) Решението, с което се отменя решение по чл. 13, ал. 1 или по чл. 14, се вписва в търговския регистър.

Раздел III.
Действие на решението за откриване на производство по несъстоятелност


Дата на откриване на производството по несъстоятелност

Чл. 17. (1) Производството по несъстоятелност за банка се смята за открито от датата на решението по чл. 13, ал. 1. Ако действия по чл. 18, 19, 20, 21 и 22 са извършени на тази дата, смята се, че те са извършени след откриването на производството по несъстоятелност.
(2) Вземанията на кредиторите на банка в чужда валута се превръщат в левове по курса на Българската народна банка към датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност.
(3) От датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност всички давностни и преклузивни срокове относно права на банката спират да текат за шест месеца.


Право на управление и разпореждане с имуществото на банката

Чл. 18. (1) От датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност за банка само синдикът има право да управлява и да се разпорежда с правата, включени в масата на несъстоятелността.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) От откриването на производството по несъстоятелност до встъпването на синдика в длъжност назначените от Централната банка квестори по реда, предвиден в Закона за кредитните институции, могат да извършват само действия, насочени към съхраняване на масата на несъстоятелността.


Изпълнение на задължения към банката

Чл. 19. (1) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) От датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност изпълнението на задължение към банката се приема от синдика, а до встъпването му в длъжност - от квесторите или временните синдици.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Изпълнението на задължение към банката не по реда на ал. 1 след датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност няма погасителен ефект, освен ако е направено преди датата на вписване в търговския регистър на решението, изпълнителят не е знаел за откриването на производството и даденото е влязло в масата на несъстоятелността.


Спиране на съдебно производство

Чл. 20. (1) С откриването на производство по несъстоятелност за банка се спират съдебните и арбитражните производства по имуществени граждански и търговски дела срещу банката.
(2) Спряното производство се прекратява от датата на постановяване на решението по чл. 67, ал. 2, ако вземането - предмет на производството, бъде включено в одобрения от съда списък на приетите от синдика вземания, срещу които не са направени възражения.
(3) Спряното производство се възобновява и продължава с участието на:
1. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г.) синдика и кредитора, ако вземането не е включено в списъка на приетите от синдика вземания по чл. 66, ал. 7, т. 1 или в одобрения от съда списък по чл. 67, ал. 2;
2. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г.) синдика, кредитора и лицето, подало възражение, ако вземането е включено в списъка на приетите от синдика вземания, но срещу него е направено възражение по реда на чл. 66, ал. 6.
(4) Решението, постановено по реда на ал. 3, има установително действие в отношенията на банката, синдика и всички кредитори на несъстоятелността.


Спиране на изпълнително производство

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г.) От датата на обявяването в търговския регистър на решението на Централната банка за отнемането на лицензията на банката на основание чл. 36, ал. 2 от Закона за кредитните институции се спират изпълнителните производства срещу имуществото, включено в масата по несъстоятелността.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) В производството по несъстоятелност за банките не се прилагат разпоредбите на чл. 193 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и на чл. 43 от Закона за особените залози.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г.) Ако след датата на обявяване в търговския регистър на решението за отнемане на лицензията за извършване на банкова дейност се извърши плащане на взискател по изпълнително производство срещу банката, платеното се връща в масата на несъстоятелността, освен ако плащането е направено по реда на глава осма.
(4) Изпълнението на вземането на кредитор, в чиято полза е учреден особен залог върху вещ или имуществено право от масата на несъстоятелността, продължава по реда на Закона за особените залози, след като вземането му бъде прието в производството по несъстоятелност на банката.


Нищожност на действия и сделки

Чл. 22. (1) Нищожно по отношение на кредиторите на несъстоятелността е направеното след датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност не по установения в производството ред или в нарушение на изискванията на този закон:
1. изпълнение на задължение на банката, което е възникнало преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност;
2. учредяване на залог или ипотека върху право или вещ от масата на несъстоятелността;
3. сделка с право или вещ от масата на несъстоятелността.
(2) Нищожно по отношение на кредиторите на несъстоятелността е извършването от банката след началната дата на неплатежоспособността на следните действия и сделки:
1. изпълнение на парично задължение, независимо от начина на изпълнението;
2. безвъзмездна сделка с право или вещ от масата на несъстоятелността;
3. учредяване на залог, ипотека или друго обезпечение върху право или вещ от масата на несъстоятелността;
4. възмездна сделка с право или вещ от масата на несъстоятелността, при която даденото значително надхвърля по стойност полученото.


Изискуемост на задълженията

Чл. 23. (1) Всички парични и непарични задължения на банката стават изискуеми от датата на решението по чл. 13, ал. 1.
(2) Непаричните задължения се превръщат в парични по пазарната им стойност към датата на решението по чл. 13, ал. 1.


Постановяване на общ запор и възбрана и вписването им

Чл. 24. (1) От деня на постановяване на решението по чл. 13, ал. 1 се смятат за възбранени недвижимите имоти, съответно за запорирани - движимите вещи и вземанията на банката по отношение на трети лица.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Постановената обща възбрана върху недвижимите имоти и корабите на банката се вписва в нотариалните регистри, съответно в регистрите за корабите, въз основа на вписаното в търговския регистър решение за обявяване на банката в несъстоятелност.

Глава трета.
ОРГАНИ НА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА

Раздел I.
Синдик


Изисквания

Чл. 25. (1) Синдик на банка може да бъде само физическо лице, което отговаря на следните изисквания:
1. да не е осъждан като пълнолетен за умишлено престъпление от общ характер;
2. да има висше икономическо или юридическо образование и стаж по специалността не по-малко от пет години, от които три години в областта на банковото дело, счетоводството или финансите, съответно търговското, банковото или финансовото право;
3. да е лице с добра професионална репутация;
4. да не е бил през последните пет години, предхождащи датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност за банката, член на неин управителен или контролен орган;
5. да не е лишен или лишаван от правото да заема материалноотговорна длъжност;
6. да не е съпруг или роднина по права линия, по съребрена линия до шеста степен включително или по сватовство - до трета степен включително, на член на управителен или контролен орган на банката, действал през последните три години, предхождащи датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност;
7. да няма търговски, финансови, делови или други материални интереси в банката, обявена в несъстоятелност;
8. да не се намира с банката или с неин кредитор в отношения, които пораждат основателно съмнение в неговото безпристрастие;
9. да не е кредитор в производството по несъстоятелност за банката или съпруг на кредитор, или негов роднина по права линия, по съребрена линия до шеста степен включително или по сватовство - до трета степен включително;
10. да не е невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник;
11. да не е временен синдик или синдик на друг търговец;
12. да е включен в списъка, воден от Централната банка, на лицата, които могат да бъдат синдици на банка;
13. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) да не е бил през последните две години преди датата на решението за обявяване в несъстоятелност член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват по следния начин:
1. (нова - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) по т. 1 - служебно от Фонда за гарантиране на влоговете в банките;
2. (предишна т. 1, изм. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) по т. 2 - чрез съответния официален удостоверителен документ;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) по т. 4 - 13 - с писмена декларация на лицето, че отговаря на изискванията, посочени в тези точки, подадена пред управителния съвет на фонда в деня на назначаването му за синдик.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) Правомощията на синдик на банка, включително на временен синдик се осъществяват от най-малко две лица.
(4) Фондът за гарантиране на влоговете в банките има право по своя преценка и по всяко време да извършва проверки относно наличието на условията, установени в ал. 1.
(5) Ако са налице останалите изисквания на този член, синдици могат да бъдат и квесторите на банката, при условие че не са назначени от Централната банка преди решението за отнемане на лицензията за извършване на банкова дейност.


Назначаване на синдик

Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) Фондът за гарантиране на влоговете в банките назначава за синдик на банката лица от списъка, воден от Централната банка, в деня на получаването по реда на чл. 13, ал. 4 на препис от решението за откриване на производство по несъстоятелност за банката или най-късно на следващия работен ден. Фондът може да назначи временния синдик за синдик. Списъкът по изречение първо се публикува на интернет страницата на Централната банка.
(2) Синдикът се назначава с решение на управителния съвет на фонда, ако:
1. лицата, определени да упражняват неговите правомощия, са дали за това писмено съгласие пред управителния съвет;
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) лицата, определени да упражняват неговите правомощия, са подали декларации по реда на чл. 25, ал. 2, т. 3, и
3. не са събрани данни, че лицата, определени да упражняват неговите правомощия, не отговарят на изискванията, установени в този закон, за да бъдат синдик на банка.
(3) Решението за назначаване на синдик трябва да посочва датата, съдебния състав и номера на делото на решението за откриване на производство по несъстоятелност, трите имена и точния адрес на назначените за синдик лица, първоначалното им месечно възнаграждение и размера на гаранцията за управлението им.
(4) Решението за назначаване на синдик подлежи на незабавно изпълнение от деня на постановяването му.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Решението за назначаване на синдик на банка, както и името и адресът на назначените за синдик лица, се вписват в търговския регистър.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Председателят на фонда в деня на постановяване на решението по ал. 2 изпраща препис от решението на назначените за синдик лица на банката, обявена в несъстоятелност, и на Централната банка. В същия ден председателят е длъжен да поиска вписване в търговския регистър на обстоятелствата по ал. 5.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.)


Встъпване в длъжност на синдика

Чл. 27. (1) Назначените за синдик лица трябва да встъпят в длъжност най-късно до два работни дни от датата на получаване на препис от решението по чл. 26, ал. 2.
(2) Преди встъпване на синдика в длъжност се сключват договори за управление между назначените за синдик лица и фонда. В договора се конкретизират правата и задълженията на назначените за синдик лица, начинът за определяне и заплащане на тяхното възнаграждение и другите елементи на правоотношението между лицата и обявената в несъстоятелност банка.


Гаранция за управлението на синдика

Чл. 28. (1) Назначените за синдик лица в деня на встъпването си в длъжност задължително предоставят гаранция за своето управление в размер, определен от фонда, но не по-малко от тримесечното им първоначално брутно възнаграждение.
(2) Гаранцията по ал. 1 се предоставя под формата на паричен депозит в банка, определена от фонда. Паричният депозит се блокира до настъпване на условията по ал. 3 или 4.
(3) Гаранцията служи за обезщетяване на причинените от синдика вреди на масата на несъстоятелността.
(4) Гаранцията се връща след изтичането на шест месеца от освобождаването на синдика от длъжност, ако в този срок не са предявени искове срещу синдика за обезщетяване на причинени от него вреди на масата на несъстоятелността.


Освобождаване на синдика

Чл. 29. (1) Фондът освобождава синдика и прекратява договора по чл. 27, ал. 2 при наличие на едно или повече от следните условия:
1. писмено искане на назначено за синдик лице, отправено до управителния съвет на фонда;
2. поставяне под запрещение на назначено за синдик лице;
3. ако назначено за синдик лице не е отговаряло или впоследствие е престанало да отговаря на изискванията на чл. 25;
4. фактическа невъзможност на едно от назначените за синдик лица да осъществява правомощията си;
5. смърт на едно от назначените за синдик лица;
6. ако едно от назначените за синдик лица бъде извадено от списъка, воден от Централната банка;
7. (доп. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) по преценка на фонда или по предложение на министъра на финансите, когато синдикът не изпълнява задълженията си или с действията си застрашава интересите на кредиторите.
(2) Синдикът се освобождава и договорът с него се прекратява с решение на управителния съвет на фонда.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Освобождаването на синдика се вписва в търговския регистър.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Председателят на фонда в деня на постановяване на решението по ал. 2 изпраща препис от решението на банката, обявена в несъстоятелност, и на Централната банка, както и на Агенцията по вписванията.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.)
(6) Управителният съвет на фонда назначава нов синдик в деня на решението по ал. 2, като в този случай се спазват условията и редът на чл. 26.
(7) Освободеният синдик по ал. 1, т. 1, 3, 6 и 7 е длъжен да изпълнява задълженията си до встъпването в длъжност на новия синдик.


Възнаграждение на синдика

Чл. 30. (1) Възнаграждението на синдика се определя с решение на управителния съвет на фонда.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) При назначаване на синдик управителният съвет на фонда определя първоначално месечно възнаграждение на назначените за синдик лица за срок до началната дата за започване на процедурата за осребряване, предвидена в одобрената програма за осребряване на имуществото от масата на несъстоятелността. Първоначалното възнаграждение представлява фиксирана сума, която не зависи от размера на осребреното от синдика имущество от масата на несъстоятелността и на събраните вземания на банката и която не може да бъде по-малка от 10 минимални работни заплати и по-голяма от 30 минимални работни заплати.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) След изтичането на срока по ал. 2 месечното възнаграждение на назначените за синдик лица се определя от управителния съвет на фонда по ред, определен в наредба на Централната банка.
(4) Определеното месечно възнаграждение на назначените за синдик лица може да бъде намалявано за определен период едностранно от фонда с решение на управителния му съвет при наличие на едно или няколко от следните условия:
1. ако синдикът е направил през съответния месец разходи в производството по несъстоятелност, които не са предвидени в одобрения от фонда месечен бюджет за разноските по несъстоятелността и за чието извършване синдикът не е получил одобрение от фонда. В този случай възнаграждението на назначените за синдик лица се намалява с определена част от сумата на неправомерно извършените разходи;
2. ако синдикът е извършил разпореждане с вещ или друго имуществено право, включено в масата на несъстоятелността, не по установените в този закон условия и ред.
(5) Решението на управителния съвет на фонда, с което се намалява възнаграждението на назначените за синдик лица, подлежи на обжалване пред съда по несъстоятелността в 7-дневен срок от уведомяването на назначените за синдик лица за решението.
(6) В случаите по ал. 4 възнаграждението на назначените за синдик лица се счита за намалено от деня на влизането в сила на решението на управителния съвет, без да е необходимо подписване на допълнително споразумение към договорите по чл. 27, ал. 2.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.)

Правомощия на синдика

Чл. 31. (1) Синдикът има следните правомощия:
1. представлява обявената в несъстоятелност банка;
2. управлява текущите дела на банката;
3. опазва, попълва и управлява имуществото, включено в масата на несъстоятелността;
4. получава под опис, съхранява и води търговските книги и търговската кореспонденция на банката;
5. издирва и уточнява имуществото на банката;
6. при предвидените в закона условия прави искания за прекратяване, разваляне или унищожаване на сделки, по които банката е страна;
7. участва в производствата по делата, по които банката е страна, и завежда от нейно име дела;
8. събира паричните вземания на банката;
9. съставя и изпълнява след одобряването му от фонда месечен бюджет относно разноските в производството по несъстоятелност за банката;
10. с разрешение на фонда се разпорежда с паричните средства на банката, включително със сумите по банковите сметки, на които банката е титуляр, ако това се налага във връзка с управлението и запазването на имуществото на банката или с извършването на други разноски в производството по несъстоятелност;
11. издирва и уточнява кредиторите на банката и съставя по реда на този закон списъци на вземанията срещу банката;
12. извършва действия по прекратяване и осребряване на участието на банката в търговски дружества;
13. изготвя програма за осребряване на имуществото от масата на несъстоятелността и я предлага за одобряване от фонда;
14. осребрява имуществото от масата на несъстоятелността според одобрената програма по т. 13;
15. извършва разпределение на набраните парични средства по реда, предвиден в този закон;
16. внася паричните средства, получени при осребряване на имуществото от масата на несъстоятелността или при събиране на вземания на банката, по особени сметки в левове, а сумите в чуждестранна валута - по особени сметки в съответната валута;
17. (нова - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) със съгласието или по предложение на управителния съвет на фонда възлага на лица, притежаващи необходимия международен опит в разследване на банкови фалити, да извършват действия по проследяване и да препоръчват на синдика действия за запазване и връщане в имуществото на банката на активи, с които банката се е разпоредила в нарушение на закона, на добрите банкови практики и/или когато даденото значително надвишава полученото, както и в случаите на отпуснати кредити при недостатъчно или липсващо обезпечение или на свързани лица, когато тези сделки или трансакции са довели до влошаване на нейното финансово състояние. Договорът по предходното изречение не може да съдържа клаузи за конфиденциалност, ограничаващи публичния достъп до него по реда на този закон. В 7-дневен срок от подписването на договора и/или анекси и приложения към него синдикът обявява на страницата си в интернет информация за изпълнителя, данните за неговия международен опит, срока за изпълнение и неустойките, ако такива са предвидени. Синдикът е длъжен, независимо от договорни клаузи за конфиденциалност, след приемане на доклада на наетите по тази точка лица, да го публикува на български език на електронната си страница, с изключение на препоръките по събиране на вземанията, направени в доклада. Синдикът може да възложи действията по изречение първо и на лицето по чл. 12а, ал. 2, т. 12, определено от временния синдик;
18. (нова - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) извършва действията по чл. 62, ал. 12 и 13 от Закона за кредитните институции;
19. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г., предишна т. 18 - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) извършва други действия, предвидени в този закон и в нормативните актове по неговото прилагане.
(2) Правомощията на синдика се осъществяват задължително заедно от лицата, назначени за синдик, като решенията се вземат с единодушие, а действията се извършват съвместно.
(3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) Синдикът може самостоятелно, по своя преценка, да упълномощава лица, които да го представляват в производствата по дела, по които той или банката е страна, или да завеждат такива дела.


Ограничение на правомощията

Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2018 г.) Временният синдик и синдикът нямат право до датата на откриване на процедурата по осребряване имуществото на банката да заличават учредени от длъжници обезпечения с изключение на случаите, при които вземането на банката е погасено изцяло чрез парично плащане.


Отчетност

Чл. 32. (1) Синдикът записва в прономерован и прошнурован дневник всяко свое действие, свързано с управлението, запазването и осребряването на правата от масата на несъстоятелността и извършването на разпределение на набраните парични средства.
(2) Синдикът представя на фонда всеки месец, а при поискване - незабавно, доклади и отчети, определени по вид и съдържание от управителния съвет.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) Всеки кредитор на банката може да се запознае с дневника по ал. 1 и с отчетите по ал. 2. Синдикът, с одобрението на фонда, определя помещенията и времето за запознаване с документите по ал. 1 и 2. По искане на кредиторите синдикът може да предоставя и друга информация, свързана с неговата дейност.
(4) Фондът за гарантиране на влоговете в банките може по всяко време да проверява верността на документите по ал. 1 и 2, като изисква от синдика допълнителна счетоводна или друга документация, както и като извършва проверки на място.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) Изготвените от синдика ликвидационен баланс и други счетоводни отчети не подлежат на проверка и заверка от регистриран одитор.
(6) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) Синдикът изпраща на фонда ежемесечни отчети за дейността си, в които описва всички свои действия в изпълнение на правомощията си по чл. 31, ал. 1. Фондът публикува незабавно отчетите на интернет страницата си, с изключение на информацията, защитена със закон. Отчетите се изпращат и на министъра на финансите.


Задължения на синдика

Чл. 33. (1) Синдикът е длъжен да осъществява правомощията си с грижата на добър търговец, да поставя интересите на кредиторите над собствените си интереси и да спазва изискванията на този закон и на нормативните актове по неговото прилагане.
(2) Синдикът осъществява правомощията си съобразно развитието на производството по несъстоятелност, като се ръководи от целите на този закон и като изпълнява указанията, дадени от фонда съгласно чл. 39, ал. 1, т. 14.
(3) Синдикът е длъжен да внася по особените сметки по чл. 31, ал. 1, т. 16 паричните средства, получени при осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността, или при събиране на вземания на банката, в деня на получаване на паричните средства или най-късно на следващия работен ден.
(4) Синдикът е длъжен да не разгласява сведенията, данните и фактите, които са му станали известни във връзка с осъществяването на неговите правомощия.


Ограничения

Чл. 34. (1) Синдикът не може да договаря от името на банката нито лично със себе си, нито с друго лице, което той също представлява.
(2) Назначените за синдик лица не могат да придобиват по какъвто и да е начин, пряко или чрез друго лице, вещ или право от масата на несъстоятелността. Това ограничение се прилага и за съпрузите на назначените за синдик лица, техните роднини по права линия, по съребрена линия - до шеста степен, а по сватовство - до трета степен.
(3) Ако свързано със синдика лице е страна по сделка, чрез която това лице придобива вещ или право от масата на несъстоятелността, смята се, че синдикът придобива чрез друго лице вещта или правото - предмет на сделката.
(4) Сделките, извършени в нарушение на ал. 1 - 3, са нищожни по отношение на кредиторите на несъстоятелността.
(5) Назначените за синдик лица представят на всеки шест месеца пред фонда декларация относно свързаните с тях лица.


Отговорност

Чл. 35. (1) Когато синдикът не осъществява правомощията си с дължимата грижа или не изпълнява задълженията си, фондът налага глоба по реда на глава десета.
(2) Синдикът дължи обезщетение в размер на законната лихва за времето, през което е забавил внасянето на получените парични средства по особените сметки по чл. 31, ал. 1, т. 16.
(3) Дължимото от синдика обезщетение по ал. 2 може да бъде прихванато със съответната част от изискуемото възнаграждение на назначените за синдик лица. Изявлението за прихващане до назначено за синдик лице се отправя в писмен вид от председателя на управителния съвет на фонда въз основа на решение на управителния съвет, в което се посочват времето на допуснатата от синдика забава, размерът на невнесените в срок парични средства, размерът на дължимата законна лихва върху невнесените суми, както и писмените доказателства, които установяват допуснатото от синдика нарушение на чл. 33, ал. 3.
(4) Синдикът дължи обезщетение за виновно причинените вреди при осъществяване на правомощията си. Обезщетението се внася в масата на несъстоятелността.
(5) Отговорността на назначените за синдик лица по ал. 2 и 4 е солидарна.


Отчет на синдика при освобождаване от длъжност

Чл. 36. (1) При освобождаване от длъжност синдикът представя писмен отчет пред фонда и Централната банка в 14-дневен срок от датата на решението за освобождаване.
(2) Новоназначеният синдик може да направи възражение по отчета пред фонда в 7-дневен срок от представянето му.
(3) В 7-дневен срок след изтичането на срока по ал. 2 управителният съвет на фонда се произнася по представения отчет с решение, което не подлежи на обжалване.


Предаване на търговските книги и имуществото

Чл. 37. При освобождаването му от длъжност синдикът е длъжен незабавно да предаде под опис търговските книги и намиращото се в негово разпореждане имущество на новия синдик или на посочено от председателя на фонда лице. Предаването се извършва чрез подписан от освободения от длъжност и от новия синдик протокол относно извършения опис. Протоколът се изготвя в присъствието на представители на фонда.

Раздел II.
Фонд за гарантиране на влоговете в банките


Функции на фонда

Чл. 38. В производството по несъстоятелност на банка фондът защитава интересите на кредиторите и осъществява контрол относно законосъобразното и целесъобразното упражняване на правомощията на синдика.


Правомощия на фонда

Чл. 39. (1) Фондът има следните правомощия:
1. назначава и освобождава синдика на банката и определя размера на гаранцията по чл. 28;
2. определя възнаграждението на синдика;
3. сключва договори за управление с назначените за синдик лица;
4. одобрява бюджета относно разноските в производството по несъстоятелност и следи за неговото изпълнение;
5. дава предварително разрешение на синдика за извършване на извънредни разходи в производството по несъстоятелност;
6. дава предварително разрешение на синдика за извършване на разпореждане с паричните средства на банката;
7. (изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) дава предварително разрешение на синдика за извършване на всяка сделка или действие, чийто имуществен интерес надхвърля 10 000 лв., и утвърждава условията, при които да бъдат извършени. Не се изисква разрешение от фонда за заплащане на дължими държавни и други такси по предприети от синдика действия за попълване на масата на несъстоятелността съгласно приети от Министерския съвет тарифи;
8. одобрява програмата за осребряване на имуществото от масата на несъстоятелността и следи за нейното изпълнение;
9. дава разрешение на синдика за предприемане на действия за осребряване на посочени от синдика вещи или други имуществени права от масата на несъстоятелността и разрешава извършването на други разпоредителни действия с права от масата на несъстоятелността;
10. издава постановления за възлагане на вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността, продадени по реда на глава шеста;
11. одобрява изготвените от синдика частични сметки за разпределение, както и окончателната сметка за разпределение;
12. дава разрешения за сключване на споразумения по чл. 65, ал. 2 и 3, чл. 99, 101, 102 или 107 от Закона за задълженията и договорите с предмет вземания на банката;
13. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) взема решение за предявяване пред съда по несъстоятелността на отменителни искове по чл. 59, ал. 3 или 5, чл. 60, чл. 60а и чл. 60б, установителни искове по чл. 3, ал. 3, чл. 22 и чл. 34, ал. 4 и искове за обезщетяване на вредите, които синдикът е причинил при упражняване на правомощията си;
14. дава методически указания на синдика във връзка с упражняването на правомощията му;
15. предприема мерки за въздействие по чл. 41 спрямо синдика;
16. възлага извършването на проверки и събирането на информация по реда на чл. 40;
17. взема решения за отправяне на изявления за прихващане по реда на чл. 35, ал. 3;
18. (нова - ДВ, бр. 50 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г.) удължава сроковете по чл. 50, ал. 1, чл. 52, ал. 1, чл. 64, ал. 1, чл. 66, ал. 7, чл. 78, ал. 1 и чл. 79, ал. 1 по мотивирано искане на синдика; искането се отправя преди изтичането на срока;
19. (нова - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.)
20. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 50 от 2015 г., предишна т. 19 - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г.) извършва други действия, предвидени в този закон и в нормативните актове по неговото прилагане.
(2) При изчисляване размера на ограничението по ал. 1, т. 7 сделките, сключени от синдика с едно лице или със свързани лица в продължение на шест месеца, се считат за една сделка.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2015 г.) Правомощията на фонда по ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17 и 18 се упражняват от управителния съвет, а във всички останали случаи - от председателя на управителния съвет на фонда, освен ако в този закон изрично е указано, че определени правомощия на фонда се упражняват от управителния съвет.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2015 г.) Актовете на фонда по ал. 1, т. 1 относно назначаването на синдик, т. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15 и 18, с изключение на мерките по чл. 41, ал. 2, т. 6 не подлежат на обжалване по съдебен ред. В останалите случаи и доколкото друго не е предвидено в този закон, всяко заинтересовано лице в производството по несъстоятелност може да обжалва актовете на фонда пред съда по несъстоятелността в 7-дневен срок от постановяването им, по реда на глава двадесет и първа "Обжалване на определенията" от Гражданския процесуален кодекс. Обжалването не спира изпълнението. Ако отмени изцяло или отчасти обжалвания акт, съдът връща преписката на фонда за решаване на въпроса по същество.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ако друго не е предвидено в този закон, решенията на съда по несъстоятелността по ал. 4 подлежат на касационно обжалване по реда на глава двадесет и първа "Обжалване на определенията" от Гражданския процесуален кодекс.
(6) Съдът не може да спре изпълнението на актовете на фонда по ал. 1, т. 1. Отмяната на акта за освобождаване на синдика не възстановява лицето като синдик в производството по несъстоятелност.
(7) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) Председателят на управителния съвет се отчита пред управителния съвет на фонда най-малко веднъж месечно относно изпълнението на функциите си по този закон. Отчетът заедно с протокола от заседанието се изпраща незабавно за сведение в Народното събрание.


Извършване на проверки и събиране на информация относно дейността на синдика

Чл. 40. (1) Фондът има право във връзка с упражняването на функциите и правомощията си по този закон по всяко време:
1. да изисква от синдика на банката да му предостави всички необходими счетоводни и други документи, както и информация за дейността си;
2. да изисква от синдика писмени или устни обяснения относно извършването на определени действия или неизвършването на необходими действия в производството по несъстоятелност;
3. да изисква от синдика писмен отчет за определен период или по определен въпрос;
4. да извършва проверки на място чрез упълномощени служители на фонда или други лица.
(2) Действията по ал. 1 се извършват въз основа на заповед на председателя на управителния съвет на фонда, която не подлежи на обжалване по съдебен ред.
(3) Кредиторите на банката, както и Централната банка могат да отправят мотивирани искания до председателя на управителния съвет на фонда за извършване на проверка на определени обстоятелства по реда на този член.
(4) При извършване на проверките на място упълномощените от фонда лица имат право:
1. на свободен достъп в помещенията на банката в несъстоятелност;
2. да изискват счетоводни и други документи и да събират сведения във връзка с изпълнението на възложената им задача;
3. да искат назначаването на експерти от управителния съвет на фонда;
4. да проверяват дневника на синдика и търговските книги на банката;
5. да проверяват съдържанието на касата;
6. да извършват проверки в други банкови и небанкови предприятия по въпроси, свързани с проверката.
(5) Действията по ал. 4, т. 6 могат да бъдат извършвани съвместно с представители на Централната банка.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.)

Мерки за въздействие

Чл. 41. (1) Ако фондът установи самостоятелно, по сигнал от Централната банка, както и от кредитор на банката, че синдикът:
1. действа незаконосъобразно при упражняване на правомощията си;
2. не упражнява задълженията и правомощията си с дължимата грижа;
3. с дейността си накърнява интересите на кредиторите;
4. неоснователно бави производството по несъстоятелност;
5. не изпълнява указанията, дадени от фонда;
6. възпрепятства извършването на контрол относно дейността му, управителният съвет може да вземе решение за налагане на мерки по ал. 2 спрямо синдика.
(2) В случаите по ал. 1 фондът може:
1. да отправи писмено предупреждение до синдика за отстраняване на допуснатите закононарушения;
2. да задължи синдика да извърши определени неотложни действия, които са необходими за запазване интересите на кредиторите;
3. да задължи синдика да преустанови и отстрани допуснатите нарушения;
4. да забрани на синдика извършването на определени действия или сключването на определени сделки, с които се накърняват интересите на кредиторите;
5. да намали възнаграждението на синдика в случаите по чл. 30, ал. 4;
6. да освободи синдика от длъжност.
(3) Решенията на управителния съвет, с които се налагат мерки по ал. 2, не подлежат на обжалване по съдебен ред, с изключение на мерките по ал. 2, т. 5 и 6.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) При налагане на мерките по ал. 2 разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс относно обясненията и възраженията на страните не се прилагат.
(5) Решенията на управителния съвет, с които се налагат мерки по ал. 2, подлежат на незабавно изпълнение.
(6) При наличие на данни за извършено престъпление управителният съвет уведомява прокуратурата.


Ограничения

Чл. 42. (1) Членовете на управителния съвет, както и лицата, работещи за фонда, не могат да придобиват по какъвто и да е начин, пряко или чрез друго лице, вещ или право от масата на несъстоятелността. Това ограничение се прилага и за съпрузите на лицата по предходното изречение, техните роднини по права линия, по съребрена линия - до шеста степен, а по сватовство - до трета степен.
(2) Ако се установи, че член на управителния съвет на фонда е извършил нарушение на ал. 1, мандатът на този член се прекратява предсрочно.


Съобщения за актовете на фонда

Чл. 43. (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) Актовете на фонда се вписват в отделна книга, която е публична и е на разположение в служебни помещения на фонда по време, определено от председателя на управителния съвет. Книгата се води и в електронен вид и е достъпна на интернет страницата на фонда.

Раздел III.
Централна банка


Правомощия на Централната банка

Чл. 44. Централната банка има следните правомощия в производството по несъстоятелност:
1. отправя искане за откриване на производство по несъстоятелност за банка;
2. води списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици на банка;
3. изключва от списъка по т. 2 назначено за синдик лице, за което е установено, че извършва нарушения във връзка с дейността му като синдик; в този случай фондът е длъжен да освободи незабавно синдика от длъжност;
4. отправя искания до съда по несъстоятелността за налагане на предварителни обезпечителни мерки по реда на чл. 12;
5. отправя искания до управителния съвет на фонда за предприемане на мерки за въздействие спрямо синдика;
6. по предложение на фонда издава наредби за прилагането на този закон;
7. извършва други действия, предвидени в този закон.

Раздел IV.
Съд по несъстоятелността


Функции

Чл. 45. Съдът по несъстоятелността разглежда и разрешава правните спорове, възникнали в производството по несъстоятелност.


Правомощия на съда по несъстоятелността

Чл. 46. (1) Съдът по несъстоятелността има следните правомощия:
1. открива производство по несъстоятелност за банка с решение по чл. 13, ал. 1;
2. отхвърля искането за откриване на производство по несъстоятелност, което не отговаря на изискванията на чл. 9, ал. 2 и 3;
3. налага предварителни обезпечителни мерки по реда на чл. 12;
4. налага обезпечителни мерки в производството по несъстоятелност по реда на чл. 53;
5. одобрява списъка на приетите от синдика вземания, срещу които не е постъпило възражение с решение по чл. 67, ал. 2;
6. произнася се по възражения за неприети от синдика вземания срещу банката и по възражения за приети, но оспорени вземания;
7. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) произнася се по искове, предявени по реда на чл. 59, ал. 3 и 5, чл. 60, чл. 60а и чл. 60б, както и на чл. 135 от Закона за задълженията и договорите;
8. произнася се по установителни искове по чл. 3, ал. 3, чл. 22 или чл. 34, ал. 4;
9. произнася се по установителни искове, предявени по реда на чл. 65;
10. произнася се по жалби по реда на чл. 89 и по искове по чл. 90;
11. постановява приключване на производството по несъстоятелност;
12. възобновява производството по несъстоятелност за банката при условията и по реда на чл. 111;
13. произнася се по жалби срещу решения на фонда в случаите, предвидени в този закон;
14. дава одобрение за продажба на банката като предприятие по реда на глава седма;
15. (нова - ДВ, бр. 50 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 06.03.2018 г.) разрешава на временните синдици, синдиците и членовете на управителния съвет на фонда достъп до данни за проследяване на операции, свързани с връщане на получено имущество с произход от банка в несъстоятелност в платежната система за брутен сетълмент в реално време по чл. 145 от Закона за платежните услуги и платежните системи и до системата ТАРГЕТ2БНБ;
16. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 50 от 2015 г.) извършва други действия, предвидени в този закон.
(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2015 г.) В случаите по ал. 1, т. 15 достъпът се разрешава по искане на фонда или на временния синдик или на синдика, одобрено от фонда, до съда по несъстоятелността. Съдът по несъстоятелността се произнася с мотивирано решение в закрито заседание не по-късно от 24 часа от постъпването на искането, като определя периода, за който се отнасят данните. Решението на съда не подлежи на обжалване.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 50 от 2015 г.) Правомощията на съда по несъстоятелността, предвидени в този раздел, се упражняват при условията и по реда на Гражданския процесуален кодекс, освен ако в този закон е предвидено друго.


Обжалване на определенията и решенията на съда по несъстоятелността

Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Постановените от съда по несъстоятелността определения и решения, свързани с производството по несъстоятелност, подлежат на обжалване по общия ред на Гражданския процесуален кодекс, освен ако в този закон е предвидено друго.
(2) Върховният касационен съд образува делото в деня на подаване на жалбата или най-късно на следващия работен ден и я разглежда, като се произнася с решение в едномесечен срок от образуване на делото. Съдът не може да спре изпълнението на решението.


Съобщения за актовете на съда

Чл. 48. (1) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) Актовете на съда по несъстоятелността се вписват в отделна книга, която е публична и е на разположение в канцеларията на съда по несъстоятелността, като се обявяват и в търговския регистър. В същата книга се вписват и решенията и определенията на касационния съд срещу актовете на съда по несъстоятелността.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) Определенията и решенията на съда, които подлежат на обжалване, се считат връчени на заинтересованите страни от деня на обявяването им в търговския регистър.

Глава четвърта.
ЗАПАЗВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОПЪЛВАНЕ НА МАСАТА НА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА. ОХРАНИТЕЛНИ МЕРКИ

Раздел I.
Запазване на масата на несъстоятелността


Запечатване

Чл. 49. (1) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) В деня на получаване от квесторите или временните синдици на препис от решението за откриване на производство по несъстоятелност или най-късно на следващия ден се извършва запечатване на всички помещения, оборудване, превозни средства и други, в които се съхраняват вещи и документи на банката.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) Запечатването се извършва от квесторите или временните синдици или от оправомощени от тях лица в тридневен срок. При запечатването присъстват представители на фонда, определени от председателя на управителния съвет.
(3) При запечатването се съставят протоколи, в които се изброяват запечатаните обекти и вещи. Протоколите се подписват от лицата по ал. 2.
(4) Не се запечатват помещения, в които се съхраняват бързо развалящи се стоки, или помещения, необходими за охраната и опазването на имуществото на банката.
(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) В случаите, когато не са назначени временни синдици, действията по този член се извършват от синдиците след встъпването им в длъжност.

Вдигане на печатите и опис на имуществото на банката

Чл. 50. (1) В 30-дневен срок от встъпването в длъжност на синдика се извършва опис на недвижимите и движимите вещи, пари, ценности, ценни книги, договори, счетоводни и други документи, на вземанията на банката и на намиращите се във владение на трети лица вещи.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) Описът по ал. 1 се извършва от комисия, състояща се от представители на квесторите или временните синдици и на синдика. В комисията участват и представители на фонда, определени от председателя на управителния съвет. След извършването на описа се съставя протокол, който се подписва от всички участващи в описа лица.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) Квесторите или временните синдици на банката и членовете на управителния и на контролния орган на банката, действал при отнемане на лицензията за извършване на банкова дейност, са длъжни да оказват съдействие при извършването на описа. При неизпълнение на това задължение председателят на управителния съвет на фонда може да им наложи глоби или имуществени санкции по реда на глава десета.
(4) Ако след извършването на описа се открие друго имущество, се извършва допълнителен опис.


Отговорност за описаното имущество

Чл. 51. От момента на извършването на описа синдикът отговаря за описаното имущество.


Инвентаризация на активите и пасивите на банката

Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2015 г.) В 7-дневен срок от извършването на описа синдикът трябва да започне инвентаризация на описаното имущество на банката, както и оценка на вещите и имуществените права от масата по несъстоятелността. Срокът на инвентаризацията и оценката не може да надвишава 120 дни.
(2) При необходимост и с разрешение на председателя на управителния съвет на фонда синдикът може да ползва помощта на външни експерти. Решението на председателя на управителния съвет не подлежи на обжалване по съдебен ред.
(3) Въз основа на извършената инвентаризация и оценка синдикът съставя ликвидационен баланс и при констатирани вреди предприема действия за възстановяване на вредите от лицата, които са ги причинили.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) Синдикът предоставя незабавно на фонда документите от инвентаризацията и оценката и ликвидационния баланс, както и доклад с обобщена информация от оценката и ликвидационния баланс по основни категории активи. Докладът се изпраща за сведение в Народното събрание в тридневен срок от получаването му.


Обезпечителни мерки

Чл. 53. (1) По искане на синдика или на фонда съдът по несъстоятелността може да допусне предписаните от закона мерки, които обезпечават наличното имущество на банката.
(2) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) По искане на синдика или на фонда съдът може да допусне обезпечение на искове, с които се цели попълване на масата на несъстоятелността. Обезпечението на иска се допуска, когато искането е подкрепено с достатъчно доказателства, въз основа на които може да се направи обосновано предположение, че искът е основателен.
(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) След датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност за банка, освен при условията и по реда на ал. 1 и 2, не могат да бъдат налагани обезпечителни мерки спрямо права от масата на несъстоятелността.

Раздел II.
Управление на масата на несъстоятелността


Разноски по несъстоятелността

Чл. 54. Разноски по несъстоятелността са:
1. възнаграждението на синдика;
2. трудовите възнаграждения, осигурителните вноски и другите суми, дължими по трудовите правоотношения със служителите на банката в несъстоятелност;
3. разходите за попълване, опазване, управление, оценяване и разпределяне на масата на несъстоятелността;
4. възнагражденията на наетите от синдика експерти и консултанти във връзка с упражняването на правомощията му.
5. (отм. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.)

Ежемесечен бюджет относно разноските по несъстоятелността

Чл. 55. (1) Синдикът съставя ежемесечно бюджет относно разноските по несъстоятелността, в който се предвиждат както обичайните текущи разноски, свързани с производството по несъстоятелност, така и разходите, свързани с ангажиране на адвокати, експерти или консултанти или със заплащане на оценки на вещи и права от масата на несъстоятелността или други подобни извънредни разходи.
(2) Сумите в бюджета относно разноските по несъстоятелността могат да бъдат разходвани само за целите, предвидени в бюджета, и само в рамките на месеца, за който се отнася бюджетът.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) Бюджетът се съставя и се представя за одобряване от управителния съвет на фонда не по-късно от 14 дни преди началото на месеца, за който се отнася, а в началото на производството по несъстоятелност - не по-късно от 14 дни от встъпването в длъжност на синдика.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) Ако управителният съвет на фонда откаже да одобри представения бюджет, той дава указания на синдика относно необходимите изменения, за да бъде одобрен бюджетът.
(6) Синдикът е длъжен да изпълни дадените по реда на ал. 5 указания и да представи нов бюджет пред фонда в 7-дневен срок от получаване на указанията, но не по-късно от 3 дни преди началото на месеца, за който се отнася бюджетът.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) Ако през съответния месец възникне необходимост от извършване на извънредни, непредвидени в бюджета разходи, синдикът има право да ги извърши след получаването на разрешение от управителния съвет на фонда. Когато извършването на такива извънредни разходи е неотложно с оглед запазване на масата на несъстоятелността и не е възможно получаване на предварително разрешение, синдикът може да ги извърши и след това да поиска последващото им одобряване.
(8) Сумата, с която синдикът е надвишил без разрешение одобрения от фонда бюджет, както и разноските, извършени не по предназначението, определено в бюджета, се считат за вреди, причинени от синдика на масата на несъстоятелността, до доказване на противното.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) С решение на управителния съвет на фонда периодът, за който се съставя бюджетът по ал. 1, може да бъде променян.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) Решенията на управителния съвет на фонда по този член не подлежат на обжалване по съдебен ред.


Получаване на имущество, предоставено за съхраняване в банката

Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В срок до шест месеца от вписването на решението по чл. 13, ал. 1 синдикът изпраща по пощата с препоръчано писмо на адресите съобразно наличната в банката документация съобщение до всеки ползвател на сейф или друго лице, предоставило имущество за съхраняване в банката, с което го уведомява за характера и размера на вземането му според банковата документация. Ако лицето е променило адреса си, без да уведоми за това банката, съобщението се смята за връчено.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В съобщението по ал. 1 се посочва срокът, в който ползвателите на сейфове и лицата, предоставили имущество за съхраняване в банката, могат да го получат лично или чрез упълномощено от тях лице.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Сейф, който не е освободен в посочения срок, се отваря от синдика с участието на нотариус. За съдържанието на сейфа се съставя опис, подписан от синдика, нотариуса и другите присъстващи лица.
(4) Намерените вещи в случаите по ал. 3, както и други вещи, съхранявани от банката, които не са получени в посочения срок, се съхраняват от синдика до приключване на производството по несъстоятелност.
(5) Вещите, непотърсени до приключване на производството по несъстоятелност, се предават на Централната банка или на определена от нея търговска банка, а при продажба на банката като предприятие по реда на чл. 91 и 92 - на купувача. След изтичане на 5-годишен срок от предаването на вещите те стават собственост на държавата.


Събиране на вземанията на банката

Чл. 57. (1) Синдикът е длъжен да извърши всички необходими действия и да използва всички допустими правни средства за събиране на вземанията на банката, включително на невнесените вноски по записани акции от акционерите на банката.
(2) Включването на вземане в програмата за осребряване, както и откриването на процедура за осребряване на вземането не освобождават синдика от задължението му по ал. 1 до деня на публичната продан на съответното вземане.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2015 г.) В двугодишен срок от встъпването си в длъжност синдикът извършва проверка относно наличието на данни за причинени вреди на банката от нейни бивши администратори и при установяване на такива данни предявява пред съда по несъстоятелността искове за обезщетение на вредите срещу виновните лица.
(4) Когато е целесъобразно и в интерес на кредиторите на банката, синдикът може, след получаване на разрешение от управителния съвет на фонда, да сключва споразумения по чл. 65, ал. 2 и 3, чл. 99, 101, 102 или 107 от Закона за задълженията и договорите с предмет вземания на банката. Управителният съвет утвърждава условията, при които тези действия да бъдат извършени.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Когато кредитът не бъде издължен на падежа, синдикът може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс въз основа на извлечение от счетоводните книги.
(6) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2015 г., в сила от 05.06.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) По дело, което се води за събиране на вземания на банката, по исковете по ал. 3 и ал. 5, както и по исковете по чл. 26 и чл. 135 от Закона за задълженията и договорите, държавна такса не се събира предварително от синдика.

Раздел III.
Попълване на масата на несъстоятелността


Прекратяване на договор

Чл. 58. (1) Синдикът може да прекрати всеки договор, сключен преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, по който банката е страна, ако той не е изпълнен изцяло или частично.
(2) При прекратяване на договор синдикът отправя предизвестие от 15 дни. При прекратяване на договор, по който банката е наемател на недвижим имот, независимо от срока по него, синдикът отправя предизвестие от 60 дни.
(3) При прекратяване на договори, по които банката е наемател на недвижим имот по реда на ал. 1 и 2, насрещната страна няма право на обезщетение за претърпените вреди поради прекратяването.
(4) По искане на насрещната страна по договор с банката синдикът отговаря в 15-дневен срок дали запазва действието на договора, или го прекратява.
(5) При запазване на договор, по който банката прави периодични плащания, синдикът няма право да извършва плащания по договора, които са просрочени преди датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност.


Прихващане

Чл. 59. (1) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Кредитор може да извърши прихващане със свое задължение към банката, ако преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност двете задължения са съществували и са били насрещни и еднородни и вземането му е било изискуемо, освен в случаите по ал. 5. Ако вземането му е станало изискуемо по време на производството по несъстоятелност или в резултат на решението за откриване на производство по несъстоятелност, както и ако еднородността на двете задължения е настъпила в резултат на това решение, кредиторът може да извърши прихващане едва след настъпване на изискуемостта, съответно на еднородността.
(2) Изявлението за прихващане се отправя до синдика и трябва да бъде направено в писмена форма с нотариална заверка на подписа.
(3) Прихващането може да бъде обявено за недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността, ако кредиторът е придобил вземането и задължението си преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, но към момента на придобиване на вземането или задължението е знаел, че е настъпила неплатежоспособност или че е поискано откриване на производство по несъстоятелност.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Счита се, че кредиторът е знаел, че е настъпила неплатежоспособност, ако вземането или задължението му е придобито след датата на вписване на решението на Централната банка за отнемане на лицензията за извършване на банкова дейност на основание чл. 36, ал. 2 от Закона за кредитните институции.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 20.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 22 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г., в сила от 12.02.2021 г., обявена за противоконституционна относно влизането в сила с РКС № 8 от 2021 г. - ДВ, бр. 48 от 2021 г.) Недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността освен за частта, която всеки от тях би получил при разпределението на осребреното имущество, е всяко прихващане, независимо от това кога са възникнали двете насрещни задължения, което е извършено от кредитор или от банката след началната дата на неплатежоспособността.
(6) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 20.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 22 от 2018 г., обявена за противоконституционна относно влизането в сила с РКС № 8 от 2021 г. - ДВ, бр. 48 от 2021 г.) В случаите по ал. 5 действието на прихващането се отлага до изпълнението на окончателната сметка за разпределение по чл. 104. При продажба на банката като предприятие прихващането има действие след одобряване на сделката от съда по чл. 91, ал. 3.
(7) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2015 г., в сила от 20.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 22 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г., обявена за противоконституционна относно влизането в сила с РКС № 8 от 2021 г. - ДВ, бр. 48 от 2021 г.) По исковете по ал. 3 и 5 и в производствата по обжалване не се събира предварително държавна такса от лицата по чл. 62, ал. 1. Ако искът бъде уважен, следващата се държавна такса се събира от осъдената страна, а ако искът бъде отхвърлен, държавната такса се събира от масата на несъстоятелността.


Отменителни искове

Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) Освен в предвидените от закона случаи, могат да бъдат обявени от съда по несъстоятелността за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността следните сделки и действия, извършени от банката:
1. безвъзмездна сделка, извършена в 3-годишен срок преди датата на неплатежоспособността;
2. безвъзмездна сделка, извършена в 5-годишен срок преди датата на неплатежоспособността, в полза на администратори или акционери на банката, както и на свързани с тях лица;
3. сделка или действие, извършено в 5-годишен срок преди датата на неплатежоспособността, с намерение да се увредят кредиторите на банката;
4. погасяване на парично задължение чрез прехвърляне на собственост, извършено в 6-месечен срок преди датата на неплатежоспособността, ако връщането би довело до увеличаване на сумата, която кредиторите биха получили при разпределение на осребреното имущество на банката;
5. сделка, извършена в 2-годишен срок преди датата на неплатежоспособността, във вреда на кредиторите, страна по която е свързано с банката лице, администратор или акционер на банката, както и негов съпруг, роднина по права линия и роднина по съребрена линия до шеста степен включително, съответно свързано с него лице;
6. възмездна сделка, при която даденото значително надхвърля по стойност полученото, извършена в 2-годишен срок преди датата на неплатежоспособността;
7. учредяване на залог, ипотека или друго обезпечение, което е извършено в едногодишен срок преди датата на неплатежоспособността в полза на необезпечено дотогава вземане.
(2) Могат да бъдат обявени от съда по несъстоятелността за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността и действия и сделки по ал. 1, извършени от банката след датата на неплатежоспособността, но преди датата на решението по чл. 13, ал. 1. Ако за сделките или действията по предходното изречение са налице същевременно и основанията по чл. 3, ал. 3 или по чл. 22, ал. 2, те са нищожни по отношение на кредиторите на несъстоятелността.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) Исковете по ал. 1 и 2, както и исковете за установяване на нищожност по чл. 3, ал. 3 или по чл. 22, ал. 2 могат да се предявяват от временния синдик или синдика, както и от фонда при бездействие на временния синдик или синдика.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) По исковете по ал. 1, 2 и 3 и в производство по обжалване не се събира предварително държавна такса от лицата по чл. 62, ал. 1. Ако искът бъде уважен, следващата се държавна такса се събира от осъдената страна, а ако искът бъде отхвърлен, държавната такса се събира от масата по несъстоятелността.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) Въз основа на иск, предявен от фонда, могат да бъдат обявени от съда по несъстоятелността за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността и сделки и действия по ал. 1, т. 3, 4 или 5, извършени от временния синдик или от синдика на банката при осъществяване на правомощията му в производството по несъстоятелност. Ако за сделките или действията по предходното изречение са налице същевременно и основанията по чл. 22 или по чл. 34, ал. 4, те са нищожни по отношение на кредиторите на несъстоятелността. За тези искове се прилага ал. 4.


Искове за връщане на получено имущество

Чл. 60а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г., обявена за противоконституционна с РКС № 8 от 2021 г. - ДВ, бр. 48 от 2021 г.) Синдикът, временният синдик или фондът могат да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за връщане в масата на несъстоятелността на получено имущество с произход от банката срещу всяко трето лице в случаите, когато:
1. третото лице не е изпълнило насрещна престация или същата е на значително по-ниска стойност от полученото, или
2. полученото от третото лице е под формата на парична и/или непарична вноска в капитала му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) По иск по ал. 1 и в производство по обжалване не се събира предварително държавна такса от лицата по чл. 62, ал. 1. Ако искът бъде уважен, следващата се държавна такса се събира от осъдената страна, а ако искът бъде отхвърлен, държавната такса се събира от масата на несъстоятелността.

Недействителност на сделки, извършени от трети лица

Чл. 60б. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2018 г.) (1) (Обявена за противоконституционна с РКС № 8 от 2021 г. - ДВ, бр. 48 от 2021 г.) Недействителна по отношение на банката и на кредиторите на несъстоятелността е всяка сделка, при която вземане с произход от банката е прехвърлено на трето лице, независимо от броя на прехвърлянията, ако в резултат на тази сделка в патримониума на лицето, разпоредило се с вземането, не е постъпило в разумен срок имущество - парични средства или актив, различен от вземане за цена по сделка, съразмерно на прехвърленото вземане.
(2) (Обявена за противоконституционна с РКС № 8 от 2021 г. - ДВ, бр. 48 от 2021 г.) В случай че сделката по ал. 1 бъде обявена от съда за недействителна, третото лице губи качеството си на кредитор спрямо други лица, ако вземането му се основава на придобити в резултат на тази сделка права. По искане на банката или на кредиторите по несъстоятелността се спират всички висящи съдебни, съдебно-изпълнителни производства и/или производства по несъстоятелност с предмет вземането на третото лице, до влизане в сила на съдебното решение по ал. 1.
(3) (Обявена за противоконституционна с РКС № 8 от 2021 г. - ДВ, бр. 48 от 2021 г.) Синдикът, временният синдик или фондът могат да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за обявяване на недействителността на сделка или на поредица от сделки по ал. 1 в 5-годишен срок от откриването на производството по несъстоятелност за банката.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) По иска по ал. 3 и в производството по обжалване не се събира предварително държавна такса от синдика, временния синдик или фонда. Ако искът бъде уважен, следващата се държавна такса се събира от осъдената страна, а ако искът бъде отхвърлен, държавната такса се събира от масата на несъстоятелността.

Връщане на даденото от третото лице

Чл. 61. При сделка или действие, по отношение на което са приложени разпоредбите на чл. 3, ал. 3, чл. 22, чл. 34, ал. 4 или чл. 60, даденото от третото лице се връща, а ако даденото не се намира в масата на несъстоятелността или се дължат пари, третото лице става кредитор.


Предявяване на отменителен иск

Чл. 62. (1) (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2018 г.) Иск по чл. 59, ал. 3 или 5, както и исковете по чл. 60, по чл. 60а и по чл. 135 от Закона за задълженията и договорите могат да бъдат предявени освен от лицата по чл. 60, ал. 3 и от всеки кредитор на банката в 5-годишен срок от откриването на производството по несъстоятелност за банката, а исковете по чл. 60, ал. 5 - в 6-месечен срок от извършването на сделката или действието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2015 г., в сила от 05.06.2015 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) Исковете по ал. 1 се предявяват пред съда по несъстоятелността и по тях, както и в производство по обжалване не се събира предварително държавна такса от лицата по ал. 1. Ако искът бъде уважен, следващата се държавна такса се събира от осъдената страна, а ако искът бъде отхвърлен, държавната такса се събира от масата на несъстоятелността.
(3) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) В случаите по ал. 1 процесуалното представителство на банката се осъществява от временния синдик или синдика.

Такси

Чл. 62а. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2015 г.) (1) По образуваните от банка в несъстоятелност изпълнителни дела не се събират предварително пропорционални държавни такси или пропорционални такси по Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители. В тези случаи пропорционалната такса не може да бъде повече от 30 000 лв.
(2) За принудително отнемане и предаване в полза на банка в несъстоятелност на заложено имущество по Закона за особените залози пропорционалната такса не може да бъде повече от 30 000 лв.
(3) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) В случаите, в които по образувани от лицата по чл. 62, ал. 1 дела съдът назначава особен представител на разноски на ищеца, възнаграждението на особения представител се определя по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ.

Глава пета.
ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА


Молба за предявяване на вземанията

Чл. 63. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Кредиторите предявяват писмено своите вземания пред синдика в срок два месеца от вписването на решението по чл. 13, ал. 1.
(2) Кредиторите по ал. 1 посочват в молбата си основанието, размера на вземането, привилегиите и обезпеченията, адреса за кореспонденция по седалището на банката и прилагат писмени доказателства.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) Вземанията на вложителите в банката, вземанията на работници и служители, произтичащи от трудово правоотношение с банката, възникнало до една година преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, вземанията на Министерството на финансите по чл. 152б, ал. 1 от Закона за публичните финанси, вземанията на кредиторите по покрити облигации по чл. 26, ал. 2 от Закона за покритите облигации, както и установените с влезли в сила актове публични вземания се смятат за предявени и се вписват служебно от синдика в списъка по чл. 64, ал. 1. Това не отменя правото на лицата по предходното изречение да предявят пред синдика вземанията си в срока по ал. 1.


Първоначален списък на приетите от синдика вземания

Чл. 64. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г.) В срок до 30 дни след изтичането на срока по чл. 63, ал. 1 синдикът съставя списък на приетите от него вземания, в който посочва имената на кредиторите, а когато те съвпадат - и други идентифициращи данни, основанието и размера, с които е прието вземането, вида и размера на обезпечението и поредността на удовлетворяване на вземането съгласно този закон. В списъка вземанията се подреждат по ред на удовлетворяване, а в рамките на реда - по азбучен ред.
(2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Вземанията на лицата, които са извършили прихващания, обявени за недействителни по реда на чл. 59 с влезли в сила съдебни решения, се вписват служебно от синдика в списъка по ал. 1. За тези вземания се прилага чл. 100.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) След съставянето на списъка синдикът го обявява в търговския регистър и публикува най-малко два пъти в един или повече централни всекидневници съобщение, че списъкът е обявен.


Допълнително предявени вземания

Чл. 65. (1) Кредитори, които не са предявили своите вземания в срока по чл. 63, ал. 1, могат в едногодишен срок от датата на решението по чл. 13, ал. 1 да предявят установителен иск пред съда по несъстоятелността относно своите вземания към банката.
(2) От датата на влизането в сила на решението, с което се уважава иск по ал. 1, вземанията - предмет на иска, се считат за приети в производството по несъстоятелност.
(3) Кредитор с вземане по ал. 1 не може да оспорва прието вече вземане или извършено разпределение и се удовлетворява от остатъка, ако е извършено разпределение на осребреното имущество. Държавните такси, както и допълнително направените разноски по приемане на вземането му са за негова сметка.


Оспорване на списъка

Чл. 66. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г.) В 14-дневен срок от обявяването на списъка в търговския регистър всеки вложител, друг кредитор или един или повече акционери, които притежават общо не по-малко от 25 на сто от всички акции с право на глас в банката, могат да направят писмено възражение пред синдика срещу прието или неприето в списъка вземане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г.) След изтичането на срока по ал. 1 синдикът съставя списък на кредиторите, чиито вземания са оспорени, и го обявява в търговския регистър. Всеки кредитор от списъка има право в 14-дневен срок от обявяването на списъка на оспорените вземания да получи копие от подаденото срещу неговото вземане възражение и от доказателствата към него. Копията се получават на адреса на управление и в поделенията на банката в несъстоятелност в страната.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г.) В 7-дневен срок от изтичане на срока за получаване на копия по ал. 2 всеки кредитор с оспорено вземане има право да представи на синдика писмено становище по възражението и да приложи доказателства.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г.) Синдикът разглежда постъпилите възражения и становищата по тях и се произнася с окончателно решение относно изключването или включването на вземането в списъка на приетите от него вземания в 40-дневен срок от изтичането на срока по ал. 3.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г.) Синдикът обявява в търговския регистър съобщение, че решението е изготвено и може да бъде получено на адреса на управление и в поделенията на банката в несъстоятелност в страната в 7-дневен срок от датата на обявяване на съобщението.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г.) В 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 5 всяко лице, направило възражение по реда на ал. 1, може да оспори пред съда по несъстоятелността решението на синдика по ал. 4 единствено за вземането, по което е възразило. Възражението до съда се подава чрез синдика.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) В 14-дневен срок след изтичането на срока по ал. 6 синдикът е длъжен да състави и обяви в търговския регистър:
1. списък на приетите вземания, по които не са направени възражения;
2. списък на неприетите вземания, за които е подадено възражение пред съда при спазване изискванията на ал. 6;
3. списък на приетите вземания, които са оспорени пред съда чрез възражение при спазване изискванията на ал. 6.
(8) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г.) В списъците по ал. 2 и 7 вземанията се подреждат по ред на удовлетворяване съгласно чл. 94, ал. 1, а в рамките на реда - по азбучен ред.
(9) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г.) Към списъците по ал. 7, т. 2 и 3 се прилагат направените възражения, представените доказателства към тях и доказателства относно изпълнението на изискванията по ал. 6.


Одобряване на списъка на приетите и неоспорени вземания

Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г.) Синдикът изпраща на съда по несъстоятелността в 7-дневен срок от съставянето им списъците по чл. 66, ал. 7 заедно с документите по чл. 66, ал. 9.
(2) Съдът разглежда и одобрява списъка на приетите вземания, по които не са направени възражения, в срок 14 дни от постъпването му в закрито заседание, като се произнася с решение. В този случай решението на съда не подлежи на обжалване.


Разглеждане на направените възражения от съда

Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) Съдът по несъстоятелността разглежда направените по чл. 66, ал. 6 възражения срещу всяко прието и неприето вземане в отделно производство, в открито заседание с участие на синдика, кредитора с оспорено вземане и направилия възражение кредитор, като се произнася с решение.
(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) За откритото съдебно заседание по ал. 1 страните се призовават чрез обявяването на съобщение в търговския регистър.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) С решението по ал. 1 съдът постановява допълване на списъка по чл. 67, ал. 2, като посочва вида, основанието и размера, с които вземането следва да бъде включено в списъка, вида и размера на обезпечението и поредността на удовлетворяване на вземането, в случай че:
1. е уважил частично или изцяло възражение срещу неприето от синдика вземане;
2. е отхвърлил частично или изцяло възражение срещу прието от синдика вземане.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) Съдът трябва да се произнесе по всички направени възражения в едномесечен срок от получаването им по реда на чл. 67, ал. 1.


Прието вземане

Чл. 69. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) Вземане, което е включено в списъка по чл. 67, ал. 2, включително в случаите по чл. 20, ал. 4, чл. 65, ал. 2 и чл. 68, ал. 3, се смята за прието в производството по несъстоятелност:
1. от момента на постановяване на решението по чл. 67, ал. 2 - за одобряване на списъка на приетите и неоспорените вземания;
2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) от момента на влизане в сила на решение на съда по чл. 68, ал. 3 - относно вземането;
3. от момента на влизане в сила на решение на съда по чл. 65, ал. 2 - относно вземането;
4. от момента на влизане в сила на решение по чл. 20, ал. 4, с което се признава претендираното от кредитора вземане към банката.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) Влезлите в сила решения по чл. 20, ал. 4, чл. 65, ал. 2, чл. 67, ал. 2 и чл. 68, ал. 3 имат установително действие за банката и за всички кредитори на несъстоятелността.


Неоспоримо вземане

Чл. 70. Не може да се оспорва вземане, което е установено с влязло в сила съдебно решение, постановено след датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, когато в производството по делото е взел участие синдикът.


Промени в одобрения от съда списък на приетите вземания (Загл. изм. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.)

Чл. 71. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) Списъкът по чл. 67, ал. 2 се допълва от синдика с вземанията, установени с решение по чл. 65, ал. 2 или по чл. 68, ал. 3. Този списък се допълва от синдика и с вземанията - предмет на решение по чл. 20, ал. 4, ако с решението се признава претендираното от кредитора вземане към банката.
(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) Списъкът по чл. 67, ал. 2 се променя от синдика и в случаите, когато фондът е осъден с влязло в сила решение да заплати на вложител, претендирано от него вземане от влог.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Промяната в списъка се извършва към деня на влизане в сила на решенията по ал. 1 и 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) Промененият списък се обявява в търговския регистър.

Глава шеста.
ОСРЕБРЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА БАНКАТА

Раздел I.
Общи положения


Обхват

Чл. 72. (1) Вещите и другите имуществени права от масата на несъстоятелността поотделно, като съвкупност, в обособена част или като цяло се превръщат в пари при условията и по реда на тази глава.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2015 г., в сила от 05.06.2015 г.) Синдикът внася събраните парични вземания по особена сметка в левове, а сумите в чуждестранна валута - по особени сметки в съответната валута, открити в банки по чл. 2, ал. 5 от Закона за кредитните институции или в Българската народна банка. Банката в несъстоятелност може да има само по една от посочените сметки.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За неуредените в тази глава случаи се прилагат съответно разпоредбите на глави двадесет и шеста и двадесет и седма на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.


Публична продан на вещи и имуществени права

Чл. 73. (1) Вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността се осребряват от синдика на банката чрез публична продан, освен в особените случаи за продажба или в случаите по чл. 85, ал. 6, т. 2.
(2) Начинът на осребряване и способът за извършване на публична продан на отделните права, включени в масата на несъстоятелността, се определят от синдика и се одобряват от фонда.
(3) Вещта или правото - обект на осребряване, се продават такива, каквито са в момента на проданта им, и купувачите не могат да претендират за недостатъци на закупената вещ или право.


Способи за извършване на публична продан

Чл. 74. (1) Публична продан се извършва чрез публична продажба, чрез търг с явно наддаване или чрез търг с тайно наддаване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) Осребряване чрез публична продажба може да бъде извършвано само за движими вещи, чиято оценка не надвишава 1000 лв., или за съвкупности от движими вещи, ако общата оценка на вещите, включени в съвкупността, не надвишава 2000 лв.
(3) Когато проданта се извършва чрез търг, тя е действителна дори и при участие само на един купувач, ако предложената от него цена не е по-ниска от началната тръжна цена.


Предмет на публична продан

Чл. 75. (1) Предмет на публична продан могат да бъдат вещите и имуществените права на банката като цяло, обособени части, съвкупности от вещи или вземания или отделни вещи и имуществени права.
(2) При продажба на вещите и имуществените права като цяло, съвкупност или на обособена част кредиторите не могат да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение, отколкото при продажбата на отделните вещи и имуществени права.


Действие на публичната продан

Чл. 76. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Продадените чрез публична продан движими вещи и оценими в пари права върху тях стават собственост на купувача, дори и да не са били собственост на банката. Предишният собственик на вещта има правата по чл. 482, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ако с влязло в сила съдебно решение бъде установено, че продадените недвижими вещи или други имуществени права върху тях не принадлежат на банката, прилага се чл. 499 от Гражданския процесуален кодекс.
(3) Продадените чрез публична продан вземания на банката запазват привилегиите и обезпеченията си, без да е необходимо вписване в съответните регистри или извършване на други допълнителни действия.
(4) От деня на влизането в сила на постановление за възлагане на купувача по извършена по тази глава публична продан не могат да бъдат противопоставени правата, които трети лица са придобили върху вещта или правото, ако тези права не могат да се противопоставят на кредиторите на банката.
(5) С извършването на публична продан на недвижим имот всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.
(6) С извършването на публична продан на вземане се погасяват всички учредени залози или запори върху вземането.


Протоколи за действията по осребряване

Чл. 77. (1) За всяко предприето действие по осребряване синдикът съставя протокол, в който се отбелязват датата и мястото на съставяне, предприетите действия, направените искания, постъпилите суми и направените разноски.
(2) Към искането до фонда за издаване на постановление за възлагане на съответната вещ или право се прилагат всички съставени протоколи относно действията по осребряване на вещта или правото, за която се иска издаване на постановление за възлагане.

Раздел II.
Начало на процедурата по осребряване


Програма за осребряване

Чл. 78. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.) В двумесечен срок от завършването на инвентаризацията и оценката по чл. 52, ал. 1 синдикът е длъжен да състави програма за осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността.
(2) Програмата по ал. 1 трябва да предвижда начална дата за започване на процедурите за осребряване и краен срок, до който ще бъдат осребрени всички вещи и имуществени права от масата на несъстоятелността.
(3) В програмата за осребряване се описват видът и балансовата стойност на активите, които ще бъдат осребрявани през всеки от месеците в рамките на крайния срок, определен в програмата, начинът на осребряване на тези активи, началната дата и мястото за провеждане на съответната процедура, прогнозната сума, която ще бъде получена през съответния месец в резултат на осребряването.
(4) В програмата за осребряване не се включват:
1. вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността, които са обект на съдебен спор относно съществуването, размера и съдържанието на правата на банката;
2. вещите, които не се намират във владение на банката;
3. правата и вещите, за които банката не разполага с достатъчно доказателства, удостоверяващи правата ? спрямо тях, и за които трети лица са заявили претенции, които по всяка вероятност са основателни;
4. вещи или вземания, върху които е учреден залог, ако със закон е предвидено продажбата им да бъде извършвана от кредитора без съдебна намеса, освен ако е отказано приемане в производството по несъстоятелност на вземането на заложния кредитор.
(5) Вещите и правата по ал. 4, т. 1 - 3 се включват в програмата за осребряване допълнително след установяване по безсъмнен начин на правата на банката спрямо тях.
(6) Фондът одобрява или отказва да одобри програмата за осребряване със заповед на председателя на управителния съвет, която не подлежи на обжалване по съдебен ред.
(7) Ако фондът е отказал да одобри програмата за осребряване, председателят на управителния съвет дава писмени указания на синдика относно необходимите промени и допълнения. Синдикът е длъжен да изпълни дадените указания и да внесе за разглеждане от фонда нова програма в 10-дневен срок от получаване на указанията.
(8) След одобряването ? програмата за осребряване може да бъде променяна или допълвана от синдика само след предварително писмено разрешение на председателя на управителния съвет на фонда.
(9) Ако в резултат на обжалване по реда на чл. 88 и 89 или с влязло в сила решение бъде установено, че право или вещ, включена в програмата за осребряване, не принадлежи на банката, вещта или правото се изключват от програмата по реда на ал. 8.
(10) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) Вещите и правата по ал. 4, т. 4 се включват в програмата за осребряване допълнително, ако заложният кредитор в тригодишен срок от одобряване на списъка на приетите вземания не е поискал продължаване на изпълнението по реда на чл. 21, ал. 4.
(11) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) При продажбата на вещите и правата по ал. 4, т. 4 се прилага чл. 101.

Извършване на опис на вещите и правата, включени в програмата за осребряване

Чл. 79. (1) Синдикът е длъжен в 14-дневен срок от одобряването на програмата за осребряване да извърши описи на всички вещи и имуществени права, предвидени в програмата за осребряване през първия месец, считано от началната дата на започване на процедурата за осребряване.
(2) Описите по ал. 1 могат да бъдат извършени и от изрично упълномощени за това с нотариално заверено пълномощно от синдика лица.
(3) Описът трябва да съдържа:
1. дата и място на извършване;
2. основание за извършване на описа;
3. трите имена и длъжността на лицето, което извършва описа, а ако е пълномощник на синдика - номера и датата на пълномощното му;
4. подробно описание на вещта или правото, което съдържа:
а) за движимите вещи - местонахождението, учредените залози, наложените запори, както и дължимите данъци, ако има такива;
б) за недвижимите вещи - местонахождението и границите на имота, вписаните ипотеки и възбрани, както и дължимите данъци;
в) за вземанията - основание, размер към датата на извършване на описа, описание на привилегиите и обезпеченията на вземането, наложени запори или учредени залози върху вземането, данни за длъжника по вземането и други характеризиращи данни относно вземането;
г) за другите права - основание, вид и други характеризиращи данни относно правото;
5. оценка на вещта или правото;
6. заявените от трети лица права върху описаната вещ или право, както и доказателствата, които третите лица сочат в подкрепа на претенциите си;
7. подпис на лицето, съставило описа, и на третите лица, които са заявили права върху описаната вещ или право.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Опис на недвижим имот се извършва само ако синдикът се е уверил, че имотът е собственост на банката. За целта синдикът може да извърши проверка въз основа на справка в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите и от службата по вписванията. Когато няма сигурни данни за собствеността, взема се предвид владението към деня на налагане на възбраната.
(5) Синдикът извършва опис на вещите и правата, които според програмата за осребряване са предвидени за осребряване през съответния следващ месец, в 10-дневен срок преди началото на месеца.


Оценка на описаните вещи и права

Чл. 80. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) (1) Вещите и правата, които се описват по реда на чл. 79, се оценяват по тяхната пазарна стойност от външни експерти, определени по реда на чл. 52, ал. 2.
(2) При извършването на оценка на отделни активи синдикът може да определи праг на същественост за конкретни позиции с обща балансова стойност до 0.5 на сто от общата стойност на активите към датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност и с индивидуална балансова стойност не по-висока от 2000 лв. за материалните активи. Тези активи се отразяват в оценката по тяхната нетна балансова стойност.
(3) Дължими кредити към датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, които са изцяло погасени с парични средства към по-късна дата, но преди завършване на оценката, се включват в оценката на стойност, равна на събраните вземания.
(4) Оценката на недвижимите вещи не може да бъде по-малка от данъчната им оценка, а оценката на моторните превозни средства - от застрахователната им оценка.
(5) Заключението за оценката се изготвя в писмена форма и се представя на синдика най-късно на датата на извършване на описа на съответната вещ или право. В заключението следва да бъдат описани използваните методи за оценка и да се сочат мотиви за посочената стойност на вещта или правото. Достъп до пълната информация и доклада с индивидуални оценки на отделните активи имат само синдикът и фондът. Другите кредитори получават достъп само до доклад, съдържащ обобщена информация по основни категории активи и приложената методология при оценката на вещите и правата от масата на несъстоятелността.
(6) Ако синдикът има възражения по оценката, той може в тридневен срок от получаването ? да поиска от управителния съвет на фонда преразглеждане на оценката, като посочи писмени мотиви за това. Ако кредитор в производството по несъстоятелност има възражения по доклада по изречение четвърто на ал. 5, той може в тридневен срок от получаване на достъп до същия доклад да поиска от управителния съвет на фонда преразглеждане на оценката, като посочи писмени мотиви за това. Достъпът на кредиторите до доклада по изречение четвърто на ал. 5 се осигурява от синдика. Синдикът, с одобрението на фонда, определя реда за запознаване със същия доклад.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.) Ако намери искането по ал. 6 за основателно, управителният съвет на фонда насрочва нова оценка от одиторско дружество, което отговаря на изискванията на чл. 76 от Закона за кредитните институции, чиято оценка е окончателна. Новата оценка се посочва в описа от синдика.
(8) Възнаграждението на оценителите на вещи и права се определя от синдика и се одобрява от фонда по реда на чл. 52 или 55.

Пазене на описаните вещи

Чл. 81. (1) Описаните вещи се предават на отговорно пазене на лице, назначено от синдика за техен пазач, или се оставят за съхраняване на определено от синдика място.
(2) Пазачът се избира с оглед на лицето, естеството на вещта и мястото, където се намира или където ще се съхранява вещта.
(3) Описаната вещ се предава на пазача срещу подпис.
(4) Пазачът е длъжен да пази вещта като добър стопанин, да дава сметка за приходите от нея и за разходите по пазенето, както и да дава възможност на желаещите лица да извършват оглед на вещта в определеното от синдика време. При неизпълнение на тези задължения синдикът може да назначи друг пазач.
(5) Ако определеният пазач не е служител на банката, синдикът му определя възнаграждение, което е за сметка на масата на несъстоятелността.


Разрешение за извършване на публична продан

Чл. 82. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) В 7-дневен срок от извършването на описа, а в случаите по чл. 80, ал. 7 - от извършването на новата оценка, синдикът е длъжен да направи предложение пред фонда за извършване на публична продан на описаната вещ или право.
(2) В предложението си по ал. 1 синдикът посочва избрания от него способ за извършване на публичната продан, предмета за осребряване, началната цена, от която да започне публичната продан, и датата, от която да започне проданта.
(3) Предложената от синдика начална цена, от която да започне проданта, не може да е по-ниска от 60 на сто от оценката, посочена в описа, а в случаите на публична продан - 80 на сто от оценката.
(4) Предложената от синдика дата, на която да започне проданта, трябва да е съобразена с програмата за осребряване.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) Към предложението на синдика се прилага протоколът за извършения опис и заключението на оценителя по чл. 80, ал. 5 или 7.
(6) Фондът дава разрешение за извършване на публична продан на предложените от синдика вещи и/или права:
1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) ако не са налице условията по чл. 80, ал. 7 за преразглеждане на оценката им, и
2. ако предложението на синдика съответства на одобрената програма за осребряване и на изискванията на тази глава.
(7) Ако фондът откаже да даде разрешение съгласно направеното от синдика предложение, председателят на фонда уведомява писмено синдика за това и му дава указания относно действията, които следва да бъдат извършени, за да бъде дадено разрешение. В уведомлението председателят дава срок на синдика за изпълнение на указанията.
(8) Синдикът отправя ново предложение до фонда след изпълнение на указанията по ал. 7.
(9) Фондът дава разрешение за извършване на публична продан или отказва издаването на такова разрешение със заповед на председателя на управителния съвет, която не подлежи на обжалване по съдебен ред.


Съобщение за публична продан

Чл. 83. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) Синдикът е длъжен да направи съобщение за публичната продан в 7-дневен срок от получаването на разрешение от фонда.
(2) Съобщението по ал. 1 трябва да съдържа:
1. наименование и адрес на управление на банката в несъстоятелност;
2. номер и дата на заповедта на председателя на управителния съвет на фонда, с която се дава разрешение за извършване на публичната продан;
3. способ за извършване на публичната продан;
4. списък на вещите или правата - предмет на публичната продан, а ако се продават като цяло, съвкупност или в обособена част - посочване на начина, по който се излагат на публична продан;
5. първоначална продажна цена на вещите или правата - предмет на публичната продан;
6. описание на вещите и правата - предмет на публичната продан, съдържащо информация относно наложените тежести и ограничения върху тях;
7. времето и мястото на огледа;
8. времето и мястото на проданта;
9. ако публичната продан е чрез търг - правилата за продажбата, размера на депозита за участие, начина, по който следва да се внесе, крайния срок за внасяне;
10. други условия, свързани с определения начин на проданта, включително оповестяване на мястото, където се намира тръжната документация за продажбата на разположение на всеки, който се интересува от вещта или правото, или от условията, при които може да я закупи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) Съобщението се разгласява чрез поставянето му на място за съобщения, определено от синдика, на мястото, където се намира вещта или където се съхранява документацията относно правото - предмет на публична продан, на мястото, където ще бъде извършена публичната продан, на определените за това места в сградата на съда по несъстоятелността и в сградата на общината по местонахождението на вещта - обект на продажба.
(4) Съобщението следва да бъде разгласено най-малко 7 дни преди датата на публичната продан.
(5) По разпореждане на председателя на управителния съвет на фонда за всеки конкретен случай публичната продан се разгласява и чрез обявление в един или няколко централни всекидневника.
(6) Синдикът съставя в деня на продажбата протокол, в който посочва деня и начина на разгласяване на проданта.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) Когато оценката на вещта или правото е над 20 000 лв., съобщението за публична продан се публикува на интернет страницата на банката най-малко 10 дни преди проданта.

Раздел III.
Извършване на публичната продан


Публична продажба

Чл. 84. (1) Публична продажба се извършва за движими вещи или за съвкупности от движими вещи по чл. 74, ал. 2 и които се намират на мястото на продажбата, при което вещта се предава на купувача след заплащането на цената.
(2) Публична продажба се извършва от синдика на определени от него постоянни места.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За публичната продажба се прилагат съответно правилата на чл. 244, ал. 2 и 3 и чл. 245, ал. 1 и 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, като синдикът има правомощията на публичен изпълнител, а постановлението за възлагане се издава от председателя на фонда.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) В случай че вещта не бъде продадена в 9-месечен срок от излагането ? за продан, тя се продава на цена по договаряне. В този случай председателят на фонда издава постановление за възлагане, ако одобри договорената цена на вещта.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) Ако вещта не бъде продадена след изтичането на една година от излагането ? за продан, с разрешение на председателя на фонда тя се предава на социални заведения или се унищожава.
(6) Когато за продажба на движими вещи се изисква специална форма, тя се счита за спазена с издаването на постановлението за възлагане при публичната им продажба.


Продажба чрез търг

Чл. 85. (1) Продажбата чрез търг с явно или с тайно наддаване се извършва на място и време, определени от синдика.
(2) Депозитът за участие в търга е 10 на сто от обявената начална продажна цена. Документът за внасяне на депозита се предоставя на синдика най-късно до обявения начален час за провеждане на търга.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) За търга с явно наддаване се прилагат съответно правилата на чл. 247, чл. 248, чл. 249, ал. 2 - 6, чл. 250, ал. 1, т. 3 и чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, като синдикът извършва действията на публичния изпълнител, а постановленията за възлагане се издават от председателя на фонда. Ако спечелилият търга купувач не внесе в срок предложената от него цена по посочената от синдика особена сметка, с внесения депозит от купувача се покриват разноските по търга, а остатъкът се включва в масата на несъстоятелността.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато вещ или право са закупени чрез търг с явно наддаване от лице, което не е имало право да наддава, възлагането е недействително. В този случай внесената от купувача сума остава в полза на масата на несъстоятелността, а вещта или правото - предмет на недействително възлагане, се предлагат от синдика по реда на чл. 249 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За търга с тайно наддаване се прилагат съответно правилата на чл. 251 - 253 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, като синдикът извършва действията на публичния изпълнител, а постановленията за възлагане се издават от председателя на фонда.
(6) Ако на проведен търг с явно или с тайно наддаване вещта или правото не бъдат продадени, по предложение на синдика председателят на управителния съвет на фонда може да разреши:
1. насрочване на нов търг относно вещта или правото при намалена цена в размер до 50 на сто от първоначалната оценка, или
2. продажба чрез пряко договаряне или чрез посредник.
(7) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) Разрешението по ал. 6, т. 2 се издава, когато вещите и правата, включени в програмата за осребряване, не са продадени, след като поне три пъти са предлагани на публична продан по реда на ал. 6, т. 1. Продажбата чрез пряко договаряне или чрез посредник се извършва с първоначална продажна цена не по-ниска от 30 на сто от оценката, посочена в описа, като цената се намалява съответно до реализиране на вещта или правото съгласно изготвени от синдика въз основа на методически указания от фонда правила за извършване на продажба чрез пряко договаряне, оповестени на интернет страницата на банката. Съобщение за започване на процедура по продажба чрез пряко договаряне или чрез посредник се публикува на интернет страницата на банката.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) Договорите за продажба по ал. 6, т. 2 влизат в сила след одобряването им със заповед на председателя на управителния съвет на фонда.
(9) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) Ако кредитор с прието вземане е спечелил търг по реда на ал. 1 - 6, той има право да прихване дължимата от него цена с такава част от вземането си към банката, каквато би получил при разпределение на осребреното към момента на прихващането имущество от масата на несъстоятелността според утвърдена към този момент частична сметка за разпределение.


Обжалване на продажба чрез търг

Чл. 86. (1) Извършената продажба чрез търг може да бъде обжалвана в 3-дневен срок от обявяване на резултатите от търга от участник в търга, който е предложил по-висока цена от обявения за купувач, и когато обявеният за купувач не е имал право да участва в търга и предложената от жалбоподателя цена е следваща цената на спечелилия.
(2) Жалбата по ал. 1 се подава чрез синдика и се разглежда по реда на чл. 88 и 89.
(3) При подадена жалба председателят на фонда не издава постановление за възлагане.
(4) Жалбоподателят е длъжен да внесе изцяло предложената от него цена по особена сметка в банката, което е условие за редовността на жалбата. В случаите на уважаване на жалбата жалбоподателят се обявява за купувач.
(5) Ако жалбата е уважена от съда, решението на съда е окончателно, не подлежи на обжалване и има действие на постановление за възлагане.
(6) Ако жалбата е оставена без уважение, председателят на управителния съвет на фонда издава постановление за възлагане на обявения от синдика купувач и нарежда освобождаване на депозираната от жалбоподателя цена.
(7) Ако жалбата бъде уважена и жалбоподателят бъде обявен за купувач, синдикът освобождава депозираната цена на обявения от него купувач освен в случаите, когато обявеният от него купувач не е имал право да участва в търга. В тези случаи депозираната от обявения от синдика за купувач цена остава в полза на масата на несъстоятелността.


Особени случаи на продажба

Чл. 87. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За продажбата на съсобствена вещ се прилагат съответно правилата на чл. 258, ал. 1 - 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, като синдикът извършва действията на публичния изпълнител, а постановленията за възлагане се издават от председателя на фонда. Идеалната част от вещта - собственост на банката, се предлага за изкупуване по цена, равна на оценката, посочена в описа, и ако съсобственикът се съгласи писмено да плати тази цена, синдикът му определя срок за плащане. След плащането на цената вещта се възлага на платилия съсобственик с постановление за възлагане.
(2) Третото лице - съсобственик на вещта, може да обжалва изпълнителните действия по реда на чл. 88 и 89, ако не са спазени изискванията по ал. 1.
(3) Дялове, които са собственост на банката в други дружества, се продават по реда на чл. 85, след като бъдат предложени за изкупуване на останалите съдружници при цена, определена по реда на чл. 80, и в срок един месец предложението не бъде прието.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) Акции, притежавани от банката, се продават на фондова борса или на друг регулиран пазар на ценни книжа, освен ако уставът на дружеството, което е издало акциите, предвижда друго. Други финансови и капиталови инструменти, които се търгуват на борса или на друг регулиран пазар, могат да бъдат осребрени, като бъдат предложени за търгуване на съответния пазар чрез продажба по борсови цени след разрешение на управителния съвет на фонда.
(5) С разрешение на управителния съвет на фонда синдикът може да продава финансови активи чрез посредник в страната и в чужбина.
(6) Заложена вещ, която се държи от кредитор или от трето лице, се изисква от синдика и се продава по реда на тази глава, освен ако със закон е предвидена продажбата ? от кредитор без съдебна намеса.
(7) Синдикът след получаване на разрешение от фонда може да продаде, преди да е одобрена програмата за осребряване:
1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) бързо развалящи се вещи от масата на несъстоятелността или вещи, права и активи от масата на несъстоятелността с бързо намаляваща стойност;
2. имущество от масата на несъстоятелността, ако това е необходимо за издръжката на производството по несъстоятелност.
(8) В разрешението на фонда по ал. 5 се определят минималната продажна цена и начинът, по който да се извърши продажбата.
(9) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) В случаите по ал. 5 и 7 фондът може да разреши продажбата да се осъществи чрез пряко договаряне или чрез посредник.
(10) Актовете на фонда по този член не подлежат на обжалване по съдебен ред.

Раздел IV.
Обжалване на действията по осребряване


Право на жалба

Чл. 88. Действията по осребряване могат да се обжалват пред съда по несъстоятелността от кредитор на банката или от трето лице със самостоятелни права върху вещта или правото, засегнати от действията по осребряване.


Разглеждане на жалбата

Чл. 89. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) Жалбата се разглежда от съда по несъстоятелността в състав от трима съдии, като се прилагат съответно разпоредбите на чл. 435 - 438 от Гражданския процесуален кодекс. Съдът се произнася с определение, което не подлежи на обжалване.


Иск на трето лице

Чл. 90. (1) Трето лице, чието право е засегнато от действията по осребряване, може да предяви иск срещу банката за установяване на правото си.
(2) Искът по ал. 1 се предявява пред съда по несъстоятелността, който може като обезпечителна мярка да спре процедурата по осребряване на вещта или правото, във връзка с които се води делото.

Глава седма.
ПРОДАЖБА НА БАНКАТА КАТО ПРЕДПРИЯТИЕ


Условия

Чл. 91. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) При наличие на интерес от потенциални купувачи, по искане на синдика, фондът може да разреши откриване на процедура за продажба на предприятието на банката като цяло или на части. Продажбата на предприятието на банката като цяло или на части се извършва чрез пряко договаряне или чрез посредник, без да се спазват условията и редът, установени в глава шеста.
(2) За да продаде банката като предприятие, синдикът може да намали пропорционално размера на нейните задължения, ако от това кредиторите ? не се поставят в по-неблагоприятно положение, отколкото при разпределянето на осребреното имущество.
(3) Съдът по несъстоятелността одобрява сделката след получаване на писмено становище от фонда и от Централната банка. То трябва да бъде дадено най-късно 30 дни след поискването му.
(4) Съдът проверява дали сделката не противоречи на закона и дали съобразно ал. 2 не уврежда интересите на кредиторите на банката.
(5) Прехвърляне на собственост преди окончателно плащане на цената не се допуска.


Ред на продажбата и последици

Чл. 92. (1) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Банка в несъстоятелност може да бъде продадена като предприятие само на друга банка или банки с лицензия за банкова дейност в страната.
(2) Сделката е допустима и когато акционерното дружество се учредява с тази цел, ако получи от Централната банка условна лицензия за осъществяване на банкова дейност. В този случай съдът одобрява сделката след издаването на лицензията.
(3) Ако дружеството по ал. 2 отговаря на изискванията, Централната банка издава условна банкова лицензия, която дава право за осъществяване на банкова дейност след извършване на сделката. Лицензията се издава само ако заявителят разполага с капитал, който би му позволил да извършва банкова дейност съгласно установените изисквания, след като е удовлетворил вземанията на кредиторите при условията на сделката.
(4) Купувачът отговаря само за задълженията, които е поел по одобрените от съда условия на сделката. Останалите вземания и неупражнените права се погасяват.
(5) Правата по акциите на банката в несъстоятелност се погасяват, освен правото на ликвидационен дял, ако купувачът е поел задължение за изплащането му по условията на сделката.
(6) Вземанията на кредиторите се удовлетворяват чрез откриване от банката купувач на безсрочни депозитни сметки с авоар, равен на поетото от купувача задължение. Това действие трябва да бъде изпълнено в едномесечен срок от одобрението на съда. Купувачът и кредиторите могат да уговорят и други начини за удовлетворяване.
(7) Ако установи, че купувачът не е изпълнил задълженията си по ал. 6, Централната банка отнема лицензията.
(8) Съдът прекратява производството по несъстоятелност след извършване на продажбата.
(9) Актовете на съда по тази глава не подлежат на обжалване.

Глава осма.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСРЕБРЕНОТО ИМУЩЕСТВО


Условие за разпределение

Чл. 93. Разпределение се извършва, когато в масата на несъстоятелността се наберат достатъчно парични средства.


Ред на вземанията

Чл. 94. (1) При извършване на разпределение на осребреното имущество вземанията се изплащат в следния ред:
1. вземания, обезпечени със залог или ипотека - от получената сума при реализацията на обезпечението;
2. вземания, заради които се упражнява право на задържане - от стойността на задържания имот;
3. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г. (*)) разноските по несъстоятелността, както и разноски на Централната банка, Министерството на финансите, Фонда за преструктуриране на банките и Фонда за преструктуриране на инвестиционните посредници във връзка с действия по преструктуриране по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници;
4. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г. (*)) вземания, за които фондът се е суброгирал;
4а. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г. (*), доп. - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) вземания на вложители, които са физически лица или микро-, малко и средно предприятие, за частта, която надхвърля размера на гаранцията по Закона за гарантиране на влоговете в банките, както и вземания по влогове на физически лица или микро-, малки и средни предприятия, които биха били отговарящи на условията влогове, ако не бяха направени в намиращи се извън Европейския съюз клонове на банката в несъстоятелност;
4б. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г. (*)) вземания на други вложители, които не са покрити от системата за гарантиране на влоговете;
4в. (нова - ДВ, бр. 67 от 2003 г., предишна т. 4а - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г. (*), доп. - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) вземания на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, които не отговарят на условията по т. 11 - 15;
5. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) вземания на банките, които не отговарят на условията по т. 11 - 15;
6. текущи вноски, дължими към Държавното обществено осигуряване и възникнали до една година преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, както и вземания, произтичащи от трудови правоотношения, възникнали до една година преди датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност;
7. текущи публичноправни вземания на държавата и общините, като данъци, мита, такси и други, и вземания, възникнали до една година преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност;
8. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) всички останали вземания, които не отговарят на условията по т. 11 - 15;
9. вземанията по чл. 4, ал. 2, т. 1;
10. вземанията по чл. 4, ал. 2, т. 2;
11. (нова - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) вземания, произтичащи от дългови инструменти, които отговарят на следните условия:
а) първоначалният договорен падеж на дълговите инструменти е поне една година;
б) дълговите инструменти не съдържат вградени деривати и самите те не са деривати;
в) в съответната договорна документация и, когато е приложимо, в проспекта във връзка с емитирането изрично е посочен по-ниският ред по тази точка;
12. (нова - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) вземания, произтичащи от подчинени инструменти или подчинени заеми, които не са част от допълнителния капитал от първи ред или от капитала от втори ред;
13. (нова - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) вземания, произтичащи от инструменти на капитала от втори ред съобразно правата по тях;
14. (нова - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) вземания, произтичащи от инструменти на допълнителния капитал от първи ред съобразно правата по тях;
15. (нова - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) вземания, произтичащи от инструменти на базовия собствен капитал от първи ред съобразно правата по тях.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) Когато паричните средства са недостатъчни, за да се удовлетворят изцяло вземанията по ал. 1, т. 3 - 15, те се разпределят между кредиторите от реда по съразмерност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) За целите на ал. 1, т. 11, буква "б" дълговите инструменти с променлива лихва, определена въз основа на широко използван референтен лихвен процент, и дълговите инструменти, които не са деноминирани в местната валута на емитента, при положение че главницата, изплащанията и лихвите са деноминирани в същата валута, не се считат за дългови инструменти, съдържащи вградени деривати, единствено поради тези свои характеристики.
(4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2021 г., в сила от 12.02.2021 г.) Когато вземане по ал. 1, т. 13 - 15 е само частично признато като произтичащо от инструмент на собствения капитал, за целите на разпределението цялото вземане се счита като произтичащо от съответния инструмент на собствения капитал.

Сметка за разпределение

Чл. 95. (1) Синдикът изготвя частична сметка за разпределение на наличните суми между кредиторите с приети по смисъла на чл. 69, ал. 1 вземания съобразно реда, привилегиите и обезпеченията.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Сметката за разпределение е частична, докато не бъдат изплатени изцяло задълженията или не бъде осребрена цялата маса на несъстоятелността, с изключение на непродаваемите вещи и права.
(3) Синдикът е длъжен да състави частична сметка и да извърши разпределение задължително, когато в масата на несъстоятелността се набере сума, представляваща повече от 10 на сто от общия размер на вземанията на поредния ред кредитори.


Заделяне на суми по оспорено вземане

Чл. 96. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г.) За вземания, включени в списъците по чл. 66, ал. 7, т. 2 и 3, се заделя съответната сума в сметката за разпределение.
(2) Когато е оспорено само обезпечението или привилегията, вземането се включва като необезпечено до разрешаването на спора, като в сметката за разпределение се заделя сумата, която кредиторът би получил за обезпечено вземане.


Публичност на сметката за разпределение

Чл. 97. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г.) Всяка сметка за разпределение се обявява в търговския регистър.


Възражения срещу сметката

Чл. 98. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г.) Всеки кредитор може да направи пред управителния съвет на фонда писмено възражение срещу обявената сметка за разпределение в 14-дневен срок от датата на обявяването в търговския регистър.


Одобряване на сметката за разпределение

Чл. 99. (1) Управителният съвет на фонда одобрява с решение сметката за разпределение, след като направи съответната промяна, когато служебно или при възражение е констатирал незаконосъобразност.
(2) Одобрената сметка се изпълнява от синдика.
(3) Лице, което е направило възражение по реда на чл. 98, може да обжалва пред съда по несъстоятелността одобрената от фонда сметка в 7-дневен срок от издаването на одобрението. Жалбата се подава чрез фонда.
(4) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) Синдикът изпълнява одобрената от фонда и неоспорена част от сметката за разпределение и при постъпили жалби по ал. 3, в случай че в масата на несъстоятелността са събрани достатъчно допълнителни парични средства, от които се заделят суми за обезпечаване на претенциите по жалбите до произнасяне на съда по тях с влязъл в сила съдебен акт.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) Съдът в състав от трима съдии разглежда жалбата в открито заседание с призоваване на жалбоподателя, синдика и фонда. Съдът се произнася с решение в 7-дневен срок от датата на заседанието, в което е разгледана жалбата. Решението на съда не подлежи на обжалване. В случая се прилагат съответно разпоредбите на глава двадесет и първа "Обжалване на определенията" от Гражданския процесуален кодекс.


Допълнително включване на кредитор в разпределението

Чл. 100. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) Кредитор, чието вземане е предявено и прието по реда на чл. 65, ал. 2 след извършено разпределение, се включва в следващите разпределяния без право на изравняване с вече платеното.


Удовлетворяване на обезпечен кредитор и на кредитор с право на задържане

Чл. 101. При удовлетворяване на обезпечен кредитор и на кредитор с право на задържане се прилага чл. 724 от Търговския закон.


Участие на вземания под отлагателно или прекратително условие

Чл. 102. Вземанията под отлагателно или прекратително условие се включват в сметката за разпределение и се удовлетворяват по реда на чл. 725 от Търговския закон.


Допълнително включване на суми

Чл. 103. В масата на несъстоятелността се включват допълнително новосъбраните суми от вземания на банката и от осребряване на имущество, както и сумите от вземания, от които кредиторите са се отказали.


Окончателна сметка за разпределение

Чл. 104. (1) (Доп. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Синдикът представя на фонда окончателна сметка за разпределение и доклад относно останалите неплатени вземания в срок не по-дълъг от един месец от изчерпване на масата на несъстоятелността, с изключение на непродаваемите вещи и права.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г.) Окончателната сметка за разпределение и докладът относно останалите неплатени вземания се обявяват в търговския регистър.
(3) Управителният съвет на фонда одобрява с решение окончателната сметка за разпределение и доклада за останалите неплатени вземания, след като направи съответната промяна, когато служебно или при възражение е констатирал незаконосъобразност.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Управителният съвет на фонда взема решение относно непродаваемите вещи и права от масата на несъстоятелността.
(5) Синдикът изпълнява окончателната сметка за разпределение в едномесечен срок от постановяване на решението по ал. 3.

Глава девета.
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ


Приключване на производството по несъстоятелност

Чл. 105. (1) Производството по несъстоятелност се прекратява с решение на съда по несъстоятелността, когато:
1. са изплатени задълженията, или
2. масата на несъстоятелността е изчерпана.
(2) Синдикът е длъжен в едномесечен срок от постановяването на решението по чл. 104, ал. 3 да отправи молба до съда за приключване на производството по несъстоятелност.
(3) С решението по ал. 1 съдът постановява заличаване на банката от търговския регистър.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Решението по ал. 1 се вписва в търговския регистър.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Решението по ал. 1 подлежи на обжалване в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър.


Отчет на синдика

Чл. 106. (1) Синдикът представя пред съда по несъстоятелността заедно с молбата по чл. 105 отчет за своята дейност.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) Отчетът се представя и на фонда, и на Централната банка в срока за подаване на молба за приключване на производството по несъстоятелност. Фондът изпраща отчета на синдика за сведение в Народното събрание в тридневен срок от получаването му.


Прекратяване на правомощията на синдика

Чл. 107. (1) С прекратяването на производството по несъстоятелност се прекратяват правомощията на синдика.
(2) Синдикът предава търговските книги на банката във фонда.


Депозиране на неполучени суми

Чл. 108. По разпореждане на председателя на управителния съвет на фонда синдикът депозира в банка сумите, които са заделени при окончателното разпределяне за неполучените или оспорените вземания. Разпореждането не подлежи на обжалване по съдебен ред.


Прекратяване действието на общата възбрана

Чл. 109. (1) С прекратяването на производството по несъстоятелност се прекратява действието на общата възбрана.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Общата възбрана се заличава служебно от деня на вписването на решението за прекратяване на производството по несъстоятелност.


Погасяване

Чл. 110. (1) Непредявените в производството по несъстоятелност вземания и неупражнените права се погасяват.
(2) Неудовлетворените в производството по несъстоятелност вземания се погасяват, освен в случаите по чл. 111.


Възобновяване на производството по несъстоятелност

Чл. 111. (1) Прекратеното производство по несъстоятелност се възобновява с решение на съда по несъстоятелността, когато в срок 2 години след прекратяването на производството:
1. се освободят суми, заделени за оспорени вземания;
2. се открие имущество, което не е било известно при прекратяването на производството по несъстоятелност.
(2) Когато освободените заделени суми и новооткритото имущество са недостатъчни, за да покрият разноските в производството, съдът може да откаже неговото възобновяване, освен ако заинтересувано лице не предплати необходимата сума.
(3) Производството по несъстоятелност се възобновява по писмена молба от Централната банка, от фонда или от кредитор с прието вземане.
(4) С решението за възобновяване на производството правата на синдика и на органите на несъстоятелността се възстановяват.
(5) Възстановеното производство продължава от окончателната сметка за разпределение, която се смята за частична.

Глава десета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Административни наказания и имуществени санкции

Чл. 112. (1) Който извърши или допусне извършването на нарушение на този закон или на издадените по неговото прилагане нормативни актове, се наказва с глоба от 400 до 2500 лв., освен ако деянието съставлява престъпление.
(2) Ако нарушението по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв.
(3) Актовете за констатирани нарушения се съставят от оправомощени от председателя на управителния съвет на фонда лица, а наказателните постановления се издават от него или от оправомощено от него длъжностно лице.
(4) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Свързани лица" са:
а) съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;
б) работодател и работник;
в) съдружниците;
г) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество;
д) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице е представител на юридическо лице;
е) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;
ж) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно дружество;
з) лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество;
и) лицата, едното от които е търговски представител на другото;
к) лицата, едното от които е направило дарение на другото.
2. "Администратор" е:
а) член на надзорен или управителен съвет (съвет на директорите) на банка;
б) длъжностно лице с ръководни функции в банката;
в) всяко друго лице, което самостоятелно или съвместно с друго лице може да сключва сделки за сметка на банката.
3. "Обособена част" е организационна структура, която може самостоятелно да осъществява стопанска дейност.
4. "Вложител" е лице, което има право съгласно приложимите законови и договорни условия да получи паричните средства по банкова сметка или кредитните салда, произтичащи от временните положения в резултат на обичайни банкови сделки.
5. "Заинтересован кредитор" е лице с вземания към банката, чието съществуване, размер или възможност за събиране са пряко обусловени от акта - предмет на обжалване, по такъв начин, че ако този акт не бъде отменен или изменен, е много вероятно кредиторът да претърпи имуществени вреди.
6. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) "Микро-, малко и средно предприятие" е предприятие, чийто годишен оборот не надвишава годишния оборот, определен в чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за малките и средните предприятия.
7. (нова - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) "Произход от банката" е всяко първоначално предоставяне от банката на парични средства и/или имуществени права на неин длъжник, включително и предоставените обезпечения, които в същия или в променен вид са станали част от патримониума на всяко трето лице, независимо от броя на междинните прехвърляния и правната им форма.
8. (нова - ДВ, бр. 50 от 2015 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) "Платежна система ТАРГЕТ2БНБ" е национален системен компонент на Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време в евро, с оператор БНБ, която е изградена съобразно Насоките на Европейската централна банка за ТАРГЕТ2.
9. (нова - ДВ, бр. 22 от 2018 г.) "Разумен срок" е всеки срок, в който предвид нормалната търговска практика между независими търговци може да се очаква, че ще се реализира насрещната престация по сделката, който не може да е по-дълъг от 6 месеца.
10. (нова - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) "Дългови инструменти" са облигации и други форми на прехвърляем дълг и инструменти, с които се създава или признава дълг.
11. (нова - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) "Деривати" е понятие по смисъла на член 2, т. 5 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (OB, L 201/1 от 27 юли 2012 г.).
12. (нова - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) "Инструменти на базовия собствен капитал от първи ред" са капиталови инструменти, които отговарят на условията, определени в чл. 28, параграфи 1 - 4, чл. 29, параграфи 1 - 5 или чл. 31, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (OB, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 575/2013".
13. (нова - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) "Инструменти на допълнителния капитал от първи ред" са капиталови инструменти, които отговарят на условията, определени в чл. 52, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
14. (нова - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) "Инструменти на капитала от втори ред" са капиталови инструменти или подчинени заеми, които отговарят на условията, определени в чл. 63 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
15. (нова - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) "Отговарящи на условията влогове" са влогове по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за гарантиране на влоговете в банките.

§ 2. (1) При откриване на производство по несъстоятелност на търговска банка - посредник по обслужването на кредити, отпуснати със средства на Държавен фонд "Земеделие", последният се суброгира като единствен и пряк кредитор по отношение на крайните получатели на заемите.
(2) Не са част от масата на несъстоятелността и се превеждат на Държавен фонд "Земеделие" средствата:
1. преведени от Държавен фонд "Земеделие" по сметка на търговската банка и предназначени за кредитиране на земеделските производители;
2. преведени от крайните получатели по сметка на търговската банка и предназначени за обслужване на кредити, отпуснати със средства на Държавен фонд "Земеделие".


§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) Този закон въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2017/2399 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Директива 2014/59/ЕС във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти при несъстоятелност (OB, L 345/96 от 27 декември 2017 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Централната банка по предложение на Фонда за гарантиране на влоговете в банките издава наредби по прилагането на чл. 30, 32, 40 и 55.

§ 4. В Закона за банките (обн., ДВ, бр. 52 от 1997; изм. и доп., бр. 15, 21, 52, 70 и 89 от 1998 г., бр. 54, 103 и 114 от 1999 г., бр. 24, 63, 84 и 92 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г. и бр. 45 от 2002 г.) глава петнадесета се отменя.

§ 5. В Закона за гарантиране на влоговете в банките (обн., ДВ, бр. 49 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 73, 153 и 155 от 1998 г., бр. 54 от 1999 г. и бр. 109 от 2001 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8 се създава т. 4:
"4. осъществява функциите и правомощията, предвидени в Закона за банковата несъстоятелност."
2. В чл. 11, ал. 1 се създава т. 6:
"6. е нарушен чл. 42, ал. 1 от Закона за банковата несъстоятелност."
3. В чл. 12, ал. 1 се създава т. 8:
"8. изпълнява правомощията на фонда по Закона за банковата несъстоятелност, за които е предвидено, че се упражняват с решение на управителния съвет."

§ 6. (1) Този закон се прилага и по отношение на производствата по несъстоятелност на банки, открити преди влизането му в сила, с изключение на чл. 94, ал. 1. В случаите на § 46 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банките (обн., ДВ, бр. 54 от 1999 г.; изм., бр. 103 от 1999 г., бр. 1 и 92 от 2000 г.) постановлението за възлагане се издава от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, освен ако вече е обявен купувач и той е платил цената или извършил прихващане по реда на § 46, ал. 7.
(2) В 30-дневен срок от влизане в сила на закона синдиците представят на фонда за утвърждаване план за разходите за срока по ал. 3, както и подробен отчет за състоянието на производството по несъстоятелност и за всички действащи договори, страна по които е банката.
(3) Правомощията на назначените синдици се прекратяват с изтичане на 3-месечен срок от влизане в сила на закона. В тези случаи се прилага съответно чл. 29, ал. 7.
(4) Фондът по своя преценка може да освободи синдик и преди изтичане на срока по ал. 3.
(5) По искане на фонда синдикът може да прекрати договор с периодично изпълнение, сключен преди влизане в сила на закона, с предизвестие от един месец, без да дължи обезщетение за прекратяването.
(6) Продажбите на вещи и имуществени права от масата на несъстоятелността, за които има издадени разрешения по чл. 717, ал. 2 от Търговския закон, се довършват по досегашния ред, ако до влизане в сила на закона продажбата е била обявена.
(7) Вещи и имуществени права от масата на несъстоятелността, за които има издадено разрешение по чл. 718, ал. 1 от Търговския закон, се продават по реда на този закон, ако продажбата не е била извършена до влизането му в сила.
(8) Сметките за разпределение, одобрени от съда до влизане в сила на закона, запазват действието си и се изпълняват от синдика.
(9) При разпределение на осребреното имущество вземанията на кредитори, предоставили кредити на банки след поставянето им под особен надзор по реда на отменения Закон за банките и кредитното дело (обн., ДВ, бр. 25 от 1992 г., бр. 62 от 1992 г. - Решение № 8 на Конституционния съд от 1992 г.; изм., бр. 59 и 109 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 12, 42, 90 и 100 от 1996 г.; отм., бр. 52 от 1997 г.), както и вземанията на държавата, за които се е суброгирала съгласно Закона за държавна защита на влогове и сметки в търговски банки, за които Българската народна банка е поискала откриване на производство по несъстоятелност, се изплащат след разноските по несъстоятелността.
(10) Образуваните преди влизане в сила на този закон висящи въззивни производства се довършват по досегашния ред.

§ 7. Законът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник".
-------------------------
Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 12 септември 2002 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПРЕВОДИ, ЕЛЕКТРОННИТЕ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2005 Г.)

§ 11. Този закон влиза в сила 6 месеца от обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбите на чл. 18, ал. 1, т. 2, ал. 2 и 3, чл. 19, ал. 3, чл. 22, 23, 24, чл. 41, ал. 4 и 6, чл. 67, ал. 3 и 5, както и разпоредбите на чл. 109б, ал. 2 и на чл. 109в, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, които влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)

§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР


(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 53 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 56. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 53 от 2007 г.) Този закон влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на § 2 и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ


(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 36. Законът влиза в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, с изключение на § 35, т. 2, която влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2008 Г.)

§ 61. Кодексът влиза в сила от 1 март 2008 г., с изключение на:
1. част седма "Особени правила относно производството по граждански дела при действие на правото на Европейския съюз";
2. параграф 2, ал. 4;
3. параграф 3 относно отмяната на глава тридесет и втора "а" "Особени правила за признаване и допускане изпълнение на решения на чуждестранни съдилища и на други чуждестранни органи" с чл. 307а - 307д и част седма "Производство за връщане на дете или за упражняване на правото на лични отношения" с чл. 502 - 507;
4. параграф 4, ал. 2;
5. параграф 24;
6. параграф 60,
които влизат в сила три дни след обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 28.11.2014 Г.)

§ 12. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 24.03.2015 Г.)

§ 22. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 11.08.2015 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 48 ОТ 2021 Г.)

§ 16. (Обявен за противоконституционен с РКС № 8 от 2021 г. - ДВ, бр. 48 от 2021 г.) Разпоредбите на този закон се прилагат и за производствата по несъстоятелност, открити до влизането в сила на този закон.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 18. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 14.08.2015 Г.)

§ 11. В Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г.; изм., бр. 67 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 31 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 59 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 22, 41 и 50 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. В чл. 94, ал. 1:
а) в т. 3 накрая се добавя "както и разноски на Централната банка, Министерството на финансите, Фонда за преструктуриране на банките и Фонда за преструктуриране на инвестиционните посредници във връзка с действия по преструктуриране по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници";
б) в т. 4 след думата "суброгирал" се поставя точка и запетая и текстът до края се заличава;
в) създава се нова т. 4а:
"4а. вземания на вложители, които са физически лица или микро-, малко и средно предприятие, за частта, която надхвърля размера на гаранцията по Закона за гарантиране на влоговете в банките;"
г) създава се т. 4б:
"4б. вземания на други вложители, които не са покрити от системата за гарантиране на влоговете;"
д) досегашната т. 4а става т. 4в.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 12. Параграф 11, т. 8 не се прилага за производствата по несъстоятелност, открити преди влизането в сила на този закон.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 18. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. Член 139, ал. 1 - 4, ал. 6 и ал. 9 - 11, които влизат в сила по отношение на инвестиционни посредници от 1 януари 2017 г.
2. Член 139, ал. 7 и 8, които влизат в сила от 1 януари 2025 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)

§ 71. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г., с изключение на § 66, т. 1 относно електронната информационна система, който влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 26.04.2016 Г.)

§ 29. Разпоредбите на този закон се прилагат и за производствата по несъстоятелност на банки, открити до влизането му в сила, и сключените по тях договори.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 32. Синдикът на банка в производство по несъстоятелност оповестява списъка по чл. 62, ал. 12, т. 5 от Закона за кредитните институции в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 33. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 68. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 06.03.2018 Г.)

§ 28. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. член 47, който влиза в сила, след като Европейската комисия публикува електронната брошура относно правата на потребителите съгласно чл. 106, параграф 2 от Директива 2015/2366/ЕС, и чл. 71, ал. 2, т. 3, чл. 72, ал. 3, т. 4, ал. 4, т. 1, чл. 73, ал. 2, т. 3, ал. 3, т. 1 и чл. 100, които влизат в сила 18 месеца след влизането в сила на регулаторните технически стандарти, които Европейската комисия приема съгласно чл. 98, параграф 4 от Директива 2015/2366/ЕС; до влизането в сила на чл. 100, ал. 1 - 6 доставчиците на платежни услуги спазват изискванията на Окончателни насоки относно сигурността на плащанията в интернет от 19 декември 2014 г. на Европейския банков орган;
2. член 102, който влиза в сила от 30 април 2018 г., и чл. 103 - 109, които влизат в сила от 31 октомври 2018 г.;
3. параграф 16, т. 2, буква "в" от преходните и заключителните разпоредби относно ал. 8, която влиза в сила от 1 януари 2019 г.;
4. параграф 25 и § 26, т. 1 - 5 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от 1 юли 2018 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2018 Г., ДОП. - ДВ, БР. 33 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 19.04.2019 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 48 ОТ 2021 Г.)

§ 5. (1) (Обявена за противоконституционна с РКС № 8 от 2021 г. - ДВ, бр. 48 от 2021 г.) Извършените от квесторите, временните и постоянните синдици на "Корпоративна търговска банка" АД - в несъстоятелност, в периода от поставянето ? под специален надзор до датата на откриване на процедурата по осребряване имуществото на банката, заличавания на учредени от длъжници или от трети лица в полза на банката обезпечения са нищожни. Учредените обезпечения се смятат за действителни и запазват своя ред.
(2) (Обявена за противоконституционна с РКС № 8 от 2021 г. - ДВ, бр. 48 от 2021 г.) Алинея 1 не се прилага в случаите, при които вземането на банката е погасено изцяло чрез парично плащане.
(3) (Обявена за противоконституционна с РКС № 8 от 2021 г. - ДВ, бр. 48 от 2021 г.) За времето от поставянето на "Корпоративна търговска банка" АД - в несъстоятелност, под специален надзор до изтичането на 6-месечен срок от влизането в сила на този закон по отношение на всички учредени от длъжници или от трети лица в полза на банката обезпечения не текат предвидените в съответните закони срокове за тяхното действие. "Корпоративна търговска банка" АД - в несъстоятелност, може да поднови до изтичането на 6-месечен срок от влизането в сила на този закон всяко едно обезпечение за нов срок.
(4) (Обявена за противоконституционна с РКС № 8 от 2021 г. - ДВ, бр. 48 от 2021 г.) Обезпеченията са противопоставими на всяко трето лице независимо от начина, по който то е придобило имуществото.

§ 6. (1) (Обявена за противоконституционна с РКС № 8 от 2021 г. - ДВ, бр. 48 от 2021 г.) Всяко прехвърляне или поредица от прехвърляния на акции и/или дялове от търговски дружества, извършено от длъжник на банката след датата на поставяне на "Корпоративна търговска банка" АД - в несъстоятелност, под специален надзор, е недействително по отношение на банката и на кредиторите на несъстоятелността.
(2) (Обявена за противоконституционна с РКС № 8 от 2021 г. - ДВ, бр. 48 от 2021 г.) Синдикът, временният синдик или фондът могат в 5-годишен срок от откриване на производството по несъстоятелност да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за обявяване на недействителност на прехвърляне или на поредица от прехвърляния на акции и/или дялове по ал. 1.

§ 7. (Обявен за противоконституционен с РКС № 8 от 2021 г. - ДВ, бр. 48 от 2021 г.) Този закон се прилага и за откритите до датата на влизането му в сила производства по несъстоятелност.

§ 8. (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г., обявен за противоконституционен с РКС № 8 от 2021 г. - ДВ, бр. 48 от 2021 г.) Член 59, ал. 5, 6 и 7 се прилагат от 20 юни 2014 г. като кредиторите се вписват служебно в списъка по чл. 64, ал. 1.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 19.04.2019 Г.)

§ 18. По отношение на необезпечените вземания, произтичащи от дългови инструменти, емитирани от длъжника преди влизането в сила на този закон, се прилага редът на вземанията по чл. 94 в сила към 31 декември 2016 г.

§ 19. За висящите производства по одобрение на частичната сметка за разпределение до влизането в сила на този закон се прилага чл. 99, ал. 4.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 24. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 21, т. 1, 3, 4, 5 и 6 и § 22, които влизат в сила от 20 май 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 22.10.2019 Г.)

§ 79. Разпоредбите на чл. 12а, ал. 1, чл. 30, ал. 3, чл. 64, ал. 2, чл. 71, ал. 3, чл. 95, ал. 2 и чл. 104, ал. 1 и 4 от Закона за банковата несъстоятелност се прилагат и за производствата по несъстоятелност на банки, открити до влизането в сила на този закон
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 82. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. параграф 60, който влиза в сила 6 месеца след обнародването на закона в "Държавен вестник";
2. параграф 67, т. 6 и 7, които влизат в сила от деня, в който започва да се прилага решението на Европейската централна банка за тясно сътрудничество по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции;
3. параграф 77, който влиза в сила от 1 ноември 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 12.02.2021 Г.)

§ 73. Параграф 72 не се прилага за производствата по несъстоятелност по Закона за банковата несъстоятелност, открити до влизането в сила на закона.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 81. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 56, т. 1, буква "г" - относно т. 20 и 21, и т. 5 - относно ал. 8, които влизат в сила от 28 юни 2021 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПОКРИТИТЕ ОБЛИГАЦИИ


(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 08.07.2022 Г.)

§ 19. (1) Законът влиза в сила от 8 юли 2022 г. с изключение на чл. 6, ал. 4, изречение второ, чл. 26, ал. 6, чл. 32, ал. 5, чл. 44, ал. 5, във връзка с § 3, които влизат в сила от датата на обнародване на закона в "Държавен вестник".
(2) Параграф 9 относно измененията в Закона за банковата несъстоятелност не се прилага за производства по несъстоятелност, открити към датата на влизането му в сила.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 29.03.2022 Г.)

§ 94. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 79, т. 1, 4 и т. 9, буква "а", които влизат в сила от 19 октомври 2022 г.

Релевантни актове от Европейското законодателство


Директиви:

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/2399 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 декември 2017 г. за изменение на Директива 2014/59/ес във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти при несъстоятелност
ДИРЕКТИВА 2014/59/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 май 2014 година за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета
ДИРЕКТИВА 2002/47/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 юни 2002 година относно финансови обезпечения
ДИРЕКТИВА 98/26/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 май 1998 година относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа

Регламенти:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 648/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 юли 2012 година относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции